hipermarkety Serwery ComputerWorld

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Nastpna

Zintegrowane zestawy Oracle

Oracle chce zwiêkszyæ sprzeda¿, proponuj±c ¶rednim i du¿ym firmom zestawy zawieraj±ce serwery, pamiêci masowe i urz±dzenia sieciowe, zintegrowane z oprogramowanie systemowym i aplikacjami warstwy po¶redniej.
2010-12-09 10:11:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2010-12-09 10:11:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Fujitsu VISIT 2010

Strategia i nowe us³ugi cloud computing, centrum danych "w pude³ku", mikroserwery i nowe terminale VDI zero-client to najwa¿niejsze nowo¶ci zaprezentowane przez Fujitsu pod koniec listopada.
2010-12-08 09:53:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zapowiada Sparc Supercluster

Oracle zamierza nadal produkowaæ serwery zaprojektowane przez przejêt± na pocz±tku br. firmê Sun i zapowiada, ¿e w przysz³ym roku wprowadzi na rynek super wydajny, klastrowy system obliczeniowy Sparc Supercluster.
2010-12-06 09:40:23 (¼ród³o: IDG.pl)

HP rezygnuje z systemu operacyjnego Vail

Hewlett-Packard nie bêdzie instalowaæ w swoich produktach kolejnej wersji systemu operacyjnego Windows Home Server (robocza nazwa Vail). Firma podjê³a tak± decyzjê po zaprzestaniu produkcji serwerów obs³uguj±cych multimedia, sprzedawanych do tej pory razem z aktualn± wersj± systemu Windows Home Server.
2010-12-03 08:36:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Co zrobiæ z polsk± moc± obliczeniow±

Ju¿ sze¶æ polskich superkomputerów, w tym cztery nale¿±ce do akademickich centrów superkomputerowych, znalaz³o siê na li¶cie Top500. Teraz naukowcy musz± nauczyæ siê w wiêkszym stopniu wykorzystywaæ ich mo¿liwo¶ci.
2010-12-01 01:01:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia DCIM do zarz±dzania centrum danych

K³opoty trapi±ce szefów centrów danych to obecnie przede wszystkim rosn±ce koszty energii i nieefektywne zarz±dzanie. Pojawiaj± siê ju¿ jednak nowe narzêdzia do zarz±dzania - DCIM (Data Center Infrastructure Management), które umo¿liwiaj± graficzne zobrazowanie zbiorów fizycznych i logicznych zasobów datacenter, pokazuj±c stojaki i ich lokalizacje, a tak¿e ciep³o przez nie wydzielane.
2010-11-17 13:24:05 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM proponuje serwery z dedykowanymi akceleratorami

IBM pracuje nad komputerami, które oprócz uk³adów CPU bêd± mia³y wyspecjalizowane akceleratory do obs³ugi okre¶lonych aplikacji. Wówczas mo¿liwe bêdzie kupno serwera np. ze standardowym procesorem x86 i dodatkowo wybranym akceleratorom, który najlepiej obs³u¿y aplikacje uruchamiane w danej firmie.
2010-10-13 09:03:15 (¼ród³o: IDG.pl)

11 zagro¿eñ, których nie zna³e¶

Sam program antywirusowy wraz z zapor± sieciow± nie zagwarantuj± ci bezpieczeñstwa. Przeczytaj, jak udaremniæ najnowsze odmiany perfidnych ataków i wyrafinowanych prób kradzie¿y twoich danych.
2010-10-11 11:14:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Polskie serwery w Wielkim Zderzaczu Hadronów

Firma Action poinformowa³a o dostarczeniu serwerów rodzimej produkcji do Europejskiej Organizacji Badañ J±drowych w Genewie. Urz±dzenia te bêd± pracowa³y przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.
2010-10-06 14:27:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Mainframe nie tylko dla najwiêkszych

Najwiêkszy z serwerów IBM od zawsze kojarzony jest z najwiêkszymi przedsiêbiorstwami. Wraz z nowym modelem zEnterprise producent poszerza grupê docelow± u¿ytkowników mainframe.
2010-09-28 12:36:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Prosta ¶cie¿ka migracji z serwerów HP 9000 na Integrity

HP oferuje u¿ytkownikom starszych serwerów linii HP 9000 nowe oprogramowanie, które pozwala przechodziæ w prosty sposób na systemy obliczeniowe Integrity. Jest to du¿e u³atwienie, gdy¿ obie platformy serwerowe pracuj± pod kontrol± niekompatybilnych ze sob± wersji systemu operacyjnego HP-UX.
2010-09-27 12:29:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Szesnastordzeniowy procesor SPARC T3 w ci±gu miesi±ca w nowych serwerach Oracle

Nastêpca procesorów linii UltraSparc T2 wreszcie ujrza³ ¶wiat³o dzienne. Pierwsze serwery oparte na nowych procesorach linii SPARC maj± byæ ponad dwukrotnie szybsze od analogicznych maszyn wykorzystuj±cych uk³ady poprzedniej generacji.
2010-09-21 22:42:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Chmura z pude³ka, czyli kolejne wcielenie systemów Oracle Exadata

Do linii rozwi±zañ sprzêtowo-aplikacyjnych Oracle do³±czy³a maszyna Oracle Exalogic Elastic Cloud. Kompletne ¶rodowisko uruchomieniowe zamkniêto w jednej szafie serwerowej.
2010-09-20 08:17:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Fujitsu zwiêksza aktywno¶æ w Polsce

Przedpremierowe prezentacje nowych kasetowych serwerów Fujitsu i prze³±czników IP/FC Brocade mia³y miejsce podczas pierwszej w Polsce konferencji Fujitsu C-tec.
2010-09-04 09:08:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Wizja Oracle sprzeda¿y sprzêtu Suna i obecnych partnerów

Mo¿na byæ pewnym, ¿e amerykañski koncern bêdzie kontynuowa³ drogê wyznaczon± przez rozwi±zania bazodanowe linii Exadata.
2010-07-09 08:38:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwer z 512 procesorami Atom

Kalifornijska firma SeaMicro opracowa³a serwer z 512 procesorami Atom. Ka¿dy umieszczono na miniaturowej p³ycie g³ównej o rozmiarze karty kredytowej. Specjalna magistrala danych serwera SM10000 obs³uguj±ca p³yty g³ówne - ma przepustowo¶æ 1,28 Tb/s.
2010-06-14 10:40:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Ma³e, bezdyskowe serwery maj± sens

Bezdyskowe serwery nie s± ¿adn± nowo¶ci±. Chocia¿ wymy¶lono je dawno temu, do dzisiaj toczy siê dyskusja, czy maj± one racjê bytu. Pytanie to jest szczególnie aktualne dzisiaj, gdy postêp technologiczny spowodowa³, ¿e mog± to byæ bardzo ma³e i jednocze¶nie wydajne jednostki obliczeniowe, a centra danych s± gremialnie wirtualizowane.
2010-06-02 08:49:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Kontenerowe centra danych SGI

SGI zaprezentowa³ wczoraj nowe modele kontenerowych centrów danych linii Ice Cube, w których u¿ytkownicy bêd± mogli instalowaæ równie¿ standardowe serwery stela¿owe produkowane przez inne firmy.
2010-05-28 11:02:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto ma najwiêcej serwerów na ¶wiecie?

Chyba nikogo nie zaskoczy pierwsze miejsce: oczywi¶cie Google. Firma posiada ponad milion serwerów. Drugie miejsce zaj±³ producent procesorów Intel, który posiada 100 tys. maszyn.
2010-05-17 15:15:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Hakerzy mog± od³±czyæ w samochodzie hamulce, silnik i nie tylko...

Specjali¶ci przyjrzeli siê systemom elektronicznym, w które s± wyposa¿one wspó³czesne samochody. Okazuje siê, ¿e maj± one powa¿ne problemy z bezpieczeñstwem.
2010-05-14 12:57:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Hakerzy mog± od³±czyæ w samochodzie hamulce, silnik i...

Specjali¶ci przyjrzeli siê systemom elektronicznym, w które s± wyposa¿one wspó³czesne samochody. Okazuje siê, ¿e maj± one powa¿ne problemy z bezpieczeñstwem.
2010-05-14 12:57:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze serwery kasetowe IBM oparte na procesorach Power7

IBM wprowadzi wkrótce do swojej oferty pierwsze serwery kasetowe oparte na o¶miordzeniowych procesorach Power7. Firma zaprezentowa³a te¿ kilka dni temu kolejn± wersjê systemu operacyjnego AIX.
2010-04-14 10:22:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Warto¶æ rynku serwerów w Polsce skurczy³a siê drugi rok z rzêdu

Polski rynek serwerów zmniejszy³ siê o 34% w 2009 r., trac±c na warto¶ci a¿ 108 mln USD! W ubieg³ym roku sprzedano 43 tys. serwerów o warto¶ci 212 mln USD, poda³o IDC Polska.
2010-03-10 10:49:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Warto¶æ rynku serwerów w Polsce w 2009 r. spad³a drugi rok z rzêdu

Polski rynek serwerów zmniejszy³ siê o 34% w 2009 r., trac±c na warto¶ci a¿ 108 mln USD! W ubieg³ym roku sprzedano 43 tys. serwerów o warto¶ci 212 mln USD, poda³o IDC Polska.
2010-03-10 10:49:16 (¼ród³o: IDG.pl)

HP prezentuje odchudzon± wersjê kontenerowego centrum danych

HP zaprojektowa³ kolejne przeno¶ne centrum danych, dwa razy mniejsze od poprzedniego, oparte tym razem na standardowym, dwudziestostopowym (d³ugo¶æ; ok. 6,5 m) kontenerze.
2010-02-05 07:04:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Na zasadzie synergii

Ira Winkler, prezes Internet Security Advisors Group, w rozmowie z Computerworld ujawnia tajniki metod szpiegowskich w sieci - kierowanych przeciw przedsiêbiorstwom, pañstwom i zwyk³ym obywatelom.
2010-02-05 05:05:05 (¼ród³o: IDG.pl)

HP prezentuje energooszczêdne, kompaktowe serwery dla centrów danych

HP poszerza ofertê o dwa serwery ProLiant szóstej generacji dedykuj±c je u¿ytkownikom buduj±cym wydajne klastry obliczeniowe, które powinny zajmowaæ w centrum danych jak najmniej miejsca oraz pobieraæ niewiele energii.
2009-11-20 13:06:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: nowa serwerownia Wirtualnej Polskiej

Wirtualna Polska bêdzie mia³a nowy obiekt klasy data center zaprojektowany na jej potrzeby. Nowa serwerownia ma umo¿liwiæ portalowi m.in. instalacjê systemów o du¿ej gêsto¶ci mocy.
2009-11-10 16:15:47 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM ujawnia plany na przysz³y rok

IBM zamierza wprowadziæ na rynek w przysz³ym roku szereg nowych rozwi±zañ sprzêtowych, w tym komputer mainframe kolejnej generacji oraz procesor Power7. Firma ujawni³a swoje plany w trudnym, dla siebie oraz innych dostawców serwerów, okresie. Jak wynika z opublikowanego w zesz³ym tygodniu raportu, jej przychody ze sprzeda¿y systemów typu mainframe spad³y w trzecim kwartale br. o 26% (porównuj±c rok do roku).
2009-10-20 10:43:19 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM ujawnia plany na przysz?y rok

IBM zamierza wprowadzi? na rynek w przysz?ym roku szereg nowych rozwi?za? sprz?towych, w tym komputer mainframe kolejnej generacji oraz procesor Power7. Firma ujawni?a swoje plany w trudnym, dla siebie oraz innych dostawców serwerów, okresie. Jak wynika z opublikowanego w zesz?ym tygodniu raportu, jej przychody ze sprzeda?y systemów typu mainframe spad?y w trzecim kwartale br. o 26% (porównuj?c rok do roku).
2009-10-20 10:43:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Lotus Domino z wbudowan± obs³ug± iPhone

Najnowsza wersja IBM Lotus Domino, która ma pojawiæ siê w przysz³ym tygodniu, bêdzie zwieraæ wsparcie dla iPhone, które pozwoli na automatyczne, zdalne synchronizowanie poczty, kontaktów i kalendarza.
2009-10-07 12:10:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Kieszonkowy serwer WWW

Po komputerach typu netbook i nettop przysz³a kolej na netserwery. Japoñska firma Plathome ma w swojej ofercie miniaturowy, linuksowy serwer WWW, który mie¶ci siê na d³oni i wa¿y tylko 0,24 kg. Serwer OpenBlockS 600 jest oparty na procesorze AMCC PowerPC 405EX 600 MHz i jest niewiele wiêkszy od dwóch paczek papierosów (81x133x31,8 mm).
2009-10-05 11:30:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Dell - nowe serwery i pamiêæ masowa NAS dla ma³ych firm

Dell poszerza ofertê o cztery nowe serwery linii PowerEdge (dwa wolno stoj±ce i dwa do instalowania w szafie) i pamiêæ masow± NAS. Wszystkie urz±dzenia s± przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm.
2009-09-11 11:14:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Dell - nowe serwery i pami?? masowa NAS dla ma?ych firm

Dell poszerza ofert? o cztery nowe serwery linii PowerEdge (dwa wolno stoj?ce i dwa do instalowania w szafie) i pami?? masow? NAS. Wszystkie urz?dzenia s? przeznaczone dla ma?ych i ?rednich firm.
2009-09-11 11:14:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: zaczê³y siê ataki przez lukê w IIS

Przedstawiciele Microsoftu oficjalnie ostrzegli u¿ytkowników serwera Internet Information Services (IIS) przed atakami, przeprowadzanymi przez wykryt± niedawn± lukê w zabezpieczeniach tego oprogramowania. Koncern zapowiedzia³ ju¿, ¿e wkrótce pojawi siê poprawka - do tego czasu u¿ytkownicy mog± zabezpieczyæ siê wprowadzaj±c odpowiednie zmiany do konfiguiracji.
2009-09-07 06:53:27 (¼ród³o: IDG.pl)

HP rusza po klientów Suna

Mo¿ecie na nas liczyæ - z takim has³em przedstawiciele Hewlett-Packard zwrócili siê do u¿ytkowników platformy SPARC firmy Sun Microsystems. Prze¿ywaj±c± k³opoty firmê przejmuje w³a¶nie Oracle.
2009-09-03 14:00:05 (¼ród³o: IDG.pl)

CodeTwo: automatyczna synchronizacja dla Microsoft Exchange

Dolno¶l±ska spó³ka CodeTwo udostêpni³a program Exchange Sync, który ma u³atwiaæ zarz±dzanie przep³ywem danych, przyspieszaæ wymianê informacji i usprawniaæ komunikacjê w przedsiêbiorstwach korzystaj±cych z Microsoft Exchange.
2009-08-06 12:15:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Quest Software: zestaw do migracji z Lotus Notes do Microsoft Exchange Online

Quest Software, wspólnie z firmami partnerskimi, wprowadza do oferty zestawy "Cloud Kits" obs³uguj±ce nowy pakiet us³ug webowych Microsoftu - Business Productivity Online Suite Standard (BPOS-S).
2009-08-03 12:30:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport ITIC - najbardziej niezawodne platformy serwerowe

Firma konsultingowa ITIC (Information Technology Intelligence Corp.) przeprowadzi³a ankietê i spyta³a siê u¿ytkowników eksploatuj±cych 15 najpopularniejszych platform serwerowych (serwerów i zarz±dzaj±cych nimi systemów operacyjnych), które z rozwi±zañ nale¿y uznaæ za najbardziej niezawodne. Tak jak rok temu, tak i tym razem pierwsze miejsce zdoby³ system operacyjny AIX Unix zarz±dzaj±cy serwerami IBM linii Power.
2009-07-17 07:27:02 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: Za dwa lata wróc± wzrosty na rynku serwerów

Analitycy IDC prognozuj±, ¿e w segmencie rozwi±zañ serwerowych krajów regionu EMEA za dwa lata powróci dodatnia dynamika wzrostu. W 2013 roku rynek serwerów w tym regionie ma rozwijaæ siê w ¶rednim rocznym tempie 3,4 proc.
2009-06-25 15:29:56 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: Za dwa lata wróc? wzrosty na rynku serwerów

Analitycy IDC prognozuj?, ?e w segmencie rozwi?za? serwerowych krajów regionu EMEA za dwa lata powróci dodatnia dynamika wzrostu. W 2013 roku rynek serwerów w tym regionie ma rozwija? si? w ?rednim rocznym tempie 3,4 proc.
2009-06-25 15:29:56 (¼ród³o: IDG.pl)

HP - nowa linia serwerów x86 o innowacyjnej konstrukcji

HP poszerza ofertê o now± liniê serwerów platformy x86. Serwery ProLiant SL zosta³y zaprojektowane z my¶l± o firmach uruchamiaj±cych aplikacje (np. webowe czy finansowe), które wymagaj± obecno¶ci farm serwerów.
2009-06-12 11:34:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Rynek serwerów na znacznym spadku

Oszczêdno¶ci w firmowych bud¿etach IT mocno odbi³y siê na stosunkowo stabilnym rynku serwerów. Dane IDC za I kw. br. wskazuj± na zmniejszenie przychodów ze sprzeda¿y wydajnych komputerów rzêdu 25 proc. w stosunku do sytuacji sprzed roku. Wyra¼na, negatywna tendencja zaznaczy³a siê w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), gdzie zanotowano najwiêksz± dynamikê spadku popytu od 1996 r. Analitycy podkre¶laj±, ¿e mniejsza sprzeda¿ dotknê³a wszystkie segmenty rynku serwerów, w³±czaj±c w to popularne maszyny oparte na architekturze x86.
2009-06-02 11:33:10 (¼ród³o: IDG.pl)

InfoExpress: us³uga NAC

Firma udostêpni³a us³ugê zarz±dzan± NAC (Network Access Control), która ma obni¿aæ sta³e koszty ochrony dostêpu do sieci i zapewniaæ lepsze wsparcie techniczne, ni¿ wielu u¿ytkowników mo¿e uzyskaæ we w³asnym zakresie.
2009-05-28 13:43:06 (¼ród³o: IDG.pl)

InfoExpress: us?uga NAC

Firma udost?pni?a us?ug? zarz?dzan? NAC (Network Access Control), która ma obni?a? sta?e koszty ochrony dost?pu do sieci i zapewnia? lepsze wsparcie techniczne, ni? wielu u?ytkowników mo?e uzyska? we w?asnym zakresie.
2009-05-28 13:43:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: nowy Exchange bêdzie szybszy i lepiej skalowalny

Nowa wersja serwera poczty - Exchange Server 2010 bêdzie mia³a mo¿liwo¶æ szybszego ni¿ Exchange 2007 odczytu i zapisu wiadomo¶ci pocztowych do pamiêci masowej, mimo i¿ bêdzie wykorzystywaæ ten sam silnik.
2009-05-12 13:29:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: nowy Exchange b?dzie szybszy i lepiej skalowalny

Nowa wersja serwera poczty - Exchange Server 2010 b?dzie mia?a mo?liwo?? szybszego ni? Exchange 2007 odczytu i zapisu wiadomo?ci pocztowych do pami?ci masowej, mimo i? b?dzie wykorzystywa? ten sam silnik.
2009-05-12 13:29:57 (¼ród³o: IDG.pl)

B?dzie wi?cej skrzynek pocztowych online

W 2012 r. 20% programów pocztowych u?ywanych w firmach b?dzie dzia?a? wy??cznie w przegl?darce bez potrzeby instalowania odpowiedniego oprogramowania - przewiduje Gartner.
2009-05-05 10:31:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie wiêcej skrzynek pocztowych online

W 2012 r. 20% programów pocztowych u¿ywanych w firmach bêdzie dzia³aæ wy³±cznie w przegl±darce bez potrzeby instalowania odpowiedniego oprogramowania - przewiduje Gartner.
2009-05-05 10:31:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprzeda¿ komputerów w Polsce spad³a o 28%

W I kwartale 2009 r. w Polsce producenci sprzedali tylko 606 tys. komputerów - wynika z badañ firmy IDC.
2009-04-22 07:39:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprzeda? komputerów w Polsce spad?a o 28%

W I kwartale 2009 r. w Polsce producenci sprzedali tylko 606 tys. komputerów - wynika z bada? firmy IDC.
2009-04-22 07:39:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Gadu-Gadu z Outlookiem

Bezp³atny program spó³ki CodeTwo rozszerza funkcjonalno¶æ Microsoft Office Outlook o funkcje komunikatora Gadu-Gadu.
2009-04-16 12:12:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Nortel rozszerza ofertê NAC

Firma wprowadza ofertê uzupe³niaj±ca do swojej rodziny produktów NAC - platformê programow±, która pracuje wy³±cznie na serwerach wirtualnych i jest przeznaczona do wdro¿eñ w sieciach heterogenicznych. Nortel Identity Engines Ignition Server to pomocnicze produkty NAC, które dostawca mo¿e sprzedawaæ u¿ytkownikom nie korzystaj±cym z infrastruktury Nortela.
2009-04-10 14:12:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Nortel rozszerza ofert? NAC

Firma wprowadza ofert? uzupe?niaj?ca do swojej rodziny produktów NAC - platform? programow?, która pracuje wy??cznie na serwerach wirtualnych i jest przeznaczona do wdro?e? w sieciach heterogenicznych. Nortel Identity Engines Ignition Server to pomocnicze produkty NAC, które dostawca mo?e sprzedawa? u?ytkownikom nie korzystaj?cym z infrastruktury Nortela.
2009-04-10 14:12:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Qumak -Sekom: wi?cej Websense, najwi?cej Junipera

Gie?dowy integrator poszerzy? ofert? rozwi?za? firmy Websense oraz otrzyma? tytu? lidera sprzeda?y rozwi?za? Juniper Networks w Polsce w 2008 roku.
2009-04-09 09:20:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Qumak -Sekom: wiêcej Websense, najwiêcej Junipera

Gie³dowy integrator poszerzy³ ofertê rozwi±zañ firmy Websense oraz otrzyma³ tytu³ lidera sprzeda¿y rozwi±zañ Juniper Networks w Polsce w 2008 roku.
2009-04-09 09:20:31 (¼ród³o: IDG.pl)

NAC - technologia z przysz?o?ci?

Wed?ug najnowszego raportu Gartnera, tak jak wi?kszo?? firm, równie? dostawców rozwi?za? NAC (Network Access Control) czekaj? ci??sze czasy w nadchodz?cych latach, ale s? one w lepszej sytuacji i ich przysz?o?? jest mniej niepewna.
2009-04-06 11:27:27 (¼ród³o: IDG.pl)

NAC - technologia z przysz³o¶ci±

Wed³ug najnowszego raportu Gartnera, tak jak wiêkszo¶æ firm, równie¿ dostawców rozwi±zañ NAC (Network Access Control) czekaj± ciê¿sze czasy w nadchodz±cych latach, ale s± one w lepszej sytuacji i ich przysz³o¶æ jest mniej niepewna.
2009-04-06 11:27:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Ambitne plany Fujitsu

Fujitsu ma bardzo ambitne plany i zapowiada, ¿e po przejêciu Fujitsu Siemens Computers (co ma nast±piæ oficjalnie jutro) zwiêkszy w ci±gu najbli¿szych dwóch lat sprzeda¿ serwerów dwukrotnie. Firma chce to osi±gn±æ g³ównie oferuj±c u¿ytkownikom nowe serwery oparte na intelowskiej platformie x86.
2009-03-31 13:15:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: dalsze opó¼nienie wydania serwera zarz±dzania to¿samo¶ci±

Firma po raz kolejny przesunê³a termin wydania zapowiadanego uaktualnienia oprogramowania Identity Lifecycle Manager 2.0, które od lat jest w fazie projektowej. Oprogramowanie planowane jest teraz do wydania w pierwszym kwartale roku 2010.
2009-03-26 13:30:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: dalsze opó?nienie wydania serwera zarz?dzania to?samo?ci?

Firma po raz kolejny przesun??a termin wydania zapowiadanego uaktualnienia oprogramowania Identity Lifecycle Manager 2.0, które od lat jest w fazie projektowej. Oprogramowanie planowane jest teraz do wydania w pierwszym kwartale roku 2010.
2009-03-26 13:30:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zaoferuje mniejsz± wersjê Database Machine

Do oferty koncernu niebawem trafi tañsza wersja Database Machine. Rozwi±zanie bêdzie mog³o obs³u¿yæ 84 TB danych - po³owê mniej ni¿ poprzednik.
2009-03-25 15:05:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zaoferuje mniejsz? wersj? Database Machine

Do oferty koncernu niebawem trafi ta?sza wersja Database Machine. Rozwi?zanie b?dzie mog?o obs?u?y? 84 TB danych - po?ow? mniej ni? poprzednik.
2009-03-25 15:05:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Nehalem wkracza do gry

Coraz wiêcej producentów og³asza wsparcie dla nowej platformy Intela - procesorów Xeon opartych na architekturze Nehalem.
2009-03-24 19:19:36 (¼ród³o: IDG.pl)

NAC jako narzêdzie zapewniania zgodno¶ci

Platformy NAC (Network Access Control) mog± byæ istotnym ¶rodkiem wspomagaj±cym osi±ganie zgodno¶ci z obowi±zuj±cymi regulacjami w zakresie ochrony danych.
2009-03-23 11:38:16 (¼ród³o: IDG.pl)

NAC jako narz?dzie zapewniania zgodno?ci

Platformy NAC (Network Access Control) mog? by? istotnym ?rodkiem wspomagaj?cym osi?ganie zgodno?ci z obowi?zuj?cymi regulacjami w zakresie ochrony danych.
2009-03-23 11:38:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy rekord: 3,8 mln komputerów sprzedanych w Polsce

W 2008 r. po raz pierwszy w historii na polskim rynku sprzedano wiêcej notebooków (2,1 mln sztuk) ni¿ komputerów stacjonarnych (1,6 mln sztuk).
2009-03-19 07:28:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Cisco chce omin±æ konkurencjê

Firma wchodzi na rynek rozwi±zañ modularnych do budowy centrów danych. Motywem przewodnim tej oferty jest redukcja kosztów us³ug, z których ¿yj±... IBM, HP i inni.
2009-03-18 14:42:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Cisco chce omin?? konkurencj?

Firma wchodzi na rynek rozwi?za? modularnych do budowy centrów danych. Motywem przewodnim tej oferty jest redukcja kosztów us?ug, z których ?yj?... IBM, HP i inni.
2009-03-18 14:42:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Cisco chce omin±æ konkurencjê

Firma wchodzi na rynek rozwi±zañ modularnych do budowy centrów danych. Motywem przewodnim tej oferty jest redukcja kosztów us³ug, z których ¿yj±... IBM, HP i inni.
2009-03-17 07:09:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wi?cej dostawców wspiera Microsoft NAP

Liczba pozycji na li?cie partnerów Microsoftu, którzy obs?uguj? NAP (Network Access Protection) - system kontroli dost?pu do sieci (NAC) w wydaniu Microsoftu - wzros?a do ok. setki, daj?c tej technologii podstawy do szerszego u?ytkowania.
2009-03-13 13:43:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wiêcej dostawców wspiera Microsoft NAP

Liczba pozycji na li¶cie partnerów Microsoftu, którzy obs³uguj± NAP (Network Access Protection) - system kontroli dostêpu do sieci (NAC) w wydaniu Microsoftu - wzros³a do ok. setki, daj±c tej technologii podstawy do szerszego u¿ytkowania.
2009-03-13 13:43:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Wielko¶æ organizacji, a jej potrzeby w zakresie NAC

Potrzeby w zakresie kontroli dostêpu do sieci (NAC) w ma³ych firmach s± inne ni¿ w du¿ych przedsiêbiorstwach.
2009-03-11 10:57:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Wielko?? organizacji, a jej potrzeby w zakresie NAC

Potrzeby w zakresie kontroli dost?pu do sieci (NAC) w ma?ych firmach s? inne ni? w du?ych przedsi?biorstwach.
2009-03-11 10:57:24 (¼ród³o: IDG.pl)

CeBIT 2009: ZTIC ochroni pieni±dze

IBM podczas targów CeBIT przedstawi³ urz±dzenie, które zwiêksza bezpieczeñstwo transakcji bankowych realizowanych przez internet.
2009-03-04 09:08:14 (¼ród³o: IDG.pl)

CeBIT 2009: ZTIC ochroni pieni?dze

IBM podczas targów CeBIT przedstawi? urz?dzenie, które zwi?ksza bezpiecze?stwo transakcji bankowych realizowanych przez internet.
2009-03-04 09:08:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy procesory Atom wkrocz± do centrów danych?

Wydaje siê to na pierwszy rzut oka irracjonalne, aby procesory stosowane w netbookach próbowaæ wprowadzaæ do centrów danych. Jednak próby takie prowadzi Microsoft argumentuj±c, ¿e uk³ady takie mog± tam znale¼æ zastosowanie z prostego powodu - s± wyj±tkowo energooszczêdne, a w przypadku centrów danych jest to bardzo wa¿ne.
2009-03-03 11:27:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy procesory Atom wkrocz? do centrów danych?

Wydaje si? to na pierwszy rzut oka irracjonalne, aby procesory stosowane w netbookach próbowa? wprowadza? do centrów danych. Jednak próby takie prowadzi Microsoft argumentuj?c, ?e uk?ady takie mog? tam znale?? zastosowanie z prostego powodu - s? wyj?tkowo energooszcz?dne, a w przypadku centrów danych jest to bardzo wa?ne.
2009-03-03 11:27:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Trustwave kupuje dostawce rozwi?za? NAC

Firma zajmuj?ca us?ugami bezpiecze?stwa kupuje niezale?nego dostawc? rozwi?za? kontroli dost?pu (NAC), firm? Mirage Networks, i zamierza w??czy? do listy ?wiadczonych us?ug równie? technologie NAC.
2009-02-20 12:35:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Trustwave kupuje dostawce rozwi±zañ NAC

Firma zajmuj±ca us³ugami bezpieczeñstwa kupuje niezale¿nego dostawcê rozwi±zañ kontroli dostêpu (NAC), firmê Mirage Networks, i zamierza w³±czyæ do listy ¶wiadczonych us³ug równie¿ technologie NAC.
2009-02-20 12:35:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwery: rynek mniejszy, ale s± zwyciêzcy

Dwa minione lata producenci serwerów mogli zaliczyæ do bardzo udanych. W nowym roku rynek wytraci dynamikê. W 2009 r. nie bêdzie tak du¿o przetargów, w tym du¿ego przetargu edukacyjnego. Prognoza IDC Poland, dotycz±ca segmentu serwerów x86, zak³ada obecnie dwucyfrowy spadek liczby sprzedanych sztuk (wcze¶niejsza rewizja mówi³a o spadku 9%), warto¶ciowo rynek straci 3%.
2009-02-13 09:55:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Standardy NAC w fazie finalnej

Standardy IETF (Internet Engineering Task Force) dla NAC (Network Access Control) - protokó³ oceny stanu i protokó³ brokera stanu - osi±gnê³y stadium finalne.
2009-02-06 11:57:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Gartner: NAC - technologia u¿ywana inaczej ni¿ pierwotnie zak³adano

Wed³ug najnowszego raportu Gartnera, niewielu u¿ytkowników rozwi±zañ NAC (Network Access Control) u¿ywa ich do tego, do czego zosta³y zaprojektowane, preferuj±c wdra¿anie tej technologii bezpieczeñstwa w celu utrzymania u¿ytkowników-go¶ci i partnerów biznesowych z dala od korporacyjnych sieci produkcyjnych.
2009-01-29 13:33:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Tanie serwery do obs³ugiwania aplikacji WWW

Amerykañska firma Rackable zaprezentowa³a nowe serwery przeznaczone dla ma³ych firm. Wszystkie s± oparte na desktopowych procesorach Athlon lub Phenom (AMD) i zawieraj± w wiêkszo¶ci elementy stosowane w standardowych pecetach, dlatego s± bardzo tanie.
2009-01-23 12:32:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Novell Access Manager z obs³ug± WS-Federation

Wspó³pracuj±c z Microsoftem, Novell opracowa³ now± wersjê rozwi±zania do zarz±dzania dostêpem - Novell Access Manager 3.1. Zawiera ona mechanizm WS-Federation do obs³ugi federowania to¿samo¶ci u¿ytkowników, umo¿liwiaj±cy stosowanie w ¶rodowiskach heterogenicznych funkcji jednokrotnego logowania.
2009-01-14 11:25:20 (¼ród³o: IDG.pl)

HP oferuje nowe modele serwerów MediaSmart Windows

HP oferuje dwa nowe modele serwerów linii MediaSmart Windows (przeznaczonych do u¿ytku domowego), które oferuj± funkcjonalno¶æ Time Machine (u¿ywan± przez OS X), dziêki której u¿ytkownicy mog± wykonywaæ równie¿ kopie zapasowe komputerów Macintosh.
2008-12-30 11:13:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy serwerami kasetowymi Cisco bêdzie zarz±dzaæ oprogramowanie BMC?

Dobrze poinformowane ¼ród³a informuj±, ¿e Cisco nada³ swojemu serwerowi kasetowemu (który ma wej¶æ na rynek na pocz±tku przysz³ego roku) robocz± nazwê California. Chodz± te¿ s³uchy, ¿e narzêdzia zarz±dzaj±ce serwerami przygotowuje dla Cisco znana firma BMC (producent oprogramowania zarz±dzaj±cego systemami).
2008-12-22 10:04:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy kasetowy serwer Cisco bêdzie pracowaæ pod Linuksem?

Dyskusje o tym, ¿e Cisco wprowadzi nied³ugo na rynek swój pierwszy serwer kasetowy, rozgorza³y na witrynach internetowych z now± moc±. Sta³o siê tak g³ównie z powodu spekulacji, ¿e bêdzie to serwer pracuj±cy pod kontrol± systemu operacyjnego RHEL (Red Hat).
2008-12-08 10:33:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Lenovo wkracza na rynek serwerów

Lenovo wkroczy³a na rynek serwerów, prezentuj±c szereg systemów obliczeniowych nale¿±cych do nowej linii ThinkServer. S± to serwery przeznaczone dla ma³ych oraz ¶rednich firm.
2008-11-26 12:23:19 (¼ród³o: IDG.pl)

CA kupuje dostawcê zarz±dzania to¿samo¶ci±

Firma og³osi³a podpisanie porozumienia o przejêciu Eurekify - dostawcy rozwi±zañ zarz±dzania to¿samo¶ci± i dostêpem opartego na rolach.
2008-11-17 13:23:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwery zawsze potrzebne

Spowolnienie ekonomiczne jak na razie nie ma wp³ywu na rynek serwerów, który systematycznie ro¶nie. Najwa¿niejszy i najbardziej widoczny kierunek rozwoju technologii serwerowych jest wyznaczany przez nowe modele procesorów wyposa¿anych w coraz wiêksz± liczbê rdzeni CPU. Jest to kierunek wspólny dla wszystkich platform, zarówno x86 jak i RISC oraz EPIC Itanium.
2008-11-06 07:34:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Pozwany przez IBM za podjêcie pracy w Apple

Koncern IBM pozwa³ jednego ze swoich by³ych pracowników - Marka Papermastera, który zajmowa³ w firmie wysokie stanowisko kierownicze. Firma chce w ten sposób przeszkodziæ Papermasterowi w objêciu stanowiska w Apple.
2008-11-02 11:06:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: nowa platforma to¿samo¶ci

Microsoft przygotowuje otwart± platformê to¿samo¶ci o nazwie kodowej Geneva, która obejmie cloud services i zawieraæ bêdzie narzêdzia projektowe, technologie bramowe i zapewni d³ugo oczekiwane wsparcie protoko³u SAML 2.0.
2008-10-29 14:09:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Notes w chmurach

IBM udostêpni³a Lotus Notes Hosted Messaging, do³±czaj±c do coraz wiêkszej liczby dostawców oferuj±cych funkcjonalno¶æ wymiany wiadomo¶ci (messaging) w formie cloud service.
2008-10-29 12:47:04 (¼ród³o: IDG.pl)

400 serwerów dla MSWiA

Po ponad roku trwania procedur przetargowych zosta³ ostatecznie rozstrzygniêty przetarg MSWiA na dostarczenie serwerów do starostw w ca³ej Polsce. Sprzêt firmy Action wart ponad 6,4 mln z³ pos³u¿y do elektronicznej wymiany danych z systemem CEPiK.
2008-10-24 07:50:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe wersje zestawów do zarz±dzania to¿samo¶ci±

Novell, Sun i Oracle udostêpni³y uaktualnienia swoich platform do zarz±dzania to¿samo¶ci±, które skupiaj± siê na monitorowaniu kontroli dostêpu i wzmocnieniu uwierzytelniania.
2008-10-22 14:14:47 (¼ród³o: IDG.pl)

NAC: problemy z VoIP

VoIP wprowadza w³asny zestaw problemów do systemów kontroli dostêpu do sieci, które mog± byæ przezwyciê¿one, ale musz± byæ uwzglêdnione przy podejmowaniu decyzji o wdro¿eniu NAC.
2008-10-12 12:04:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Super szybka, kompleksowa hurtownia danych

Oracle zapowiedzia³a swoje pierwsze rozwi±zania sprzêtowe (opracowane wspólnie z HP), zaprojektowane z my¶l± o obs³ugiwaniu du¿ych hurtowni danych.
2008-09-26 10:54:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Eksperyment z centrum danych w namiocie

O centrach danych umieszczonych w kontenerze pisali¶my ju¿ na naszej witrynie. Czy centrum danych mo¿e siê znajdowaæ równie¿ w namiocie? Przeprowadzony niedawno eksperyment wykaza³, ¿e tak.
2008-09-24 12:23:56 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Nastpnakomputery, oprogramowanie