hipermarkety Sprzêt - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

Dysk sieciowy QNAP TS-210

QNAP wraz z oficjalnym dystrybutorem, firm± EPA Systemy wprowadzi³y na polski rynek nowy dysk sieciowy QNAP TS-210. Urz±dzenie kierowane jest do klientów indywidualnych oraz ma³ych i ¶rednich firm. Model TS-210 obs³uguje dwa dyski SATA 3,5, ka¿dy o maksymalnej pojemno¶æ do 2TB, co w sumie umo¿liwia przechowywanie maks. 4TB danych.
2009-10-15 03:23:00

Projektor SANYO PLC-XU106

Firma SANYO zaprezentowa³a projektor XGA - PLC-XU106 o jasno¶ci 4500 ANSI lumenów i wadze 3,4 kg, przeznaczony dla sektora biznesowego i edukacji. Model PLC-XU106 przystosowany jest do u¿ytku w salach konferencyjnych, placówkach o¶wiatowych, w tym uczelniach wy¿szych i innych miejscach, gdzie poza wysok± jasno¶ci± projektora wa¿na jest mobilno¶æ.
2009-10-15 00:12:00

Przeno¶ny dysk twardy LG XD3

Firma LG Electronics wprowadza na rynek nowy przeno¶ny dysk twardy LG XD3 w aluminiowej obudowie o rozmiarach 8 cm x 12,4 cm x 1,3 cm.
2009-10-14 00:16:00

Toshiba Satellite T130 i T110

Toshiba wprowadza na rynek nowe serie laptopów Satellite T130 oraz T110. Modele z trójk± w nazwie wyposa¿one bêd± w 13,3-calowe matryce, natomiast T110 to 11,6-calowa konstrukcja. W Polsce komputery pojawi± siê ju¿ w listopadzie i bêd± mia³y zainstalowany system Windows 7.
2009-10-13 02:48:00

HP Color LaserJet Enterprise CP4520

Firma HP wprowadzi³a now± seriê drukarek - HP Color LaserJet Enterprise CP4520, przeznaczon± dla u¿ytkowników korporacyjnych.
2009-10-13 01:35:00

Dyski zewnêtrzne WD My Book Elite z e-etykiet±

Firma WD zaprezentowa³a now± seriê dysków zewnêtrznych - My Book Elite z konfigurowalnym wy¶wietlaczem, nazwanym przez producenta e-etykiet±. Dane na elektronicznej etykiecie s± czytelne nawet, gdy dysk jest od³±czony, dziêki czemu mo¿na zidentyfikowaæ zawarto¶æ dysku i uzyskaæ informacjê o wolnej przestrzeni.
2009-10-09 10:18:14

Dysk sieciowy QNAP TS-410

QNAP wraz z oficjalnym dystrybutorem w Polsce, firm± EPA Systemy, wprowadzi³y do oferty nowy dysk sieciowy QNAP TS-410. Urz±dzenie przeznaczone jest dla u¿ytkowników domowych i segmentu SOHO. Obs³uguje cztery dyski twarde, ka¿dy o pojemno¶ci 2TB, z mo¿liwo¶ci± ich wymiany podczas pracy urz±dzenia (funkcja hot-swap).
2009-10-08 10:26:25

Nawigacja samochodowa Mio Moov S760

Po wprowadzeniu na polski rynek przez Mio Technology urz±dzeñ Moov S505, S555 oraz S568, producenci zdecydowa³ siê przedstawiæ Moov S760. Moov S760 wyposa¿ony zosta³ w 7 calowy dotykowy wy¶wietlacz TFT o rozdzielczo¶ci 800 x 480 pikseli, który pozwala korzystaæ z funkcji odtwarzania plików video (MPEG4, WMV, DivX, Xvid) a tak¿e s³uchaæ muzyki i przegl±daæ zdjêcia.
2009-10-07 00:13:00

Toshiba Satellite A500-132

Toshiba wprowadza na rynek now± seriê komputerów Satellite A500. Jednym z jej przedstawicieli jest model A500-132, który ju¿ mo¿na nabyæ w Polsce.
2009-10-06 00:15:00

Monitor Acer S243HL

Firma Acer wprowadzi³a na rynek monitor panoramiczny LCD S243HL. Jest to 24-calowy monitor panoramiczny, z cienkim profilem i podstaw± w kszta³cie litery "L".
2009-10-05 13:14:25

Nawigacja Clarion MAP790

Clarion, japoñski producent systemów car audio i nawigacji, przedstawi³ nowy model nawigacji przeno¶nej MAP790. Clarion MAP790 to system nawigacji, rozrywki i komunikacji. Nawigacja obs³uguje odczytywanie nazw ulic, przetwarza informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz prezentuje grafikê trójwymiarow±.
2009-10-04 00:56:00

Dysk Iomega eGo Leather

Firma Iomega wprowadza na polski rynek liniê przeno¶nych dysków twardych, których obudowa pokryta jest skór± w kolorze g³êbokiego br±zu - Iomega eGo Leather, o pojemno¶ci 500 GB z technologi± Drop Guard.
2009-10-03 00:35:00

