hipermarkety Ochrona danych - ¼ród³o: IDG.pl

  No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Nastpna

Otwarto najwiêksze data center na ¦l±sku

Dzisiaj w Katowicach zosta³o otwarte 3SF Data Center, najwiêksze data center na ¦l±sku o powierzchni 800 m&178;. Jest to wspólny projekt operatora telekomunikacyjnego TKP i koncernu miêdzynarodowego PCC SE. Jest to pierwszy etap inwestycji, która zak³ada zbudowanie na ¦l±sku centrum przetwarzania danych o powierzchni 4000 m&178;. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 15:47:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Cryptzone udostêpni³ klienta VPN/AppGate dla urz±dzeñ iPhone oraz iPad

Oferowane rozwi±zanie jest systemem kontroli dostêpu opartym na rolach u¿ytkowników, integruj±cym funkcjonalno¶ci zapewniaj±ce bezpieczeñstwo z technologi± VPN. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 10:57:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Iomega StorCenter PX - pamiêæ masowa NAS dla MSP

Iomega (oddzia³ EMC) wprowadza nowe pamiêci masowe przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm. Mcierze linii StorCenter PX bêd± dostêpne w wersji desktopowej oraz do instalowania w szafie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 09:12:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Czym ró¿ni siê serwerownia od centrum danych?

Wiele osób nie wie do koñca, jaka jest ró¿nica pomiêdzy okre¶leniem "serwerownia" a "centrum danych", przez co czêsto ostro¿nie nazywaj± wszystko serwerowni± lub obydwa okre¶lenia stosuj± naprzemiennie. Ró¿nica jest i to w pewnych przypadkach znacz±ca, aby j± jednak zrozumieæ nale¿y dok³adniej zg³êbiæ tê tematykê. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-06 08:45:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Cisco prezentuje swoje pierwsze kontenerowe centrum danych

W¶ród licz±cych siê na rynku dostawców sprzêtu sieciowego klasy enterprise, Cisco jest jedn± z ostatnich firm prezentuj±cych swoje pierwsze kontenerowe centrum danych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-04 09:25:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Tani NAS i bezsenne noce

Wybór niedrogich pamiêci NAS jest coraz bogatszy. Dla ma³ych firm, gdzie wci±¿ rosn± potrzeby, te wielofunkcyjne rozwi±zania z RAID, dyskami hot-swap, udostêpnianiem plików CIFS, dostêpem iSCSI na poziomie bloków i wieloma innymi funkcjami - okazuj± siê niemal darem niebios. Natomiast, je¿eli maj± byæ u¿ywane do tych samych zadañ, które realizuj± ich drodzy "kuzyni" z pó³ki enterprise, to mo¿e nas spotkaæ rozczarowanie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-04 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

HP: trendy i nowe funkcjonalno¶ci systemów pamiêci masowych

Producent uwa¿a, ¿e ochrona dziedzictwa narodowego, nowoczesna medycyna, nowe potrzeby lokalnej administracji -wp³ywaj± dzisiaj na rozwój rynku pamiêci masowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-22 09:28:18 (¼ród³o: IDG.pl)

EMC zintegrowa³ oprogramowanie Avamar z macierzami Data Domain

EMC wprowadzi³ poprawki do oprogramowania Avamar (u¿ywanego do wykonywania kopii zapasowych i deduplikowania danych), które integruj± produkt z macierzami Data Domain. Wprowadzone zmiany pozwalaj± te¿ administratorowi kontrolowaæ z jednego centralnego miejsca ca³e ¶rodowisko EMC, w którym tworzone s± kopie zapasowe danych.
2011-04-21 13:08:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiêksza elastyczno¶æ biznesowa dziêki wykorzystaniu Utility Services

Na zakup us³ugi HP Utility Services zdecydowa³a siê firma TREVICA, zajmuj±ca siê przetwarzaniem transakcji elektronicznych dokonywanych za pomoc± kart i urz±dzeñ p³atniczych. Potrzebowa³a ona infrastruktury IT, ale nie chcia³a inwestowaæ we w³asne centrum danych, poniewa¿ zaplanowanie z góry ilo¶ci potrzebnych zasobów by³o tak samo trudne jak prognoza wzrostu skali biznesu w przysz³o¶ci.
2011-04-19 11:34:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Isilon: dwie nowe pamiêci NAS (S200 i X200) dla przedsiêbiorstw

Isilon (oddzia³ EMC) wprowadza dwa nowe modele pamiêci NAS - S200 i X200. S± one przeznaczone dla firm uruchamiaj±cych aplikacje BI (Business Intelligence), które przetwarzaj± du¿e ilo¶ci danych.
2011-04-18 09:16:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Pamiêci masowe - piêæ trendów na najbli¿sz± przysz³o¶æ

W roku 2010 da³o siê zauwa¿yæ zmianê podej¶cia do sposobów przechowywania danych. Co czeka nas w najbli¿szych latach?
2011-04-15 08:45:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate GoFlex Slim - przeno¶na pamiêæ dyskowa grubo¶ci 9 mm

Seagate zapowiada wprowadzenie na rynek pamiêci przeno¶nej o nazwie GoFlex Slim , grubo¶ci 9 mm grubo¶ci i wadze 160 g.
2011-04-06 11:10:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze macierze dyskowe SAN klasy midrange spó³ki Huawei Symantec

Spó³ka Huawei Symantec zaprezentowa³a swoje pierwsze macierze dyskowe SAN klasy midrange.
2011-04-06 09:36:19 (¼ród³o: IDG.pl)

ServerSwitch-programowalny prze³±cznik dla centrów danych

Microsoft pracuje nad programowalnym i tanim prze³±cznikiem, które bêdzie móg³ obs³ugiwaæ du¿e ¶rodowiska obliczeniowe, takie jak centra danych czy chmury. Konstruktorzy urz±dzenia ServerSwitch zintegrowali wydajny uk³ad scalony ASIC ze standardowym wielordzeniowym serwerem oraz specjalnym oprogramowaniem zarz±dzaj±cym ca³o¶ci± rozwi±zania.
2011-04-05 11:51:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przeprowadziæ backup maszyn wirtualnych

Dla w³a¶ciwego wykorzystania parametrów ¶rodowiska wirtualizowanego du¿e znaczenie ma odpowiednia technologia wykonywania kopii bezpieczeñstwa systemów i aplikacji.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ma³a, ale ciekawa macierz NAS

Redundantne zasilanie, d³uga lista dodatkowych i przydatnych opcji, elastyczno¶æ i niewysoka cena - to zalety macierzy dla firm sektora MSP. Takim urz±dzeniem jest QNAP TS-859U-RP.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dell wprowadza deduplikacjê i kompresjê danych do produktów Compellent

Pamiêci masowe Compellent zostan± zintegrowane z technologiami Ocarina Networks i Exanet, które ju¿ wcze¶niej zosta³y zakupione przez firmê Dell. Integracja z nowymi technologiami zwiêkszy mo¿liwo¶ci rozwi±zañ oferowanegych przedsiêbiorstwom.
2011-03-25 12:27:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Backup - na ta¶my czy w chmurze?

Tradycyjna technika wykonywania kopii zapasowych na ta¶mê magnetyczn± daleka jest od idea³u. Czy mo¿liwo¶ci przechowywania kopii "w chmurze" wypchn± ten no¶nik do kosza?
2011-03-25 08:45:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak archiwizowaæ pocztê elektroniczn±?

Wiele kluczowych informacji przedsiêbiorstwa znajduje siê wy³±cznie w wiadomo¶ciach elektronicznych. Jednak nie wszyscy zdaj± sobie sprawê, ¿e oprócz koniecznosci wykonywania kopii zapasowych niezbêdnych na wypadek awarii, niemniej istotna jest archiwizacja poczty.
2011-03-23 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

19 zasad bezpiecznego centrum danych

Na ogó³ bardzo starannie podchodzimy do problemu ochrony serwerów od strony logicznej, warto jednak pamiêtaæ, ¿e ich fizyczne bezpieczeñstwo jest równie wa¿ne. Przedstawimy zestaw zasad, które warto wzi±æ pod uwagê, planuj±c systemy fizycznego zabezpieczania centrum danych przed nieuprawnionym dostêpem, potencjalnymi atakami lub katastrofami.
2011-03-11 08:48:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Promise przedstawia nowe pamiêci NAS

Promise Technology wprowadzi³a do oferty now± seriê urz±dzeñ NAS (Network Attached Storage). NSx700 obs³uguje po³±czenia iSCSI z maksymaln± przepustowo¶ci± do 210 MB/s.
2011-03-09 10:08:49 (¼ród³o: IDG.pl)

QNAP: nowe wersje pamiêci NAS linii TS-x59 Pro

QNAP wprowadza na rynek kolejne wersje pamiêci masowych NAS. Do znanych ju¿ produktów tej firmy linii TS-x59 Pro i TS-x59 Pro+, do³±czaj± systemy NAS linii TS-x59 Pro II.
2011-03-08 10:01:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Backup do chmury

Oferta kopii bezpieczeñstwa w modelu cloud jest coraz szersza, us³ugi te sta³y siê na tyle tanie i dostêpne, ¿e wiele firm mo¿e w ten sposób uzupe³niæ w³asny system backupu. Bezpieczeñstwo backupu online zale¿y miêdzy innymi od modelu ¶wiadczenia tej us³ugi.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowo¶ci storage

Przedstawiamy nowo¶ci w sk³adowaniu danych - od superpojemnych dysków mechanicznych i nowych ta¶m magnetycznych, przez trwa³e dyski klasy enterprise, a¿ do ma³ych macierzy i nowych standardów pamiêci pó³przewodnikowych.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pamiêci masowe Planet NAS

Dwa nowe modele stela¿owych pamiêci masowych - NAS-7450 i NAS-7850 - zaprezentowa³a Planet Technology.
2011-02-24 08:43:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Backup na wiele ró¿nych sposobów

¦rodowisko wirtualizowane zapewnia wiêksz± elastyczno¶æ firmie, ale powoduje, ¿e backup jest bardziej skomplikowany. Prezentujemy, jak mo¿na wykonywaæ kopie bezpieczeñstwa takiego ¶rodowiska.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa infrastruktura

Infrastruktura serwerowni to znacznie wiêcej ni¿ same serwery - musi obj±æ zasilanie, ch³odzenie, sk³adowanie danych oraz inne elementy. Przedstawiamy zauwa¿alne trendy w konstrukcji i realizacji centrów przetwarzania danych.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Du¿o danych, du¿y problem

W obecnym cyfrowym ¶wiecie daje siê zauwa¿yæ trend ci±g³ego wzrostu ilo¶ci sk³adowanych danych. Dzisiejsze macierze musz± byæ nie tylko szybsze i pojemniejsze, ale tak¿e musz± byæ ³atwiejsze w obs³udze, automatyzuj±c niektóre czynno¶ci diagnostyczne.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Platforma Greenplum bezp³atnie udostêpniona do testowania przez EMC

EMC udostêpnia bezp³atnie jedn± z wersji swojej platformy Greenplum (zarz±dzanie hurtowniami danych). U¿ytkownicy maj± do dyspozycji algorytmy i komplet narzêdzi u¿ywanych do administrowania du¿ymi zestawami danych.
2011-02-03 09:17:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zwiêksza trzykrotnie pojemno¶æ biblioteki ta¶mowej StorageTek SL8500

Pamiêci ta¶mowe nie zamierzaj± ustêpowaæ. ¦wiadczy o tym fakt, ¿e Oracle wprowadzi³ do oferty napêd ta¶mowy T10000C, który obs³uguje kasety o pojemno¶ci 5 TB nieskompresowanych danych (czyli trzykrotnie wiêcej ni¿ napêdów ta¶mowych Oracle poprzedniej generacji).
2011-02-02 11:16:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate: SSD pozostanie rozwi±zaniem niszowym

Seagate opublikowa³ kontrowersyjny raport w którym twierdzi, ¿e technologia SSD (Solid-State Disk) nie wejdzie szybko do powszechnego u¿ytku i pozostanie rozwi±zaniem niszowym jeszcze przez co najmniej dekadê, je¶li nie dwie.
2011-01-28 10:32:31 (¼ród³o: IDG.pl)

NAS dla mas

Prezentujemy osiem urz±dzeñ NAS, które sprawdz± siê w firmach z sektora MSP jako serwer plików klasy entry-level, niedu¿a przestrzeñ dyskowa do ma³ych aplikacji oraz w innych zastosowaniach.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybciej, taniej, oszczêdniej

W przeno¶nych komputerach dyski pó³przewodnikowe staj± siê standardem i mo¿na oczekiwaæ dalszego wprowadzania tej technologii, w miarê rozwoju i spadku cen.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

500 GB z pojedynczego talerza

Firmy prze¶cigaj± siê w ofertach dysków o coraz wiêkszej pojemno¶ci.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pamiêci NAS dla sektora MSP

Prezentujemy osiem urz±dzeñ NAS, które sprawdz± siê w firmach z sektora MSP jako serwer plików klasy entry-level, niedu¿a przestrzeñ dyskowa do ma³ych aplikacji oraz w innych zastosowaniach.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsza pamiêæ SSD dla przedsiêbiorstw Toshiby

Toshiba zapowiedzia³a swoj± pierwsz± pamiêæ SSD dla przedsiêbiorstw, która wykonuje podczas czytania danych 90 tys. operacji I/O na sekundê. 2,5-calowa pamiêæ MKx001GRZB ma interfejs SAS oraz uk³ady flash/NAND typu SLC (Single Level Cell) produkowane przy u¿yciu technologii 32 nm.
2010-12-14 20:59:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsza pamiêæ SSD dla przedsiêbiorstw firmy Toshiba

Toshiba zapowiedzia³a swoj± pierwsz± pamiêæ SSD dla przedsiêbiorstw, która wykonuje podczas czytania danych 90 tys. operacji I/O na sekundê. Pamiêæ MKx001GRZB ma wielko¶æ 2,5 cala i zawiera interfejs SAS oraz uk³ady flash/NAND typu SLC (Single Level Cell) produkowane przy u¿yciu technologii 32 nm.
2010-12-14 20:59:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwszy 2,5-calowy dysk klasy enterprise o pojemno¶ci 1 TB

Seagate oferuje pierwszy dysk klasy enterprise o wielko¶ci 2,5 cala, na którym mo¿na zapisaæ 1 TB danych. Dysk zaprojektowano z my¶l± o systemach pamiêci masowych typu "nearline", instalowanych w centrach danych.
2010-12-14 09:49:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Micron prezentuje uk³ady pamiêci flash z obs³ug± ECC

Micron opracowa³ technologiê produkcji uk³adów pamiêci NAND/flash, których integraln± czê¶ci± jest dedykowany do tego celu procesor zarz±dzaj±cy b³êdami. To nowa jako¶æ na tym rynku. W przypadku standardowych pamiêci flash sprawdzaniem poprawno¶ci danych i korekcj± b³êdów (mechanizm ECC) zajmuj± siê zewnêtrzne elementy (np. kontroler hosta), co znacznie spowalnia pracê systemów pamiêci masowej SSD.
2010-12-06 10:06:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia DCIM do zarz±dzania datacenter

K³opoty trapi±ce szefów centrów danych to obecnie przede wszystkim rosn±ce koszty energii i nieefektywne zarz±dzanie. Pojawiaj± siê ju¿ jednak nowe narzêdzia do zarz±dzania - DCIM (Data Center Infrastructure Management), które umo¿liwiaj± graficzne zobrazowanie zbiorów fizycznych i logicznych zasobów datacenter, pokazuj±c stojaki i ich lokalizacje, a tak¿e ciep³o przez nie wydzielane.
2010-11-17 13:24:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia DCIM do zarz±dzania centrum danych

K³opoty trapi±ce szefów centrów danych to obecnie przede wszystkim rosn±ce koszty energii i nieefektywne zarz±dzanie. Pojawiaj± siê ju¿ jednak nowe narzêdzia do zarz±dzania - DCIM (Data Center Infrastructure Management), które umo¿liwiaj± graficzne zobrazowanie zbiorów fizycznych i logicznych zasobów datacenter, pokazuj±c stojaki i ich lokalizacje, a tak¿e ciep³o przez nie wydzielane.
2010-11-17 13:24:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybko¶æ i pojemno¶æ

Najnowsze macierze firmy NetApp odzwierciedlaj± trend na rynku pamiêci masowych, obecny od kilku lat. Wskazuje on na unifikacjê obs³ugi ró¿nych protoko³ów, budowê systemów pamiêci podrêcznej usprawniaj±cych odczyt i zapis najczê¶ciej zmieniaj±cych siê danych, coraz powszechniejsze wykorzystywanie modu³ów SSD oraz integracjê z systemami wirtualizacji.
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

BAN, czyli ka¿dy z ka¿dym

Body Area Networks to projekt badawczy grupy irlandzkich naukowców, którzy pracuj± nad koncepcj± wykorzystania ludzi do przenoszenia transmisji w sieciach bezprzewodowych i mobilnych. Specjalne czujniki, wyposa¿one w zminiaturyzowane interfejsy radiowe, sieciowe i anteny dookólne, przyczepione do cz³owieka mia³yby uczyniæ z niego punkt dostêpowy.
2010-11-05 13:45:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Wydajna macierz ReadyNAS 3100

Nowo¶ci± w tym wydaniu urz±dzenia jest obs³uga iSCSI, dziêki czemu macierz ta bardzo dobrze nadaje siê do sk³adowania maszyn wirtualnych VMware oraz innych systemów wirtualizacji.
2010-10-12 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Simpana 9 (CommVault) wspiera deduplikowanie danych

Firma CommVault wprowadzi³a wczoraj na rynek najnowsz± wersjê swojego flagowego produktu, jakim jest oprogramowanie Simpana 9 (backup danych). Rozwi±zanie wspiera technologiê deduplikowania danych i jest w pe³ni zintegrowane z nadzorcami VMware i HyperV (programy zarz±dzaj±ce maszynami wirtualnymi).
2010-10-06 10:26:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Klucz szyfruj±cy zawsze obecny na dysku

Firma Toshiba opracowa³a dysk wyposa¿ony w sprzêtowe szyfrowanie danych wbudowane w napêd.
2010-08-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Tradycyjny backup czy replikacja?

Replikacja danych miêdzy urz±dzeniami lub nawet centrami przetwarzania danych jest stosowana coraz czê¶ciej. Niektóre organizacje zaczynaj± traktowaæ j± jako zamiennik wykonywania kopii bezpieczeñstwa. Czy mo¿e zast±piæ tradycyjny backup, czy go uzupe³niæ?
2010-08-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybka i niedu¿a macierz SSD

Macierz oferowana przez Nimbus Data Systems posiada maksymaln± pojemno¶æ do 100 TB NAND Flash, obs³uguje po³±czenia iSCSI, NFS i CIFS.
2010-08-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM zmodyfikowa³ macierz dyskow± SONAS

IBM zmodyfikowa³ macierz dyskow± SONAS (pamiêæ masowa najwy¿szej klasy typu NAS), która mo¿e obecnie pe³niæ rolê zarówno pamiêci masowej funkcjonuj±cej w chmurze (¶wiadcz±cej swe us³ugi du¿ej firmie), jak i rozwi±zania dedykowanego dla dostawców us³ug SaaS (jako platforma "cloud").
2010-08-05 20:39:41 (¼ród³o: IDG.pl)

EMC - nowe biblioteki dyskowe linii DL5000

EMC oferuje dwie biblioteki dyskowe nale¿±ce do nowej linii DL5000 (Disk Library). Pojemno¶æ bibliotek DL5100 i DL5200 mo¿na skalowaæ w zakresie od 8 TB do 1,4 PT. Urz±dzenia kompresuj± dane (2:1) i obs³uguj± je z szybko¶ci± 10,2 TB na godzinê.
2010-08-02 10:48:50 (¼ród³o: IDG.pl)

DD670 - pamiêæ masowa EMC z deduplikowaniem danych

EMC poszerzy ofertê o nowy system pamiêci masowej klasy ¶redniej, który wspiera technologiê deduplikowania danych. Urz±dzenie DD670 deduplikuje dane z szybko¶ci± 5,4 TB na godzinê i ma pojemno¶æ do 76 TB (bez kompresji). DD670 mo¿e logicznie obs³ugiwaæ do 2,7 PB danych zapewniaj±c dziêki deduplikowaniu zmniejszenie objêto¶ci danych nawet 50-krotnie.
2010-07-29 11:48:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Atomowy serwer

Zamiast 40 maszyn 1U wyposa¿onych w czterordzeniowe procesory, mo¿na kupiæ jedn± firmy SeaMicro. Serwer ten wykorzystuje procesory Intel Atom, znane z netbooków.
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dysk twardy 3 TB

Seagate wprowadzi³ na rynek pierwszy dysk twardy o pojemno¶ci 3 TB - FreeAgent GoFlex Desk (model STAC3000100). Wyposa¿ono go w interfejs USB 2.0.
2010-07-01 08:04:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Storage Cisco dla MSP

Urz±dzenie obs³uguje protoko³y NAS, umo¿liwiaj±c sk³adowanie plików dla platform Windows, Linux i Mac.
2010-06-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SANscreen 6.0 do zarz±dzania pamiêciami masowymi w centrum danych

Firma NetApp udostêpni³a now± wersjê oprogramowania SANscreen (zarz±dzanie systemami pamiêci masowych). Pakiet SANscreen 6.0 oferuje wiele nowych funkcji i zosta³ ¶ci¶le zintegrowany z oprogramowaniem BMC Atrium Configuration Management Database.
2010-06-18 10:45:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Pamiêæ SSD Samsunga z uk³adami NAND

Samsung w lipcu wprowadza na rynek swoj± pierwsz± pamiêæ SSD opart± na uk³adach NAND toggle-mode DDR (Double Data Rate). Przeznaczona g³ównie dla notebooków, bêdzie mieæ pojemno¶æ 512 GB i mo¿e odczytywaæ sekwencyjnie dane z szybko¶ci± 250 MB/s, a zapisywaæ 220 MB/s.
2010-06-18 09:03:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Pamiêci SSD z uk³adami flash/MLC dla centrów danych

Izraelska firma Anobit zapowiedzia³a, ¿e wprowadzi wkrótce na rynek pamiêci masowe SSD oparte na uk³adach flash typu MLC (MultiLevel Cell), które pracuj± równie niezawodnie jak du¿o dro¿sze - stosowane w pamiêciach SSD klasy "enterprise" - uk³ady flash/SLC (Single-Level Cell).
2010-06-16 08:47:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Amazon przesy³a dane na serwery... kurierem

Amazon zaoferowa³ firmom sk³aduj±cym dane w chmurze na jego serwerach now± us³ugê przesy³ania danych. Nie jest ona zbyt zaawansowana technologicznie, bo polega na dostarczeniu no¶ników pamiêci z danymi do serwerowni przez FedEx.
2010-06-15 11:07:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Prostopad³y zapis na ta¶mie

Firma Hitachi Maxell opracowa³a technologiê zapisu, która umo¿liwi przechowanie 50 TB w kasetce klasy LTO.
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Najnowsze serwery i bazy danych od IBM

Wirtualizacja, cloud computing, bezpieczeñstwo oraz optymalizacja IT by³y tematami warszawskiego Forum IT zorganizowanego przez IBM.
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kaseta magnetyczna o pojemno¶ci 50 TB

Hitachi Maxell i Tokyo Institute of Technology opracowa³y wspólnie technologiê produkcji no¶nika magnetycznego, dziêki której na jednej kasecie zawieraj±cej taki no¶nik bêdzie mo¿na zapisaæ do 50 TB danych (czyli 33 razy wiêcej ni¿ na u¿ywanych obecnie kasetach LTO Ultrium 5).
2010-05-28 07:58:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Hybrydowy dysk twardy (HDD/flash) firmy Seagate

Seagate podj±³ produkcjê hybrydowego dysku twardego o wielko¶ci 2,5 cala, który zawiera uk³ady NAND/flash. Urz±dzenie o nazwie Momentus XT nie jest pierwszym tego typu rozwi±zaniem opracowanym przez tê firmê.
2010-05-25 07:02:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Backup4all Professional 4.4.207 - kopia zapasowa dla ka¿dego

Regularne zapisywanie kopii zapasowych gwarantuje bezpieczeñstwo danych. Aby jednak nie traciæ na to zadanie zbyt wiele czasu zautomatyzuj proces archiwizacji za pomoc± Backup4all.
2010-05-21 12:59:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwer kasetowy Oracle dla firm telekomunikacyjnych

Oracle rozszerza seriê serwerów Netra (zaprojektowanych przez przejêt± niedawno firmê Sun) i przedstawia now±, kasetow± platformê obliczeniow± Netra 6000. Mo¿e ona obs³ugiwaæ nawet najbardziej wymagaj±ce aplikacje uruchamiane przez firmy telekomunikacyjne.
2010-05-20 09:28:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate zapowiada dysk twardy o pojemno¶ci 3 TB

Seagate potwierdzi³ informacjê, ¿e przygotowuje siê do wprowadzenia na rynek 3,5-calowego dysku twardego linii Constellation ES, na którym bêdzie mo¿na zapisaæ 3 TB danych. Dysk bêdzie sprzedawany wy³±cznie producentom komputerów i pojawi siê w ofercie firmy jeszcze w tym roku.
2010-05-18 14:25:03 (¼ród³o: IDG.pl)

LSI Engenio 2600 - pamiêæ masowa dla SMB

LSI oferuje zewnêtrzny system pamiêci masowej oparty na technologii SAS 6 Gb/s (Serial Attached SCSI), przeznaczony dla sektora SMB. Engenio 2600 mo¿e odczytywaæ z dysków dane z szybko¶ci± 4000 MB/s, wykonuj±c w ci±gu jednej sekundy 40 tys. operacji I/O. Mo¿e obs³ugiwaæ maks. do 96 napêdów.
2010-05-18 10:02:29 (¼ród³o: IDG.pl)

EMC zwiêksza przepustowo¶æ rozwi±zañ Data Domain (deduplikowanie danych)

Firma EMC zapowiada nowe oprogramowanie, dziêki któremu oferowane przez tê firmê rozwi±zania linii Data Domain (deduplikowanie danych) zwiêksz± swoj± wydajno¶æ o blisko 50%. Oprogramowanie Boost pracuje w ten sposób, ¿e czê¶æ zadañ zwi±zanych z deduplikowaniem zleca do wykonania zewnêtrznym serwerom tworz±cym kopie zapasowe danych.
2010-05-13 21:23:49 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: w 2010 r. powstanie 1,2 ZB nowych danych; w 2020 - 35 ZB

Firma analityczna IDC opublikowa³a ostatnio raport - 2010 Digital Universe Study. Wynika z niego m.in., ¿e w najbli¿szych latach mo¿emy spodziewaæ siê gwa³townego wzrostu ilo¶ci danych - zdecydowanie wiêkszego, ni¿ spodziewali siê autorzy podobnych opracowañ z ostatnich kilku lat.
2010-05-10 08:38:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Iomega: macierz dyskowa 24 TB dla SMB

Iomega (oddzia³ EMC) zaprezentowa³a now± macierz dyskow± (do instalowania w szafie) przeznaczon± dla sektora SMB (ma³e i ¶rednie przedsiêbiorstwa), na której mo¿na przechowywaæ do 24 TB danych.
2010-05-06 08:49:26 (¼ród³o: IDG.pl)

API sprawdzi siê lepiej ni¿ NAS

Specjali¶ci od sk³adowania danych uwa¿aj±, ¿e w ci±gu najbli¿szych kilku lat wzro¶nie znaczenie obiektowych systemów storage. Oferowane rozwi±zania bêd± musia³y nad±¿yæ za rosn±cymi wymaganiami aplikacji oraz dynamicznym wzrostem ilo¶ci nieustrukturyzowanych danych.
2010-04-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak w prosty sposób uzyskaæ milion IOPS?

Do niedawna osi±gniêcie miliona operacji wej¶cia/wyj¶cia na sekundê na woluminie rzêdu co najmniej terabajta wymaga³o bardzo du¿ych zasobów storage. Firma LSI udowodni³a, ¿e mo¿na to zrobiæ przy u¿yciu jednego, odpowiednio wyposa¿onego serwera.
2010-04-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przechowywania danych po nowemu

Konsorcjum LTO (Linear Tape Open) og³osi³o powstanie nowych generacji standardów dla napêdów ta¶mowych. Jednym z nich jest standard LTO-8 z now± kompresj±, który przechowa do 32 TB danych na jednej ta¶mie. Nie wiadomo jednak od kiedy zacznie obowi±zywaæ.
2010-04-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung - pierwsze na rynku pamiêci flash/NAND 20 nm

Samsung wprowadzi³ wczoraj na rynek uk³ady pamiêci flash/NAND produkowane przy u¿yciu technologii 20 nanometrów, wyprzedzaj±c tym samym o krok spó³kê joint venture IM Flash Technologies (za³o¿on± przez Intel i Micron), która kilka miesiêcy temu zaprezentowa³a podobne uk³ady produkowane przy u¿yciu technologii 25 nanometrów.
2010-04-19 11:38:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja "Systemy backupu i archiwizacji"

Utrata cennych danych w firmie - to najczarniejszy scenariusz awarii w przedsiêbiorstwie. Przed bezpowrotn± strat± potrzebnych do prowadzenia biznesu informacji chroni± backup i archiwizacja. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konferencji "Systemy backupu i archiwizacji - kompleksowa ochrona zasobów firmy".
2010-04-19 10:45:23 (¼ród³o: IDG.pl)

EMC: nowa wersja urz±dzenia DD880 do deduplikowania danych

EMC zapowiedzia³ wczoraj now± wersjê swojego rozwi±zanie do deduplikowania danych. Urz±dzenie DD880 mo¿e obecnie deduplikowaæ dane o ogólnej pojemno¶ci ponad 7 PB, zapisane na wielu systemach pamiêci masowej pracuj±cych w ró¿nych centrach danych.
2010-04-15 10:45:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Micron zapowiada pamiêci SSD z interfejsem SATA 3.0

Micron wprowadzi na rynek w czerwcu nowe pamiêci masowe SSD oznaczone symbolem P300, którym towarzyszyæ bêdzie interfejs SATA 3.0 przesy³aj±cy dane z szybko¶ci± 6 Gb/s.
2010-04-15 09:54:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zachêca do migracji z mainframe na platformê Tuxedo

Zdaniem producenta, nowe produkty upraszczaj± migracjê systemów mainframe. W tym celu Oracle udostêpni³ Oracle Tuxedo Application Runtime for CICS & Batch 11g oraz Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 11g, które pozwalaj± przyspieszyæ i upro¶ciæ migracjê systemów mainframe.
2010-04-15 08:47:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zachêca do migracji z mainframe na platformê Tuxedo 11g

Zdaniem producenta, nowe produkty upraszczaj± migracjê systemów mainframe. W tym celu Oracle udostêpni³ Oracle Tuxedo Application Runtime for CICS & Batch 11g oraz Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 11g, które pozwalaj± przyspieszyæ i upro¶ciæ migracjê systemów mainframe.
2010-04-15 08:47:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Standard CDMI u³atwi przenoszenie danych miêdzy chmurami obliczeniowymi

Organizacja SNIA (Storage Networking Industry Association) zakoñczy³a pracê nad standardem, dziêki któremu firmy bêd± mog³y szybko i w ³atwy sposób przenosiæ dane miêdzy systemami pamiêci masowych pracuj±cych w publicznych i prywatnych chmurach obliczeniowych.
2010-04-13 10:27:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa wersja Teradata Data Warehouse Appliance

Teradata udostêpni³a Teradata Data Warehouse Appliance 2580, rozwi±zanie, które wed³ug zapewnieñ firmy, jest dwukrotnie szybsze od poprzedniej wersji.
2010-04-12 23:54:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Pamiêci masowe SAN oparte na technologii iSCSI od D-Linka.

D-Link wkracza na rynek rozwi±zañ przechowywania danych typu SAN, prezentuj±c systemy pamiêci masowej dzia³aj±ce w oparciu o technologiê iSCSI. Urz±dzenia s± przeznaczone przede wszystkim dla rynku ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw.
2010-04-12 09:29:04 (¼ród³o: IDG.pl)

QNAP TS-559 Pro - nowy model dysku sieciowego firmy QNAP

Na polskim rynku dostêpny jest najnowszy dysk sieciowy firmy QNAP: QNAP TS-559 Pro. Piêciodyskowe urz±dzenie mo¿e przechowywaæ do 10 TB danych (przy wykorzystaniu dysków o pojemno¶ci 2 TB).
2010-04-09 08:20:55 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM rzuca wyzwanie Oracle i platformie Exadata

IBM zapowiedzia³ wczoraj now± liniê zintegrowanych systemów zaprojektowanych z my¶l± o analizowaniu danych. Analitycy s± zgodni: IBM rzuca w ten sposób wyzwanie platformie bazodaniowej Exadata opracowanej przez firmê Oracle.
2010-04-08 10:01:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Wspó³czynnik energooszczêdno¶ci PUE dla centrów danych - jest porozumienie

Przedstawiciele przemys³u oraz agencje rz±dowe dzia³aj±ce w USA, Europie i Japonii, przyjêli wspólne ustalenia w zakresie metodologii pozwalaj±cej okre¶laæ, czy centrum danych zas³uguje na miano energooszczêdnego ¶rodowiska obliczeniowego.
2010-04-07 09:01:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Zapanowaæ nad danymi

Firmy stoj± przed coraz powa¿niejszymi wyzwaniami zwi±zanymi jednocze¶nie z zapewnieniem bezpieczeñstwa i dostêpno¶ci informacji.
2010-03-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zorientowana obiektowo pamiêæ masowa o pojemno¶ci ponad 2 PB

Dell zapowiedzia³ wczoraj swój pierwszy system pamiêci masowej zorientowany na obiekty, zdolny przechowywaæ ponad 2 PB (2000 TB) danych. DX Object Storage Platform ma architekturê siatki i jest oparty na serwerach x86.
2010-03-26 10:22:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia do automatycznego zarz±dzania pamiêciami masowymi zagro¿eniem dla administratorów ?

Kryzys ekonomiczny spowodowa³, ¿e w ubieg³ym roku zarobki pracowników IT stanê³y w miejscu albo wzros³y w niewielkim stopniu. Dotyczy to równie¿ administratorów nadzoruj±cych pracê systemów pamiêci masowych, choæ ich sytuacja wydaje siê bardziej skomplikowana. Z jednej strony jest do¶æ stabilna, bo s± wci±¿ poszukiwani, jednak z drugiej - wobec stosowania coraz czê¶ciej specjalistycznych narzêdzi do automatycznego zarz±dzania systemami pamiêci masowych, musz± siê liczyæ z tym, ¿e popyt na ich us³ugi bêdzie z czasem maleæ.
2010-03-25 11:34:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirtualny konkurs, prawdziwe nagrody: znamy zwyciêzców

Jakie korzy¶ci mo¿e przynie¶æ wirtualizacja? Wy³onili¶my uczestników konkursu, którzy przedstawili najciekawsze pomys³y na wykorzystanie zintegrowanych rozwi±zañ do wirtualizacji.
2010-03-22 14:28:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Synology DS410 - pamiêæ masowa NAS

