hipermarkety Programy - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 Nastpna

Us³ugi Trend Micro Threat Management Services

Firma Trend Micro przedstawi³a nowe us³ugi zarz±dzania zagro¿eniami Threat Management Services. Pe³ni± one rolê "stra¿y bezpieczeñstwa" sieci, tworz±c warstwê zabezpieczeñ, która wzmacnia infrastrukturê zabezpieczaj±c± i chroni sieæ przed aktywnym oprogramowaniem kradn±cym dane, które nie zosta³o wykryte przez tradycyjne zabezpieczenia.
2009-10-16 01:25:00

Ochrona danych: oprogramowanie Sophos

Oprogramowanie Sophos chroni komputery dziêki antywirusowi, klientowi firewall, kontroli dostêpu do sieci, szyfrowaniu, a teraz tak¿e technologii Data Loss Prevention, zapobiegaj±cej przypadkowej utracie danych.
2009-10-15 11:39:58

BitDefender Internet Security 2010

Firma Alstor wprowadza do sprzeda¿y najnowsz± wersjê oprogramowania antywirusowego - BitDefender Internet Security 2010. Produkt pozwala na aktywn± ochronê przed wirusami, oprogramowaniem szpiegowskim, atakami hackerów, spamem oraz próbami wy³udzenia poufnych informacji osobistych.
2009-10-07 13:16:20

Program antywirusowy AVG 9.0

Firma AVG Technologies AVG Technologies wprowadza na rynek AVG 9.0 - najnowsz± liniê rozwi±zañ bezpieczeñstwa. W nowych produktach serii AVG 9.0 zastosowano wiele nowoczesnych rozwi±zañ, takich jak: inteligentne skanowanie plików, technologiê bia³ych list, analizê behawioraln± oraz us³ugi chmurowe.
2009-10-06 11:31:41

Programy antywirusowe i ich skuteczno¶æ

AV Comparative, niezale¿na organizacja badawcza, opublikowa³a wyniki testu dotycz±cego skuteczno¶ci dzia³ania programów antywirusowych. Programy oceniano w trzech kategoriach: wykrywalno¶ci szkodników, fa³szywych alarmów oraz czasu skanowania.
2009-10-01 11:06:14

FortiClient 4.1 chroni firmowe komputery

Veracomp SA, dystrybutor produktów Fortinet w Polsce, wprowadzi³ na rynek pakiet bezpieczeñstwa FortiClient Endpoint Protection Suite do zabezpieczenia firmowych komputerów przeno¶nych i stacjonarnych.
2009-09-26 01:05:00

Trend Micro Enterprise Mac Security

Trend Micro rozszerza swoje zabezpieczenia punktów koñcowych dla przedsiêbiorstw, które w sieciach korporacyjnych u¿ywaj± zarówno platform Windows, jak i Mac. Trend Micro Security for Mac 1.5 chroni systemy firm oparte na platformie Mac przed wirusami, programami szpieguj±cymi, atakami hybrydowymi oraz niezale¿nymi od platformy atakami internetowymi na systemy Mac.
2009-09-25 09:33:35

Novell Teaming 2

Firma Novell udostêpni³a rozwi±zanie Novell Teaming, aplikacjê wspomagaj±c± pracê zespo³ow±, która dziêki skupieniu w jednym miejscu ludzi, prowadzonych przez nich projektów oraz procesów zachodz±cych w firmie zapewnia zwiêkszenie efektywno¶ci dzia³ania.
2009-09-22 02:38:00

F-Secure Internet Security 2010

F-Secure, producent rozwi±zañ do ochrony danych, wprowadzi³ na rynek now± wersjê swojego rozwi±zania F-Secure Internet Security 2010. Nowa wersja jest wyposa¿ona w funkcjê ochrony przegl±dania, która sprawdza, czy strony www wy¶wietlone jako wyniki wyszukiwania s± bezpiecznie. Oprogramowanie obs³uguje system Windows 7.
2009-09-08 11:06:06

Kaspersky Internet Security 2010 i Kaspersky Anti-Virus 2010

Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, zaprezentowa³ polsk± wersjê jêzykow± programów Kaspersky Internet Security 2010 oraz Kaspersky Anti-Virus 2010 przeznaczonych do ochrony u¿ytkowników domowych i ma³ych biur.
2009-09-07 08:15:00

Nowa wersja programu P£ATNIK 7.03.002

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych poinformowa³, ¿e na stronie internetowej e-inspektorat.zus.pl zosta³ opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu P£ATNIK - 7.03.002. Pakiet mo¿e byæ instalowany wy³±cznie na wersjê 7.03.001 programu P£ATNIK i nie ma mo¿liwo¶ci jego instalacji na wcze¶niejszych wersjach programu.
2009-09-04 10:58:56

Gadu-Gadu w nowej wersji

U¿ytkownicy popularnego polskiego komunikatora mog± ju¿ korzystaæ z najnowszego wydania Gadu-Gadu. Wprowadza ono szereg poprawek i udogodnieñ.
2009-09-03 11:50:18

Mac OS X 10.6 Snow Leopard

iSource, dystrybutor produktów firmy Apple w Polsce, zaprezentowa³ najnowsz± wersjê systemu operacyjnego Apple - Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Produkt pojawi³ siê zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Pó³nocnej i w Japonii.
2009-08-31 08:30:00

Novell PlateSpin Forge 2.5

Firma Novell poinformowa³a o dostêpno¶ci PlateSpin Forge 2.5, nowej wersji rozwi±zania do ochrony i przywracania sprawno¶ci systemów po awariach. PlateSpin Forge wykorzystuje w tym celu wirtualizacjê.
2009-08-17 13:54:49

Oprogramowanie dla MSP Forweb

Firma Forweb wprowadzi³a do oferty now± wersjê platformy Multi Management System do obs³ugi Abonentów i zarz±dzania us³ugami telekomunikacyjnymi. Oprogramowanie przeznaczone jest dla ma³ych i ¶rednich firm ISP i umo¿liwia m.in. zarz±dzanie umowami i aneksami, fakturowanie wraz z rozliczeniami i kontrol± p³atno¶ci czy te¿ obs³ugê zg³oszeñ i awarii.
2009-08-16 13:59:10

Oprogramowanie Panda Security for Business

Panda Security wprowadzi³a nowe wersje oprogramowania zabezpieczaj±cego dla sieci korporacyjnych: Panda Security for Business, Panda Security for Business with Exchange oraz Panda Security for Enterprise. Wprowadzone zmiany w produktach maj± na celu redukcje zu¿ycia zasobów oraz zmianê efektywno¶ci zarz±dzania sieci±.
2009-08-14 13:48:31

Wersja RC Windows XP ju¿ dostêpna

Firma Microsoft Corporation udostêpni³a wersjê RC (Release Candidate) trybu Windows XP pod system operacyjny Windows 7. Zaktualizowany tryb Windows XP wspó³pracuje z wersjami RC i RTM systemów Windows 7 Professional, Ultimate i Enterprise.
2009-08-07 13:56:20

Program AVG Identity Protection po polsku

AVG Technologies, dostawca oprogramowania zabezpieczaj±cego, wprowadzi³ osiem nowych wersji jêzykowych oprogramowania AVG Identity Protection (IDP), w tym równie¿ polsk±.
2009-08-04 12:44:17

Novell PlateSpin Protect 8.1

Firma Novell poinformowa³a o udostêpnieniu oprogramowania PlateSpin Protect 8.1. Nowa wersja PlateSpin Protect umo¿liwia zabezpieczanie obci±¿eñ dzia³aj±cych na serwerach fizycznych i maszynach wirtualnych, zapewnia przywracanie sprawno¶ci systemów po awariach oraz skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie kopii zapasowych.
2009-07-29 12:37:09

Platforma Symantec NetBackup 6.5.4

Firma Symantec wprowadzi³a na rynek now± wersjê platformy NetBackup - w wersji 6.5.4. Rozwi±zanie to pozwala firmom zarz±dzaæ danymi oraz wykorzystywaæ zasoby sprzêtowe (macierze dyskowe, biblioteki ta¶mowe) w ¶rodowiskach fizycznych i wirtualnych. Oprócz odtwarzania danych NetBackup oferuje rozwi±zania techniczne zwi±zane z backupem na dysk, deduplikacj± danych, wirtualizacj± ¶rodowisk, ci±g³± ochron± (Continuous Data Protection - CDP) oraz replikacj± danych dla heterogenicznych ¶rodowisk w centrach danych.
2009-07-28 12:21:41

Adobe Open Source Media Framework

Firma Adobe Systems przedstawi³a dwa nowe narzêdzia platformy Adobe Flash z otwartym dostêpem do kodu ¼ród³owego dla programistów, przedsiêbiorstw multimedialnych i wydawców. Narzêdzie Open Source Media Framework (OSMF) bêd±ce czê¶ci± projektu Strobe, umo¿liwia tworzenie odtwarzaczy multimedialnych zoptymalizowanych pod k±tem platformy Adobe Flash. Text Layout Framework (TLF) pozwala natomiast programistom na wprowadzanie zaawansowanych funkcji typograficznych w aplikacjach internetowych.
2009-07-24 11:42:10

Novell PlateSpin Migrate 8.1

Firma Novell poinformowa³a o udostêpnieniu na rynku PlateSpin Migrate 8.1, narzêdzia do zarz±dzania obci±¿eniami, które umo¿liwia administratorom przenoszenie w serwerowni obci±¿eñ miêdzy dowolnymi ¶rodowiskami - fizycznymi, wirtualnymi, archiwami z obrazami oraz w ¶rodowiskach typu cloud.
2009-07-22 13:26:03

Adobe ColdFusion 9 i ColdFusion Builder

Firma Adobe poinformowa³a o udostêpnieniu wersji beta oprogramowania Adobe ColdFusion 9 i ColdFusion Builder. ColdFusion 9 to technologia programowania, która umo¿liwia tworzenie dynamicznych serwisów WWW i aplikacji internetowych. ColdFusion Builder jest natomiast zintegrowanym ¶rodowiskiem programowania (IDE) opartym na systemie Eclipse, pozwalaj±cym na tworzenie aplikacji za pomoc± technologii ColdFusion.
2009-07-17 13:14:47

Polski Kaspersky Mobile Security 8.0

Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, poinformowa³ o wprowadzeniu do sprzeda¿y polskiej wersji programu Kaspersky Mobile Security 8.0 chroni±cego smartfony przed atakami cyberprzestêpców. Rozwi±zanie zapewnia tak¿e ochronê poufnych danych w przypadku kradzie¿y lub zgubienia telefonu.
2009-07-16 01:27:05

Nowe Gadu-Gadu z wideo rozmowami

13 lipca 2009 r. ukaza³a siê najnowsza wersja komunikatora Gadu-Gadu (GG), która wprowadza rozmowy wideo pomiêdzy u¿ytkownikami oraz rezygnuje z wbudowanego dotychczas Internet Explorera, zastêpuj±c go w ca³ej aplikacji tzw. Webkitem.
2009-07-14 01:03:31

Kolejna luka w zabezpieczeniach IE 7

Panda Security wykry³a oko³o stu witryn internetowych, które zmodyfikowano w taki sposób, aby infekowa³y u¿ytkowników poprzez wykorzystanie nie naprawionej dot±d luki w zabezpieczeniach produktu Microsoft. Najbardziej nara¿eni s± internauci, którzy korzystaj± z przegl±darki Internet Explorer 7, dzia³aj±cej w systemie Windows XP.
2009-07-13 13:49:36

Outpost Network Security 3.0 dla MSP

DAGMA, wy³±czny dystrybutor rozwi±zañ firmy Agnitum w Polsce, wprowadzi³a do sprzeda¿y now± wersjê Outpost Network Security 3.0, pakietu bezpieczeñstwa przeznaczonego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach.
2009-07-09 11:36:10

Symantec Norton 2010 w wersji beta

Firma Symantec przedstawi³a wersje beta programów Norton Internet Security 2010 i Norton AntiVirus 2010. Rozwi±zania bêd± dzia³a³y na podstawie nowego modelu ochrony firmy Symantec o pseudonimie "Quorum", opartego na sygnaturach szkodliwego oprogramowania oraz analizie reputacji wraz z inteligentnym systemem kontrolnym, który w zale¿no¶ci od potrzeb wybierze jedn± z metod ochrony.
2009-07-08 00:26:22

Przegl±darka Mozilla Firefox 3.5

Mozilla, organizacja po¿ytku publicznego, wyda³a 30 czerwca 2009 r. Firefoksa 3.5 - aktualizacjê bezp³atnej przegl±darki WWW o otwartym kodzie ¼ród³owym. Firefox 3.5, wydany w rok po premierze Firefoksa 3, oferuje nowe funkcje, takie jak nowy tryb przegl±dania prywatnego, czy funkcjê przegl±dania uwzglêdniaj±cego po³o¿enie. Nowa przegl±darka jest rezultatem otwartego procesu tworzenia oprogramowania.
2009-07-01 11:05:11

System wideo TANDBERG Quick Set C20

Firma TANDBERG wprowadzi³a na rynek pakiet TANDBERG Quick Set C20. Jest to rozwi±zanie do wideokonferencji obs³uguj±ce rozdzielczo¶æ 1080p, które zosta³o przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm.
2009-06-30 09:42:10

Programy Panda Security z linii 2010

Firma Panda Security zaprezentowa³a rozwi±zania w wersji 2010 przeznaczone dla u¿ytkowników domowych i ma³ych firm. Linia produktów obejmuje rozwi±zanie Panda Antivirus for Netbooks oraz nowe wersje Panda Antivirus Pro 2010, Panda Internet Security 2010 oraz Panda Global Protection 2010.
2009-06-26 13:26:59

Wersja beta Adobe Flash Builder 4

Firma Adobe zaprezentowa³a kolejne rozszerzenia narzêdzi wchodz±cych w sk³ad Adobe Flash Platform. S± to nowe wersje beta Adobe Flash Builder 4 i Adobe Flash Catalyst oraz technologia Flex 4 z otwartym dostêpem do kodu ¼ród³owego.
2009-06-25 00:12:12

Programy G Data Business 10

G Data Software, producent oprogramowania antywirusowego, szyfruj±cego oraz usuwaj±cego poufne dane zaprezentowa³ now± liniê produktów antywirusowych dedykowanych dla firm na rok 2010. Nowe wersje rozwi±zañ biznesowych G Data Software, którym przypisano numer "10" wprowadzaj± na rynek rozwi±zania z zakresu bezpieczeñstwa sieciowego, posiadaj±ce takie funkcje jak: bezpieczne surfowanie, wykrywanie ukrytych szkodników, szybkie skanowanie lub instalacje klientów na systemach Linux.
2009-06-19 13:14:43

CoSoSys Endpoint Protector 2009

Firma CoSoSys wprowadzi³a do sprzeda¿y now± wersjê programu zabezpieczaj±cego sieci komputerowe przed utrat± danych (Data Loss Prevention) oraz umo¿liwiaj±cego kontrolê urz±dzeñ peryferyjnych - Endpoint Protector 2009.
2009-06-15 14:00:21

Norton AntiVirus 2009 Gaming Edition

Firma Symantec Corp., producent oprogramowania zabezpieczaj±cego Norton, poinformowa³a o premierze programu Norton AntiVirus 2009 Gaming Edition - nowego rozwi±zania przygotowanego z my¶l± o graczach. Program zabezpiecza zasoby w grach online MMORPG oraz zapewnia ochronê przed destrukcyjnym oprogramowaniem.
2009-06-11 02:03:51

Program szyfruj±cy WinMagic SecureDoc

Firma WinMagic udostêpni³a now± wersjê rozwi±zania SecureDoc, przeznaczonego do szyfrowania dysków twardych, a tym samym do zabezpieczenia wra¿liwych danych. Program w nowej wersji umo¿liwia m.in. administrowanie z jednej konsoli rozwi±zaniami SecureDoc zainstalowanymi na komputerach typu MAC oraz PC.
2009-06-09 12:22:16

Pakiet Nero BackItUp & Burn

Firma Alstor wprowadzi³a do sprzeda¿y nowy pakiet oprogramowania Nero BackItUp & Burn. Zapewnia on mo¿liwo¶æ nagrywania danych na szeregu typach no¶ników optycznych, wykonywanie ró¿nego rodzaju kopii zapasowych, a tak¿e mo¿liwo¶æ synchronizacji plików i folderów.
2009-06-06 02:25:01

Komunikator biznesowy GG Pro

Na rynku pojawi³ siê nowy biznesowy komunikator internetowy - GG Pro. GG Pro to komunikator przeznaczony do rozmów tekstowych i g³osowych. Poza standardowymi funkcjami posiada rozwi±zania takie jak wspólna lista kontaktów, zarz±dzanie uprawnieniami pracowników, wspó³dzielona historia rozmów i statystyki aktywno¶ci.
2009-06-05 12:48:59

Novell SLES Services Management Pack

Firma Novell poinformowa³a o dostêpno¶ci oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server Services Management Pack, które s³u¿y do monitorowania pracy serwerów SUSE Linux przez administratorów serwerów Windows korzystaj±cych ze standardowej konsoli tego systemu, czyli Microsoft System Center Operations Manager.
2009-06-02 14:09:12

Komunikator Gadu-Gadu build 8704

GG Network wprowadzi³o 27 maja 2009 r. now± wersjê komunikatora Gadu-Gadu. Komunikator zosta³ wyposa¿ony w geolokalizacjê znajomych w katalogu publicznym, mechanizmy antyspimowe i rozbudowany odtwarzacz radia z mo¿liwo¶ci± kupowania muzyki on-line oraz wy¶wietlania tekstu piosenki.
2009-05-28 00:05:00

ESET SysInspector w j. polskim

Firma ESET, producent ESET Smart Security oraz ESET NOD32 Antivirus, udostêpni³a now± wersjê bezp³atnego narzêdzia diagnostycznego ESET SysInspector. Po raz pierwszy program dostêpny jest w polskiej wersji jêzykowej.
2009-05-23 00:23:56

Trend Micro Endpoint Security

Firma Trend Micro wprowadzi³a dwa nowe rozwi±zania w zakresie ochrony punktów koñcowych, przeznaczone dla przedsiêbiorstw zmagaj±cych siê z problemem bezpieczeñstwa swoich punktów koñcowych oraz wdra¿ania zabezpieczeñ i zarz±dzania nimi. Nowe rozwi±zania to: Trend Micro OfficeScan Client-Server Suite oraz platforma Trend Micro Endpoint Security.
2009-05-19 13:00:23

Novell PlateSpin Recon 3.6

Firma Novell poinformowa³a o dostêpno¶ci PlateSpin Recon 3.6, narzêdzia do profilowania, analizy i planowania obci±¿eñ w centrach danych, które ³±czy planowanie konsolidacji z zarz±dzaniem potencja³em wirtualnym, udostêpniaj±c aktualny obraz infrastruktury fizycznej i wirtualnej.
2009-05-18 13:15:31

Symantec Altiris Management Suite 7.0

Firma Symantec poinformowa³a o premierze nowych rozwi±zañ do zarz±dzania urz±dzeniami koñcowymi i serwerami - Altiris Client Management Suite 7.0 i Altiris Server Management Suite 7.0. Rozwi±zania zapewniaj± wgl±d w zasoby informatyczne i umo¿liwiaj± ich zarz±dzanie.
2009-05-11 13:20:56

Microsoft Windows 7 RC

Dnia 5 maja 2009 r. firma Microsoft Corp. udostêpni³a publicznie wersjê RC systemu Windows 7, któr± mo¿na pobraæ z witryny Microsoft. Wersja Release Candidate zosta³a przygotowana w oparciu o opinie u¿ytkowników oraz partnerów, i zosta³a wyposa¿ona w takie funkcje, jak np. tryb Windows XP, który umo¿liwia uruchamianie z pulpitu Windows 7 aplikacji biurowych napisanych dla Windows XP.
2009-05-07 00:05:00

Symantec Endpoint Protection dla MSP

Firma Symantec zapowiedzia³a wprowadzenie na rynek oprogramowania ochronnego przeznaczonego dla ma³ych firm - Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, oraz pakietu Symantec Protection Suite Small Business Edition.
2009-05-06 00:36:55

Komunikacja z klientem a model SaaS

Popularno¶æ us³ugi Software as a Service (SaaS) gwa³townie wzrasta. Firmy ze wszystkich sektorów rynku coraz chêtniej korzystaj± z oprogramowania w ten sam sposób jak z energii elektrycznej - us³ugi, za któr± mo¿na p³aciæ comiesiêczne rachunki. Upowszechnienie technologii VoIP sprawi³o, ¿e ten sam model mo¿na zastosowaæ tak¿e do us³ug komunikacyjnych, w tym automatyzacji centrum kontaktowego. Ten model us³ugi jest czêsto okre¶lany jako Communications-as-a-Service (CaaS) - poda³a firma Interactive Intelligence.
2009-05-04 12:56:14

Trend Smart Surfing na komputery Mac

Firma Trend Micro poinformowa³a o wprowadzeniu nowego produktu Trend Smart Surfing for Mac, który pozwala u¿ytkownikom komputerów Macintosh bezpiecznie korzystaæ z Internetu za pomoc± dowolnej przegl±darki, klikaæ ³±cza w wiadomo¶ciach e-mail i komunikatorach oraz zapewnia im ochronê przed przestêpstwami internetowymi.
2009-05-02 08:34:46

Symantec Brightmail Gateway 8.0

Firma Symantec udostêpni³a now± wersjê programu antyspamowego, Symantec Brightmail Gateway 8.0 oraz uruchomi³a us³ugê Brightmail IQ Services - bezp³atn± internetow± bazê zawieraj±c± informacje o zagro¿eniach i tendencjach w zakresie spamu.
2009-04-27 13:43:36

Darmowy program AVG LinkScanner

Firma AVG Technologies, dostawca bezp³atnego oprogramowania antywirusowego, wprowadzi³a do swojej oferty AVG LinkScanner - darmowy, pojedynczy produkt, którego zadaniem jest ochrona u¿ytkowników przed zagro¿eniami online.
2009-04-21 09:30:00

Novell iFolder 3.7.2

W ramach otwartego projektu iFolder, firma Novell udostêpni³a kod ¼ród³owy i gotowe pakiety oprogramowania dla u¿ytkowników komputerów z systemami Linux, Mac OS X i Windows. Najnowsza wersja iFolder 3.7.2 zosta³a wyposa¿ona w szereg nowych mechanizmów, w tym dodatkowe funkcje bezpieczeñstwa. Zaktualizowano ponadto witrynê projektu i uruchomiono spo³eczno¶ciowy plan rozwoju oprogramowania.
2009-04-16 12:52:38

Nowe Gadu-Gadu build 8283 dostêpne

U¿ytkownicy polskiego komunikatora Gadu-Gadu mog± korzystaæ od 14 kwietnia 2009 r. z nowej wersji programu (build 8283). Nowe Gadu-Gadu zosta³o wyposa¿one w nowy odtwarzacz OpenFM, który posiada m.in. opcjê wyboru stacji i regulacji g³o¶no¶ci w tray menu.
2009-04-15 12:02:10

Symantec Norton Online Backup

Firma Symantec Corp. przedstawi³a Norton Online Backup - us³ugê tworzenia kopii zapasowych online, która automatycznie zabezpiecza pliki i zasoby cyfrowe. Jest to pierwsza internetowa us³uga marki Norton przeznaczona dla klientów indywidualnych.
2009-03-31 00:33:08

Norton Internet Security 4 dla MAC

Firma Symantec Corp. zaprezentowa³a pakiet Norton Internet Security 4 for Mac, w którym zintegrowano now± zaporê ogniow± z ochron± antywirusow± oraz narzêdziami zabezpieczaj±cymi przed kradzie¿± to¿samo¶ci.
2009-03-30 14:24:21

Polski Internet Explorer 8.0 dostêpny

Firma Microsoft przedstawi³a pierwsz± polsk± wersjê przegl±darki Internet Explorer 8.0 PL, która zosta³a przygotowana wraz z Onet.pl, Allegro.pl i Nasza-Klasa.pl. Ka¿dy z serwisów partnerskich udostêpni³ swoje wersje nowej przegl±darki.
2009-03-28 12:21:02

Symantec udostêpni³ Norton 360 3.0

Firma Symantec Corp. wprowadzi³a na polski rynek pakiet Norton 360 w wersji 3.0 - rozwi±zanie, które poza ochron± przed zagro¿eniami z sieci umo¿liwia m.in. optymalizacjê pracy komputera i tworzenie kopii zapasowych danych.
2009-03-27 00:11:15

Novell SUSE Linux Enterprise 11

Firma Novell poinformowa³a o udostêpnieniu najnowszej wersji swego systemu operacyjnego do zastosowañ korporacyjnych - SUSE Linux Enterprise 11. Nowa wersja mo¿e m.in. stanowiæ platformê do tworzenia wirtualnych urz±dzeñ i infrastruktur informatycznych typu cloud computing.
2009-03-25 10:54:06

Pakiet Adobe Reader Mobile SDK

Firma Adobe zapowiedzia³a udostêpnienie nowego pakietu dla programistów Adobe Reader Mobile SDK. Umo¿liwi on producentom wyposa¿anie swoich telefonów komórkowych i innych urz±dzeñ przeno¶nych w funkcjê pobierania, zarz±dzania oraz wy¶wietlania plików PDF i ksi±¿ek elektronicznych.
2009-03-11 00:13:46

Adobe Flash Lite 3.1 Distributable Player

Firma Adobe zapowiedzia³a wprowadzenie na rynek nowej wersji Adobe Flash Lite 3.1 Distributable Player, ¶rodowiska uruchomieniowego aplikacji opartych na technologii Flash dla urz±dzeñ mobilnych.
2009-03-09 13:40:16

Mobilne Gadu-Gadu na Symbian S60

Zgodnie z zapowiedzi± wydawania kolejnych nowych wersji komunikatora GG na komórki (Mobilne Gadu-Gadu), producent udostêpni³ 4 marca 2009 r. wersjê GG dla systemu Symbian S60, wydanie trzecie.

2009-03-05 02:11:08

ESET NOD32 Antivirus 4

Firma ESET wprowadzi³a na rynek najnowsze wersje swoich rozwi±zañ - program antywirusowy ESET NOD32 Antivirus 4 oraz pakiet bezpieczeñstwa ESET Smart Security 4. Czwarta generacja produktów firmy ESET posiada m.in. mo¿liwo¶æ blokowania dostêpu do portów USB i napêdów CD/DVD oraz opcjê tworzenia dysku ratunkowego.
2009-03-03 00:08:10

Customer Interaction Center dla OCS 2007 R2

Interactive Intelligence udostêpni³ wersjê swojego oprogramowania do komunikacji IP, która wspó³pracuje z Microsoft Office Communications Server 2007 Release 2. Obs³uga Office Communications Server 2007 R2 to kolejny krok po wprowadzonej w 2008 roku integracji oprogramowania Interactive Intelligence z pierwsz± wersj± Office Communications Server 2007.
2009-02-25 11:41:15

Nowe Gadu-Gadu: wersja oficjalna

Po blisko roku testów udostêpniono 9 lutego 2009 r. now±, stabiln± wersjê komunikatora internetowego GADU-GADU (GG). Nowe Gadu-Gadu (build 7669) m.in. podkre¶la ¼le wpisane s³owa, umo¿liwia s³uchanie radia oraz prowadzenie wielu rozmów naraz.
2009-02-09 14:31:49

Adobe Technical Communication Suite 2

Firma Adobe poinformowa³a o udostêpnieniu pakietu Adobe Technical Communication Suite 2 - zestawu do tworzenia, weryfikacji, publikowania oraz zarz±dzania informacjami technicznymi i materia³ami szkoleniowymi. Pakiet umo¿liwia autorom publikacji technicznych tworzenie dokumentacji, materia³ów szkoleniowych i korzystanie z internetowej pomocy dla u¿ytkowników.
2009-02-01 12:54:34

Adobe eLearning Suite z Captivate 4

Firma Adobe poinformowa³a o udostêpnieniu oprogramowania Adobe eLearning Suite z samodzielnym oprogramowaniem Captivate 4. eLearning Suite to rozwi±zanie do tworzenia tre¶ci dla specjalistów prowadz±cych szkolenia, wyk³adowców i instruktorów. Oprogramowanie zapewnia zestaw materia³ów edukacyjnych i mo¿liwo¶æ ich udostêpniania za po¶rednictwem Internetu, komputerów stacjonarnych, urz±dzeñ mobilnych i systemów zarz±dzania nauczaniem. Nowy pakiet jest dodatkowo zintegrowany z programami wersji Adobe Creative Suite 4.
2009-01-30 12:17:34

Windows Internet Explorer 8 RC1

Firma Microsoft udostêpni³a do testów publicznych now± wersjê przegl±darki internetowej Windows Internet Explorer 8. Nowa wersja Release Candidate 1 (RC1) zosta³a wyposa¿ona w szereg funkcji przeznaczonych dla specjalistów IT oraz programistów, a tak¿e w nowe zabezpieczenia takie jak tryb InPrivate.
2009-01-28 00:53:23

Antywirus Kaspersky dla Windows 7

Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, poinformowa³ o opublikowaniu prototypu oprogramowania Kaspersky Anti-Virus dla Windows 7. Prototyp opiera siê na nowym silniku antywirusowym, który zapewnia ochronê antywirusow± przed szeregiem zagro¿eñ internetowych.
2009-01-26 00:05:00

Mobilne Gadu-Gadu na system Java 3.4.1

U¿ytkownicy mobilnej wersji komunikatora Gadu-Gadu mog± od 22 stycznia 2009 roku korzystaæ z nowej wersji Mobilnego Gadu-Gadu na system Java 3.4.1.
2009-01-22 13:53:49

Wersja beta Norton 360 3.0 dostêpna

Firma Symantec udostêpni³a publiczn± wersjê beta programu Norton 360 w wersji 3.0, pakietu zabezpieczaj±cego komputery PC. Wersja beta zawiera now± us³ugê oceniania witryn internetowych, Norton Safe Web, oraz zaktualizowane funkcje optymalizacji i tworzenia kopii zapasowych.
2009-01-08 13:50:23

Adobe LiveCycle ES Developer Express

Firma Adobe poinformowa³a o dostêpno¶ci Adobe LiveCycle ES Developer Express. Jest to pe³na wersja oprogramowania Adobe LiveCycle ES przechowywana w ¶rodowisku cloud computing - Amazon Web Services.
2008-12-22 12:27:16

Linux openSUSE 11.1

Projekt openSUSE, przedsiêwziêcie sponsorowane przez Novella i wspierane przez spo³eczno¶æ open source, poinformowa³ o udostêpnieniu openSUSE 11.1, najnowszej wersji bezp³atnej dystrybucji systemu Linux. openSUSE 11.1 jest pierwsz± wersj± w ca³o¶ci opracowan± za pomoc± rozwi±zania openSUSE Build Service.
2008-12-21 01:10:02

Bezp³atna aplikacja F-Secure na exploity

F-Secure, producent rozwi±zañ zabezpieczaj±cych komputery i urz±dzenia mobilne, poinformowa³ o udostêpnieniu bezp³atnego programu Exploit Shields, który chroni komputery przed zagro¿eniami wykorzystuj±cymi luki w zabezpieczeniach przegl±darek.
2008-12-19 02:35:36

Luki i ³aty systemu Windows w 2008 r.

Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, przypomina o prawdopodobieñstwie wyst±pienia wzmo¿onych dzia³añ cyberprzestêpców i spamerów w okresie ¶wi±tecznym i noworocznym. Aby nie daæ siê "z³apaæ", musimy zachowaæ wzmo¿on± czujno¶æ.
2008-12-18 01:11:21

Windows Live Wave 3 po polsku

Firma Microsoft zaprezentowa³a w swojej ofercie Windows Live Wave 3. Windows Live to serwis internetowy udostêpniaj±cy szereg bezp³atnych narzêdzi oraz aplikacji pomagaj±cych komunikowaæ siê przez Internet, który po raz pierwszy zosta³ udostêpniony w polskiej wersji jêzykowej.
2008-12-17 13:12:49

Nowe Gadu-Gadu beta (build 7218)

Producent komunikatora Gadu-Gadu udostêpni³ 15 grudnia 2008 r. kolejne wydanie testowej wersji Nowe Gadu-Gadu (beta) - build 7218. Nowa aplikacja wprowadza szereg nowo¶ci, takich jak np. rozmowy konferencyjne.
2008-12-16 13:52:41

Darmowy NOWS SBE Starter Pack

Firma Novell poinformowa³a o udostêpnieniu bezp³atnego pakietu startowego z oprogramowaniem Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2 (NOWS SBE). Obejmuje on oparte na SUSE Linux Enterprise oprogramowanie sieciowe, serwer pocztowy i narzêdzia do pracy grupowej, systemy dla komputerów u¿ytkowników i aplikacje biurowe.
2008-12-09 11:32:40

Novell Open Enterprise Server 2 SP1

Firma Novell poinformowa³a o dostêpno¶ci systemu sieciowego Novell Open Enterprise Server 2 Service Pack 1 (SP1) opartego na serwerze SUSE Linux Enterprise. System wyposa¿ono w mechanizm Domain Services for Windows, który umo¿liwia integracjê z Microsoft Active Directory.
2008-12-04 13:50:54

Wersja beta ESET Smart Security 4.0

Firma ESET, producent ESET NOD32 Antivirus oraz ESET Smart Security, rozpoczê³a fazê testów beta kolejnych edycji swoich rozwi±zañ. Nowe wersje 4.0 programów firmy ESET pozwalaj± m.in. na zarz±dzanie portami USB chronionego komputera.
2008-12-02 01:09:33

System Adobe Flash rozbudowany

Firma Adobe poinformowa³a o dalszej rozbudowie platformy Adobe Flash. W¶ród nowo¶ci znalaz³y siê przedpremierowa wersja technologii Adobe Flash Catalyst oraz nastêpna wersja ¶rodowiska Adobe Flex Builder znana pod robocz± nazw± Gumbo. Firma Adobe poinformowa³a równie¿ o udostêpnieniu oprogramowania Adobe AIR 1.5 oraz wersji alfa oprogramowania Adobe Flash Player 10 do 64-bitowego systemu operacyjnego Linux.
2008-11-26 11:49:02

Adobe Flash Media Server 3.5

Firma Adobe na konferencji Adobe MAX 2008 w San Francisco zaprezentowa³a oprogramowanie Adobe Flash Media Interactive Server 3.5 i Adobe Flash Media Streaming Server 3.5 - dwa podstawowe elementy platformy Adobe Flash stanowi±cej rozwi±zanie w dziedzinie udostêpniania tre¶ci, aplikacji i materia³ów wideo w Internecie. Nowe wersje daj± mo¿liwo¶ci udostêpniania aplikacji interaktywnych i aplikacji do obs³ugi mediów spo³eczno¶ciowych.
2008-11-25 00:10:00

ESET Mobile Antivirus

Firma ESET, producent ESET NOD32 Antivirus oraz ESET Smart Security, udostêpni³a finaln± wersjê ESET Mobile Antivirus - nowego programu antywirusowego dla smartfonów oraz urz±dzeñ typu Pocket PC.
2008-11-19 00:29:14

Gadu-Gadu beta z odtwarzaczem radiowym

Gadu-Gadu wprowadzi³o 17 listopada 2008 r. now± wersjê beta komunikatora Gadu-Gadu - build 6901. Zmiany wprowadzone w nowej wersji obejmuj± m.in. wprowadzenie obs³ugi wybranych linków www, dziêki którym mo¿na za pomoc± przegl±darki internetowej np. otwieraæ okno rozmowy na GG.
2008-11-17 13:59:35

Mobilne Gadu-Gadu z obs³ug± dotykow±

Gadu-Gadu udostêpni³ 13 listopada 2008 roku now± wersjê Mobilnego Gadu-Gadu - komunikatora na telefony komórkowe i urz±dzenia przeno¶ne typu palmtop z systemem Java. Nowa wersja zosta³a oznaczona numerem 3.3.3.
2008-11-14 00:10:00

SonicWALL Email Security 7.0

Firma SonicWALL, Inc. wprowadzi³a now± wersjê rozwi±zania do zabezpieczania poczty elektronicznej: Email Security 7.0. Aplikacja stanowi narzêdzie do obrony przed spamem, wirusami, wy³udzaniem informacji oraz innymi zagro¿eniami w wiadomo¶ciach e-mail.
2008-11-10 12:41:05

Microsoft Azure Services Platform

Firma Microsoft zaprezentowa³a Windows Azure - dzia³aj±c± w chmurze obliczeniowej podstawê us³ugi Azure Services Platform. Azure Services Platform to nowa us³uga opracowana przez Microsoft zapewniaj±ca wsparcie dla programistów przy budowaniu aplikacji nowej generacji, oferuj±ca nowe us³ugi zarówno w zakresie komputerów, sieci Internet i telefonów.
2008-11-07 13:34:57

Panda Security for Business dla MSP

Firma Panda Security wprowadzi³a na rynek now± wersjê Panda Security for Business. Rozwi±zanie zosta³o przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich firm i oferuje ochronê antywirusow±, system HIPS, kontrole zaplanowanych ataków, zarz±dzanie aplikacjami i kontrolê dostêpu do sieci.
2008-10-29 13:42:05

Kaspersky: krytyczna luka w MS Windows

Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, informuje u¿ytkowników komputerów o konieczno¶ci zainstalowania aktualizacji systemu operacyjnego Windows - MS08-067. Luka, któr± usuwa ta nowa ³ata, stanowi powa¿ne zagro¿enie dla wielu u¿ytkowników komputerów PC.
2008-10-28 00:25:33

Adobe Creative Suite 4 dostêpny

Firma Adobe poinformowa³a o dostêpno¶ci w sprzeda¿y rodziny produktów Adobe Creative Suite 4, nowej wersji oprogramowania do tworzenia grafiki i opracowywania tre¶ci, przeznaczonego do szeregu rodzaju mediów.
2008-10-24 00:49:46

G DATA AntiVirus 2009

Firma G DATA Software, producent rozwi±zañ do ochrony danych, wprowadzi³a do sprzeda¿y nowe programy z linii produktów na rok 2009. Na now± liniê sk³adaj± siê cztery rozwi±zania: G DATA AntiVirus 2009, G DATA AntiVirus + Firewall 2009, G DATA InternetSecurity 2009 oraz G DATA TotalCare 2009.
2008-10-23 01:16:25

Pakiety bezpieczeñstwa McAfee 2009

Firma McAfee poinformowa³a o udostêpnieniu rodziny pakietów bezpieczeñstwa na rok 2009, obejmuj±cej pakiety McAfee Total Protection, McAfee Internet Security i McAfee VirusScan Plus.
2008-10-17 12:59:36

Adobe Flash Player w wersji 10 dostêpny

Firma Adobe Systems poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek oprogramowania Adobe Flash Player 10. Funkcje w nowej wersji daj± projektantom i programistom mo¿liwo¶ci sterowania aplikacjami internetowymi, interaktywnymi tre¶ciami oraz dobrej jako¶ci materia³ami wideo, jak równie¿ udostêpniania ich u¿ytkownikom poprzez szereg przegl±darek i systemów operacyjnych.
2008-10-16 01:54:31

Panda Managed Office Protection 5.02

Panda Security wprowadzi³a na rynek now± wersjê Panda Managed Office Protection 5.02 - us³ugê bezpieczeñstwa dla ma³ych i ¶rednich firm. W nowej wersji wprowadzono szereg zmian w konsoli centralnego zarz±dzania oraz zoptymalizowano system aktualizacji.
2008-10-10 07:18:01

Projekt Mono udostêpni³ Mono 2.0

Projekt Mono, inicjatywa open source sponsorowana przez Novella, poinformowa³ o dostêpno¶ci Mono 2.0, opartej na otwartym dostêpie do kodu ¼ród³owego wieloplatformowej platformy programistycznej .NET. Mono 2.0 zawiera komplet oprogramowania do opracowywania i uruchamiania aplikacji klienckich i serwerowych .NET na platformie Linux oraz innych systemach operacyjnych.
2008-10-09 13:20:35

Linux Ubuntu Mobile na UMPC

Jedna z dystrybucji Linuxa o nazwie Ubuntu jest obecna w kilku wersjach. Najnowsz± z nich jest Ubuntu Mobile przeznaczona do u¿ywania z ma³ymi notebookami UMPC.
2008-10-07 00:49:04

Windows 7 beta w pa¼dzierniku 2008?

Microsoft poinformowa³, ¿e uczestnicy konferencji WinHEC oraz Professional Developer Conference otrzymaj± wersje pre-beta nastêpnej wersji systemu operacyjnego tej firmy.
2008-10-05 12:16:52

Pakiet Nero 9 ju¿ dostêpny

Na pocz±tku pa¼dziernika 2008 roku na polskim rynku pojawi³a siê kolejna generacja rozwi±zania do obs³ugi cyfrowych multimediów - Nero 9. Nowa wersja Nero to rozwi±zanie przeznaczone do tworzenia, edycji, zgrywania, kopiowania oraz konwersji i udostêpniania muzyki, filmów video i zdjêæ.
2008-10-03 00:32:09

Norton Internet Security 2009

Firma Symantec wprowadzi³a na polski rynek oprogramowanie Norton Internet Security 2009 oraz Norton AntiVirus 2009. Produkty marki Norton z serii 2009 zaprojektowano tak, aby ich dzia³anie nie wp³ywa³o na wydajno¶æ systemu.
2008-10-01 00:03:00

Wirtualizacja: oferta Microsoft i Novell

Firmy Microsoft Corp. i Novell poinformowa³y o dostêpno¶ci wspólnego rozwi±zania wirtualizacyjnego, zoptymalizowanego pod k±tem heterogenicznych ¶rodowisk IT.
2008-09-14 01:07:49

Przegl±darka Google Chrome dostêpna

Google zaprezentowa³ 3 wrze¶nia 2008 r. now±, zbudowan± w oparciu o otwarte oprogramowanie, przegl±darkê Google Chrome. Nowa przegl±darka jest dostêpna w wersji beta w 43 jêzykach i posiada szereg nowych funkcjonalno¶ci, m.in. "nowe okno incognito".
2008-09-03 10:59:57

Adobe Photoshop i Premiere Elements 7

Firma Adobe zaprezentowa³a nowe wersje oprogramowania do obróbki zdjêæ cyfrowych i wideo dla amatorów: Adobe Photoshop Elements 7 i Adobe Premiere Elements 7 oraz przedstawi³a nowe zasady cz³onkostwa w portalu Photoshop.com. Oba programy bêd± dostêpne w sprzeda¿y jako osobne produkty lub w postaci jednego pakietu. Ich integracja daje dostêp do opcji obróbki zdjêæ i wideo, co umo¿liwia tworzenie kinematograficznych pokazów slajdów, efektów stop-klatki i kompozycji tematycznych.
2008-09-02 00:05:00
Poprzednia 1 2 Nastpnakomputery, oprogramowanie