hipermarkety Sieci komputerowe - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następna

TS-110 - nowy dysk sieciowy QNAP

QNAP TS-110 to model dysku sieciowego dla użytkowników domowych i małych firm. Oferuje miejsce na kopię zapasową, cyfrowe zdjęcia, muzykę i filmy. Obsługuje standard DLNA i pozwala udostępniać pliki w sieci.
2009-10-23 14:36:46 (źródło: IDG.pl)

APC: energooszczędny zasilacz Back-UPS RS 550VA

APC by Schneider Electric wprowadziła do oferty zasilacz bezprzerwowy Back-UPS RS 550VA o topologii line-interactive, pozwalający użytkownikom ograniczać straty energii. Nowe zasilacze wzbogacono o funkcje energooszczędnego ładowania oraz odcinania zasilania urządzeń peryferyjnych w czasie, gdy komputer jest w trybie uśpienia bądź hibernacji. Zawierają one także trzy gniazdka podtrzymywania bateryjnego oraz automatyczną regulację napięcia (AVR).
2009-10-23 14:26:07 (źródło: IDG.pl)

Biznes czeka? na Windows 7

Zainteresowanie nowym systemem Microsoftu w?ród firmowych administratorów jest porównywalna jedynie ze skal? adopcji Windows 2000 nap?dzan? obawami przed tzw. problemem roku 2000 - wynika z bada? przeprowadzonych przez Information Technology Intelligence oraz Sunbelt Software.
2009-10-23 13:52:23 (źródło: IDG.pl)

Biznes czekał na Windows 7

Zainteresowanie nowym systemem Microsoftu wśród firmowych administratorów jest porównywalna jedynie ze skalą adopcji Windows 2000 napędzaną obawami przed tzw. problemem roku 2000 - wynika z badań przeprowadzonych przez Information Technology Intelligence oraz Sunbelt Software.
2009-10-23 13:52:23 (źródło: IDG.pl)

Niedostatki zabezpiecze? urz?dze? ko?cowych w firmach

Novell podsumowa? wyniki bada? “Ocena zagro?e?" przeprowadzonych w?ród u?ytkowników. Zdaniem administratorów IT, g?ównymi przyczynami pojawiania si? zagro?e? s?: niedostateczna ochrona danych, braki w politykach dost?pu dla u?ytkowników mobilnych oraz luki w spójno?ci systemów ochrony.
2009-10-23 12:27:45 (źródło: IDG.pl)

Niedostatki zabezpieczeń urządzeń końcowych w firmach

Novell podsumował wyniki badań “Ocena zagrożeń" przeprowadzonych wśród użytkowników. Zdaniem administratorów IT, głównymi przyczynami pojawiania się zagrożeń są: niedostateczna ochrona danych, braki w politykach dostępu dla użytkowników mobilnych oraz luki w spójności systemów ochrony.
2009-10-23 12:27:45 (źródło: IDG.pl)

IBM - nowy model macierzy dyskowej linii DS8000

IBM wprowadził na rynek, po trzech latach od ostatniej premiery, kolejny model swojej wydajnej macierzy dyskowej linii DS8000. Macierz DS8700 jest oparta na firmowym procesorze Power6 i pracuje ponad dwa razy szybciej niż macierz DS8300.
2009-10-23 10:25:40 (źródło: IDG.pl)

Chiny przygotowuj? si? do wojny w Sieci

Kraj rozbudowuje infrastruktur? informatyczn?, co ma zapewni? mu zwyci?stwo w przysz?ej cyberwojnie. Chi?czycy zamierzaj? wykorzysta? przewag? w tym zakresie do przeprowadzania zaawansowanych, d?ugoterminowych ataków komputerowych o charakterze wywiadowczym.
2009-10-23 09:26:58 (źródło: IDG.pl)

Chiny przygotowują się do wojny w Sieci

Kraj rozbudowuje infrastrukturę informatyczną, co ma zapewnić mu zwycięstwo w przyszłej cyberwojnie. Chińczycy zamierzają wykorzystać przewagę w tym zakresie do przeprowadzania zaawansowanych, długoterminowych ataków komputerowych o charakterze wywiadowczym.
2009-10-23 09:26:58 (źródło: IDG.pl)

Aktualizacja: Premiera Windows 7. Narodziny systemu

Jeszcze przed premier? zebra? pozytywne opinie u?ytkowników i ekspertów. Jest szybki, zaskakuje wygod? u?ytkowania i nowymi funkcjami. Je?li wszystko to prze?o?y si? na wyniki sprzeda?y, to Windows 7 przebije popularno?ci? dwa ciesz?ce si? najlepsz? opini? systemy w historii Microsoftu: Windows 98 SE i Windows XP. Przez ostatni rok, wspólnie z Wami, ?ledzili?my post?py prac nad tworzeniem nowego systemu.
2009-10-22 18:29:40 (źródło: IDG.pl)

Ochrona bazy danych od wewn?trz

W roku 2008 liczba naruszonych rekordów wra?liwych w bazach danych szacowana by?a na ponad 285 milionów, przy czym 99,9 proc. z nich skradziono bezpo?rednio z serwerów i aplikacji. Wed?ug specjalistów firmy Sentrigo, mo?na oczekiwa? nie tylko wzrostu wolumenu nara?onych danych, ale tak?e bardziej skomplikowanych okoliczno?ci, w których to si? wydarzy.
2009-10-22 12:42:30 (źródło: IDG.pl)

Ochrona bazy danych od wewnątrz

W roku 2008 liczba naruszonych rekordów wrażliwych w bazach danych szacowana była na ponad 285 milionów, przy czym 99,9 proc. z nich skradziono bezpośrednio z serwerów i aplikacji. Według specjalistów firmy Sentrigo, można oczekiwać nie tylko wzrostu wolumenu narażonych danych, ale także bardziej skomplikowanych okoliczności, w których to się wydarzy.
2009-10-22 12:42:30 (źródło: IDG.pl)

Enterasys prezentuje nowe prze??czniki linii S

Enterasys poszerza ofert?, wprowadzaj?c na rynek now? lini? prze??czników Ethernet. Prze??czniki S-Series mog? obs?ugiwa? kilka razy wi?cej po??cze? ni? produkowane do tej pory prze??czniki N-Series i przetwarzaj? pakiety blisko 10 razy szybciej.
2009-10-22 11:42:11 (źródło: IDG.pl)

Enterasys prezentuje nowe przełączniki linii S

Enterasys poszerza ofertę, wprowadzając na rynek nową linię przełączników Ethernet. Przełączniki S-Series mogą obsługiwać kilka razy więcej połączeń niż produkowane do tej pory przełączniki N-Series i przetwarzają pakiety blisko 10 razy szybciej.
2009-10-22 11:42:11 (źródło: IDG.pl)

Gartner: wirtualizacja obs?uguje dzisiaj oko?o 18 proc. obci??e? serwerów

Post?puje proces wirtualizacji serwerów. Wed?ug firmy badawczej, w tym roku na serwerach wirtualnych pracuje ju? 18 proc. obci??e? serwerów, w roku przysz?ym ma by? to 28 proc., a w roku 2012 ju? prawie po?owa obci??e?.
2009-10-21 12:47:52 (źródło: IDG.pl)

Gartner: wirtualizacja obsługuje dzisiaj około 18 proc. obciążeń serwerów

Postępuje proces wirtualizacji serwerów. Według firmy badawczej, w tym roku na serwerach wirtualnych pracuje już 18 proc. obciążeń serwerów, w roku przyszłym ma być to 28 proc., a w roku 2012 już prawie połowa obciążeń.
2009-10-21 12:47:52 (źródło: IDG.pl)

2009 - gorszy rok dla reklamy internetowej

Według prognozy firmy eMarketer, 2009 będzie pierwszym rokiem od czasów bańki internetowej, w którym zmaleją wydatki na reklamę online.
2009-10-21 11:56:52 (źródło: IDG.pl)

Oracle stawia na integracj?

Premiery nowych wersji oprogramowania, prezentacja drugiej ods?ony Oracle Database Machine oraz zapowied? wprowadzenia na rynek w przysz?ym roku pakietu aplikacji Fusion Applications - to najwa?niejsze nowo?ci przedstawione w pa?dzierniku przez Oracle’a na dorocznej konferencji OpenWorld. Przyci?gn??a ona ponad 40 tys. uczestników, a tak?e setki firm, które prezentowa?y swoj? ofert? i nowe produkty na stoiskach w dwóch ogromnych halach wystawowych w centrum San Francisco.
2009-10-21 11:14:18 (źródło: IDG.pl)

Oracle stawia na integrację

Premiery nowych wersji oprogramowania, prezentacja drugiej odsłony Oracle Database Machine oraz zapowiedź wprowadzenia na rynek w przyszłym roku pakietu aplikacji Fusion Applications - to najważniejsze nowości przedstawione w październiku przez Oracle’a na dorocznej konferencji OpenWorld. Przyciągnęła ona ponad 40 tys. uczestników, a także setki firm, które prezentowały swoją ofertę i nowe produkty na stoiskach w dwóch ogromnych halach wystawowych w centrum San Francisco.
2009-10-21 11:14:18 (źródło: IDG.pl)

B?d? kolejne zwolnienia w Sun Microsystems

W obliczu przed?u?aj?cych si? procedur zwi?zanych z opiniowaniem planowanej fuzji Sun i Oracle w?adze mniejszego koncernu planuj? kolejne redukcje zwolnienia. W przysz?ym roku prac? ma straci? 3 tys. osób, czyli ok. 10 proc. wszystkich zatrudnionych w Sun Microsystems.
2009-10-21 11:06:02 (źródło: IDG.pl)

Będą kolejne zwolnienia w Sun Microsystems

W obliczu przedłużających się procedur związanych z opiniowaniem planowanej fuzji Sun i Oracle władze mniejszego koncernu planują kolejne redukcje zwolnienia. W przyszłym roku pracę ma stracić 3 tys. osób, czyli ok. 10 proc. wszystkich zatrudnionych w Sun Microsystems.
2009-10-21 11:06:02 (źródło: IDG.pl)

Cisco prezentuje drug? generacj? routerów ISR

Cisco poszerzy?o w tym tygodniu ofert? o nowe routery ISR (Integrated Services Router). S? to urz?dzenia nale??ce do nowej linii ISR G2 (druga generacja), zaprojektowane z my?l? o obs?ugiwanie aplikacji multimedialnych i ?wiadczenie zwirtualizowanych us?ug sieciowych.
2009-10-21 10:39:07 (źródło: IDG.pl)

Cisco prezentuje drugą generację routerów ISR

Cisco poszerzyło w tym tygodniu ofertę o nowe routery ISR (Integrated Services Router). Są to urządzenia należące do nowej linii ISR G2 (druga generacja), zaprojektowane z myślą o obsługiwanie aplikacji multimedialnych i świadczenie zwirtualizowanych usług sieciowych.
2009-10-21 10:39:07 (źródło: IDG.pl)

D-Link: router z obs?ug? 3,5 G

D-Link wprowadza na rynek nowy router bezprzewodowy 3,5 G (HSDPA) z wej?ciem na kart? SIM. Czteroportowe urz?dzenie obs?uguje tradycyjne po??czenia ethernetowe i WLAN (802.11b/g).
2009-10-20 14:34:09 (źródło: IDG.pl)

D-Link: router z obsługą 3,5 G

D-Link wprowadza na rynek nowy router bezprzewodowy 3,5 G (HSDPA) z wejściem na kartę SIM. Czteroportowe urządzenie obsługuje tradycyjne połączenia ethernetowe i WLAN (802.11b/g).
2009-10-20 14:34:09 (źródło: IDG.pl)

EuroCloud: porozmawiajmy o SaaS i cloud computing

W Europie powołano do życia organizację zrzeszającą społeczność biznesową, zebraną wokół usług SaaS (Software as a Service) i cloud computing. Organizacja zrzeszająca kluczowych graczy z Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Belgii, Luksemburgu i Hiszpanii będzie kierowana przez Pierre-JosĂŠ Billotte, prezesa i założyciela francuskiej organizacji ASP Forum. Według planów do 2014 roku EuroCloud będzie posiadać 20 organizacji regionalnych (w tym z Polski) i około 500 członków.
2009-10-20 14:17:41 (źródło: IDG.pl)

DrayTek: router i centralka VoIP w jednym

DrayTek Vigor IPPBX 2820 to urządzenie sieciowe wyposażone w zaawansowane funkcje routera i centralki VoIP. Nowa propozycja DrayTek skierowana jest głównie do sektora biznesowego, wykorzystującego w codziennej pracy tanie połączenia VoIP.
2009-10-20 14:07:18 (źródło: IDG.pl)

Rekordowe wyniki Apple w III kwartale

W minionym kwartale Apple zanotował najwyższy zysk w historii. Przy obrotach rzędu niemal 10 mld USD zysk netto przekroczył 1,65 mld USD. Od lipca do września br. nabywców znalazło 3,05 mln komputerów Mac i 7,4 mln telefonów iPhone. W skali roku o 8 proc. spadła sprzedaż odtwarzaczy iPod.
2009-10-20 12:54:53 (źródło: IDG.pl)

Novell: nowa wersja PlateSpin Recon

Firma udostępniła nową wersję narzędzia do profilowania, analizy i planowania obciążeń serwerów. PlateSpin Recon 3.7 łączy funkcje planowania konsolidacji serwerów z zarządzaniem zasobami środowiska IT. W nowej wersji Novell rozbudował funkcje analizy zasobów, w ramach których są obecnie dostępne szczegółowe widoki bieżącego, wcześniejszego i przewidywanego wykorzystania lokalnych i zdalnych zasobów pamięci masowej.
2009-10-20 11:33:49 (źródło: IDG.pl)

IBM ujawnia plany na przysz?y rok

IBM zamierza wprowadzi? na rynek w przysz?ym roku szereg nowych rozwi?za? sprz?towych, w tym komputer mainframe kolejnej generacji oraz procesor Power7. Firma ujawni?a swoje plany w trudnym, dla siebie oraz innych dostawców serwerów, okresie. Jak wynika z opublikowanego w zesz?ym tygodniu raportu, jej przychody ze sprzeda?y systemów typu mainframe spad?y w trzecim kwartale br. o 26% (porównuj?c rok do roku).
2009-10-20 10:43:19 (źródło: IDG.pl)

IBM ujawnia plany na przyszły rok

IBM zamierza wprowadzić na rynek w przyszłym roku szereg nowych rozwiązań sprzętowych, w tym komputer mainframe kolejnej generacji oraz procesor Power7. Firma ujawniła swoje plany w trudnym, dla siebie oraz innych dostawców serwerów, okresie. Jak wynika z opublikowanego w zeszłym tygodniu raportu, jej przychody ze sprzedaży systemów typu mainframe spadły w trzecim kwartale br. o 26% (porównując rok do roku).
2009-10-20 10:43:19 (źródło: IDG.pl)

Forrester: pilnie potrzebna lepsza definicja cloud computing

Firma badawcza przygotowała raport, w którym zawarła przegląd różnych typów technologii cloud dziś dostępnych. Forrester uważa, że biznes przystępujący do projektów typu cloud, powinien mieć lepszą świadomość istnienia różnych typów "chmur".
2009-10-19 12:47:37 (źródło: IDG.pl)

IBM - nowa wersja kontrolera SVC obs?uguje nap?dy SSD

IBM zmodyfikowa? kontroler SVC (SAN Volume Controller; rozwi?zanie sprz?towe pozwalaj?ce wirtualizowa? macierze dyskowe), wyposa?aj?c go w opcje obs?uguj?ce nap?dy SSD oraz w elementy zwi?kszaj?ce jego wydajno??.
2009-10-19 11:58:17 (źródło: IDG.pl)

IBM - nowa wersja kontrolera SVC obsługuje napędy SSD

IBM zmodyfikował kontroler SVC (SAN Volume Controller; rozwiązanie sprzętowe pozwalające wirtualizować macierze dyskowe), wyposażając go w opcje obsługujące napędy SSD oraz w elementy zwiększające jego wydajność.
2009-10-19 11:58:17 (źródło: IDG.pl)

Oracle - wkrótce wielkie uaktualnienie

Administratorzy odpowiedzialni w firmach za uaktualnianie oprogramowania mieli w ostatnich dniach sporo pracy. I wygląda na to, że to nie koniec. W ubiegłym tygodniu poprawki dla swoich produktów udostępnił Microsoft oraz Adobe - a teraz zapowiedział je również koncern Oracle. Wiadomo już, że uaktualnień będzie 38.
2009-10-19 07:02:50 (źródło: IDG.pl)

Sprzeda? komputerów znów na (ma?ym) plusie

W III kw. br. popyt na komputery PC (biurkowe, laptopy, serwery x86) przekroczy? przewidywania analityków o ponad 6 p. proc. Wed?ug danych Gartnera nowych nabywców znalaz?o 80,9 mln sztuk tych urz?dze?, co stanowi wzrost o 0,5 proc. w stosunku do III kw. 2008 r. Sprzeda? komputerów zwi?kszy?a si? przede wszystkim w USA i regionie Azji-Pacyfiku, podczas, gdy pa?stwa grupy EMEA (Europa, Bliski wschód, Afryka) wci?? notuj? spadki na tym polu.
2009-10-16 14:39:40 (źródło: IDG.pl)

Sprzedaż komputerów znów na (małym) plusie

W III kw. br. popyt na komputery PC (biurkowe, laptopy, serwery x86) przekroczył przewidywania analityków o ponad 6 p. proc. Według danych Gartnera nowych nabywców znalazło 80,9 mln sztuk tych urządzeń, co stanowi wzrost o 0,5 proc. w stosunku do III kw. 2008 r. Sprzedaż komputerów zwiększyła się przede wszystkim w USA i regionie Azji-Pacyfiku, podczas, gdy państwa grupy EMEA (Europa, Bliski wschód, Afryka) wciąż notują spadki na tym polu.
2009-10-16 14:39:40 (źródło: IDG.pl)

F-Secure: u?ytkownicy indywidualni zaniedbuj? sk?adowanie swoich danych

Z bada? przeprowadzonych przez firm? wynika, ?e wielu u?ytkowników nadal traci istotne pliki i wa?ne dokumenty przechowywane w komputerach. Badania przeprowadzono w?ród 1430 u?ytkowników internetu w 8 krajach.
2009-10-16 14:16:05 (źródło: IDG.pl)

F-Secure: użytkownicy indywidualni zaniedbują składowanie swoich danych

Z badań przeprowadzonych przez firmę wynika, że wielu użytkowników nadal traci istotne pliki i ważne dokumenty przechowywane w komputerach. Badania przeprowadzono wśród 1430 użytkowników internetu w 8 krajach.
2009-10-16 14:16:05 (źródło: IDG.pl)

Narz?dzia dla deweloperów i administratorów baz danych Oracle

Quest Software udost?pni?a kolejn? wersj? oprogramowania narz?dziowego do tworzenia i rozwoju aplikacji bazodanowych oraz zarz?dzania i optymalizacji baz danych Oracle. Toad for Oracle w wersji 10 oferuje nowe funkcje, a tak?e wi?ksz? automatyzacj? i wsparcie u?ytkownika.
2009-10-16 13:31:53 (źródło: IDG.pl)

Narzędzia dla deweloperów i administratorów baz danych Oracle

Quest Software udostępniła kolejną wersję oprogramowania narzędziowego do tworzenia i rozwoju aplikacji bazodanowych oraz zarządzania i optymalizacji baz danych Oracle. Toad for Oracle w wersji 10 oferuje nowe funkcje, a także większą automatyzację i wsparcie użytkownika.
2009-10-16 13:31:53 (źródło: IDG.pl)

SAP i Novell: wspó?praca w zakresie bezpiecze?stwa i zgodno?ci

Firmy poinformowa?y o rozszerzeniu wspó?pracy, której celem ma by? dostarczenia u?ytkownikom zintegrowanych rozwi?za? wspomagaj?cych nadzór nad przedsi?biorstwem, ograniczanie ryzyka i zapewnianie zgodno?ci z wymogami przepisów.
2009-10-16 12:26:35 (źródło: IDG.pl)

SAP i Novell: współpraca w zakresie bezpieczeństwa i zgodności

Firmy poinformowały o rozszerzeniu współpracy, której celem ma być dostarczenia użytkownikom zintegrowanych rozwiązań wspomagających nadzór nad przedsiębiorstwem, ograniczanie ryzyka i zapewnianie zgodności z wymogami przepisów.
2009-10-16 12:26:35 (źródło: IDG.pl)

Nowy prze??cznik linii BlackDiamond

Firma Extreme Networks zaprezentowa?a kilka dni temu nowy prze??cznik Carrier Ethernet przeznaczony dla dostawców us?ug sieciowych. Urz?dzenie BlackDiamond 20804 Ethernet Transport zawiera cztery gniazda na modu?y i obs?uguje po??czenia 10 Gb/s.
2009-10-16 11:11:02 (źródło: IDG.pl)

Nowy przełącznik linii BlackDiamond

Firma Extreme Networks zaprezentowała kilka dni temu nowy przełącznik Carrier Ethernet przeznaczony dla dostawców usług sieciowych. Urządzenie BlackDiamond 20804 Ethernet Transport zawiera cztery gniazda na moduły i obsługuje połączenia 10 Gb/s.
2009-10-16 11:11:02 (źródło: IDG.pl)

AVG: ochrona przed malware ukrytymi w skróconych URL

AVG Technologies oferuje bezpłatne narzędzie, które chroni użytkowników Twittera przed złośliwymi witrynami czającymi się w skróconych URL.
2009-10-15 13:58:14 (źródło: IDG.pl)

Firmy obniżają ceny rozwiązań 802.11n

Standard 802.11n został wreszcie zaakceptowany, co dla wielu dostawców sieci WLAN przeznaczonych dla przedsiębiorstw stało się sygnałem do tego, aby zacząć obniżać ceny tego rodzaju rozwiązań, zachęcając w ten sposób użytkowników do ich wdrażania.
2009-10-15 12:15:16 (źródło: IDG.pl)

Firmy obni?aj? ceny rozwi?za? 802.11n

Standard 802.11n zosta? wreszcie zaakceptowany, co dla wielu dostawców sieci WLAN przeznaczonych dla przedsi?biorstw sta?o si? sygna?em do tego, aby zacz?? obni?a? ceny tego rodzaju rozwi?za?, zach?caj?c w ten sposób u?ytkowników do ich wdra?ania.
2009-10-15 12:15:16 (źródło: IDG.pl)

Sophos: ochrona przed przypadkową utratą danych

Firma wprowadza funkcjonalność Data Loss Prevention (DLP) w najnowszym wydaniu oprogramowania Sophos Endpoint Security and Data Protection (ESDP).
2009-10-15 11:23:16 (źródło: IDG.pl)

Wyszukiwarka - kompendium wiedzy medycznej

Najlepszym źródłem wiedzy medycznej w polskiej sieci jest wyszukiwarka internetowa - wynika z badania IDMnet, 4clover i House of Numbers.
2009-10-15 10:48:33 (źródło: IDG.pl)

Cisco ułatwi użytkownikom przechodzenie na IPv6

Cisco poszerza ofertę o szereg rozwiązań przeznaczonych dla produkowanych przez siebie routerów, które mają użytkownikom ułatwić przechodzenie z protokołu IPv4 na protokół IPv6.
2009-10-14 13:19:44 (źródło: IDG.pl)

Cisco idzie na duże zakupy

Wszystko wskazuje na to, że IV kw. br. to dla Cisco Systems czas znaczących i drogich akwizycji. Na początku października koncern zaoferował 3 mld USD za spółkę Tandberg, a teraz za 2,9 mld USD chce przejąć firmę Starent Networks, specjalizującą się w dostarczaniu infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych. Miliardowe inwestycje w spółki działające w obszarze rozwiązań IP są kolejnym krokiem Cisco w kierunku realizacji koncepcji "all-IP".
2009-10-14 13:08:13 (źródło: IDG.pl)

Symantec: platforma do tworzenia pamięci masowej w modelu "cloud computing"

Firma udostępniła rozwiązanie FileStore przeznaczone do budowania skalowalnych usług pamięci masowych dla przedsiębiorstw, również w modelu "cloud computing" o dostępie prywatnym lub publicznym.
2009-10-14 12:46:18 (źródło: IDG.pl)

Sun - kolejna macierz dyskowa linii Storage 6000

Sun poszerzył wczoraj ofertę o nową macierz dyskową: Sun Storage 6180. Firma twierdzi, że nowa macierz pracuje o 50% wydajniej niż jej poprzednie rozwiązania tego typu.
2009-10-14 11:34:44 (źródło: IDG.pl)

Femto Forum będzie testować femtokomórki

Organizacja Femto Forum informuje, że w marcu 2010 zacznie testować femtokomórki, sprawdzając czy spełniają określone wymagania techniczne i są ze sobą zgodne.
2009-10-13 13:32:49 (źródło: IDG.pl)

Zarządzanie usługami IT ze smartfonu

Firmy HP i AlarmPoint Systems połączyły wysiłki, aby zapewnić menedżerom IT możliwość ciągłego monitorowania poziomu usług IT z pomocą smartfonów.
2009-10-13 12:25:02 (źródło: IDG.pl)

D3i - nowa macierz dyskowa iSCSI firmy NEC

NEC oferuje nową macierz dyskową wspierającą technologię iSSCI 1 Gb/s. Urządzenie nosi nazwę D3i, ma wysokość 2U i zawiera 12 dysków twardych SATA lub SAS.
2009-10-13 11:41:52 (źródło: IDG.pl)

Kolejna dziura w Adobe Readerze zagraża użytkownikom

Przedstawiciele firmy Adobe oficjalnie potwierdzili, że w zabezpieczeniach aplikacji Adobe Reader oraz Acrobat wykryto kolejne krytyczne błędy. Problem jest poważny, bo poprawek na razie nie ma, a przestępcy już zaczęli wykorzystywać te luki do atakowania użytkowników Readera i Acrobata. Adobe obiecuje, że patch pojawi się dziś (wraz z kolejnym zestawem uaktualnień Microsoftu).
2009-10-13 06:50:20 (źródło: IDG.pl)

Cisco: kontrola "ciemnej strony WWW"

Firma zajęła się problemem treści online tzw. "ciemnej strony WWW", która nie daje się łatwo indeksować i klasyfikować, dodając nowe mechanizmy kontroli użytkowania internetu do IronPort S-Series Web Security Appliance.
2009-10-12 14:09:56 (źródło: IDG.pl)

Avaya Aura - nowy system zunifikowanej komunikacji

Już w listopadzie na rynek trafi rozwiązanie Aura firmy Avaya, przeznaczone dla firm średniej wielkości. Avaya Aura to jednoserwerowy system ujednoliconej komunikacji dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 100 pracowników, który można rozszerzyć do 2400 użytkowników i 250 lokalizacji.
2009-10-12 13:51:23 (źródło: IDG.pl)

Cisco podał ceny serwerów stelażowych platformy UCS

Cisco podał ceny swoich serwerów stelażowych wchodzących w skład platformy UCS (Unified Computing System), zaprojektowanej z myślą o centrach danych. Firma oferuje trzy modele serwerów tej linii: UCS C200 M1, UCS C210 M1 i UCS C250 M1.
2009-10-12 13:37:22 (źródło: IDG.pl)

Symantec: spam stanowi 86 proc. wszystkich wiadomości poczty elektronicznej

Raport firmy, "October State Spam", podaje, że poziom spamu na świecie wzrósł ostatnio do 86 proc. wszystkich wiadomości poczty elektronicznej, przy czym spam "toksyczny", zawierający różne formy malware to 4,5 proc całego spamu.
2009-10-12 12:35:42 (źródło: IDG.pl)

QNAP TS-210: nowy dysk sieciowy dla małych i średnich firm

QNAP wprowadził na polski rynek nowy dysk sieciowy QNAP TS-210. Urządzenie kierowane jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Model TS-210 obsługuje dwa dyski SATA 3,5, każdy o maksymalnej pojemności do 2TB, co w sumie umożliwia przechowywanie maks. 4TB danych. Cena urządzenia wynosi ok. 1 tys. zł netto.
2009-10-12 12:07:05 (źródło: IDG.pl)

Energooszczędna pamięć NAS dla małych firm

Firma Iomega nadała swojej najnowszej pamięci masowej NAS nazwę StorCenter ix2-200. Jest to energooszczędne, wolno stojące urządzenie dostępne w wersjach o pojemności 1 TB, 2 TB lub 4 TB, które można konfigurować jako prostą pamięć typu JBOD lub jako pamięć pracującą w trybie RAID 1.
2009-10-12 11:40:38 (źródło: IDG.pl)

Tajemnice technologii 40 Gb/s

Z analiz wynika, że sieci optyczne o przepływności 40/100 Gb/s już stają się potrzebne w coraz bardziej przepełnionym szkielecie sieci internetowej oraz w niektórych aplikacjach metropolitalnych. Są również nieodzowne w branżach, gdzie natychmiastowa informacja jest na wagę złota, a szybkość przekazu informacji ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji (banki, finanse, giełda, operacje medyczne). I choć pierwsze sieci optyczne o przepustowości 40 Gb/s dopiero powstają, to wkrótce znajdą powszechne zastosowanie i będą zmierzać ku szybkości 100 Gb/s.
2009-10-12 11:22:42 (źródło: IDG.pl)

Planet: urządzenie Unified Communications

Spółka Planet wypuściła na rynek bramkę biurową UMG-2000 dla małego i średniego biznesu, realizującą założenia koncepcji Unified Communications. Obsługa połączeń IP PBX/VoIP, internetowych, e-mail/fax, wbudowany przełącznik, bezprzewodowy punkt dostępowy i sieciowy serwer magazynujący w jednym urządzeniu UMG-2000 ułatwia zarządzanie usługami IT w firmie, ogranicza koszty, przyczynia się do oszczędności energii, miejsca oraz ograniczenia hałasu.
2009-10-12 10:41:09 (źródło: IDG.pl)

Zarządzanie infrastrukturą fizyczną

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym sukces każdej firmy zależy od tego, czy system IT jest w stanie zapewnić użytkownikom niezawodny dostęp do informacji i komunikacji. Corocznie wydawane są ogromne środki na narzędzia, dzięki którym menedżerowie IT mogą lepiej monitorować stan sieci, zarządzać ich elementami, planować i realizować wyznaczone zadania, a także rozwiązywać pojawiające się problemy.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Systemy chłodzenia i klimatyzacji

Wobec wzrostu upakowania urządzeń wydzielających ciepło znacznie zwiększyło się ryzyko awarii spowodowanych niedostatecznym chłodzeniem. Rozwój nowych technologii serwerów oraz gwałtowny wzrost wydajności obliczeniowej oznacza bowiem także wzrost potrzeb w zakresie odprowadzania ciepła.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zasilanie musi być gwarantowane

Nawet chwilowa przerwa (kilkadziesiąt ms) w zasilaniu może spowodować utratę danych lub uszkodzenie bądź "zawieszenie" urządzeń teleinformatycznych, skutkując długimi przestojami. Obecnie, ze względu na ważną rolę, jaką odgrywają systemy teleinformatyczne, głównym czynnikiem skłaniającym do zakupu urządzeń ochrony zasilania są wysokie straty, mogące powstać w wyniku przestoju.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Na mocnych fundamentach

Systemy zasilania i chłodzenia obok okablowania stanowią fundament, na którym jest budowany system teleinformatyczny. Odpowiednio dobrane urządzenia, wraz z czujnikami i systemami sterowania, mają za zadanie utrzymywać optymalne warunki zasilania oraz parametry środowiskowe (wilgotność, temperaturę) we wszystkich punktach systemu IT.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Myśląca komórka, czyli marzenia o 5G

Mobilne technologie dopiero co ocierają się o systemy telekomunikacyjne czwartej generacji (4G), i choć całkowitym futuryzmem można nazwać kreślenie wizji o sieciach z piątką w tytule, to warto spróbować odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: co dalej?
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W drodze do LTE

Pierwsze komercyjne sieci komórkowe wykorzystujące technologię Long Term Evolution (LTE) pojawią się w ciągu dwóch najbliższych lat. Specjaliści podkreślają, że dzięki swym możliwościom LTE wyznaczy standardy mobilnego przesyłania danych przynajmniej na dekadę. Według Juniper Research, na dostarczaniu multimedialnych usług, operatorzy będą mogli uzyskać przychody przekraczające 70 mld USD w 2014 r. W tym czasie z LTE korzystać będzie ponad 100 mln ludzi.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ochrona przed wrogimi punktami bezprzewodowymi

Idealną sytuacją w sieci korporacyjnej jest możliwość kontrolowania całego środowiska bezprzewodowego. Jednak wskutek tego, że obecnie komunikacja bez kabli stała się na tyle tania, dostępna i łatwa w konfiguracji - zdarza się, że pracownicy przynoszą do pracy własne urządzenia. I tak, nagle obcy bezprzewodowy punktu dostępowy pojawia się w sali konferencyjnej lub innym pomieszczeniu biurowym, a po podłączeniu - w korporacyjnej infrastrukturze sieciowej. Skutki takiego postępowania mogą być bardzo groźne. Większość takich niefrasobliwych pracowników nie myśli o bezpieczeństwie i pozostawia takie urządzenia w domyślnej konfiguracji.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wykrywanie anomalii w sieci

Każdy administrator sieci czy specjalista ds. bezpieczeństwa chciałby na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nietypowych zachowaniach w sieci - czy to związanych z atakami, czy z nieprawidłową pracą urządzeń lub aplikacji. Okazuje się, że rozwiązania NBA (Network Behavior Analysis) to narzędzia na tyle wszechstronne, że z powodzeniem mogą wspierać zarówno funkcje ochronne, jak i pomagać przy projektowaniu i utrzymaniu sieci oraz aplikacji.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Spacer w chmurach

Czy obok rachunków za elektryczność i wodę firmy będą już wkrótce regulować również faktury za cykle obliczeniowe przeprowadzone na potrzeby przetwarzania danych niezbędnych do prowadzenia biznesu? Postępująca ewolucja modelu cloud computing wskazuje na to, że tak, chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie skutecznego dostarczania zasobów IT jako usługi.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kalkulator w centrum danych

Każda inwestycja w system IT wymaga dokładnej oceny kosztów i zysków. Nie inaczej jest w przypadku projektów związanych z wirtualizacją. Jednak oszacowanie kosztów i analiza czasu zwrotu inwestycji jest tu trudniejsza niż mogłoby się wydawać. Pomocne mogą okazać się kalkulatory do szacowania kosztów i ROI, których na rynku pojawia się coraz więcej, a także opinie analityków, zwracających uwagę nie tylko na zyski i zalety wirtualizacji, lecz także problemy i realne koszty, które nie zawsze są widoczne i łatwe do oceny.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Podstawy audytu IT

U początków komputeryzacji pierwsze zastosowania oprogramowania biznesowego dotyczyły głównie kategorii, takich jak finanse i księgowość. Liczby z papierowych bilansów i paragonów wprowadzano do komputera, który następnie dokonywał obliczeń i tworzył raporty. Ich rzetelność musiała być potwierdzana w procesie audytu - wówczas jeszcze przeprowadzanego z ołówkiem i kartką w ręku.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

HP BladeSystem Matrix - zintegrowana platforma obliczeniowa

Konwergentna i zintegrowana platforma obliczeniowa HP BladeSystem Matrix jest przeznaczona dla dużych centrów danych, gdzie administrator musi panować nad dużą liczbą serwerów, systemów pamięci masowych oraz elementów sieciowych. Jej główną zaletą jest automatyzacja zadań i usług, umożliwiająca m.in. dynamiczne alokowanie zasobów i szybką budowę środowiska obliczeniowego według bieżących potrzeb.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarz?dzanie infrastruktur? fizyczn?

W dynamicznie zmieniaj?cym si? ?rodowisku biznesowym sukces ka?dej firmy zale?y od tego, czy system IT jest w stanie zapewni? u?ytkownikom niezawodny dost?p do informacji i komunikacji. Corocznie wydawane s? ogromne ?rodki na narz?dzia, dzi?ki którym mened?erowie IT mog? lepiej monitorowa? stan sieci, zarz?dza? ich elementami, planowa? i realizowa? wyznaczone zadania, a tak?e rozwi?zywa? pojawiaj?ce si? problemy.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Systemy ch?odzenia i klimatyzacji

Wobec wzrostu upakowania urz?dze? wydzielaj?cych ciep?o znacznie zwi?kszy?o si? ryzyko awarii spowodowanych niedostatecznym ch?odzeniem. Rozwój nowych technologii serwerów oraz gwa?towny wzrost wydajno?ci obliczeniowej oznacza bowiem tak?e wzrost potrzeb w zakresie odprowadzania ciep?a.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zasilanie musi by? gwarantowane

Nawet chwilowa przerwa (kilkadziesi?t ms) w zasilaniu mo?e spowodowa? utrat? danych lub uszkodzenie b?d? "zawieszenie" urz?dze? teleinformatycznych, skutkuj?c d?ugimi przestojami. Obecnie, ze wzgl?du na wa?n? rol?, jak? odgrywaj? systemy teleinformatyczne, g?ównym czynnikiem sk?aniaj?cym do zakupu urz?dze? ochrony zasilania s? wysokie straty, mog?ce powsta? w wyniku przestoju.
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

My?l?ca komórka, czyli marzenia o 5G

Mobilne technologie dopiero co ocieraj? si? o systemy telekomunikacyjne czwartej generacji (4G), i cho? ca?kowitym futuryzmem mo?na nazwa? kre?lenie wizji o sieciach z pi?tk? w tytule, to warto spróbowa? odpowiedzie? sobie na fundamentalne pytanie: co dalej?
2009-10-12 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Microsoft i Red Hat: współdziałanie rozwiązań wirtualizacyjnych

Osiem miesięcy po ogłoszeniu przez obie firmy zamiaru zapewnienia współdziałania ich rozwiązań wirtualizacyjnych, Microsoft i Red Hat udostępniły pierwsze owoce tej współpracy.
2009-10-09 12:51:09 (źródło: IDG.pl)

Platforma ECEE ułatwia łączenie sieci Carrier Ethernet

Alcatel-Lucent i Equinix (Data Services Provider) opracowały wspólnie platformę, dzięki której dostawcy usług sieciowych mogą łączyć ze sobą w łatwy sposób eksploatowane przez siebie sieci Carrier Ethernet.
2009-10-09 11:30:48 (źródło: IDG.pl)

"Dzień Światła" w Krakowie

Spółka Salumanus, dystrybutor specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych, w szczególności elementów sieci optycznych, organizuje trzecie już bezpłatne szkolenie dotyczące optycznego przesyłania danych. Tegoroczne wykłady i warsztaty obejmą tematykę światłowodowych systemów transmisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem DWDM (zwielokrotnienie falowe). Szkolenie, przeznaczone dla operatorów i dostawców usług (ISP), odbędzie się 28 października br. w Krakowie.
2009-10-09 10:18:47 (źródło: IDG.pl)

Ciena zamierza przejąć dział Metro Ethernet Networks od Nortela

Amerykański dostawca sprzętu sieciowego dołączył do grona firm, które zamierzają podzielić między sobą majątek bankrutującego giganta z Kanady. Za przejęcie działu wyspecjalizowanego w operatorskich rozwiązaniach sieciowych koncern Ciena chce zapłacić ok. 520 mln USD. Wstępne porozumienie nie oznacza jednak, że z postępowania przetargowego wykluczone są inne firmy.
2009-10-09 08:36:05 (źródło: IDG.pl)

IDC: W branży IT nieprędko będzie tak dobrze jak przed kryzysem

Najwyższa, realistyczna prognoza IDC zakłada dynamikę globalnego wzrostu wydatków na IT na poziomie 2 proc. rocznie. Kilkukrotnie szybciej rosną natomiast oczekiwania biznesu względem IT.
2009-10-08 13:10:04 (źródło: IDG.pl)

Citrix: nowe podejście do wirtualizacji desktopa

Firma zapowiada udostępnienie najnowszej wersji Xen Desktop 4, która ma zapewnić użytkownikom dostęp do desktopów biznesowych z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia.
2009-10-08 12:37:38 (źródło: IDG.pl)

Nadchodzi 128-bitowy Windows 8 i Windows 9?

Windows 8 zaoferuje 128-bitową architekturę. Microsoft już planuje, jakie rozwiązania technologiczne może zaimplementować do Windows 9. To tylko niektóre z informacji, jakie ujrzały światło dzienne dzięki "wyciekowi" w serwisie LinkedIn.
2009-10-08 12:10:22 (źródło: IDG.pl)

Nowa linia przełączników BlackDiamond

Extreme Networks wzbogacił ofertę o trzy nowe moduły przeznaczone do instalowania w obudowach BlackDiamond 8800, oferując w ten sposób użytkownikom przełącznik 8500, który wzmacnia bezpieczeństwo sieci i oferuje użytkownikom dodatkowe opcje.
2009-10-08 11:15:31 (źródło: IDG.pl)

Specjalistka o kradzieży danych z Hotmail: To nie był phishing

Mary Landesman, amerykańska specjalistka ds. bezpieczeństwa, twierdzi, że wyjaśnienie Microsoftu dotyczące pojawienia się w Internecie danych tysięcy użytkowników Hotmaila, jest mało prawdopodobne. Koncern tłumaczy, że loginy i hasła wyłudzono od internautów w ramach wielkiej operacji phishingowej - jednak zdaniem Landesman, bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest wykorzystanie przez przestępców botnetu.
2009-10-08 07:03:45 (źródło: IDG.pl)

FileStore - pamięć masowa oparta na chmurze

Symantec zaprezentował rozwiązanie, które pozwala firmom tworzyć systemy pamięci masowych typu cloud udostępniające dane na poziomie plików. Rozwiązanie FileStore (oparte w warstwie sprzętowej na serwerach x86 i korzystające z usług standardowych macierzy dyskowych oraz pamięci JBOD) może obsługiwać wiele petabajtów danych.
2009-10-07 13:05:23 (źródło: IDG.pl)

Lotus Domino z wbudowaną obsługą iPhone

Najnowsza wersja IBM Lotus Domino, która ma pojawić się w przyszłym tygodniu, będzie zwierać wsparcie dla iPhone, które pozwoli na automatyczne, zdalne synchronizowanie poczty, kontaktów i kalendarza.
2009-10-07 12:10:58 (źródło: IDG.pl)

USA: ponad połowa firm zabrania Facebooka i Twittera

Robert Half Technology, amerykańska spółka rekrutacyjna, specjalizująca sie w branży IT zapytała 1400 szefów informatyki o firmowe reguły korzystania z serwisów społecznościowych.
2009-10-07 11:42:44 (źródło: IDG.pl)

Nowe modele zasilaczy Back-UPS ES firmy APC

APC by Schneider Electric wprowadza na rynek unowocześnioną wersję modeli zasilaczy APC Back-UPS ES 550 i 700. Nowe modele zostały wyposażone w funkcję Power Saving pozwalającą na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Ponadto, nowe UPS-y zapewniają podłączonym do nich urządzeniom podtrzymanie bateryjne w przypadku zaniku zasilania oraz ochronę przeciwprzepięciową.
2009-10-07 11:36:54 (źródło: IDG.pl)

Reklama: internet traci w USA

W pierwszej połowie br. amerykański rynek reklamy interaktywnej stopniał o 5,3 proc. - podało IAB i PwC.
2009-10-07 10:17:52 (źródło: IDG.pl)

Cloud computing: obawa o bezpieczeństwo danych

Przedsiębiorstwa pragnące czerpać korzyści z przetwarzania poza siecią lokalną (cloud computing) chcą mieć pewność, że nie narażą się na zagrożenia pochodzące z internetu, które mogłyby spowodować szkody w ich sieci, nadmierne obciążenie zasobów informatycznych, kradzież zastrzeżonych danych lub naruszenie dobrego imienia firmy. Najnowszy sondaż Trend Micro wykazał, że dziewięciu na dziesięciu respondentów oczekuje od zabezpieczeń informatycznych dodatkowej ochrony aplikacji działających w globalnej sieci.
2009-10-07 10:12:51 (źródło: IDG.pl)

Nadchodzą smartfony z Windows Phone (Windows Mobile 6.5)

Do końca 2009 r. na rynek trafi ok. 30 modeli smartfonów, pracujących pod kontrolą mobilnego systemu operacyjnego Microsoftu. Znajdzie się wśród nich m.in. urządzenie firmy HTC o oznaczeniu HD2 oraz produkt Toshiby kodowo oznaczony jako TG01. Swoje produkty zapowiedzieli też tacy wytwórcy jak Samsung i LG.
2009-10-07 09:38:36 (źródło: IDG.pl)

Fałszywe antwirusy zamulają skanery AV

Według raportu Anti-Phishing Working Group, obejmującego pierwsze półrocze br., fałszywe programy antywirusowe mnożą się w takim tempie, że mogą ograniczyć możliwości wykrywania malware przez skanery AV wykorzystujące sygnatury.
2009-10-06 14:11:16 (źródło: IDG.pl)

LTE zbliża się

Operatorzy i dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej coraz odważniej inwestują w technologię Long Term Evolution, stanowiącą preludium do systemów komórkowych czwartej generacji (4G). Jedną z najnowszych inicjatyw jest powołanie przez Verizon Wireless grupy 4G Venture Forum, której zadaniem jest przyspieszenie prac nad urządzeniami dostępowymi LTE dla końcowych użytkowników (moduły do laptopów, telefony komórkowe). Firmy tworzące 4G Venture Forum mają łącznie przeznaczone ponad 1,3 mld USD na badania i rozwój nad nowoczesną technologią sieci komórkowych.
2009-10-06 14:08:04 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następnakomputery, oprogramowanie