hipermarkety Sprzêt - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

Czytnik kodów kreskowych z VoIP

Dzia³ Korporacyjnych Rozwi±zañ Mobilnych firmy Motorola zaprezentowa³ CA50 - skaner bezprzewodowy z obs³ug± technologii Voice over Internet Protocol (VoIP). Urz±dzenie posiada zintegrowan± obs³ugê g³osu i danych do komunikacji w sklepach, szpitalach lub restauracjach.
2008-01-19 00:28:54

Cienki notebook Apple MacBook Air

Firma Apple przedstawi³a komputer MacBook Air, który w najcieñszym punkcie ma 4,1 mm, a jego ca³kowita grubo¶æ wynosi 1,93 cm. Nowy notebook posiada pe³nowymiarow±, pod¶wietlan± klawiaturê, wbudowan± kamerê wideo iSight do wideokonferencji oraz trackpad z funkcj± multi-touch.
2008-01-18 10:00:00

Bezprzewodowa kamera IP D-Link

Firma D-Link wprowadzi³a na rynek bezprzewodow± kamerê IP DCS-5220, przeznaczon± do u¿ytku domowego, monitoringu biur, instytucji u¿yteczno¶ci publicznej oraz obiektów przemys³owych. Dziêki mo¿liwo¶ci bezpo¶redniego przesy³u obrazu na urz±dzenia mobilne, telefony komórkowe i palmtopy, kamera IP pozwala na zdalny monitoring i zarz±dzanie z miejsca, w którym posiadamy dostêp do Internetu.
2008-01-18 01:11:15

Kolorowe drukarki Ricoh Aficio SP

Firma Ricoh Polska zaprezentowa³a trzy nowe urz±dzenia dostêpne w swojej ofercie - Aficio SP C220N/S, C221N/SF, C222DN/SF. Kolorowe drukarki laserowe zosta³y przeznaczone dla ma³ych biur i grup roboczych.
2008-01-17 00:04:45

Aparaty HD Kodak EasyShare

Firma Eastman Kodak Company zaprezentowa³a na targach CES trzy aparaty cyfrowe z serii Kodak EasyShare: V1273, M1033 oraz Z1085 IS. Wszystkie nowe modele Kodak EasyShare obs³uguj± format HD, czyli umo¿liwiaj± robienie zdjêæ i rejestracjê filmów w technologii High Definition.
2008-01-16 14:04:57

Urz±dzenie wielofunkcyjne Sharp AR-203E

Firma Sharp wprowadzi³a do swojej oferty wielofunkcyjne urz±dzenie biurowe AR-203E. Nowy model ³±czy w sobie funkcje kopiowania, drukowania i skanowania oraz zosta³ przeznaczony dla ma³ych biur i niewielkich grup roboczych.
2008-01-16 00:46:26

Aparaty Samsung z serii L oraz i8

Firma Samsung przedstawi³a nowe modele aparatów cyfrowych: multimedialny i8 oraz 3 aparaty z serii L (L100, L110 i L210). Wszystkie aparaty zosta³y wyposa¿one w 3-krotny zoom cyfrowy oraz funkcjê rozpoznawania twarzy. Dodatkowo model i8 posiada wbudowan± funkcjê World Tour Guide.
2008-01-15 11:43:03

Notebooki Acer TravelMate z modemem 3G

Firma Acer zaprezentowa³a nowe notebooki z serii TravelMate: 6492 i 6592, które zosta³y wyposa¿one w modem 3G. Oba notebooki posiadaj± kamerê internetow± umieszczon± nad ekranem LCD oraz s± oferowane z system Windows Vista Business.
2008-01-15 01:33:05

Aparaty cyfrowe Samsung NV

Firma Samsung przedstawi³a nowe modele aparatów cyfrowych z serii NV. Aparaty NV40, NV30 i NV4 zosta³y wyposa¿one w 3-krotny zoom optyczny oraz 2,5-calowy ekran LCD, natomiast model NV24HD jest pierwszym aparatem HD w ofercie Samsunga.
2008-01-14 01:01:24

Serwer bezprzewodowy Edimax WP-S1000

Firma Edimax Technology wprowadzi³a do oferty bezprzewodowy serwer prezentacji WP-S1000. Nowe urz±dzenie posiada zintegrowany punkt dostêpowy, który umo¿liwia prowadzenie prezentacji, wy¶wietlanie obrazów czy filmów w zabezpieczonej sieci bezprzewodowej 802.11b/g bez potrzeby pod³±czania komputera do projektora za pomoc± kabla.
2008-01-13 00:19:27

Urz±dzenie wielofunkcyjne Ricoh Aficio SP 3200SF

Firma Ricoh Polska poinformowa³a o wprowadzeniu do oferty urz±dzenia wielofunkcyjnego - Aficio SP 3200 SF. Nowy model zosta³ przeznaczony dla ma³ych grup roboczych lub do zastosowañ osobistych i umo¿liwia drukowanie w trybie dupleks, skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie biznesowe.
2008-01-12 00:05:27

Karty pamiêci SanDisk Video HD

Firma SanDisk przedstawi³a now± liniê kart wideo przeznaczon± dla kamer cyfrowych stosuj±cych karty pamiêci flash zamiast ta¶my. Karty SanDisk Video HD s± dostêpne w formatach SDHC oraz Memory Stick PRO Duo.
2008-01-10 00:21:34

Notebooki Acer Aspire 7720G

Firma Acer zaprezentowa³a seriê notebooków Aspire 7720G. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w kamerê Acer CrystalEye do videokonferencji, technologiê Acer Empowering Technology oraz zestaw interfejsów przewodowych i bezprzewodowych.
2008-01-09 00:11:00

Nadchodzi Wireless HD

Grupa WirelessHD og³osi³a, ¿e prace nad specyfikacj± bezprzewodowego przekazu wideo w wysokiej rozdzielczo¶ci zosta³y zakoñczone. Jego prezentacja odbêdzie siê na pocz±tku 2008 roku.
2008-01-06 00:06:41

Dyski twarde 2.5" Hitachi 500GB

Obecnie laptopy mog± mieæ takie same osi±gi jak komputery stacjonarne. Nic wiêc dziwnego, ¿e powstaj± coraz wiêksze dyski twarde 2,5", takie jak wprowadzany w³a¶nie na rynek napêd Hitachi o pojemno¶ci 500GB.
2008-01-04 01:17:57

Kamery internetowe IP TRENDnet

Firma TRENDnet w grudniu 2007 r. wprowadzi³a do oferty dwie kamery internetowe IP (TV-IP110 i TV-IP110W) przeznaczone do monitoringu w domu lub biurze. Urz±dzenia mo¿na zastosowaæ do transmisji obrazów wideo w czasie rzeczywistym przez sieæ bezprzewodow±, przewodow± lub Internet.
2008-01-03 14:11:55

Drukarka Konica Minolta pagepro 4650EN

Firma Konica Minolta wprowadzi³a do swojej oferty nowy model drukarki pagepro 4650EN, przeznaczonej do druku czarno-bia³ego. Nowe urz±dzenie posiada szereg funkcji takich, jak ewidencjowanie wykonanych wydruków czy bezpieczne drukowanie.
2007-12-31 00:31:13

D³ugowieczne baterie litowo-jonowe

Pojemno¶æ baterii litowo-jonowych jest ograniczona i trudno sprawiæ, aby notebook dzia³a³ na nich d³u¿ej ni¿ parê godzin. Jednak dziêki odkryciu naukowców ze Stanford University w Kalifornii, sytuacja mo¿e ulec zmianie.
2007-12-29 00:10:00

Tania drukarka laserowa Brother HL-2170W

Okazuje siê, ¿e drukarka laserowa nie musi byæ droga. Brother, miêdzynarodowy producent urz±dzeñ peryferyjnych z central± w Japonii, wprowadza na rynek laserow± drukarkê Wi-Fi, w atrakcyjnej cenie 149$.
2007-12-27 00:10:00

Cyfrowy d³ugopis Nokia SU-27W

Czy fiñskiemu producentowi znudzi³o siê produkowanie telefonów komórkowych? Byæ mo¿e tak, bowiem pod szyldem Nokii pojawi siê wkrótce ciekawy gad¿et - cyfrowy d³ugopis wyposa¿ony w Bluetooth.
2007-12-26 00:10:00

Konsola Nintendo DS zbyt popularna?

Japoñska firma Nintendo, maj±ca ju¿ problemy z rosn±cym w okresie ¶wi±tecznym popytem na konsole Wii, mo¿e mieæ równie¿ trudno¶ci z wyprodukowaniem odpowiedniej liczby innego ze swoich hitów - Nintendo DS.
2007-12-25 00:15:00

Wizytówka i pamiêæ USB w jednym

Urz±dzenie M++ CARD, zaprojektowane przez Abhinava Dapke jest po³±czeniem wizytówki z przeno¶n± pamiêci± USB. Karta zosta³a pomy¶lana tak, aby mo¿na by³o u¿ywaæ pamiêci o ró¿nych pojemno¶ciach.
2007-12-23 00:16:00

Napêd HD DVD i Blu-ray

Wiele wskazuje na to, ¿e wojna formatów wideo wysokiej rozdzielczo¶ci wreszcie zakoñczy siê i zwyciê¿y wygoda klientów. Na rynku bowiem pojawia siê coraz wiêcej urz±dzeñ obs³uguj±cych zarówno HD DVD, jak i Blu-ray.
2007-12-22 01:33:15

Ma³y projektor BenQ CP220c

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy projektor multimedialny - model CP220c - przeznaczony dla mobilnych menad¿erów. Projektor zosta³ wyposa¿ony w szereg funkcji, m. in. Off&Go czy Golden Ratio Color oraz posiada obiektyw z optyk± Carl Zeiss.
2007-12-21 11:27:33

No¶niki Tandberg RDX 160GB i 300GB

Firma Tandberg Data, dostawca rozwi±zañ do backupu i archiwizacji danych, wprowadzi³a do sprzeda¿y nowe modele no¶ników z serii Tandberg RDX QuikStor - RDX 160 GB i 300 GB. Przeno¶ne kasety wykorzystywane w urz±dzeniach RDX QuikStor s± no¶nikami przeznaczonymi dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw oraz rynku SOHO.
2007-12-20 00:51:02

Karta graficzna USB

Niektórzy z u¿ytkowników, jako rzecz niezbêdn± do pracy uwa¿aj± kartê graficzn±, umo¿liwiaj±c± równoczesne pod³±czenie dwóch monitorów. Wiêkszo¶æ nowych komputerów dysponuje takim sprzêtem. W przypadku starszych urz±dzeñ dostêpne s± dwa wyj¶cia: kupno karty graficznej, która posiada takie mo¿liwo¶ci lub nabycie karty pod³±czanej przez USB.
2007-12-19 01:17:43

Monitor LCD Acer AL1917L

Firma Acer zaprezentowa³a nowy monitor LCD - AL1917L. 19-calowy monitor z serii Office wy¶wietla obrazy w rozdzielczo¶ci 1280x1024 i wyposa¿ony jest w technologiê pod¶wietlania LED.
2007-12-18 01:22:01

Efektowna utrata danych w 2007

Mrowisko w dysku i dane utracone z aparatu, któremu... nie otworzy³ siê spadochron rozpoczynaj± tegoroczn± listê najoryginalniejszych przypadków utraty danych. Zestawienie, jak co roku, zosta³o opracowane na podstawie do¶wiadczeñ laboratoriów firmy Kroll Ontrack zajmuj±cej siê odzyskiwaniem danych i informatyk± ¶ledcz±.
2007-12-17 01:30:43

P³yta g³ówna ASRock socket 939

Firma ASRock zawsze zaskakiwa³a swoimi p³ytami g³ównymi, wystarczy wspomnieæ produkty posiadaj±ce jednoczesne z³±cza DDR i DDR2, a tak¿e PCIe oraz AGP.
2007-12-15 02:12:46

Nawigacja samochodowa TomTom GO 920

Firma TomTom zaprezentowa³a nowy model TomTom GO 920. Nowe urz±dzenie do nawigacji samochodowej zosta³o wyposa¿one w kompletne mapy 41 krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady zainstalowane na 4GB pamiêci wewnêtrznej.
2007-12-14 00:45:00

NETGEAR ProSafe VPN Firewall - FVS336G

Firma NETGEAR zaprezentowa³a NETGEAR ProSafe Dual WAN Gigabit SSL VPN Firewall (FVS336G) - zaporê zapewniaj±c± bezpieczeñstwo sieci oraz zdalny dostêp do Internetu. Nowy model zosta³ przeznaczony dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw oraz obs³uguje do 25 tuneli IPsec i 10 tuneli SSL VPN oferuj±c funkcje telepracy.
2007-12-13 13:50:16

Monitory Lenovo ThinkVision

Firma Lenovo wprowadzi³a na rynek monitor ThinkVision L193p - jako czê¶æ nowej linii monitorów PC przeznaczonych dla u¿ytkowników biznesowych. Linia sk³ada siê z piêciu nowych modeli i obejmuje równie¿ monitor ThinkVision L190x z ramk± mierz±c± 6,6 milimetra.
2007-12-12 02:34:55

D³ugowieczne baterie Toshiba

Firma Toshiba poinformowa³a o dacie wprowadzenia do sprzeda¿y baterii, które potrzebuj± nieca³ych 5 minut, aby zostaæ na³adowane do 90% swojej pojemno¶ci. Produkt bêdzie dostêpny od marca 2008 roku.
2007-12-12 02:33:50

Aparaty cyfrowe Samsung z serii S

Firma Samsung zaprezentowa³a dwa aparaty cyfrowe z serii "S" - 7-megapikselowy S760 oraz 8-megapikselowy S860. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w 3-krotny zoom optyczny, 2,4-calowy ekran LCD oraz 11 programów tematycznych.
2007-12-11 01:14:19

Przeno¶ny dysk twardy Transcend StoreJet

Zewnêtrzny, przeno¶ny dysk twardy Transcend StoreJet OTG z pozoru niczym nie ró¿ni siê od standardowego urz±dzenia tego typu. Jednak mo¿liwo¶æ skopiowania na niego danych, bez udzia³u komputera sprawia, ¿e dysk wyró¿nia siê na rynku.
2007-12-09 01:27:28

P³yty BenQ Blu-ray

Firma BenQ wprowadzi³a do swojej oferty nowy rodzaj no¶ników typu Blu-ray o pojemno¶ci 25GB. Nowe no¶niki przeznaczone s± do rejestrowania informacji cyfrowych (danych, plików multimedialnych) na nagrywarkach stacjonarnych, przeno¶nych i komputerowych standardu Blu-ray.
2007-12-08 01:36:14

Niebezpieczne klawiatury bezprzewodowe

Szwajcarska firma Dreamlab Technologies odkry³a niebezpieczeñstwo, jakie wi±¿e siê z korzystaniem z bezprzewodowych klawiatur. Hackerzy z niewielkim wysi³kiem mog± odczytaæ kombinacje przyciskanych klawiszy.
2007-12-07 00:56:03

Zewnêtrzny dysk twardy LaCie 1TB

Szkocki projektant, Neil Poulton, kontynuuje wspó³pracê z koncernem LaCie. Kolejnym produktem, po renomowanych g³o¶nikach pod³±czanych przez Fire-Wire, zaprojektowanym przez Poultona dla LaCie, jest zewnêtrzny dysk twardy.
2007-12-06 02:51:52

Notebook ARISTO Smart 500

Spó³ka Comes S.A. wprowadzi³a do sprzeda¿y notebook ARISTO Smart 500. Nowy komputer przeno¶ny zosta³ wyposa¿ony w kamerê internetow± do wideokonferencji, bluetooth oraz panoramiczny ekran 15,4" WXGA.
2007-12-05 01:31:18

Monitory LCD Acer z serii Office i Value

Firma Acer zaprezentowa³a nowe profesjonalne monitory LCD z serii Office (9 modeli) oraz z serii Value, która zosta³a powiêkszona o dwa modele panoramiczne: 24-calowy AL2416WBsd oraz 22-calowy AL2216Wsd. Wszystkie monitory zosta³y wyposa¿one w funkcjê Acer eColor Management oraz adaptacyjn± regulacjê kontrastu ACM.
2007-12-04 01:44:28

HD DVD i Blu-Ray w desktopie Medion

Firma Medion zapowiedzia³a, ¿e wkrótce w sprzeda¿y znajdzie siê komputer stacjonarny przystosowany do obs³ugi obu formatów wideo nowej generacji - HD DVD oraz Blu-Ray. Urz±dzenie wyposa¿one w najnowsze, wysokiej jako¶ci komponenty, dostêpne bêdzie w niezbyt wygórowanej cenie 629£.
2007-12-03 01:13:36

Przeno¶ny twardy dysk z kodem PIN

Zewnêtrzny dysk twardy ezSECU ez850 firmy IOTEK, umieszczony jest w interesuj±cej obudowie. Zamontowany na niej ekran dotykowy, pozwala ochroniæ dane zapisane na dysku za pomoc± kodu PIN.
2007-12-02 00:02:26

Pamiêæ sieciowa D-Link DNS-313

Firma D-Link zaprezentowa³a nowy system pamiêci sieciowej DNS-313, który pozwala przechowywaæ dane poza dyskiem komputera oraz udostêpniaæ pliki muzyczne, zdjêcia i nagrania wideo za po¶rednictwem sieci lub przez Internet.
2007-12-01 00:04:08

Notebook UMPC Aristo Pico 740

Firma COMES S.A. poszerzy³a swoje portfolio urz±dzeñ mobilnych ARISTO o now± klasê komputerów przeno¶nych - Ultra Mobile PC, a dok³adniej model Aristo Pico 740. Nowy notebook typu PocketPC zosta³ wyposa¿ony w 7-calowy ekran dotykowy, tradycyjn± klawiaturê QWERTY oraz dwa porty USB.
2007-11-30 02:32:07

Ma³a drukarka Samsung ML-1630

Firma Samsung Electronics zaprezentowa³a monochromatyczn± drukarkê laserow± ML-1630 oraz urz±dzenie wielofunkcyjne SCX-4500. Nowe urz±dzenia posiadaj± charakterystyczn±, czarn± obudowê, a prêdko¶æ druku wynosi w obu do 16 stron na minutê w formacie A4.
2007-11-29 13:45:49

Projektory DLP Acer X1260 i X1160

Firma Acer zaprezentowa³a dwa modele projektorów: X1260 oraz X1160. Nowe projektory zosta³y wyposa¿one m. in. w technologiê Acer SmartFormat umo¿liwiaj±c± obs³ugê ró¿nych formatów obrazu oraz lampê o ¿ywotno¶ci do 4000 godzin.
2007-11-28 02:03:36

Wirusy na komórki: iPhone na celowniku?

Telefony Apple iPhone praktycznie zniknê³y wyprzedane ze sklepowych pó³ek. Pojawi³y siê za to prognozy, wed³ug których ¶wiat mia³ zostaæ zalany fal± wirusów infekuj±cych tego typu urz±dzenia. Eksperci z laboratoriów firmy G DATA zbadali problem z³o¶liwego oprogramowania infekuj±cego telefony iPhone oraz te korzystaj±ce z systemu Symbian.
2007-11-27 12:49:15

Monitor panoramiczny NEC MultiSync

Firma NEC Display Solutions wprowadzi³a do swojej oferty model monitora - NEC MultiSync LCD2470WVX. Nowy 24-calowy monitor LCD w panoramicznym formacie zosta³ przeznaczony dla sektora Small Business oraz korporacji i umo¿liwia obrót ekranu o 90 stopni.
2007-11-27 01:28:24

Notebook MSI PR200 Crystal

Firma MSI wprowadzi³a do swojej oferty notebook PR200 Crystal przeznaczony w szczególno¶ci dla pañ. Nowy notebook charakteryzuje siê obudow± przyozdobion± w 120 kryszta³ków Swarovskiego i posiada m. in. 12,1-calowy ekran, wyj¶cie HDMI oraz czytnik linii papilarnych.
2007-11-26 02:45:09

TEAC One-Step DVD/CD Duplicator do kopiowania p³yt

Wiêkszo¶æ osób, które posiadaj± komputer, przynajmniej od czasu do czasu robi kopie p³yt CD lub DVD. Nie zajmuje to wiele czasu, ale w przypadku, gdy czyja¶ praca wymaga wykonywania du¿ej liczby kopii, pomóc mo¿e One-Step DVD/CD Duplicator.
2007-11-25 01:50:20

Call/Recall: dysk optyczny 1TB?

Firma Call/Recall og³osi³a wynalezienie technologii, która pozwoli stworzyæ pierwszy na rynku dysk optyczny o pojemno¶ci 1TB. Obecnie prowadzone s± rozmowy z potencjalnymi producentami.
2007-11-24 00:09:55

Prze³±czniki ATEN KVM CAT5 dla MSP

Firma ATEN International wprowadzi³a do oferty 8- i 16-portowe prze³±czniki KVM CAT5: KH1508i oraz KH1516i. Nowe modele z serii ALTUSEN, wyposa¿one w funkcjê Over the Net, s± rozwi±zaniem do zarz±dzania serwerowniami w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach z rozwijaj±c± siê infrastruktur± IT.
2007-11-24 00:09:27

Bezpieczna sieæ firmowa z ZyXEL - ZyWALL USG 300

Firma ZyXEL wprowadzi³a do sprzeda¿y zintegrowan± bramê bezpieczeñstwa ZyWALL USG 300. Nowe rozwi±zanie, przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw, ma zapewniaæ bezpieczny dostêp z zewn±trz do danych wewn±trz sieci firmowej.
2007-11-23 00:36:22

Jednorazowe karty pamiêci Sandisk

Firma Sandisk prawdopodobnie rozwa¿a mo¿liwo¶æ wprowadzenia na rynek jednorazowych kart pamiêci. Mo¿e o tym ¶wiadczyæ fakt przeprowadzenia sondy na ten temat w¶ród w³asnych klientów.
2007-11-23 00:35:37

Wybuchaj±ce baterie BL-5C w telefonach Nokia

W Polsce zanotowano pierwszy przypadek eksplozji baterii pochodz±cej z wadliwej serii BL-5C montowanej w telefonach komórkowych Nokia - podaje "Dziennik Polski".
2007-11-22 11:51:57

24" monitor panoramiczny NEC AccuSync

Firma NEC Display Solutions wprowadzi³a do swojej oferty panoramiczny monitor NEC AccuSync LCD24WMCX. Nowy 24-calowy monitor zosta³ wyposa¿ony w z³±cze HDMI z kodowaniem HDCP i komponentowe wej¶cie sygna³u wideo oraz wbudowane g³o¶niki stereo.
2007-11-22 01:46:56

Notebook Acer Ferrari 1100

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê notebooków Ferrari 1100. Nowy notebook zosta³ wyposa¿ony we wbudowany napêd optyczny DVD SuperMulti DL typu "slot-load", czytnik linii papilarnych Acer Bio-Protection oraz system d¼wiêku dookolnego.
2007-11-21 01:20:27

Aparat cyfrowy BenQ X735

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek model aparatu cyfrowego z serii X - BenQ X735. Nowy aparat zosta³ wyposa¿ony w 2,5 calowy wy¶wietlacz LCD, obiektyw Pentax (Super Multi-Coating) dla pó³profesjonalnych jak i podstawowych zastosowañ oraz 29 trybów pracy.
2007-11-20 01:58:34

Projektor multimedialny BenQ MP771

Firma BenQ wprowadzi³a do swojej oferty projektor multimedialny BenQ MP771. Nowy projektor charakteryzuje siê jasno¶ci± 3000 ANSI lumenów, posiada funkcjê 3D Color Management oraz korekcjê koloru ¶ciany projekcji obrazu.
2007-11-19 01:26:02

Skaner do ksi±¿ek Atiz BookSnap

Wszyscy, którzy chcieliby przenie¶æ swoj± kolekcjê ksi±¿ek do postaci elektronicznej, powinni zainteresowaæ siê skanerem BookSnap firmy Atiz.
2007-11-18 01:08:03

Punkt dostêpowy ZyXEL NWA-3500 dla biznesu

Firma ZyXEL wprowadzi³a do sprzeda¿y punkt dostêpowy przeznaczony do sieci firmowych - NWA-3500. Nowy produkt wyposa¿ony zosta³ w dwa niezale¿ne modu³y radiowe w standardach 802.11a i 802.11b/g i funkcjê priorytetyzacji pakietów danych.
2007-11-17 02:19:02

Drukarka kolorowa Xerox Phaser 6130

Firma Xerox Polska wprowadzi³a na rynek kolorow± drukarkê Phaser 6130 przeznaczon± dla ma³ych biur. Nowe urz±dzenie zosta³o wyposa¿one w procesor 333 MHz, funkcjê CenterWare IS oraz jest kompatybilne z systemem Microsoft Vista.
2007-11-16 00:37:59
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie