hipermarkety Sprzêt komputerowy IDG

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Nastpna

Sony Ericsson Xperia Play. Po³±czenie smartfonu i konsoli do gier

Smartfon Xperia Play produkcji Sony Ericssona to bardzo nietypowe urz±dzenie. Z wygl±du przypomina zwyk³y smartfon z klawiatur± qwerty, ale po rozsuniêciu slidera oczom ukazuje siê zbiór przycisków do gier, przypominaj±cy kontroler do konsoli. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-08 18:10:15 (¼ród³o: IDG.pl)

HTC Salsa, recenzja. Telefon Facebooka, spo³eczno¶ci ponad wszystko

Smartfon HTC Salsa, tak jak model ChaCha przesz³y w Polsce bez wiêkszego echa. S± to smartfony oparte na systemie Androida i nak³adce Sense produkcji HTC. Wyró¿nia jest natomiast dedykowany przycisk... s³u¿±cy aktywno¶ciom zwi±zanym z najwiêkszym portalem spo³eczno¶ciowym ¶wiata Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-06 08:09:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Motorola Xoom 2 Media Edition, recenzja. Tablet pe³en sprzeczno¶ci

Motorola Xoom 2 Media Edition jest jednym z dwóch urz±dzeñ, które zast±pi³y w ofercie tej amerykañskiej firmy pierwszego Xooma. By³ on urz±dzeniem, na którym Google zaprezentowa³ ¶wiatu pierwsz± wersjê Androida przeznaczon± dla tabletów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-04 08:07:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Xperia S, recenzja. Nowa linia, nowy design

Sony Xperia S jest pierwszym smartfonem zaprezentowanym przez Sony po wykupieniu udzia³ów Ericssona ze spó³ki. Pozostano przy marce Xperia, jednak jej najnowszy model ró¿ni siê od poprzednich modeli z tej serii. Wyró¿nia go ¶wietny ekran o rozdzielczo¶ci 720p. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-01 08:00:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Nexus S oraz Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Recenzja

Samsung Nexus S jest jednym z niewielu urz±dzeñ na rynku, które posiadaj± Androida Ice Cream Sandwich w czystej postaci bez nak³adki producenta. Chocia¿ od pa¼dziernika dostêpny jest jego nastêpca, Galaxy Nexus, to leciwy Nexus S nadal mo¿e wzbudziæ zainteresowanie pewnej grupy u¿ytkowników. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-30 08:00:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Asus Transformer Prime, recenzja. Tablet z doczepian± klawiatur±

Asus wypu¶ci³ na rynek pierwszy tablet dzia³aj±cy pod kontrol± systemu Android w wersji 4.0 Ice Cream Sandwich. Jest on przeznaczony zarówno na tablety, jak i smartfony. Jednak nie to go wyró¿nia. Podobnie jak jego poprzednik mo¿na u¿ywaæ go z dockiem bêd±cym klawiatur± z dodatkowym akumulatorem. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-28 08:00:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Walkman Z1000, odtwarzacz multimedialny z Androidem

Sony uraczy³o klientów w tym roku nowym urz±dzeniem. Chocia¿ dzia³a ono pod kontrol± Androida i wygl±da jak sporych rozmiarów smartfon, to nie posiada slotu na kartê SIM. Nosi nazwê Sony Walkman Z1000 i jest po prostu odtwarzaczem multimedialnym. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-25 08:00:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Motorola Atrix, recenzja. Smartfon oraz lapdock, zda egzamin?

Urz±dzenie o nazwie Motorola Atrix jest eksperymentem, który mia³ po³±czyæ smartfona ze specjaln± stacj± dokuj±c±, bêd±c± niczym innym jak ekranem z klawiatur±. Ma to pozwoliæ na zast±pienie netbooka samym ekranem i klawiatur±, gdzie moc obliczeniow± dostarczy smartfon. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-23 17:47:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy Nexus i czysty Android. Recenzja wraz z wideo

Samsung Galaxy Nexus jest ju¿ trzecim smartfonem, który powsta³ przy namaszczeniu samego Google, a drugim wyprodukowanym przez Samsunga. By³ te¿ pierwszym urz±dzeniem na rynku dzia³aj±cym pod kontrol± najnowszej wersji Androida. Zapraszamy do naszej recenzji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w wersji wideo. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-18 14:52:08 (¼ród³o: IDG.pl)

HTC One S. Pierwsze wra¿enia, nowy Sense i wideorecenzja

HTC One S jest jednym z topowych smartfonów z nowej linii tajwañskiej firmy. Cechuje go bardzo dobra jako¶æ wykonania, najnowsza wersja systemu i nak³adki producenta oraz bardzo dobry ekran Super Amoled. Chocia¿ nie jest to najwy¿szy model z ca³ej linii, to z pewno¶ci± bêdzie wystarczaj±cy dla nawet bardzo wymagaj±cych u¿ytkowników. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-27 17:07:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w tabletach - na tablecie wygodnie nie poserfujesz?

Tablety sprzedaj± siê jak ciep³e bu³eczki. Ich ceny nie jest niskie, wiêc u¿ytkownicy maj± wysokie oczekiwania co do wydajno¶ci, oczekuj±c szybkiego przegl±dania internetu.. Ale po odpaleniu zakupionego tabletu mog± siê lekko rozczarowaæ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-26 12:28:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Glass - okulary augmented reality pokazuj±ce ¶wiat z perspektywy Terminatora

Google ujawni³o pierwsze informacje dotycz±ce projektu Project Glass - to okulary przysz³o¶ci dzia³aj±ce w technologii rozszerzonej rzeczywisto¶ci AR (augmented reality). I Google ju¿ ma dzia³aj±cy prototyp. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-06 19:27:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Glass - okulary AR pokazuj±ce ¶wiat z perspektywy Terminatora

Google ujawni³o pierwsze informacje dotycz±ce projektu Project Glass - to okulary przysz³o¶ci dzia³aj±ce w technologii rozszerzonej rzeczywisto¶ci AR (augmented reality). I Google ju¿ ma dzia³aj±cy prototyp. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-06 19:27:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Tanie tablety w Polsce - marketowa inwazja na Wielkanoc

Od czasu gdy na rynku pojawi³ siê pierwszy iPad up³ynê³o ju¿ trochê wody w Wi¶le. Tablet za 3 tys. z³? Tego typu urz±dzenia w tej cenie od pocz±tku uwa¿a³em za absurdalne. To ju¿ przesz³o¶æ. Dzisiaj mo¿emy kupiæ tablet nawet za mniej ni¿ 400 z³. Przed samymi ¶wiêtami pojawi³o siê kilka ofert tabletów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-06 18:12:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Android Phone Name Generator - program, który wymy¶la nazwy dla telefonów z Androidem

Producentów smartfonów z Androidem jest wielu, a ka¿dy z nich ma w swojej ofercie po kilka modeli... Trzeba wiêc jako¶ je wyró¿niæ. Skoro sprzêtowo s± do¶æ podobne, wiêc stawiaj± na oryginaln± nazwê. Sk±d producenci bior± pomys³y na takie nazwy? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-06 10:15:38 (¼ród³o: IDG.pl)

WD My Passport 2TB - pierwsze przeno¶ne dyski o pojemno¶ci 2 terabajtów wchodz± na rynek

Western Digital wprowadza na rynek pierwsze przeno¶ne dyski twarde WD My Passport o pojemno¶ci 2TB. Nasze pliki na dysku maj± coraz co wiêksze rozmiary i potrzebujemy coraz wiêkszej pojemno¶ci - 1TB ju¿ na nikim nie robi wra¿enia. Mo¿e to dobry czas na zakup nowego twardziela? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-03 15:15:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Polacy opracowali holograficzny wy¶wietlacz rodem z Gwiezdnych Wojen - bêdzie prze³om?

Polacy opracowali holograficzny wy¶wietlacz, który uda³o im siê zmie¶ciæ w smartfonie. Jak to dzia³a? Nied³ugo, je¿eli kto¶ do Ciebie zadzwoni, zobaczysz jego postaæ w holograficznej postaci, tak jak to by³o w przypadku ksiê¿niczki Lei w pierwszej ods³onie Star Wars. A nawet wiêcej, bo bêdziemy mogli j± poczuæ... Nadchodzi dotykowa holografia? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-01 18:44:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Darmowe aplikacje zabijaj± baterie w smartfonach

Czy wiesz dlaczego tak podejrzanie szybko w smartfonach wy³adowuj± siê baterie? W³a¶nie okaza³o siê, ¿e nie tylko ze wzglêdu na mocne wnêtrze. Winnym wyczerpywania baterii smartfonów okaza³y siê... aplikacje i to darmowe. Jak to mo¿liwe? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-23 18:52:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy S II wielkim sukcesem, a za progiem ju¿ czai siê... potê¿ny Galaxy S III

Samsung Galaxy S II to ogromny sukces. Flagowy smartfon Samsunga zosta³ niedawno nagrodzony Kryszta³ow± Anten± w kategorii Telefon Roku i do tego sprzeda³ siê w liczbie ponad 20 milionów sztuk na ¶wiecie. A za progiem czai siê ju¿ jego nastêpca - Samsung Galaxy S III. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-22 17:28:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Telewizory trac± popularno¶æ - po raz pierwszy od lat spad³a sprzeda¿ TV

Telewizory to jedne z najpopularniejszych urz±dzeñ od lat. Ale dzisiaj chyba zaczyna siê to zmieniaæ. Dane z rynku s± niepokoj±ce - wed³ug NPD DisplaySearch w 2011 roku ca³ym ¶wiecie sprzedano tylko 247,7 miliona TV. To o 0,3 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-20 22:52:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Avatar spotyka terminatora - DARPA robi projekt, a Cameron zwiedza g³êbiny Pacyfiku

Avatar zmieni³ nasz ¶wiat. Sta³ siê najpopularniejszym filmem w historii kina, wypromowa³ technologiê 3D, a teraz inspiruje wojskowych naukowców. A sam Cameron z my¶l± o nowych Avatarach zamierza badaæ dno oceanu. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-19 15:13:15 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad 3 jailbreak. Nowy Apple iPad z³amany w kilka dni po premierze

Minê³o ledwie dziesiêæ dni od premiery nowego iPada trzeciej generacji, a sprzêtowi magicy ju¿ znale¼li sposób na ominiêcie ograniczeñ technicznych Apple. Jailbreak umo¿liwia zainstalowanie nieautoryzowanego oprogramowania na tabletach iPad 3. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-19 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Manta PowerTab X z darmowym internetem - czy podbije rynek tabletów w Polsce?

Manta Multimedia w marcu wprowadza wydajny tablet Manta PowerTab X oznaczony te¿ jako MID 06. Wydaje siê, ¿e to kolejne urz±dzenie tego typu, ale w istocie mo¿e to byæ urz±dzenie, które spopularyzuje tablety w Polsce - wydajno¶æ w niskiej cenie + darmowy internet 3G. Brzmi zachêcaj±co. Je¿eli kto¶ do tej pory opiera³ siê tabletom, teraz mo¿e ulec. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-13 11:20:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: iPad HD zamiast iPada 3?

Nie ustaj± plotki o najnowszym tablecie firmy Apple. Ostatnie doniesienia mówi± o tym, ¿e prawdopodobnie nie doczekamy siê iPada 3. Zast±pi go bowiem iPad HD. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-08 10:39:57 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad HD zamiast iPada 3?

Nie ustaj± plotki o najnowszym tablecie firmy Apple. Ostatnie doniesienia mówi± o tym, ¿e prawdopodobnie nie doczekamy siê iPada 3. Zast±pi go bowiem iPad HD. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-07 13:57:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia: aparat 41 Mpix tak¿e w telefonach Windows Phone

41-megapikselowy aparat fotograficzny w smartfonie Nokia 808 PureView oszo³omi³ uczestników targów Mobile World Congress 2012. Niechêæ wywo³a³o jedynie u¿ycie w smartfonie systemu operacyjnego Symbian. Na szczê¶cie Nokia zapowiada, ¿e ju¿ niebawem taki sam aparat pojawi siê w kilku telefonach z systemem Windows Phone. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-06 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

HTC wprowadza smartfon z Windows Phone 7 do Chin

HTC postanowi³o wprowadziæ na rynek chiñski pierwszy model telefonu pracuj±cego pod kontrol± systemu Windows Phone. Chodzi o model Kaixuan. Jego premiera bêdzie mia³a miejsce jeszcze w tym miesi±cu. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-06 13:44:46 (¼ród³o: IDG.pl)

"iPad 3 za darmo. Kliknij i zobacz!"

Internetowi przestêpcy znów czaj± siê w serwisach spo³eczno¶ciowych. Znany ekspert ds. bezpieczeñstwa zauwa¿y³, ¿e na Facebooku, Twitterze i w innych spo³eczno¶ciówkach coraz czê¶ciej pojawiaj± siê fa³szywe wpisy dotycz±ce iPada 3 i loterie oferuj±ce wylosowanie urz±dzenia. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-05 23:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfony BlackBerry bêdzie mo¿na odblokowywaæ d¼wiêkiem

Marzyli¶cie kiedy¶, ¿eby odblokowywaæ swój smartfon za pomoc± rytmicznego d¼wiêku? Je¿eli tak, to in¿ynierowie z kanadyjskiej firmy Research In Motion maj± dla was niespodziankê... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-02 15:14:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 8 - testy czas zacz±æ

Chcecie wypróbowaæ now± wersjê Windows? System operacyjny Windows 8 w wersji Consumer Preview jest ju¿ gotowy do pobrania. Zobaczcie jak go zdobyæ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-01 00:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Okulary Augmented Reality - rozszerzona rzeczywisto¶æ przed naszymi oczami

Rozszerzona rzeczywisto¶æ ma przysz³o¶æ. Nied³ugo specjalne okulary Augmented Reality znajd± zastosowanie w wojsku, w bran¿y rozrywkowej i edukacyjnej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-24 19:53:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy Note to du¿y smartfon czy ma³y tablet?

Samsung Galaxy Note jest du¿y jak na smartfon - w istocie to obecnie najwiêkszy smartfon na ¶wiecie. Jest tak wielki, ¿e . mo¿e byæ uwa¿any za tablet. A wygl±da na to, ¿e jego nowa wersja mo¿e byæ jeszcze wiêksza. Galaxy Note to smartfon czy tablet? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-16 20:02:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Insight 100 - skaner laserowy, który ocali nasze napoje na lotnisku?

W tym tygodniu, gdy wraca³em z Pragi, na czeskim lotnisku straci³em sok owocowy, który podczas kontroli celnej wyl±dowa³ w wielkim pojemniku obok stosu innych p³ynów. Takie rzeczy zna chyba ka¿dy, kto lecia³ chocia¿ raz samolotem. Obecnie nie mo¿na wnosiæ p³ynów o zbyt du¿ej pojemno¶ci do samolotu. Ale jest nadzieja, ¿e to siê zmieni, a daje j± urz±dzenie o nazwie Insight 100. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-16 19:53:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Polacy to pionierzy nowych technologii?

Ponad 30 proc. polskich internautów docenia nowe technologie - to oznacza ponad 6 milionów osób zainteresowanych tym tematem w naszym kraju. Ton w polskim internecie nadaje przebojowa m³odzie¿, profesjonali¶ci i eksperymentatorzy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-12 20:16:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Edward Norton ubiera siê u Prady - smartfon LG Prada 3.0 zyskuje now± twarz

Edward Norton, znany amerykañski aktor, w³a¶nie zosta³ g³ówn± twarz± smartfonu LG Prada 3.0. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-12 19:50:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Smart TV - ucz siê angielskiego w telewizorze z Empik school

Samsung udostêpni³ na swojej platformie Smart TV aplikacjê Empik school, która pozwala uczyæ siê jêzyka angielskiego na ekranie telewizora. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-12 19:02:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Manta daje internet za darmo w tabletach PowerTab

Manta ostro wchodzi w tablety - zapowiada wprowadzenie wydajnych tabletów w niskiej cenie (poni¿ej tysi±ca z³), a do tego zamierza do³o¿yæ internet 3G za darmo. Czy¿by wreszcie przyszed³ czas na zakup tabletu? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-10 21:59:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Manta Mobile - internet za darmo w polskich tabletach

Manta ostro wchodzi w tablety - zapowiada wprowadzenie wydajnych tabletów w niskiej cenie (poni¿ej tysi±ca z³), a do tego zamierza do³o¿yæ internet 3G za darmo. Czy¿by wreszcie przyszed³ czas na zakup tabletu? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-10 21:59:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Gogle AR rodem z Heavy Rain pomog± policjantom dokonaæ analizy miejsca zbrodni

Rozszerzona rzeczywisto¶æ mo¿e mieæ ró¿ne zastosowania - np. mo¿e zostaæ wykorzystana do wykrywania przestêpstw. Sta³o siê tak ju¿ w innowacyjnej grze kryminalnej Heavy Rain, a za chwilê stanie siê te¿ tak w rzeczywistym ¶wiecie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-08 16:35:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfony wreszcie pokona³y komputery - 2011 to rok drogich telefonów

W 2011 roku smartfony sprzedawa³y siê lepiej ni¿ komputery PC. Sta³o siê tak po raz pierwszy w historii - pecetom nie pomog³a nawet du¿a popularno¶æ tabletów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-07 11:54:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Andasol - najwiêksza elektrownia s³oneczna rodem z Quantum of Solace

Andasol to najwiêksza elektrownia s³oneczna na ¶wiecie i pierwsza z koncentratorami parabolicznymi. Znajduje siê w hiszpañskiej Andaluzji i ma rozmiary 210 boisk futbolowych, na którym to terenie zamontowano 600 tys. luster. Obiekt zbudowa³o konsorcjum 4 niemieckich firm, a ca³a inwestycja kosztowa³a 350 milionów Euro. Czy tak wygl±da elektrownia przysz³o¶ci? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-06 19:53:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung: Przezroczyste ekrany z Raportu mniejszo¶ci ju¿ za chwilê trafi± na nasze ulice

Przezroczyste ekrany LCD. To ju¿ nie wizja z przysz³o¶ci. Samsung w³a¶nie rozpocz±³ produkcjê przezroczystych ekranów LCD o rozmiarze 46 cali. Gdzie wykorzystane zostan± takie ekrany? Zastosowañ jest wiele. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-02 18:11:22 (¼ród³o: IDG.pl)

OLED TV w naszym salonie do 2015 roku? Czas na zimny prysznic

OLED TV w tym roku jest na ustach wszystkich, ale czas na zimny prysznic. Niestety pomimo efektownych prezentacji na targach CES 2012 w Las Vegas, wygl±da na to, ¿e OLED TV nieprêdko zawita do naszych domów. Wed³ug najnowszych prognoz w ci±gu najbli¿szych lat sprzeda siê tylko 2 miliony telewizorów OLED na ca³ym ¶wiecie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-02 10:46:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Ericsson Xperia Ray, recenzja. Mniejszy brat SE Xperii Arc

Sony Ericsson Xperia Ray to do¶æ nietypowy smartfon. Posiada on do¶æ ma³y ekran o przek±tnej 3.2 cala, ale wysokiej rozdzielczo¶ci. Podzespo³y u¿yte do konstrukcji tego modelu s± bardzo wysokiej klasy, a telefon przypomina inny, topowy model Xperii o du¿o wiêkszym ekranie, Arc. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-01 15:29:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Jaki smartfon wybraæ - du¿y czy ma³y? Sprawd¼ to w sieci

Szukaj±c informacji na temat telefonu komórkowego, którego chcemy kupiæ najczê¶ciej szukamy informacji o jego funkcjach. wa¿ne s± jednak tak¿e rozmiary telefonu, a te zdalnie trudno sprawdziæ. Czy smartfon, który kupujemy, nie bêdzie dla nas za du¿y lub zbyt ma³y? Teraz jest na to rozwi±zanie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-27 19:19:11 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - postrach tornad rodem z filmu Twister

Na CES 2012 chiñskie Lenovo pokaza³o sprzêt do badania tornad, który zawstydzi³by naukowców z filmu Twister. Doppler On Wheels (w skrócie DOW) - robi wra¿enie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-16 21:11:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Ja Robot na powa¿nie - jakie prawa powinny mieæ roboty w XXI wieku?

Robotyzacja na pocz±tku XXI wieku postêpuje w szybkim tempie. Ci±gle powstaj± jakie¶ nowe roboty. Ju¿ nied³ugo wizja z takich filmów jak Ja, Robot (opartym na prozie Isaaka Asimova pod tym samym tytu³em) nie bêdzie czyst± fantastyk±, lecz rzeczywisto¶ci±. A skoro tak siê stanie, potrzebne jest wyja¶nienie kwestii prawnych dotycz±cych relacji miêdzy lud¼mi i robotami. Pierwsza tego typu próba pt. We Robot odbêdzie siê ju¿ w tym roku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-15 22:17:50 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012: koniec pilotów do telewizorów mo¿e byæ bliski

Telewizory, dekodery STB i odtwarzacze sieciowe oferuj± coraz wiêcej mo¿liwo¶ci. Dostêp do internetu, gry, czat wideo i wiele innych opcji a¿ prosi siê o wprowadzenie nowych sposobów na obs³ugê telewizora. Tradycyjne piloty z dziesi±tkami przycisków staj± siê coraz mniej praktyczne. Czy oznacza to ich koniec? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-13 16:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012: Justin Bieber przedstawia tañcz±cego robota mRobo (wideo)

Justin Bieber zago¶ci³ na targach CES 2012 przy okazji prezentacji prototypowego robota mRobo wietnamskiej firmy Tosy. Jego podstawow± funkcj± jest zabawianie obserwuj±cych go ludzi poprzez odtwarzanie muzyki oraz towarzysz±cy temu taniec. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-13 13:07:00 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - 55-calowy Super OLED TV czyli Samsung ¶ciga LG

Samsung na targach CES 2012 pokaza³o swoje najnowsze telewizory na 2012 rok. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-13 13:03:34 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - LG Magic Remote to pilot, który rewolucjonizuje sterowanie telewizorem?

LG zaprezentowa³o na CES 2012 w Las Vegas nowy pilot do telewizorów Cinema 3D Smart TV - Magic Remote, który umo¿liwia rozpoznawanie g³osu oraz gestów u¿ytkownika. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-12 21:15:17 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - Sony Crystal LED to realna konkurencja dla OLED?

Sony na targach CES 2012 zaprezentowa³ 55-calowy telewizor zbudowany w oparciu o now± technologiê Crystal LED. To nowa technologia, która ma zapewniaæ lepszy kontrast i kolory, oraz znacz±co szybszy czas reakcji matrycy ni¿ obecne telewizory LCD. Czy¿by konkurencja dla OLED TV? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-12 20:43:37 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - Samsung pokaza³ swój najlepszy monitor LCD z serii 9

Samsung pokaza³ na CES 2012 swój najlepsze monitor LCD o przek±tnej 27 cali, który wy¶wietla rozdzielczo¶æ Quad HD. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-11 21:50:13 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - Sharp 80LE844U czyli najwiêkszy na ¶wiecie telewizor 3D LED

Sharp pokaza³ na targach CES 2012 w Las Vegas 80LE844U - najwiêkszy na ¶wiecie telewizor 3D LED TV, który ma przek±tn± 80 cali. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-11 19:56:56 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - LG zachwyca 55-calowym telewizorem OLED i nie tylko

LG zaprezentowa³o na targach Consumer Electronics Show 2012 w Las Vegas najwiêkszy na ¶wiecie, 55-calowy telewizor OLED oraz supercienkie telewizory Smart TV z Google TV na pok³adzie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-11 11:03:30 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2012 - 84-calowy telewizor 3D UD w rozdzielczo¶ci 4K od LG

Na targach CES 2012 w Las Vegas LG pokaza³o prze³omowy, 84-calowy telewizor 3D w ogromnej rozdzielczo¶ci 4K (czyli dwa razy wiêcej ni¿ Full HD). Telewizor LG bêdzie móg³ wy¶wietliæ 8 milionów pikseli w rozdzielczo¶ci 3840x2160. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-09 19:12:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Japoñski fotel rodem z Robocopa 2 - zabezpieczy twój samochód przed z³odziejami

Samochód, którego nie da siê ukra¶æ? Antyw³amaniowe urz±dzenia namierzaj±ce oraz biometryczne stacyjki to dobry pocz±tek, ale co je¿eli komu¶ uda siê wykra¶æ nasze odciski palców i wy³±czyæ system GPS? Japoñczycy znale¼li jednak inny sposób na z³odzieja. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-09 18:01:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Amazon Best of 2011 - co najlepiej sprzedawa³o siê w poprzednim roku?

Amazon, najwiêkszy sklep internetowy na ¶wiecie, zaprezentowa³ ranking Best of 2011, zawieraj±cy najlepiej sprzedaj±ce siê produkty 2011 roku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-05 19:26:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Canonical zaprezentuje urz±dzenie z Ubuntu na targach CES

Ju¿ 10 stycznia 2012 roku rozpoczynaj± siê targi CES w Las Vegas. Na nich prawdopodobnie zobaczymy ca³± gamê urz±dzeñ z systemem mobilnym Android. Okazuje siê jednak, ¿e zaprezentowany zostanie tak¿e nowy gad¿et z systemem Ubuntu, choæ na razie nie wiadomo, co to bêdzie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-05 13:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Najwiêkszy telewizor OLED na ¶wiecie pojawi siê na targach CES 2012

LG planuje na targach CES 2012 w Las Vegas zaprezentowaæ najwiêkszy telewizor OLED na ¶wiecie, który z ³atwo¶ci± ma pokonaæ w jako¶ci obrazu ka¿dy ekran LCD, a jednocze¶nie pozostaæ w zasiêgu cenowym konsumentów. Ekran OLED ma mierzyæ 55 cali i mieæ jedynie 5 mm grubo¶ci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-29 20:59:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Przysz³o¶æ wed³ug IBM - jakie technologie pojawi± siê w ci±gu 5 lat?

Ka¿dego roku IBM wybiera 5 technologii, które maj± zmieniæ nasz styl ¿ycia w ci±gu nastêpnych 5 lat. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-23 20:56:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy Note - recenzja "tabletofonu" w dwóch czê¶ciach

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± recenzj± urz±dzenia, które jest jedynym w swoim rodzaju na rynku. Mowa o Samsung Galaxy Note, który jest pomostem ³±cz±cym tablety oraz smartfony. Sprawdzili¶my jak to 5.3 calowe monstrum sprawdza siê w roli g³ównego telefonu. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-23 17:07:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy Nexus - od¶wie¿ony £owca Androidów z Ice Cream Sandwich na pok³adzie

Samsung Galaxy Nexus to pierwszy na ¶wiecie smartfon dzia³aj±cy systemie operacyjnym Android 4.0 czyli Ice Cream Sandwich. Zaawansowany telefon Samsunga, nawi±zuj±cy nazw± do filmu £owca Androidów z 1982 roku w³a¶nie trafi³ na polski rynek. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-23 12:06:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Szorstka przyja¼ñ Apple i Samsunga - procesory do iPad 2 i iPhone 4S produkuje Samsung

Procesor A5, bêd±cy sercem takich urz±dzeñ jak iPhone 4S oraz iPad 2, jest produkowany w Teksasie przez najwiêkszego wroga, konkurencyjnego Samsunga. Jak to mo¿liwe? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-22 11:32:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyski twarde w 2012 roku bêd± mia³y krótkie gwarancje - producenci nie wierz± ju¿ w bezawaryjno¶æ swoich HDD?

Seagate i Western Digital radykalnie tn± gwarancje swoich dysków - w niektórych przypadkach gwarancja spadnie z 5 lat do jedynie 1 roku. Producenci twierdz±, ¿e chc± na tym zaoszczêdziæ, by móc inwestowaæ w nowe produkty. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-21 19:21:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Blu-ray nie musi byæ jak stary VHS - zobacz eleganckie odtwarzacze Blu-ray

Odtwarzacze Blu-ray czêsto sprawiaj± wra¿enie brzydkich, szarych pude³ w przypominaj±cych nam stare czasy magnetowidów VHS. Czemu producenci daj± nam napêdy w tak brzydkich pud³ach? Na szczê¶cie s± wyj±tki od tej zasady - eleganckie Blu-ray siê zdarzaj±. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-21 13:49:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Kuchenne rewolucje czyli co roboty przygotuj± ci na ¶niadanie?

Chyba nikt nie lubi przygotowywaæ ¶niadania. Teraz na szczê¶cie niemieccy naukowcy wymy¶lili co¶, co pozwoli nas zwolniæ z tego zadania. Kanapki i popcorn zrobi± za nas roboty kuchenne o imionach James i Rosie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-20 19:54:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Kindle w ogniu - Amazon Kindle sprzedaje siê w milionach egzemplarzy

Amazon og³osi³, ¿e co tydzieñ sprzedaje milion Kindle - tak jest od trzech tygodni. Jest wiêc olbrzymi sukces i dobra wiadomo¶æ dla bran¿y cyfrowych ksi±¿ek. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-20 19:35:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Prywatna chmura od WD o wielko¶ci 3 TB... za darmo?

Jak mieæ ³atwy dostêp do swoich plików ze smartfonu lub tabletu? Western Digital udostêpni³ u¿ytkownikom swoich dysków sieciowych mobilne aplikacje WD Photos oraz WD 2go, z pomoc± których stworzymy sobie prywatn± chmurê, w której bêdziemy trzymaæ nasze dane. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-19 18:33:09 (¼ród³o: IDG.pl)

LG Cinema 3D z Intel WiDi - filmy z laptopa obejrzymy na telewizorach LG

Technologia Intel Wireless Display (WiDi) trafi do telewizorów LG Cinema 3D - LG i Intel podpisa³y ju¿ umowê w tej sprawie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-19 17:51:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Kindle Fire i jego wady - czy warto kupiæ tani tablet Amazonu?

Kindle Fire cieszy siê ogromn± popularno¶ci±, ale w sieci pojawiaj± siê te¿ g³osy o irytuj±cych u¿ytkowników wadach tego tabletu. Jakie s± s³abe strony urz±dzenia Amazonu? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-16 18:54:45 (¼ród³o: IDG.pl)

LG Prada 3.0 - koreañski diabe³ ubiera siê u Prady po raz trzeci

Prada i LG wprowadzi³y do Polski kolejny wspólny smartfon o nazwie LG Prada 3.0. Prada wspó³pracuje z LG ju¿ od 5 lat. Efektem tej wspó³pracy by³y dwa eleganckie telefony komórkowe. Teraz nadchodzi trzecia ods³ona designerskiego smartfona. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-16 18:44:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Tablet Asus Transformer Prime - pierwszy prawdziwy zastêpnik laptopa?

Asus Transformer Prime w opinii recenzentów jest jednym z najlepszych tabletów na rynku. Oto 5 powodów, dla których tablet Asusa mo¿e byæ nie tylko dodatkowym komputerem (jak inne tablety), ale potrafi nam w pe³ni zast±piæ laptopa. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-14 21:27:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Noktowizor w smartfonie - Amerykanie ju¿ nad tym pracuj±

Noktowizory czyli urz±dzenia pozwalaj±ce widzieæ w nocy s± bardzo przydatne. Amerykañska agencja wojskowa DARPA w³a¶nie postanowi³a sfinansowaæ projekt, który ma sprawiæ, ¿e noktowizja stanie siê na tyle tania, ¿eby mog³a byæ zastosowana w w ka¿dym smartfonie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-14 19:45:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Samochód przysz³o¶ci - bardziej Tron ni¿ Blade Runner

Samochody przysz³o¶ci nie bêd± lataæ. Przynajmniej taki wnioski mo¿na wysnuæ, patrz±c na projekt EMIRAI japoñskiej firmy Mitsubishi Electric. Czy wiêc wizje rodem z takich filmów jak £owca androidów czy Pi±ty element pozostan± tylko fikcj±? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-13 23:46:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung królem smartfonów - 300 milionów sprzedanych komórek w 2011 roku

Samsung w³a¶nie poinformowa³, ¿e wtym roku sprzeda¿ telefonów komórkowych koreañskiego koncernu przekroczy³a pod koniec listopada a¿ 300 milionów sztuk. To pierwszy raz w historii, gdy koreañskiej firmie udaje siê taka sztuka. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-13 19:05:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Papie¿ u¿y³ tabletu z Androidem, ¿eby roz¶wietliæ choinkê

Tablety si³± s± i basta. Dowód? Papie¿ Benedykt XVI u¿y³ w³a¶nie tabletu do roz¶wietlenia iluminacji choinkowej, stoj±cej w centrum W³och. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-09 21:01:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Huawei ogranicza swoj± dzia³alno¶c w Iranie

Huawei postanowi³o zaprzestaæ wzmo¿onej dzia³alno¶ci na rynku irañskim. Oficjalnym powodem jest napiêta sytuacja polityczna w tym kraju. A jakie s± nieoficjalne przyczyny? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-09 16:18:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia nie chce ju¿ marki Vertu

Nokia chce sprzedaæ swoj± luksusow± markê Vertu. Finowie prowadz± negocjacje z innymi firmami, które s± zainteresowane jej zakupem. W sprzeda¿y ma pomóc firma Goldman Sachs. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-09 15:11:34 (¼ród³o: IDG.pl)

LG XNote Z330 czyli najcieñszy ultrabook na ¶wiecie

Koncern LG zaprezentowa³ supercienki ultrabook XNote Z330. Do z³udzenia przypomina on Apple MacBook Air, jest jednak od niego cieñszy i l¿ejszy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-07 20:01:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Produkt Roku 2011 wed³ug PC World - zobacz najlepsze produkty i us³ugi

Produkt Roku to wyró¿nienia przyznawane przez redakcjê PC World najlepszym produktom, us³ugom i innowacyjnym technologiom, jakie pojawi³y siê na polskim rynku. Co zrobi³o na nas wra¿enie w 2011 roku? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-07 19:13:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Porównanie nowych smartfonów HTC: Sensation XE oraz Sensation XL

Nowe smartfony HTC jeszcze na dobre nie zago¶ci³y w sklepach, ale ju¿ teraz mo¿ecie przyjrzeæ siê im bli¿ej. Chocia¿ maj± podobn± nazwê, s± to dwa zupe³nie ró¿ne telefony. Sprawd¼, który z nich bêdzie odpowiedni dla Ciebie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-06 14:22:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Tablet S, test tabletu od producenta PlayStation

Sony Tablet S to urz±dzenie o do¶æ niecodziennym wygl±dzie. Sprawdzili¶my jak wypada na tle konkurencji i co ma do zaoferowania konsumentom poza nietuzinkowym designem. Czy jest to tablet jak ka¿dy inny, czy mo¿e rasowa maszyna do gier? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-02 12:27:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Qbo - pierwszy robot, który jest ¶wiadomy swojego istnienia?

Poznaj Qbo. To uroczy ma³y robocik na kó³kach, który s³ucha, mówi i potrafi nawet rozpoznawaæ samego siebie. Naprawdê. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-01 19:02:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Wave 3 o twarzy Edyty Herbu¶ - z-bada-j smartfon dla kobiet

Samsung Wave 3 w³a¶nie trafi³ do Polski. To smartfon oparty o system operacyjny bada. Samsung zdecydowa³, ¿e twarz± tego telefonu w Polsce bêdzie Edyta Herbu¶. Ma to byæ smartfon dla kobiet, ale czy s³usznie? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-30 21:44:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Acer zapowiada ultratanie ultrabooki - jest konkretna data

Acer twierdzi, ¿e jego ultrabooki bêdzie mo¿na kupiæ za jedyne 499 USD (czyli za mniej ni¿ 2 tys. z³) - ale jeszcze nie w nastêpnym roku. Na takie ceny bêdziemy musieli poczekaæ do 2013 r. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-30 19:52:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Laptopy w 2012 roku - czego mo¿emy oczekiwaæ?

Tablety i smartfony ¶wiêc± wielkie triumfy, ale nie zapominajmy jeszcze o laptopach. Producenci na 2012 rok zapowiadaj± laptopow± ofensywê - notebooki maj± byæ cieñsze, l¿ejsze, szybsze i maj± pracowaæ d³u¿ej na baterii. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-30 19:11:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Mechaniczni klawisze - czy roboty zast±pi± stra¿ników w wiêzieniach?

Roboty jako stra¿nicy wiêzienni? To nie film, lecz rzeczywisto¶æ. W Korei Po³udniowej roboty sprawdza siê w roli klawiszy. Czy¿by zbli¿a³y siê czasy,, gdy roboty bêd± mia³y kontrolê nad cz³owiekiem? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 20:44:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepsze prezenty pod choinkê - elektryczne przedmioty po¿±dania w¶ród nastolatków i dzieci

Czego pragn± najbardziej nastolatki i dzieci w 2011 roku znale¼æ pod choink±? Które elektrogad¿ety s± dla nich s± najwiêkszym przedmiotem po¿±dania? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 18:05:28 (¼ród³o: IDG.pl)

System HDCP zabezpieczaj±cy Blu-ray z³amany tanim kosztem

Ile kosztuje z³amanie systemu HDCP zabezpieczaj±cego p³yty Blu-ray? Okazuje siê, ¿e niewiele - naukowcy z Niemiec udowodnili, ¿e wystarczy jedynie 267 USD. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-28 20:26:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfony w 2012 roku - co nas czeka?

Co nas czeka w 2012 roku je¿eli chodzi o smartfony? Wielkie zmiany i rewolucyjne rozwi±zania - zobacz, co bêd± mia³y smartfony, które trafi± do sklepów w 2012 roku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-25 18:52:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Kinect w telewizorach i w komputerach z Windows 8

Microsoft chce wprowadziæ Kinect na komputer z Windows, a tak¿e prowadzi rozmowy na temat wprowadzenia tej technologii do telewizorów Sony i Visio. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-25 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kinect w telewizorach i komputerach z Windows 8

Microsoft chce wprowadziæ Kinect na komputer z Windows, a tak¿e prowadzi rozmowy na temat wprowadzenia tej technologii do telewizorów Sony i Visio. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-25 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezprzewodowa myszka, która ³aduje siê w 3 minuty? To nie fantazja

Genius DX-ECO to nowa, bezprzewodowa myszka optyczna - od innych wyró¿nia siê jednak tym, ¿e w ogóle nie potrzebuje baterii ani nie ma wbudowanego akumulatora, a ³aduje siê tylko w 3 minuty. Jak wiêc dzia³a? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-24 19:27:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Przejrzysta ¿arówka LED od Panasonika namiesza na rynku?

Pomimo tego, ¿e od jakiego¶ czasu na rynku króluj± energooszczêdne ¶wietlówki, wci±¿ popularne s± klasyczne, przejrzyste ¿arówki, które po¿eraj± wiele energii. Ale to siê mo¿e zmieniæ, gdy¿ Panasonic wymy¶li³ niezwykle wydajn± ¿arówkê LED, która jest energooszczêdna, d³ugowieczna i daj±ca ¶wiat³o podobne do tego, które znamy z klasycznych ¿arówek. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-22 19:15:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Chiñski superkomputer Mole-8.5 dokona³ prze³omu dotycz±cego wirusa H1N1

Procesory graficzne pomagaj± chiñskim naukowcom zapobiegaæ epidemiom. Chiñscy naukowcy w³a¶nie przeprowadzili pierwsz± pe³n± symulacjê wirusa H1N1, wykorzystuj±c do tego moc procesorów graficznych Nvidia Tesla. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-21 19:23:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Advanced Task Killer - czy zabijanie aplikacji w Androidzie oszczêdza baterie smartfonów? (test)

Ogólnie uwa¿a siê, ¿e Advanced Task Killer to pierwsza aplikacja, któr± powinni¶my zainstalowaæ zaraz po zakupie ka¿dego smartfona z systemem Android. Podobno ma ona zwiêkszaæ czas pracy baterii. Ale po internecie kr±¿± opinie, ¿e u¿ywanie takich aplikacji typu task killer w istocie nie tylko nie oszczêdza energii, lecz nawet zu¿ywa jej wiêcej. Gdzie le¿y prawda? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-21 11:50:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Silikonowy procesor MIT dzia³a jak ludzki mózg, ale nie potrafi jeszcze kochaæ

Czy czasami czujesz, ¿e twój komputer jest m±drzejszy od Ciebie? Zespó³ z MIT opracowa³ procesor, który mo¿e sprawiæ, ¿e komputer bêdzie jeszcze bardziej przypomina³ ludzki mózg. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-17 21:29:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Procesor z MIT dzia³a jak ludzki mózg, ale nie potrafi jeszcze kochaæ

Czy czasami czujesz, ¿e twój komputer jest m±drzejszy od Ciebie? Zespó³ z MIT opracowa³ procesor, który mo¿e sprawiæ, ¿e komputer bêdzie jeszcze bardziej przypomina³ ludzki mózg. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-17 21:29:26 (¼ród³o: IDG.pl)

J-2X - rakietowy silnik, który zabierze nas w przysz³o¶ci na Ksiê¿yc?

Oto kolejny rok do powrotu cz³owieka na Ksiê¿yc. NASA w³a¶nie przeprowadzi³a test silnika rakietowego J-2X, który ma byæ g³ównym elementem przysz³ych amerykañskich misji kosmicznych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-17 20:20:18 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Nastpnakomputery, oprogramowanie