hipermarkety Sieci komputerowe - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następna

Intel opó?nia premier? procesora Tukwila

Intel informuje, ? premiera czterordzeniowego procesora Tukwila (64-bitowy uk?ad linii Itanium) b?dzie mia?a miejsce dopiero w po?owie br., czyli kilka miesi?cy pó?niej ni? to pierwotnie zak?adano. Zw?oka zosta?a spowodowana faktem, ?e Intel chce wprowadzi? do procesora szereg nowych technologii i funkcjonalno?ci.
2009-02-05 10:07:11 (źródło: IDG.pl)

Intel opóźnia premierę procesora Tukwila

Intel informuje, ż premiera czterordzeniowego procesora Tukwila (64-bitowy układ linii Itanium) będzie miała miejsce dopiero w połowie br., czyli kilka miesięcy później niż to pierwotnie zakładano. Zwłoka została spowodowana faktem, że Intel chce wprowadzić do procesora szereg nowych technologii i funkcjonalności.
2009-02-05 10:07:11 (źródło: IDG.pl)

E-Victims: ofiary cyberataków nie są głupie!

E-Victims, organizacja wspierająca ofiary cyberprzestępstw, chce zmienić sposób w jaki osoby oszukane w Sieci są tradycyjnie postrzegane przez społeczeństwo. Przedstawiciele EV są zdania, że to optymiści oraz ludzie przyjaźnie usposobieni do świata są (statystycznie) bardziej narażeni na ataki internetowych oszustów.
2009-02-04 18:22:35 (źródło: IDG.pl)

E-Victims: ofiary cyberataków nie s? g?upie!

E-Victims, organizacja wspieraj?ca ofiary cyberprzest?pstw, chce zmieni? sposób w jaki osoby oszukane w Sieci s? tradycyjnie postrzegane przez spo?ecze?stwo. Przedstawiciele EV s? zdania, ?e to optymi?ci oraz ludzie przyja?nie usposobieni do ?wiata s? (statystycznie) bardziej nara?eni na ataki internetowych oszustów.
2009-02-04 18:22:35 (źródło: IDG.pl)

WiMAX nie ma lekko

Według danych WiMAXCounts w III kw. ub. r. liczba użytkowników systemu WiMAX wzrosła, licząc rok do roku, o 91 proc. Szybko nasuwający się optymizm studzą jednak "suche" fakty - w branym pod uwagę okresie tych użytkowników na całym świecie było tylko 2,68 mln. Raport WiMAXCounts to kolejna analiza, której przesłanie jest wyraźne: w dobie kryzysu i zbliżającej się wielkimi krokami technologii 4G (LTE) pozycja WiMAX będzie słabnąć.
2009-02-04 14:33:19 (źródło: IDG.pl)

IBM: 2008 rokiem ataków SQL injection

Według raportu "X-Force 2008 Trend Statistics", przygotowanego przez IBM Internet Security Systems, rok 2008 może być uważany za rok ataków SQL-injection.
2009-02-04 14:15:19 (źródło: IDG.pl)

McAfee tworzy oddział SaaS

Firma ogłosiła przeniesienie swojej oferty SaaS (Software-as-a-Service) do nowej jednostki biznesowej.
2009-02-04 13:21:34 (źródło: IDG.pl)

McAfee tworzy oddzia? SaaS

Firma og?osi?a przeniesienie swojej oferty SaaS (Software-as-a-Service) do nowej jednostki biznesowej.
2009-02-04 13:21:34 (źródło: IDG.pl)

TX Matrix Plus - router do obsługiwania szkieletów sieci IP

Juniper wprowadzi za kilka miesięcy na rynek TX Matrix Plus - wydajny router do obsługiwania szkieletów dużych sieci IP. Sprzęgając ze sobą wiele routerów T1600, platforma TX Matrix Plus współpracuje z systemem sterowania Juniper Control System (JCS) 1200, co pozwala wirtualizować routery IP, sieci i usługi.
2009-02-04 12:37:08 (źródło: IDG.pl)

TX Matrix Plus - router do obs?ugiwania szkieletów sieci IP

Juniper wprowadzi za kilka miesi?cy na rynek TX Matrix Plus - wydajny router do obs?ugiwania szkieletów du?ych sieci IP. Sprz?gaj?c ze sob? wiele routerów T1600, platforma TX Matrix Plus wspó?pracuje z systemem sterowania Juniper Control System (JCS) 1200, co pozwala wirtualizowa? routery IP, sieci i us?ugi.
2009-02-04 12:37:08 (źródło: IDG.pl)

Krok bliżej do terabitowego Ethernetu

Duńscy (Technical University of Denmark) i australijscy (Centre for Ultra-high bandwidth Devices for Optical Systems) naukowcy opracowali wspólnie niewielki układ optyczny (demultiplekser), który odczytuje w bardzo efektywny sposób dane przesyłane przez światłowody z szybkością 640 Gb/s, co może prowadzić w przyszłości do powstania terabitowego Ethernetu.
2009-02-04 11:22:59 (źródło: IDG.pl)

Krok bli?ej do terabitowego Ethernetu

Du?scy (Technical University of Denmark) i australijscy (Centre for Ultra-high bandwidth Devices for Optical Systems) naukowcy opracowali wspólnie niewielki uk?ad optyczny (demultiplekser), który odczytuje w bardzo efektywny sposób dane przesy?ane przez ?wiat?owody z szybko?ci? 640 Gb/s, co mo?e prowadzi? w przysz?o?ci do powstania terabitowego Ethernetu.
2009-02-04 11:22:59 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: ochrona klientów i serwerów w systemie Citrix XenApp