Firma Synology zaprezentowa³a nowy model dysku sieciowego. Synology DS410 to serwer NAS zaprojektowany tak, by spe³niaæ wymagania zarówno u¿ytkowników domowych jak i firm, oferuj±cy mo¿liwo¶æ wspó³dzielenia i zabezpieczania danych.
2010-03-19 10:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Macierz dyskowa z oprogramowaniem Symantec

Dell wprowadza do oferty macierz PowerVault DL2100 z oprogramowaniem Backup Exec 2010 firmy Symantec. Rozwi±zanie to zapewnia tworzenie dyskowych kopii zapasowych i przywracanie danych z mo¿liwo¶ci± rozszerzenia o technologiê deduplikacji w jednym serwerze.
2010-03-18 11:45:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Intelowskie pamiêci SSD najlepsze?

Tajwañska firma analityczna DRAMeXchange Technology przetestowa³a 40 dostêpnych na rynku pamiêci masowych SSD (z uk³adami NAND/flash) i opracowa³a dwie listy (najlepsze rozwi±zania o pojemno¶ci 60-80 GB oraz 100-160 GB), w których na pierwszych miejscach uplasowa³y siê rozwi±zania Intela.
2010-03-17 08:17:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel Xeon 5600 - nowa linia procesorów dedykowanych dla centrów danych

Intel zaprezentowa³ dzi¶ now± liniê procesorów Xeon 5600. Procesory s± wyposa¿one w dwa nowe mechanizmy bezpieczeñstwa: Intel Advanced Encryption Standard (AES) oraz Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT).
2010-03-16 10:05:39 (¼ród³o: IDG.pl)

X-25 V: nowy intelowski SSD dla u¿ytkowników pecetów i notebooków

Intel wprowadza na rynek pamiêæ masow± SSD przeznaczon± dla u¿ytkowników notebooków i pecetów. Napêd X-25 V jest wyposa¿ony w interfejs SATA, ma wielko¶æ 2,5 cala i pojemno¶æ 40 GB, i kosztuje ok. 440 z³.
2010-03-16 00:01:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Iomega: zwirtualizowane ¶rodowisko w pamiêci przeno¶nej

Firma Iomega udostêpni³a oprogramowanie v.Clone, który pozwala u¿ytkownikowi na przenoszenie pe³nego klonu systemu. Oprogramowanie bêdzie dostêpne na stronach Iomega dla dotychczasowych u¿ytkowników dysków USB Iomega pracuj±cych w ¶rodowisku Windows oraz sprzedawane z nowymi przeno¶nymi dyskami tej marki.
2010-03-15 19:00:40 (¼ród³o: IDG.pl)

HP zmodyfikowa³ macierze dyskowe StorageWorks XP

HP poszerzy³ ofertê o nowe macierze dyskowe nale¿±ce do linii StorageWorks XP. Producent wprowadzi³ do macierzy szereg nowych rozwi±zañ typu "disaster-proof", dziêki którym s± one odporne na awarie i chroni± dane w ka¿dej sytuacji, zapewniaj±c zawsze firmie ci±g³o¶æ dzia³ania.
2010-03-11 10:23:19 (¼ród³o: IDG.pl)

EMC wyposa¿a macierze Cellera w mechanizmy do wirtualizowania zasobów w ¶rodowiskach VMware

EMC wprowadzi³ do oprogramowania zarz±dzaj±cego macierzami linii Cellera (pamiêci masowe NAS) usprawnienia Celerra Plug-Ins for VMware Environments, dziêki którym rozwi±zania te obs³uguj± w ¶rodowiskach VMware takie funkcjonalno¶ci, jak deduplikowanie danych i "thin provisioning".
2010-03-09 07:33:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Systemy pamiêci masowych Tandberg Data DPS2000 T

Tandberg oferuje systemy pamiêci masowej nale¿±ce do linii Data DPS2000 T NAS. U¿ytkownik mo¿e skonfigurowaæ urz±dzenie jako serwer plików lub jako docelowy serwer iSCSI, zapewniaj±cy jednoczesny dostêp do danych na poziomie plików lub bloków.
2010-03-09 00:23:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przechowaæ dane w chmurze

Us³ugi cloud storage s± coraz czê¶ciej wykorzystywane przez zwyk³ych u¿ytkowników oraz firmy. Na rynku pojawiaj± siê ciekawe produkty zwi±zane ze sk³adowaniem danych w tym modelu. Przedstawiamy kilka z nich.
2010-03-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dane w chmurze

Us³ugi cloud storage s± coraz czê¶ciej wykorzystywane przez zwyk³ych u¿ytkowników oraz firmy. Na rynku pojawiaj± siê ciekawe produkty zwi±zane ze sk³adowaniem danych w tym modelu. Przedstawiamy kilka z nich.
2010-03-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowo¶ci w ¶wiecie mainframe

Najnowsza wersja systemu operacyjnego dla systemów mainframe firmy IBM zostanie wzbogacona o narzêdzia do przewidywania symptomów awarii. Udostêpniono tak¿e technologiê deduplikacji danych.
2010-03-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Nastpnakomputery, oprogramowanie