hipermarkety Sieci komputerowe - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następna

IDC: w roku 2013 miliard urz?dze? mobilnych b?dzie pod??czonych do internetu

Wed?ug bada? przeprowadzonych przez firm? badawcz?, rosn?ce zapotrzebowanie na aplikacje online powinno wywindowa? liczb? urz?dze? mobilnych pod??czanych do internetu na przesz?o miliard w roku 2013.
2009-12-11 13:21:19 (źródło: IDG.pl)

IDC: w roku 2013 miliard urządzeń mobilnych będzie podłączonych do internetu

Według badań przeprowadzonych przez firmę badawczą, rosnące zapotrzebowanie na aplikacje online powinno wywindować liczbę urządzeń mobilnych podłączanych do internetu na przeszło miliard w roku 2013.
2009-12-11 13:21:19 (źródło: IDG.pl)

Microsoft tworzy nowy oddzia? serwerów i technik cloud

Koncern utworzy? nowy oddzia?, którego zadaniem ma by? scalenie projektowania oprogramowania cloud i pracuj?cego w o?rodkach u?ytkowników, w celu zapewnienia spójnej platformy dla przedsi?biorstw.
2009-12-11 12:15:54 (źródło: IDG.pl)

Microsoft tworzy nowy oddział serwerów i technik cloud

Koncern utworzył nowy oddział, którego zadaniem ma być scalenie projektowania oprogramowania cloud i pracującego w ośrodkach użytkowników, w celu zapewnienia spójnej platformy dla przedsiębiorstw.
2009-12-11 12:15:54 (źródło: IDG.pl)

WiGig - bezprzewodowe po??czenia o przepustowo?ci 7 Gb/s

Wireless Gigabit Alliance (organizacja promuj?ca ide? gigabitowych po??cze? bezprzewodowych) opracowa?a propozycj? specyfikacji, która pozwala przesy?a? dane drog? radiow? na krótkie odleg?o?ci z szybko?ci? 7 Gb/s.
2009-12-11 11:03:26 (źródło: IDG.pl)

WiGig - bezprzewodowe połączenia o przepustowości 7 Gb/s

Przymierze Wireless Gigabit Alliance opracowało propozycję specyfikacji, która pozwala przesyłać dane drogą radiową na krótkie odległości z szybkością 7 Gb/s.
2009-12-11 11:03:26 (źródło: IDG.pl)

Rada do spraw cloud computing

Grupa firm (m.in. Microsoft, Cisco, IBM) postanowiła utworzyć Enterprise Cloud Buyers Council, której zadaniem ma być usuwanie barier utrudniających wprowadzanie cloud computing w przedsiębiorstwach.
2009-12-10 13:47:50 (źródło: IDG.pl)

Największe fuzje i przejęcia 2009 r. w branży IT

Zbliżający się nieuchronnie do zasłużonego końca 2009 rok znacząco wpłynął na kształt całego rynku IT. Doszło aż do dziesięciu akwizycji bądź fuzji, a koszt każdej z tych transakcji przekroczył miliard USD. Wśród największych graczy 2009 roku wymienić można takie koncerny, jak: Oracle, Cisco, Dell, HP, EMC czy IBM.
2009-12-10 12:57:06 (źródło: IDG.pl)

Najwi?ksze fuzje i przej?cia 2009 r. w bran?y IT

Zbli?aj?cy si? nieuchronnie do zas?u?onego ko?ca 2009 rok znacz?co wp?yn?? na kszta?t ca?ego rynku IT. Dosz?o a? do dziesi?ciu akwizycji b?d? fuzji, a koszt ka?dej z tych transakcji przekroczy? miliard USD. W?ród najwi?kszych graczy 2009 roku wymieni? mo?na takie koncerny, jak: Oracle, Cisco, Dell, HP, EMC czy IBM.
2009-12-10 12:57:06 (źródło: IDG.pl)

IBM: hosting oprogramowania monitorowania Tivoli

Koncern wprowadził do oferty hostowaną wersję oprogramowania monitorowania Tivoli dla firm, które preferują płacenie za subskrypcje, zamiast zakupu licencji produktu.
2009-12-10 12:44:17 (źródło: IDG.pl)

Linuksowe systemy mainframe firmy IBM

IBM poszerzył ofertę o dwa nowe systemy obliczeniowe typu mainframe należące do linii Enterprise Linux Server. Komputery mają podobną architekturę jak rozwiązania System z i mogą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (Novell SUSE lub Red Hat).
2009-12-10 11:38:59 (źródło: IDG.pl)

McAfee: urz?dzenie do poszukiwania zagro?e? w sieci

Firma udost?pnia urz?dzenia zabezpieczaj?ce do monitorowania wewn?trznego ruchu w sieci przedsi?biorstwa pod k?tem robaków, wirusów i dzia?a? zwi?zanych z botnetami, w celu blokowania epidemii rozprzestrzeniaj?cej si? z komputerów w sieci.
2009-12-09 14:06:49 (źródło: IDG.pl)

McAfee: urządzenie do poszukiwania zagrożeń w sieci

Firma udostępnia urządzenia zabezpieczające do monitorowania wewnętrznego ruchu w sieci przedsiębiorstwa pod kątem robaków, wirusów i działań związanych z botnetami, w celu blokowania epidemii rozprzestrzeniającej się z komputerów w sieci.
2009-12-09 14:06:49 (źródło: IDG.pl)

Symantec: uaktualniony zestaw produktów Veritas

Koncern uaktualni? produkty zestawu zarz?dzania pami?ci? masow? Veritas: Veritas Storage Foundation, Veritas Cluster File System i Veritas Cluster Server, zapewniaj?c m.in. mo?liwo?? rozpoznawania SSD u?ywanych w systemach pami?ci warstwowej jak równie? integracj? z Hyper-V.
2009-12-09 13:20:46 (źródło: IDG.pl)

EMC wprowadza do systemów pamięci masowej technologię FAST

EMC informuje, że przystępuje do wprowadzania do wszystkich produkowanych przez siebie systemów pamięci masowych - należących do linii Symmetrix, Clariion i Celerra - firmowej technologii FAST (Fully Automated Storage Tiering). Technologia pozwala dynamicznie, w pełni automatycznie i w locie przenosić wolumeny danych między poszczególnymi warstwami całego systemu pamięci masowej obsługującego centrum danych.
2009-12-09 12:33:02 (źródło: IDG.pl)

EMC wprowadza do systemów pami?ci masowej technologi? FAST

EMC informuje, ?e przyst?puje do wprowadzania do wszystkich produkowanych przez siebie systemów pami?ci masowych - nale??cych do linii Symmetrix, Clariion i Celerra - firmowej technologii FAST (Fully Automated Storage Tiering). Technologia pozwala dynamicznie, w pe?ni automatycznie i w locie przenosi? wolumeny danych mi?dzy poszczególnymi warstwami ca?ego systemu pami?ci masowej obs?uguj?cego centrum danych.
2009-12-09 12:33:02 (źródło: IDG.pl)

Nowa metoda transmitowania danych wideo w sieciach WLAN

Kalifornijska firma Ruckus Wireless opatentowała w Europie oraz w USA technologię, która znacznie przyspiesza rozsyłanie obrazów wideo przez połączenia WLAN. W sieciach 802.11 opartych na tej technologii dane mogą być rozsyłane do wybranych punktów końcowych w trybie multicast.
2009-12-09 11:16:26 (źródło: IDG.pl)

Niedostatki sieciowych IPS-ów

Niezależne testy piętnastu różnych produktów sieciowych systemów zapobiegania wtargnięciom (IPS), pochodzących do siedmiu dostawców, pokazały, iż żaden z nich nie jest w pełni efektywny w odpieraniu ataków na programy Microsoftu Adobe i innych.
2009-12-08 14:11:35 (źródło: IDG.pl)

Force10 wprowadził protokół MPLS do przełączników ExaScale

Firma Force10 zmodyfikowała swoje przełączniki/routery linii ExaScale E, wprowadzając do nich technologię MPLS. Te wysokowydajne węzły sieci obsługiwały do tej pory pakiety głównie w oparciu o protokół BGP (Border Gateway Protocol), a brak wsparcia dla protokołu MPLS powodował, że przegrywały one często rywalizację z podobnymi rozwiązaniami dedykowanymi dla dostawców usług sieciowych, oferowanymi przez firmy Cisco czy Juniper.
2009-12-08 13:19:21 (źródło: IDG.pl)

Force10 wprowadzi? protokó? MPLS do prze??czników ExaScale

Firma Force10 zmodyfikowa?a swoje prze??czniki/routery linii ExaScale E, wprowadzaj?c do nich technologi? MPLS. Te wysokowydajne w?z?y sieci obs?ugiwa?y do tej pory pakiety g?ównie w oparciu o protokó? BGP (Border Gateway Protocol), a brak wsparcia dla protoko?u MPLS powodowa?, ?e przegrywa?y one cz?sto rywalizacj? z podobnymi rozwi?zaniami dedykowanymi dla dostawców us?ug sieciowych, oferowanymi przez firmy Cisco czy Juniper.
2009-12-08 13:19:21 (źródło: IDG.pl)

Novell w obszarze bezpieczeństwa wirtualizacji

Firma przygotowuje ambitny plan zabezpieczania aplikacji w ramach heterogenicznych platform wirtualizacji, zarówno bezpośrednio u użytkownika jak i poza jego lokalizacją.
2009-12-08 12:26:15 (źródło: IDG.pl)

Novell w obszarze bezpiecze?stwa wirtualizacji

Firma przygotowuje ambitny plan zabezpieczania aplikacji w ramach heterogenicznych platform wirtualizacji, zarówno bezpo?rednio u u?ytkownika jak i poza jego lokalizacj?.
2009-12-08 12:26:15 (źródło: IDG.pl)

W oczekiwaniu na superkomputery klasy "exascale"

Trwa wyścig zmierzający do opracowania superkomputerów, które będą w stanie przetwarzać dane z szybkością wielu setek petaflopsów. Specjaliści sądzą, że pierwszy komputer mający wydajności jednego eksaflopsa (milion teraflopsów) powstanie około 2018 roku.
2009-12-08 11:13:31 (źródło: IDG.pl)

Serwery: lekkie ożywienie na rynku

W III kw. br. w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) sprzedano prawie pół miliona serwerów, a przychody producentów sięgnęły 2,9 mld USD - wynika z najnowszego raportu IDC. Mimo znacznego regresu licząc rok do roku (spadek ok. 25 proc.), na rynku pojawiają się pierwsze oznaki powrotu popytu na wydajne komputery. Badany okres był pierwszym od końca 2008 r., w którym nastąpił sekwencyjny wzrost zarówno sprzedaży serwerów, jak i przychodów dostawców (odpowiednio o 8,4 proc. i 1,9 proc. w stosunku do II kw. 2009 r.).
2009-12-07 16:52:15 (źródło: IDG.pl)

Serwery: lekkie o?ywienie na rynku

W III kw. br. w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) sprzedano prawie pó? miliona serwerów, a przychody producentów si?gn??y 2,9 mld USD - wynika z najnowszego raportu IDC. Mimo znacznego regresu licz?c rok do roku (spadek ok. 25 proc.), na rynku pojawiaj? si? pierwsze oznaki powrotu popytu na wydajne komputery. Badany okres by? pierwszym od ko?ca 2008 r., w którym nast?pi? sekwencyjny wzrost zarówno sprzeda?y serwerów, jak i przychodów dostawców (odpowiednio o 8,4 proc. i 1,9 proc. w stosunku do II kw. 2009 r.).
2009-12-07 16:52:15 (źródło: IDG.pl)

Microsoft: kolejne elementy zestawu Forefront

Koncern udostępnił dwa kolejne elementy zestawu Forefront w ramach strategii łączenia technik bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością oraz tworzenia oprogramowania obejmującego klienty, serwery i obrzeże sieci.
2009-12-07 13:12:02 (źródło: IDG.pl)

Extreme prezentuje swoj? wizj? centrów danych

Firma Extreme opublikowa?a dokument w którym zaprezentowa?a swoj? wizj? rozwoju wirtualnych centrów danych oraz przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych. Analiza dokumentu pokazuje, ?e firma obra?a w tej dziedzinie zupe?nie inn? strategi? ni? Cisco i inne firmy zajmuj?ce si? tym problemem.
2009-12-07 11:50:05 (źródło: IDG.pl)

Extreme prezentuje swoją wizję centrów danych

Firma Extreme opublikowała dokument w którym zaprezentowała swoją wizję rozwoju wirtualnych centrów danych oraz przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych. Analiza dokumentu pokazuje, że firma obrała w tej dziedzinie zupełnie inną strategię niż Cisco i inne firmy zajmujące się tym problemem.
2009-12-07 11:50:05 (źródło: IDG.pl)

Intel opó?nia premier? procesora Larrabee

Intel zapowiada? wielokrotnie, ?e wielordzeniowy procesor graficzny Larrabee wejdzie na rynek w 2010 r. Jednak pod koniec zesz?ego tygodnia firma poinformowa?a, ?e nie b?dzie to mo?liwe , nie precyzuj?c przy tym dok?adnie sk?d ta zw?oka i kiedy uk?ad trafi do r?k u?ytkowników.
2009-12-07 00:11:20 (źródło: IDG.pl)

Intel opóźnia premierę procesora Larrabee

Intel zapowiadał wielokrotnie, że wielordzeniowy procesor graficzny Larrabee wejdzie na rynek w 2010 r. Jednak pod koniec zeszłego tygodnia firma poinformowała, że nie będzie to możliwe , nie precyzując przy tym dokładnie skąd ta zwłoka i kiedy układ trafi do rąk użytkowników.
2009-12-07 00:11:20 (źródło: IDG.pl)

Google udost?pnia bezp?atn? us?ug? DNS

Firma utworzy?a nowy system obs?ugi kwerend DNS (Domain Name System), który ma przy?piesza? dost?p do witryn WWW, jak równie? zapewni? wi?ksze bezpiecze?stwo u?ytkownikowi ko?cowemu.
2009-12-04 12:16:08 (źródło: IDG.pl)

Google udostępnia bezpłatną usługę DNS

Firma utworzyła nowy system obsługi kwerend DNS (Domain Name System), który ma przyśpieszać dostęp do witryn WWW, jak również zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikowi końcowemu.
2009-12-04 12:16:08 (źródło: IDG.pl)

Arista 7048 - wydajny prze??cznik do obs?ugiwania centrów danych

Na rynku pojawi? si? kolejny gigabitowy prze??cznik przeznaczony do obs?ugiwania zarówno rdzeni sieci LAN, jak i komunikacji mi?dzy serwerami i klientami. To urz?dzenie firmy Arista Networks nosz?ce nazw? Arista 7048.
2009-12-04 10:50:26 (źródło: IDG.pl)

Arista 7048 - wydajny przełącznik do obsługiwania centrów danych

Na rynku pojawił się kolejny gigabitowy przełącznik przeznaczony do obsługiwania zarówno rdzeni sieci LAN, jak i komunikacji między serwerami i klientami. To urządzenie firmy Arista Networks noszące nazwę Arista 7048.
2009-12-04 10:50:26 (źródło: IDG.pl)

Współtwórca Twittera tworzy nowy system płatności kartą kredytową

Jeden z założycieli Twittera, Jack Dorsey, uruchomił przedsięwzięcie Square, które ma uwalniać biznes - mały i duży - od konieczności zakupu drogich terminali do przeprowadzania transakcji kartą kredytową.
2009-12-03 13:15:15 (źródło: IDG.pl)

Wspó?twórca Twittera tworzy nowy system p?atno?ci kart? kredytow?

Jeden z za?o?ycieli Twittera, Jack Dorsey, uruchomi? przedsi?wzi?cie Square, które ma uwalnia? biznes - ma?y i du?y - od konieczno?ci zakupu drogich terminali do przeprowadzania transakcji kart? kredytow?.
2009-12-03 13:15:15 (źródło: IDG.pl)

Nowe wyzwania dla centrów danych

W ciągu pięciu kolejnych lat korporacyjne centra danych będą musiały przetworzyć 6,5 razy więcej informacji niż obecnie - alarmują uczestnicy konferencji Gartner Data Center. Problemem staną się również koszty energii pochłanianej przez coraz większą liczbę serwerów. Aby odpowiednio przygotować się do nowych wyzwań już teraz warto zwrócić uwagę na takie rozwiązania, jak: wirtualizacja, thin provisioning, deduplikacja i cloud computing.
2009-12-03 12:20:03 (źródło: IDG.pl)

Micron zapowiada szybkie nap?dy SSD

Micron zapowiada, ?e w pierwszym kwartale 2010 r. wprowadzi na rynek szybkie nap?dy SSD (do instalowania w notebookach oraz komputerach PC), które pracuj? o ok. 50% wydajniej ni? produkowane obecnie konsumenckie pami?ci masowe tego typu.
2009-12-03 11:22:11 (źródło: IDG.pl)

Micron zapowiada szybkie napędy SSD

Micron zapowiada, że w pierwszym kwartale 2010 r. wprowadzi na rynek szybkie napędy SSD (do instalowania w notebookach oraz komputerach PC), które pracują o ok. 50% wydajniej niż produkowane obecnie konsumenckie pamięci masowe tego typu.
2009-12-03 11:22:11 (źródło: IDG.pl)

Intel pokaza? 48-rdzeniowy procesor

Intel pokaza? wczoraj uk?ad zawieraj?cy 48 rdzeni obliczeniowych, który pracuje 20 razy wydajniej ni? dost?pne obecnie wielordzeniowe procesory linii Core. Firma informuje, ?e uk?ad pobiera tyle energii, co dwie domowe ?arówki.
2009-12-03 08:38:36 (źródło: IDG.pl)

Intel pokazał 48-rdzeniowy procesor

Intel pokazał wczoraj układ zawierający 48 rdzeni obliczeniowych, który pracuje 20 razy wydajniej niż dostępne obecnie wielordzeniowe procesory linii Core. Firma informuje, że układ pobiera tyle energii, co dwie domowe żarówki.
2009-12-03 08:38:36 (źródło: IDG.pl)

Dell sprzedaje fabrykę w Polsce

Amerykański koncern poinformował o przeniesieniu prawa własności łódzkiego zakładu produkcyjnego do firmy Foxconn oraz dostosowanie go do nowych zadań. Efektem transakcji będzie "poprawa obsługi klientów w regionie oraz długofalowe wzmocni pozycję w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce".
2009-12-02 14:09:24 (źródło: IDG.pl)

Dell sprzedaje fabryk? w Polsce

Ameryka?ski koncern poinformowa? o przeniesieniu prawa w?asno?ci ?ódzkiego zak?adu produkcyjnego do firmy Foxconn oraz dostosowanie go do nowych zada?. Efektem transakcji b?dzie "poprawa obs?ugi klientów w regionie oraz d?ugofalowe wzmocni pozycj? w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce".
2009-12-02 14:09:24 (źródło: IDG.pl)

Nowe narzędzia dla scammerów?

Eksperci od spraw bezpieczeństwa uważają, że nowe narzędzia pozwalające na szybkie wynajdywanie, zbieranie i korelację informacji o użytkownikach z ośrodków sieci społecznościowych i innych zasobów publicznych, dają scammerom do ręki niezwykle silny oręż.
2009-12-02 13:26:06 (źródło: IDG.pl)

Nowe narz?dzia dla scammerów?

Eksperci od spraw bezpiecze?stwa uwa?aj?, ?e nowe narz?dzia pozwalaj?ce na szybkie wynajdywanie, zbieranie i korelacj? informacji o u?ytkownikach z o?rodków sieci spo?eczno?ciowych i innych zasobów publicznych, daj? scammerom do r?ki niezwykle silny or??.
2009-12-02 13:26:06 (źródło: IDG.pl)

IBM: monitorowanie środowisk Amazon Web Services

Użytkownicy uruchamiający swoje aplikacje w ramach Amazon Web Services, mogą teraz monitorować swoje środowiska wykorzystując oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring.
2009-12-02 12:21:08 (źródło: IDG.pl)

IBM: monitorowanie ?rodowisk Amazon Web Services

U?ytkownicy uruchamiaj?cy swoje aplikacje w ramach Amazon Web Services, mog? teraz monitorowa? swoje ?rodowiska wykorzystuj?c oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring.
2009-12-02 12:21:08 (źródło: IDG.pl)

Rozwijany panel s?oneczny do ?adowania baterii notebooków Apple

Firma QuickerTek poszerzy?a ofert? o urz?dzenie, dzi?ki któremu u?ytkownicy przeno?nych komputerów MacBook (Apple) mog? do?adowywa? baterie wykorzystuj?c "zielon?" energi? jak? wytwarza s?o?ce. Jest to panel s?oneczny produkuj?cy pr?d.
2009-12-02 11:34:24 (źródło: IDG.pl)

Rozwijany panel słoneczny do ładowania baterii notebooków Apple

Firma QuickerTek poszerzyła ofertę o urządzenie, dzięki któremu użytkownicy przenośnych komputerów MacBook (Apple) mogą doładowywać baterie wykorzystując "zieloną" energię jaką wytwarza słońce. Jest to panel słoneczny produkujący prąd.
2009-12-02 11:34:24 (źródło: IDG.pl)

Webroot: us?uga filtrowania malware

Firma powiadomi?a o rozszerzeniu swoich us?ug cloud dotycz?cych bezpiecze?stwa WWW, dodaj?c do nich filtr ruchu wchodz?cego i wychodz?cego WWW, monitorowanie zagro?e? w celu wykrywania i blokowania malware, takich jak boty infekuj?ce komputery. Do tej pory us?uga zapewnia?a jedynie filtrowanie ruchu wchodz?cego.
2009-12-01 13:38:32 (źródło: IDG.pl)

Webroot: usługa filtrowania malware

Firma powiadomiła o rozszerzeniu swoich usług cloud dotyczących bezpieczeństwa WWW, dodając do nich filtr ruchu wchodzącego i wychodzącego WWW, monitorowanie zagrożeń w celu wykrywania i blokowania malware, takich jak boty infekujące komputery. Do tej pory usługa zapewniała jedynie filtrowanie ruchu wchodzącego.
2009-12-01 13:38:32 (źródło: IDG.pl)

IBM kupuje dostawc? zabezpiecze? baz danych

IBM przej?? firm? Guardium - dostawc? zabezpiecze? dla baz danych. Warunki przej?cia nie zosta?y ujawnione.
2009-12-01 12:33:59 (źródło: IDG.pl)

IBM kupuje dostawcę zabezpieczeń baz danych

IBM przejął firmę Guardium - dostawcę zabezpieczeń dla baz danych. Warunki przejęcia nie zostały ujawnione.
2009-12-01 12:33:59 (źródło: IDG.pl)

Gartner: rynek serwerów powoli wychodzi na prost?

W opublikowanym przez firm? analityczn? Gartner raporcie (podsumowuj?cym sytuacj? panuj?c? na rynku serwerów w trzecim kwartale br.) mo?na przeczyta?, ?e pierwsze miejsce (bior?c pod uwag? wielko?? przychodów) zajmuje w tym sektorze IBM, wyprzedzaj?c tylko nieznacznie HP. Gartner podkre?la jednocze?nie, ?e sytuacja na rynku serwerów powoli stabilizuje si?.
2009-12-01 11:04:35 (źródło: IDG.pl)

Gartner: rynek serwerów powoli wychodzi na prostą

W opublikowanym przez firmę analityczną Gartner raporcie (podsumowującym sytuację panującą na rynku serwerów w trzecim kwartale br.) można przeczytać, że pierwsze miejsce (biorąc pod uwagę wielkość przychodów) zajmuje w tym sektorze IBM, wyprzedzając tylko nieznacznie HP. Gartner podkreśla jednocześnie, że sytuacja na rynku serwerów powoli stabilizuje się.
2009-12-01 11:04:35 (źródło: IDG.pl)

Ciep?o z centrum danych ogrzeje miejskie budynki

Fi?ska firma z sektora energetycznego, Helsingin Energia, wykorzysta ciep?o wydzielane przez serwery w jednym z centrów danych jako dodatkowe ?ród?o energii. Ciep?o zostanie wykorzystane do podgrzewania wody w stolicy Finlandii.
2009-12-01 07:50:34 (źródło: IDG.pl)

Ciepło z centrum danych ogrzeje miejskie budynki

Fińska firma z sektora energetycznego, Helsingin Energia, wykorzysta ciepło wydzielane przez serwery w jednym z centrów danych jako dodatkowe źródło energii. Ciepło zostanie wykorzystane do podgrzewania wody w stolicy Finlandii.
2009-12-01 07:50:34 (źródło: IDG.pl)

Femtokomórki nie zdobywają rynku

Analitycy zrewidowali prognozy dotyczące sprzedaży femtokomórek na świecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okazały się zbyt wygórowane, problemem w szerszej adopcji tych urządzeń na rynku jest także ich cena, przekraczająca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwańskich producentów zobowiązała się do wyprodukowania femtokomórek za mniej niż 100 USD. Urządzenia mają trafić na rynek w II połowie 2010 r.
2009-11-30 15:24:26 (źródło: IDG.pl)

Femtokomórki nie zdobywaj? rynku

Analitycy zrewidowali prognozy dotycz?ce sprzeda?y femtokomórek na ?wiecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okaza?y si? zbyt wygórowane, problemem w szerszej adaptacji tych urz?dze? na rynku jest tak?e ich cena, przekraczaj?ca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwa?skich producentów zobowi?za?a si? do wyprodukowania femtokomórek za mniej ni? 100 USD. Urz?dzenia maj? trafi? na rynek w II po?owie 2010 r.
2009-11-30 15:24:26 (źródło: IDG.pl)

Fujitsu i NetApp rozszerzają współpracę

Fujitsu i NetApp ogłosiły, że pogłębiają globalną współpracę, w ramach której będą integrować swoje rozwiązania, co ma zaowocować pojawieniem się na rynku systemów pamięci masowych szeregu nowych produktów oraz usług.
2009-11-30 11:12:28 (źródło: IDG.pl)

Fujitsu i NetApp rozszerzaj? wspó?prac?

Fujitsu i NetApp og?osi?y, ?e pog??biaj? globaln? wspó?prac?, w ramach której b?d? integrowa? swoje rozwi?zania, co ma zaowocowa? pojawieniem si? na rynku systemów pami?ci masowych szeregu nowych produktów oraz us?ug.
2009-11-30 11:12:28 (źródło: IDG.pl)

Nowa platforma, nowa strategia

Allied Telesis wprowadza iMAP 9810 (Intelligent Multiservice Access Platform) - kolejny element serii operatorskich rozwiązań dostępu i agregacji ruchu IP/Ethernet. Jednocześnie ogłasza strategię na rok 2010.
2009-11-27 14:24:53 (źródło: IDG.pl)

Hurtownie danych na ciężkie czasy

Systemy oprogramowania hurtowni danych są bardzo drogie, ale pomimo tego wiele przedsiębiorstw uważa, że warto w nie inwestować, ponieważ analitycy mogą wyciągać z nich dane zapewniające nowy wgląd w biznes i przewagę nad konkurencją.
2009-11-27 13:55:09 (źródło: IDG.pl)

Hurtownie danych na ci??kie czasy

Systemy oprogramowania hurtowni danych s? bardzo drogie, ale pomimo tego wiele przedsi?biorstw uwa?a, ?e warto w nie inwestowa?, poniewa? analitycy mog? wyci?ga? z nich dane zapewniaj?ce nowy wgl?d w biznes i przewag? nad konkurencj?.
2009-11-27 13:55:09 (źródło: IDG.pl)

10 darmowych aplikacji pod Windows, które powinieneś mieć

Przedstawiamy 10 aplikacji przydatnych dla każdego użytkownika systemów MS Windows, który chce usprawnić działanie swojego systemu. Programy mogą być także w pełni darmową alternatywą dla profesjonalistów wykorzystujących komercyjne rozwiązania w codziennej pracy (support IT, help desk). Wyboru zestawu niezbędnych narzędzi dokonali redaktorzy centrum testowego InfoWorld.
2009-11-27 13:38:23 (źródło: IDG.pl)

10 darmowych aplikacji pod Windows, które powiniene? mie?

Przedstawiamy 10 aplikacji przydatnych dla ka?dego u?ytkownika systemów MS Windows, który chce usprawni? dzia?anie swojego systemu. Programy mog? by? tak?e w pe?ni darmow? alternatyw? dla profesjonalistów wykorzystuj?cych komercyjne rozwi?zania w codziennej pracy (support IT, help desk). Wyboru zestawu niezb?dnych narz?dzi dokonali redaktorzy centrum testowego InfoWorld.
2009-11-27 13:38:23 (źródło: IDG.pl)

Router Cisco wystrzelony w przestrze? kosmiczn?

Departament Obrony USA wystrzeli? w tym tygodniu na orbit? oko?oziemsk? rakiet? Intelsat, na pok?adzie której znajduje si? system telekomunikacyjny IRIS (Internet Routers In Space). G?ównym elementem systemu jest odporny na promieniowanie kosmiczne router, którego producentem jest Cisco.
2009-11-27 11:08:00 (źródło: IDG.pl)

Router Cisco wystrzelony w przestrzeń kosmiczną

Departament Obrony USA wystrzelił w tym tygodniu na orbitę okołoziemską rakietę Intelsat, na pokładzie której znajduje się system telekomunikacyjny IRIS (Internet Routers In Space). Głównym elementem systemu jest odporny na promieniowanie kosmiczne router, którego producentem jest Cisco.
2009-11-27 11:08:00 (źródło: IDG.pl)

ICANN: przekierowanie zleceń DNS może być szkodliwe

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers skrytykowała praktyki kierowania użytkowników internetu do witryn trzecich, kiedy nieprawidłowo wpiszą adres WWW lub wpiszą nazwę domeny, która nie istnieje.
2009-11-26 13:20:04 (źródło: IDG.pl)

ICANN: przekierowanie zlece? DNS mo?e by? szkodliwe

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers skrytykowa?a praktyki kierowania u?ytkowników internetu do witryn trzecich, kiedy nieprawid?owo wpisz? adres WWW lub wpisz? nazw? domeny, która nie istnieje.
2009-11-26 13:20:04 (źródło: IDG.pl)

3Com prezentuje kolejne produkty WLAN dla przedsiębiorstw

Zaledwie kilka tygodni po tym gdy pojawiła się wiadomość, iż firma będzie przejęta przez HP, 3Com (a konkretnie chiński oddział H3C) prezentuje nowe rozwiązania Wi-Fi przeznaczone dla przedsiębiorstw. Są to punkty dostępowe, moduły do instalowania w przełącznikach obsługujących centra danych oraz oprogramowanie zarządzające sieciami bezprzewodowymi.
2009-11-26 11:03:51 (źródło: IDG.pl)

3Com prezentuje kolejne produkty WLAN dla przedsi?biorstw

Zaledwie kilka tygodni po tym gdy pojawi?a si? wiadomo??, i? firma b?dzie przej?ta przez HP, 3Com (a konkretnie chi?ski oddzia? H3C) prezentuje nowe rozwi?zania Wi-Fi przeznaczone dla przedsi?biorstw. S? to punkty dost?powe, modu?y do instalowania w prze??cznikach obs?uguj?cych centra danych oraz oprogramowanie zarz?dzaj?ce sieciami bezprzewodowymi.
2009-11-26 11:03:51 (źródło: IDG.pl)

UKE przygotowało ustawę o rozwoju sieci i usług szerokopasmowych

Po wielu miesiącach niełatwych uzgodnień międzyresortowych trafi ona dziś (26 listopada) do Sejmu.
2009-11-26 10:10:32 (źródło: IDG.pl)

UKE przygotowa?o ustaw? o rozwoju sieci i us?ug szerokopasmowych

Po wielu miesi?cach nie?atwych uzgodnie? mi?dzyresortowych trafi ona dzi? (26 listopada) do Sejmu.
2009-11-26 10:10:32 (źródło: IDG.pl)

Bezpieczeństwo "chmur" - zalecenia ENISA

Specjaliści z europejskiej agencji ds. bezpieczeństwa sieci i informacji (ENISA) przygotowali raport o "cloud computing", modelu rozproszonego przetwarzania danych, systematycznie zyskującym nowych zwolenników. Według ekspertów, firmy chcące skorzystać z takiej oferty powinny dogłębnie przeanalizować m.in. zapisy w umowie o jakości dostarczanych usług (SLA) oraz ustawodawstwo kraju, w którym udostępniane są serwery.
2009-11-25 14:09:14 (źródło: IDG.pl)

Bezpiecze?stwo "chmur" - zalecenia ENISA

Specjali?ci z europejskiej agencji ds. bezpiecze?stwa sieci i informacji (ENISA) przygotowali raport o "cloud computing", modelu rozproszonego przetwarzania danych, systematycznie zyskuj?cym nowych zwolenników. Wed?ug ekspertów, firmy chc?ce skorzysta? z takiej oferty powinny dog??bnie przeanalizowa? m.in. zapisy w umowie o jako?ci dostarczanych us?ug (SLA) oraz ustawodawstwo kraju, w którym udost?pniane s? serwery.
2009-11-25 14:09:14 (źródło: IDG.pl)

Microsoft: technika ograniczania redundancji w ruchu WAN

Specjaliści Microsoft Research India zaprojektowali technikę kompresji i eliminacji redundancji, która może działać jako usługa na serwerach w sieci przedsiębiorstwa, bez używania urządzeń przyśpieszających dla WAN.
2009-11-25 12:26:38 (źródło: IDG.pl)

Nowości na rynku systemów pamięci masowych

W zeszłym tygodniu producenci pamięci masowych wprowadzili na rynek kilka nowości. Przedstawiamy krótką prezentację tych rozwiązań (sprzęt oraz oprogramowanie), opracowanych przez tak znane firmy, jak EMC, Isilon, Quantum, NexentaStor, HP i ParaScale.
2009-11-25 10:23:34 (źródło: IDG.pl)

Nowo?ci na rynku systemów pami?ci masowych

W zesz?ym tygodniu producenci pami?ci masowych wprowadzili na rynek kilka nowo?ci. Przedstawiamy krótk? prezentacj? tych rozwi?za? (sprz?t oraz oprogramowanie), opracowanych przez tak znane firmy, jak EMC, Isilon, Quantum, NexentaStor, HP i ParaScale.
2009-11-25 10:23:34 (źródło: IDG.pl)

Jak ułatwić życie cyberprzestępcom w sezonie przedświątecznym

Okres przedświątecznych zakupów zacznie się niebawem i nawet kryzys gospodarczy nie powstrzyma ogromnej rzeszy kupujących przez zakupami w internecie. Jest to też czas, kiedy cyberprzestępcy intensyfikują swoje działania poszukując w Sieci ofiar, którym kradną dane i pieniądze.
2009-11-24 12:30:59 (źródło: IDG.pl)

Jak u?atwi? ?ycie cyberprzest?pcom w sezonie przed?wi?tecznym

Okres przed?wi?tecznych zakupów zacznie si? niebawem i nawet kryzys gospodarczy nie powstrzyma ogromnej rzeszy kupuj?cych przez zakupami w internecie. Jest to te? czas, kiedy cyberprzest?pcy intensyfikuj? swoje dzia?ania poszukuj?c w Sieci ofiar, którym kradn? dane i pieni?dze.
2009-11-24 12:30:59 (źródło: IDG.pl)

Google kupuje firmę od reklamy graficznej

Wyszukiwarkowy gigant zamierza kupić firmę Teracent, wyspecjalizowaną w tworzeniu dopasowanych do odbiorcy przekazów reklamowych.
2009-11-24 11:18:30 (źródło: IDG.pl)

Google kupuje firm? od reklamy graficznej

Wyszukiwarkowy gigant zamierza kupi? firm? Teracent, wyspecjalizowan? w tworzeniu dopasowanych do odbiorcy przekazów reklamowych.
2009-11-24 11:18:30 (źródło: IDG.pl)

Steelhead Mobile 3.0 optymalizuje prace połączeń WAN

Firma Riverbed zmodyfikowała oprogramowanie Steelhead Mobile dodając do niego opcję, dzięki której połączenie WAN sprzęgające notebook z urządzeniami Steelhead zainstalowanymi w oddziałach firmy (w sieciach LAN) pracuje efektywniej.
2009-11-24 10:10:32 (źródło: IDG.pl)

Steelhead Mobile 3.0 optymalizuje prace po??cze? WAN

Firma Riverbed zmodyfikowa?a oprogramowanie Steelhead Mobile dodaj?c do niego opcj?, dzi?ki której po??czenie WAN sprz?gaj?ce notebook z urz?dzeniami Steelhead zainstalowanymi w oddzia?ach firmy (w sieciach LAN) pracuje efektywniej.
2009-11-24 10:10:32 (źródło: IDG.pl)

Internet Explorer 6 i 7 - Microsoft potwierdza lukę "zero-day"

Przedstawiciele koncernu z Redmond oficjalnie potwierdzili, że w zabezpieczeniach przeglądarki Internet Explorer w wersji 6 i 7 znajduje się poważny błąd. Co więcej - istnieje już exploit umożliwiający wykorzystanie tej luki do zaatakowania komputera z Windows. Ale Microsoft uspokaja, że na razie nie odnotowano zwiększenia liczby ataków na IE.
2009-11-24 07:07:10 (źródło: IDG.pl)

Internet Explorer 6 i 7 - Microsoft potwierdza luk? "zero-day"

Przedstawiciele koncernu z Redmond oficjalnie potwierdzili, ?e w zabezpieczeniach przegl?darki Internet Explorer w wersji 6 i 7 znajduje si? powa?ny b??d. Co wi?cej - istnieje ju? exploit umo?liwiaj?cy wykorzystanie tej luki do zaatakowania komputera z Windows. Ale Microsoft uspokaja, ?e na razie nie odnotowano zwi?kszenia liczby ataków na IE.
2009-11-24 07:07:10 (źródło: IDG.pl)

Ciena przejmie rozwiązania światłowodowe i technologie operatorskie Nortel Networks

Wyprzedaż majątku Nortel Networks trwa w najlepsze. Ciena Corporation kupi od bankrutującego kanadyjskiego koncernu dział biznesowy Metro Ethernet. W ręce amerykańskiej firmy trafią m.in. systemy światłowodowe, wykorzystywane w sieciach operatorskich technologie związane z zarządzaniem oraz optymalizacją, przełączaniem i agregacją ruchu. Wartość transakcji to 770 mln USD.
2009-11-23 15:46:58 (źródło: IDG.pl)

Ciena przejmie rozwi?zania ?wiat?owodowe i technologie operatorskie Nortel Networks

Wyprzeda? maj?tku Nortel Networks trwa w najlepsze. Ciena Corporation kupi od bankrutuj?cego kanadyjskiego koncernu dzia? biznesowy Metro Ethernet. W r?ce ameryka?skiej firmy trafi? m.in. systemy ?wiat?owodowe, wykorzystywane w sieciach operatorskich technologie zwi?zane z zarz?dzaniem oraz optymalizacj?, prze??czaniem i agregacj? ruchu. Warto?? transakcji to 770 mln USD.
2009-11-23 15:46:58 (źródło: IDG.pl)

Microsoft przygotowuje nową generację usług katalogowych

Podczas dorocznej Professional Developer Conference firma zaprezentowała nowe technologie federacji usług katalogowych. Modularny dodatek, wykorzystujący bazę danych SQL, ma zapewniać usługom katalogowym dużo lepsze możliwości kwerendowania i większą wydajność. Kod jest na wczesnym etapie projektowania i nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, ale roboczo nosi nazwę Next Generation Active Directory (NGAD).
2009-11-23 13:46:36 (źródło: IDG.pl)

Microsoft przygotowuje now? generacj? us?ug katalogowych

Podczas dorocznej Professional Developer Conference firma zaprezentowa?a nowe technologie federacji us?ug katalogowych. Modularny dodatek, wykorzystuj?cy baz? danych SQL, ma zapewnia? us?ugom katalogowym du?o lepsze mo?liwo?ci kwerendowania i wi?ksz? wydajno??. Kod jest na wczesnym etapie projektowania i nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, ale roboczo nosi nazw? Next Generation Active Directory (NGAD).
2009-11-23 13:46:36 (źródło: IDG.pl)

W przyszłość patrzymy z optymizmem

O zmianach na rynku producentów urządzeń sieciowych i planach wprowadzenia nowych rozwiązań przez firmę D-Link opowiada redakcji NetWorld Kevin Wen, prezes D-Link Europe.
2009-11-23 11:32:50 (źródło: IDG.pl)

W przysz?o?? patrzymy z optymizmem

O zmianach na rynku producentów urz?dze? sieciowych i planach wprowadzenia nowych rozwi?za? przez firm? D-Link opowiada redakcji NetWorld Kevin Wen, prezes D-Link Europe.
2009-11-23 11:32:50 (źródło: IDG.pl)

Nowe prze??czniki Carrier Ethernet firmy Brocade

Brocade poszerzy wkrótce ofert? o now? lini? prze??czników Carrier Ethernet (obs?uguj?cych technologi? MPLS), nadaj?c jej nazw? NetIron CER 2000. Firma oferuje na pocz?tek dwa modele oznaczone symbolami CER 2024 i CER 2048.
2009-11-23 11:02:10 (źródło: IDG.pl)

Nowe przełączniki Carrier Ethernet firmy Brocade

Brocade poszerzy wkrótce ofertę o nową linię przełączników Carrier Ethernet (obsługujących technologię MPLS), nadając jej nazwę NetIron CER 2000. Firma oferuje na początek dwa modele oznaczone symbolami CER 2024 i CER 2048.
2009-11-23 11:02:10 (źródło: IDG.pl)

Standard 802.11n i co dalej?

Niedawna ratyfikacja standardu IEEE 802.11n wcale nie oznacza, że sieci bezprzewodowe LAN przestaną się dalej rozwijać. Wręcz przeciwnie. Analitycy przewidują, że dopiero teraz do sieci tych wkroczą jeszcze nowsze technologie, dzięki którym będą one coraz częściej zastępować sieci kablowe oraz świadczyć swe usługi nowym aplikacjom.
2009-11-23 09:22:31 (źródło: IDG.pl)

Astaro: bezpłatna zapora dla MSP

Firma udostępnia bezpłatnie zaporę przeznaczoną dla małych i średnich firm - Essential Firewall Edition, opartą na technologii Astaro Security Gateway.
2009-11-20 14:05:58 (źródło: IDG.pl)

Astaro: bezp?atna zapora dla MSP

Firma udost?pnia bezp?atnie zapor? przeznaczon? dla ma?ych i ?rednich firm - Essential Firewall Edition, opart? na technologii Astaro Security Gateway.
2009-11-20 14:05:58 (źródło: IDG.pl)

HP prezentuje energooszczędne, kompaktowe serwery dla centrów danych

HP poszerza ofertę o dwa serwery ProLiant szóstej generacji dedykując je użytkownikom budującym wydajne klastry obliczeniowe, które powinny zajmować w centrum danych jak najmniej miejsca oraz pobierać niewiele energii.
2009-11-20 13:06:49 (źródło: IDG.pl)

HP prezentuje energooszcz?dne, kompaktowe serwery dla centrów danych

HP poszerza ofert? o dwa serwery ProLiant szóstej generacji dedykuj?c je u?ytkownikom buduj?cym wydajne klastry obliczeniowe, które powinny zajmowa? w centrum danych jak najmniej miejsca oraz pobiera? niewiele energii.
2009-11-20 13:06:49 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Następnakomputery, oprogramowanie