BenQ: monitory full HD z pod¶wietleniem LED

BenQ wprowadza na rynek modele monitorów wyposa¿onych w technologiê pod¶wietlania ekranu LED. S± to dwa monitory z serii V - panoramiczny, 24 calowy model V2400 Eco Full HD 1080p i panoramiczny, 21,5 calowy model V2200 Eco Full HD 1080p. Te dwa pierwsze modele stanowi± wstêp do ca³ej linii produktów LED, jakie BenQ zamierza wprowadzaæ na rynek.
2009-10-02 10:45:02

Notebook ARISTO Vision i685

COMES S.A., producent notebooków ARISTO, zaprezentowa³ najnowszy model notebooka: ARISTO vision i68. Nowy laptop stworzony zosta³ z my¶l± o graczach, studiach architektonicznych, osobach zajmuj±cych siê tworzeniem grafiki 3D oraz wszelkiego rodzaju projektami multimedialnymi.
2009-10-02 01:58:00

Cruser: nawigacja Alpha A50

Firma Cruser przedstawi³a nowy model nawigacji Alpha A50 z 5 calow± ekranem LCD o rozdzielczo¶ci 800x480 pikseli. Alpha A50 dzia³a z wiêkszo¶ci± dostêpnych na rynku map do nawigacji samochodowej.
2009-10-01 01:01:00

HP Compaq 6000/6005 Pro

HP poinformowa³ o wprowadzeniu do sprzeda¿y komputerów dla firm HP Compaq 6000 Pro i HP Compaq 6005 Pro. Nowe komputery s± przeznaczone dla firm ¶redniej wielko¶ci, du¿ych przedsiêbiorstw i korporacji.
2009-09-30 00:42:00

Projektor Acer H7530D

Firma Acer przedstawi³a nowy model projektora o rozdzielczo¶ci Full HD i podstawowym formacie 16:9. Projektor H7530D jest wyposa¿ony w port HDMI, pozwalaj±cy na pod³±czenie do komputera, odtwarzacza DVD lub konsoli do gier oraz umo¿liwiaj±cy uzyskanie dobrej jako¶ci obrazu.
2009-09-29 11:55:24

Kingston HyperX 8GB

Europejski oddzia³ firmy Kingston Technology, producenta produktów pamiêciowych, poinformowa³ o uzupe³nieniu swojego portfolio o nowe zestawy dwukana³owych pamiêci Kingston HyperX ³±cznej pojemno¶ci 8 GB, przeznaczonych do wspó³pracy z systemami wykorzystuj±cymi nowe procesory Intel LGA1156 Core i5 oraz Core i7.
2009-09-29 01:53:00

P³yta g³ówna FOXCONN P55A-S

FOXCONN przedstawi³ now± p³ytê g³ówn± P55A-S wyposa¿on± w chipset Intel P55, przeznaczon± na rynek mainstream. Jest ona zoptymalizowana pod k±tem obs³ugi najnowszych procesorów Intel - CoreTM i5 i Core i7 pasuj±cych do podstawki LGA 1156.
2009-09-28 00:43:00

GIGABYTE P43 z obs³ug± DDR3

GIGABYTE, producent komponentów komputerowych poszerzy³ swoj± ofertê o p³ytê g³ówn± zbudowan± w oparciu o chipset Intel P43 (P43+ICH10).
2009-09-27 00:36:00

Drukarka Brother DCP-7040

Firma Brother rozszerzy³a ofertê o urz±dzenie laserowe typu "all-in-one". Brother DCP-7040 pozwala na otrzymywanie wydruków i kopii czarno-bia³ych oraz kolorowych skanów. Produkt przeznaczony jest do domu lub ma³ego biura.
2009-09-25 00:38:00

USB Kingston DataTraveler 410

Kingston Technology poinformowa³ o wprowadzeniu do swojej oferty nowej wersji pamiêci flash, USB Kingston DataTraveler 410, zapewniaj±cej szybko¶ci odczytu i zapisu danych na poziomie 20 MB/s, umo¿liwiaj±cej zabezpieczenie przechowywanych danych has³em oraz dostêpnej w pojemno¶ciach od 4 GB do 32 GB.
2009-09-24 00:38:00

Notebook Toshiba Satellite L500

Firma Toshiba poinformowa³a o wprowadzeniu laptopa Toshiba Satellite, z 15,6-calowym ekranem, wyposa¿onego w procesor Intel Core 2 Duo T6500.
2009-09-22 10:58:40

Drukarka Canon imageRUNNER ADVANCE

Canon Europe poinformowa³ o wprowadzeniu nowej wielofunkcyjnej platformy druku - Canon imageRUNNER ADVANCE. Obejmuje ona urz±dzenia wielofunkcyjne do zastosowañ biurowych i druku niskonak³adowego.
2009-09-21 12:33:01

Notebook Compaq 311c HP

Firma HP poszerza ofertê przeno¶nych komputerów klasy Mini PC o notebooka Compaq 311c, z grafik± Nvidia ION LE oraz 319 MB pamiêci wspó³dzielonej. W sprzeda¿y dostêpny bêdzie model z 32-bitowym systemem operacyjnym Windows XP z pakietem SP3 w ramach programu ULCPC.
2009-09-20 01:05:00

Notebook Toshiba Satellite U500-10L

Firma Toshiba oficjalnie potwierdzi³a wprowadzenie na rynek nowej serii komputerów Satellite U500. Jeden z przedstawicieli tej linii to kompaktowy, 13,3-calowy laptop Satellite U500-10L. Satellite U500-10L wa¿y ok. 2 kg i ma wymiary 317mm x 230,6mm x 38,2 mm, a bateria pozwala na u¿ytkowanie laptopa do 2,5 godzin nieprzerwanej pracy.
2009-09-19 02:03:00

Nawigacja Blue&Me - TomTom

TomTom og³osi³ stworzenie zintegrowanego, przeno¶nego systemu nawigacji, informowania i rozrywki Blue&Me - TomTom, stworzonego wspólnie z Fiat Group Automobiles. Urz±dzenie TomTom, powsta³o przy wspó³pracy z firm± Magneti Marelli i wspó³pracuje z systemem informacyjnym Blue&Me.
2009-09-17 11:43:29

Projektor video Acer P1266i

Firma Acer przedstawi³a nowy projektor Acer P1266i z bezprzewodowym interfejsem, przeznaczony do zastosowañ w salach konferencyjnych oraz instytucjach edukacyjnych. Projektor P1266i umo¿liwia bezprzewodowe prowadzenie prezentacji w ró¿nych miejscach.
2009-09-16 02:15:00

Dyski sieciowe NAS dla biznesu

Zaawansowane dyski sieciowe wkrótce wypr± w wielu biznesowych zastosowaniach tradycyjne serwery. Na co zwracaæ uwagê przy wyborze profesjonalnego sprzêtu do obs³ugi du¿ych firm i korporacji? W¶ród podstawowych wyznaczników serwerów sieciowych typu NAS (Network Attached Storage) dla du¿ych korporacji znajduj± siê takie elementy jak wydajno¶æ, wystarczaj±ca ilo¶æ miejsca na dane, obs³uga równoleg³ych po³±czeñ dla wiêkszej liczby u¿ytkowników, bezpieczeñstwo danych, kwestie zasilania oraz dostêpu sieciowego - uwa¿aj± eksperci z EPA Systemy.
2009-09-16 00:55:00

Iomega eGo Encrypt: przeno¶ny dysk twardy

Firma Iomega wprowadza na polski rynek przeno¶ne dyski twarde Iomega eGo Encrypt o pojemno¶ci 320 GB z technologi± Drop Guard Xtreme. Oferowana przez nie pojemno¶æ pozwoli pomie¶ciæ do 1.280.000 zdjêæ, ponad 5920 godzin muzyki 480 godzin wideo.
2009-09-15 12:30:21

Nawigacja GPS Mio Moov S568

Mio Technology, producent przeno¶nych urz±dzeñ nawigacyjnych wprowadza do swojej oferty urz±dzenie Moov S568. Obudowa Moov S568 mierzy 15 mm grubo¶ci i posiada ca³kowicie p³aski panel zintegrowany z 4,7 calowym dotykowym ekranem.
2009-09-15 03:24:00

P³yta SAPPHIRE dla procesorów AMD Phenom II

Firma SAPPHIRE przedstawi³a now± p³ytê g³ówn± PURE 785G wyposa¿on± w chipset AMD 785G i mostek po³udniowy SB710. P³yta zosta³a zaprojektowana do obs³ugi procesorów AMD Phenom II pasuj±cych do podstawki AM3.
2009-09-14 10:07:23

Projektor BenQ MP515

Na polski rynek wchodzi BenQ MP515 - projektor z rodziny urz±dzeñ wielozadaniowych o rozdzielczo¶ci SVGA, kontra¶cie 2600:1 oraz kompatybilny z HDTV. Projektor korzysta z technologii BrilliantColor, która pozwala na wy¶wietlanie obrazu o dobrej jasno¶ci z du¿± g³êbi± kolorów.
2009-09-10 11:27:23

Dysk multimedialny Verbatim: MediaStation HD DVR

Verbatim wprowadzi³ na rynek MediaStation HD DVR - dysk multimedialny, który umo¿liwia odtwarzanie oraz nagrywanie materia³ów bezpo¶rednio z telewizji, przystawek satelitarnych i kablowych, odtwarzaczy DVD lub VHS. Urz±dzenie pozwala na wy¶wietlanie obrazu w dobrej rozdzielczo¶ci i odtwarzanie mediów strumieniowych za po¶rednictwem sieci lokalnych.
2009-09-09 01:10:00

Samsung N510: netbook z procesorem NVIDIA ION

Firma Samsung wprowadzi³a do swojej oferty Samsunga N510 - netbook wyposa¿ony w procesor graficzny NVIDIA ION. Dziêki temu rozwi±zaniu urz±dzenie cechuje siê tymi samymi mo¿liwo¶ciami, co pe³nowymiarowy komputer.
2009-09-08 11:44:05

HP Deskjet Ink Advantage do biur i domów

Firma HP wprowadzi³a na polski rynek HP Deskjet Ink Advantage All-in-One, urz±dzenie wielofunkcyjne przeznaczone do u¿ytku prywatnego i w domowych biurach. HP Deskjet Ink Advantage to drukarka, skaner i kopiarka w jednym.
2009-09-05 00:20:00

Nawigacja samochodowa Clarion

Clarion, producent systemów car audio i nawigacji przedstawi³ multimedialne centrum rozrywki samochodowej - NX509E. Model w rozmiarze 2-DIN, ³±czy w sobie odtwarzacz DVD, 7-calowy ekran z dotykowym sterowaniem oraz wbudowan± nawigacj± GPS.
2009-09-02 02:15:00

NAS Iomega: czterodyskowe napêdy

Firma Iomega og³osi³a premierê czterodyskowych napêdów NAS Iomega StorCenter ix4-200d. Napêdy wykorzystuj± technologie enterprise firmy EMC. Iomega StorCenter ix4-200d NAS, przeznaczone dla ma³ych biur i oddzia³ów firm i s± ju¿ dostêpne dla resellerów.
2009-09-01 00:30:00

BenQ MK2442: monitor i TV w jednym

BenQ poinformowa³, o wprowadzeniu na polski rynek nowego modelu - monitora i odbiornika TV w jednym urz±dzeniu - BenQ MK2442.
2009-08-29 03:50:00

Notebook Nokia Booklet 3G

Firma Nokia oficjalnie poinformowa³a o wprowadzeniu do sprzeda¿y Nokia Booklet 3G - przeno¶nego komputera z procesorem Intel Atom, systemem Windows oraz pojemn± bateri±.
2009-08-28 01:10:00

GIGABYTE z chipsetem Intel P55

GIGABYTE zaprezentowa³ rozwi±zania bazuj±ce na uk³adach Intel P55 dedykowanych dla platformy Intel LGA 1156. P³yty GA-P55-UD6, GA-P55-UD5 oraz GA-P55-UD4 s± dedykowane dla graczy i overclockerów. Natomiast GA-P55-UD3R, GA-P55-UD3 oraz GA-P55M-UD2 s± przeznaczone dla pozosta³ych u¿ytkowników.
2009-08-25 00:55:00

Monitory HD Acer P5

Acer P5 to seria monitorów do zastosowañ multimedialnych oraz do gier. Seria obejmuje cztery modele, o przek±tnych 23, 22, 20 oraz 18,5 cala, w formacie 16:9 oraz rozdzielczo¶æ, w zale¿no¶ci od modelu: HD albo Full HD. Wszystkie monitory posiadaj± pod¶wietlany panel dotykowy.
2009-08-19 13:48:42

Pamiêci flash USB PQI i812 i U339XT

PQI rozszerzy³ swoj± ofertê pamiêci flash USB o modele U339XT oraz i812. PQI U339XT to pamiêæ flash, któr± mo¿na pod³±czyæ do portu USB 2.0 o prêdko¶ci - x 180. Transfer danych urz±dzenia wynosi: 27 MB/s w odczycie i 15 MB/s w zapisie.
2009-08-17 13:55:43

P³yta g³ówna FOXCONN CINEMA II

FOXCONN przedstawi³ now± p³ytê g³ówn± CINEMA II nale¿±c± do serii produktów Digital Life. Sercem p³yty jest chipset produkcji AMD - 785G.
2009-08-16 14:00:16

Laserowe urz±dzenie wielofunkcyjne Brother

Brother DCP-9042CDN, to kolorowe, wielofunkcyjne urz±dzenie laserowe z wbudowan± kart± sieciow± i funkcj± druku dwustronnego, przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm.
2009-08-15 12:41:09

Tania nawigacja Goclever 5055 PL

Firma Goclever Technology rozszerzy³a swoj± ofertê o nowe urz±dzenie do nawigacji GPS. Model Goclever 5055 PL zosta³ wyposa¿ony w aplikacjê nawigacyjn± z aktualnymi danymi geograficznymi dotycz±cymi terytorium Polski. Produkt posiada 5-calowy, ekran dotykowy o rozdzielczo¶ci 480x272 oraz procesor Centrality Atlas III Dual Core 396MHz.
2009-08-13 13:28:04

Energooszczêdny monitor iiyama B1906S

19-calowy B1906S to monitor iiyama z serii ECO. Dziêki przej¶ciu z 4 lamp pod¶wietlaj±cych na 2 – panel charakteryzuje siê zu¿yciem energii w granicach 22W. W monitorze s± trzy poziomy trybu ECO, czyli redukcja poboru energii w trybie pracy.). W trybie czuwania monitor zu¿ywa do 1W energii.
2009-08-12 06:52:33

Wielofunkcyjne urz±dzenie Brother DCP-375CW

Firma Brother wprowadzi³a na rynek nowy model urz±dzenia wielofunkcyjnego, przeznaczonego dla u¿ytkowników domowych. Model DCP-375CW ³±czy w sobie funkcje drukarki, skanera oraz kopiarki. Mo¿na je pod³±czyæ zarówno do sieci przewodowej jak i bezprzewodowej, a na bezpo¶redni wydruk zdjêæ pozwala wbudowany czytnik kart pamiêci.
2009-08-12 05:30:21

Kamery Logitech z optyk± Zeiss i HD

Firma Logitech zapowiedzia³a premierê siedmiu nowych kamer internetowych. W sierpniu na rynku pojawi± siê: Logitech Webcam Pro 9000, Logitech Portable Webcam C905, Logitech Webcam C600, Logitech C500, Logitech C300, Logitech Webcam C250 oraz Logitech Webcam C200.
2009-08-10 06:46:51

Panda GateDefender Integra SB

Panda Security wprowadzi³a na rynek now± wersjê Panda GateDefender Integra SB, która zapewnia kompletn± ochronê styku sieci firmowej z internetem. Nowa wersja zosta³a przygotowana dla firm zatrudniaj±cych do 100 pracowników.
2009-08-09 13:12:26

Notebook Samsung R620

Samsung Electronics, przedstawi³ nowy notebook R620, wyposa¿ony w monitor o przek±tnej 16" w formacie 16:9 oraz w kartê graficzn± ATI Mobility Radeon HD4330/HD4650.
2009-08-07 13:44:48

Drukarki ¿elowe Ricoh Aficio GX

Firma Ricoh Polska poinformowa³a o wprowadzeniu do oferty dwóch ¿elowych drukarek kolorowych: Aficio GX e3300N oraz GX e3350N. Tryb pracy GelSprinter ECOnomy Color pozwala drukowaæ w kolorze za cenê porównywaln± z wydrukami monochromatycznymi z drukarki laserowej. Drukarki GX e3300N/GX e3350N przeznaczone s± do druku kolorowego w ma³ych firmach oraz w zastosowaniach domowych.
2009-08-06 14:10:19

Nawigacja Mio Moov M

Mio Technology, producent przeno¶nych urz±dzeñ nawigacyjnych przedstawi³ now± seriê produktów Mio Moov M. Mio Moov M300 wyposa¿ony jest w 3,5 calowy antyodblaskowy, dotykowy ekran oraz najnowsze dane mapowe Polski. Moov M400 oferuje nawigacjê na 4,3 calowym ekranie oraz aktualne mapy krajów europejskich (w tym Polski).
2009-08-03 13:27:22

Aparat Panasonic Lumix DMC-ZX1

Firma Panasonic przedstawia aparat cyfrowy Lumix DMC-ZX1 z nowej serii ZX, który oferuje 25-milimetrowy obiektyw szerokok±tny, zawieraj±cy soczewkê asferyczn± 0,3 mm oraz soczewkê sferyczn± 0,3 mm, zapewniaj±c 8-krotne powiêkszenie optyczne (odpowiednik zakresu ogniskowych 25-200mm w aparatach na film 35 mm).
2009-07-31 13:51:13

Projektory Vivitek D925TX i D930TX

Amerykañski dostawca projektorów Vivitek wprowadzi³ na polski rynek dwa krótkoogniskowe projektory DLP o rozdzielczo¶ci podstawowej XGA (1024x768). Modele Vivitek D925TX (2.500 ANSI lumenów) i D930TX (3.000 ANSI lumenów) pozwalaj± wy¶wietlaæ obraz o przek±tnej 35 cali z odleg³o¶ci 50 cm.
2009-07-30 13:33:05

Notebooki ARISTO Smart G600 i W300

Firma COMES wprowadzi³a do swojej oferty dwa nowe modele ARISTO: Smart G600 i Smart W300. Podstawow± cech± ró¿ni±c± oba notebooki jest zastosowana w nich karta graficzna. Smart G600 wyposa¿ono w dedykowany uk³ad graficzny NVIDIA GeForce G105M, natomiast W300 posiada zintegrowany uk³ad graficzny. Oba modele obs³uguj± systemy Windows XP i Vista. Producent oferuje je równie¿ z bezp³atn± opcj± aktualizacji systemu do wersji Windows 7.
2009-07-29 12:38:40

Aparat Panasonic Lumix DMC-FP8

Firma Panasonic wprowadzi³a na rynek pierwszy aparat z nowej serii LUMIX FP - Lumix DMC-FP8. Aparat DMC-FP8 zosta³ wyposa¿ony w 12,1-megapikselowy, 28-milimetrowy obiektyw Leica DC z 4,6-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik zakresu ogniskowych w aparatach na film 35 mm: 28-128 mm) i ³aman± ¶cie¿k± optyczn±.
2009-07-28 12:22:09

Nawigacja Goclever 5065 BT PL

Firma Goclever Technology wprowadzi³a do swojej oferty nowe urz±dzenie do nawigacji GPS, ze szczegó³ow± map± Polski. Model Goclever 5065 BT PL zosta³ wyposa¿ony w aplikacjê nawigacyjn± z aktualnymi danymi geograficznymi. Produkt posiada dotykowy ekran LCD o przek±tnej 5" i rozdzielczo¶ci 480x272 oraz dysponuje procesorem Mediatek 3351 (468 MHz).
2009-07-27 11:13:40

Aparat cyfrowy Fujifilm FinePix F70EXR

Fujifilm rozszerza swoj± ofertê o nowy aparat cyfrowy z 10-krotnym zoomem optycznym. FinePix F70EXR dysponuje technologi± EXR, która ma zapewniæ niski poziom szumu i szeroki zakres dynamiczny wykonywanych zdjêæ.
2009-07-26 13:51:40

Projektory SANYO 3LCD i DLP

Firma SANYO zaprezentowa³a trzy nowe projektory z szerokok±tnymi obiektywami. Nowe modele to jeden projektor w technologii 3LCD: PLC-WXL46 i dwa projektory DLP: PDG-DWL100 i PDG-DXL100. Projektory przeznaczone s± do ma³ych sal konferencyjnych i do zastosowañ w edukacji. Obraz o przek±tnej 80 cali (ok. 203 cm) otrzymujemy umieszczaj±c projektor PLC-WXL46 w odleg³o¶ci 86 cm od ekranu, 87 cm dla PDG-DWL100 i 99 cm dla modelu PDG-DXL100.
2009-07-25 00:10:00

Karta GIGABYTE GeForce GTX 285

Firma GIGABYTE wprowadzi³a do sprzeda¿y now± konstrukcjê opart± na uk³adzie NVIDIA GeForce GTX 285. Model GV-N285OC-2GI to karta graficzna o fabrycznie podniesionych parametrach przeznaczona g³ównie dla graczy i u¿ytkowników wykorzystuj±cych zaawansowane aplikacje graficzne.
2009-07-24 01:44:43

Pamiêæ USB Kingston DataTraveler 300

Europejski oddzia³ Kingston Technology, producenta produktów pamiêciowych, poinformowa³ o wprowadzeniu do swojej oferty nowej serii przeno¶nych pamiêci Kingston DataTraveler 300 o pojemno¶ci 256 GB.
2009-07-22 13:18:39

Aparat Casio EXILIM Hi-Zoom EX-H10

Firma Casio wprowadzi³a na polski rynek aparat fotograficzny Casio EXILIM Hi-Zoom EX-H10. Urz±dzenie potrafi wykonaæ 1000 zdjêæ, bez konieczno¶ci dodatkowego ³adowania akumulatora oraz posiada 10-krotny zoom optyczny i szerokok±tny obiektyw 24 mm.
2009-07-21 12:29:56

Monitor NEC MultiSync LCD2490WUXi2

Firma NEC Display Solutions rozszerzy³a swoj± ofertê o nowy, 24-calowy monitor NEC MultiSync LCD 2490WUXi2 w panoramicznym formacie 16:10. Monitor wyposa¿ony zosta³ m.in. w uk³ad DUC równowa¿±cy jednorodno¶æ pod¶wietlenia i dystrybucji kolorów na ca³ej powierzchni ekranu.
2009-07-20 11:46:25

Zewnêtrzne dyski twarde Toshiba Stor.e Art

Firma Toshiba przedstawi³a 2,5-calowe przeno¶ne dyski twarde Stor.e Art z interfejsem USB 2.0. Nowe dyski, jako urz±dzenia mobilne, zosta³y wyposa¿one m.in. w wewnêtrzny czujnik wstrz±sów.
2009-07-18 02:46:02

Nawigacja Goclever 5010FM BTAV CAM FE

Firma Goclever Technology wprowadzi³a na rynek nowe urz±dzenie do nawigacji. Model 5010FM BTAV CAM FE wyposa¿ono w dedykowany procesor Centrality Atlas III Dual Core 396MHz i 64MB pamiêci RAM.
2009-07-17 00:05:00

Komputer all-in-one BenQ nScreen i221

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek model komputera typu all-in-one - nScreen i221. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w procesor AMD Sempron 210U/1.5GHz, grafikê ATI Radeon X1200 oraz dysk 160 GB.
2009-07-16 10:30:10

P³yta GIGABYTE GA-MA790X-UD3P

Firma GIGABYTE rozszerzy³a swoj± ofertê p³yt g³ównych o kolejn± pozycjê. Nowa p³yta GIGABYTE GA-MA790X-UD3P zapewnia m.in. pe³n± obs³ugê procesorów AMD AM2+.
2009-07-15 00:02:00

Projektor DMD Vivitek H9080FD

Firma Vivitek wprowadzi³a na polski rynek ekologiczny projektor do kina domowego full HD (1920x1080) wykonany w technologii LED - model Vivitek H9080FD. Projektor charakteryzuje siê jasno¶ci± 800 ANSI lumenów oraz kontrastem 100 000:1.
2009-07-14 12:35:57

Notebooki ASUS G51 i G60

Firma ASUS og³osi³a wprowadzenie na rynek 15,6-calowego notebooka G51 oraz 16-calowego G60. Obydwa notebooki obs³uguj± m.in. technologie EAX i CMSS oraz zosta³y wyposa¿one w procesory Intel Core 2 Duo.
2009-07-13 12:29:10

Karty TRANSCEND typu CompactFlash

Firma TRANSCEND przedstawi³a karty typu Compact Flash - Extreme Plus 600x o pojemno¶ci 8GB i 16GB przeznaczone dla entuzjastów i profesjonalistów zajmuj±cych siê fotografi±.
2009-07-11 00:39:47

Przeno¶ny dysk twardy Verbatim Executive

Firma Verbatim wprowadzi³a na rynek nowy 2,5-calowy przeno¶ny dysk twardy Executive o pojemno¶ci 500GB. Trzy zainstalowane na dysku programy zapewniaj± dobre prêdko¶ci transferu danych, synchronizacjê plików i folderów oraz mo¿liwo¶æ tworzenia kopii zapasowych.
2009-07-10 12:30:54

Monitor EIZO FlexScan EV2333W

Firma Eizo wprowadzi³a do linii EcoView nowy model monitora, przeznaczony do ¶rodowisk biznesowych. FlexScan EV2333W to 23-calowy wy¶wietlacz o proporcjach ekranu 16:9 i naturalnej rozdzielczo¶ci 1920 × 1080. To pierwszy model z serii FlexScan, który posiada z³±cze DisplayPort.
2009-07-09 10:37:05

Karta graficzna GIGABYTE GV-N98TSL-1GI

W ofercie firmy GIGABYTE pojawi³a siê nowa karta graficzna wyposa¿ona w system pasywnego ch³odzenia GIGABYTE Slient-Cell. Model GV-N98TSL-1GI zbudowany zosta³ w oparciu o uk³ad graficzny NVIDIA GeForce 9800 GT, który cechuje siê dobr± wydajno¶ci± oraz obs³ug± zaawansowanych gier i aplikacji multimedialnych.
2009-07-08 00:22:06

Nawigacja GPS Lark FreeBird 50.1

Firma Lark wprowadzi³a do swojej oferty Lark FreeBird 50.1 - now± nawigacjê GPS z 5-calowym ekranem, 30-kana³owym odbiornikiem GPS oraz funkcj± nadajnika radiowego umo¿liwiaj±c± ods³uchiwanie komunikatów nawigacyjnych i muzyki poprzez g³o¶niki samochodowego radia.
2009-07-07 10:44:42

Notebooki biznesowe HP

Firma HP zaprezentowa³a nowe produkty uzupe³niaj±ce ofertê notebooków dla klientów biznesowych: HP ProBook 4310s oraz HP Mini 5101. Nowe modele zosta³y wyposa¿one w procesory firmy Intel oraz posiadaj± szereg rozwi±zañ do komunikacji bezprzewodowej.
2009-07-06 14:23:34

Monitor EIZO FORIS FX2431

Firma EIZO rozszerzy³a gamê swoich produktów o liniê monitorów do domowej rozrywki z serii FORIS. Pierwszy model z tej rodziny, który pojawi siê a polskim rynku to FX2431. Monitor umo¿liwia wy¶wietlanie obrazu HD o rozdzielczo¶ci 1080/24p.
2009-07-04 00:16:33

P³yta g³ówna GIGABYTE GA-P43-ES3G

Firma GIGABYTE rozbudowuje swoj± ofertê p³yt g³ównych z oficjalnym certyfikatem dla systemu operacyjnego Windows 7. Nowy model, który otrzyma³ pozytywn± ocenê po testach WHQL (Windows Hardware Quality Labs) to GA-P43-ES3G.
2009-07-03 01:17:32

Pamiêæ USB Kingston DataTraveler 200

Europejski oddzia³ Kingston Technology wprowadzi³ do swojej oferty pamiêci Kingston DataTraveler 200 - no¶niki flash USB o pojemno¶ci do 128 GB. Kingston DataTraveler 200 umo¿liwia u¿ytkownikom domowym i biznesowym ochronê has³em przechowywanych danych oraz, dziêki pojemno¶ci, przenoszenie du¿ej ilo¶ci ró¿norodnych plików.
2009-07-02 00:15:01

Projektor Samsung MBP200

Firma Samsung Electronics wprowadzi³a na polski rynek mobilny projektor Samsung MBP200. Nowy model umo¿liwia m.in. pod³±czenie odtwarzacza DVD i obejrzenie np. filmu.
2009-06-30 00:05:00

P³yta GIGABYTE GA-EP41-UD3L

Firma GIGABYTE wprowadzi³a do swojej oferty now± p³ytê g³ówn± oznaczon± symbolem GA-EP41-UD3L. Nowy model zosta³ zbudowany w oparciu o chipset Intel G41 i stosuje technologiê GIGABYTE DualBIOS, zapewniaj±c± podwójn± sprzêtow± ochronê BIOSu przed uszkodzeniami, które nast±piæ mog± wskutek dzia³ania wirusów lub nieprawid³owej aktualizacja BIOSu.
2009-06-28 00:10:00

Monitor Full HD BenQ G2412HD

Firma BenQ zaprezentowa³a kolejny model monitora LCD o przek±tnej obrazu 24 cale (dok³adnie 23,6") i rozdzielczo¶ci Full HD - 1080 p. Model G2412HD posiada format obrazu 16:9, a ekran pod¶wietlaj± 2 lampy nowej generacji, zamiast tradycyjnie stosowanych 4 lamp.
2009-06-27 01:34:13

Urz±dzenie Brother MFC-6890CDW

Firma Brother rozszerzy³a rodzinê kolorowych, atramentowych urz±dzeñ wielofunkcyjnych, umo¿liwiaj±cych drukowanie w formacie A3, o model MFC-6890CDW z dotykowym wy¶wietlaczem LCD.
2009-06-26 00:10:00

P³yta GIGABYTE w formacie microATX

Ofertê firmy GIGABYTE rozszerzy³ nowy model p³yty g³ównej w formacie microATX. GA-EG41MF-US2H wyposa¿ona zosta³a w zintegrowany uk³ad graficzny Intel X4500 i jest kompatybilna z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7. P³yta zosta³a przeznaczona dla komputerów s³u¿±cych do codziennej pracy i rozrywki.
2009-06-25 00:10:52

Monitory graficzne NEC SpectraView

Firma NEC Display Solutions rozszerzy³a seriê monitorów graficznych o 24-calowy model NEC SpectraView 2490 ze sprzêtow± kalibracj± oraz o dwa referencyjne monitory NEC SpectraView Reference 2690 (26") oraz SpectraView Reference 3090 (30") charakteryzuj±ce siê szerokim gamutem barwowym.
2009-06-24 01:48:33

Notebook Acer Aspire One D250

Firma Acer przedstawi³a nowego notebooka z serii Aspire One - Acer Aspire One D250. Wa¿±cy 1,11 kg model zosta³ wyposa¿ony w wy¶wietlacz o przek±tnej 10,1 cala.
2009-06-23 00:10:00

Notebook Samsung Q320

Firma Samsung Electronics wprowadzi³a na polski rynek notebooka Q320. Nowy model zosta³ wyposa¿ony w port USB z opcj± ³adowania urz±dzeñ przeno¶nych oraz posiada tryb SuperSilent Mode, który pozwala wyciszyæ pracê urz±dzenia.
2009-06-22 00:26:29

Monitor iiyama ProLite E2008HDS

Firma iiyama wprowadzi³a do swojej oferty 20-calowy, panoramiczny monitor wy¶wietlaj±cy obraz z rozdzielczo¶ci± natywn± 1600 x 900 - model ProLite E2008HDS.
2009-06-20 00:05:00

Karta graficzna SAPPHIRE HD 4730

Firma SAPPHIRE zaprezentowa³a now± kartê graficzn± HD 4730. Nowy model zosta³ wyprodukowany w 55 nm procesie technologicznym i zosta³ wyposa¿ony w dwuslotowy, niereferencyjny system ch³odzenia.
2009-06-18 00:13:07

Notebooki Toshiba z serii Satellite

Firma Toshiba wprowadzi³a na rynek cztery nowe komputery przeno¶ne z serii Satellite: A500, U500, L500 oraz L550. Nowe modele zosta³y wyposa¿one m.in. w funkcjê Eco, która umo¿liwia przej¶cie na energooszczêdny tryb pracy, oraz procesory firmy Intel lub AMD.
2009-06-17 00:54:32

Notebooki Acer Aspire 7738 i 5738

Firma Acer wprowadzi³a do swojej oferty dwa notebooki Aspire 7738 i 5738. Nowe modele, wykonane wed³ug koncepcji Acer Gemstone zosta³y wyposa¿one w podpórki pod d³onie NeoWeave oraz touchpad typu multi-gesture, który umo¿liwia sterowanie kursorem, sterowanie funkcj± przewijania poprzez koliste ruchy, a tak¿e sterowanie funkcj± zoom poprzez zsuwanie i rozsuwanie palców.
2009-06-16 00:45:08

Karta graficzna GIGABYTE z Silent-Cell

Firma GIGABYTE przedstawi³a now± kartê graficzn± GV-N96TSL-1GI. Model ten zosta³ wykonany w technologii GIGABYTE Ultra Durable VGA oraz wyposa¿ony w system pasywnego ch³odzenia Silent-Cell.
2009-06-15 10:51:37

Projektor biznesowy BenQ SP920P

Firma BenQ zaprezentowa³a nowy produkt z kategorii biznesowych projektorów, model SP920P - dwulampowy projektor z rozdzielczo¶ci± XGA (1024x768), jasno¶ci± 6000 ANSI lumenów i kontrastem 2000:1.
2009-06-13 00:40:14

Monitory Samsung z serii Navy

Firma Samsung Electronics wprowadzi³a na rynek now± seriê monitorów Navy. Nowe, szerokok±tne modele F2080 oraz F2380 charakteryzuj± siê obudow± w ca³o¶ci zdatn± do recyklingu, której grubo¶æ ramki wynosi 15 mm.
2009-06-12 01:51:11

Pendrive TRANSCEND JetFlash V15

Firma TRANSCEND przedstawi³a pamiêæ flash V15 z serii JetFlash, do której zosta³o do³±czone oprogramowanie antywirusowe.
2009-06-11 02:02:30

Systemy nawigacyjne Mio Moov Spirit

Mio, producent przeno¶nych urz±dzeñ nawigacyjnych (PND), zaprezentowa³ najnowsze produkty wyposa¿one w oprogramowanie nawigacyjne Mio Spirit. Chodzi mianowicie o modele Mio Moov S555 i Mio Moov S505.
2009-06-10 12:08:35

Karta graficzna GIGABYTE GV-R465D2-1GI

Firma GIGABYTE wprowadzi³a do swojej oferty now± kartê graficzn± opart± na uk³adzie graficznym Radeon HD 4650 z interfejsem AGP 8x. Model GV-R465D2-1GI zosta³ przeznaczony g³ównie do codziennej pracy oraz odtwarzania mniej zaawansowanych gier.
2009-06-09 01:35:41

Projektory SANYO PLC-XW200 i PLC-XW250

Firma SANYO FISHER Sales (Europe) przedstawi³a dwa projektory LCD - PLC-XW200 i PLC-XW250. Nowe modele wa¿± po 2,5 kilograma i zosta³y wyposa¿one w szereg zabezpieczeñ oraz wbudowany modu³ sieciowy LAN.
2009-06-08 12:12:42

Monitor BenQ SE 2241 z tunerem TV

Firma BenQ wprowadzi³a na polski rynek monitor LCD z wbudowanym tunerem TV. BenQ TV SE 2241 to 21,5" monitor full HD zaprojektowany do wspó³pracy z komputerami PC, a tak¿e jako zwyk³y odbiornik TV. Monitor zosta³ wyposa¿ony w technologiê Senseye Human Vision, czas reakcji 5ms oraz gniazda pod³±czeniowe HDMI i DVI.
2009-06-06 02:24:26

Verbatim USB Executive Secure

Verbatim wprowadzi³ na rynek seriê napêdów USB z szyfrowaniem sprzêtowym, kart typu Solid State Drive (SSD), przeno¶nych twardych dysków oraz p³yt DVD z szyfrowaniem programowym, które w razie utraty uniemo¿liwiaj± osobom nieupowa¿nionym dostêp do zapisanych na nich danych. No¶niki przeznaczone s± dla osób, które na co dzieñ przenosz± poufne informacje w formacie cyfrowym.
2009-06-05 00:10:20
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie