hipermarkety Sieci komputerowe - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Nastpna

Google Cloud Engine dostêpne komercyjnie

Na rynku dostepna jest ju¿ komercyjna wersja chmurowej us³ugi Google Cloud Engine IaaS testowanej przez Google od czerwca 2012 roku.
2013-12-04 09:10:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Polski Internet jest powooolny

Co ma Polska wspólnego z Maurituisem i Kazachstanem? Bajkowy krajobraz? Poziom PKB? A mo¿e wspó³czynnik zadowolenia z ¿ycia? Nie. Odpowied¼ brzmi: przeciêtn± prêdko¶æ internetu. A dok³adniej prêdko¶æ "downloadu".
2013-12-03 11:32:04 (¼ród³o: IDG.pl)

NetApp – pracujemy nad infrastrukturami bazuj±cymi na hybrydowych chmurach

Hybrydowe – to s³owo jest odmieniane ostatnio w ¶wiecie IT na wiele sposobów. Prawie ka¿dy dostawca us³ug wykorzystuj±cych chmury zapewnia, ¿e ju¿ ma (a je¶li nie, to jest to tylko kwesti± czasu) w swoim portfolio rozwi±zania, które bazuj± na hybrydowej chmurze. Do grona takich dostawców do³±cza firma NetApp, która dosz³a widocznie do wniosku, ¿e jest to prawid³owy kierunek rozwoju systemów IT.
2013-09-23 15:05:02 (¼ród³o: IDG.pl)

CERN do³±cza do swojego systemu IT centrum danych pracuj±ce na Wêgrzech

CERN (European Organization for Nuclear Research; Europejski O¶rodek Badañ J±drowych; miêdzynarodowa organizacja zrzeszaj±ca europejskie instytucje naukowe, maj±c± swoj± siedzibê w szwajcarskim mie¶cie Genewa) )rozbudowuje swoj± strukturê IT, co jest zwi±zanie z rosn±c± ilo¶ci± danych, które produkuje Wielki Zderzacz Hadronów (LHC; Large Hadron Collider). O¶rodek zdecydowa³ siê ostatnio do³±czyæ do swojego systemu IT kolejny o¶rodek obliczeniowy, zlokalizowany na Wêgrzech.
2013-09-23 11:02:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe zasilacze Smart-UPS firmy APC by Schneider Electric

APC by Schneider Electric og³osi³o wprowadzenie na rynek nowych zasilaczy z serii Smart-UPS. S± to modele SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1500I i SMC1500I-2U, dedykowane s± g³ównie do mniejszych serwerowni (wolno stoj±ce oraz do instalowania w szafach, maj±ce wysoko¶æ 2U).
2013-09-22 21:03:27 (¼ród³o: IDG.pl)

BlackBerry w opa³ach

Firma BlackBerry przewiduje, ¿e mog³a ponie¶æ w trzecim kwartale br. straty w wysoko¶ci 1 mld USD. Wszystko za spraw± s³abego popytu na jej bezprzewodowe rozwi±zania, które cieszy³y siê jeszcze do niedawna du¿ym zainteresowaniem. G³ównie chodzi tu o smartfon Z10, który nie znalaz³ w oczach u¿ytkowników uznania.
2013-09-22 10:31:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport RSA ostrzega przed trojanami typu „Phish Locker”

RSA (dzia³ EMC zajmuj±cy siê bezpieczeñstwem) opublikowa³ najnowszy raport „Online Fraud Report”, przedstawiaj±cy informacje dotycz±ce trendów w atakach typu phishing, najczê¶ciej stosowanych technik ataków, a tak¿e listê pañstw, w których w ostatnim miesi±cu wykrywa siê ich najwiêcej.
2013-09-20 13:12:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu Touch – premiera 17 pa¼dziernika

Wiadomo ju¿, ¿e smartfon Ubuntu Edge nie powstanie – prowadzona w modelu crowdfundingowym zbiórka funduszy na ten projekt zakoñczy³a siê pora¿k±. Ale wkrótce bêdziemy mogli siê przekonaæ, jak dzia³a stworzony z my¶l± o tym urz±dzeniu system operacyjny Ubuntu Touch – jego premierê zapowiedziano w³a¶nie na 17 pa¼dziernika.
2013-09-20 12:42:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie MS Office dla iPada i tabletów z Androidem?

Steve Ballmer zasugerowa³ podczas spotkania z analitykami, ¿e jego firma pracuje obecnie nad wersjami pakietu MS Office, przeznaczonymi dla tabletów z systemami Apple iOS oraz Google Android. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy oprogramowanie to mog³oby trafiæ na rynek.
2013-09-20 12:27:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe prze³±czniki i routery firmy Brocade

Brocade oferuje dwa nowe prze³±czniki typu ToR (Top-of-Rack): VDX 6740 i VDX 6740-T. Oba zawieraj± 48 portów Ethernet 10 Gb/s (SFP+ w modelu VDX 6740 i 10GBase-T w modelu VDX 6740-T). Prze³±czniki zawieraj± te¿ cztery porty uplink 40 Gb/s typu QSFP+, które mo¿na zintegrowaæ i zbudowaæ jedno szybkie po³±czenie 160 Gb/s, którym zarz±dza protokó³ Inter-Switch Link (ISL).
2013-09-20 11:49:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Juniper prezentuje w³asny kontroler SDN – rezygnuje z propozycji OpenDaylight

Juniper zaprezentowa³ kontroler SDN, oferuj±c go w dwóch wersjach: jako komercyjny produkt nosz±cy nazwê Juniper Networks Contrail i jako rozwi±zanie open source OpenContrail. Oba kontrolery bazuj± na tym samym kodzie i wspieraj± te same funkcje, które pozwalaj±ce budowaæ wirtualne ¶rodowiska sieciowe, np. wirtualne routery.
2013-09-20 11:30:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Eaton poszerza ofertê o nowe, modu³owe zasilacze UPS

Firma Eaton wprowadzi³a na rynek EMEA (Europa, Afryka, Bliski Wschód) kilka nowych trójfazowych, modu³owych UPS-ów. S± to urz±dzenia linii 93PM funkcjonuj±ce w trybie podwójnej konwersji, dostêpne w zakresie mocy znamionowej od 30 do 200 kW.
2013-09-20 11:02:11 (¼ród³o: IDG.pl)

7850 VSG – bramka do obs³ugiwania serwerów "bare metal”

Nuage Networks (firma kontrolowana przez korporacjê Alcatel-Lucent, specjalizuj±ca siê w rozwi±zaniach SDN) jest twórc± bramki, która ³±czy ze sob± serwery "bare metal” bêd±ce czê¶ci± du¿ego, zwirtualizowanego ¶rodowiska pracy.
2013-09-20 09:40:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Krytyczna luka w Internet Explorerze – przestêpcy ju¿ korzystaj±

Microsoft przyzna³, ¿e w zabezpieczeniach przegl±darki IE znajduje siê powa¿ny b³±d, który jest ju¿ wykorzystywany przez przestêpców do atakowania Windows. Luka wystêpujê we wszystkich wersjach IE (od 6 do 11), ale na razie atakowane s± wy³±cznie wydania 8 i 9.
2013-09-19 14:24:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejne testowe wydanie IE11

Microsoft udostêpni³ drug± wersjê testow± przegl±darki IE11 dla Windows 7. Wydanie opisane jako Release Preview jest wyposa¿one w wiêkszo¶æ funkcji i narzêdzi, które znajd± siê w wersji finalnej.
2013-09-19 14:11:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Oprogramowanie Ontrack EasyRecovery 11 ju¿ dostêpne

Kroll Ontrack zaprezentowa³ nowe narzêdzie do ochrony oraz zarz±dzania firmowymi i prywatnymi danymi. Rozwi±zanie nosi nazwê Ontrack EasyRecovery 11 i wykorzystuje technologiê S.M.A.R.T, pozwalaj±c± monitorowaæ stan dysku twardego, odzyskiwaæ i na trwa³e kasowaæ znajduj±ce siê na nim pliki oraz foldery. Wspiera te¿ procesy przywracania i usuwania danych w ¶rodowiskach wirtualnych.
2013-09-19 13:57:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Spiceworks oferuje bezp³atne narzêdzie do zarz±dzania mobilnymi urz±dzeniami

Amerykañska firma Spiceworks udostêpni³a najnowsz± wersjê swojej biznesowej platformy, okre¶lanej przez producenta jako spo³eczno¶ciowa, dedykowanej dla profesjonalistów IT. Spiceworks 7 zawiera bezp³atne oprogramowanie do zarz±dzania mobilnymi urz±dzeniami (MDM: Mobile Devices Management) oraz udoskonalone aplikacje help desk i inventory.
2013-09-19 11:31:27 (¼ród³o: IDG.pl)

VCE prezentuje swoje najnowsze rozwi±zania

VCE (Virtual Computing Environment; spó³ka joint venture utworzona przez Cisco i EMC/VMware, oferuj±ca produkty dedykowane dla centrów danych) udostêpni³a konwergentne rozwi±zania oparte na najnowszych technologiach obu firm. VCE zaprezentowa³a te¿ nowe produkty obs³uguj±ce ¶rodowiska Oracle i VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
2013-09-19 09:35:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Potencjalni kupcy nie chc± smartfonów Blackberry?

Firmy rozwa¿aj±ce zakup ca³o¶ci lub elementów koncernu Blackberry wcale niekoniecznie s± zainteresowane jego flagowym produktem, czyli rodzin± smartfonów dla biznesu. Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e potencjalni kupcy planuj± raczej zakup praw np. do systemu operacyjnego BB10.
2013-09-18 14:43:19 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM inwestuje w Linuksa – z my¶l± o chmurze

IBM zamierza w ci±gu najbli¿szych piêciu lat przekazaæ miliard USD na promocjê Linuksa oraz wspieranie programistów, tworz±cych aplikacje dla serwerów z serii Power. Koncern chce w ten sposób lepiej przystosowaæ swoje serwery do obs³ugi chmury oraz wielkich zbiorów danych w ¶rodowiskach rozproszonych. 
2013-09-18 14:26:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Huawei wdro¿y sieæ szkieletow± 100 Gb/s dla Polkomtela

Firma Huawei zosta³a wybrana przez Polkomtel do zbudowania sieci szkieletowej 100 Gb/s bazuj±cej na rozwi±zaniu Huawei SingleBackbone. To infrastruktura sieciowa wykorzystuj±ca routery rdzeniowe Huawei oraz produkty WDM oparte na optycznej technologii OTN (Optical Transport Nerwork).
2013-09-18 12:55:25 (¼ród³o: IDG.pl)

HP prezentuje kolejne rozwi±zania bezpieczeñstwa dla firm

HP wprowadza do oferty kolejne produkty bezpieczeñstwa dedykowane dla przedsiêbiorstw. Firma oferuje u¿ytkownikom swoj± pierwsz± zaporê nastêpnej generacji oraz now± us³ugê Threat Central. Interesuj±cy jest tzw. "self-healing BIOS”, instalowany w laptopach klasy "high-end”
2013-09-18 10:58:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Der Spiegel donosi - NSA monitorowa³a globalne transakcje finansowe

Niemiecka gazeta Der Spiegel poda³a trzy dni temu, ¿e amerykañska agencja bezpieczeñstwa NSA (National Security Agency) zbiera³a z systemu SWIFT dane dotycz±ce globalnego rynku finansowego (w tym dane dotycz±ce transakcji prowadzonych z udzia³em kart kredytowych).
2013-09-17 13:31:44 (¼ród³o: IDG.pl)

IDF 2013 – Intel stawia na mobilno¶æ

Tegoroczna edycja intelowskiej konferncji IDF dobitnie pokaza³a, ¿e ta firma potrafi uczyæ siê na b³êdach. Choæ w przesz³o¶ci jej szefowie kilkakrotnie pomylili siê w ocenie kierunków rozwoju bran¿y IT, to na Intel Developer Forum 2013 mo¿na by³o zobaczyæ, ¿e z tych pomy³ek zosta³y wyci±gniête odpowiednie wnioski. Intel zrozumia³ wreszcie, ¿e aby zachowaæ swoj± siln± pozycjê w bran¿y, musi bardziej skupiæ siê na rozwi±zaniach dla urz±dzeñ mobilnych. IDF 2013 pokaza³, jak owo "skupienie siê" bêdzie wygl±da³o…
2013-09-17 12:45:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe, mobilne oblicze Linuksa

Chocia¿ j±dro systemu Linux nie by³o projektowane z my¶l± o smartfonach czy tabletach, to wprowadzono do niego w ostatnim czasie wiele rozwi±zañ, które wspieraj± w³a¶nie te urz±dzenia. Dzieje siê to g³ównie za spraw± producentów takich urz±dzeñ i powoduje, ¿e powstaj± nowe projekty open source zmieniaj±ce oblicze oraz przeznaczenie tego systemu.
2013-09-17 12:32:22 (¼ród³o: IDG.pl)

AMD zapowiada nowe procesory: ARM i dedykowane dla osadzanych systemów

AMD informuje, ¿e pierwsze 64-bitowe procesory ARM dedykowane dla serwerów bêd± gotowe na pocz±tku 2014 r. Firma zamierza je najpierw oferowaæ producentom serwerów z pro¶b± o ich przetestowanie. Mo¿na wiêc oczekiwaæ, ¿e pierwsze serwery oparte na takich procesorach pojawi± siê na rynku w drugiej po³owie 2014 r.
2013-09-17 10:32:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Spada jako¶æ poprawek Microsoftu?

Microsoft przyzwyczai³ u¿ytkowników do tego, ¿e poprawki dla jego produktów raczej nie sprawiaj± wiêkszych problemów - jednak ostatnio kilkakrotnie zdarzy³o siê, ¿e aktualizacje oprogramowania firmy przynosi³y wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Zdaniem Andrew Stormsa, cenionego specjalisty ds. bezpieczeñstwa z firmy CloudPassage, koncern z Redmond zaliczy³ ostatnio "niepokoj±cy spadek jako¶ci aktualizacji".
2013-09-16 14:41:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Infortrend prezentuje kolejny model serwera EonNAS

Infortrend rozszerzy³ liniê produktów EonNAS, prezentuj±c nowy system NAS oznaczony symbolem EonNAS 3016RT. Urz±dzenie posiada dwa kontrolery (obs³uguj±ce funkcjonalno¶æ failover) oraz wspiera technologiê Global Namespace, co u³atwia zarz±dzanie serwerem.
2013-09-16 12:22:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate prezentuje swój pierwszy serwer NAS do instalowania w szafie

Seagate udostêpni³ swój pierwszy system pamiêci masowej Seagate Business Storage do instalowania w szafie. Rozwi±zanie (NAS przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm) ma wysoko¶æ 1U, jest dostêpne w wersjach z czterema i o¶mioma gniazdami na dyski i mo¿na je skalowaæ w zakresie od 4 do 32 TB.
2013-09-16 11:12:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Podejrzenia, i¿ us³uga DropBox nie jest bezpieczna, okaza³y siê nieprawdziwe

Eksperci do spraw bezpieczeñstwa przetestowali us³ugê Dropbox i wykryli co¶, co na pierwszy rzut oka mog³o wskazywaæ, i¿ przechowywane przez ni± dane nie s± bezpieczne. Jednak w wyniku dalszych badañ okaza³o siê, ¿e by³ to fa³szywy alarm i dane s± bezpieczne, co potwierdzi³a te¿ firma Dropbox.
2013-09-16 09:27:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Wolnoamerykanka

Ma³o kto móg³ siê spodziewaæ, ¿e "skandal pods³uchowy", wywo³any ujawnieniem przez Edwarda Snowdena informacji o systemie PRISM i metodach dzia³ania amerykañskiej National Security Agency, uro¶nie do rangi miêdzynarodowej afery. Nie mamy ju¿ bowiem do czynienia wy³±cznie z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnych ilo¶ci danych dotycz±cych obywateli Stanów Zjednoczonych. W grê wchodzi monitorowanie przez amerykañskie s³u¿by bliskich sojuszników z Unii Europejskiej i NATO, na co szczególnie ostro zareagowali Niemcy i Francuzi.
2013-08-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wybraæ dostawcê internetu

Z pozoru wydaje siê, ¿e wszystkie ³±cza dostêpu do internetu s± identyczne. W rzeczywisto¶ci jest mnóstwo parametrów, które powoduj± znacz±ce ró¿nice nie tylko w cenie, ale i jako¶ci dzia³ania danego kana³u. Zupe³nie inne kryteria brane s± pod uwagê w przypadku ³±cza dostêpowego przeznaczonego dla ma³ego biura, a inne dla biurowca z kilkuset pracownikami.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ochrona sieci firmowej - przegl±d aplikacji

Oprogramowanie antywirusowe dla firm czêsto wykorzystuje te same technologie wykrywania i eliminowania zagro¿eñ, co aplikacje przeznaczone dla rynku konsumenckiego. Zawiera te¿ funkcje odpowiednie do ochrony rozleg³ych sieci, które oprócz scentralizowanego zarz±dzania i monitorowania systemu antywirusowego umo¿liwiaj± dystrybucjê polityk zabezpieczeñ dla grup urz±dzeñ ze wzglêdu na rodzaj punktów koñcowych oraz grup u¿ytkowników i jednostek organizacyjnych. Sprawdzili¶my, które rozwi±zania dzia³aj± najsprawniej.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informatyczny przybornik ¶ledczego

¦ledczy lub zespó³ bezpieczeñstwa, którego zadaniem jest zbadanie okre¶lonego incydentu, napotyka na wiele problemów zwi±zanych zarówno z pozyskaniem, jak i w³a¶ciw± analiz± informacji. Wyzwanie w dalszym ci±gu stanowi± platformy mobilne, jak i etap zrz±dzania oraz analizowania materia³u dowodowego. Postaramy siê podpowiedzieæ, z jakich narzêdzi mo¿na skorzystaæ, w celu z jednej strony - u³atwienia pracy, a z drugiej - szybszego osi±gniêcia oczekiwanych rezultatów we wskazanych powy¿ej obszarach.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Hadoop - platforma do eksploracji Big Data

Hadoop to platforma umo¿liwiaj±ca tworzenie dzia³aj±cych w rozproszeniu aplikacji do wyszukiwania informacji w olbrzymich zbiorach danych niestrukturalizowanych, korzystaj±c z klastrów z³o¿onych z taniego sprzêtu.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Filary niezawodnego data center

Systemy zasilania i ch³odzenia stanowi± fundament infrastruktury fizycznej przedsiêbiorstwa - zapewniaj± mo¿liwo¶æ prawid³owego funkcjonowania systemu teleinformatycznego. Ich niezawodne dzia³anie to klucz do zachowania ci±g³o¶ci operacyjnej firmy.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwer dla ma³ej i ¶redniej firmy

Trudno sobie dzisiaj wyobraziæ funkcjonowanie ma³ej czy ¶redniej firmy bez zaplecza informatycznego. Podstawowym elementem takiego zaplecza jest oczywi¶cie serwer. Obecnie na rynku firmom z sektora M¦P oferuje siê ca³± gamê serwerów - od prostych serwerów (np. NAS) ¶wiadcz±cych us³ugi kilkunastu pracownikom, przez bardziej rozbudowane serwery stela¿owe, do serwerów kasetowych (na których mo¿na uruchamiaæ bardziej wymagaj±ce aplikacje, np. du¿e bazy danych, ERP czy CRM), zdolnych obs³u¿yæ nawet ponad sto stanowisk pracy.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Maszyny w chmurach

Oferty hostingu ewoluuj± wraz z popularyzacj± wirtualizacji i obni¿aniem cen platform serwerowych. Dziêki temu coraz popularniejszy staje siê hosting dedykowany, VPS oraz cloud hosting. Stale rosn±ca konkurencja dzia³a na korzy¶æ klientów, którzy mog± wybieraæ z bardzo bogatej i elastycznej oferty zarówno krajowych, jak i zagranicznych us³ugodawców.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Barracuda NG Firewall F400 - test

W bogatej ofercie Barracuda Networks znajduje siê m.in. rodzina urz±dzeñ i maszyn wirtualnych Barracuda NG Firewall zaprojektowanych jako zapora nastêpnej generacji (Next Generation) przeznaczona dla ró¿nej wielko¶ci przedsiêbiorstw z jedn± lokalizacj±, jednak pe³niê swoich mo¿liwo¶ci osi±ga dopiero przy wdro¿eniach korporacyjnych, gdzie trzeba zadbaæ o po³±czenia i odpowiedni poziom bezpieczeñstwa miêdzy odleg³ymi oddzia³ami.
2013-07-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirtualizacja - elementy skutecznego wdro¿enia

Wirtualizacja pozwala na konsolidacjê ¶rodowiska informatycznego - serwerów, sieci oraz pamiêci masowych. W wiêkszo¶ci przypadków jej zastosowanie znacz±co przyczynia siê do ograniczenia kosztów oraz podwy¿szenia niezawodno¶ci i elastyczno¶ci ¶rodowiska IT. Proces wdro¿enia wirtualizacji nale¿y jednak starannie zaplanowaæ i przygotowaæ siê do niego, tak aby efektywnie skorzystaæ na zmianie.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Chmury publiczne, prywatne i hybrydowe

Chmura jest bardzo pojemnym pojêciem, okre¶laj±cym mechanizmy przetwarzania danych w ¶rodowiskach zwirtualizowanych, odznaczaj±cych siê du¿ymi mo¿liwo¶ciami skalowania i szybko¶ci± uruchamiania nowych us³ug. Z jej dobrodziejstw mo¿na skorzystaæ na kilka sposobów.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Disaster recovery a wirtualizacja i cloud

W ka¿dej firmie, bez wzglêdu na jej wielko¶æ, powinna istnieæ ¶wiadomo¶æ ryzyka awarii, która spowoduje zatrzymanie systemów i us³ug. Niezale¿nie od tego, czy awaria wyst±pi na poziomie sprzêtu, czy aplikacji, trzeba byæ przygotowanym na tak± ewentualno¶æ, aby móc w jak najkrótszym czasie przywróciæ ci±g³o¶æ biznesow± przedsiêbiorstwa.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Powtórka z rozrywki

Niemal dok³adnie rok temu Parlament Europejski sprzeciwi³ siê ratyfikacji przez Uniê Europejsk± porozumienia ACTA. "Anti-Counterfeiting Trade Agreement" by³a miêdzynarodow± umow± handlow± w zakresie zwalczania obrotu towarami podrabianymi. Chocia¿ mo¿na uznaæ, ¿e przy¶wieca³ jej s³uszny cel (ograniczenie dystrybucji podróbek markowych dóbr), to wzbudzi³a ogromne kontrowersje - g³ównie z racji tajnego trybu negocjacji oraz nieprecyzyjnych, stwarzaj±cych pole do potencjalnych nadu¿yæ, zapisów dotycz±cych sposobów zwalczania naruszania w³asno¶ci intelektualnej. ACTA zosta³o powszechnie uznane za bat na internautów ¶ci±gaj±cych z sieci kopie materia³ów objêtych ochron± prawn±, do walki z którymi mieliby zostaæ zmuszeni dostawcy us³ug internetowych.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

M2M zmienia ¶wiat

Rozwój technologii i us³ug zwi±zanych z komunikacj± urz±dzeñ (Machine-to-Machine) mo¿e wyznaczyæ nowe kierunki zmian spo³eczeñstwa informacyjnego. Miliardy pod³±czonych do sieci czujników, komputerów, smartfonów, nieustannie wymieniaj±cych dane, to pole do tworzenia us³ug, poszukiwania ¼róde³ zysków i zwiêkszenia komfortu codziennej pracy.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak poprawiæ firmowe Wi-Fi

Sieci bezprzewodowe o ró¿nej skali s± wdra¿ane w firmowych strukturach, coraz czê¶ciej stanowi±c podstawow± formê dostêpu do sieci. Niezale¿nie od wielko¶ci bezprzewodowej infrastruktury problemy ze ¶rodowiskiem radiowym s± zbli¿one. Wielko¶æ sieci wp³ywa jednak na zró¿nicowanie problemów zwi±zanych z zarz±dzaniem oraz bezpieczeñstwem infrastruktury.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informatyka antyw³amaniowa

Podstawowa zapora sieciowa (firewall) przestaje byæ ¶rodkiem wystarczaj±cym do zabezpieczenia sieci i systemów IT. Ataki na infrastrukturê s± coraz bardziej wyrafinowane, a mechanizmy oferowane przez statyczne systemy bezpieczeñstwa nie zapewniaj± odpowiedniego poziomu zabezpieczeñ. Nowe formy ataków wymagaj± spojrzenia do wnêtrza pakietów oraz analizy powi±zañ przyczynowo-skutkowych.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczeñstwo z chmury

Dziêki w³a¶ciwe dobranym rozwi±zaniom typu Software as a Service ma³y i ¶redni biznes mo¿e zapewniæ sobie bezpieczeñstwo klasy enterprise stosunkowo niewielkim kosztem.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezb³êdne zasilanie i ch³odzenie

Informatyka dotyka wielu aspektów ¿ycia, wiêc ¿adna wspó³czesna organizacja nie mo¿e funkcjonowaæ bez systemów teleinformatycznych, a te - bez infrastruktury fizycznej. W zwi±zku z tym, i¿ rozmaite rodzaje systemów teleinformatycznych steruj± liniami produkcyjnymi, sieciami elektroenergetycznymi czy zg³oszeniami kryzysowymi, po prostu nie mo¿na pozwoliæ na to, aby przesta³y funkcjonowaæ. Dlatego warto wiedzieæ, jak zredukowaæ b³êdy przy obs³udze infrastruktury zasilania i ch³odzenia centrum danych.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowoczesne Data Center

Najczê¶ciej rozwa¿anym sposobem usprawniania procesów dostarczania zasobów obliczeniowych u¿ytkownikom jest dzisiaj wirtualizacja centrów danych. Idea³em ma byæ wirtualne centrum danych, gdzie zasoby za zapor± ogniow± IT obs³uguj± zadania o kluczowym znaczeniu, a pod³±czona bezpiecznie chmura publiczna zapewnia dodatkowe mo¿liwo¶ci przetwarzania.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezp³atne bazy danych

Bezp³atne bazy danych wykorzystywane s± powszechnie w systemach publicznych i prywatnych. Aby okre¶liæ, która z nich jest najlepsza, sprawdzili¶my mo¿liwo¶ci sze¶ciu popularnych, bezp³atnych rozwi±zañ: Microsoft SQL Server Express, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Apache Derby i Firebird SQL.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

FreeNAS - profesjonalne mo¿liwo¶ci niskim kosztem

Zintegrowane rozwi±zanie do przechowywania danych o nazwie FreeNAS udostêpniane na licencji open source mo¿na zainstalowaæ na dowolnej maszynie opartej na architekturze x86. Co wa¿ne, za wiele innowacyjnych rozwi±zañ oraz wysok± skalowalno¶æ systemu plików nic nie zap³acisz. FreeNAS przyda siê zarówno w ma³ej, ¶redniej, jak i naprawdê du¿ej organizacji, o ile zadbasz o odpowiedni± konfiguracjê sprzêtow± serwera, na którym zostanie uruchomiony.
2013-06-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firefox "uleczy siê" sam?

Mozilla udostêpni³a najnowsze wydanie przegl±darki Firefox - oznaczone numerem 21. W wersji tej za³atano kilka b³êdów w zabezpieczeniach i wprowadzono sporo nowo¶ci, z których najwa¿niejszymi wydaj± siê mechanizm umo¿liwiaj±cy autodiagnozowanie siê przegl±darki (a w przysz³o¶ci byæ mo¿e równie¿ automatyczne naprawianie siê), a tak¿e obs³uga nowych serwisów spo³eczno¶ciowych z poziomu Social API.
2013-05-17 14:05:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Google wprowadza do systemu Android nowe technologie kompresowania danych

Google zaprezentowa³ rozwi±zania, które mog± znacznie zwiêkszyæ webow± wydajno¶æ mobilnych urz±dzeñ Android. S± to zarówno zupe³nie nowe technologie, jak równie¿ takie, które firma stosuje ju¿ w swoim systemie operacyjnym Chrome.
2013-05-17 10:17:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 8. Aktualizacja do Windows Blue bêdzie darmowa

Koncern z Redmond pracuje w³a¶nie nad pierwsz± znacz±c± aktualizacj± dla systemu Windows 8 - obecnie jest ona znana pod robocz± nazw± "Blue", ale formalnie nazwana bêdzie Windows 8.1. Przedstawiciele firmy na razie nie informuj±, jakie dok³adnie zmiany wprowadzi ona do OS-u, ale wydaje siê, ¿e Blue ma byæ odpowiedzi± na krytykê ze strony osób, dla których interfejsowa zmiana w Windows 8 by³a zbyt radykalna. 
2013-05-16 14:44:53 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP HANA Enterprise Cloud - chmurowa wersja bazy danych HANA

SAP opracowa³ us³ugê, dziêki której u¿ytkownicy bêd± mogli uruchamiaæ swoje aplikacje na chmurowej wersji platformy HANA (firmowa baza danych typu in-memory). SAP poinformowa³, ¿e us³ugê SAP HANA Enterprise Cloud bêd± najpierw oferowaæ firmowe centra danych, a w przysz³o¶ci równie¿ jej partnerzy.
2013-05-16 11:21:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Ruckus przedstawia DAN - platformê sieciow± wspieraj±c± strategiê BYOD

Firma Ruckus Wireless przedstawi³a now± platformê ³±czno¶ci sieciowej, która zosta³a zaprojektowana z my¶l± o firmach, które przyjê³y strategiê BYOD (Bring Your Own Device; u¿ywanie urz±dzeñ osobistych do celów s³u¿bowych). Platforma u³atwia zadanie zarz±dzania mobilnymi urz±dzeniami (takimi jak smartfony i tablety), nosi nazwê DAN (Device Agnostic Networking) i charakteryzuje siê tym, ¿e zarz±dza dostêpem niezale¿nie od tego, jakie urz±dzenie posiada u¿ytkownik.
2013-05-16 09:35:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Amerykañski rz±d skupuje informacje o b³êdach w aplikacjach?

Agencja Reuters twierdzi, ¿e amerykañskie instytucje rz±dowe masowo skupuj± informacje o lukach w popularnym oprogramowaniu, które wykorzystywane s± pó¼niej do przeprowadzania najró¿niejszych tajnych operacji hakerskich. Dziennikarze uwa¿aj± wrêcz, ¿e amerykañski rz±d skupuje wiêcej takich informacji ni¿ jakiekolwiek inne pañstwo czy organizacja.
2013-05-15 14:41:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung pracuje nad specjalnymi antenami, otwieraj±cymi wed³ug firmy drogê do sieci 5G

Samsung pracuje nad specjalnymi antenami, które pozwol± znacznie zwiêkszyæ przepustowo¶æ bezprzewodowych po³±czeñ i zaowocuj± pojawieniem siê sieci 5G. Firma twierdzi, ¿e dziêki jej technologii stacje bazowe obs³uguj±ce takie sieci bêd± oferowaæ przepustowo¶ci rzêdu kilkudziesiêciu Gb/s.
2013-05-15 11:47:22 (¼ród³o: IDG.pl)

LiveSafe - us³ugi bezpieczeñstwa McAfee integruj±ce chmurê z intelowskimi technologiami CPU

McAfee zapowiedzia³ LiveSafe - oprogramowanie ¶wiadcz±ce us³ugi zapewniaj±ce bezpieczeñstwo wiêkszo¶ci rodzajów komputerów oraz urz±dzeñ mobilnych (komputerom PC, komputerom Mac, tabletom oraz smartfonom). U¿ytkownicy tych urz±dzeñ maj± do dyspozycji takie narzêdzia, jak antywirus, antyspyware, antyphishing oraz firewall.
2013-05-15 08:16:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Sieci FTTH w Polsce - budowa, technologia i koszty

Firma C&C Partners organizuje konferencjê pt. "Budowa sieci FTTH w Polsce - dobór technologii i jej wp³yw na koszty inwestycyjne i operacyjne".
2013-05-14 14:58:51 (¼ród³o: IDG.pl)

HP - nowe systemy pamiêci masowych, w tym kaseta obs³uguj±ca technologiê SDN

HP poszerzy³ ofertê o pamiêæ masow± HP StoreVirtual 4630 Storage - kasetê obs³uguj±c± po³±czenia Ethernet i Fibre Channel oraz protokó³ iSCSI, zawieraj±c± interfejs Serial Attached SCSI (SAS ) 6 Gb/s. Firma prezentuje te¿ now± pamiêæ masow± D2220sb Storage Blade, przystosowan± do pracy w sieciach SDN.
2013-05-14 13:07:50 (¼ród³o: IDG.pl)

"Inteligentne budynki" podatne na ataki?

Setki firm, w których siedzibach wykorzystywane s± rozwi±zania informatyczne do sterowania o¶wietleniem, ogrzewaniem, klimatyzacj± czy kontroli dostêpu, mog± byæ podatne na ataki, wykorzystuj±ce s³abo¶ci tego oprogramowania. Podczas testów przeprowadzonych w Australii przez specjalistów z firmy Cylance wykryto kilkaset budynków, których funkcjonowanie mo¿na by³o zak³óciæ przez Internet. 
2013-05-14 11:57:13 (¼ród³o: IDG.pl)

GreenTouch kre¶li wizjê energooszczêdnych sieci

Konsorcjum GreenTouch (powo³ane do ¿ycia w 2010 r.), twierdzi, ¿e opracowa³o katalog technologii, dziêki którym sieci komputerowe bêd± w przysz³o¶ci pobieraæ a¿ o 90% mniej energii ni¿ ma to miejsce obecnie. GreenTouch (organizacja zrzeszaj±ca czo³owych producentów sprzêtu sieciowego i dostawców us³ug sieciowych) informuje, ¿e opublikuje w po³owie czerwca br. dokument, w którym omówi szczegó³owo te technologie.
2013-05-14 10:09:38 (¼ród³o: IDG.pl)

CGS-1000: przemys³owe routery Cisco przystosowane do pracy w trudnych warunkach zewnêtrznych

Cisco wkracza ¶mielej na rynek urz±dzeñ sieciowych dedykowanych dla przemys³u i prezentuje urz±dzenia nale¿±ce do linii CGS-1000 (Connected Grid Routers). S± to routery przemys³owe produkowane w ramach firmowej inicjatywy Connected Grid, charakteryzuj±ce siê zwiêkszon± odporno¶ci± na warunki zewnêtrzne oraz uszkodzenia mechaniczne.
2013-05-13 12:27:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Teradata Intelligent Memory - szybka, inteligentna baza danych typu "in-memory"

Teradata wchodzi na rynek baz danych "in memory" (czyli takich, które przechowuj± dane w pamiêci operacyjnej komputera) i prezentuje oprogramowanie Teradata Intelligent Memory. Firma twierdzi, ¿e jej rozwi±zanie pozwala znacznie zredukowaæ koszty przechowywania danych w pamiêci RAM, stosuj±c technologiê inteligentnego identyfikowania wszystkich przetwarzanych przez bazê danych zasobów.
2013-05-13 10:30:18 (¼ród³o: IDG.pl)

McAfee prezentuje wydajne bramki bezpieczeñstwa przeznaczone dla du¿ych firm

McAfee (firma podleg³a Intelowi) wprowadza do oferty nowe bramki bezpieczeñstwa wspieraj±ce technologiê IPS (Intrusion-Prevention System; zapobieganie w³amaniom). S± to bardzo szybkie urz±dzenia linii NS (jedne z najwydajniejszych tego typu dostêpnych obecnie na rynku) dedykowane dla du¿ych firm, w których McAfee instaluje uk³ady scalone produkowane przez Intel.
2013-05-13 08:45:31 (¼ród³o: IDG.pl)

mobile Standard 2013: Ostatni dzieñ wielkiego rabatu na uczestnictwo!

Czas nagli! Jeszcze tylko do koñca dzisiejszego dnia macie okazjê do skorzystania ze specjalnego rabatu przy rejestracji na tegoroczn± edycjê konferencji mobile Standard 2013.
2013-05-10 15:03:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla zapowiada - Firefox OS bêdzie móg³ równie¿ zarz±dzaæ biznesowymi smartfonami klasy "high end"

Mozilla informuje, ¿e przygotowywany przez ni± mobilny system operacyjny Firefox OS bêdzie móg³ zarz±dzaæ nie tylko prostymi smartfonami, ale równie¿ biznesowymi smartfonami z najwy¿szej pó³ki. Firma ujawni³a te¿, ¿e Sony pracuje ju¿ nad smartfonem, który bêdzie pracowaæ pod kontrol± tego systemu.
2013-05-10 11:22:44 (¼ród³o: IDG.pl)

WD i SanDisk wprowadzaj± na rynek swój pierwszy hybrydowy dysk

WD ujawni³ nowe informacje dotycz±ce swojego pierwszego dysku hybrydowego (dysku, który zawiera zarówno talerze, jak i pamiêæ flash). Najwa¿niejsza z nich to fakt, ¿e dysk zosta³ zaprojektowany we wspó³pracy z firm± SanDisk i zawiera produkowane przez ni± uk³ady pamiêci NAND/flash.
2013-05-10 09:48:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Uwaga na nowy backdoor, który zagra¿a serwerom WWW

Analitycy z firmy ESET zidentyfikowali zagro¿enie, które atakuje najpopularniejszy i najczê¶ciej wykorzystywany na ¶wiecie serwer stron internetowych Apache w wersji linuksowej. Z ponad 300 milionów witryn dzia³aj±cych w oparciu o serwery Apache wiêkszo¶æ bazuje w³a¶nie na Linuksie i to w³a¶nie te serwisy znalaz³y siê na celowniku Linux/Cdorked.A.
2013-05-10 08:47:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Ochrona danych - biznesowy priorytet

Stwierdzenie, ¿e najwiêkszym maj±tkiem ka¿dej firmy s± dane, zabrzmi jak truizm - ale jest to fakt, z którym trudno dyskutowaæ. Nie od dzi¶ mówi siê, ¿e w biznesie dobrem najwy¿szym jest informacja, dlatego priorytetem ka¿dej organizacji powinno byæ opracowanie skutecznego planu ochrony danych oraz ca³ego zestawu scenariuszy ich odzyskiwania w przypadku jakiejkolwiek awarii. Na szczê¶cie na rynku znajdziemy wiele rozwi±zañ, nieco u³atwiaj±cych to trudne zadanie…
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

M±dry admin przed szkod±

Co do tego, ¿e ka¿da organizacja powinna archiwizowaæ dane, nie trzeba nikogo przekonywaæ - chyba nie istniej± ju¿ dzi¶ przedsiêbiorstwa, które mog± sobie pozwoliæ na luksus zrezygnowania z tych operacji. Wdro¿enie rozwi±zañ technologicznych wspieraj±cych te procesy nie jest jednak zadaniem ³atwym - choæby z uwagi na zró¿nicowanie oferty rynkowej. Dlatego te¿ warto przyjrzeæ siê obecnie dostêpnym na rynku rozwi±zaniom z tego segmentu.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Storage dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw

Wymagania stawiane przed systemem pamiêci masowych przez ma³e i ¶rednie przedsiêbiorstwa s± zró¿nicowane w zale¿no¶ci od ich wielko¶ci oraz rodzaju prowadzonej dzia³alno¶ci. Wiêkoszo¶ci z nich mog± jednak sprostaæ dedykowane rozwi±zania dysków sieciowych NAS lub odpowiednio do tego przystosowane zwyk³e serwery uzupe³nione o dodatkowe narzêdzia do backupu. Alternatyw± mog± okazaæ siê tak¿e us³ugi udostêpniane w chmurze.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe technologie i platformy pamiêci masowych

Rozwój technologii przeznaczonych do przechowywania danych skupia siê w dwóch obszarach - sprzêtowym i programowym. Gdy w jednym z nich panuje przestój, producenci staraj± siê to nadrobiæ wykorzystuj±c mo¿liwo¶ci, jakie daje drugi. Wydaje siê, ¿e obecnie wiêcej nowo¶ci jest wprowadzanych na polu rozwi±zañ sprzêtowych.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Produkt Roku 2013

Nawi±zuj±c do organizowanych przez lata konkursów na "Produkt Roku", redakcja Networld postanowi³a wróciæ do tej tradycji choæ na razie w innej formule. Tytu³y "Produkt Roku 2013" zosta³y przyznane produktom, rozwi±zaniom lub us³ugom na podstawie analizy opinii redaktorów i wspó³pracowników Networlda dotycz±cych oceny ich innowacyjno¶ci, wydajno¶ci, funkcjonalno¶ci, ale równie¿ u¿yteczno¶ci lub potencjalnej przydatno¶ci.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wyssane z Twittera

W profilu agencji prasowej Associated Press w serwisie mikroblogowym Twitter 23 kwietnia br. pojawi³ siê krótki wpis "Pilne: dwie eksplozje w Bia³ym Domu, Barack Obama ranny". Rzecz jasna, nic takiego nie mia³o miejsca. Do wpisu przyznali siê hakerzy z nieznanej szerzej Syryjskiej Armii Elektronicznej, którym uda³o siê w³amaæ do profilu AP. Wpis zosta³ stosunkowo szybko usuniêty, zd±¿y³ jednak wywo³aæ gwa³town± reakcjê - z nowojorskiej gie³dy w kilka sekund "ulotni³o siê" 136 mld dolarów. I chocia¿ po dementi indeksy unormowa³y siê, sytuacja doskonale opisuje stan, w jakim znalaz³a siê nasza cywilizacja.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Routery otwarte na open source

Standardowe oprogramowanie dostarczane wraz popularnymi routerami bezprzewodowymi mo¿e w wielu przypadkach okazaæ siê niewystarczaj±ce dla bardziej wymagaj±cych u¿ytkowników. Brak obs³ugi IPSec, IPv6 czy potrzeba uruchomienia bardziej zaawansowanego firewalla mo¿e sk³oniæ do wymiany oprogramowania firmware routera na jedn± z otwartych dystrybucji - DD-WRT, OpenWRT czy Tomato.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczeñstwo Windows Servera 2012

Niektórzy administratorzy jeszcze nie zd±¿yli przyzwyczaiæ siê ca³kiem do Windows Server 2008, a ju¿ pojawia siê kolejna zmiana - Windows Server 2012. Zmiana, która tak¿e w obszarze bezpieczeñstwa niesie za sob± sporo nowego. Mo¿e nie jest to rewolucja, ale z pewno¶ci± krok we w³a¶ciwym kierunku. Spójrzmy, na jakie nowo¶ci mo¿emy przygotowaæ siê w nowym serwerowym Windows.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Systemy GIS - korzy¶ci i zagro¿enia

GIS (Geographic Information System) to system informatyczny, który pozwala pozyskiwaæ i gromadziæ dane odniesione do lokalizacji geograficznej, w celu ich analizy, przetwarzania i udostêpniania. Ze wzglêdu na te mo¿liwo¶ci coraz wiêcej firm i instytucji jest zainteresowanych wdro¿eniem systemów geoinformacyjnych, jednak projekt wdro¿enia tego typu systemów wi±¿e siê równie¿ z wieloma problemami.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Audyt systemów infrastruktury fizycznej

Wzrastaj±ca rola informatyki we wspieraniu procesów biznesowych powoduje, ¿e od systemu teleinformatycznego wymaga siê bezwzglêdnej niezawodno¶ci. Rozumie siê przez ni± nie tylko brak przestojów, ale tak¿e ci±g³± pracê na sta³ym, wymaganym przez biznes poziomie. Danych pozwalaj±cych oceniæ efektywno¶æ funkcjonowania infrastruktury fizycznej przedsiêbiorstwa mo¿e dostarczyæ jej audyt.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kaseta kontra stela¿

Czasy, gdy serwery kasetowe mo¿na by³o znale¼æ tylko w du¿ych firmach, odchodz± powoli do przesz³o¶ci. Obecnie jest to ju¿ op³acalne ekonomicznie przedsiêwziêcie nawet dla ma³ych firm, którym do efektywnego funkcjonowania wystarczy ok. dziesiêciu serwerów.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

WLAN nowej generacji

Architektura sieci Wi-Fi ewoluowa³a w kilku znacz±cych fazach. Etapy te wynika³y ze zwiêkszaj±cego siê zapotrzebowania na wydajno¶æ i mechanizmy zarz±dzania coraz bardziej skomplikowanymi strukturami sieci. Nowa generacja architektury bezprzewodowej powinna zapewniaæ wysok± wydajno¶æ oraz skalowalno¶æ przy bardzo atrakcyjnym modelu kosztów budowy infrastruktury.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wi-Fi w chmurze - administrowanie infrastruktur± sieci bezprzewodowej

Rozwi±zania realizuj±ce funkcje dostêpno¶ci oprogramowania w formie us³ugi staj± siê coraz powszechniejsze. Rewolucja chmur sieciowych dotknê³a tak¿e infrastruktury sieci bezprzewodowych WLAN.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak rozpoznaæ problemy sieciowe

W pracy administratora sieci mo¿na spotkaæ siê z sytuacjami, które wymagaj± g³êbszej analizy. Bardzo czêsto w celu rozwi±zania skomplikowanych problemów, wystarczy przejrzeæ dzienniki zdarzeñ urz±dzeñ, przeanalizowaæ zachowania w systemie zarz±dzania prze³±cznika lub routera. Zdarzaj± siê tak¿e problemy, których rozwi±zanie wymaga analizy w warstwie protoko³ów sieciowych.
2013-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Cray XC30-AC: biznesowy superkomputer dla du¿ych korporacji

Cray wprowadzi³ do oferty nowy superkomputer oznaczony symbolem Cray XC30-AC. To system obliczeniowy dedykowany dla biznesu, oferuj±cy wybrane funkcjonalno¶ci oferowane przez tego rodzaju produkty, dlatego tañszy ni¿ standardowy superkomputer.
2013-05-09 11:16:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Chiny: opozycja "workiem treningowym" wojskowych hakerów?

¯o³nierze z jednostki nr 61398 Chiñskiej Armii Ludowo-Wyzwoleñczej wykorzystuj± serwisy internetowe i cz³onków jednej z organizacji opozycyjnych jako cele treningowe - twierdz± specjali¶ci z firmy F-Secure. Ich zdaniem wojskowi hakerzy traktuj± je jak poligon i cele æwiczebne przed przeprowadzaniem ataków na zachodnie firmy i instytucje rz±dowe. 
2013-05-09 10:57:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Niejednoznaczne narzêdzia dewelopmentu

Na Forum Jako¶ci Systemów Informatycznych, nowej konferencji Computerworld, Wojciech Jaszcz, wiceprezes Stowarzyszenia Jako¶ci Systemów Informatycznych i jednocze¶nie dyrektor Departamentu Zarz±dzania Jako¶ci± i Procesami Programowania w ABB w Polsce, podejmie temat wykorzystania wyspecjalizowanych narzêdzi w procesach rozwoju oprogramowania.
2013-05-09 10:13:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Citrix oferuje nowe wersje urz±dzeñ obs³uguj±cych komunikacjê miêdzy centrum danych i zdalnymi oddzia³ami firmy

Citrix wprowadza na rynek nowe modele sprzêtowych rozwi±zañ linii CloudBridge. S± to urz±dzenia, dziêki którym rozbudowane firmy mog± szybko wymieniaæ dane (korzystaj±c z us³ug technologii chmurowych) miêdzy lokalnym centrum danych i zdalnymi oddzia³ami.
2013-05-09 08:29:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Rejestratory rozmów telefonicznych firmy Compol II

Polska firma Compol II ma w ofercie rejestratory rozmów telefonicznych Corsac A/UA - IP, które zapisuj± tre¶æ toru audio rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych oraz zwi±zan± z nimi sygnalizacjê. Wszystkie zarejestrowane dane przesy³ane s± sieci± TCP/IP do bazy pod wskazany adres IP.
2013-05-08 13:05:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows Blue bêdzie gotowy jeszcze w tym roku

Microsoft informuje, ¿e aktualizacja systemu operacyjnego Windows 8 (znana pod robocz± nazw± Windows Blue) bêdzie gotowa jeszcze w tym roku. Windows Blue bêdzie móg³ zarz±dzaæ komputerami ró¿nych typów (wyposa¿onych w ekrany o ró¿nych wielko¶ciach) i bêdzie wspieraæ funkcjonalno¶ci dedykowane zarówno dla biznesu, jak i dla indywidualnego u¿ytkownika.
2013-05-08 11:18:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate oferuje nowe dyski SSD, w tym dysk SSD/SAS 12 Gb/s

Seagate poszerza ofertê o nowe dyski SSD, w tym o swój pierwszy dysk tego typu klasy konsumenckiej przeznaczony do instalowania w laptopach. W ofercie firmy znajdziemy te¿ dyski SSD klasy enterprise oraz now± kartê PCIe (któr± Seagate nazywa akceleratorem) zawieraj±c± uk³ady pamiêci flash.
2013-05-08 09:41:01 (¼ród³o: IDG.pl)

CERT Polska ostrzega przed androidowym z³odziejem bankowych hase³

Specjali¶ci z zespo³u CERT Polska poinformowali o wykryciu nowego szkodliwego programu na platformê Android, którego zadaniem jest wykradanie jednorazowych hase³ s³u¿±cych np. do potwierdzania transakcji w polskich serwisach e-bankowych. 
2013-05-08 07:42:25 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM otworzy³ w Polsce kolejne centrum danych

IBM uruchomi³ w Polsce nowe centrum danych. O¶rodek zlokalizowany jest w B³oniu w okolicach Warszawy i jest trzecim tego typu o¶rodkiem obliczeniowym IBM pracuj±cym w Polsce. Centrum danych zosta³o zaprojektowane i zbudowane z my¶l± o firmach zainteresowanych takimi us³ugami, jak Business Continuity i Disaster Recovery.
2013-05-07 13:55:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel twierdzi - nowe uk³ady Atom i architektura Silvermont wygraj± z ARM

Zdaniem firmy jej procesory oparte na nowej architekturze Silvermont pracuj± tak szybko i oferuj± tak± paletê mo¿liwo¶ci, ¿e pozostawi± w pokonanym polu procesory ARM. Intel zapowiada, ¿e procesory Atom oparte na tej architekturze pojawi± siê w smartfonach, tabletach, komputerach PC oraz w serwerach jeszcze w tym roku.
2013-05-07 11:07:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Kaspersky Lab poszerzy³ ofertê o kolejn± wersjê oprogramowania Kaspersky Security for Virtualization

Kaspersky Lab wprowadzi³ do oferty pierwsze na rynku rozwi±zanie bezpieczeñstwa, które mo¿e siê ¶ci¶le integrowaæ z VMware vCloud Ecosystem Framework. To kolejna wersja (2.0) oprogramowania Kaspersky Security for Virtualization, które chroni maszyny wirtualne bazuj±ce na platformie VMware, wspieraj±c technologie pozwalaj±ce wykrywaæ zagro¿enia (IDS) oraz zapobiegaæ nim (IPS).
2013-05-07 10:08:00 (¼ród³o: IDG.pl)

86% stron WWW ma luki w zabezpieczeniach?

A¿ 86% stron WWW zawiera co najmniej jedn± istotn± lukê w zabezpieczeniach, któr± da siê wykorzystaæ do zaatakowania witryny lub jej u¿ytkowników - twierdz± autorzy najnowszego wydania raportu WhiteHat Security. Najczê¶ciej s± to b³êdy typy "content spoofing", umo¿liwiaj±ce nieautoryzowane modyfikowanie tre¶ci publikowanych na stronie. 
2013-05-06 15:10:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja Mobile Standard 2013 zbli¿a siê wielkimi krokami

Ju¿ za nieca³e trzy tygodnie, w dniach 23-24 maja bie¿±cego roku odbêdzie siê jedno z najwiêkszych wydarzeñ bran¿owych po¶wiêconych technologiom mobilnym - Mobile Standard 2013. Jeszcze tylko przez najbli¿sze trzy dni, do 8 maja, koszt rejestracji bêdzie ni¿szy a¿ o 400 z³otych!
2013-05-06 14:48:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirtualny prze³±cznik HP do obs³ugiwania ¶rodowisk SDN (Software Defined Networks)

HP poszerza ofertê o rozwi±zanie wpisuj±ce siê w obserwowany obecnie trend, zmierzaj±cy do zwiêkszenia roli oprogramowania w procesie zarz±dzania sieciami komputerowymi. To oprogramowanie FlexFabric Virtual Switch 5900v pe³ni±ce rolê wirtualnego prze³±cznika, wspó³pracuj±ce z fizycznym prze³±cznikiem FlexFabric 5900AF.
2013-05-06 10:34:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Qualcomm prezentuje nowatorskie urz±dzenie do bezprzewodowego ³adowania baterii

Qualcomm uruchomi³ produkcjê eksperymentalnego sprzêtu, który pozwala na bezprzewodowe do³adowywanie baterii znajduj±cych siê w urz±dzeniach mobilnych. To ¿adna nowo¶æ gdyby nie fakt, ¿e u¿ytkownicy smartfonów i tabletów bêd± je mogli do³adowywaæ w ten sposób bez konieczno¶ci umieszczania tych urz±dzeñ bezpo¶rednio na specjalnej podk³adce.
2013-05-02 10:47:44 (¼ród³o: IDG.pl)

MessageSight - pierwsze rozwi±zanie IBM obs³uguj±ce ¶rodowisko Internet of Things

IBM zaprezentowa³ MessageSight - urz±dzenie maj±ce wysoko¶æ 2U, zaprojektowane specjalnie do pracy w ¶rodowisku Internet of Things. IBM informuje, ¿e rozwi±zanie jest w stanie odbieraæ w ci±gu jednej sekundy do 13 mln wiadomo¶ci generowanych przez czujniki i procesory znajduj±ce siê w urz±dzeniach stacjonarnych i mobilnych zainstalowanych w urz±dzeniach pod³±czonym do sieci Interent of Things.
2013-05-02 09:35:12 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Nastpnakomputery, oprogramowanie