hipermarkety Telefonia komórkowa - IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Nastpna

Wynalazki XXI wieku: Kolorowy e-papier

Miêdzynarodowe targi Flat Panel Display w Tokio obfituj± w nowinki techniczne. Do najciekawszych nale¿± z pewno¶ci± chiñski e-czytnik z kolorowym ekranem E Ink i kolorowy e-papier firmy LG.
2010-11-12 15:28:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia przejmuje odpowiedzialno¶æ za rozwój Symbiana

Od przysz³ego roku prace zwi±zane z rozwojem systemu Symbian le¿eæ bêd± w gestii koncernu Nokia. Organizacja Symbian Foundation ma skupiæ siê na dzia³alno¶ci zwi±zanej z licencjonowaniem mobilnego systemu operacyjnego.
2010-11-09 17:56:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec Symbiana?

Mo¿e jest jeszcze za wcze¶nie, by og³osiæ definitywny koniec tego systemu operacyjnego. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e ten rok by³ dla jego twórców bardzo ciê¿ki, a nadchodz±ce miesi±ce nie zapowiadaj± zmiany tego stanu rzeczy.
2010-10-26 14:43:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec Symbiana^4? Nokia zmienia strategiê

Nokia poinformowa³a o przemodelowaniu swojej strategii dotycz±cej systemów operacyjnych. Firma ma zamiar skupiæ siê na rozwijaniu jednej wersji systemów Symbian i MeeGo tworzonej w oparciu o ¶rodowisko Qt i technologiê HTML 5.
2010-10-21 16:30:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia zwiêksza zyski i... zwalnia pracowników

Nokia przyspiesza, choæ nie dzieje siê to bez przeszkód. Z firmy odesz³o kilku wa¿nych pracowników, a mimo to uda³o siê jej zwiêkszyæ zyski. Niestety producent telefonów zamierza te¿ zwolniæ blisko dwa tysi±ce pracowników.
2010-10-21 15:34:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe MacBooki Air - jeszcze cieñsze, jeszcze mniejsze

Podczas jesiennej konferencji firmy Apple zaprezentowane zosta³y dwa nowe modele z serii MacBook Air. Urz±dzenia z 11 i 13-calowymi wy¶wietlaczami, w najgrubszym punkcie maj± zaledwie kilkana¶cie milimetrów. Mimo zastosowania ciekawych rozwi±zañ, w nowych MacBookach ci±gle widaæ technologiczne braki.
2010-10-21 12:37:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung przestaje wspieraæ Symbiana

Pech nie opuszcza systemu operacyjnego Symbian. Dopiero co dowiedzieli¶my siê, ¿e platformê porzuci³a firma Sony Ericsson, a teraz do³±czy³ do niej Samsung. Na "placu boju" pozosta³a w zasadzie ju¿ tylko Nokia.
2010-10-01 13:38:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Zakaz pisania smsów dla kierowców aut - tego powinni zabroniæ?

Przepisy zabraniaj±ce pisania wiadomo¶ci tekstowych przez kierowcê samochodu, mog± jedynie zwiêkszyæ bezpieczeñstwo na drogach? Jedna z amerykañskich firm twierdzi, ¿e jest zupe³nie odwrotnie. Tam gdzie jest to zakazane, liczba wypadków mia³a wzrosn±æ.
2010-09-30 16:53:14 (¼ród³o: IDG.pl)

iOS i Android najciekawsze z punktu widzenia deweloperów

Twórcy aplikacji wypowiedzieli siê w ankiecie na temat mobilnych systemów operacyjnych. Wszyscy s± zgodni, ¿e przysz³o¶ci± jest Android i iOS. Ankietowani nie s± za to zainteresowani systemami wspieranymi przez Nokiê.
2010-09-30 10:22:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Ericsson ¿egna siê z Symbianem

Wszystko wskazuje na to, ¿e Nokia pozostanie jedynym du¿ym graczem na rynku telefonów wykorzystuj±cym Symbiana. Z platformy nie bêdzie korzystaæ ju¿ Sony Ericsson. Firma chce skupiæ siê na systemie operacyjnym stworzonym przez Google.
2010-09-27 12:17:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Android i Symbian bêd± dominowaæ na rynku

Rynek telefonów ci±gle pozostaje w rêkach urz±dzeñ z systemem operacyjnym Symbian. Na horyzoncie czai siê jednak kolejny lider - Android. System od Google zdobywa popularno¶æ w du¿ym tempie i ju¿ nied³ugo mo¿e przegoniæ Symbiana.
2010-09-14 10:34:44 (¼ród³o: IDG.pl)

W pe³ni bezprzewodowe ³adowanie ju¿ za dwa lata

Fujitsu poinformowa³o o sukcesie w pracach nad systemem ³adowania bezprzewodowego. W przeciwieñstwie do konkurencyjnych produktów jego dzia³anie nie bêdzie wymaga³o ¿adnych podstawek ani innych dodatkowych elementów. £adowanie mo¿e siê odbywaæ nawet w promieniu kilku metrów.
2010-09-13 10:51:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Walka o przysz³o¶æ Internetu

Od kilku miesiêcy obserwujemy bardzo wzmo¿on± dyskusjê na temat przysz³o¶ci technologii internetowych, w tym nowej wersji HTML 5. Dyskusja ta przybiera czêsto ostr± formê szczególnie w starciu zwolenników nadchodz±cego standardu kontra zwolennicy dotychczasowych rozwi±zañ wykorzystuj±cych dodatkowe wtyczki, takie jak Adobe Flash czy Microsoft Silverlight.
2010-08-11 07:31:29 (¼ród³o: IDG.pl)

HTML5 a walka o przysz³o¶æ Internetu

Od kilku miesiêcy obserwujemy bardzo wzmo¿on± dyskusjê na temat przysz³o¶ci technologii internetowych, w tym nowej wersji HTML 5. Dyskusja ta przybiera czêsto ostr± formê szczególnie w starciu zwolenników nadchodz±cego standardu kontra zwolennicy dotychczasowych rozwi±zañ wykorzystuj±cych dodatkowe wtyczki, takie jak Adobe Flash czy Microsoft Silverlight.
2010-08-11 07:31:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Co czwarta komórka sprzedana w 2013 roku bêdzie smartfonem

Wed³ug prognoz firmy ABI Research ponad &188; telefonów komórkowych sprzedanych w 2013 roku bêdzie smartfonami. Obecnie blisko co pi±ty sprzedany telefon komórkowy jest smartfonem.
2010-08-06 13:04:37 (¼ród³o: IDG.pl)

W³adze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zablokuj± us³ugê BlackBerry

Wed³ug przedstawicieli lokalnego regulatora telekomunikacyjnego sposób ¶wiadczenia us³ugi transmisji danych w obrêbie sieci BlackBerry utrudnia egzekwowanie prawa obowi±zuj±cego w Pañstwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Us³uga BlackBerry ma zostaæ zablokowana w po³owie pa¼dziernika.
2010-08-02 15:29:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Ballmer: Tablety to nasz priorytet

W ostatnich tygodniach Microsoft by³ mocno krytykowany za bierno¶æ w sektorze tabletów - analitycy i dziennikarze wytykaj± firmie, ¿e do tej pory nie przedstawi³a jasnej strategii dzia³ania w tym obszarze rynku. Koncern postanowi³ w koñcu odpowiedzieæ na te zarzuty - o ambitnych planach zwi±zanych z tabletami opowiedzia³ wczoraj, podczas spotkania z analitykami, sam Steve Ballmer.
2010-07-30 11:11:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Cius - biznesowy tablet Cisco

Cisco zaprezentowa³ biznesowy tablet Cius oparty na procesorze Atom (1,6 GHz). Urz±dzenie ma ekran dotykowy o przek±tnej 7 cali, wa¿y 0,5 kg i mo¿e pracowaæ bez konieczno¶ci do³adowywania baterii przez 8 godzin.
2010-07-02 09:20:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia to nie producent telefonów, ale oprogramowania

Wed³ug Willa Harrisa, szefa marketingu w Nokii na region Azji i Pacyfiku firma przechodzi kolejn± wielk± transformacjê. Z powsta³ego w XIX wieku producenta kaloszy przekszta³ci³a siê w najwiêkszego na ¶wiecie producenta telefonów komórkowych, a w XXI wieku przekszta³ca siê w producenta oprogramowania.
2010-06-24 16:32:53 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: sprzeda¿ komputerów osobistych wzro¶nie o blisko 20 proc. w 2010 r.

Wed³ug firmy badawczej IDC poprawiaj±ca siê sytuacja gospodarcza spowoduje wzrost sprzeda¿y komputerów o 19,8 proc. w stosunku do 2009 r. W sumie nabywców ma znale¼æ 354,8 mln urz±dzeñ.
2010-06-16 09:56:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Hakerzy przejêli 114 tys. adresów e-mail w³a¶cicieli iPadów

Pozwoli³a na to usterka na stronie amerykañskiego operatora telefonii komórkowej AT&T, który w Stanach Zjednoczonych sprzedaje wersje iPada 3G.
2010-06-10 15:36:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Mistrzostwa ¶wiata 2010 w telefonie - darmowe aplikacje dla komórek Nokia, iPhone...

Prezentujemy wyselekcjonowane, bezp³atne programy na telefony komórkowe, dziêki którym uzyskasz dostêp do wyników meczów i naj¶wie¿szych informacji z mundialu w RPA.
2010-06-10 11:59:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dwurdzeniowy Atom, platforma dla supercienkich netbooków - nowo¶ci Intela

Dwurdzeniowe procesory Intel Atom, wykorzystuj±ce architekturê "Pine Trail" oraz innowacyjna platforma "Canoe Lake", umo¿liwiaj±ca konstruowanie bardzo cienkich netbooków to jedne z najciekawszych nowinek zaprezentowanych przez Intela na targach Computex 2010.
2010-06-02 09:56:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprzeda¿ komputerów przeno¶nych wzros³a o 43%

Jak informuje Gartner sprzeda¿ notebooków w pierwszym kwartale 2010 r. wzros³a o 43,4% w stosunku do pierwszego kwarta³u 2009 r. To najwiêkszy wzrost rok do roku od o¶miu lat. Gartner szacuje warto¶æ ca³ego rynku na ok. 36 mld USD. Natomiast rynek netbooków wzrós³ a¿ o 71% - wej¶cie na rynek iPada i innych tabletów wcale mu nie zagrozi³o.
2010-05-25 16:55:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Haker mo¿e pods³uchiwaæ przez urz±dzenia mobilne

Nowe botnety stworzone dla urz±dzeñ mobilnych pozwalaj± atakuj±cym widzieæ i s³yszeæ potencjalne ofiary. Zagro¿one s± laptopy i smartfony.
2010-05-25 10:41:17 (¼ród³o: IDG.pl)

HP: nasze wyniki pokazuj±, ¿e Apple nie zdominuje rynku

HP og³osi³ w³a¶nie bardzo dobre wyniki za II kwarta³ 2010 roku finansowego - przy okazji ich prezentowania Mark Hurd, szef firmy, przedstawi³ prognozy dotycz±ce rynku sprzêtu. Stwierdzi³ m.in., ¿e jego zdaniem Apple ma niewielkie szanse na zdominowanie ¶wiatowego rynku urz±dzeñ IT i to pomimo wprowadzenia iPada...
2010-05-20 14:15:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilny Internet na abonament - przegl±d ofert

Operatorzy telefonii komórkowej coraz bardziej rozwijaj± swoje us³ugi dostêpu do mobilnego Internetu. W przeciwieñstwie do us³ug telefonicznych, w przypadku dostêpu do sieci rywalizacja zaczyna byæ bardzo ostra, a oferty poszczególnych operatorów ró¿ni± siê diametralnie.
2010-05-17 10:35:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia wspólnie z Microsoftem chce walczyæ o klientów korporacyjnych

Pierwszym efektem wspó³pracy obu firm jest aplikacja ³±cz±ca funkcje komunikatora internetowego i systemu wspieraj±cego pracê zespo³ow±. Oprogramowanie Microsoftu ma pomóc fiñskiemu gigantowi w walce konkurencyjnej z producentem terminali BlackBerry. Jeszcze w tym roku na biznesowe telefony fiñskiego producenta trafiæ maj± dedykowane wersje aplikacji pakietu Microsoft Office.
2010-05-05 17:50:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Czas na tablet HP z WebOS?

Przejêcie Palma (firmy, która stworzy³a i wypromowa³a komputery kieszonkowe) przez HP wci±¿ jest w ¶wiecie IT tematem nr 1. Wszyscy zastanawiaj± siê, jakie bêd± efekty tej transakcji - niewykluczone, ¿e jednym z nich bêdzie pojawienie siê na rynku tabletów HP wyposa¿onych w system operacyjny WebOS.
2010-04-30 08:29:18 (¼ród³o: IDG.pl)

HP przejmuje Palma za 1,2 mld dolarów

Hewlett-Packard przejmuje producenta telefonów Palm za 1,2 mld dolarów. Informacjê og³oszono po zamkniêciu ¶rodowej sesji na amerykañskiej gie³dzie. Transakcjê poprzedzi³a lawina plotek i spekulacji na temat potencjalnych nabywców s³ynnej marki.
2010-04-29 10:20:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia te¿ chce mieæ swój tablet

Bran¿owy analityk twierdzi, ¿e Nokia prowadzi zaawansowane prace nad komputerem typu tablet. Wed³ug niepotwierdzonych doniesieñ mia³by on zadebiutowaæ w drugiej po³owie tego roku.
2010-04-07 12:41:53 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad w sprzeda¿y. W Polsce najszybciej 10 kwietnia

Tablet Apple iPad trafi³ dzi¶ do sprzeda¿y w Stanach Zjednoczonych. W najtañszej wersji z 16 GB pamiêci urz±dzenie kosztuje 499 dolarów. Za wersjê z 32 GB trzeba zap³aciæ 599 dolarów, natomiast z 64 GB - 699 dolarów. Produkt mo¿na równie¿ kupiæ na serwisach aukcyjnych w Polsce - wówczas iPada otrzyma siê oko³o 10 kwietnia. iPad okre¶lany przez Apple jako tablet ma byæ rewolucj± na miarê netbooka.
2010-04-03 15:26:24 (¼ród³o: IDG.pl)

MWC: smartfony odtwarzaj±ce HDTV to rzeczywisto¶æ

Qualcomm i ST-Ericsson zaprezentowa³y podczas Mobile World Congress koncepcyjne smartfony, które po pod³±czeniu do telewizora mog± bez problemu odtwarzaæ materia³y wideo w jako¶ci HD.
2010-02-16 11:11:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia prezentuje interfejs Symbiana^3

Nokia udostêpni³a film prezentuj±cy mo¿liwo¶ci interfejsu nowego systemu Symbian3.
2010-02-15 21:00:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Tyle kosztuje wyprodukowanie iPada

Firma analityczna iSuppli ocenia, ¿e wyprodukowanie jednego tabletu iPad w podstawowej wersji kosztuje Apple ni mniej ni wiêcej tylko 229,35 dolarów. Spó³ka przeprowadzi³a "wirtualny demonta¿" urz±dzenia i wyceni³a poszczególne elementy jego konstrukcji.
2010-02-11 15:32:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Na rynku dominuje popyt na mobilno¶æ

Wywiad PC Worlda z Achimem Kuttlerem, prezesem HP na region EMEA (ang. Europe, the Middle East and Africa - Europa, Bliski Wschód i Afryka).
2010-01-29 09:07:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Trendy CES - rewolucja 3DTV, USB 3.0, tablety

Consumer Electronics Show 2010 ju¿ za nami. Miasto Las Vegas, gdzie odbywa³y siê targi, na kilka dni zmieni³o siê ze ¶wiatowej stolicy hazardu w stolicê elektroniki u¿ytkowej. Jak co roku mieli¶my okazjê relacjonowaæ dla was najciekawsze premiery i prezentacje - w tym roku na CES królowa³y produkty wspieraj±ce technologiê 3D, zaostrzy³a siê te¿ walka o rynek laptopów i tabletów.
2010-01-11 10:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ballmer na CES: Project Natal i tablety z Windows 7 w tym roku

Project Natal ju¿ w tym roku bêdzie dostêpny do kupienia dla wszystkich posiadaczy konsoli Xbox 360 - zapowiedzia³ Steve Ballmer podczas targów CES. Urz±dzenie umo¿liwia zabawê na konsoli oraz PC w zupe³nie nowy sposób, bez potrzeby korzystania z klasycznego kontrolera.
2010-01-07 14:35:33 (¼ród³o: IDG.pl)

USB 3.0 w nowych notebookach HP

W trakcie targów CES 2010 koncern HP zaprezentuje nowe modele komputerów przeno¶nych EliteBook, wyposa¿one w obs³ugê interfejsu USB 3.0.
2010-01-06 11:07:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Tablety. Ballmer uprzedzi Apple?

Steve Ballmer, prezes Microsoftu, zaprezentuje nowe multimedialne urz±dzenie mobilne (tablet?) - donosi serwis internetowy dziennika The New York Times. Nie bêdzie to jednak sprzêt sygnowany mark± Microsoftu - jego wytwarzaniem ma zaj±æ siê koncern Hewlett-Packard.
2010-01-06 08:58:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Android podgryzie Apple

Piêæ miliardów pobrañ mobilnych aplikacji prognozuje na 2014 rok firma badawcza ABI Research. W dobiegaj±cym koñca 2009 analitycy szacuj±, ¿e na telefonach i smartfonach zostanie zainstalowanych 2,3 mld programów.
2009-12-22 15:47:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejna cz??? Nortela sprzedana

Wyspecjalizowany w rozwi?zaniach dla operatorów sieci komórkowych dzia? biznesowy koncernu Nortel Networks podziel? mi?dzy siebie szwedzki Ericsson i austriacki Kapsch CarrierCom. ??czna warto?? transakcji to 70 mln USD.
2009-11-26 14:24:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejna czê¶æ Nortela sprzedana

Wyspecjalizowany w rozwi±zaniach dla operatorów sieci komórkowych dzia³ biznesowy koncernu Nortel Networks podziel± miêdzy siebie szwedzki Ericsson i austriacki Kapsch CarrierCom. £±czna warto¶æ transakcji to 70 mln USD.
2009-11-26 14:24:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Gartner: Szara strefa motorem rozwoju dla rynku telefonów komórkowych

Wed³ug analityków firmy Gartner w trzecim kwartale br. skoñczy³y siê spadki sprzeda¿y telefonów komórkowych. Nie oznacza to jednak istotnego wzrostu przychodów najwiêkszych producentów tych urz±dzeñ. Najlepiej rozwija siê bowiem tzw. szara strefa w krajach takich jak Chiny.
2009-11-13 13:19:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Fujitsu F-04B - komórka rozk?adana na cz??ci

Firma Fujitsu zaprezentowa?a model telefonu komórkowego, który mo?na roz?o?y? na dwie cz??ci. Urz?dzenie na pierwszy rzut oka przypomina standardowy telefon typu "slider" (z wysuwan? spod wy?wietlacza klawiatur? numeryczn?). Tyle tylko, ?e spodni? cz??? urz?dzenia mo?na ca?kowicie oddzieli? od ekranu.
2009-11-13 09:42:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Fujitsu F-04B - komórka rozk³adana na czê¶ci

Firma Fujitsu zaprezentowa³a model telefonu komórkowego, który mo¿na roz³o¿yæ na dwie czê¶ci. Urz±dzenie na pierwszy rzut oka przypomina standardowy telefon typu "slider" (z wysuwan± spod wy¶wietlacza klawiatur± numeryczn±). Tyle tylko, ¿e spodni± czê¶æ urz±dzenia mo¿na ca³kowicie oddzieliæ od ekranu.
2009-11-13 09:42:36 (¼ród³o: IDG.pl)

U¿ytkownicy us³ug telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jeste¶my?

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firmê Ericsson. Przedmiotem badania by³o zachowanie u¿ytkowników na rynku us³ug telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dostêp do Internetu a tak¿e o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.
2009-10-28 15:38:46 (¼ród³o: IDG.pl)

U?ytkownicy us?ug telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jeste?my?

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firm? Ericsson. Przedmiotem badania by?o zachowanie u?ytkowników na rynku us?ug telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dost?p do Internetu a tak?e o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.
2009-10-28 15:38:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Android 2.0 ju¿ w rêkach deweloperów

Funkcja przybli¿ania obrazu w aparacie, obs³uga dotykowa w systemie multi-touch czy skrzynka pocztowa zbieraj±ca wiadomo¶ci z ró¿nych kont e-mail, tak¿e Exchange - to tylko niektóre z nowo¶ci zaprezentowane przez Google w pakiecie Android 2.0 udostêpnionym jak na razie w wersji dla producentów oprogramowania.
2009-10-28 14:05:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Android 2.0 ju? w r?kach deweloperów

Funkcja przybli?ania obrazu w aparacie, obs?uga dotykowa w systemie multi-touch czy skrzynka pocztowa zbieraj?ca wiadomo?ci z ró?nych kont e-mail, tak?e Exchange - to tylko niektóre z nowo?ci zaprezentowane przez Google w pakiecie Android 2.0 udost?pnionym jak na razie w wersji dla producentów oprogramowania.
2009-10-28 14:05:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Programy antywirusowe na komórkê

Coraz czê¶ciej przechowujemy w telefonach komórkowych wa¿ne i poufne dane. S± one atrakcyjnym k±skiem dla przestêpców. Chc±c unikn±æ przykrych konsekwencji zbyt swobodnego korzystania z komórki, trzeba zadbaæ o jej bezpieczeñstwo.
2009-10-27 09:30:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia: 0,5 mld euro straty w III kwartale

W trzecim kwartale br. obroty fiñskiego koncernu spad³y o 20 proc. w skali roku i wynios³y ok. 9,8 mld euro. Fiñski koncern zamkn±³ trzeci kwarta³ br. strat± w wysoko¶ci 559 mln euro.
2009-10-15 17:47:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Micro USB i "ma?y jack" standardem w komórkach

CTIA, ameryka?ska organizacja zrzeszaj?c? firmy z bran?y telekomunikacyjnej postanowi?a promowa? dwa rodzaje interfejsów do pod??czania urz?dze? zewn?trznych do telefonów komórkowych - Micro USB oraz 3,5 mm (minijack).
2009-10-09 17:53:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Micro USB i "ma³y jack" standardem w komórkach

CTIA, amerykañska organizacja zrzeszaj±c± firmy z bran¿y telekomunikacyjnej postanowi³a promowaæ dwa rodzaje interfejsów do pod³±czania urz±dzeñ zewnêtrznych do telefonów komórkowych - Micro USB oraz 3,5 mm (minijack).
2009-10-09 17:53:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wiêcej 50-latków korzysta z komórek

Ericsson Consumer Lab ustali³, ¿e w ci±gu ostatnich 3 lat do korzystania z telefonów komórkowych najbardziej przekona³y siê osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia.
2009-10-08 11:54:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wi?cej 50-latków korzysta z komórek

Ericsson Consumer Lab ustali?, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat do korzystania z telefonów komórkowych najbardziej przekona?y si? osoby powy?ej 50. roku ?ycia.
2009-10-08 11:54:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel: "uwolnij siê od desktopa"

7 pa¼dziernika w warszawskim Centralnym Basenie Artystycznym odby³a siê konferencja Intela po¶wiêcona najnowszym procesorom mobilnym z serii Core i7. Imprezê u¶wietni³ pojedynek dwóch profesjonalnych dru¿yn graczy komputerowych z Polski i Szwecji. Spotkanie poprowadzi³ znany komentator sportowy Dariusz Szpakowski.
2009-10-08 09:51:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel: "uwolnij si? od desktopa"

7 pa?dziernika w warszawskim Centralnym Basenie Artystycznym odby?a si? konferencja Intela po?wi?cona najnowszym procesorom mobilnym z serii Core i7. Imprez? u?wietni? pojedynek dwóch profesjonalnych dru?yn graczy komputerowych z Polski i Szwecji. Spotkanie poprowadzi? znany komentator sportowy Dariusz Szpakowski.
2009-10-08 09:51:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Reklama w wyszukiwarkach zdominuje mobile?

Wed³ug firmy badawczej Kelsey Group, za cztery lata ponad 2/3 wydatków na reklamê mobiln± stanowi³a bêdzie reklama w wyszukiwarkach.
2009-10-08 08:32:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Nortel sprzedaje dzia³ rozwi±zañ GSM

Wyprzeda¿y maj±tku Nortel Networks dalszy ci±g. Na pocz±tku listopada br. na licytacjê ma zostaæ wystawiony dzia³ wyspecjalizowany w rozwi±zaniach dla operatorów sieci komórkowych.
2009-10-02 13:59:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Nortel sprzedaje dzia? rozwi?za? GSM

Wyprzeda?y maj?tku Nortel Networks dalszy ci?g. Na pocz?tku listopada br. na licytacj? ma zosta? wystawiony dzia? wyspecjalizowany w rozwi?zaniach dla operatorów sieci komórkowych.
2009-10-02 13:59:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery przeno¶ne - zobacz najdziwniejsze projekty w historii

Zdecydowana wiêkszo¶æ dostêpnych obecnie na rynku laptopów cechuje siê podobn± budow± i konstrukcj±. Przez dziesi±tki lat nie wymy¶lono niczego lepszego, chocia¿ wiele osób próbowa³o. Zapraszamy do zapoznania siê z ich czêsto bardzo dziwnymi pomys³ami.
2009-09-25 08:01:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery przeno?ne - zobacz najdziwniejsze projekty w historii

Zdecydowana wi?kszo?? dost?pnych obecnie na rynku laptopów cechuje si? podobn? budow? i konstrukcj?. Przez dziesi?tki lat nie wymy?lono niczego lepszego, chocia? wiele osób próbowa?o. Zapraszamy do zapoznania si? z ich cz?sto bardzo dziwnymi pomys?ami.
2009-09-25 08:01:02 (¼ród³o: IDG.pl)

IDF: notebook z czterema wy¶wietlaczami

Intel zaprezentowa³ prototypowy model notebooka, wyposa¿ony w cztery wy¶wietlacze. To jedna z najbardziej nietypowych informacji, jaka nap³ywa do nas z San Francisco, areny konferencji Intel Developer Forum.
2009-09-24 09:02:15 (¼ród³o: IDG.pl)

IDF: notebook z czterema wy?wietlaczami

Intel zaprezentowa? prototypowy model notebooka, wyposa?ony w cztery wy?wietlacze. To jedna z najbardziej nietypowych informacji, jaka nap?ywa do nas z San Francisco, areny konferencji Intel Developer Forum.
2009-09-24 09:02:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Kroll Ontrack pomo¿e u¿ytkownikom Apple w odzyskaniu danych

iSource oraz polski oddzia³ Kroll Ontrack, zawarli umowê która pozwoli odzyskaæ fanom produktów z jab³kiem w logo najcenniejsze dane z ich urz±dzeñ bez utraty gwarancji.
2009-09-23 16:46:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Kroll Ontrack pomo?e u?ytkownikom Apple w odzyskaniu danych

iSource oraz polski oddzia? Kroll Ontrack, zawarli umow? która pozwoli odzyska? fanom produktów z jab?kiem w logo najcenniejsze dane z ich urz?dze? bez utraty gwarancji.
2009-09-23 16:46:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Interfejs mSATA

SATA International Organization (SATA-IO) zaprezentowa³a nowy standard: interfejs mSATA (mini SATA). Interfejs (wykorzystuj±cy nisko profilowy konektor) zosta³ opracowany z my¶l± o stosowaniu w pamiêciach SSD/flash instalowanych w przeno¶nych komputerach. SATA-IO zamierza ratyfikowaæ standard mSATA w ci±gu najbli¿szych tygodni.
2009-09-22 12:24:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Netbook w korporacji: tak czy nie?

Ma³e, przeno¶ne komputery zyskuj± na popularno¶ci w¶ród u¿ytkowników indywidualnych. Wed³ug danych IDC wzrost popytu na netbooki w ci±gu roku wzrós³ w segmencie konsumenckim o 21 p. proc. (z 5 proc. do 26 proc.). Wci±¿ jednak sporn± kwesti± pozostaje u¿ywanie minikomputerów w korporacjach, gdzie walory biznesowe (praca z wieloma aplikacjami, ³atwo¶æ obs³ugi) i przede wszystkim te dotycz±ce bezpieczeñstwa s± najwa¿niejsze. Przed zakupem firmowego netbooka warto zastanowiæ nad korzy¶ciami i wadami takich rozwi±zañ.
2009-09-21 14:50:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Ekologicznie na IFA 2009

Niemcy bardzo serio traktuj± dzia³ania pro-ekologiczne i maj± podobno najwiêcej elektrowni wiatrowych na ¶wiecie. Nastawienie pro-eko by³o te¿ wyra¼nie widoczne na tegorocznych targach elektroniki u¿ytkowej IFA w Berlinie.
2009-09-07 12:46:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Fujitsu z nowym rozwi?zaniem przeciwko z?odziejom

Fujitsu rozszerzy?a ofert? zabezpiecze? laptopów o technologi? Advanced Theft Protection (ATP). Rozwi?zanie pozwala w?a?cicielowi notebooka zdalnie zablokowa? skradzione lub zgubione urz?dzenie albo te? uruchomi? blokad? w okre?lonym przez siebie czasie. Firma twierdzi, ?e notebook zablokowany z wykorzystaniem tej funkcji nie daje si? uruchomi? i staje si? bezu?yteczny dla nieupowa?nionych u?ytkowników.
2009-08-31 10:47:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Fujitsu z nowym rozwi±zaniem przeciwko z³odziejom

Fujitsu rozszerzy³a ofertê zabezpieczeñ laptopów o technologiê Advanced Theft Protection (ATP). Rozwi±zanie pozwala w³a¶cicielowi notebooka zdalnie zablokowaæ skradzione lub zgubione urz±dzenie albo te¿ uruchomiæ blokadê w okre¶lonym przez siebie czasie. Firma twierdzi, ¿e notebook zablokowany z wykorzystaniem tej funkcji nie daje siê uruchomiæ i staje siê bezu¿yteczny dla nieupowa¿nionych u¿ytkowników.
2009-08-31 10:47:42 (¼ród³o: IDG.pl)

FBI bada tajemnicze laptopy

Federalne Biuro ¦ledcze (FBI) próbuje ustaliæ, kto wysy³a amerykañskim gubernatorom komputery przeno¶ne. Kilku polityków dosta³o ju¿ takie urz±dzenia (m.in. Joe Mahchin, gubernator Zachodniej Wirginii oraz Dave Freudenthal z Wyoming) - wszystkie zosta³y wys³ane przez anonimowego nadawcê. Specjali¶ci obawiaj± siê, ¿e mo¿e to byæ element jakiej¶ kampanii szpiegowskiej lub przestêpczej.
2009-08-31 07:01:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel: rynek PC ma si? bardzo dobrze

Rynek komputerów osobistych jest w ?wietnej formie i w najbli?szych latach b?dzie dynamicznie rosn?? - twierdzi wiceprezes grupy produktów mobilnych Intela. Znany producent procesorów prognozuje, ?e zbli?amy si? do punktu, w którym wszyscy maj? w?asne komputery osobiste.
2009-08-28 15:12:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel: rynek PC ma siê bardzo dobrze

Rynek komputerów osobistych jest w ¶wietnej formie i w najbli¿szych latach bêdzie dynamicznie rosn±æ - twierdzi wiceprezes grupy produktów mobilnych Intela. Znany producent procesorów prognozuje, ¿e zbli¿amy siê do punktu, w którym wszyscy maj± w³asne komputery osobiste.
2009-08-28 15:12:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Nokia wprowadzi us?ugi bankowe przez komórk?

Firma zaprezentowa?a mobiln? us?ug? finansow? Nokia Money. Mo ona umo?liwi? konsumentom m.in. robienie przelewów i op?acanie rachunków.
2009-08-27 11:42:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Nokia wprowadzi us³ugi bankowe przez komórkê

Firma zaprezentowa³a mobiln± us³ugê finansow± Nokia Money. Mo ona umo¿liwiæ konsumentom m.in. robienie przelewów i op³acanie rachunków.
2009-08-27 11:42:28 (¼ród³o: IDG.pl)

B?dzie nowa przegl?darka w BlackBerry?

Przedstawiciele kanadyjskiej firmy Research In Motion poinformowali o przej?ciu firmy Torch Mobile i praw do przegl?darki mobilnej Iris. To kolejna tego typu transakcja, która ma przyczyni? si? do rozwoju mo?liwo?ci terminali BlackBerry.
2009-08-25 12:12:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie nowa przegl±darka w BlackBerry?

Przedstawiciele kanadyjskiej firmy Research In Motion poinformowali o przejêciu firmy Torch Mobile i praw do przegl±darki mobilnej Iris. To kolejna tego typu transakcja, która ma przyczyniæ siê do rozwoju mo¿liwo¶ci terminali BlackBerry.
2009-08-25 12:12:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Office w komórkach Nokii

Microsoft i Nokia og³osi³y zawarcie porozumienia, zgodnie z którym na telefony fiñskiej spó³ki powstanie wersja pakietu aplikacji biurowych - Microsoft Office Mobile. Word czy Outlook dla pracuj±cych pod kontrol± systemu Symbian nokii to dopiero pocz±tek - wkrótce do³±czyæ ma do nich inne oprogramowanie Microsoftu.
2009-08-13 09:10:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Ballmer: Windows 7 Starter naprawi nasz b³±d z XP

Steve Ballmer potwierdzi³, ¿e w pa¼dzierniku do sprzeda¿y trafi Windows 7 Starter, ograniczona wersja Windows 7 przeznaczona na netbooki. CEO Microsoftu twierdzi, ¿e OS pomo¿e firmie naprawiæ b³±d, który ta pope³ni³a obni¿aj±c cenê licencji Windows XP Home. Kilkuletni system zacz±³ bowiem notowaæ niesamowity wzrost sprzeda¿y wi±¿±cy siê z dynamicznym rozwojem rynku netbooków.
2009-08-11 12:20:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Ballmer: Windows 7 Starter naprawi nasz b??d z XP

Steve Ballmer potwierdzi?, ?e w pa?dzierniku do sprzeda?y trafi Windows 7 Starter, ograniczona wersja Windows 7 przeznaczona na netbooki. CEO Microsoftu twierdzi, ?e OS pomo?e firmie naprawi? b??d, który ta pope?ni?a obni?aj?c cen? licencji Windows XP Home. Kilkuletni system zacz?? bowiem notowa? niesamowity wzrost sprzeda?y wi???cy si? z dynamicznym rozwojem rynku netbooków.
2009-08-11 12:20:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Sieci mobilne: eksabajty danych

Coraz chêtniej i czê¶ciej korzystamy z zalet mobilnego dostêpu do Sieci, co bezpo¶rednio przek³ada siê na ilo¶æ generowanego ruchu. Wed³ug najnowszych prognoz ABI Research w 2014 r. bêdziemy przesy³aæ w sieciach komórkowych 1,6 eksabajta (EB) danych miesiêcznie - to wiêcej ni¿ w ca³ym ubieg³ym roku. Do najbardziej popularnych us³ug mobilnych bêdzie nale¿a³o przegl±danie stron internetowych, poczty elektronicznej (74 proc.) oraz transmisje multimedialne (audio-wideo, 26 proc.).
2009-08-07 13:14:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Klawiatury Apple podatne na ataki

Na s³ynnej hakerskiej konferencji Defcon (w tym roku zorganizowanej w Las Vegas) jeden z uczestników zaprezentowa³ sposób na zainfekowanie z³o¶liwym kodem...klawiatury Apple.
2009-08-05 19:46:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Toshiba zaoferuje wiêcej tanich laptopów

Jeszcze w tym roku na rynek trafi± nowe modele tanich laptopów Toshiba.
2009-08-05 16:08:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Toshiba zaoferuje wi?cej tanich laptopów

Jeszcze w tym roku na rynek trafi? nowe modele tanich laptopów Toshiba.
2009-08-05 16:08:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Rynek PC nadal siê kurczy, netbooki (trochê) hamuj± spadki

Drugi kwarta³ z rzêdu rynek PC w regionie EMEA zanotowa³ spadek. W okresie kwiecieñ-czerwiec 2009 dostawy komputerów osobistych by³y mniejsze o 9,8% ni¿ przed rokiem - podaje IDC.
2009-08-05 16:06:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Rynek PC nadal si? kurczy, netbooki (troch?) hamuj? spadki

Drugi kwarta? z rz?du rynek PC w regionie EMEA zanotowa? spadek. W okresie kwiecie?-czerwiec 2009 dostawy komputerów osobistych by?y mniejsze o 9,8% ni? przed rokiem - podaje IDC.
2009-08-05 16:06:36 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: sprzeda¿ telefonów spada, ro¶nie konkurencja cenowa

Drugi kwarta³ br. przyniós³ ilo¶ciowy spadek sprzeda¿y telefonów o 11 proc. w skali roku. Pomimo spadku sprzeda¿y o ok. 15,4 proc. Nokia pozostaje najwiêkszym producentem komórek na ¶wiecie i wyprzedza najbli¿szego konkurenta niemal o dwukrotno¶æ liczby sprzedanych telefonów.
2009-07-31 12:14:01 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: sprzeda? telefonów spada, ro?nie konkurencja cenowa

Drugi kwarta? br. przyniós? ilo?ciowy spadek sprzeda?y telefonów o 11 proc. w skali roku. Pomimo spadku sprzeda?y o ok. 15,4 proc. Nokia pozostaje najwi?kszym producentem komórek na ?wiecie i wyprzedza najbli?szego konkurenta niemal o dwukrotno?? liczby sprzedanych telefonów.
2009-07-31 12:14:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: System Palm webOS z funkcjami dla biznesu

W nowej wersji mobilnego systemu operacyjnego webOS wprowadzono m.in. obs³ugê technologii Exchange Active Sync.
2009-07-28 14:47:08 (¼ród³o: IDG.pl)

RSA SecurID dla telefonu iPhone

RSA, dzia³ zabezpieczeñ firmy EMC, udostêpni³ bezp³ane oprogramowanie zastêpuj±ce sprzêtowy token wspó³pracuj±cy z zabezpieczeniami SecurID.
2009-07-23 16:44:46 (¼ród³o: IDG.pl)

BlackBerry Desktop Software dla komputerów Mac ju¿ we wrze¶niu

Przedstawiciele kanadyjskiego koncernu Research In Motion zapowiedzieli, ¿e we wrze¶niu oprogramowanie s³u¿±ce m.in. do synchronizacji danych i instalacji aplikacji dla terminali BlackBerry zostanie udostêpnione dla u¿ytkowników komputerów firmy Apple. Ma pozwalaæ równie¿ na synchronizacjê muzyki z iTunes.
2009-07-21 11:27:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Accenture przejmie czê¶æ Nokii

Firma Accenture zamierza wykupiæ dzia³ Nokia Symbian Professional Services. Na jego bazie najprawdopodobniej powstanie dzia³ komercyjnego wsparcia dla producentów telefonów i oprogramowania dla platformy Symbian.
2009-07-20 14:04:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwszy modu³ Symbiana ju¿ na licencji open source

Organizacja Symbian Foundation udostêpni³a na licencji open source kod ¼ród³owy modu³u OS Security Package. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku na tych otwarte zostan± równie¿ ¼ród³a wszystkich najwa¿niejszych elementów systemu.
2009-07-13 12:17:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Sony wkracza na rynek netbooków

Japoñski koncern zamierza w sierpniu br. udostêpniæ klientom pierwszy w ofercie pe³noprawny netbook. Komputer Mini W wejdzie w sk³ad serii przeno¶nych pecetów Vaio i wyposa¿ony bêdzie w procesor Intel Atom N280.
2009-07-08 11:47:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Palm Pre jeszcze w tym roku w Europie

Nowy telefon firmy Palm trafi do pierwszych sklepów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Hiszpanii w czwartym kwartale br. Nie ujawniono informacji na temat oficjalnej ceny terminala Palm Pre.
2009-07-07 13:52:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Telefony komórkowe dro¿ej±

Najdro¿szym, produkowanym seryjnie i dostêpnym na polskim rynku telefonem komórkowym jest obecnie aparat Motorola R1 Aura. Jego ¶rednia rynkowa cena w czerwcu br. wynios³a 6038 z³. Prawie piêciokrotnie dro¿szy jest za¶ diamentowy iPhone 3G z angielskiej pracowni jubilerskiej Continental.
2009-07-03 16:21:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Desktop w firmie - komu on potrzebny?

Zwolennicy komputerów biurkowych nie maj± ³atwego ¿ycia. Wiele firm wyposa¿a swoich pracowników w laptopy, które s± bardziej uniwersalne i przystosowane do nowoczesnego biznesu. Nie pozostawiaj± z³udzeñ równie¿ statystyki - w ci±gu kilku lat sprzeda¿ laptopów wzros³a o ponad 60 proc., podczas, gdy popyt na desktopy pozosta³ praktycznie niezmienny. Specjali¶ci przekonuj± jednak, ¿e wci±¿ istniej± zawody, w których komputery biurkowe sprawdzaj± siê znakomicie.
2009-06-17 14:01:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: S³owo "netbook" ko¶ci± niezgody

Nie s³abnie spór miêdzy firm± Psion, do której formalnie nale¿± prawa do marki Netbook, a innymi firmami z bran¿y IT, m.in. Dellem i Intelem. Psion zamierza walczyæ o ochronê zarejestrowanej marki przed s±dem.
2009-06-01 12:51:37 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Nastpnakomputery, oprogramowanie