hipermarkety Sprzêt - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

NETGEAR ProSafe Gigabit Smart Switch

Firma NETGEAR poinformowa³a o rozszerzeniu oferty gigabitowych prze³±czników ProSafe Gigabit Smart Switch o trzy prze³±czniki klasy Smart, przeznaczonych dla ma³ych i ¶rednich firm - modele ProSafe 24- / 48-Port Gigabit Smart Switch z funkcj± statycznego trasowania (GS724TR i GS748TR) oraz ProSafe 24-Port Gigabit Smart Switch (GS724AT).
2008-05-08 12:32:08

Drukarka Konica Minolta bizhub 40P

Firma Konica Minolta wprowadzi³a do swojej oferty czarno-bia³± drukarkê laserow± bizhub 40P przeznaczon± dla ¶rodowisk biurowych. Nowy model drukuje w ci±gu minuty 43 strony formatu A4, a graficzny wy¶wietlacz LCD informuje o statusie prac urz±dzenia.
2008-05-07 01:21:14

Projektor DLP Acer P3250

Firma Acer zaprezentowa³a nowy projektor P3250. Zosta³ on przeznaczony dla podró¿uj±cych u¿ytkowników i wyposa¿ony miêdzy innymi w technologiê Empowering Technology oraz Acer ColorBoost.
2008-05-06 01:02:42

Monitor NEC AccuSync LCD224WM

Firma NEC Display Solutions przedstawi³a nowy 22-calowy monitor panoramiczny z serii AccuSync - NEC AccuSync LCD224WM. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w automatyczn±, bezdotykow± regulacjê parametrów wy¶wietlania oraz jest kompatybilny z oprogramowaniem NaViSet.
2008-05-05 01:13:18

Najszybszy dysk SATA od Western Digital

Prawdopodobnie przysz³o¶ci±, je¿eli chodzi o przechowywanie danych bêd± dyski SSD. Nadal jednak maj± wady, które spowalniaj± ich upowszechnianie. G³ównym ograniczeniem jest niewielka maksymalna pojemno¶æ (obecnie 128GB) oraz wysoka cena.
2008-05-03 02:46:35

Ricoh G600 do pracy w ciê¿kich warunkach

Firma Ricoh przedstawi³a najnowszy model kompaktowego aparatu cyfrowego o nazwie G600. Urz±dzenie jest wodoodporne do g³êboko¶ci 1m.
2008-05-02 07:51:35

Pamiêci DDR3-1600 firmy PQI

Firma PQI wprowadzi³a na rynek zestaw pamiêci Phoenix Series ~ Turbo Immortality Edition DDR3-1600. Produkt jest dostêpny w pojemno¶ci 2x2GB.
2008-05-01 01:19:01

Aparat cyfrowy BenQ C750

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek kolejny aparat z rodziny "Classic" - C750. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w matrycê CCD o rozdzielczo¶ci 7,0 megapikseli, trzykrotne powiêkszenie optyczne i czterokrotne cyfrowe oraz wy¶wietlacz TFT LPTS o przek±tnej 2,5 cala i rozdzielczo¶ci 150 000 pikseli.
2008-04-30 00:14:39

Notebook Packard Bell EasyNote 12,1"

Firma Packard Bell wprowadzi³a na polski rynek notebook o przek±tnej ekranu 12,1 cala - Packard Bell EasyNote BU45-P-113. Laptop wa¿y 1,9 kg, posiada kamerê internetow± i mo¿e pracowaæ na bateriach do 3,5 godziny.
2008-04-29 00:58:35

Nagrywarka Blu-ray obs³uguj±ca HD DVD

Firma Samsung potwierdzi³a, ¿e planuje wprowadzenie na rynek swojego pierwszego napêdu Blu-ray, który bêdzie móg³ odtwarzaæ tak¿e p³yty HD DVD.
2008-04-27 01:13:09

Dysk twardy 500GB od OWC

Firma OWC przedstawi³a nowy przeno¶ny dysk twardy o pojemno¶ci 500GB o nazwie Mercury On-The-Go. Poza standardowym ju¿ obecnie z³±czem USB 2.0, urz±dzenie mo¿e obs³ugiwaæ FireWire 400 oraz FireWire 800.
2008-04-26 00:40:00

Komputer ASUS Mini PC Essentio CS5110

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty komputer ASUS Essentio CS5110. Nowy komputer Mini PC charakteryzuje siê wymiarami 200mm x 290mm x 80mm oraz posiada samodzieln± kartê graficzn±.
2008-04-25 00:15:03

Wy¶wietlacz OLED zast±pi LCD

Do 2009 roku na rynek trafi± pierwsze telewizory, monitory oraz notebooki posiadaj±ce matryce OLED - og³osi³ Samsung. Oznacza to, ¿e LCD ju¿ oficjalnie znalaz³o swojego nastêpcê.
2008-04-24 11:40:14

Bezpieczny Kingston DataTraveler BlackBox

Firma Kingston stworzy³a przeno¶n± pamiêæ flash, w której g³ównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeñstwa danych. DataTraveler BlackBox jest dostêpny w 3 wersjach o ró¿nych pojemno¶ciach: 2GB, 4GB oraz 8GB.
2008-04-23 01:33:29

Monitory Acer z serii Business i Value

Firma Acer poszerzy³a ofertê monitorów profesjonalnych wprowadzaj±c nowe serie Business i Value. Nowe monitory charakteryzuj± siê czasem reakcji 5 ms oraz zosta³y wyposa¿one w adaptacyjn± regulacjê kontrastu ACM.
2008-04-22 01:48:58

Prze³±czniki ATEN KVMP z funkcj± OSD

Firma ATEN International wprowadzi³a na rynek nowe 2- i 4-portowe prze³±czniki KVMP z funkcj± OSD z linii Master View - CS1732B oraz CS1734B. Prze³±czniki zosta³y przeznaczone dla rynku SOHO, czyli ma³ych firm i u¿ytkowników domowych. Dziêki nim u¿ytkownicy mog± kontrolowaæ dwa albo cztery komputery przy pomocy jednej klawiatury, monitora i myszki niezale¿nie od wykorzystywanego portu - USB czy PS/2.
2008-04-20 01:51:19

P³yta g³ówna FOXCONN BLACKOPS

Firma FOXCONN zaprezentowa³a p³ytê g³ówn± BLACKOPS opart± o chipset Intel X48. BLACKOPS jest drug± p³yt± g³ówn± z serii Quantum Force i zosta³ wyposa¿ony m.in. w odseparowany uk³ad d¼wiêkowy Sonar oraz rezystory do regulacji napiêæ.
2008-04-19 00:59:27

Notebook ASUS M70

Firma ASUS przedstawi³a w swojej ofercie nowy komputer przeno¶ny M70. Notebook zosta³ wyposa¿ony m.in. w funkcjê SmartLogon, umo¿liwiaj±c± logowanie siê do systemu operacyjnego za pomoc± kamery internetowej.
2008-04-18 01:14:30

Dyski zewnêtrzne Verbatim 3,5"

Firma Verbatim wprowadzi³a na rynek dyski zewnêtrzne 3,5" o pojemno¶ci 500GB, 750GB i 1TB. Nowe dyski z interfejsem USB lub USB/FireWire charakteryzuj± siê czarnym kolorem obudowy oraz wag± wynosz±c± ok. 1kg.
2008-04-17 00:40:29

Notebook Fujitsu Siemens LifeBook T4220

Firma Fujitsu Siemens wprowadzi³a do swojej oferty srebrno-czarnego notebooka LifeBook T4220 przeznaczonego dla u¿ytkowników biznesowych. Nowy notebook zosta³ wyposa¿ony m.in. w graficzny rdzeñ GMA X3100 z technologi± Clear Video oraz czytnik linii papilarnych.
2008-04-16 02:14:33

Notebook ARISTO R100

Firma Comes S.A. wprowadzi³a do swojej oferty nowy komputer przeno¶ny - ARISTO R100, którego czas pracy na bateriach wynosi 8,5-godzinny bez u¿ycia zasilania. Notebook zosta³ wyposa¿ony w niskonapiêciowy procesor oraz ekran pod¶wietlany diodami LED.
2008-04-15 00:25:40

Kamera internetowa Edimax IC-1520DPg

Firma Edimax Technology zaprezentowa³a bezprzewodow± kamerê internetow± IC-1520DPg z funkcj± cyfrowego kadrowania i zbli¿ania obrazu. IC-1520DPg jest systemem przeznaczonym do monitorowania domu lub biura.
2008-04-14 11:04:20

SanDisk Cruzer Enterprise FIPS Edition

Firma SanDisk Corporation wprowadzi³a do sprzeda¿y Cruzer Enterprise FIPS Edition, pamiêæ flash USB z certyfikatem bezpieczeñstwa przyznanym przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) Stanów Zjednoczonych w ramach programu Federal Information Processing Standard (FIPS).
2008-04-13 02:14:15

Prze³±cznik KVM TRENDnet TK-423K

TRENDnet, producent przewodowych i bezprzewodowych rozwi±zañ sieciowych, wprowadzi³ do oferty kolejny prze³±cznik KVM, 4-portowy z Audio USB PS/2 i zestawem kabli (model TK-423K). Produkt stosowany jest do kontroli komputerów/serwerów (musz± posiadaæ porty VGA i PS/2) za pomoc± jednego zestawu urz±dzeñ: klawiatury, myszy pod USB lub PS/2, monitora, mikrofonu i g³o¶ników, pod³±czonych do konsoli prze³±cznika.
2008-04-12 01:40:53

Aparaty Nikon COOLPIX P80 i S52/S52c

Firma Nikon Corporation zapowiedzia³a wprowadzenie na rynek trzech modeli aparatów: COOLPIX P80, COOLPIX S52 i COOLPIX S52c. Nowe aparaty zosta³y wyposa¿one m.in. w system redukcji drgañ z przesuniêciem obiektywu.
2008-04-11 00:25:48

Projektory Sanyo PLC-XU105 i PLC-XU115

Firma Sanyo wprowadzi³a do swojej oferty dwa projektory do zastosowañ biznesowych i edukacyjnych (Business&Education). Modele Sanyo PLC-XU105 i PLC-XU115 charakteryzuj± siê jasno¶ci± 4500 ANSI lumenów, kontrastem 500:1 i wa¿± 3,5 kg.
2008-04-10 02:50:39

Projektor biznesowy BenQ MP722

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy projektor MP722 przeznaczony dla ma³ych i ¶rednich firm. Nowy model charakteryzuje siê jasno¶ci± obrazu 3000 ANSI lumenów, obrazem o kontra¶cie 2000:1 oraz rozdzielczo¶ci± obrazu XGA - 1024x768 pikseli.
2008-04-09 00:02:58

Monitory Acer z serii P3, P1 i X3

Firma Acer zaprezentowa³a nowe modele, bêd±ce uzupe³nieniem serii monitorów panoramicznych P3, P1 i X3, które s± przeznaczone dla u¿ytkowników domowych oraz dla ma³ych biur.
2008-04-08 01:06:40

Notebooki Toshiba Satellite Pro

Firma Toshiba wprowadzi³a na rynek nowe serie komputerów przeno¶nych w serii konsumenckiej Satellite (A300, P300, U400, L300) oraz przeznaczone dla biznesu Satellite Pro (A300, P300, U400, L300).
2008-04-07 00:10:00

Chipset IGP VIA VX800 Series

Firma VIA Technologies, Inc. zapowiedzia³a wprowadzenie na rynek nowej serii chipsetów IGP - VIA VX800 Series - wyposa¿onych w funkcje obs³ugi wideo, grafikê i opcje przy³±czeniowe w pojedynczym uk³adzie scalonym o wymiarach 33x33 mm.
2008-04-06 00:05:22

Urz±dzenia wielofunkcyjne Gestetner SP

Firma ATA-INT. Ltd, wy³±czny dystrybutor sprzêtu marki Gestetner w Polsce, poszerzy³a swoje portfolio o trzy kolejne urz±dzenia wielofunkcyjne: SP C220S, SP C221SF i SP C222SF. Nowe urz±dzenia zosta³y wyposa¿one m.in. w funkcje skanowania do: e-maila, folderu i FTP.
2008-04-05 00:45:39

Urz±dzenie wielofunkcyjne Konica Minolta 2590MF

Firma Konica Minolta wprowadzi³a na polski rynek model magicolor 2590MF. Nowe nabiurkowe urz±dzenie wielofunkcyjne zosta³o zaprojektowane dla kilkuosobowych grup roboczych i zast±pi³o model magicolor 2490MF.
2008-04-04 00:10:00

P³yta serwerowa VIA NAS 7800

Firma VIA Technologies, Inc. zapowiedzia³a wprowadzenie do oferty p³yty VIA NAS 7800, przeznaczonej dla rynku cienkich serwerów i projektantów urz±dzeñ NAS. Nowa p³yta zosta³a wyposa¿ona w szereg zabezpieczeñ i posiada format 19x14,3 cm.
2008-04-03 00:15:00

Monitory BenQ E700T i E900T

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek now± seriê monitorów przeznaczonych dla odbiorców biznesowych: LCD E700T i E900T. Modele z serii "E" posiadaj± matrycê LCD o proporcjach 4:3 i czasie reakcji 5ms oraz wbudowane g³o¶niki o mocy 2x1W.
2008-04-02 09:17:39

Notebook ARISTO Smart 480

Firma COMES S.A. wprowadzi³a do swojej oferty model notebooka marki ARISTO - Smart 480. Komputer zosta³ wyposa¿ony w 14-calowy wy¶wietlacz wykonany w technologii GLARE, kamerê internetow± do wideokonferencji oraz Bluetooth.
2008-04-01 01:18:18

Trzyrdzeniowy AMD Phenom X3 8000

AMD wypu¶ci³a na rynek pierwszy procesor trzyrdzeniowy. Phenom X3 8000 zapewni zarówno graczom, jak i entuzjastom cyfrowych mediów niezbêdn± wydajno¶æ w atrakcyjnej cenie.
2008-03-30 01:02:01

Notebooki Packard Bell EasyNote MB 8

Firma Packard Bell wprowadzi³a na polski rynek notebooki serii EasyNote MB 8 z energooszczêdnymi procesorami Intel wykonanymi w technologii 45 nm. Seria obejmuje dwa 15,4" modele: Packard Bell MB89-P-019 w kolorze bia³ym oraz MB87-P-015 w kolorze czarnym.
2008-03-28 01:49:13

Fabryka LG Chem nie dostarczy baterii?

Po¿ar w koreañskiej fabryce baterii mo¿e spowodowaæ problemy z dostaw± baterii do notebooków - ostrzegaj± najwiêksi producenci komputerów mobilnych na ¶wiecie.
2008-03-27 01:38:19

Panasonic Lumix TZ50 z Wi-Fi

Aparaty cyfrowe dostêpne s± w rozmaitych kszta³tach i rozmiarach, lecz urz±dzeñ wyposa¿onych w kartê sieci Wi-Fi jest niewiele. Dlatego Lumix TZ50 to interesuj±ca pozycja.
2008-03-26 00:26:39

Notebooki Acer Aspire 8920G

Firma Acer zaprezentowa³a seriê notebooków Aspire 8920G. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w g³o¶nik niskotonowy Tuba CineBass o mocy ok. 10 W, 18.4-calowy wy¶wietlacz LCD CineCrystal oraz czytnik kart pamiêci "6 w 1".
2008-03-25 01:53:01

HexDVDR-Video do ochrony DVD

Izraelska firma Hexalock og³osi³a wprowadzenie nowej technologii, s³u¿±cej do zabezpieczenia przed kopiowaniem danych zapisanych na p³ytach DVD - HexDVDR-Video.
2008-03-23 01:58:53

Urz±dzenie wielofunkcyjne Gestetner SP 3200SF

Firma ATA-INT. Ltd, wy³±czny dystrybutor urz±dzeñ marki Gestetner w Polsce, wzbogaci³a swoj± ofertê o MFP Gestetner SP 3200SF, przeznaczony dla ma³ych grup roboczych i u¿ytkowników indywidualnych. Urz±dzenie pracuje w formacie A4, pozwala na skanowanie i drukowanie bezpo¶rednio przez USB oraz oferuje druk dwustronny w standardzie.
2008-03-22 00:07:53

Aparat Panasonic Lumix DMC-FX500

Firma Panasonic zaprezentowa³a model aparatu Lumix DMC-FX500. Nowy 10,1-megapikselowy aparat zosta³ wyposa¿ony w 25-milimetrowy obiektyw Leica DC z 5-krotnym powiêkszeniem optycznym.
2008-03-21 00:49:11

Notebooki Acer Aspire 6920G

Firma Acer zaprezentowa³a seriê notebooków Aspire 6920G. Nowe notebooki charakteryzuj± siê niebiesk± obudow± i zosta³y wyposa¿one w konsolê multimedialn± CineDash, podpórki pod d³onie NeoWeave oraz dysk twardy o pojemno¶ci do 320GB.
2008-03-20 01:05:56

Notebook BenQ Joybook A53

Firma BenQ poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek modelu Joybook A53. Nowy notebook PC z 15.4" matryc± o rozdzielczo¶ci WXGA zosta³ wyposa¿ony miêdzy innymi w zintegrowan± kamerê internetow± oraz technologiê bezprzewodow± Wi-Fi.
2008-03-19 00:34:02

Aparat cyfrowy Minox DC 7411

Niemiecki producent Minox przedstawi³ najnowszy aparat cyfrowy - DC 7411. Po¶ród aparatów ze ¶redniej pó³ki cenowej, ten gad¿et prezentuje ca³kiem poka¼n± liczbê funkcji, która pozwala mu konkurowaæ z bardziej popularnymi markami.
2008-03-16 01:46:05

Ma³y projektor Sanyo PLC-XW60

Firma Sanyo zaprezentowa³a PLC-XW60 - projektor XGA w technologii 3LCD. Nowy projektor wa¿y 1,6 kg przy rozmiarach obudowy 264x188 mm, grubo¶æ 5.5cm i charakteryzuje siê jasno¶ci± 2.000 ANSI lumenów.
2008-03-14 01:01:08

Notebooki Apple MacBook i MacBook Pro

Firma Apple przedstawi³a nowe modele komputerów z serii MacBook i MacBook Pro. Notebooki MacBook zosta³y wyposa¿one w 13,3-calowy wy¶wietlacz oraz wbudowan± kamerê iSight, natomiast modele MacBook Pro posiadaj± zasilacz Apple MagSafe o mocy 85 W i 2GB pamiêci.
2008-03-13 01:03:50

Notebook BenQ Joybook S41

Firma BenQ przedstawi³a komputer przeno¶ny z serii "S" - BenQ Joybook S41. Nowy model charakteryzuje siê 14.1 calowym panoramicznym ekranem z czasem reakcji matrycy 16ms, procesorem Intel Core 2 Duo oraz portem HDMI.
2008-03-12 01:17:00

Projektor DLP Acer H5350

Firma Acer zaprezentowa³a nowy projektor H5350, wykorzystuj±cy jako¶æ High Definition. Projektor zosta³ wyposa¿ony w szereg wej¶æ AV oraz 6-segmentowe ko³o barwne, które ma zmniejszaæ efekt têczy na wy¶wietlanym obrazie.
2008-03-11 02:02:39

Niszczarka dokumentów Opus Ideal AL1

Firma Opus, polski producent i dystrybutor sprzêtu biurowego, wprowadzi³a na rynek niszczarkê marki Ideal - AL1. Nowe urz±dzenie zosta³o wyposa¿one w wibracyjn± utrz±sarkê ¶cinków oraz technologiê Safety Protection System, która ma zapewniæ bezpieczeñstwo u¿ytkowania sprzêtu.
2008-03-10 12:25:09

P³aski aparat cyfrowy BenQ X835

Firma BenQ wprowadzi³a kolejny model z serii X aparatów cyfrowych - X835. Nowe urz±dzenie posiada grubo¶æ minimaln± wynosz±c± oko³o 12,5 mm oraz zosta³o wyposa¿one w matrycê CCD 8 Mpix i funkcjê ¶ledzenia twarzy do dziewiêciu osób jednocze¶nie.
2008-03-10 00:25:44

Aparat Sony Cyber-shot W300

Firma Sony wprowadzi³a do swojej oferty aparat cyfrowy Cyber-shot W300, którego obudowa zosta³a pokryta pow³ok± tytanow±. Nowy model wyposa¿ony jest w 2,7-calowy ekran LCD Clear Photo o rozdzielczo¶ci 230 000 pikseli i wyj¶cie HD.
2008-03-09 00:43:28

10x szybsze ExpressCard 2.0

Grupa PCMCIA przedstawi³a zarys specyfikacji technicznej najnowszego standardu kart przeznaczonych dla notebooków - ExpressCard 2.0. Dziêki wykorzystaniu rozwi±zañ zastosowanych w PCI Express 2.0 oraz USB 3.0, przepustowo¶æ wzro¶nie od 2 do 10 razy.
2008-03-09 00:38:41

Router D-Link DIR-300

Firma D-Link wprowadzi³a na rynek router bezprzewodowy o symbolu DIR-300. Nowe rozwi±zanie zosta³o przeznaczone dla domu i firmy oraz posiada mo¿liwo¶æ wgrania alternatywnego oprogramowania zarz±dzaj±cego prac± urz±dzenia.
2008-03-08 01:34:30

Aparat cyfrowy Sony Cyber-shot H50

Firma Sony wprowadzi³a do swojej oferty aparat cyfrowy Cyber-shot H50. Nowy aparat zosta³ wyposa¿ony miêdzy innymi w technologiê Double Anti-blur, która sk³ada siê na optyczn± stabilizacjê obrazu Super SteadyShot i czu³o¶æ do ISO 3200.
2008-03-07 01:43:17

Drukarka ¿elowa Gestetner GX7000

Firma ATA-INT. Ltd, wy³±czny dystrybutor sprzêtu marki Gestetner w Polsce, wprowadzi³a do swojej oferty kolejne urz±dzenie drukuj±ce w technologii GelSprinter - Gestetner GX7000. Nowy model zosta³ przeznaczony do druku w formacie A3 w tempie do 29 stron na minutê zarówno w kolorze, jak i mono.
2008-03-06 00:17:03

SanDisk FlashBack Adapter do notebooka

Firma SanDisk zaprezentowa³a rozwi±zanie SanDisk FlashBack Adapter przeznaczone dla u¿ytkowników laptopów. Nowe urz±dzenie mie¶ci siê w gnie¼dzie ExpressCard komputera i automatycznie szyfruje oraz kopiuje kluczowe dane z notebooka na kartê pamiêci SD.
2008-03-05 00:46:46

Notebooki Packard Bell EasyNote

Firma Packard Bell wprowadzi³a na polski rynek liniê notebooków o bia³ych obudowach z serii EasyNote BG, MB i SB. Trzy urz±dzenia z limitowanej serii oferuj± ten sam zestaw funkcji, co ich czarne odpowiedniki.
2008-03-03 00:19:20

Notebook Acer Aspire 5715Z

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê notebooków Aspire 5715Z. Notebooki zosta³y wyposa¿one w wy¶wietlacz Acer CrystalBrite o przek±tnej 15,4" z mo¿liwo¶ci± wy¶wietlania z podzia³em ekranu, dziêki u¿yciu programu Acer GrideVista.
2008-02-29 00:17:56

Notebook Lenovo ThinkPad X300

Firma Lenovo przedstawi³a notebook ThinkPad X300. Nowy notebook w najcieñszym miejscu mierzy oko³o 1,85 cm, a jego waga w podstawowej konfiguracji wynosi 1,33 kg. X300 zosta³ wyposa¿ony w stacjê pó³przewodnikow± (SSD), pod¶wietlany ekran LED, ³±czno¶æ bezprzewodow± i niskonapiêciowy procesor.
2008-02-28 10:23:24

Konica Minolta bizhub C10

Firma Konica Minolta przedstawi³a w swojej ofercie system biurowy bizhub C10. Nowe urz±dzenie zosta³o przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich grup roboczych i zosta³o wyposa¿one w funkcje drukowania, kopiowania, faksowania oraz szereg trybów skanowania.
2008-02-27 00:47:09

Notebook ASUS M50Sv z 15,4" LCD

Firma ASUS wprowadzi³a na polski rynek now± seriê multimedialnych notebooków - seria M. Asus M50Sv to notebook wyposa¿ony w matrycê 15,4" i wbudowan± klawiaturê numeryczn±.
2008-02-26 01:15:22

Urz±dzenia wielofunkcyjne Gestetner GX

ATA-INT. Ltd, firma zajmuj±ca siê wy³±czn± dystrybucj± urz±dzeñ marki Gestetner w Polsce, przedstawi³a now± liniê urz±dzeñ wielofunkcyjnych GX 3000S, GX 3000SF i GX 3050SFN. Dziêki technologii ¿elowej (GelSprinter) i drukowi szybkoschn±cym ¿elem - Liquid Gel urz±dzenia pozwalaj± uzyskaæ dokumenty odporne na wodê i promienie s³oneczne.
2008-02-25 00:19:22

Ontrack: b³êdy u¿ytkowników a utrata danych

Z do¶wiadczeñ Kroll Ontrack, firmy odzyskiwania danych i informatyki ¶ledczej wynika, ¿e a¿ 30 proc. przypadków, w których nie mo¿na odzyskaæ danych z dysku twardego komputera spowodowanych jest prostymi b³êdami u¿ytkowników w momencie utraty danych. ¯eby zmniejszyæ skalê zjawiska eksperci opracowali listê najczê¶ciej pope³nianych b³êdów.
2008-02-24 02:02:26

Przeno¶na ³adowarka PowerMonkey

PowerMonkey jest gad¿etem, który zosta³ zaprojektowany, aby dostarczaæ energiê do urz±dzeñ mobilnych. Jest przeno¶n± ³adowarka, która utrzymuje poziom na³adowania przez okres do roku.
2008-02-24 01:59:11

Szybkie kopie zapasowe z ClickFree HD700

Ka¿dy, kto kiedykolwiek mia³ nieszczê¶cie straciæ wszystkie dane zgromadzone na twardym dysku, powinien zainteresowaæ siê produktem ClickFree HD700, który maksymalnie upro¶ci³ proces tworzenia kopii zapasowych.
2008-02-23 00:05:43

Pamiêæ USB EMTEC EM-DESK

Firma EMTEC zaprezentowa³a now± mobiln± pamiêæ o nazwie EM-DESK opart± na technologii Open Source. Dziêki niej u¿ytkownik ma dostêp do plików oraz mo¿liwo¶æ korzystania z programów dostêpnych w pamiêci USB bez potrzeby instalowania ich na komputerze, z którego korzysta w danym momencie.
2008-02-22 01:17:15

Mysz do notebooka BenQ S500

Firma BenQ przedstawi³a kolejny model myszy komputerowej - S500. Nowy model ma 13 mm grubo¶ci i jest wyposa¿ony w czujnik optyczny o rozdzielczo¶ci 800 dpi.
2008-02-21 00:34:12

Notebook HTC Shift z ekranem 7"

Firma HTC Corp. zaprezentowa³a notebooka HTC Shift. Nowy model HTC zosta³ wyposa¿ony m.in. w Windows Vista, 7-calowy ekran dotykowy oraz obs³ugê poczty elektronicznej w trybie push.
2008-02-20 01:08:47

Toshiba zrezygnowa³a z HD DVD

Firma Toshiba og³osi³a, ¿e podjê³a decyzjê o zaprzestaniu produkcji urz±dzeñ dla formatu HD DVD. Nadal jednak bêdzie zapewniaæ pe³ne wsparcie i serwis dla ju¿ sprzedanych urz±dzeñ.
2008-02-20 01:07:32

Urz±dzenia biurowe Xerox Phaser

Firma Xerox rozszerzy³a swoj± ofertê urz±dzeñ biurowych o dwie nowe drukarki laserowe - pracuj±c± w kolorze Phaser 6125 i czarno-bia³± Phaser 5335 oraz kolorowe urz±dzenie wielofunkcyjne - Phaser 6110 MFP/B. Wszystkie modele zosta³y przeznaczone dla ma³ych i ¶redniej wielko¶ci biur.
2008-02-19 12:40:33

Notebook BenQ Joybook S32B

BenQ wprowadzi³ model komputera przeno¶nego BenQ Joybook S32B wyposa¿ony w procesor Intel Core 2 Duo, technologiê d¼wiêku przestrzennego oraz 13.3 calowy wy¶wietlacz panoramiczny LCD z technologi± BenQ UltraVivid.
2008-02-18 01:54:54

Miniaturowy napêd optyczny Vmedia

Vmedia stworzy³a najmniejszy napêd optyczny ¶wiata, przeznaczony zw³aszcza dla telefonów komórkowych. Obs³ugiwane przez niego dyski maj± zaledwie 32mm ¶rednicy.
2008-02-16 01:58:49

Monitory do biura NEC MulitiSync 5

NEC Display Solutions wprowadzi³ do oferty dwa nowe modele monitorów z serii MultiSync 5 - 19 calowy NEC MultiSync LCD195NX oraz 22 calowy panoramiczny model NEC MultiSync LCD225WNX, skierowane przede wszystkim do sektora biznesowego i administracji publicznej.
2008-02-15 12:07:10

Aparaty cyfrowe Panasonic Lumix FS i FX

Firma Panasonic wprowadzi³a na polski rynek 4 aparaty cyfrowe - DMC-FS20, DMC-FS5, DMC-FS3 oraz DMC-FX35. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w uk³ad do przetwarzania obrazu Venus Engine IV oraz funkcjê Easy Zoom.
2008-02-14 01:43:43

Aparaty cyfrowe Nikon COOLPIX S

Firma Nikon zaprezentowa³a cztery aparaty kompaktowe COOLPIX serii S. Nowe modele S600, S550, S520 i S210 zosta³y wyposa¿one w system redukcji drgañ VR oraz szereg funkcji fotograficznych takich, jak funkcja wykrywania u¶miechu, która analizuje mimikê wybranej osoby w kadrze i robi zdjêcia w momencie, kiedy ta osoba siê u¶miecha.
2008-02-13 11:25:40

Drukarka ¿elowa Gestetner GX 2500

ATA-INT. Ltd, firma zajmuj±ca siê wy³±czn± dystrybucj± urz±dzeñ marki Gestetner w Polsce, wzbogaci³a swoje portfolio o urz±dzenie drukuj±ce w technologii ¿elowej (GelSprinter) - Gestetner GX 2500. Nowa drukarka dedykowana jest przede wszystkim odbiorcom indywidualnym oraz ma³ym biurom.
2008-02-13 10:53:21

Aparaty Panasonic Lumix z serii LZ

Firma Panasonic og³osi³a wprowadzenie na rynek dwóch aparatów fotograficznych Lumix z serii LZ - DMC-LZ10 i DMC-LZ8. Nowe modele wyposa¿ono w obiektywy Leica DC z 5-krotnym zoomem optycznym oraz uk³ad przetwarzania obrazu Venus Engine IV.
2008-02-12 00:06:04

Punkt dostêpowy TRENDnet TEW-455APBO

Firma TRENDnet zaprezentowa³a nowy bezprzewodowy punkt dostêpowy do zastosowañ na zewn±trz budynku. Model TEW-455APBO mo¿e byæ stosowany w miasteczkach studenckich lub przy po³±czeniu miêdzy budynkami, poprzez zamontowanie go na maszcie, s³upie lub ¶cianie.
2008-02-11 00:04:19

Aparat cyfrowy Nikon COOLPIX P60

Firma Nikon zaprezentowa³a nowy cyfrowy aparat Nikon COOLPIX P60 wyposa¿ony w matrycê o rozdzielczo¶ci 8,1 milionów pikseli, obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem optycznym i 2,5-calowy ekran LCD. Aparat P60 oferuje technologiê redukcji drgañ (VR) oraz szereg wbudowanych funkcji do korekty zdjêæ.
2008-02-10 01:54:17

Aparaty Panasonic Lumix TZ5 i TZ4

Firma Panasonic zaprezentowa³a aparaty cyfrowe Lumix - modele DMC-TZ5 i DMC-TZ4. Nowe aparaty zosta³y wyposa¿one w tryb iA sk³adaj±cy siê z piêciu funkcji, w tym systemu wykrywania twarzy oraz Quick AF, czyli systemu ustawiania ostro¶ci.
2008-02-09 00:19:43

Aparaty Nikon COOLPIX z serii L

Firma Nikon Corporation zaprezentowa³a nowe modele z serii COOLPIX L (Life) - aparaty cyfrowe L16 i L18. Obydwa modele zosta³y wyposa¿one w funkcje trybu makro, wykrywania konturów twarzy i automatycznego korygowania efektu czerwonych oczu.
2008-02-08 01:08:24

Aparaty cyfrowe Sony Cyber-shot W

Firma Sony przedstawi³a nowe aparaty Cyber-shot z serii W: DSC-W170, W150, W130, W120 i W110. Nowe modele posiadaj± obudowê w ró¿nych odmianach kolorystycznych wykonan± z aluminium oraz zosta³y wyposa¿one w funkcjê wykrywania u¶miechu.
2008-02-07 00:25:35

Wytrzyma³y notebook ARISTO Strong 1500

Firma Comes S.A. wprowadzi³a do swojej oferty drugi notebook klasy RUGGED. ARISTO Strong 1500 zosta³ wyposa¿ony w 15,4-calowy wy¶wietlacz chroniony przed uszkodzeniami ramk±, która amortyzuje napiêcia podczas upadku oraz system blokuj±cy otwarcie, który ma zapobiegaæ przypadkowym wysuniêciom napêdu optycznego w trakcie upadku.
2008-02-06 00:54:30

Aparaty Sony Cyber-shot S780 i S750

Firma Sony wprowadzi³a do swojej oferty dwa modele aparatów cyfrowych z serii S - S750 i S780. Nowe aparaty zosta³y wyposa¿one m.in. w funkcjê rozpoznawania twarzy oraz 2,5-calowy wy¶wietlacz LCD.
2008-02-05 12:37:29

Aparat Sony Cyber-shot T300

Firma Sony wprowadzi³a do swojej oferty aparat Cyber-shot T300. Nowy aparat jest dostêpny w trzech kolorach: srebrnej, czarnej i czerwonej oraz posiada 3,5-calowy, dotykowy ekran LCD i obiektyw Carl Zeiss Vario-Tessar z 5 krotnym zoomem optycznym.
2008-02-04 11:54:39

Monitor BenQ serii X900

Firma BenQ zaprezentowa³a now± seriê monitorów LCD z serii X. Monitory X900 charakteryzuj± siê jasno¶ci± 300cd/m2 oraz zosta³y wyposa¿one w technologiê Senseye+Game, PerfectMotion oraz AMA.
2008-02-04 00:05:36

Drukarka do zdjêæ Panasonic KX-PX30

Choæ na pierwszy rzut oka przypomina Nintendo DS, urz±dzenie ma niewiele wspólnego z konsol± japoñskiego producenta. Panasonic KX-PX30 to w istocie niewielka drukarka, która mo¿e wydrukowaæ kadr z filmu w wysokiej rozdzielczo¶ci.
2008-02-02 00:05:20

Profesjonlane projektory Acer serii P

Firma Acer zaprezentowa³a nowe projektory przeznaczone dla profesjonalistów. Nowe projektory PD323, P5260E, P5260i, P5270, P5280, P7270i oraz P7280 zosta³y przystosowane do sal konferencyjnych, wyk³adowych, czy te¿ do wy¶wietlania filmów o rozdzielczo¶ci Full HD w przypadku P7270i i P7280.
2008-01-31 02:07:04

Lustrzanka cyfrowa Nikon D60

Firma Nikon poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek lustrzanki cyfrowej D60. Aparat charakteryzuje siê rozdzielczo¶ci± 10,2 miliona pikseli, zosta³ wyposa¿ony w mechanizm cyfrowego przetwarzania obrazu EXPEED i udostêpnia funkcje edytowania zdjêæ w aparacie oraz 3-polowy system AF.
2008-01-30 12:14:28

Skanery Canon imageFORMULA

Canon Europe wprowadzi³ do sprzeda¿y skanery imageFORMULA DR-2010C oraz imageFORMULA DR-2510C. Urz±dzenia przeznaczone s± do pracy w niewielkich biurach i grupach roboczych. Nowe modele, pozwalaj±ce na przetwarzanie do 1500 stron dziennie, umo¿liwiaj± równie¿ skanowanie do poczty e-mail lub do pulpitu.
2008-01-29 13:23:11

Lustrzanka Samsung GX-20

Firma Samsung przedstawi³a pó³profesjonaln± lustrzankê cyfrow± GX-20. Nowy aparat zosta³ wyposa¿ony w szereg funkcji takich, jak podwójny system czyszczenia matrycy, który redukuje kurz za pomoc± strz±sania po³±czonego z warstw± antystatyczn± na sensorze czy Live View do cyfrowego podgl±du obrazu na ¿ywo.
2008-01-28 13:35:27

Czytnik ebooków Readius e-reader

Firma Polymer Vision, utworzona w wyniku wspó³pracy Philipsa i Telecom Italia, poinformowa³a, ¿e od dawna zapowiadany czytnik ebooków Readius e-reader, wkrótce pojawi siê na rynku i bêdzie równie¿ telefonem komórkowym.
2008-01-26 02:02:40

Bezprzewodowa ³adowarka PowerStick

Wiêkszo¶æ z przeno¶nych, bezprzewodowych ³adowarek wa¿y zbyt wiele i nie jest wygodna w u¿yciu. Z tego powodu PowerStick wyró¿nia siê na rynku.
2008-01-25 02:07:53

P³yty g³ówne FOXCONN M7PMX i M7VMX

Firma FOXCONN zaprezentowa³a gamê nowych p³yt bazuj±cych na chipsetach nForce 630i oraz 610i. P³yty z rodzin M7PMX oraz M7VMX obs³uguj± magistralê FSB 1333 MHz oraz 45 nm procesory Core 2 Quad oraz Core 2 Duo.
2008-01-24 01:48:39

Aparat cyfrowy Panasonic Lumix DMC-LS80

Firma Panasonic zaprezentowa³a nowy cyfrowy aparat fotograficzny - Lumix DMC-LS80. Aparat zosta³ wyposa¿ony w obiektyw Lumix DC VARIO z 3-krotnym zoomem optycznym, który odpowiada zakresowi ogniskowych 33-100mm w aparatach ma³oobrazkowych oraz 8,1 megapikselow± matrycê CCD daj±c± mo¿liwo¶æ kadrowania zdjêæ lub wykonywania bli¿szych ujêæ.
2008-01-23 01:45:56

Cienki aparat BenQ X800

Firma BenQ wprowadzi³a na rynek aparat cyfrowy X800, ³±cz±cy w sobie funkcjonalno¶æ odtwarzacza MP4. Nowy aparat cyfrowy BenQ na karty mikro-SD posiada 3" ekran, dyktafon oraz funkcjê shake-free. Cech± charakterystyczn± X800 jest cienka obudowa - 9,8 mm grubo¶ci.
2008-01-21 13:43:08

Drukarka Konica Minolta pagepro 5650EN

Firma Konica Minolta poszerzy³a portfolio czarno-bia³ych drukarek laserowych o model pagepro 5650EN, który zosta³ przeznaczony dla firm. Pagepro 5650EN zapewnia druk 43 stron na minutê, przy czym czas oczekiwania na pierwszy wydruk wynosi oko³o 10 sekund.
2008-01-21 01:15:29

iTornado: pliki z PC na Maca

iTornado jest urz±dzeniem s³u¿±cym do transferu danych nie tylko miêdzy komputerami PC, ale które umo¿liwia tak¿e przenoszenie plików pomiêdzy pecetami i Macami. Oprogramowanie dla obu platform jest zainstalowane w urz±dzeniu.
2008-01-20 02:39:24
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie