hipermarkety Sprzêt - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

Aparaty cyfrowe Casio EXILIM

Firma Casio zaprezentowa³a nowe aparaty kompaktowe z linii CASIO EXILIM. Do dotychczasowej oferty firmy do³±cz± modele EX-FS10 i EX-FC100, umo¿liwiaj±ce wykonywanie zdjêæ w trybie seryjnym, EX-Z400, EX-Z270 i EX-S12, wyposa¿one w m.in. silnik EXILIM Engine 4.0, oraz model EX-Z1.
2009-01-16 02:43:10

Notebook Toshiba Satellite L350-16L

Firma Toshiba wprowadzi³a na rynek notebook Satellite L350-16L. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 17-calow± matrycê, a jego waga wynosi 3,15 kg.
2009-01-15 00:00:29

Monitor NEC MultiSync P221W

Firma NEC Display Solutions wprowadzi³a na rynek now± seriê monitorów NEC MultiSync Professional. Pierwszy model z nowej serii, panoramiczny 22-calowy NEC MultiSync P221W, zosta³ wyposa¿ony w rozdzielczo¶æ 1680 x 1050 pikseli oraz k±ty widzenia wynosz±ce 178 stopni.
2009-01-14 00:28:51

Aparty Kodak Z980 i EasyShare z serii M

Firma Kodak poinformowa³a o wprowadzeniu do swojej oferty nowego aparatu cyfrowego Kodak Z980, charakteryzuj±cego siê 24-krotnym zoomem cyfrowym, oraz trzech modeli aparatów kompaktowych EasyShare z serii M.
2009-01-12 13:53:43

Pendrive SanDisk Ultra Backup

Firma SanDisk przeprowadzi³a sonda¿ z którego wynika, ¿e mniej ni¿ po³owa u¿ytkowników komputerów regularnie wykonuje zapasowe kopie danych. Przeno¶na pamiêæ flash USB Ultra Backup z zainstalowanym oprogramowaniem do tworzenia backupów ma pomóc w zmianie tej sytuacji.
2009-01-11 13:34:10

Aparat cyfrowy Olympus z matryc± 12 Mpix

Popularna seria aparatów cyfrowych firmy Olympus z serii µ wzbogaci siê o model μ-9000, który jest najmniejsz± na ¶wiecie cyfrówk± z matryc± 12 Mpix i zoomem optycznym 10x (28-280mm).
2009-01-10 12:26:42

Komputery dotykowe ASUS Eee Top ET16

Firma ASUS wprowadzi³a seriê komputerów Eee Top ET16, wyposa¿onych w ekran dotykowy . Nowe modele Eee Top ET1602 i Eee Top ET1603 posiadaj± 15.6-calowy panel dotykowy oraz interfejs pracuj±cy w ¶rodowisku Windows XP.
2009-01-08 00:38:53

Ochrona danych w laptopie zim±

Podczas silnych mrozów tracimy dane zapisane w komputerach i innych urz±dzeniach elektronicznych nawet dwa razy czê¶ciej ni¿ w normalnych warunkach pogodowych. Jak alarmuj± specjali¶ci z firmy Kroll Ontrack, sytuacja ta w najbli¿szych dniach w szczególno¶ci dotyczyæ mo¿e laptopów, które w drodze do naszych biur i domów nieustannie poddawane bêd± drastycznym zmianom temperatur. Zdaniem synoptyków w najbli¿szym czasie w Polsce mog± byæ one wyj±tkowo niskie.
2009-01-07 00:10:00

Notebook ASUS Eee PC 1002HA

Firma ASUS zaprezentowa³a notebooka z serii Eee PC - Eee PC 1002HA. Nowy model charakteryzuje siê obudow± ozdobion± matowymi elementami wykonanymi z aluminium oraz zosta³ wyposa¿ony w technologiê Super Hybrid Engine (SHE), na któr± sk³ada siê aplikacja Power4 Gear Hybrid i uk³ad zarz±dzaj±cy przydzia³em energii - Energy Processing Unit (EPU).
2009-01-06 00:40:16

Czytnik e-booków Foxit eSlick

Firma Foxit poinformowa³a, ¿e w styczniu 2009 wprowadzi na rynek tani przeno¶ny czytnik e-booków. Produkt o nazwie eSlick ma oferowaæ takie same funkcje, jak konkurencyjne Amazon Kindle czy Sony Reader, ale w ni¿szej cenie.
2009-01-04 12:47:33

Dyski zewnêtrzne Samsung z serii S

Firma Samsung Electronics przedstawi³a nowe zewnêtrzne dyski twarde z serii S. W sk³ad serii wchodz± 2,5" dyski S2 Portable oraz 1,8" dyski S1 Mini. Nowe urz±dzenia charakteryzuj± siê obudow± o b³yszcz±cym przodzie i imituj±cym naturaln± skórê wykoñczeniem tylnej czê¶ci dysku.
2008-12-29 12:45:24

Bia³a lustrzanka Pentax K2000

Pentax wprowadzi³ do swojej oferty specjaln± wersjê cyfrowej lustrzanki K2000 z obudow± w kolorze bia³ym.
2008-12-26 00:05:00

IBM ThinkPad W700ds z dwoma ekranami

Firma IBM wprowadza na rynek nowy komputer przeno¶ny ThinkPad W700ds, który wyró¿nia siê cech±, niedostêpn± w innych notebookach. Oprócz g³ównego 17-calowego ekranu o rozdzielczo¶ci 1920x1200 pikseli, komputer posiada dodatkowy, wysuwany wy¶wietlacz o przek±tnej 10,6" i rozdzielczo¶ci 768x1280 pikseli.
2008-12-25 00:42:03

Projektory LCD NEC z serii NP

Firma NEC Display Solutions zaprezentowa³a cztery nowe projektory bazuj±ce na technologii LCD z serii NP - NEC NP400, NP500, NP500W oraz NP600. Nowo¶ci± w nowych modelach jest mo¿liwo¶æ sterowania oraz zarz±dzenia urz±dzeniami bezpo¶rednio przez sieæ, poprzez wykorzystanie interfejsu RJ-45.
2008-12-23 00:49:33

Notebook Fujitsu Siemens AMILO Sa 3650

Firma Fujitsu Siemens Computers zaprezentowa³a nowego notebooka Fujitsu Siemens AMILO Sa 3650. Nowy model charakteryzuje siê czarno-bia³± obudow± i zosta³ wyposa¿ony w 13,3-calowy ekran WXGA+.
2008-12-22 13:50:24

Monitory ASUS z serii VH

Firma ASUS doda³a do oferty nowe monitory VH192, VH222, VH226 i VH242. Nowe modele dostêpne w rozmiarach ekranu od 18.5" do 23.6" zosta³y wyposa¿one m.in. w technologiê Splendid Video Intelligence oraz ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR).
2008-12-19 02:35:12

Drukarka Konica Minolta magicolor 1600W

Firma Konica Minolta wprowadzi³a na polski rynek now± drukarkê - magicolor 1600W. Nowy model charakteryzuje siê frontalnym dostêpem do kaset z tonerem oraz kolorowym drukiem laserowym o dobrej jako¶ci.
2008-12-18 01:10:53

Notebook Samsung X460

Firma Samsung Electronics przedstawi³a notebook X460. Nowy Samsung X460 zosta³ wyposa¿ony w procesor oparty na technologii procesorowej Intel Centrino 2, dedykowan± kartê graficzn± nVIDIA GeForce Go 9200M GS i wbudowany napêd optyczny.
2008-12-17 01:05:36

Notebooki ARISTO Prestige X100 i T100

Firma COMES S.A. powiêkszy³a swoj± ofertê o dwa nowe komputery przeno¶ne z linii Prestige - ARISTO Prestige T100 i ARISTO Prestige X100. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w dwa wbudowane mikrofony oraz kamerê internetow± 1.3 Mpix.
2008-12-16 01:24:21

Efektowna utrata danych w 2008

Dobrze wypieczony laptop oraz dane utracone przez... dzik± panterê otwieraj± tegoroczn± listê najciekawszych przypadków utraty danych mijaj±cych 12-stu miesiêcy, opracowan± przez Kroll Ontrack. Tegoroczne przypadki zaskoczy³y nawet najbardziej do¶wiadczonych ekspertów.
2008-12-15 14:19:43

Miniaturowy projektor Acer K10

Firma Acer zaprezentowa³a nowy, miniaturowy projektor K10 z lamp± LED. Nowe urz±dzenie zosta³o wyposa¿one m.in. w technologiê Acer InstantPack, dziêki której projektor mo¿na spakowaæ od razu po zakoñczeniu prezentacji.
2008-12-15 13:37:37

System nawigacji Mio Moov 370 i 310

Firma Mio Technology og³osi³a wprowadzenie na polski rynek dwóch nowych modeli z rodziny Mio Moov - 310 i 370. Nowe urz±dzenia zosta³y wyposa¿one oprogramowanie MioMap oraz technologiê SiRFInstantFixII.
2008-12-13 00:25:57

Monitor Full HD BenQ M2400HD

Firma BenQ wprowadzi³a do swojej oferty now± seriê monitorów "M", która cechuje siê zgodno¶ci± wy¶wietlania obrazu ¼ród³owego w standardzie Full HD 16:9 dla urz±dzeñ Blu-ray, konsol PS3 i Wii. Now± seriê reprezentuje model M2400HD.
2008-12-12 04:23:02

Notebook ARISTO Vision i435

Firma COMES S.A. zaprezentowa³a kolejny notebook z linii Vision - model ARISTO Vision i435. Nowy model ARISTO charakteryzuje siê czarn± obudow± i zosta³ wyposa¿ony w 17-calowy ekran.
2008-12-11 00:05:51

Notebook Toshiba Tecra A10-12O

Firma Toshiba zaprezentowa³a w swojej ofercie nowy notebook Toshiba Tecra A10-12O. Nowy model charakteryzuje siê magnezow± obudow± ze wzmocnionymi zawiasami, modu³em t³umi±cym drgania ekranu oraz klawiatur± odporn± na zalanie.
2008-12-10 01:32:08

Monitor NEC MultiSync EA241WM

Firma NEC Display Solutions rozszerzy³a seriê monitorów biznesowych NEC MultiSync EA o 24-calowy panoramiczny model NEC MultiSync EA241WM. Nowy monitor zosta³ przystosowany do pracy z aplikacjami biurowymi, jak równie¿ z aplikacjami typu CAD/CAM.
2008-12-09 01:57:43

Notebook Acer Aspire 4935

Firma Acer poinformowa³a o wprowadzeniu serii notebooków Aspire 4935. Notebook zosta³ wyposa¿ony w 14-calowy wy¶wietlacz LCD CineCrystal o rozdzielczo¶ci HD 1366 x 768 pikseli i formacie 16:9.
2008-12-08 13:44:43

Kamera IP Edimax IC-1510(Wg)

Firma Edimax Technology przedstawi³a kamerê IC-1510(Wg), nastêpcê modelu IC-1500(Wg). Kamera jest dostêpna w wersji zarówno przewodowej (IC-1510), jak i bezprzewodowej (IC-1510Wg).
2008-12-06 00:10:00

Urz±dzenie Konica Minolta bizhub C20

Firma Konica Minolta rozszerzy³a swoj± ofertê urz±dzeñ biurowych o nowy model - bizhub C20. Jest to urz±dzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla ma³ych zespo³ów roboczych i biur, które posiada w standardzie automatyczny druk dwustronny oraz dwustronny podajnik dokumentów.
2008-12-05 12:50:12

Panoramiczne monitory EIZO FlexScan

Firma EIZO poszerzy³a swoj± ofertê o 2 panoramiczne modele monitorów - 22-calowy FlexScan S2202W oraz 24.1-calowy FlexScan S2402W. Monitory zosta³y przeznaczone dla u¿ytkowników biurowych.
2008-12-04 00:16:28

Projektor DLP Acer P1166

Firma Acer zaprezentowa³a nowy projektor P1166. Model charakteryzuje siê jasno¶ci± 2500 lumenów ANSI, wspó³czynnikiem kontrastu 2000:1 oraz podstawow± rozdzielczo¶ci± SVGA.
2008-12-03 00:36:52

Lustrzanka cyfrowa Nikon D3X

Firma Nikon wprowadzi³a do swojej oferty lustrzankê cyfrow± - D3X. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 3-calowy ekran VGA TFT oraz magnezowy korpus, z uszczelnieniami chroni±cymi przed wilgoci± i kurzem.
2008-12-02 01:10:11

Notebook Toshiba Qosmio X300-13O

Firma Toshiba wprowadzi³a na polski rynek multimedialny notebook Qosmio X300-13O. Nowy model charakteryzuje siê obudow± posiadaj±c± czerwono - czarn± stylistykê oraz skrzyde³ka po obu stronach ekranu.
2008-12-01 00:05:00

Urz±dzenia Ricoh Aficio MP C2050/C2550

Firma Ricoh wprowadzi³a do oferty dwa nowe modele kolorowych urz±dzeñ wielofunkcyjnych Aficio MP C2050/MP C2550. Nowe urz±dzenia umo¿liwiaj± skanowanie, kopiowanie, drukowanie oraz opcjonalnie faksowanie.
2008-11-29 00:25:00

Monitory Full HD BenQ z serii T

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek now± seriê monitów LCD oznaczonych liter± "T". Seria monitorów "T" sk³ada siê z czterech modeli o przek±tnej ekranu 18,5" - T900HD i T900HDA oraz 21,5 cala - modele T2200HD i T2200HDA.
2008-11-28 00:10:00

Urz±dzenie Konica Minolta magicolor 4695MF

Firma Konica Minolta wprowadzi³a na polski rynek nowe urz±dzenie biurowe magicolor 4695MF. Urz±dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcje sieciowego drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.
2008-11-27 13:15:09

Notebook ARISTO Prestige V150

Firma COMES S.A. zaprezentowa³a nowy model notebooka z linii Prestige - ARISTO Prestige V150. Nowy model charakteryzuje siê rozdzielczo¶ci± ekranu wynosz±c± 1440x900 oraz posiada narzêdzia komunikacyjne, takie jak Bluetooth 2.0.
2008-11-26 00:20:00

Notebook Acer Aspire 6530

Firma Acer zaprezentowa³a nowy notebook Aspire 6530, który zosta³ oparty na programie AMD Better by Design. Nowy model posiada 16-calowy wy¶wietlacz LCD o formacie 16:9 i rozdzielczo¶ci Full HD (1920 x 1080 pikseli).
2008-11-25 00:15:00

Monitor NEC MultiSync 24WMGX3

Firma NEC Display Solutions zaprezentowa³a monitor NEC MultiSync 24WMGX3, który jest bezpo¶rednim nastêpc± serii NEC MultiSync GX2. Panoramiczny monitor LCD zosta³ wyposa¿ony w 24-calowy ekran oraz szereg z³±czy, w tym: D-SUB, DVI-D z HDCP oraz dwa z³±cza HDMI.
2008-11-24 00:14:00

Monitory Acer P4 Premium Home

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê monitorów panoramicznych P4 Home Premium o rozdzielczo¶ci Full HD. W sk³ad serii P4 wchodz± trzy modele o przek±tnych 24", 22" oraz 19", które posiadaj± czarn± podstawê w kszta³cie litery "V" oraz przycisk pozwalaj±cy na jej od³±czenie w celu spakowania monitora. Gniazda zosta³y umieszczone z ty³u monitorów.
2008-11-21 01:13:14

Notebooki Packard Bell EasyNote ML61 i SL81

Firma Packard Bell wprowadzi³a do oferty notebooki EasyNote ML61 i EasyNote SL81. Nowe modele charakteryzuj± siê obudow±, która zosta³a pokryta pow³ok± zapobiegaj±c± pozostawianiu ¶ladów.
2008-11-20 03:11:54

Projektor biznesowy BenQ MP724

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek projektor MP724 z serii przeznaczonej dla odbiorców biznesowych, w szczególno¶ci ma³ych i ¶rednich firm. Nowy model cechuje siê jasno¶ci± obrazu 3500 ANSI lumenów, obrazem o kontra¶cie 2800:1, podstawow± rozdzielczo¶ci± obrazu XGA - 1024x768 pikseli oraz wsparciem dla rozdzielczo¶ci od VGA (640x350) do UXGA (1600x1200).
2008-11-19 00:27:37

Notebook ARISTO Smart B300

Firma COMES S.A. wprowadzi³a do sprzeda¿y laptop ARISTO Smart B300. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w wbudowany czytnik kart flash i kamerê WebCam 1,3Mpix.
2008-11-18 01:22:44

Notebook Lenovo 3000 N500

Firma Lenovo wprowadzi³a w regionie EMEA nowy notebook Lenovo 3000 N500 z 15,4-calowym ekranem panoramicznym przeznaczony dla ma³ych firm. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w technologiê Lenovo ThinkVantage oraz oprogramowanie Presentation Direktor do konfigurowania ekranu.
2008-11-17 02:26:39

Projektor DLP BenQ MP523

Firma BenQ zaprezentowa³a projektor multimedialny z serii uniwersalnej - MP523, który zosta³ przeznaczony dla sektora edukacji, ma³ych i ¶rednich firm oraz u¿ytkowników domowych. Projektor posiada jasno¶æ 2000 ANSI lumenów, kontrast 1600:1 i stosuje technologiê BrilliantColor.
2008-11-14 12:45:31

Notebook Acer Aspire 5735

Firma Acer wprowadzi³a now± seriê notebooków Aspire 5735. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w wy¶wietlacz o przek±tnej 15,6 cala i formacie 16:9 oraz uk³ad graficzny Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD.
2008-11-13 00:05:00

Monitor LCD Samsung 933HD

Firma Samsung Electronics przedstawi³a nowy, panoramiczny monitor. Model Samsung 933HD o formacie 16:9 charakteryzuje siê wspó³czynnikiem kontrastu dynamicznego (Dynamic Contrast Ratio) 10.000:1 oraz posiada wbudowane g³o¶niki i z³±cze HD.
2008-11-12 03:36:55

Niezniszczalny pendrive Transcend

Transcend przedstawi³ przeno¶n± pamiêæ flash USB o wyj±tkowo kompaktowych rozmiarach (29,9 x 15,3 x 6,1 mm). Obudowa JetFlash T5 jest wykonana z nie³amliwego plastiku.
2008-11-11 01:23:07

Projektor LCD NEC NP905

Firma NEC Display Solutions rozszerzy³a seriê projektorów NP o nowy model bazuj±cy na technologii LCD - NEC NP905. Nowy projektor zosta³ wyposa¿ony w bezprzewodow± kartê sieciow±, certyfikat Windows Vista oraz technologiê HQV (Hollywood Quality Video), która zapewnia dobr± jako¶æ oraz stabilno¶æ obrazu.
2008-11-10 00:53:06

Drukarka Konica Minolta bizhub C31P

Firma Konica Minolta Business Solutions wprowadzi³a na rynek polski now± drukarkê kolorow± - bizhub C31P. Urz±dzenie przeznaczone zosta³o dla ma³ych zespo³ów biznesowych i grup roboczych.
2008-11-09 00:10:00

Aparat cyfrowy BenQ E1050t

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy aparat cyfrowy BenQ E1050t wyposa¿ony w matrycê o rozdzielczo¶ci 10 megapikseli, 3-krotny zoom optyczny i wy¶wietlacz LCD o przek±tnej 3 cali.
2008-11-07 00:10:00

Projektor SANYO PLC-XC55

Firma SANYO wprowadzi³a na rynek projektor SANYO PLC-XC55. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w jasno¶æ 3.100 ANSI lumenów i rozdzielczo¶æ XGA, 7-wattowe g³o¶niki oraz zabezpieczenia antykradzie¿owe.
2008-11-06 00:42:41

Monitory LCD BenQ G2200WT i G2400WT

Firma BenQ poinformowa³a o rozszerzeniu linii monitorów LCD o dwa kolejne modele z serii G - 22-calowy BenQ G2200WT oraz 24-calowy G2400WT. Nowe modele charakteryzuj± siê elastyczno¶ci± w regulacji p³o¿enia ekranu.
2008-11-05 00:24:24

Monitory Acer Full HD z serii H

Firma Acer zaprezentowa³a now± seriê monitorów H. Jest to rodzina monitorów LCD o rozdzielczo¶ci Full HD i formacie 16:9, w której sk³ad wchodz± trzy modele o przek±tnych od 22 do 24 cali - Acer H223HQ, Acer H233HQ oraz Acer H243H.
2008-11-03 12:45:42

System nawigacyjny ARISTO voyagerM700

Firma Comes S.A. wprowadzi³a na rynek multimedialny system do nawigacji satelitarnej ARISTO voyagerM700 z 7-calowym ekranem panoramicznym, o rozdzielczo¶ci WVGA 800×480 pikseli.
2008-11-01 00:10:00

Monitor LCD BenQ E2400HD

Firma BenQ zaprezentowa³a kolejny model monitora Full HD - E2400HD. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w wbudowane g³o¶niki multimedialne, analogowe wej¶cie D-sub oraz cyfrowe DVI-D.
2008-10-31 03:34:47

Projektor SANYO PLC-XL51

Firma SANYO wprowadzi³a do swojej oferty PLC-XL51, projektor przystosowany do instalacji 8,1 cm od powierzchni projekcyjnej (ekranu). Nowy model charakteryzuje siê kontrastem 1200:1 i jasno¶ci± obrazu 2700 ANSI lumenów.
2008-10-30 01:18:56

Komputer Lenovo ThinkCentre A62

Firma Lenovo wprowadzi³a na rynek seriê nowych komputerów stacjonarnych ThinkCentre A62. Nowa seria jest dostêpna w obudowach typu desktop lub tower i zosta³a przeznaczona dla u¿ytkowników biznesowych.
2008-10-29 00:17:55

Monitor NEC MultiSync EA221WM

Firma NEC Display Solutions przedstawi³a MultiSync EA221WM, kolejny model monitora z serii NEC MultiSync EA. 22 calowy panoramiczny monitor wyposa¿ony zosta³ zarówno w gniazdo D-SUB jak i DVI-D z obs³ug± kodowania HDCP.
2008-10-28 00:23:45

Notebooki Panasonic Toughbook z serii 8

Firma Panasonic poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek europejski notebooków z rodziny Toughbook Executive: CF-F8, CF-W8 i CF-T8 jako nastêpców modeli CF-Y7, CF-W7 i CF-T7. Nowe notebooki zosta³y wyposa¿one m.in. w okr±g³y touchpad z funkcj± przewijania stron.
2008-10-24 13:18:16

Notebooki Lenovo ThinkPad X200

Firma Lenovo wprowadzi³a dwa nowe przeno¶ne komputery ThinkPad z serii X: Lenovo ThinkPad X200s oraz Lenovo ThinkPad X200 tablet. W sk³ad linii ThinkPad X200 wchodz± notebooki, których waga zaczyna siê od 1 kg, a maksymalny czas pracy oscyluje wokó³ 13 godzin.
2008-10-23 13:40:00

Aparat cyfrowy BenQ C1060

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy aparat z serii "Classic" - C1060, który zast±pi oferowany dotychczas model C1050. Aparat cyfrowy BenQ C1060 wyposa¿ony zosta³ w matrycê 10 Megapikseli, uchwyt pokryty skór±, trzykrotny zoom optyczny, funkcjê antywstrz±sow± (Super-Shake-Free) oraz funkcjê Smile Catch.
2008-10-22 00:05:00

Projektory DLP NEC NP41 i NP61

Firma NEC Display Solutions wprowadzi³a na rynek dwa nowe projektory DLP - NEC NP41 oraz NEC NP61. Projektory wa¿± 1,6 kg oraz posiadaj± szereg funkcji, takich jak automatyczny start oraz automatyczny wybór wej¶cia sygna³owego.
2008-10-21 00:09:13

Monitor Eizo FlexScan EV2411W

Firma Eizo wprowadzi³a do swojej oferty pierwszy model z nowej serii FlexScan EcoView - EV2411W. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w oprogramowanie Eizo EcoView Net, które umo¿liwia administratorom kontrolê nad monitorami w sieci.
2008-10-20 13:43:11

Komputer mobilny Motorola VC6096

Dzia³ Korporacyjnych Rozwi±zañ Mobilnych firmy Motorola wprowadzi³ do swojej oferty nowy komputer mobilny VC6096. Urz±dzenie zosta³o wyposa¿one w modu³ GPS oraz system operacyjny Windows Mobile 6.1 Professional i zosta³o przeznaczone do monta¿u w pojazdach.
2008-10-17 01:02:52

Drukarki Konica Minolta magicolor EN

Konica Minolta rozszerzy³a swoj± ofertê urz±dzeñ przeznaczonych dla ¶rodowisk biurowych o dwa nowe modele - magicolor 5650EN i magicolor 5670EN. S± to wszechstronne drukarki przeznaczone dla ma³ych zespo³ów i grup roboczych.
2008-10-16 01:54:05

Notebook ARISTO PrestigeV200

Firma Comes poszerzy³a swoj± ofertê o komputer przeno¶ny ARISTO PrestigeV200. Nowy model zosta³ zbudowany na platformie Intel Centrino 2 oraz posiada m.in. port HDMI i czytnik kart pamiêci 8-in-1.
2008-10-15 01:55:01

Monitor Acer F-22 z serii Ferrari

Firma Acer zaprezentowa³a monitor F-22 z limitowanej serii Ferrari. Nowy model o formacie 16:10 zosta³ wyposa¿ony m.in. w interfejs HDMI oraz funkcjê Acer eColor Management.
2008-10-14 01:02:27

Notebooki ASUS N10, N50 i N80

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty now± seriê N sk³adaj±c± siê z trzech notebooków: N10, N50 i N80. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w procesor firmy Intel oraz funkcjê skanowania twarzy zapewniaj±c± bezpieczeñstwo danych, przechowywanych na urz±dzeniu.
2008-10-13 02:43:10

Pamiêæ USB Kingston DataTraveler 150

Najnowszy produkt firmy Kingston to przeno¶na pamiêæ flash USB DataTraveler 150. Urz±dzenie oferuje 32GB wolnego miejsca na dane i jest najwiêkszym pojemno¶ciowo modelem z serii DataTraveler.
2008-10-11 00:05:00

Urz±dzenia Ricoh Aficio MP C4000 i C5000

Firma Ricoh Polska zapowiedzia³a wprowadzenie do oferty dwóch nowych urz±dzeñ Aficio MP C4000/MP C5000. Oba produkty obs³uguj± dokumenty monochromatyczne oraz kolorowe, a tak¿e zosta³y wyposa¿one w funkcje faksu i kolorowego skanowania sieciowego.
2008-10-08 01:23:55

Notebooki Acer Aspire 8930G i 6935G

Firma Acer zaprezentowa³a nowe notebooki Aspire 8930G i Aspire 6935G. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w dwukana³ow± pamiêæ DDR3 o pojemno¶ci do 4 GB oraz czytnik kart pamiêci 6 w 1.
2008-10-06 13:41:48

E-book reader Sony PRS-700

Firma Sony przedstawi³a swój najnowszy czytnik e-booków o nazwie PRS-700. Urz±dzenie trzeciej generacji wa¿y oko³o 280 g ma rozmiary zbli¿one do wymiarów cienkiej ksi±¿ki.
2008-10-05 01:20:32

Urz±dzenia Xerox Phaser i WorkCentre

Firma Xerox zaprezentowa³ dwa nowe urz±dzenia wielofunkcyjne. Modele Phaser 3300MFP i WorkCentre 4260MFP. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w szereg funkcji oraz posiadaj± certyfikat Energy Star.
2008-10-04 00:05:00

Urz±dzenia Ricoh Aficio MP C2800 i C3300

Firma Ricoh Polska zaprezentowa³a dwa modele wielofunkcyjne: Aficio MP C2800/MP C3300. Nowe urz±dzenia zosta³y wyposa¿one m.in. w ograniczenia dostêpu, takie jak Autoryzacja Windows.
2008-10-03 00:32:27

Lustrzanka cyfrowa Pentax K-m

Firma Pentax wprowadzi³a do swojej oferty now± lustrzankê Pentax K-m. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 10 trybów tematycznych oraz umo¿liwia stosowanie 14 filtrów cyfrowych.
2008-10-02 00:16:25

Notebook UMPC ARISTO Pico 840

Firma Comes SA poszerzy³a swoje portfolio o nowy produkt - ARISTO Pico 840. Notebook zosta³ wyposa¿ony w ekran o przek±tnej 8.9" i rozdzielczo¶ci 1024x600. Nowy UMPC posiada tak¿e tradycyjn± klawiaturê i touchpad.
2008-10-01 00:11:00

Projektor BenQ MP512

Firma BenQ wprowadzi³a do swojej oferty nowy projektor BenQ MP512. Nowy model charakteryzuje siê jasno¶ci± 2200 ANSI lumenów, kontrastem 2500:1 oraz rozdzielczo¶ci± podstawow± SVGA (800x600 pikseli).
2008-09-30 01:16:10

Ma³y notebook Samsung NC10

Firma Samsung Electronics podjê³a decyzjê o wprowadzeniu na polski rynek notebooka NC10. Nowy model zosta³ wyposa¿ony m.in. w kartê graficzn± Intel Graphics Media Accelerator 950 oraz procesor Intel Atom.
2008-09-29 00:59:09

Monitor Full HD BenQ E2200HDA

Firma BenQ zaprezentowa³a kolejny model monitora Full HD z serii E - E2200HDA. Nowy model posiada panel o przek±tnej 21,5 cala, format 16:9, a ekran zosta³ pod¶wietlony przez 2 lampy, zamiast tradycyjnie stosowanych 4 lamp.
2008-09-27 00:05:00

Notebook ASUS B50A

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty nowy notebook biznesowy ASUS B50A. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w szereg zabezpieczeñ, jak wodoodporna zas³ona dysku twardego, czy uk³ad zabezpieczaj±cy TMP.
2008-09-26 00:10:00

Karty SanDisk Extreme IV CompactFlash

Firma SanDisk poinformowa³a o wprowadzaniu do sprzeda¿y rodziny kart pamiêci SanDisk Extreme IV CompactFlash (CF). Szybko¶æ ca³ej serii kart SanDisk Extreme IV zwiêkszono do 45 megabajtów na sekundê (MB/s).
2008-09-25 06:14:11

Notebook UMPC ARISTO picoi300

Firma Comes SA zaprezentowa³a nowy notebook - ARISTO picoi300. Nowy model UMPC korzysta z mobilnego procesora Intel Atom 1.6Ghz oraz zosta³ wyposa¿ony w kamerê internetow± oraz szereg z³±czy.
2008-09-24 00:58:28

Projektory BenQ MP623 i MP624

Firma BenQ zaprezentowa³a dwa nowe modele wielofunkcyjnych projektorów multimedialnych MP623 oraz MP624 korzystaj±cych z technologii DLP. Obudowy projektorów zosta³y pokryte laminatem stosowanym dla pianin muzycznych, który jest odporny na zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.
2008-09-23 13:18:07

Projektor DLP Acer S1200

Firma Acer zaprezentowa³a nowy projektor S1200, który zosta³ przeznaczony do zastosowañ w edukacji oraz do prezentacji biznesowych. Model S1200 zosta³ wyposa¿ony w szereg gniazd wej¶ciowych oraz stosuje system optyczny umo¿liwiaj±cy uzyskanie obrazu o przek±tnej do 82 cali przy odleg³o¶ci od ekranu wynosz±cej 1 metr.
2008-09-22 14:01:52

Przeno¶ny projektor 3M MPro110

30 wrze¶nia 2008 w sprzeda¿y pojawi siê kieszonkowy projektor firmy 3M. Urz±dzenie o nazwie MPro110 wa¿y tylko 140 g i ma rozmiary 5x2x11,5 cm.
2008-09-21 11:07:34

Notebooki ASUS G50 i G71

Firma ASUS wprowadzi³a do swojej oferty dwa notebooki z serii G - ASUS G50 i G71. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w technologiê Blu-Ray oraz wy¶wietlacz OLED umieszczony nad klawiatur±.
2008-09-19 00:26:00

Notebook MSI GT735 z matryc± 17"

Firma MSI wprowadzi³a do swojej oferty notebooka MSI GT735. Nowy model charakteryzuje siê czarn± obudow± z czerwonymi dodatkami oraz zosta³ wyposa¿ony w matrycê LCD o przek±tnej 17 cali.
2008-09-18 00:31:49

Monitor LCD 3D Hyundai W220S

Firma Hyundai IT wprowadzi³a na polski rynek Hyundai W220S - model monitora oparty na technologii obrazu stereoskopowego 3D. Pozwala ona na uzyskanie trójwymiarowego obrazu, który mo¿e byæ wygenerowany zarówno w trakcie ogl±dania filmów, grania lub podczas pracy z aplikacjami typu OpenGL.
2008-09-17 11:03:13

Notebook Acer TravelMate 6593

Firma Acer wprowadzi³a do oferty notebook TravelMate 6593 przeznaczony dla u¿ytkowników korporacyjnych. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w szereg interfejsów komunikacyjnych: od bezprzewodowej karty sieciowej WiFi wspó³pracuj±cej z technologiami Acer SignalUp i Invilink Nplify, po gigabitow± kartê Ethernet.
2008-09-16 00:37:45

Monitory Fujitsu Siemens SCENICVIEW ECO

Firma Fujitsu Siemens Computers wprowadzi³a na ¶wiatowy i polski rynek monitory z rodziny SCENICVIEW Premium Line ECO, które nie zu¿ywaj± energii elektrycznej po przej¶ciu w stan u¶pienia. Nowa seria monitorów obejmuje cztery modele: P20W-5 ECO, P22W-5 ECO, P24W-5 ECO, P26W-5 ECO, które posiadaj± matryce od 20 do 26 cali.
2008-09-15 02:40:51

Nawigacja samochodowa NAVIX 4306B

Firma AJM Electronics, wy³±czny dystrybutor produktów NAVIX na rynku polskim, wprowadzi³a do sprzeda¿y nawigacjê GPS NAVIX 4306B, wyposa¿on± w ekran dotykowy 4,3", na którym mo¿na ogl±daæ trasê wskazywan± na mapach z zestawu MapaMap Polski Top + GDE (g³ówne drogi Europy).
2008-09-13 00:02:20

Projektory InFocus IN1100 i IN1102

Firma InFocus przedstawi³a dwa projektory InFocus IN1100 i IN1102 przeznaczone dla "podró¿uj±cych prezenterów". Model IN1100 o podstawowej rozdzielczo¶ci XGA charakteryzuje siê jasno¶ci± 2100 ANSI lumenów i kontrastem 1800:1. IN1102 to projektor panoramiczny o naturalnej rozdzielczo¶ci WXGA (z obs³ug± 720), jasno¶ci 2200 ANSI lumenów i kontra¶cie 1800:1.
2008-09-11 00:13:15

Aparat cyfrowy BenQ E1050

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek nowy aparat cyfrowy z 10-megapikselow± matryc± - E1050. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w 3-calowy wy¶wietlacz LCD, 3x zoom optyczny oraz czu³o¶æ do ISO 3200.
2008-09-10 00:49:10

Aparat cyfrowy Pentax Optio M60

Firma Pentax wprowadzi³a do polskich sklepów aparat cyfrowy Pentax Optio M60. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w piêciokrotny zoom optyczny oraz funkcjê zdjêæ panoramicznych.
2008-09-09 00:05:00

Urz±dzenie Konica Minolta bizhub C200

Firma Konica Minolta wprowadzi³a do swojej oferty kolorow± kopiarko-drukarkê bizhub C200. Urz±dzenie, wyposa¿one tak¿e w funkcje skanowania i faksowania, zosta³o przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm.
2008-09-08 11:47:46

Projektory InFocus z portem DisplayLink

Firma InFocus wprowadzi³a na polski rynek seriê projektorów prezentacyjnych InFocus INxx. S± to trzy modele: IN3102 (XGA), IN3104 (XGA) i IN3106 (WXGA). Urz±dzenia zosta³y wyposa¿one w port DisplayLink umo¿liwiaj±cy pod³±czenie projektora - dostarczanie sygna³u wizyjnego - poprzez z³±cze USB.
2008-09-06 00:05:00

Urz±dzenia wielofunkcyjne Canon

Firma Canon Europe wprowadzi³a do swojej oferty liniê urz±dzeñ wielofunkcyjnych z serii iR 32xx: iR 3225/N, iR 3235/N oraz iR 3245/N. Nowe maszyny oferuj± druk czarno-bia³y oraz mo¿liwo¶æ skanowania i dystrybuowania dokumentów w kolorze.
2008-09-05 00:05:00

Notebooki Lenovo IdeaPad

Firma Lenovo wprowadzi³a do oferty produktowej w Polsce trzy notebooki z nowej serii IdeaPad przeznaczonej dla u¿ytkowników indywidualnych - 17-calowy Y730, Y530 z ekranem 15,4 cala oraz 13-calowy U330.
2008-09-04 00:32:08

Notebook ARISTO Vision i475

Firma Comes SA zaprezentowa³a nowego notebooka - ARISTO Vision i475. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w kartê graficzn± NVIDIA GeForce 9600M GT oraz szereg z³±cz, w tym wyj¶cie HDMI wsparte funkcj± DualView, która umo¿liwia ogl±danie obrazu na dwóch ekranach jednocze¶nie.
2008-09-03 00:39:22
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie