hipermarkety Sieci komputerowe - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następna

Z kamerą wśród serwerów

Bezpieczne dane to nie tylko wydajna i niezawodna infrastruktura informatyczna, ale także ochrona pomieszczeń ze sprzętem IT. Do tego niezbędna jest telewizja dozorowa, zapewniająca bieżącą kontrolę wnętrz, a także - w miarę potrzeb - późniejsze odtworzenie zarejestrowanych zdarzeń.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak zmiksowa? Bluetooth z Wi-Fi?

Bluetooth 3.0 + High Speed (HS), czyli trzecia generacja popularnej technologii, pozwala na bezprzewodow? transmisj? danych z szybko?ci? 24 Mb/s, a taka przyda si? przy korzystaniu z nowych us?ug, takich jak: synchronizacja list odtwarzania mi?dzy PC a odtwarzaczami MP3, kopiowanie zdj?? cyfrowych, transmisje wideo. Ma?y pobór energii oraz zwi?kszona wydajno?? - to g?ówne zalety wersji 3.0.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Centra danych - unifikacja platform

Idea integracji infrastruktury centrów przetwarzania danych wydaje się pomysłem, który za kilka lat może stać się standardem i oczywistą koncepcją. Ale wszystko wskazuje na to, że na rynku pojawi się wiele różnych, niezgodnych rozwiązań i standaryzacja oraz unifikacja będzie dotyczyć tylko platform firmowych oferowanych przez określonych producentów.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z kamer? w?ród serwerów

Bezpieczne dane to nie tylko wydajna i niezawodna infrastruktura informatyczna, ale tak?e ochrona pomieszcze? ze sprz?tem IT. Do tego niezb?dna jest telewizja dozorowa, zapewniaj?ca bie??c? kontrol? wn?trz, a tak?e - w miar? potrzeb - pó?niejsze odtworzenie zarejestrowanych zdarze?.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bezpieczeństwo przeglądarek

Przeglądowi poddano mechanizmy bezpieczeństwa przeglądarek internetowych pracujących na platformie Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer (IE) i Opera Software.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bezpiecze?stwo przegl?darek

Przegl?dowi poddano mechanizmy bezpiecze?stwa przegl?darek internetowych pracuj?cych na platformie Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer (IE) i Opera Software.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Co nowego w Hyper-V 2.0?

Wraz z oficjalną premierą Windows Server 2008 R2 (22 października br.) dostępny stanie się nowy hypervisor - Microsoft Hyper-V 2.0. Będzie oferowany w dwóch wersjach: jako jedna z ról w poszczególnych edycjach Windows Server 2008 R2 oraz jako oddzielny produkt o nazwie Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. Spróbujmy przyjrzeć się, co nowa technologia wirtualizacji Microsoftu ma do zaoferowania użytkownikom.
2009-11-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Cisco i EMC: współpraca przy cloud computing

Cisco i EMC chcą wspólnie promować koncepcję cloud computing przez wprowadzenie do oferty nowych zintegrowanych produktów oraz usług przeznaczonych dla firm, które będą chciały zbudować własną infrastrukturę typu "private cloud".
2009-11-06 15:53:07 (źródło: IDG.pl)

Cisco i EMC: wspó?praca przy cloud computing

Cisco i EMC chc? wspólnie promowa? koncepcj? cloud computing przez wprowadzenie do oferty nowych zintegrowanych produktów oraz us?ug przeznaczonych dla firm, które b?d? chcia?y zbudowa? w?asn? infrastruktur? typu "private cloud".
2009-11-06 15:53:07 (źródło: IDG.pl)

McAfee: nowa wersja urządzenia ochronnego weba i poczty elektronicznej

Firma zapowiedziała nową wersję McAfee Email and Web Security Appliance, które ma chronić użytkowników przed zagrożeniami związanymi z pocztą elektroniczną i WWW, zarządzać ruchem i korzystaniem z poczty elektronicznej i WWW oraz usprawniać administrowanie. Rozwiązanie, przeznaczone dla sektora MSP, dostarczane jest w postaci zintegrowanej w urządzeniu.
2009-11-06 13:39:45 (źródło: IDG.pl)

McAfee: nowa wersja urz?dzenia ochronnego weba i poczty elektronicznej

Firma zapowiedzia?a now? wersj? McAfee Email and Web Security Appliance, które ma chroni? u?ytkowników przed zagro?eniami zwi?zanymi z poczt? elektroniczn? i WWW, zarz?dza? ruchem i korzystaniem z poczty elektronicznej i WWW oraz usprawnia? administrowanie. Rozwi?zanie, przeznaczone dla sektora MSP, dostarczane jest w postaci zintegrowanej w urz?dzeniu.
2009-11-06 13:39:45 (źródło: IDG.pl)

LaCie oferuje pamięć masową NAS z serwerem iTunes

LaCie (producent pamięci masowych) podjął produkcję nowego rozwiązania typu NAS (Network Attached Storage). Urządzenie LaCie Network Space 2 może przechowywać do 1 TB danych i pełnić rolę serwera mediów iTunes.
2009-11-06 12:25:14 (źródło: IDG.pl)

LaCie oferuje pami?? masow? NAS z serwerem iTunes

LaCie (producent pami?ci masowych) podj?? produkcj? nowego rozwi?zania typu NAS (Network Attached Storage). Urz?dzenie LaCie Network Space 2 mo?e przechowywa? do 1 TB danych i pe?ni? rol? serwera mediów iTunes.
2009-11-06 12:25:14 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: nawa wersja ScanMail for Microsoft Exchange

Najnowsza wersja oprogramowania Trend Micro ScanMail for Microsoft Exchange została oparta na technologii zabezpieczania treści internetowych, wspieranej przez infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network.
2009-11-06 12:06:24 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: nowa wersja ScanMail for Microsoft Exchange

Najnowsza wersja oprogramowania Trend Micro ScanMail for Microsoft Exchange została oparta na technologii zabezpieczania treści internetowych, wspieranej przez infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network.
2009-11-06 12:06:24 (źródło: IDG.pl)

Juniper: nowe produkty oparte na technologii 3D

Juniper zaprezentował kilka dni temu w Nowym Jorku szereg nowych produktów, przeznaczonych przede wszystkim dla użytkowników dużych centrów danych oraz firm zainteresowanych przetwarzaniem danych w chmurach obliczeniowych (środowiska “cloud computing"). Są to zarówno rozwiązania programistyczne jak i sprzętowe.
2009-11-06 11:37:37 (źródło: IDG.pl)

Interceptor ułatwia optymalizację dużych sieci

Riverbed Technology wprowadził nową wersję specjalistycznego urządzenia klastrującego Interceptor 9350, które ułatwia optymalizację sieci WAN wykorzystujących akceleratory Steelhead oraz jej skalowanie. Urządzenie jest przeznaczone dla dużych centrów danych i środowisk wymagających wysokiej przepustowości i dostępności.
2009-11-05 14:02:24 (źródło: IDG.pl)

Interceptor u?atwia optymalizacj? du?ych sieci

Riverbed Technology wprowadzi? now? wersj? specjalistycznego urz?dzenia klastruj?cego Interceptor 9350, które u?atwia optymalizacj? sieci WAN wykorzystuj?cych akceleratory Steelhead oraz jej skalowanie. Urz?dzenie jest przeznaczone dla du?ych centrów danych i ?rodowisk wymagaj?cych wysokiej przepustowo?ci i dost?pno?ci.
2009-11-05 14:02:24 (źródło: IDG.pl)

Red Hat: nowe narzędzia wirtualizacji

W ramach strategii dążenia do osiągnięcia pozycji jednego z głównych dostawców infrastruktury wirtualizacji i cloud computing, obok VMware i Microsoftu, firma udostępniła niezależny hypervisor i zestaw narzędzi zarządzania wirtualizacją.
2009-11-05 12:31:45 (źródło: IDG.pl)

Red Hat: nowe narz?dzia wirtualizacji

W ramach strategii d??enia do osi?gni?cia pozycji jednego z g?ównych dostawców infrastruktury wirtualizacji i cloud computing, obok VMware i Microsoftu, firma udost?pni?a niezale?ny hypervisor i zestaw narz?dzi zarz?dzania wirtualizacj?.
2009-11-05 12:31:45 (źródło: IDG.pl)

Conficker rozprzestrzenia się po Polsce

Niedawno informowaliśmy, że tylko w ciągu 2009 r. robak internetowy o nazwie Conficker zainfekował 7 milionów komputerów - http://www.networld.pl/news/352021/conficker..7.milionow.komputerow.zainfekowanych.w.ciagu.roku.html na świecie. Według specjalistów firmy ESET również polscy internauci muszą się mieć na baczności, ponieważ złośliwy kod rozprzestrzenia się bardzo szybko. W ubiegłym miesiącu zajął drugie miejsce na opublikowanej przez ESET liście zagrożeń.
2009-11-05 12:09:02 (źródło: IDG.pl)

Conficker rozprzestrzenia si? po Polsce

Niedawno informowali?my, ?e tylko w ci?gu 2009 r. robak internetowy o nazwie Conficker zainfekowa? 7 milionów komputerów - http://www.networld.pl/news/352021/conficker..7.milionow.komputerow.zainfekowanych.w.ciagu.roku.html na ?wiecie. Wed?ug specjalistów firmy ESET równie? polscy internauci musz? si? mie? na baczno?ci, poniewa? z?o?liwy kod rozprzestrzenia si? bardzo szybko. W ubieg?ym miesi?cu zaj?? drugie miejsce na opublikowanej przez ESET li?cie zagro?e?.
2009-11-05 12:09:02 (źródło: IDG.pl)

Ericsson w Polsce ma nowego prezesa

Staffan Henriksson zastąpił na stanowisku prezesa polskiego oddziału Larsa E. Svenssona, który odchodzi na emeryturę po 41 latach pracy w firmie Ericsson. Lars E. Svensson został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej przyznawanym przez Prezydenta RP.
2009-11-05 11:54:46 (źródło: IDG.pl)

QNAP TS-410U: macierz dyskowa o pojemności 8 TB

QNAP wprowadził do oferty nową pamięć masową do instalowania w szafie: QNAP TS-410U. Urządzenie obsługuje cztery dyski SATA II i umożliwia przechowywanie do 8 TB danych.
2009-11-05 10:28:56 (źródło: IDG.pl)

QNAP TS-410U: macierz dyskowa o pojemno?ci 8 TB

QNAP wprowadzi? do oferty now? pami?? masow? do instalowania w szafie: QNAP TS-410U. Urz?dzenie obs?uguje cztery dyski SATA II i umo?liwia przechowywanie do 8 TB danych.
2009-11-05 10:28:56 (źródło: IDG.pl)

Kierownictwo Nokia Siemens Networks planuje zwolnienia

W ramach trwającej reorganizacji pracę stracić może nawet 6 tys. osób z grona 64 tys. pracowników koncernu Nokia Siemens Networks. Zmieniona zostanie również struktura organizacyjna firmy. Za dwa lata oszczędności z tego tytułu mają wynieść nawet 0,5 mld euro rocznie.
2009-11-04 16:28:56 (źródło: IDG.pl)

ASF: 10 lat projektów open source

Mija dziesięć lat od chwili, gdy grupa entuzjastów programowania stworzyła Apache Software Foundation, organizację propagującą ideę open source. Obecnie ponad 300 członków fundacji rozwija kilkadziesiąt projektów, wśród których najbardziej znanym i cenionym jest Apache HTTP Server. Pod koniec października amerykański Biały Dom zmienił zaś system zarządzania swoją stroną internetową na open source’owy CMS Drupal, ze zintegrowaną wyszukiwarką Lucene - mocno wspieraną przez ASF.
2009-11-04 16:15:30 (źródło: IDG.pl)

Rynek przeglądarek: Chrome przyrasta najszybciej

W październiku Google Chrome zwiększyła swój udział w rynku przeglądarek uzyskując już po raz czwarty w tym roku przyrost większy niż Firefox.
2009-11-04 13:33:53 (źródło: IDG.pl)

Rynek przegl?darek: Chrome przyrasta najszybciej

W pa?dzierniku Google Chrome zwi?kszy?a swój udzia? w rynku przegl?darek uzyskuj?c ju? po raz czwarty w tym roku przyrost wi?kszy ni? Firefox.
2009-11-04 13:33:53 (źródło: IDG.pl)

GFi Software przejmuje Katharion

Firma przejęła amerykańską spółkę Katharion, specjalizująca się w usługach filtrowania poczty elektronicznej.
2009-11-04 12:25:46 (źródło: IDG.pl)

WD prezentuje 2,5-calowy dysk SAS dla przedsiębiorstw

Western Digital wchodzi na rynek rozwiązań dedykowanych dla przedsiębiorstw i wprowadza do oferty swój pierwszy 2,5-calowy dysk twardy z interfejsem SAS (Serial Attached SCSI). Dysk WD S25 ma pojemność 300 GB, a jego talerze obracają się z szybkośią 10 tys. obrotów na minutę.
2009-11-04 11:37:33 (źródło: IDG.pl)

WD prezentuje 2,5-calowy dysk SAS dla przedsi?biorstw

Western Digital wchodzi na rynek rozwi?za? dedykowanych dla przedsi?biorstw i wprowadza do oferty swój pierwszy 2,5-calowy dysk twardy z interfejsem SAS (Serial Attached SCSI). Dysk WD S25 ma pojemno?? 300 GB, a jego talerze obracaj? si? z szybko?i? 10 tys. obrotów na minut?.
2009-11-04 11:37:33 (źródło: IDG.pl)

Szybsze procesory Nano

Firma Via poszerza ofertę o nową linię procesorów Nano. Układy Nano 3000 pracują o ok. 20% szybciej niż procesory Nano poprzedniej generacji oraz pobierają o jedną piątą mniej energii. Firma oferuje kilka wersji procesora, taktowanych zegarem o różnej częstotliwości (od 1 do 2 GHz).
2009-11-04 09:15:48 (źródło: IDG.pl)

Unisys: oprogramowanie dla prywatnych "chmur"

W ramach strategii oferowania klientom różnych opcji cloud computing, firma udostępnia oprogramowanie i usługi, które mają umożliwiać organizacjom wdrażanie i uruchamiane własnych, wewnętrznych clouds.
2009-11-03 13:33:22 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: zabezpieczenia dla środowisk NetScaler VPX

Wirtualne urządzenia programowe do zabezpieczania treści internetowych i systemów pocztowych Trend Micro zapewnią obsługę produktu Citrix NetScaler VPX - rozwiązania do udostępniania aplikacji i wyrównywania obciążeń, które jest dostępne w postaci urządzenia wirtualnego.
2009-11-03 12:24:45 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: zabezpieczenia dla ?rodowisk NetScaler VPX

Wirtualne urz?dzenia programowe do zabezpieczania tre?ci internetowych i systemów pocztowych Trend Micro zapewni? obs?ug? produktu Citrix NetScaler VPX - rozwi?zania do udost?pniania aplikacji i wyrównywania obci??e?, które jest dost?pne w postaci urz?dzenia wirtualnego.
2009-11-03 12:24:45 (źródło: IDG.pl)

ATEN: 2-portowy przełącznik CS682 USB 2.0 DVI KVM

Firma ATEN poszerzyła ofertę o 2-portowy przełącznik CS682 USB 2.0 DVI KVM. Jest to kompaktowy przełącznik KVM umożliwiający użytkownikom operowanie dwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury USB, myszy USB i jednego monitora DVI.
2009-11-03 11:18:21 (źródło: IDG.pl)

ATEN: 2-portowy prze??cznik CS682 USB 2.0 DVI KVM

Firma ATEN poszerzy?a ofert? o 2-portowy prze??cznik CS682 USB 2.0 DVI KVM. Jest to kompaktowy prze??cznik KVM umo?liwiaj?cy u?ytkownikom operowanie dwoma komputerami za pomoc? jednej klawiatury USB, myszy USB i jednego monitora DVI.
2009-11-03 11:18:21 (źródło: IDG.pl)

Dyski SSD w centrach danych?

To, że napędy SSD pracują dużo szybciej niż standardowe dyski twarde, wiemy wszyscy. Do tej pory napędy takie były stosowane (i to w ograniczonym stopniu, głównie ze względu na wysoką cenę) przede wszystkim w rozwiązaniach konsumenckich, takich jak notebooki i pecety. Napędy SSD nowej generacji pracują na tyle wydajnie i niezawodnie, że wkraczają coraz śmielej do urządzeń instalowanych w centrach danych. Zanim to zrobimy warto rozważyć kilka podstawowych kwestii.
2009-11-03 08:50:31 (źródło: IDG.pl)

Przestaliśmy masowo kupować komórki

Według danych IDC za III kw. bieżącego roku nie kupujemy już tak chętnie telefonów komórkowych, jak miało to miejsce rok temu. W stosunku do III kw. ubiegłego roku sprzedaż spadła o 6 proc., a pierwsze oznaki polepszenia koniunktury dopiero nadchodzą. Liderem wciąż pozostaje Nokia, ale najbardziej dynamicznym pod względem powiększania swoich udziałów rynkowych jest koncern LG.
2009-11-02 13:31:23 (źródło: IDG.pl)

Przestali?my masowo kupowa? komórki

Wed?ug danych IDC za III kw. bie??cego roku nie kupujemy ju? tak ch?tnie telefonów komórkowych, jak mia?o to miejsce rok temu. W stosunku do III kw. ubieg?ego roku sprzeda? spad?a o 6 proc., a pierwsze oznaki polepszenia koniunktury dopiero nadchodz?. Liderem wci?? pozostaje Nokia, ale najbardziej dynamicznym pod wzgl?dem powi?kszania swoich udzia?ów rynkowych jest koncern LG.
2009-11-02 13:31:23 (źródło: IDG.pl)

Conficker: 7 milionów komputerów zainfekowanych w ciągu roku

Według szacunków ekspertów od spraw bezpieczeństwa, robak Conficker zainfekował już 7 milionów komputerów.
2009-11-02 13:29:26 (źródło: IDG.pl)

Conficker: 7 milionów komputerów zainfekowanych w ci?gu roku

Wed?ug szacunków ekspertów od spraw bezpiecze?stwa, robak Conficker zainfekowa? ju? 7 milionów komputerów.
2009-11-02 13:29:26 (źródło: IDG.pl)

Powstaje energooszczędna platforma Atmos

EMC pracuje wspólnie z Intelem nad energooszczędną wersją opracowanego przez siebie rozwiązania Atmos (system rozproszonych pamięci masowych znany wcześniej pod nazwą Maui), które znajduje zastosowanie w chmurach obliczeniowych. Nowa wersja systemu Atmos ma być gotowa w drugiej połowie 2010 r.
2009-11-02 12:36:45 (źródło: IDG.pl)

Powstaje energooszcz?dna platforma Atmos

EMC pracuje wspólnie z Intelem nad energooszcz?dn? wersj? opracowanego przez siebie rozwi?zania Atmos (system rozproszonych pami?ci masowych znany wcze?niej pod nazw? Maui), które znajduje zastosowanie w chmurach obliczeniowych. Nowa wersja systemu Atmos ma by? gotowa w drugiej po?owie 2010 r.
2009-11-02 12:36:45 (źródło: IDG.pl)

Quest Software: narzędzie typu “wszystko w jednym" dla administratorów DB2

Firma udostępnia nowe rozwiązanie do zarządzania środowiskami DB2 Linux, Unix i Windows (LUW) - Quest Management Suite for DB2 LUW. Rozwiązanie ma zapewnić administratorom baz danych możliwość kompleksowego zarządzanie platformą DB2 LUW za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi obsługiwanego z jednej konsoli.
2009-11-02 11:26:16 (źródło: IDG.pl)

Quest Software: narz?dzie typu "wszystko w jednym" dla administratorów DB2

Firma udost?pnia nowe rozwi?zanie do zarz?dzania ?rodowiskami DB2 Linux, Unix i Windows (LUW) - Quest Management Suite for DB2 LUW. Rozwi?zanie ma zapewni? administratorom baz danych mo?liwo?? kompleksowego zarz?dzanie platform? DB2 LUW za pomoc? zintegrowanego zestawu narz?dzi obs?ugiwanego z jednej konsoli.
2009-11-02 11:26:16 (źródło: IDG.pl)

Overland: nowe modele pamięci taśmowych linii Neo

Firma Overland ma nadzieję, że pamięci taśmowe będą odgrywać w przedsiębiorstwach dalej istotną rolę. Dając wyraz temu przekonaniu, firma poszerza ofertę o nowe modele pamięci Neo.
2009-11-02 09:24:58 (źródło: IDG.pl)

Overland: nowe modele pami?ci ta?mowych linii Neo

Firma Overland ma nadziej?, ?e pami?ci ta?mowe b?d? odgrywa? w przedsi?biorstwach dalej istotn? rol?. Daj?c wyraz temu przekonaniu, firma poszerza ofert? o nowe modele pami?ci Neo.
2009-11-02 09:24:58 (źródło: IDG.pl)

Czy Cisco zrezygnuje z zakupu firmy Tandberg?

Cisco może zrezygnować z zakupu norweskiej firmy Tanberg (wiodącego na rynku producenta systemów telepresence i aplikacji do prowadzenia wideokonferencj). Powodem ma być to, że grupa udziałowców (do której należy 24% procent firmy Tandberg) sprzeciwiła się tej transakcji.
2009-10-30 22:15:40 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro Deep Security 7 ochroni serwery

Trend Micro Deep Security, sztandarowy produkt Trend Micro do zaawansowanej ochrony serwerów, wprowadza nową koncepcję bezpieczeństwa, która polega na zabezpieczeniu całego serwera, tj. warstw systemu operacyjnego, sieci i aplikacji, w sposób kompleksowy, niezależnie od środowiska obliczeniowego, platformy wirtualizacji czy lokalizacji pamięci masowej.
2009-10-30 16:12:00 (źródło: IDG.pl)

Ethernet w wojsku i kosmosie

Wynalazcy Ethernetu (w tym Bob Metcalf) zapewne nigdy nie przypuszczali, w jak nietypowych miejscach ich technologia sieciowa znajdzie zastosowania. Okazuje się, że niektóre przełączniki ethernetowe są "powoływane" do wojska, a inne zostaną wystrzelone w przestrzeń okołoziemską.
2009-10-30 14:25:27 (źródło: IDG.pl)

Intel i Numonyx B.V. opracowały pojemną, nieulotną pamięć PCM

Intel i Numonyx B.V opracowały nowatorską technologię produkcji nieulotnych układów typu PCM (Phase-Change Memory), która pozwala budować bardzo pojemne, wielowarstwowe układy pamięci.
2009-10-30 12:33:49 (źródło: IDG.pl)

Intel i Numonyx zaprezentowały pojemną, nieulotną pamięć PCM

Intel i Numonyx opracowały wspólnie nowatorską technologię produkcji nieulotnych układów typu PCM (Phase-Change Memory), która pozwala budować bardzo pojemne, wielowarstwowe układy pamięci.
2009-10-30 12:33:49 (źródło: IDG.pl)

Intel i Numonyx B.V. opracowa?y pojemn?, nieulotn? pami?? PCM

Intel i Numonyx B.V opracowa?y nowatorsk? technologi? produkcji nieulotnych uk?adów typu PCM (Phase-Change Memory), która pozwala budowa? bardzo pojemne, wielowarstwowe uk?ady pami?ci.
2009-10-30 12:33:49 (źródło: IDG.pl)

IBM łączy produkty Rational i Tivoli

Firma przygotowała integrację produktów Rational i Tivoli w celu zapewnienia użytkownikom możliwości automatyzacji procesów w zespołach projektowania, testowania i wdrażania.
2009-10-30 11:31:16 (źródło: IDG.pl)

IBM ??czy produkty Rational i Tivoli

Firma przygotowa?a integracj? produktów Rational i Tivoli w celu zapewnienia u?ytkownikom mo?liwo?ci automatyzacji procesów w zespo?ach projektowania, testowania i wdra?ania.
2009-10-30 11:31:16 (źródło: IDG.pl)

Alcatel-Lucent: nowe routery linii SR

Alcatel-Lucent poszerzył w tym tygodniu ofertę w obszarze routerów linii SR 7500 (Service Router) o dwa nowe modele. Są to urządzenia przeznaczone dla małych firm telekomunikacyjnych i dostawców internetu, oferujące mniej możliwości niż produkowane do tej pory routery tej linii.
2009-10-30 10:44:19 (źródło: IDG.pl)

WatchGuard: XTM 8 ju? na rynku

WatchGuard Technologies wprowadza now? wersj? wielofunkcyjnego urz?dzenia zabezpieczaj?cego. WatchGuard XTM 8 zwi?ksza ochron? przed zagro?eniami sieciowymi, aplikacyjnymi i czuwa nad bezpiecze?stwem danych w firmie.
2009-10-30 10:27:23 (źródło: IDG.pl)

WatchGuard: XTM 8 już na rynku

WatchGuard Technologies wprowadza nową wersję wielofunkcyjnego urządzenia zabezpieczającego. WatchGuard XTM 8 zwiększa ochronę przed zagrożeniami sieciowymi, aplikacyjnymi i czuwa nad bezpieczeństwem danych w firmie.
2009-10-30 10:27:23 (źródło: IDG.pl)

Milky Way One - najszybszy chiński superkomputer

Chiny oddały w tym tygodniu do eksploatacji swój najszybszy superkomputer. Komputer Milky Way One (zbudowany przez wojskową akademię techniczną National University of Defense Technology) pracuje tak szybko, że w rankingu Top500 zajmuje czwarte miejsce.
2009-10-30 09:43:36 (źródło: IDG.pl)

Milky Way One - najszybszy chi?ski superkomputer

Chiny odda?y w tym tygodniu do eksploatacji swój najszybszy superkomputer. Komputer Milky Way One (zbudowany przez wojskow? akademi? techniczn? National University of Defense Technology) pracuje tak szybko, ?e w rankingu Top500 zajmuje czwarte miejsce.
2009-10-30 09:43:36 (źródło: IDG.pl)

TippingPoint wprowadza Network Security Platform

TippingPoint, spółka zależna 3Com, udostępniła nowa platformę systemu zapobiegania wtargnięciom - TippingPoint N-Platform - z nowym silnikiem Threat Supression Engine (TSE), który wnosi istotne możliwości do dogłębnej inspekcji pakietów.
2009-10-29 14:10:46 (źródło: IDG.pl)

Novell uzyskuje certyfikat SAP dla rozwiązań CMDB

Novell poinformował, że interfejs do zarządzania konfiguracją środowiska IT -myCMDB 4.6 - oraz baza danych o konfiguracji - CMDB360 4.6 - uzyskały od firmy SAP certyfikat potwierdzający zgodność z aplikacją do administrowania usługami - SAP IT Service Management (SAP ITSM).
2009-10-29 13:33:20 (źródło: IDG.pl)

Novell uzyskuje certyfikat SAP dla rozwi?za? CMDB

Novell poinformowa?, ?e interfejs do zarz?dzania konfiguracj? ?rodowiska IT -myCMDB 4.6 - oraz baza danych o konfiguracji - CMDB360 4.6 - uzyska?y od firmy SAP certyfikat potwierdzaj?cy zgodno?? z aplikacj? do administrowania us?ugami - SAP IT Service Management (SAP ITSM).
2009-10-29 13:33:20 (źródło: IDG.pl)

Planet: zarządzalny przełącznik z obsługą PoE

SGSW-24040P4 to nowy, zarządzalny przełącznik firmy Planet. Urządzenia zawiera 24 porty 10/100/1000Mbps i obsługuje technologię PoE.
2009-10-29 13:13:20 (źródło: IDG.pl)

Planet: zarz?dzalny prze??cznik z obs?ug? PoE

SGSW-24040P4 to nowy, zarz?dzalny prze??cznik firmy Planet. Urz?dzenia zawiera 24 porty 10/100/1000Mbps i obs?uguje technologi? PoE.
2009-10-29 13:13:20 (źródło: IDG.pl)

Verbatim: przenośny napęd SSD z interfejsami eSATA/USB

Verbatim poszerzył ofertę o napęd Verbatim Combo SSD (pamięć masowa oparta na pamięci flash), który zawiera dwa zintegrowane interfejsy (eSATA i USB) i może przechowywać do 32 GB danych.
2009-10-29 12:45:22 (źródło: IDG.pl)

Verbatim: przeno?ny nap?d SSD z interfejsami eSATA/USB

Verbatim poszerzy? ofert? o nap?d Verbatim Combo SSD (pami?? masowa oparta na pami?ci flash), który zawiera dwa zintegrowane interfejsy (eSATA i USB) i mo?e przechowywa? do 32 GB danych.
2009-10-29 12:45:22 (źródło: IDG.pl)

Ericsson i Samsung współpracują przy LTE

Firmy przetestowały w Sztokholmie realne połączenia między siecią LTE FDD, a notebookiem wyposażonym w modem szerokopasmowy, obsługujący technologię Long Term Evolution.
2009-10-29 11:55:55 (źródło: IDG.pl)

Ericsson i Samsung wspó?pracuj? przy LTE

Firmy przetestowa?y w Sztokholmie realne po??czenia mi?dzy sieci? LTE FDD, a notebookiem wyposa?onym w modem szerokopasmowy, obs?uguj?cy technologi? Long Term Evolution.
2009-10-29 11:55:55 (źródło: IDG.pl)

Meru optymalizuje pracę sieci WLAN

Meru (producent rozwiązań bezprzewodowych 802.11) opracowała platformę SAM (Service Assurance Manager), która pozwala śledzić pracę sieci WLAN opartych na jej produktach, testować je i optymalizować ich pracę, tak aby świadczone przez nią usługi były na najwyższym poziomie. Rozwiązanie bazuje na firmowej technologii Wireless LAN Virtualization.
2009-10-29 11:02:56 (źródło: IDG.pl)

Meru optymalizuje prac? sieci WLAN

Meru (producent rozwi?za? bezprzewodowych 802.11) opracowa?a platform? SAM (Service Assurance Manager), która pozwala ?ledzi? prac? sieci WLAN opartych na jej produktach, testowa? je i optymalizowa? ich prac?, tak aby ?wiadczone przez ni? us?ugi by?y na najwy?szym poziomie. Rozwi?zanie bazuje na firmowej technologii Wireless LAN Virtualization.
2009-10-29 11:02:56 (źródło: IDG.pl)

Jednostki dystrybucji mocy firmy Emerson

Emerson Network Power - spółka należąca do koncernu Emerson - wprowadziła na rynek dwie nowe rodziny produktów służące do dystrybucji i monitorowania zasilania wewnątrz szaf serwerowych: Liebert MPX i Liebert MPH.
2009-10-28 14:49:07 (źródło: IDG.pl)

Bezprzewodowy serwer dla prezentacji multimedialnych

IC Intracom wprowadził do sprzedaży specjalizowane stacje dostępowe Wi-Fi 300N zgodne ze standardem 802.11n przeznaczone do pracy w roli bezprzewodowych serwerów obsługujących systemy prezentacyjne.
2009-10-28 13:33:54 (źródło: IDG.pl)

VMware: Workstation do wirtualizacji Windows 7

Firma dodała wsparcie systemu operacyjnego Windows 7, a także rozszerzyła możliwości obsługi procesorów wirtualnych w nowej wersji platformy zapewniającej jednoczesną pracę wielu systemów operacyjnych na PC - Workstation 7.
2009-10-28 13:30:01 (źródło: IDG.pl)

Internauci chcą "żywej" sieci

Zwiększające się możliwości uzyskania szerokopasmowego dostępu do sieci zmieniają model korzystania z jej zasobów. Według danych zebranych w najnowszym raporcie analityków Sandvine na popularności zyskują aplikacje czasu rzeczywistego (streaming audio-wideo, gry online, VoIP, sieci społecznościowe, usługi na żądanie), pozwalające doświadczać prawdziwej interakcji. W porównaniu z rokiem ubiegłym ruch sieciowy obsługujący taką "żywą" sieć wzrósł o 15,1 p. proc. (z 17,7 proc. do 32,8 proc.). Szczyt aktywności internautów przypada na godziny wieczorne.
2009-10-28 13:15:42 (źródło: IDG.pl)

Internauci chc? "?ywej" sieci

Zwi?kszaj?ce si? mo?liwo?ci uzyskania szerokopasmowego dost?pu do sieci zmieniaj? model korzystania z jej zasobów. Wed?ug danych zebranych w najnowszym raporcie analityków Sandvine na popularno?ci zyskuj? aplikacje czasu rzeczywistego (streaming audio-wideo, gry online, VoIP, sieci spo?eczno?ciowe, us?ugi na ??danie), pozwalaj?ce do?wiadcza? prawdziwej interakcji. W porównaniu z rokiem ubieg?ym ruch sieciowy obs?uguj?cy tak? "?yw?" sie? wzrós? o 15,1 p. proc. (z 17,7 proc. do 32,8 proc.). Szczyt aktywno?ci internautów przypada na godziny wieczorne.
2009-10-28 13:15:42 (źródło: IDG.pl)

Użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jesteśmy?

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firmę Ericsson. Przedmiotem badania było zachowanie użytkowników na rynku usług telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dostęp do Internetu a także o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.
2009-10-28 12:38:46 (źródło: IDG.pl)

U?ytkownicy us?ug telekomunikacyjnych w Polsce AD 2009. Jacy jeste?my?

Podsumowano tegoroczne wyniki ankiety Consumer Lab przeprowadzone w Polsce przez firm? Ericsson. Przedmiotem badania by?o zachowanie u?ytkowników na rynku us?ug telekomunikacyjnych. Pytano m.in. o posiadanie telefonu komórkowego i dost?p do Internetu a tak?e o to, w jaki sposób korzystamy z tych dwóch dóbr.
2009-10-28 12:38:46 (źródło: IDG.pl)

Symantec łączy oprogramowanie DLP z narzędziami bezpieczeństwa innych dostawców

Firma uaktualniła oprogramowanie Data-Loss Prevention Suite, które może teraz, po wykryciu problemów z danymi, zastosować szyfrowanie i rozwiązania DRM (Digital-Right Management) dostawców niezależnych w celu rozwiązania problemu.
2009-10-28 11:26:42 (źródło: IDG.pl)

Symantec ??czy oprogramowanie DLP z narz?dziami bezpiecze?stwa innych dostawców

Firma uaktualni?a oprogramowanie Data-Loss Prevention Suite, które mo?e teraz, po wykryciu problemów z danymi, zastosowa? szyfrowanie i rozwi?zania DRM (Digital-Right Management) dostawców niezale?nych w celu rozwi?zania problemu.
2009-10-28 11:26:42 (źródło: IDG.pl)

Intel wycofuje narzędzie Windows 7 do optymalizowania wydajności napędów SSD

Intel udostępnił dwa dni temu zestaw narzędzi SSD Toolbox, które pozwalają użytkownikom komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7 optymalizować wydajność produkowanych przez tę firmę napędów SSD. Firma wycofała się dzisiaj z tego przedsięwzięcia na skutek doniesień, że oprogramowanie zawiesza napędy.
2009-10-28 11:21:17 (źródło: IDG.pl)

Intel wycofuje narz?dzie Windows 7 do optymalizowania wydajno?ci nap?dów SSD

Intel udost?pni? dwa dni temu zestaw narz?dzi SSD Toolbox, które pozwalaj? u?ytkownikom komputerów pracuj?cych pod kontrol? systemu operacyjnego Windows 7 optymalizowa? wydajno?? produkowanych przez t? firm? nap?dów SSD. Firma wycofa?a si? dzisiaj z tego przedsi?wzi?cia na skutek doniesie?, ?e oprogramowanie zawiesza nap?dy.
2009-10-28 11:21:17 (źródło: IDG.pl)

Bezprzewodowe rozwiązania Motorola SMART Branch

Motorola (dział Enterprise Mobility Solutions) zapowiedziała wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów z rodziny SMART Branch przeznaczonych dla bezprzewodowych sieci lokalnych 802.11n. Nowe rozwiązania to zaawansowany dwuradiowy punkt dostępowy AP650 802.11n oraz kontroler usług RFS4000 802.11n z opcjonalnym, zintegrowanym dwuradiowym punktem dostępowym 802.11n.
2009-10-28 10:47:40 (źródło: IDG.pl)

Trend Micro: szersze możliwości zabezpieczania wirtualizacji

Firma przygotowała uaktualnioną wersje oprogramowania UTM (zapora ogniowa/zapobieganie wtargnięciom) dla serwerów VMware ESX. Deep Security 7.0 wzbogacono o komponent wirtualnego urządzenia, działającego na poziomie hypervisora, które ma chronić maszyny wirtualne pracujące na serwerze fizycznym.
2009-10-27 14:16:05 (źródło: IDG.pl)

GFi Software: kontrola ruchu internetowego w nowej wersji

Firma wprowadza na polski rynek nową wersję rozwiązanie do monitorowania i filtracji ruchu internetowego - GFi WebMonitor 2009. WebMonitor w tej wersji można stosować bez konieczności instalowania serwera Microsoft ISA.
2009-10-27 13:21:36 (źródło: IDG.pl)

Nowy punkt dostępowy DAP-1360 od D-Linka

D-Link wprowadził na rynek bezprzewodowy punkt dostępowy DAP-1360. Jest to urządzenie oparte na systemie operacyjnym Linux (pracujący w standardzie 802.11n) przeznaczone do stosowania w małych sieciach biurowych i domowych.
2009-10-27 12:36:09 (źródło: IDG.pl)

IBM odsprzedaje przełączniki firmy Voltaire

IBM zdecydował się dodawać do swoich rozwiązań obsługujących centra danych przełącznik Ethernet 10 Gb/s produkowany przez firmę Voltaire. IBM informuje, że przełączniki Vantage 8500 będą dołączane do produktów linii System Cluster 1350.
2009-10-27 11:15:42 (źródło: IDG.pl)

Programy antywirusowe na komórkę

Coraz częściej przechowujemy w telefonach komórkowych ważne i poufne dane. Są one atrakcyjnym kąskiem dla przestępców. Chcąc uniknąć przykrych konsekwencji zbyt swobodnego korzystania z komórki, trzeba zadbać o jej bezpieczeństwo.
2009-10-27 09:30:42 (źródło: IDG.pl)

AVG: aplikacje zwiększające bezpieczeństwo w małych firmach

Internet Security Business Edition 9.0 oraz Anti-Virus Business Edition 9.0 to najnowszej rozwiązania zabezpieczające firmy AVG Technologies przeznaczone przede wszystkim dla małych firm. W nowych produktach podniesiono szybkość działania i poziom ochrony - zastosowano w nich analogiczne technologie do tych wprowadzonych w produktach przeznaczonych dla klientów indywidualnych, dzięki czemu są one szybsze i łatwiejsze w zarządzaniu.
2009-10-26 14:28:51 (źródło: IDG.pl)

Alcatel-Lucent testuje nową technologię dla sieci komórkowych

Specjaliści z Bell Labs, laboratoriów badawczo-rozwojowych Alcatel-Lucent, we współpracy z Deutsche Telekom Laboratories, Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut i firmą Kathrein (producent anten) przeprowadzili testy terenowe technologii Coordinated Multipoint Transmission (CoMP), która może zwiększyć szybkość transmisji danych i poprawić jakość usług w mobilnych sieciach szerokopasmowych 3G i Long Term Evolution.
2009-10-26 14:18:24 (źródło: IDG.pl)

Cisco Expo - unifikacja z integracją

W dniach 22-23 października, w Ożarowie, odbyła się ósma już edycja Cisco Expo. Wśród najciekawszych wydarzeń należy wymienić wspólne warsztaty firm Cisco, VMware oraz EMC, na których to można było zapoznać się z działaniem centrum danych opartego na UCS (Unified Computing System).
2009-10-26 13:37:59 (źródło: IDG.pl)

Tilera zapowiada 100-rdzeniowy układ CPU

Amerykańska firma Tilera zapowiada nowe, wielordzeniowe układy CPU ogólnego przeznaczenia (linia Tile-GX), które będą zawierać zależnie od modelu od 16 do 100 rdzeni. Firma chce w ten sposób wejść na rynek procesorów instalowanych w serwerach WWW, zdominowany obecnie w dużym stopniu przez dwie firmy: Intel i AMD.
2009-10-26 13:18:40 (źródło: IDG.pl)

Quest Software: nowe wersje rozwiązań do zarządzania SharePoint

Podczas imprezy Microsoft SharePoint Conference 2009 w Las Vegas, firma zaprezentowała nowe wersje produktów do zarządzania SharePoint - Quest Recovery Manager i Quest Site Administrator, które mają usprawniać administrowanie i odzyskiwanie danych w środowisku SharePoint.
2009-10-26 12:46:22 (źródło: IDG.pl)

Platforma obliczeniowa Intel Modular Server

Thomas-Krenn (niemiecki producent serwerów i pamięci masowych) oferuje modułowe systemy obliczeniowe Intel Modular Server. Jest to zintegrowane środowisko serwerowe zastępujące tradycyjną 19-calową szafę i instalowane w niej komputery.
2009-10-26 11:10:48 (źródło: IDG.pl)

Joystick zamiast kierownicy?

Kolejne przejawy przenikania elektroniki oraz IT do branży samochodowej można obejrzeć podczas Tokyo Motor Show.
2009-10-26 10:55:06 (źródło: IDG.pl)

Porozumienie TP z UKE

Telekomunikacja Polska i Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisały porozumienie w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Porozumienie zakłada utrzymanie przez UKE niezmiennych stawek hurtowych do 2012 roku, a TP ma zainwestować w tym czasie środki finansowe w rozwój 1,2 mln linii dostępu do szerokopasmowego internetu.
2009-10-23 17:06:25 (źródło: IDG.pl)

Symantec Norton z pe?n? obs?ug? Windows 7

Symantec potwierdzi?, ?e jego produkty z linii Norton oraz wersje korporacyjne technologii do zabezpieczania, tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych obs?uguj? system Microsoft Windows 7.
2009-10-23 16:03:22 (źródło: IDG.pl)

Symantec Norton z pełną obsługą Windows 7

Symantec potwierdził, że jego produkty z linii Norton oraz wersje korporacyjne technologii do zabezpieczania, tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych obsługują system Microsoft Windows 7.
2009-10-23 16:03:22 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następnakomputery, oprogramowanie