hipermarkety Sieci komputerowe - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następna

Microsoft NAP - rozwi?zanie dla ka?dego?

Jaki? czas temu, kiedy konsorcjum TCG (Trusted Computing Group) powo?a?o grup? TNC (Trusted Network Connect), wydawa?o si?, ?e droga do zunifikowanej platformy dla rozwi?za? NAC jest prosta. Jednak, jak to zwykle bywa, pojawi?y si? komplikacje: najwi?ksi gracze rynkowi (m.in. Cisco i Microsoft) mieli odmienne spojrzenia na pewne kwestie. Na szcz??cie, konkurenci podj?li wspó?prac? i mo?na nawet mówi? o zr?bach kompatybilno?ci, co wida? w rozwi?zaniu, o którym do tej pory nie pisali?my zbyt wiele - Microsoft NAP. Technologia ta zaistnia?a na dobre wraz z pojawieniem si? systemu Windows Server 2008 i dodatku SP3 dla Windows XP i powoli, ale do?? skutecznie, ma szans? torowa? sobie drog? na nasze desktopy.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak ch?odzi? centra danych?

Systemy klimatyzacji i ch?odzenia s? niezb?dne do zapewnienia w?a?ciwych parametrów ?rodowiskowych, takich jak temperatura, wilgotno??, czysto?? powietrza, wymaganych przez sprz?t teleinformatyczny pracuj?cy w centrach danych.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wszystkie us?ugi operatorów w jednym standardzie

Standard Ethernet, obecny w ka?dej typowej sieci lokalnej, mo?e by? tak?e wykorzystany do ?wiadczenia us?ug operatorskich. Przy tym niezb?dne s? pewne rozszerzenia, które sprawiaj?, ?e stary Ethernet mo?e spe?ni? ostre wymagania dzisiejszych aplikacji biznesowych.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Asterisk 1.4 - gwiazdka w ?wiecie IP-PBX

Asterisk to programowa centrala telefoniczna IP-PBX rozprowadzana na zasadach open source i dzia?aj?ca na systemach operacyjnych serii Unix/Linux. W ostatnich latach zyska?a du?? popularno??, ale jednocze?nie opini? narz?dzia trudnego w instalacji i konfiguracji. ?eby to sprawdzi?, zdecydowali?my si? przyjrze? bli?ej wersji produkcyjnej centrali Asterisk 1.4. Warto w tym miejscu wspomnie?, ?e jej ostatnie wydanie 1.6 posiada status wersji Beta.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Niełatwa ochrona systemów UC

Myśląc o zunifikowanej komunikacji, przede wszystkim myśli się o dostępności usług i ich jakości, spychając bezpieczeństwo na plan dalszy. Tymczasem, jak potwierdzają badania, bezpieczeństwo VoIP, komunikatorów, multimedialnych usług mobilnych przekłada się bezpośrednio na wymienione kryteria biznesowe. Usługi UC (unified communications), jeżeli spojrzeć na nie bez emocji i z dystansem, niewiele różnią się pod względem zagrożeń i metod ochrony od innych usług operujących w szerokim zakresie modelu OSI.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

UC - w jedności siła

Większość nowoczesnych rozwiązań komunikacji IP jest elementem złożonego systemu, określanego przez rynek jako unified communications (UC). Analitycy spółki Gartner umieścili grupę rozwiązań UC wśród dziesięciu strategicznych technologii 2009 r. Według innej firmy badawczej - Wainhouse Research - za 4 lata rynek produktów i usług unified communications będzie wart 13,4 mld USD, przy rocznej dynamice wzrostu na poziomie 19%.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wykorzystać nowe możliwości

Infrastruktura IP wraz z szerokopasmowym łączem dostępowym do internetu pozwala firmie zmienić dotychczasowy model biznesowy i otworzyć nowy rozdział w kontaktach z klientami lub pracownikami rozlokowanymi po całym świecie. Wśród usług IP o największym potencjale rozwoju wymienia się wideokonferencje i centra obsługi klienta (call/contact centers). Z niszy powoli wychodzi także telewizja interaktywna (IPTV), która może przynieść zyski zarówno operatorom, jak i przedsiębiorstwom.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IP potrzebne od zaraz

Dualny model przesyłania głosu (sieci z komutacją łączy) i danych (sieci pakietowe) staje się uciążliwy dla wielu firm, szczególnie w niepewnych czasach recesji gospodarczej. Koszty ponoszone na utrzymanie infrastruktury oraz niezbędną grupę specjalistów często nie mają szans się zwrócić. Dobrze przemyślana inwestycja w VoIP (telefonia IP), trwale integrująca firmę z internetem, niesie bogaty wachlarz usług (Web 2.0, blogi, budowanie społeczności, interaktywność) mogących przynieść wymierne korzyści biznesowe.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ethernet w sieciach WAN

Protokół ethernetowy tak zdominował sieci, że według wszelkich prognoz infrastruktura teleinformatyczna po 2010 r. będzie niemal w całości oparta na platformie IP i ethernetowym medium optycznym. Taka perspektywa pozwala bezkonfliktowo łączyć różne technologie ethernetowe, które obecnie przestają kojarzyć się wyłącznie z siecią LAN. Wdrażane od niedawna metody szybkiego transportu danych przez sieć optyczną predysponują tę technologię do obsługi powszechnie już używanych aplikacji multimedialnych - zarówno w środowisku metropolitalnym, jak i w sieciach rozległych.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Optymalizacja sieci WAN

Dla większości firm termin "WAN" oznacza drogie, wolne i kosztowne łącze do dostawcy usług internetowych (ISP). Niestety, sam protokół TCP/IP nie dba zbytnio o jakość transmisji, i o ile nie skorzystamy z dodatkowego rozwiązania, wszystkie aplikacje będą jednakowo przezeń obsługiwane.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bezpieczeństwo warstwy drugiej

W zakresie ochrony sieci LAN w ostatnim czasie bardzo dużo czasu poświęca się zabezpieczaniu urządzeń i stacji podłączanych do sieci. Jednak nie można zapominać o wyposażaniu w funkcje bezpieczeństwa innych składników infrastruktury sieciowej. Dotyczy to głównie przełączników.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Miedź czy światłowód

Wybór właściwego okablowania sieciowego nie jest łatwym zadaniem. Jeżeli przeanalizujemy zasadnicze różnice między miedzią i światłowodem, wybór będzie łatwiejszy.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Switch szyty na miarę

Wybór odpowiednich przełączników Ethernet może stanowić poważne wyzwanie. Na rynku spotykamy się z tak dużą różnorodnością sprzętu, oferowanych parametrów i funkcjonalności, że nawet doświadczonemu administratorowi trudno zdecydować się na ten jeden, konkretny model. Wybór sprowadza się do określenia niezbędnych funkcji, potrzebnej wydajności rozwiązania, a następnie dostosowania do wyznaczonego budżetu. A rozpiętość cenowa przełączników Ethernet jest ogromna.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Parytetowe dywagacje

Słowo "parytet" ma szanse stać się hasłem przewodnim 2009 roku. Panie, a właściwie ich wojownicze reprezentantki z różnych organizacji, domagają się ustawowych gwarancji, które zapewnią im połowę miejsc na listach wyborczych i wprowadzą równy podział w szeroko pojętym świecie polityki. Abstrahując od sensowności takich działań, można zastanowić się nad rozciągnięciem parytetu na inne dziedziny życia, związane na przykład z obecnością kobiet w branży IT.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

DOCSIS 3.0 - ponad 100 Mb/s w kablu

Telewizyjne sieci kablowe zaczynają udostępniać internet z przepływnością przekraczającą 100 Mb/s. Staje się to możliwe m.in. dzięki korzystaniu z nowego standardu transmisji danych DOCSIS 3.0. Choć sama specyfikacja nie została ostatecznie zatwierdzona, od tego roku krajowi operatorzy testują nowe rozwiązanie. Najwięksi dostawcy sygnału telewizyjnego w kablówkach (UPC, Multimedia, Vectra) zapowiadają na przyszły rok udostępnienie w swoich sieciach transmisji danych z szybkością do 160 Mb/s.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Microsoft NAP - rozwiązanie dla każdego?

Jakiś czas temu, kiedy konsorcjum TCG (Trusted Computing Group) powołało grupę TNC (Trusted Network Connect), wydawało się, że droga do zunifikowanej platformy dla rozwiązań NAC jest prosta. Jednak, jak to zwykle bywa, pojawiły się komplikacje: najwięksi gracze rynkowi (m.in. Cisco i Microsoft) mieli odmienne spojrzenia na pewne kwestie. Na szczęście, konkurenci podjęli współpracę i można nawet mówić o zrębach kompatybilności, co widać w rozwiązaniu, o którym do tej pory nie pisaliśmy zbyt wiele - Microsoft NAP. Technologia ta zaistniała na dobre wraz z pojawieniem się systemu Windows Server 2008 i dodatku SP3 dla Windows XP i powoli, ale dość skutecznie, ma szansę torować sobie drogę na nasze desktopy.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

DLP - zapobieganie wyciekom danych

Po latach walki z intruzami, wirusami i spamem, przedsiębiorstwa zaczęły sobie zdawać sprawę, iż przyszedł czas na zmierzenie się z kolejnym rosnącym zagrożeniem: wyciekiem danych. Zacierają się granice między sieciami, dane stają się coraz bardziej mobilne. Przed atakami zewnętrznymi chronią coraz skuteczniejsze technologie, ale statystyki pokazują, że największe niebezpieczeństwo, to zagrożenia wewnętrzne. Z firm wyciekają dane przechowywane na urządzeniach mobilnych lub wysyłane pocztą elektroniczną. Do walki z tym zjawiskiem mogą być stosowane systemy zapobiegania wyciekom danych DLP (Data Leak Prevention).
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zielone sieci Wi-Fi

Energooszczędność urządzeń elektronicznych to obecnie nie tylko moda, ale niemal podstawowy wymóg ich pracy. Producenci, korzystając z doświadczeń ze sprzętem komputerowym (np. zaawansowane mechanizmy oszczędzania energii w urządzeniach przenośnych), rozpoczęli również prace nad zwiększaniem efektywności energetycznej w sprzęcie Wi-Fi. W większości urządzeń bezprzewodowych funkcje ochrony energii są wyłączane domyślnie. Dlaczego, jakie są stosowane i na ile są skuteczne - spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, prezentując także wyniki testu mechanizmów oszczędzania energii w sieciach Wi-Fi.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wszystkie usługi operatorów w jednym standardzie

Standard Ethernet, obecny w każdej typowej sieci lokalnej, może być także wykorzystany do świadczenia usług operatorskich. Przy tym niezbędne są pewne rozszerzenia, które sprawiają, że stary Ethernet może spełnić ostre wymagania dzisiejszych aplikacji biznesowych.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ewolucja routerów

Rozwój sieci komputerowych spowodował, że postrzeganie routera jako podstawowego węzła komunikacyjnego rozsyłającego pakiety danych, lekko się zdewaluowało. Obecnie urządzenie to jest często wyposażone w firewalle, bramy medialne (głos, wideo), narzędzia ułatwiające optymalizację, wirtualizację czy łączność z siecią firmową (VPN).
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Asterisk 1.4 - gwiazdka w świecie IP-PBX

Asterisk to programowa centrala telefoniczna IP-PBX rozprowadzana na zasadach open source i działająca na systemach operacyjnych serii Unix/Linux. W ostatnich latach zyskała dużą popularność, ale jednocześnie opinię narzędzia trudnego w instalacji i konfiguracji. Żeby to sprawdzić, zdecydowaliśmy się przyjrzeć bliżej wersji produkcyjnej centrali Asterisk 1.4. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jej ostatnie wydanie 1.6 posiada status wersji Beta.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

D-Link DIR-855 do zatłoczonej sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe stały się bardzo popularne i trudno znaleźć osiedle czy biuro, gdzie na mapie dostępnych sieci Wi-Fi zobaczymy, że nie znajdujemy się w zasięgu przynajmniej kilku. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro zarówno notebooki, jak i inne urządzenia mobilne są standardowo wyposażane w kartę Wi-Fi.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nie?atwa ochrona systemów UC

My?l?c o zunifikowanej komunikacji, przede wszystkim my?li si? o dost?pno?ci us?ug i ich jako?ci, spychaj?c bezpiecze?stwo na plan dalszy. Tymczasem, jak potwierdzaj? badania, bezpiecze?stwo VoIP, komunikatorów, multimedialnych us?ug mobilnych przek?ada si? bezpo?rednio na wymienione kryteria biznesowe. Us?ugi UC (unified communications), je?eli spojrze? na nie bez emocji i z dystansem, niewiele ró?ni? si? pod wzgl?dem zagro?e? i metod ochrony od innych us?ug operuj?cych w szerokim zakresie modelu OSI.
2009-09-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

WiMAX nie poddaje się

Choć wiele potężnych spółek telekomunikacyjnych wycofało się już z opracowywania produktów dla standardu IEEE 802.16d/e, wyraźnie stawiając na technologie komórkowe (HSPA, LTE), to właśnie globalny rynek WiMAX w II kw. br. wzrósł o 255 mln USD w stosunku do I kw. br. Według analityków Infonetics Research WiMAX relatywnie słabo odczuł skutki spowolnienia gospodarczego, a wśród regionów o największej dynamice popytu na tę technologię znalazły się: USA i EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).
2009-09-11 13:40:02 (źródło: IDG.pl)

Tanie, szyfrowane rozmowy satelitarne przy użyciu smartfonów

Zwolennicy rozmów satelitarnych mogą korzystać z usługi, jakiej nie oferował do tej pory żaden dostawca tego rodzaju łączności. Pozwala ona prowadzić i szyfrować takie rozmowy przy użyciu smartfonów, bez konieczności kupowania drogich telefonów obsługujących tylko takie połączenia.
2009-09-11 13:38:24 (źródło: IDG.pl)

HP: rozszerzona oferta oprogramowania Virtual Client Essentials

Na targach VMworld 2009 firma poinformowała o rozszerzeniu oferty oprogramowania Virtual Client Essentials, które upraszcza migrację na rozwiązania terminalowe HP.
2009-09-11 11:55:28 (źródło: IDG.pl)

Dell - nowe serwery i pamięć masowa NAS dla małych firm

Dell poszerza ofertę o cztery nowe serwery linii PowerEdge (dwa wolno stojące i dwa do instalowania w szafie) i pamięć masową NAS. Wszystkie urządzenia są przeznaczone dla małych i średnich firm.
2009-09-11 11:14:24 (źródło: IDG.pl)

Novell: SecureLogin w wersji siódmej

Novell wypuścił na rynek nową wersję aplikacji SecureLogin 7, używanej do realizacji procesu jednokrotnego logowania (SSO, Single Sign-On). Nowa wersja wyróżnia się wysokim stopniem zgodności interoperacyjnej z aplikacjami i platformami systemowymi różnych producentów.
2009-09-10 18:53:30 (źródło: IDG.pl)

NetScout: inspekcja pakietów dla małych biur

Firma wprowadza linię urządzeń, które mają umożliwiać rozszerzenie inspekcji pakietów (DPI) na obrzeże sieci - bliżej użytkownika końcowego.
2009-09-10 13:50:46 (źródło: IDG.pl)

QNAP: nowe dyski sieciowe dla małych i średnich firm

QNAP Systems zaprezentował dwa nowe modele dysków sieciowych: TS-419P w obudowie tower i TS-419U w obudowie rack. Każdy z dwóch modeli obsługuje cztery dyski SATA hot-swap, dzięki czemu całkowita pojemność serwera może sięgać 8TB. Zaimplementowana jest obsługa zarówno dysków twardych 2,5 cala, jak i 3,5 cala.
2009-09-10 13:08:26 (źródło: IDG.pl)

System pamięci masowej 67 TB za 7 tys. USD

Kalifornijska firma Backblaze świadczy usługi archiwizowania danych w trybie online (wykonanie kopii zapasowych danych przechowywanych na jednym komputerze kosztuje 5 USD miesięcznie). Backblaze ujawnił ostatnio, że dane są przechowywane na systemach pamięci masowej rodzimej konstrukcji, opartych na modułach zdolnych przechowywać 67 TB informacji, które kosztują firmę ok. 7 tys. USD.
2009-09-10 11:32:34 (źródło: IDG.pl)

Kaspersky Internet Security 2010 i Kaspersky Anti-Virus 2010 po polsku

Firma poinformowała o udostępnieniu polskiej wersji językowej programów Kaspersky Internet Security 2010 oraz Kaspersky Anti-Virus 2010 przeznaczonych do ochrony użytkowników domowych i małych biur.
2009-09-10 08:44:48 (źródło: IDG.pl)

Redmond przyznaje: w Windows jest groźny błąd

Microsoft oficjalnie potwierdził, że w protokole SMB 2 znajduje się niebezpieczny błąd, narażający system Windows na atak. Problem dotyczy Windows Vista, Server 2008 oraz Windows 7 RC.
2009-09-10 07:02:57 (źródło: IDG.pl)

Symantec: nowy mechanizm antymalware w oprogramowaniu zabezpieczającym dla desktopa

Firma udostępniła edycję 2010 oprogramowania antymalware dla użytkowników indywidualnych - Norton AntiVirus i Norton Internet Security, uzupełniając je o nowy typ mechanizmu wykrywania i analizowania malware o nazwie Quorum.
2009-09-09 13:28:16 (źródło: IDG.pl)

Norton AntiVirus 2010 i Norton Internet Security 2010 już do pobrania

Firma udostępniła edycję 2010 oprogramowania antymalware dla użytkowników indywidualnych - Norton AntiVirus i Norton Internet Security, uzupełniając je o nowy typ mechanizmu wykrywania i analizowania malware o nazwie Quorum.
2009-09-09 13:28:16 (źródło: IDG.pl)

Aten oferuje nowy przełącznik i splitter HDMI

ATEN poszerza gamę rozwiązań HDMI, wprowadzając na rynek nowy 8-portowy przełącznik HDMI (VS0801H) i 8-portowy splitter HDMI (VS0108H). Są to rozwiązania, dzięki którym użytkownicy mogą lepiej zarządzać treściami multimedialnymi używając technologii HDMI.
2009-09-09 12:32:23 (źródło: IDG.pl)

VMware i HP: zarządzanie w zwirtualizowanym centrum danych

Na targach VMworld 2009, firmy VMware i HP zapowiedziały wprowadzenie na rynek rozwiązania, które umożliwi zarządzanie infrastrukturą fizyczną i wirtualną z poziomu konsoli VMware vCenter.
2009-09-09 11:33:09 (źródło: IDG.pl)

Dziurawe chmury obliczeniowe

Naukowcy z University of California (San Diego) i MIT (Massachusetts Institute of Technology) odkryli, że przetwarzanie danych w chmurach obliczeniowych niesie dla dostawców takich usług, jak i dla samych użytkowników, spore zagrożenie.
2009-09-09 10:44:18 (źródło: IDG.pl)

NextiraOne zaoferuje szkolenia i certyfikaty z rozwiązań Alcatela-Lucenta

NextiraOne certyfikowała swoje centrum szkoleniowe w zakresie produktów dla firm Alcatela-Lucenta. Firma będzie teraz jako jedyna w Polsce prowadziła szkolenia oraz wydawała certyfikaty dla rozwiązań z zakresu telefonii IP oraz zunifikowanej komunikacji.
2009-09-08 14:57:10 (źródło: IDG.pl)

Stolica ma bezpieczne sieci WiFi

Kaspersky Lab opublikował wyniki swoich badań na temat bezpieczeństwa bezprzewodowych sieci w Warszawie. W porównaniu do Torunia sieci WiFi w stolicy są naprawdę dobre.
2009-09-08 14:43:40 (źródło: IDG.pl)

Przekonujemy się do call centers

Według badań przeprowadzonych przez Interactive Intelligence, Polacy coraz chętniej korzystają z telefonicznych centrów obsługi klienta (call/contact centers). Wadami tego typu kontaktów, na które wciąż narzekamy, są: długi czas oczekiwania na połączenie i zbyt duża liczba opcji do wyboru przed rozmową z konsultantem,
2009-09-08 13:52:26 (źródło: IDG.pl)

IDC: wolniejszy rozwój własnych centrów danych

Najnowsze badania pokazują, że firmy coraz częściej spodziewają się obniżenia inwestycji we własne centra danych, ponieważ wiele z nich zamierza przemieszczać swoje aplikacje w "chmurę".
2009-09-08 13:41:38 (źródło: IDG.pl)

Pamięci masowe NAS firmy Sonnet

Kalifornijska firma Sonnet wprowadziła na rynek dwie sieciowe pamięci masowe NAS obsługujące technologie RAID 5 i RAID 0. Pierwszy produkt nosi nazwę D400QR5 i jest urządzeniem wolno stojącym, a drugi (R400QR5) należy instalować w szafie.
2009-09-08 11:25:09 (źródło: IDG.pl)

Quest vWorkspace do wirtualizacji desktopów

Firma Quest Software wprowadziła do sprzedaży nową wersję Quest vWorkspace, rozwiązania do zarządzania środowiskiem wirtualnych desktopów. Najnowsza wersja ułatwia firmom i instytucjom wprowadzenie wirtualnej infrastruktury desktopów (VDI - virtual desktop infrastructure) oraz zapewnia lepsze wsparcie dla nowych użytkowników.
2009-09-08 11:15:54 (źródło: IDG.pl)

Motorola: zdalne testowanie bezpieczeństwa WLAN

Dział Enterprise Mobility Solutions firmy Motorola zaprezentował rozwiązanie AirDefense Wireless Vulnerability Assessment - opatentowaną technologię zabezpieczającą, służącą do prewencyjnej analizy stopnia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych.
2009-09-08 10:37:47 (źródło: IDG.pl)

Intel przedstawia nowe procesory Core i7, Core i5 i Xeon 3400

Intel zaprezentował dziś nowe modele procesorów do komputerów stacjonarnych i serwerów. Wraz z nową rodziną procesorów Core i5, dwoma modelami procesorów Core i7 (Core i7-860 i Core i7-870) oraz procesorem Intel Xeon 3400, firma wprowadza mikroarchitekturę Nehalem na szeroki rynek komputerów stacjonarnych i serwerów.
2009-09-08 07:26:05 (źródło: IDG.pl)

IMS ma wsparcie ze strony największych

Alcatel-Lucent, Ericsson, Fujitsu, NEC, NSN i DoCoMo opracowują specyfikacje techniczne na potrzeby zaawansowanych usług sieciowych IMS.
2009-09-07 21:04:35 (źródło: IDG.pl)

ESET Mobile Antivirus w polskiej wersji językowej

Spółka ESET udostępniła polską wersję językową ESET Mobile Antivirus - programu antywirusowego dla smartfonów oraz urządzeń Pocket PC, działających w oparciu o system Windows Mobile.
2009-09-07 16:57:36 (źródło: IDG.pl)

RSA: zalecenia bezpieczeństwa dla środowiska wirtualnego

Podczas konferencji VMworld, RSA, dział bezpieczeństwa EMC, udostępnił rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa i zgodności dla środowisk wirtualnych. Opublikowane wskazówki skupiają się przede wszystkim na optymalnym wykorzystaniu narzędzi zarządzania i bezpieczeństwa udostępnionych przez VMware, także należąca do EMC.
2009-09-07 13:47:01 (źródło: IDG.pl)

Ekologicznie na IFA 2009

Niemcy bardzo serio traktują działania pro-ekologiczne i mają podobno najwięcej elektrowni wiatrowych na świecie. Nastawienie pro-eko było też wyraźnie widoczne na tegorocznych targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie.
2009-09-07 12:46:41 (źródło: IDG.pl)

Citrix: wirtualne desktopy "wysokiej rozdzielczości"

Firma zapowiedziała nowe uzupełnienia w technologii HDX, pozwalają na pracę z wirtualnym desktopem w środowiskach profesjonalnej grafiki. Nowa technologia HDX 3D, dostępna jako część rozwiązania Citrix XenDesktop, ma dostarczać aplikacje o wysokiej rozdzielczości w dowolne miejsce i przez każdą sieć.
2009-09-07 12:22:37 (źródło: IDG.pl)

Panda Security i Spamina współpracują

Panda Security i Spamina (część Inspirit Group) podpisały porozumienie o współpracy, dzięki której oferować będą rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo poczty e-mail. Nowe rozwiązania będą dostępne na rynku w czwartym kwartale br. i będą sprzedawane zarówno w formie urządzenia, jak i usług świadczonych w modelu cloud computing.
2009-09-07 11:59:26 (źródło: IDG.pl)

Intelowskie procesory Clarkdale obsłużą również serwery

Intel skorygował swoje plany i informuje, że procesory Clarkdale (układy oparte na architekturze Westmere, produkowane przy użyciu technologii 32 nm) będą dostępne również w wersjach przystosowanych do budowania serwerów. Firma zakładała wcześniej, że procesor będzie instalowany wyłącznie w komputerach PC.
2009-09-07 11:33:19 (źródło: IDG.pl)

Sprzedaż serwerów leci w dół

W II kw. br. światowa sprzedaż serwerów spadła o 28 proc. w ujęciu rok do roku, zmniejszyły się także przychody dostawców o 29,4 proc. - donoszą analitycy Gartnera. Najsłabiej pod względem popytu na nowe serwery wypadł region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), gdzie sprzedano aż o 31,9 mniej wydajnych komputerów. Długofalowemu efektowi recesji gospodarczej nie oparły się tym razem nawet najpopularniejsze serwery z segmentu x86.
2009-09-07 11:10:15 (źródło: IDG.pl)

Microsoft: zaczęły się ataki przez lukę w IIS

Przedstawiciele Microsoftu oficjalnie ostrzegli użytkowników serwera Internet Information Services (IIS) przed atakami, przeprowadzanymi przez wykrytą niedawną lukę w zabezpieczeniach tego oprogramowania. Koncern zapowiedział już, że wkrótce pojawi się poprawka - do tego czasu użytkownicy mogą zabezpieczyć się wprowadzając odpowiednie zmiany do konfiguiracji.
2009-09-07 06:53:27 (źródło: IDG.pl)

Red Hat: nowa wersja narzędzi do zarządzania systemem

Firma udostępniła kolejną edycję swoich narzędzi zarządzania systemem, która jest pierwsza wersją opartą na projekcie open source SpaceWalk.
2009-09-04 13:17:00 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: rozszerzenia Worry-Free Security

Firma wprowadza na rynek nową wersję rozwiązania Worry-Free Business Security, przeznaczonego dla małych i średnich firm, rozszerzoną o nowe funkcje i wykorzystującą infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network.
2009-09-04 12:21:38 (źródło: IDG.pl)

Dell i Brocade rozszerzają współpracę OEM

Dell i Brocade rozszerzyły współprace i zawarły kolejne porozumienie OEM. Przewiduje ono, że Dell będzie odsprzedawać, opatrując je swoim znakiem firmowym, szereg rozwiązań sieciowych oraz innych urządzeń produkowanych przez firmę Brocade.
2009-09-04 11:17:56 (źródło: IDG.pl)

Procesory, które zmieniły nasze życie

Mikroprocesor to niesamowite urządzenie. To mózg komputera mający postać niewielkiego układu scalonego, w skład którego wchodzi kilkaset milionów tranzystorów oraz innych elementów elektronicznych. Procesory najnowszych generacji zajmują powierzchnię liczoną w centymetrach kwadratowych i mają tak potężną moc obliczeniową, jaką kilkadziesiąt lat temu można było uzyskać instalując sprzęt zajmujący całą dzisiejszą serwerownię. Prawie wszystkie urządzenia jakich obecnie używamy (od telewizora przez komputer po samochód) zawierają te niewielkie cuda techniki, bez których nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej.
2009-09-04 09:31:06 (źródło: IDG.pl)

Comarch: rozwiązanie dla operatorów mobilnych

Comarch wypuszcza na rynek nowe rozwiązanie - Comarch Next Generation Network Planning - wspierające operatorów mobilnych w planowaniu i zarządzaniu siecią. Pozwala ono na uproszczenie i automatyzację procesów i zadań operacyjnych, jak również dostarcza operatorom funkcjonalności specyficzne dla sieci typu SON (Self-Organizing Networks).
2009-09-03 16:28:12 (źródło: IDG.pl)

F-Secure Internet Security 2010 już jest

Spółka F-Secure wprowadziła dziś na rynek nową wersję pakietu Internet Security. Zgodnie z wynikami testów przeprowadzonych przez AV-Test.org, F-Secure Internet Security 2010 ma nawet o 80% mniejszy wpływ na pracę systemu (obciążenie) i o ok. 60% szybciej skanuje komputer w porównaniu do poprzedniej wersji.
2009-09-03 16:01:39 (źródło: IDG.pl)

IBM: wirtualny desktop w chmurze

Firma udostępnia usługę subskrypcyjną, która ma ułatwiać dużym firmom stosowanie technologii wirtualizacji desktopów.
2009-09-03 14:11:57 (źródło: IDG.pl)

Wirtualizacja serwerów pełną parą

Ponad połowę nowych serwerów włączonych do pracy w 2009 r. będą stanowiły jednostki wirtualne - twierdzą analitycy TheInfoPro. Za trzy lata odsetek ten ma sięgnąć 80 proc. Popytowi na rozwiązania wirtualne będzie towarzyszył dynamiczny wzrost zapotrzebowania na kolejne wersje "hypervisorów", umożliwiających pracę wielu systemów operacyjnych na jednej, fizycznej maszynie.
2009-09-03 13:28:11 (źródło: IDG.pl)

FCX10G/FCX10G2 - transpondery 10 Gb/s

Firma Salumanus, dostawca specjalizowanych komponentów i urządzeń do systemów teleinformatycznych, wprowadziła do swojej oferty zaawansowane jedno i dwukanałowe transpondery 10 Gb/s firmy Arcutronix. Urządzenia FCX10G/FCX10G2 oferują pełną regenerację 3R (wzmocnienie i odtwarzanie kształtu sygnału oraz odtwarzanie sygnałów zegara).
2009-09-03 13:09:14 (źródło: IDG.pl)

Adobe przejmuje Business Catalyst i jej spółkę zależną

Adobe Systems przejęła dostawcę platform służących do budowy biznesów online, firmę Business Catalyst, oraz jej spółkę zależną GoodBarry.
2009-09-03 12:17:59 (źródło: IDG.pl)

Hitachi podwaja pojemność dysku Travelstar 7K500 SATA

Hitachi Global Storage wprowadza na rynek nową wersję dysku Travelstar 7K500 SATA. Dysk (mający wielkość 2,5 cala) ma pojemność 500 GB (dwa razy więcej niż poprzednia wersja) i pracuje o ok. 16% szybciej). Talerze dysku obracają się z szybkością 7200 obrotów na minutę.
2009-09-03 11:16:16 (źródło: IDG.pl)

Hitachi podwaja pojemność 2,5-calowego dysku linii Travelstar

Hitachi Global Storage wprowadza na rynek nową, pojemniejszą i szybszą wersję dysku Travelstar. Dysk Travelstar 7K500 SATA (o wielkości 2,5 cala) ma pojemność 500 GB (czyli dwa razy więcej niż poprzednia wersja produktu) i pracuje o ok. 16% szybciej. Talerze dysku obracają się z szybkością 7200 obrotów na minutę.
2009-09-03 11:16:16 (źródło: IDG.pl)

Google opatentowało wygląd wyszukiwarki

Po ponad pięciu latach od złożenia wniosku, amerykański urząd patentowy przyznał Google patent na wygląd strony z wyszukiwarką.
2009-09-03 11:01:29 (źródło: IDG.pl)

Współpraca Emerson i Sun Microsystems

Emerson Network Power oraz Sun Microsystems ogłosiły zawarcie globalnego partnerstwa handlowego, którego celem jest dostarczenie firmom i organizacjom planów rozwoju i technologii zwiększających efektywność energetyczną ich centrum danych.
2009-09-02 16:12:54 (źródło: IDG.pl)

"TrojanDownloadery" atakują

Firma ESET opublikowała listę zagrożeń, które najczęściej infekowały komputery użytkowników na całym globie w sierpniu bieżącego roku. W grupie 10 najaktywniejszych zagrożeń ubiegłego miesiąca znalazły się aż 3 programy typu TrojanDownloader.
2009-09-02 16:08:45 (źródło: IDG.pl)

Nowa era - IT jako usługa

Definicja "chmury" według firmy NetApp to IT as a Service (ITaaS), ze ścisłą kooperacją partnerów - zarówno technologicznych, jak i dostawców usług.
2009-09-02 16:02:29 (źródło: IDG.pl)

Nieostrożni członkowie społeczności internetowych

Internauci korzystający z serwisów społecznościowych skarżą się na wzrastającą ilość spamu i złośliwego oprogramowania. Większość obawia się też kradzieży tożsamości. Mimo to nie dbają wystarczająco o swoje bezpieczeństwo w Sieci.
2009-09-02 15:10:12 (źródło: IDG.pl)

Cisco przygotowuje platformę pracy grupowej

Firma projektuje oprogramowanie platformy współpracy, która ma umożliwić przedsiębiorstwom połączenie w jednym interfejsie sieci społecznościowych, aplikacji dostarczania treści i transakcyjnych.
2009-09-02 14:10:14 (źródło: IDG.pl)

VMware: nowe narzędzia zarządzania wirtualizacją

Firma przygotowała nowe narzędzia do zarządzania wirtualizacja, które po raz pierwszy zostaną zademonstrowane podczas imprezy VMworld odbywającej się w tym tygodniu w San Francisco.
2009-09-02 13:25:19 (źródło: IDG.pl)

Braidwood alternatywą dla napędów SSD

Intel opracował technologię noszącą nazwę Braidwood, dzięki której rozruch komputera trwa znacznie krócej, a zainstalowane na nim aplikacje można bardzo szybko uruchamiać. Braidwood to technologia produkcji pamięci NAND/flash. Pamięci takie znajdują się na module, który można instalować na płycie głównej komputera.
2009-09-02 12:48:56 (źródło: IDG.pl)

Multimedialne nowości Nokii

Podczas rozpoczynającego się dzisiaj kongresu Nokia World, firma zaprezentowała swoje nowe urządzenia i usługi. Nokia stawia na multimedialność, personalizację urządzeń i współpracę z serwisami społecznościowymi.
2009-09-02 11:59:39 (źródło: IDG.pl)

NetDefend DFL-160: zapora UTM dla małych sieci domowych i biur

D-Link wprowadza na rynek SOHO (małe sieci domowe i biurowe) zaporę z ujednoliconym zarządzaniem zagrożeniami (UTM; Unified Threat Management). Zapora UTM NetDefend D-Link DFL-160 to urządzenie, które monitoruje ruch w sieci i aktywnie blokuje niebezpieczne treści, w tym wirusy i robaki, zapobiega szkodom powodowanym przez niebezpieczne programy, hakerów i inne zagrożenia sieciowe.
2009-09-02 11:14:50 (źródło: IDG.pl)

Windows 7 RTM już do ściągnięcia - pobierz za darmo ze strony Microsoftu

Microsoft udostępnił do pobrania Windows 7 Enterprise w edycji ostatecznej (RTM). Do ściągnięcia systemu nie jest wymagane posiadane licencji MSDN ani Technet, wystarczy wejść w witrynę Technet Evaluation Center.
2009-09-02 03:09:19 (źródło: IDG.pl)

QNAP TS-809 Pro z nowym procesorem

Firma QNAP Systems zaprezentowała ośmiodyskowy model TS-809 Pro z nowym procesorem Intel Core 2 Duo 2.8 GHz.
2009-09-01 16:12:50 (źródło: IDG.pl)

EMC przejmuje firmę FastScale

EMC przejął firmę FastScale Technology, specjalizującą się w produkcji oprogramowania obsługującego centra danych i wspierającego przetwarzanie danych w trybie “cloud computing".
2009-09-01 13:32:37 (źródło: IDG.pl)

Zmiana country managera EMC w Polsce

Paweł Wojciechowski, dotychczasowy dyrektor techniczny w firmie EMC Polska, został nowym country managerem firmy. Jest odpowiedzialny za prowadzenie polskiego oddziału spółki oraz za bezpośrednie, codzienne kontakty z polskimi klientami i partnerami.
2009-09-01 12:22:24 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: nowa wersja zabezpieczenia bramy internetowej

Nowe rozwiązanie zabezpieczające bramę internetową - Trend Micro Web Gateway Security, integrujące produkt InterScan Web Security Virtual Appliance 5.0 z nowym modułem Advanced Reporting and Management, wykorzystuje infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network jako źródło informacji o zagrożeniach internetowych.
2009-09-01 12:21:33 (źródło: IDG.pl)

World Traveler wyszuka połączenie lotnicze

Psiloc, polski dostawca rozwiązań mobilnych, wprowadza na rynek najnowszą wersję aplikacji dla podróżujących, World Traveler, zawierającą nową usługę LOTY, która pozwala na otrzymywanie natychmiastowej informacji o opóźnieniach bądź zmianach z rozkładzie lotów.
2009-09-01 12:11:17 (źródło: IDG.pl)

VMware: usługa ułatwiająca wprowadzenie wirtualizacji

Na konferencji VMworld 2009 firma przedstawiła wersję beta usługi VMware Go, która ma ułatwiać mniejszym firmom wprowadzenie wirtualizacji po raz pierwszy.
2009-09-01 11:44:55 (źródło: IDG.pl)

AMD prezentuje energooszczędny, sześciordzeniowy procesor Opteron

AMD wprowadził wczoraj do swojej oferty energooszczędną wersję sześciordzeniowego procesora Opteron (znanego pod nazwą kodową Istanbul, przeznaczonego do budowania serwerów). Układ Opteron 2419 EE pobiera 40 W mocy, czyli niewiele więcej niż czterordzeniowe procesory Opteron (nazwa kodowa Shanghai).
2009-09-01 10:05:11 (źródło: IDG.pl)

6 powodów ograniczających innowacyjność Microsoftu

W zeszłym roku Microsoft przeznaczył na prace badawczo-rozwojowe prawie o 50 proc. więcej niż IBM, ponad trzykrotnie więcej niż Google i Oracle oraz niemal dziewięciokrotnie więcej niż Apple. Mimo to nikt nie uważa koncernu z Redmond za firmę dziewięć razy bardziej innowacyjną od producenta komputerów Mac i iPhone`a. Dlaczego? Oto 6 przyczyn
2009-09-01 01:01:01 (źródło: IDG.pl)

Komórki a rak mózgu - coraz więcej badań

Doniesienia o szkodliwości telefonów komórkowych na organizm człowieka, głównie na jego mózg i głowę, pojawiają się systematycznie od lat. Choć często są potem dementowane, to skłaniają do refleksji. Według najnowszych badań ponad czterdziestu naukowców zajmujących się promieniowaniem elektromagnetycznym ryzyko zachorowania na poważne nowotwory mózgu wzrasta kilkukrotnie u osób "przylepionych" do komórek. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież.
2009-08-31 12:50:14 (źródło: IDG.pl)

Diskeeper: koniec problemów z fragmentacją dysków?

Firma poinformowała, iż opracowała przełomową technologię, która ma niedopuszczać do 85 proc. fragmentacji pojawiających się w systemie plików Windows. Nowe oprogramowanie ma także istotnie zwiększyć wydajność systemu.
2009-08-31 12:26:00 (źródło: IDG.pl)

Intel podnosi prognozy

Kierownictwo koncernu Intel spodziewa się, że w trzecim kwartale br. przychody firmy wyniosą co najmniej 8,8 mld USD. Wcześniejsze prognozy zakładały obroty na średnim poziomie niższym o 0,5 mld USD. Marża handlowa brutto ma wynieść ok. 53 proc.
2009-08-31 11:02:20 (źródło: IDG.pl)

Fujitsu z nowym rozwiązaniem przeciwko złodziejom

Fujitsu rozszerzyła ofertę zabezpieczeń laptopów o technologię Advanced Theft Protection (ATP). Rozwiązanie pozwala właścicielowi notebooka zdalnie zablokować skradzione lub zgubione urządzenie albo też uruchomić blokadę w określonym przez siebie czasie. Firma twierdzi, że notebook zablokowany z wykorzystaniem tej funkcji nie daje się uruchomić i staje się bezużyteczny dla nieupoważnionych użytkowników.
2009-08-31 10:47:42 (źródło: IDG.pl)

Pillar wprowadza dyski twarde 2 TB do centrów danych

Pillar Data Systems jest pierwszą firmą, która zdecydowała się wprowadzić do macierzy dyskowych klasy enterprise dyski twarde SATA o pojemności 2 TB. Firma instaluje takie dyski w swoich systemach pamięci masowych linii Axiom.
2009-08-31 10:41:19 (źródło: IDG.pl)

Najnowsze, zmasowane ataki na witryny mogą mieć wspólne źródło

Trzy duże fale ataków SQL Injection, jakie pojawiły się w ostatnich trzech miesiącach, prawdopodobnie były sterowane z tego samego źródła.
2009-08-28 13:46:12 (źródło: IDG.pl)

Dell na plusie, ale gorzej niż rok temu

W drugim kwartale finansowym obroty koncernu Dell były o 22 proc. mniejsze od przychodów za drugi trymestr 2008 roku. Wpływy koncernu wyniosły ok. 10, 6 mld USD. Kwartał zakończony 31 lipca firma zamknęła zyskiem netto na poziomie 472 mln USD.
2009-08-28 12:32:50 (źródło: IDG.pl)

Opera Software: Opera 10 w wersji RC

Firma udostępniła wersję Release Candidate przeglądarki Opera 10, która jest edycją kompletną, zawierająca sporą liczbę nowych mechanizmów oraz ulepszenia w zakresie szybkości i wydajności działania.
2009-08-28 12:22:16 (źródło: IDG.pl)

Układy USB 3.0 typu SoC firmy Symwave

Symwave jest jednym z pierwszych producentów, którzy podjęli produkcję układów scalonych SoC obsługujących połączenia USB 3.0. Firma ujawniła na początku tego tygodnia - na konferencji Hot Chips - szczegóły techniczne opracowanego przez siebie układu SoC (System on Chip) , który pracuje zgodnie ze standardem USB 3.0.
2009-08-28 11:32:43 (źródło: IDG.pl)

Interactive Intelligence: nowa wersja aplikacji do audiokonferencji

Spółka Interactive Intelligence wprowadził na rynek nową wersję aplikacji Interaction Conference 3.0, która do dotychczasowych możliwości audiokonferencji dodaje planowanie połączeń, nagrywanie i tworzenie raportów.
2009-08-27 16:16:00 (źródło: IDG.pl)

IBM pokazał procesor Power7

IBM pokazał kilka dni temu w Palo Alto (Kalifornia) na konferencji Hot Chips swój najnowszy procesor Power7 i ujawnił pewne szczegóły techniczne dotyczące tego produktu, którego premiera zapowiadana jest na 2010 r. Power7 to ośmiordzeniowy procesor zawierający 1,2 mld tranzystorów, zdolny wykonywać jednocześnie 32 wątki obliczeniowe (4 wątki na rdzeń).
2009-08-27 13:25:14 (źródło: IDG.pl)

Wraca popyt na wydajne routery dla ISP

Po dość kiepskim początku roku na rynku routerów dla dostawców usług (ISP) i operatorów można zaobserwować delikatny ruch "w górę". Według danych Dell’Oro Group w II kw. 2009 r. popyt na te urządzenia wzrósł o 9 proc. w stosunku do I kw. br., a prognozy mówią o powrocie wyraźnej koniunktury w latach 2011-2013, gdy wartość rynku routerów dla ISP ma przekroczyć 10 mld USD. Do podobnych wniosków doszli analitycy Infonetics Research, którzy wykazali dodatkowo, że bliski routerom sektor przełączników klasy operatorskiej wciąż notuje spadki.
2009-08-27 13:19:31 (źródło: IDG.pl)

IBM: wzrost liczby trojanów - spadek ataków phishingu

Według najnowszego raportu opublikowanego przez firmę, w pierwszej połowie roku odnotowano istotny spadek wolumenu spamu związanego z phishingiem, przy jednoczesnym wzroście wykorzystania przez cybeprzestepców bardziej efektywnych technologii przechwytywania wrażliwych danych osobowych.
2009-08-27 12:30:44 (źródło: IDG.pl)

Blue Coat: nowe funkcje programu Reporter 9.0

Blue Coat Systems wprowadził nowe możliwości do programu Reporter 9.0 służącego do sporządzania raportów z ruchu sieciowego. System pozwala na monitorowanie aktywności użytkowników w sieci w oparciu o role, dając możliwość szczegółowego określania uprawnień dostępu do poszczególnych funkcjonalności aplikacji.
2009-08-27 12:24:25 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następnakomputery, oprogramowanie