Trend Micro OfficeScan Client/Server Edition 8.0, produkt do zabezpieczenia systemów użytkownika, został zweryfikowany jako odpowiedni do rozwiązań Citrix Application Delivery Infrastructure i obsługuje obecnie Citrix XenApp Windows Application Delivery System.
2009-02-04 11:01:16 (źródło: IDG.pl)

Sequoia - superkomputer o mocy 20 petaflopów

IBM i Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornia) budują superkomputer (robocza nazwa Sequoia), który będzie zawierać 1,8 mln rdzeni obliczeniowych i będzie mieć wydajność ok. 20 petaflopów.
2009-02-04 10:09:29 (źródło: IDG.pl)

Gigantyczne straty Motoroli

Amerykański producent w IV kw. 2008 r. zanotował stratę netto w wysokości 3,6 mld USD. Licząc rok do roku o ponad połowę spadły także przychody koncernu ze sprzedaży telefonów komórkowych.
2009-02-03 17:03:01 (źródło: IDG.pl)

Bezpieczniejsze sieci spychaj? spamerów do podziemia

Wed?ug specjalistów zajmuj?cych si? problemami bezpiecze?stwa internetu, w roku 2009 botnety b?d? wykorzystywa? bardziej ukryte techniki sterownia obejmuj?ce m.in. sieci peer-to-peer.
2009-02-03 13:43:25 (źródło: IDG.pl)

Bezpieczniejsze sieci spychają spamerów do podziemia

Według specjalistów zajmujących się problemami bezpieczeństwa internetu, w roku 2009 botnety będą wykorzystywać bardziej ukryte techniki sterownia obejmujące m.in. sieci peer-to-peer.
2009-02-03 13:43:25 (źródło: IDG.pl)

Profile - system Full HD do prowadzenia wideokonferencji

Tandberg prezentuje nowy system do prowadzenia wideokonferencji, wyświetlający obrazy w trybie HD (High-Definition). W skład rozwiązania Profile wchodzą kamera, mikrofony, kodek, wyświetlacze (jeden wyświetlacz 42-calowy, jeden wyświetlacz 52-calowy lub dwa wyświetlacze 52-calowe), głośniki i system zdalnej kontroli.
2009-02-03 12:52:39 (źródło: IDG.pl)

EM 5000 zarz?dza bramkami bezpiecze?stwa SonicWall

SonicWall zdecydowa? si? opracowa? dedykowane urz?dzenie EM 5000, na którym u?ytkownicy mog? uruchamia? oprogramowanie Global Management System, instalowane do tej pory na standardowych serwerach Windows.
2009-02-03 11:29:07 (źródło: IDG.pl)

EM 5000 zarządza bramkami bezpieczeństwa SonicWall

SonicWall zdecydował się opracować dedykowane urządzenie EM 5000, na którym użytkownicy mogą uruchamiać oprogramowanie Global Management System, instalowane do tej pory na standardowych serwerach Windows.
2009-02-03 11:29:07 (źródło: IDG.pl)

Google: dostęp offline dla Gmail

Google zamierza zaoferować długo oczekiwany mechanizm: oparty na przeglądarce dostęp offline do aplikacji Gmail Webmail. Nowa funkcjonalność ma umożliwić użytkownikom używanie interfejsu Gmail również po odłączeniu od internetu.
2009-02-02 14:27:34 (źródło: IDG.pl)

Google: dost?p offline dla Gmail

Google zamierza zaoferowa? d?ugo oczekiwany mechanizm: oparty na przegl?darce dost?p offline do aplikacji Gmail Webmail. Nowa funkcjonalno?? ma umo?liwi? u?ytkownikom u?ywanie interfejsu Gmail równie? po od??czeniu od internetu.
2009-02-02 14:27:34 (źródło: IDG.pl)

Niestabilne ceny DRAM

Ceny układów pamięciowych gwałtownie wzrosły o 16%-25%, ale wydaje się, że jest to krótkotrwały skok i jeśli tylko nie nastąpią masowe bankructwa wśród producentów to moduły DRAM wciąż będą tanie.
2009-02-02 13:23:30 (źródło: IDG.pl)

Wkrótce premiera GDrive?

Google może niedługo uzupełnić ofertę o zapowiadaną od dawna usługę Google Drive (znaną też jako GDrive), pozwalającą użytkownikom komputerów przechowywać dane w zdalnych, obsługiwanych przez Googla systemach pamięci masowych.
2009-02-02 12:33:39 (źródło: IDG.pl)

Gartner definiuje technologie mobilne jutra

Połączenia Bluetooth oparte na nowym standardzie i interfejsy mobilnych użytkowników - te dwie technologie znajdują się na czele listy sporządzonej pod koniec stycznia przez firmę analityczną Gartner. Lista zawiera osiem mobilnych technologii, które w opinii Gartnera odegrają w latach 2009/2010 największą rolę.
2009-02-02 11:17:39 (źródło: IDG.pl)

Windows 7 w 2009 r.? Są kolejne przesłanki

Na jednym z blogów partnerskich szwedzkiego oddziału Microsoftu umieszczona została informacja, jakoby finalna wersja Windows 7 miałaby być gotowa już w trzecim kwartale br. Edycja RC (Release Candidate) natomiast ma zostać udostępniona już za trzy miesiące.
2009-02-02 10:38:35 (źródło: IDG.pl)

Windows 7 w 2009 r.? S? kolejne przes?anki

Na jednym z blogów partnerskich szwedzkiego oddzia?u Microsoftu umieszczona zosta?a informacja, jakoby finalna wersja Windows 7 mia?aby by? gotowa ju? w trzecim kwartale br. Edycja RC (Release Candidate) natomiast ma zosta? udost?pniona ju? za trzy miesi?ce.
2009-02-02 10:38:35 (źródło: IDG.pl)

SaaS dla mas

Model usług informatycznych Software-as-a-Service (SaaS) pozwala organizacjom na dostęp do konkretnego oprogramowania za pośrednictwem internetu, zamiast instalowania aplikacji na lokalnym komputerze. W trudnych czasach dekoniunktury rozwiązanie to może okazać się bardzo pożądanym dla wielu firm. Analitycy IDC podwyższyli ostatnio współczynnik dynamiki wzrostu popytu na SaaS w 2009 r. z 36 proc. do 40,5 proc.
2009-02-01 20:36:48 (źródło: IDG.pl)

Nortel porzuca mobilny WiMAX

Po tym, jak kanadyjski dostawca sprzętu telekomunikacyjnego ogłosił upadłość - http://www.networld.pl/news/333523/nortel.oglasza.upadlosc.html, zaczyna wycofywać się z nierentownych inwestycji. Jedną z nich jest porozumienie, jakie koncern Nortel Networks zawarł ze spółką Alvarion, dotyczące wspólnych prac nad rozwiązaniami mobilnej wersji systemu WiMAX. W tym tygodniu firma definitywnie rozwiązała umowę.
2009-01-30 14:54:19 (źródło: IDG.pl)

TCG: pełne szyfrowanie dla wszystkich modeli dysków twardych

Sześciu największych dostawców dysków twardych, działających w ramach TCG (Trusted Computing Group), opublikowało finalne specyfikacje pełnego szyfrowania dysków, które mogą być używane dla wszystkich dysków twardych, dysków SSD i w aplikacjach zarządzania kluczami szyfrowania. Zastosowanie tego standardu spowoduje, że dysk będzie zablokowany dopóki nie zostanie podane właściwe hasło, a hasło to będzie wymagane nawet przed załadowaniem komputera.
2009-01-30 14:26:49 (źródło: IDG.pl)

Quest: oprogramowanie do składowania i odzyskiwania baz danych Oracle

Quest Software poszerzyła zestaw oprogramowania do zarządzania bazami danych o nowe narzędzie - LiteSpeed Engine for Oracle, które, wykorzystując technologie szyfrowania i kompresji, zwiększa efektywność składowania i odzyskiwania danych w środowisku bazodanowym Oracle.
2009-01-30 13:14:25 (źródło: IDG.pl)

Sentilla pomaga budować energooszczędne centra danych

Kalifornijska firma Sentilla opracowała rozwiązanie, które mierzy prąd pobierany przez serwery pracujące w centrum danych i analizuje zebrane informacje, a następnie buduje raport zawierający zalecenia pozwalające oszczędzać energię.
2009-01-30 12:50:13 (źródło: IDG.pl)

Cisco prezentuje nowe produkty dla MSP

Cisco poszerzył ofertę o cztery produkty przeznaczone dla firm o średniej wielkości: dwie pamięci masowe NAS, urządzenie do ochrony firm przed zagrożeniami i Smart Business Communications System (SBCS) w wersji 1.4.
2009-01-30 11:08:36 (źródło: IDG.pl)

Testy szybkości przeglądarek: słabe wyniki IE8 RC1

Oficjalna premiera przeglądarki Internet Explorer 8 RC (Release Candidate) 1 stwarza kolejną okazję do wielu porównań oraz testów. Dziennikarze serwisu ZDNET postanowili przetestować szybkość kilku najbardziej popularnych na rynku przeglądarek. W zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć najnowszego produktu firmy Microsoft. Okazuje się, że IE8 RC1 w testach prezentuje się wcale nie lepiej niż niegdyś jego poprzednik.
2009-01-29 18:24:18 (źródło: IDG.pl)

Toshiba: baterie na alkohol już w marcu

Koncern Toshiba prawdopodobnie jeszcze przed końcem marca wprowadzi do sprzedaży długo zapowiadane zestawy ogniw paliwowych DMFC (Direct Methanol Fuel Cell).
2009-01-29 16:04:40 (źródło: IDG.pl)

Gartner: NAC - technologia używana inaczej niż pierwotnie zakładano

Według najnowszego raportu Gartnera, niewielu użytkowników rozwiązań NAC (Network Access Control) używa ich do tego, do czego zostały zaprojektowane, preferując wdrażanie tej technologii bezpieczeństwa w celu utrzymania użytkowników-gości i partnerów biznesowych z dala od korporacyjnych sieci produkcyjnych.
2009-01-29 13:33:27 (źródło: IDG.pl)

Przełącznik FC do obsługiwania rdzeni sieci SAN

Brocade poszerzył ofertę o modułowy przełącznik FC oznaczony symbolem DCX 4S, który zawiera osiem gniazd na moduły i może obsługiwac w maks. konfiguracji 384 połączenia 8 Gb/s.
2009-01-29 12:20:27 (źródło: IDG.pl)

Rosyjska cybermilicja znów atakuje w Sieci

Od 18 stycznia br. dwaj najwięksi dostawcy usług internetowych w Kirgistanie (jedna z byłych republik radzieckich) borykają się z masowymi, utrzymującymi się atakami DDoS - donosi firma SecureWorks. Ataki te odcięły od Sieci większą część kraju i ograniczyły możliwości komunikacyjne personelu znajdującej się tam amerykańskiej bazy powietrznej.
2009-01-29 10:45:36 (źródło: IDG.pl)

EnergyWise - energooszczędne urządzenia PoE

Cisco zaprezentował w tym tygodniu na konferencji Cisco Networkers 2009 w Barcelonie architekturę EnergyWise, dzięki której urządzenia PoE współpracujące z siecią LAN (takie jak telefony IP, punkty dostępowe czy kamery internetowe) można wyłączać, dzięki czemu firma oszczędza na rachunkach płaconych za energię elektryczną.
2009-01-29 10:18:45 (źródło: IDG.pl)

Windows XP wspiera exFAT

Firma Microsoft opublikowała uaktualnienie dla Windows XP, które dodaje wsparcie dla systemu plików exFAT. Jest on wykorzystywany przez duże woluminy pamięci flashowych.
2009-01-29 10:18:36 (źródło: IDG.pl)

Sieci 3G nie takie szybkie, jak myślimy?

Analitycy firmy badawczej Gartner przeprowadzili ostatnio badanie wśród klientów czterech największych amerykańskich operatorów sieci komórkowych. Okazało się, iż prędkości przesyłania danych w sieciach trzeciej generacji są średnio o połowę niższe od wartości pojawiających się w reklamach i oscylują wokół 700 kb/s (download). Według najnowszego raportu spółki Audytel podobne średnie wartości mobilnego transferu danych uzyskują klienci polskich operatorów.
2009-01-28 16:00:42 (źródło: IDG.pl)

Quest Software: nowe narzędzie do migracji poczty elektronicznej

Firma poszerzyła ofertę rozwiązań do migracji o nowy produkt - Coexistence Manager for Notes, które ma zapewniać koegzystencję poczty elektronicznej i kalendarzy Lotus Notes i Microsoft Exchange Server w czasie procesu migracji.
2009-01-28 14:09:10 (źródło: IDG.pl)

Novell Storage Manager w nowej wersji

Firma udostępniła nową wersję oprogramowania do zarządzania składowaniem danych z wykorzystaniem informacji o tożsamości użytkowników - Novell Storage Manager 2.5. Oprogramowanie automatyzuje czynności związane z zarządzaniem składowaniem danych w oparciu o zdarzenia, tożsamość i polityki przechowywane w systemie usług katalogowych.
2009-01-28 12:56:19 (źródło: IDG.pl)

Kolejne przełączniki linii Nexus

Cisco poszerzył wczoraj ofertę o kolejne przełączniki najwyższej klasy należące do linii Nexus. Nowe przełączniki zostały oznaczone symbolami Nexus 7018 i Nexus 5010. Firma zaprezentowała jednocześnie architekturę Nexus 2000 Series Fabric Extenders, zapewniającą serwerom pracującym w centrach danych szybki dostęp do usług świadczonych przez sieć.
2009-01-28 12:55:49 (źródło: IDG.pl)

Symantec: szyfrowanie w punktach końcowych sieci

Firma wprowadziła na rynek pakiet Symantec Endpoint Encryption 7.0, zawierający ulepszone funkcje szyfrowania dla stacji roboczych, komputerów przenośnych i wymiennych urządzeń pamięci masowej.
2009-01-28 10:52:11 (źródło: IDG.pl)

HP ProCurve prezentuje pierwsze przełączniki dla centrów danych

HP ProCurve wprowadzi w tym tygodniu na rynek swoje pierwsze przełączniki przeznaczone dla centrów danych. Są to przełączniki linii ProCurve 6600 o wysokości 1U, zoptymalizowane do pracy w tego typu środowiskach.
2009-01-28 10:51:39 (źródło: IDG.pl)

Backup w wersji online

Usługę Auto-Backup.pl (www.auto-backup.pl) umożliwiającą automatyczne tworzenie aktualizowanych na bieżąco kopii zapasowych danych i ich przechowywanie na zdalnym serwerze wprowadziła w Polsce firma Team Solutions.
2009-01-28 10:24:01 (źródło: IDG.pl)

HP: sojusz na rzecz integracji aplikacji i wyposażenia sieciowego

Oddział ProCurve firmy Hewlett-Packard ogłosił ambitny sojusz z dostawcami aplikacji dla przedsiębiorstw, którego celem jest optymalizacja oprogramowania pracującego z przełącznikami ProCurve i innym wyposażeniem sieciowym.
2009-01-27 13:10:19 (źródło: IDG.pl)

AMD przygotowuje energooszczędne Opterony

AMD zapowiada, że w drugim kwartale br. wprowadzi na rynek nowe procesory Opteron należące do linii Shanghai. Będą to energooszczędne Opterony pobierające dużo mniej mocy niż 55 W, czyli tyle ile pobierają produkowane obecnie układy, w tym nowe modele układów linii 2000 i 8000 wprowadzone na rynek wczoraj.
2009-01-27 12:45:28 (źródło: IDG.pl)

Farba ochroni sieć WLAN przed włamaniami

Sieci bezprzewodowe można chronić nie tylko przy pomocy wyrafinowanych technologii informatycznych, ale stosując również tak prozaiczną tarczę jak farbę. Duże osiągnięcia na tym polu mają naukowcy japońscy, o czym donosi New Scientist.
2009-01-27 12:03:59 (źródło: IDG.pl)

Alcatel-Lucent ujednolica komunikację w IBM Lotus Sametime

Alcatel-Lucent wprowadził na rynek system zunifikowanej (Unified Communications) komunikacji OmniTouch My Instant Communicator w wersji 5.1 z obsługą środowiska IBM Lotus Sametime 8.0.
2009-01-27 11:30:57 (źródło: IDG.pl)

Liczba użytkowników internetu przekroczyła miliard

Według danych podanych przez comScore World Metrix, w grudniu 2008 roku liczba internautów przekroczyła próg miliarda.
2009-01-27 10:04:48 (źródło: IDG.pl)

Na kłopoty outsourcing

Zbierający coraz większe żniwo kryzys gospodarczy paradoksalnie może być motorem napędowym na usługi outsourcingowe w zakresie IT. Według grupy badawczej PMR szacunkowa wartość tego rynku w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) wzrosła w ubiegłym roku o ok. 25% do prawie 3 mld euro. W latach 2009-2010 dynamika rynku outsourcingu IT będzie spadać, jednak średnioroczny prognozowany wzrost ok. 20%, niemal dwukrotnie przekroczy przewidywaną w tym samym okresie dynamikę całej branży IT.
2009-01-26 15:17:25 (źródło: IDG.pl)

Spam bardziej złośliwy niż kiedykolwiek

Spam, zwłaszcza ten zawierający złośliwe linki i załączniki, w dalszym ciągu przyprawia o ból głowy szefów IT. Według firmy Sophos, spamerzy są coraz bardziej "kreatywni" w próbach wynajdywania swoich ofiar, wykorzystując w tym celu popularne portale, w rodzaju Facebook czy Twitter.
2009-01-26 13:26:30 (źródło: IDG.pl)

Układ scalony do budowania gigabitowych połączeń 802.11n

Firma Quantenna Communications (producent układów scalonych) zademonstrowała chipset obsługujący połączenia 802.11n pracujące w trybie MIMO 4x4, który umożliwia budowanie gigabitowych sieci WLAN.
2009-01-26 12:39:49 (źródło: IDG.pl)

Sybase kupuję dostawcę rozwiązań "płatności mobilnych"

Firma poinformowała o przejęciu dostawcy rozwiązań płatności mobilnych, niemieckiej firmy paybox Solutions.
2009-01-26 11:12:50 (źródło: IDG.pl)

WiMAX Forum inicjuje Global Roaming Program

WiMAX Forum podjęło pod koniec zeszłego tygodnia inicjatywę, która może sprawić, że sieci WiMAX zaczną z przyszłości rywalizować na dobre z sieciami komórkowymi.
2009-01-26 10:28:42 (źródło: IDG.pl)

Czy tylko PIT-37 będzie bez e-podpisu?

W kolejnej odsłonie sondowania opinii publicznej Ministerstwo Finansów zaproponowało, by zamiast rezygnować całkowicie z podpisu kwalifikowanego w deklaracjach podatkowych zrobić to tylko dla deklaracji PIT-37, składanych corocznie przez większość Polaków.
2009-01-26 10:15:34 (źródło: IDG.pl)

Kryzysowe czasy

Polityka marginalizowana wpływu światowego kryzysu gospodarczego na rynki poszczególnych państw, oddalonych niejednokrotnie o tysiące kilometrów od USA, nie zdaje egzaminu. W trzeciej dekadzie stycznia br. największe koncerny IT podały swoje wyniki finansowe za IV kw. ubiegłego roku. Przedstawione dane coraz bardziej niepokoją.
2009-01-25 21:09:04 (źródło: IDG.pl)

Riverbed przejmuje Mazu Networks

Riverbed Technology kupił spółkę Mazu Networks, specjalizującą się w zarządzaniu, bezpieczeństwie oraz badaniu wydajności i dostępności aplikacji. Riverbed poszerzy w ten sposób własny asortyment produktów optymalizujących sieci WAN o usługi raportowania i analizy wydajności oprogramowanie sieciowego.
2009-01-23 15:25:29 (źródło: IDG.pl)

Narzędzie do odzyskiwania uszkodzonych plików Exchange

Nowe narzędzie do odtwarzania danych może pomóc w odzyskiwaniu plików skrzynek pocztowych z uszkodzonych lub zniszczonych serwerów Exchange i to nawet wtedy, gdy takie pliki są chronione hasłem
2009-01-23 13:31:59 (źródło: IDG.pl)

Tanie serwery do obsługiwania aplikacji WWW

Amerykańska firma Rackable zaprezentowała nowe serwery przeznaczone dla małych firm. Wszystkie są oparte na desktopowych procesorach Athlon lub Phenom (AMD) i zawierają w większości elementy stosowane w standardowych pecetach, dlatego są bardzo tanie.
2009-01-23 12:32:52 (źródło: IDG.pl)

Ericsson otworzył w Polsce centrum Global Service Delivery

Do końca roku Ericsson planuje zatrudnić w centrum kolejnych 50 pracowników. Obecnie pracuje tam 115 inżynierów.
2009-01-23 11:52:05 (źródło: IDG.pl)

Symantec: usługi dla centrów danych

Firma uruchamia nowe usługi Veritas Operations Services w modelu "cloud". Mają one ułatwiać wykrywanie ukrytych zagrożeń w centrach danych.
2009-01-23 11:27:07 (źródło: IDG.pl)

Nowa pamięć masowa linii ReadyNAS

NETGEAR zaprezentował ReadyNAS Pro Pioneer Edition - najnowsze urządzenie z rodziny produktów ReadyNAS. RNDP600E przeznaczone jest do zastosowań domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, i służy do przechowywania i udostępniania danych w sieci.
2009-01-23 10:47:05 (źródło: IDG.pl)

Dylematy szefów działów IT

Administratorzy dużych centrów danych, w obliczu rozlewającego się po całym świecie kryzysu, mają dodatkowe, trudne zadanie przed sobą. Z opublikowanego przez firmę Symantec "Raportu o centrach danych za rok 2008" wynika, że od specjalistów IT wymaga się nieustannego zapewnienia wyższej wydajności i spełniania oczekiwań coraz bardziej wymagających użytkowników przy jednoczesnym, ciągłym obniżaniu kosztów zarządzania infrastrukturą. Biorąc pod uwagę złożoność samego procesu administrowania setkami komputerów oraz dbania o jakość usług opisywany problem wydaje się być poważny, tym bardziej, że w dużych centrach danych wciąż brakuje dobrze wykształconej kadry.
2009-01-23 10:16:19 (źródło: IDG.pl)

Teczki na operatorów

Duża część nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego to nowa redakcja przepisów o powinnościach firm telekomunikacyjnych wobec obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2009-01-22 13:21:05 (źródło: IDG.pl)

Microsoft przekazuje kod do projektu Apache SOA

Po raz pierwszy gigant z Redmont zdecydował się przekazać kod do projektu open source Apache. Projekt ten to Stonehenge, który przeznaczony jest do budowania zestawu prostych aplikacji implementujących SOA (Service Oriented Architecture) w oparciu o standardy W3C i OASIS.
2009-01-22 12:12:12 (źródło: IDG.pl)

Novell: aplikacja do obsługi CMDB w modelu społecznościowym

Firma udostępniła myCMDB, aplikację obsługiwaną z przeglądarki internetowej, wykorzystującą mechanizmy sieci społecznościowych, która ma obsługiwać korporacyjne bazy danych do zarządzania konfiguracją (CMDB - Configuration Management DataBase).
2009-01-22 11:07:51 (źródło: IDG.pl)

Intel zwalnia i zamyka fabryki

Producenta procesorów czeka kolejna restrukturyzacja, tym razem wymuszona globalnym spowolnieniem. Intel zamierza zamknąć cztery fabryki oraz ograniczyć zatrudnienie, nawet o 6 tys. osób.
2009-01-22 10:21:58 (źródło: IDG.pl)

Audytel: Mobilny internet dobry jak stałe łącze

Jakość usług mobilnego dostępu do internetu porównywalna jest ze stałym łączem - wynika z raportu opracowanego przez Audytel S.A. Wg badań najlepszą jakość w tym zakresie dostarcza Polkomtel.
2009-01-22 10:04:28 (źródło: IDG.pl)

Robak Downadup atakuje ponownie ze zdwojoną siłą

Fińska firma F-Secure przestrzega przed robakiem Downadup, który atakuje ponownie ze zdwojoną siłą i zainfekował w zeszłym tygodniu tylko przez dwa dni (wtorek i środę) kolejne 3,5 mln pecetów Windows.
2009-01-22 09:44:22 (źródło: IDG.pl)

Wirtualizacja w cenie systemu operacyjnego - link sponsorowany

Platforma Microsoft pozwala na budowanie i zarządzanie wirtualnym środowiskiem IT. Poznaj możliwości migracji dotychczasowego środowiska do maszyn wirtualnych pracujących w oparciu o Windows Server 2008 Hyper-V.
2009-01-21 16:06:13 (źródło: IDG.pl)

NetSupport: nowa wersja systemu alertów i powiadomień

Spółka udostępniła produkt NetSupport Notify w wersji 2 - narzędzie do przesyłania powiadomień, towarzyszące programom do zarządzania komputerami i pracowniami komputerowymi NetSupport Manager i NetSupport School.
2009-01-21 12:50:23 (źródło: IDG.pl)

Symantec: nowa wersja Data Loss Prevention

Firma poinformowała o opracowaniu nowej wersji (9.0) oprogramowania Symantec Data Loss Prevention, która ma zapewniać większe możliwości wykrywania, monitorowania i ochrony poufnych informacji składowanych lub używanych.
2009-01-21 11:47:29 (źródło: IDG.pl)

Jest porozumienie w sprawie naziemnej telewizji cyfrowej

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) porozumiał się w tej sprawie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT).
2009-01-21 11:39:14 (źródło: IDG.pl)

Citrix i Intel szykują rewolucję w obszarze wirtualizowania pecetów

Citrix pracuje razem z Intelem nad nowym oprogramowaniem do wirtualizowania komputerów PC (hypervisor; nadzorca zarządzający wirtualnymi maszynami), które ma pracować dużo wydajniej i bezpieczniej niż stosowane obecnie rozwiązania.
2009-01-21 10:43:59 (źródło: IDG.pl)

Przedstawiamy SQL Server 2008 - link sponsorowany

Microsoft SQL Server 2008 to intuicyjne rozwiązania dla każdej organizacji. Redukuj koszty tworzenia i wdrażania aplikacji. Korzystaj z wygodnych analiz i raportów. Efektywnie zarządzaj danymi. Poznaj SQL Server 2008!
2009-01-20 15:20:17 (źródło: IDG.pl)

IBM: Lotus w chmurach

Firma udostępniła produkt LotusLive, który jest zestawem zintegrowanych usług internetowych dla sieci społecznych i współpracy.
2009-01-20 12:50:11 (źródło: IDG.pl)

AVG kupuje Sana Security

AVG Technologies przejęła kalifornijską firmę Sana Security, zajmująca się oprogramowaniem zabezpieczającym przed kradzieżą tożsamości.
2009-01-20 11:47:08 (źródło: IDG.pl)

Nowy punkt dostępowy Cisco 802.11n obsługuje szybciej klientów 802.11g

Cisco zaprezentował nowy punkt dostępowy 802.11n wykorzystujący firmowy mechanizm ClientLink, dzięki któremu klienci 802.11g wymieniają dane z siecią WLAN dużo szybko niż ma to miejsce normalnie.
2009-01-20 10:45:19 (źródło: IDG.pl)

InfoWorld nagrodził najlepszych

Redaktorzy InfoWorld opublikowali listę 2009 Technology of the Year Awards, umieszczając na niej 40 najlepszych rozwiązań (sprzęt i oprogramowanie) jakie, ich zdaniem, weszły na rynek w minionym roku.
2009-01-20 08:56:58 (źródło: IDG.pl)

Forrester: netbooki zdobywają popularność

Netbooki są ciekawą alternatywą dla komputerów stacjonarnych oraz notebooków i szybko zdobywają rynek. Dane zawarte w najnowszym raporcie firmy Forrester mówią, że co trzeci Amerykanin zainteresowany jest netbookiem jako kolejnym komputerem, a co czwarty woli podarować go dziecku, niż samemu go używać.
2009-01-19 14:45:14 (źródło: IDG.pl)

HP poszerza oprogramowanie do zarządzania centrami danych

Firma dodała nowe mechanizmy dla zestawu oprogramowania zarządzania centrum danych. Ulepszenia obejmują zarówno serwery fizyczne jak i wirtualne.
2009-01-19 12:21:09 (źródło: IDG.pl)

WatchGuard: na ciężkie czasy - XTM

WatchGuard rekomenduje stosowanie rozwiązań XTM (Extensible Threat Management), uważając je za najlepiej pasujące do sytuacji kryzysu ekonomicznego jaki dzisiaj mamy.
2009-01-19 11:15:02 (źródło: IDG.pl)

Serwery Dell PowerEdge R805 i R905

Wraz ze wzrostem popularności technologii wirtualizowania zasobów, na rynek trafiają serwery zaprojektowane z myślą o konfigurowaniu na nich wirtualnych maszyn.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Narzędzia do zestawiania połączeń Wi-Fi

Narzędzia do wyszukiwania i tworzenia połączeń Wi-Fi funkcjonują od pierwszych dni istnienia standardu 802.11. Większość z tych aplikacji wywodzi się z oprogramowania hakerskiego (w tym m.in.: AirCrack, WEPCrack, AirSnort, CoWPatty czy AirSnart), służącego do przełamywania zabezpieczeń. Pierwotnie stosowano je do łamania podstawowej słabości Wi-Fi - mechanizmu zabezpieczenia połączeń WEP. Dzisiejsze narzędzia mają najczęściej przyjazny interfejs użytkownika, pomagając w ustanawianiu praktycznie każdego połączenia bezprzewodowego LAN.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

dsfsdf

Na rynku stale pojawiają się i są wykorzystywane kolejne, nowe technologie dostępowe. Z każdą z nich wiążą się różnego rodzaju zagrożenia. Bez względu na to, o jakiej metodzie dostępowej mówimy, w praktyce będziemy pracować, wykorzystując protokół IP. Zagrożenia zatem pojawią się w każdej sieci, która została oparta na tym protokole. Nie ma więc znaczenia, czy wykorzystujemy sieć kablową, router Wi-Fi, modem HSDPA czy światłowód jako medium dostępowe.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

sdsaaasd

Coraz więcej europejskich dostawców optycznych łączy dostępowych oferuje 100 Mb/s za 30 euro w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH) - donoszą autorzy raportu Tariff Consultancy. I chociaż, jak twierdzi Valerie Chaillou z IDATE, obecnie niewiele aplikacji uzasadnia zapotrzebowanie na transmisję szybszą niż 20 Mb/s, to oczekiwania na szybsze łącza dochodzące do użytkowników końcowych są uzasadnione chociażby wzrostem sprzedaży urządzeń odbiorczych. Do tego dochodzi wzrost zainteresowania nowymi usługami sieciowymi, które wymagają coraz szybszych łączy abonenckich.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

weqew

Wraz ze wzrostem popularności technologii wirtualizowania zasobów, na rynek trafiają serwery zaprojektowane z myślą o konfigurowaniu na nich wirtualnych maszyn.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zagrożenia w sieciach dostępowych

Na rynku stale pojawiają się i są wykorzystywane kolejne, nowe technologie dostępowe. Z każdą z nich wiążą się różnego rodzaju zagrożenia. Bez względu na to, o jakiej metodzie dostępowej mówimy, w praktyce będziemy pracować, wykorzystując protokół IP. Zagrożenia zatem pojawią się w każdej sieci, która została oparta na tym protokole. Nie ma więc znaczenia, czy wykorzystujemy sieć kablową, router Wi-Fi, modem HSDPA czy światłowód jako medium dostępowe.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nadchodzi LTE, a co z WiMAX-em?

Nawet najszybszy, światłowodowy dostęp do internetu ma jedną wadę, z którą trudno polemizować - brak możliwości mobilnej łączności. Ta zaś w obliczu globalnej gospodarki i międzynarodowych kontaktów bywa bezcenna. Świetnie zdają sobie z tego sprawę operatorzy sieci komórkowych, którym zdarza się przepowiadać - nieco na wyrost - koniec ery rozwiązań przewodowych.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Światłowodem do klienta

Coraz więcej europejskich dostawców optycznych łączy dostępowych oferuje 100 Mb/s za 30 euro w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH) - donoszą autorzy raportu Tariff Consultancy. I chociaż, jak twierdzi Valerie Chaillou z IDATE, obecnie niewiele aplikacji uzasadnia zapotrzebowanie na transmisję szybszą niż 20 Mb/s, to oczekiwania na szybsze łącza dochodzące do użytkowników końcowych są uzasadnione chociażby wzrostem sprzedaży urządzeń odbiorczych. Do tego dochodzi wzrost zainteresowania nowymi usługami sieciowymi, które wymagają coraz szybszych łączy abonenckich.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kierunek sieci NGN

Stały, bezpieczny i co najważniejsze szerokopasmowy dostęp do globalnej Sieci jest wymogiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania biznesu w każdej gospodarce, nawet tej przeżywającej okresy stagnacji czy recesji. Wybór odpowiedniej platformy sprzętowej, która umożliwi taką łączność, jest istotny przede wszystkim z punku widzenia dostawcy/operatora, mniejsze znaczenie ma dla odbiorcy końcowego. Ten ostatni może wybierać z bogatej oferty operatorów sieci stacjonarnych (xDSL, sieci kablowe, optyczne) lub mobilnych (GSM/UMTS/HSPA, a za kilka lat LTE).
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rok Bawoła

Natchniony niedawną wizytą Dalajlamy i nieuchronnym upływem czasu zajrzałem do chińskiego kalendarza, aby zasięgnąć wiedzy tajemnej o losach Świata w 2009 roku. Okazało się, że wraz z końcem stycznia wkraczamy w erę Bawoła (w wersji żeńskiej nazywaną rokiem Krowy). Czym konkretnie różnić się będzie okres pod patronatem tych sympatycznych przeżuwaczy od lat poprzednich, zobaczymy dopiero za kolejne dwanaście miesięcy, ale już teraz, przynajmniej w aspekcie związanym z IT, możemy pokusić się o pewne prognozy.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

10 Gb/s jest trendy, miedź nie ustępuje

Okablowanie strukturalne w Polsce nadal jest zdominowane przez rozwiązania miedziane oparte na okablowaniu kat. 5 oraz 5e (100 Mb/s), mimo że w skali globalnej normą stają się instalacje kat. 6 (1 Gb/s), a w szkielecie 6a (10 Gb/s). Okablowanie umożliwiające transmisje z szybkością 10 Gb/s jest potrzebne operatorom sieci multimedialnych, którzy dostarczają w czasie rzeczywistym usługi strumieniowe (głos i obraz). Wzrost zapotrzebowania na pasmo jest także spowodowany rozwojem centrów przetwarzania danych oraz instalacją farm serwerów w przedsiębiorstwach.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Cloud computing zamiast korporacyjnych WAN?

Amorficzna chmura od dawna symbolizuje sieci WAN łączące klienty z serwerami w centrum danych. Czy cloud computing to kolejna wersja przetwarzania sieciowego? Tak, ale tym razem to już nie tylko WAN, ale i synonim internetu, obecnego od ponad dwóch dekad.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

CISSP - jak zdobyć najbardziej pożądany certyfikat bezpieczeństwa

Wybierając ścieżkę zawodową szefa ds. bezpieczeństwa (CSO - Chief Security Officer) lub osoby związanej z bezpieczeństwem informatycznym, zaczynamy od różnorodnych szkoleń oraz zdobywania i kolekcjonowania najrozmaitszych certyfikatów i świadectw. Początkowo każdą pojawiającą się na horyzoncie certyfikację traktujemy z wielkim entuzjazmem. Niestety, wraz z upływem czasu okazuje się, że: po pierwsze większość zdobytych tytułów możemy schować w szafie, bo nigdy do niczego nie były przydatne, a po drugie - ta ciągła konieczność ich odnawiania. Dlatego też coraz większą uwagę kierujemy w stronę takich szkoleń i certyfikacji, które oprócz niewątpliwej chwały dają konkretne korzyści.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe pomysły na serwery

Sprzętowe wspomaganie wirtualizacji to już standardowa funkcja w serwerach, a producenci sprzętu opracowują kolejne rozwiązania, które pozwoliłyby im wyróżnić swoją ofertę wśród konkurencji.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Przepis na udaną wirtualizację

W roku 2008 na serwerach x86 zainstalowano ponad cztery miliony serwerów wirtualnych - oceniają analitycy firmy Gartner. Wirtualizacji coraz powszechniej poddawane są także stacje robocze. Szacuje się, że w roku 2011 liczba wirtualnych desktopów sięgnie ok. 660 milionów (w 2007 r. było ich mniej niż 5 mln). Do większych przedsiębiorstw, które już w jakimś stopniu wdrożyły u siebie rozwiązania wirtualizacyjne, dołączają coraz częściej firmy małe i średnie.
2009-01-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następnakomputery, oprogramowanie