hipermarkety Programy - eGospodarka.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 Nastpna

Microsoft Office Live Workspace beta PL

Firma Microsoft poinformowa³a o udostêpnieniu wersji beta us³ugi Microsoft Office Live Workspace w jêzyku polskim oraz w czterech innych: holenderskim, w³oskim, koreañskim i tradycyjnym chiñskim. Us³uga umo¿liwia przechowywanie i udostêpnianie plików w sieci WWW.
2008-09-01 12:43:56

Bezp³atne licencje w Novell Teaming

Firma Novell udostêpni³a pakiet startowy z oprogramowaniem Novell Teaming zawieraj±cym bezp³atne licencje dla 20 u¿ytkowników. Novell Teaming s³u¿y do wspomagania pracy zespo³owej i oparty jest na narzêdziach webowych, co umo¿liwia wspó³pracê grup pracowników bez wzglêdu na miejsce ich przebywania.
2008-08-30 00:15:00

Pakiet zabezpieczeñ Panda Security 2009

Firma Panda Security wprowadzi³a nowe wersje programów antywirusowych: Panda Antivirus Pro 2009, Panda Internet Security 2009 oraz Panda Global Protection 2009. Rozwi±zania te dzia³aj± w oparciu o Kolektywn± Inteligencjê - model ochrony, który na bie¿±co gromadzi informacje na temat z³o¶liwego oprogramowania. Zebrane w ten sposób dane przechowywane s± na serwerach online, z którymi u¿ytkownik ³±czy siê podczas po³±czenia z Internetem.
2008-08-28 12:17:02

Mobilne Gadu-Gadu 3.3.1

Dnia 21 sierpnia 2008 r. zosta³a udostêpniona nowa wersja Mobilnego Gadu-Gadu - komunikatora na telefony komórkowe i urz±dzenia przeno¶ne typu palmtop. Najnowsza wersja oznaczona numerem 3.3.1 przeznaczona jest na system Java i zawiera szereg poprawek oraz uwzglêdnia sugestie u¿ytkowników.
2008-08-22 00:09:00

Nowe Gadu-Gadu beta ju¿ dostêpne

18 sierpnia 2008 r. ukaza³o siê kolejne wydanie testowej wersji komunikatora Nowe Gadu-Gadu beta (build 6001), które po zakoñczeniu testów i wprowadzeniu funkcjonalno¶ci, zast±pi stabiln± wersjê Gadu-Gadu 7.7 Classic. W wydanej wersji zosta³a udostêpniona mo¿liwo¶æ ustawiania has³a do profilu, czy szyfrowanie profilu (tak¿e zawarto¶ci archiwum rozmów).
2008-08-19 12:44:06

Microsoft SQL Server 2008

Firma Microsoft poinformowa³a o wprowadzeniu do produkcji oprogramowania Microsoft SQL Server 2008 - nowej wersji systemu do zarz±dzania i analizy danych. SQL Server 2008 umo¿liwia zarz±dzanie w oparciu o regu³y, audyty, obs³ugê du¿ych hurtowni danych, dane geograficzne i przestrzenne oraz us³ugi raportowania i analizy.
2008-08-08 13:45:01

Norton 2009 w wersji beta

Firma Symantec, producent oprogramowania zabezpieczaj±cego marki Norton, poinformowa³a o udostêpnieniu programów Norton Internet Security 2009 i Norton AntiVirus 2009. Oba rozwi±zania s± dostêpne w wersji beta na stronie producenta.
2008-07-18 12:35:28

Agnitum Outpost Pro 2009

Firma Agnitum wprowadzi³a do swojej oferty nowe rozwi±zania z linii Outpost Pro 2009. W sk³ad nowej serii wchodz±: Outpost Security Suite 2009, Outpost Firewall 2009 oraz Outpost Antivirus 2009.
2008-07-09 12:25:34

Aktualizacje dla Windows XP do 2014

Microsoft poinformowa³ oficjalnie klientów i partnerów
o utrzymaniu wsparcia technicznego dla systemu Windows XP do kwietnia 2014 roku. Oznacza to, ¿e u¿ytkownicy Windows XP bêd± mogli korzystaæ z aktualizacji zwi±zanych
z bezpieczeñstwem systemu jeszcze przez blisko 6 lat.
2008-06-26 13:12:49

ABBYY FineReader 9.0

Firma ABBYY wprowadzi³a uaktualnion± wersjê programu ABBYY FineReader 9.0 do przekszta³cania zeskanowanych dokumentów i plików PDF.
2008-06-25 13:09:00

Wersja beta ESET Mobile Antivirus

Firma ESET, producent ESET NOD32 Antivirus oraz ESET Smart Security, udostêpni³a wersjê beta swojego nowego produktu - ESET Mobile Antivirus - programu antywirusowego dla urz±dzeñ smartphone.
2008-06-23 00:43:56

Trend Micro Worry-Free dla MSP

Firma Trend Micro Incorporated, specjalizuj±ca siê w dziedzinie zabezpieczeñ tre¶ci internetowych, wprowadzi³a do swojej oferty dwa nowe rozwi±zania z serii Worry-Free: Worry-Free Business Security 5.0 przeznaczony dla MSP oraz Worry-Free SecureSite przeznaczony dla serwisów handlu elektronicznego.
2008-06-19 00:29:35

Przegl±darka Mozilla Firefox 3

Firma Mozilla udostêpni³a Firefoksa 3 - aktualizacjê swojej przegl±darki internetowej, dostêpnej za darmo na zasadach open source. Nowa wersja przegl±darki zosta³a wyposa¿ona m.in. w mechanizmy ochrony przed atakami internetowymi, takimi jak phishing.
2008-06-18 11:39:04

Kaspersky Internet Security i Anti-Virus 2009

Firma Kaspersky Lab, producent rozwi±zañ do ochrony danych, poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek nowej wersji produktów - Kaspersky Internet Security 2009 oraz Kaspersky Anti-Virus 2009.
2008-06-13 13:24:26

Motorola Good Mobility Suite 6.0

Firma Motorola og³osi³a wprowadzenie do swojego portfolio pakietu Good Mobility Suite w wersji 6.0. W sk³ad aplikacji wchodz±: zarz±dzana us³uga wirtualnej sieci prywatnej (VPN), zarz±dzanie urz±dzeniami oraz rozwi±zanie bezpieczeñstwa dla urz±dzeñ z systemem Windows Mobile.
2008-06-10 00:20:58

Luka w zabezpieczeniach Adobe Flash

PandaLabs, laboratorium Panda Security specjalizuj±ce siê w wykrywaniu i analizie z³o¶liwego oprogramowania, ostrzega przed now± luk± w zabezpieczeniach programu Adobe Flash. Luka jest wykorzystywana do dystrybucji z³o¶liwego oprogramowania, które mo¿e zainfekowaæ bardzo du¿± liczbê komputerów.
2008-06-04 02:17:05

Adobe Flash: kolejna luka w zabezpieczeniach

PandaLabs, laboratorium Panda Security specjalizuj±ce siê w wykrywaniu i analizie z³o¶liwego oprogramowania, ostrzega przed now± luk± w zabezpieczeniach programu Adobe Flash. Luka jest wykorzystywana do dystrybucji z³o¶liwego oprogramowania, które mo¿e zainfekowaæ bardzo du¿± liczbê komputerów.
2008-06-04 02:17:05

Adobe Acrobat 9 z obs³ug± Flash

Firma Adobe zaprezentowa³a now± wersjê programu Adobe Acrobat 9, która zapewnia bezpo¶redni± obs³ugê technologii Adobe Flash. Nowa wersja umo¿liwia m.in. przegl±danie dokumentów PDF w czasie rzeczywistym z innymi u¿ytkownikami.
2008-06-03 00:31:58

Nadchodzi QuarkXPress 8

Firma Quark wkrótce wprowadzi do sprzeda¿y now± wersjê swojego oprogramowania DTP. QuarkXPress 8, tak jak poprzednie wersje przeznaczony jest przede wszystkim do profesjonalnych zastosowañ wydawniczych.
2008-06-01 02:36:46

SUSE Linux Enterprise 10 z SP2

Firma Novell poinformowa³a o udostêpnieniu systemu SUSE Linux Enterprise 10 z pakietem aktualizacyjnym Service Pack 2 (SP2). Zawiera on mechanizmy wirtualizacji, zarz±dzania, obs³ugi sprzêtu i zapewniania zgodno¶ci interoperacyjnej.
2008-05-28 00:02:45

Microsoft Office 2007 Service Pack 2

Firma Microsoft zaprezentowa³a pakiet Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2), który rozszerza zakres formatów obs³ugiwanych w pakiecie biurowym Office. Dodatkowo prowadzone s± prace nad narzêdziami t³umacz±cymi Open XML-ODF oraz UOF-Open XML.
2008-05-27 08:44:18

System CRM ACT! by Sage v.10.0 PL

Sage Symfonia wprowadzi³a na polski rynek nowy produkt - ACT! by Sage v.10.0 dostêpny w polskiej wersji jêzykowej. Nowe rozwi±zanie jest systemem przeznaczonym do zarz±dzania relacjami z klientami.
2008-05-26 13:05:35

Przegl±darka Opera Mini 4.1

Firma Opera Software wypu¶ci³a najnowsz± wersjê przegl±darki internetowej dla urz±dzeñ przeno¶nych. Opera Mini 4.1 jest darmow± aplikacj± obs³uguj±c± programy napisane w Javie.
2008-05-24 01:56:41

Adobe Flash Player 10 beta ju¿ dostêpny

Firma Adobe udostêpni³a w serwisie Adobe Labs wersjê beta oprogramowania Adobe Flash Player 10, oznaczonego nazw± robocz± "Astro". W nowej wersji dodano m.in. bezpo¶redni± obs³ugê transformacji i animacji trójwymiarowych, mo¿liwo¶ci formatowania i uk³adu tekstu oraz obs³ugê przyspieszenia sprzêtowego przy u¿yciu procesorów graficznych.
2008-05-20 00:33:43

Darmowe oprogramowanie Microsoft

Microsoft z pewno¶ci± nie zalicza siê do firm, które by³yby znane z darmowego oprogramowania. Jednak ostatnio gigant z Redmond zaczyna oferowaæ bezp³atne aplikacje, co ma zatrzeæ niekorzystny wizerunek monopolisty.
2008-05-17 02:03:15

Program Adobe Acrobat Connect Pro

Firma Adobe poinformowa³a o wprowadzeniu nowej wersji programu Adobe Acrobat Connect Pro. Jest to rozwi±zanie w zakresie zarz±dzania konferencjami internetowymi oraz e-nauczania. Program posiada szereg funkcji do wirtualnej komunikacji i wspó³pracy.
2008-05-16 11:52:58

Microsoft obni¿y³ ceny Windows XP

Microsoft obni¿a ceny Windows XP w niskobud¿etowych laptopach. Jedynym warunkiem jest to, ¿e musz± one spe³niaæ rygorystyczne wymagania dotycz±ce konfiguracji.
2008-05-14 01:39:01

Windows XP zniknie z rynku?

Je¶li konsumenci bêd± tego chcieli, Microsoft 30 czerwca 2008 nie wyda wyroku ¶mierci na Windows XP - powiedzia³ w Brukseli Steve Ballmer, prezes firmy Microsoft. Wed³ug niego takich sygna³ów nie ma.
2008-04-28 01:31:20

Mobilne Gadu-Gadu 3.0.11

W kwietniu 2008 r. ukaza³a siê nowa wersja Mobilnego Gadu-Gadu 3.0.11 na telefony komórkowe, która umo¿liwia m.in. granie online, pobieranie skórek, czy umieszczanie wpisów w serwisie Blip.pl.
2008-04-24 01:29:19

Corel Paint Shop Pro Photo X2 PL

Firma Corel Corporation poinformowa³a o premierze zlokalizowanej wersji programu Corel Paint Shop Pro Photo X2 w jêzykach polskim, rosyjskim i czeskim. Corel Paint Shop Pro Photo X2 jest przeznaczony do obróbki fotografii cyfrowych oraz zapewnia szereg narzêdzi do edycji zdjêæ - od automatycznych korekt po narzêdzia umo¿liwiaj±ce rêczn± edycjê.
2008-04-21 12:35:52

Program Norton 360 w wersji 2.0

Firma Symantec poinformowa³a o wydaniu programu Norton 360 w wersji 2.0. Nowa wersja zawiera technologiê, która zabezpiecza przed zagro¿eniami typu "drive-by download" oraz innymi zagro¿eniami wykorzystuj±cymi luki w zabezpieczeniach przegl±darki Internet Explorer.
2008-04-18 01:14:13

CorelDRAW Graphics Suite X4 PL

Firma Corel Corporation poinformowa³a o udostêpnieniu pakietu graficznego CorelDRAW Graphics Suite X4 w wersji polskiej, rosyjskiej, czeskiej i wêgierskiej. Nowy pakiet CorelDRAW oferuje u¿ytkownikom narzêdzia i zasoby do realizacji projektów takich, jak: logo, grafiki internetowe, czy wielostronicowe broszury, oraz zawiera aplikacje do projektowania uk³adu stron, edycji ilustracji i zdjêæ oraz przekszta³cania map bitowych na postaæ wektorow±.
2008-04-17 00:41:13

Panda Security for Internet Transactions

Firma Panda Security udostêpni³a rozwi±zanie Panda Security for Internet Transactions. Nowa us³uga chroni przed oszustwami dokonywanymi podczas przeprowadzania transakcji online oraz kradzie¿ami to¿samo¶ci, które s± efektem ataków skierowanych przeciwko bankom internetowym, platformom p³atniczym i innym formom handlu elektronicznego.
2008-04-15 10:49:07

System Windows Mobile 6.1

Firma Microsoft poinformowa³a o wydaniu systemu Windows Mobile 6.1, bêd±cego aktualizacj± oprogramowania Windows Mobile. Podstawowe dodatki oferowane przez Windows Mobile 6.1 to m.in. zarz±dzanie zasobami, a tak¿e nowy interfejs g³ównego ekranu.
2008-04-14 02:55:21

Adobe AIR dla systemu Linux

Firma Adobe poinformowa³a, ¿e wersja alfa rozwi±zania Adobe AIR for Linux jest ju¿ dostêpna w serwisie Adobe Labs. Spo³eczno¶æ programistów pracuj±cych w systemie operacyjnym Linux mo¿e teraz wykorzystywaæ technologie internetowe, takie jak HTML, Ajax, Adobe Flash i Adobe Flex do tworzenia aplikacji internetowych typu RIA, przeznaczonych do komputerów biurkowych z ró¿nymi systemami operacyjnymi.
2008-04-10 12:49:16

MyDVD 10 Premier do edycji filmów

Firma Roxio wprowadzi³a na rynek program MyDVD 10 Premier do edycji wideo i tworzenia p³yt DVD. Aplikacja u³atwi u¿ytkownikom utworzenie z domowej kolekcji zdjêæ i filmów, profesjonalnie wygl±daj±cych p³yt DVD.
2008-04-06 00:05:02

64-bitowa wersja Photoshop CS4

Firma Adobe prowadz±ca ju¿ od jakiego¶ czasu prace na Photoshopem CS4 og³osi³a, ¿e po raz pierwszy pojawi siê 64-bitowa wersja tego prawdopodobnie najpopularniejszego programu do edycji fotografii.
2008-04-05 00:45:18

Photoshop Express do pracy online

Firma Adobe poinformowa³a o udostêpnieniu publicznej wersji beta oprogramowania Adobe Photoshop Express, bezp³atnej aplikacji typu RIA (Rich Internet Application). Mog± z niej korzystaæ wszyscy u¿ytkownicy, którzy chc± przechowywaæ, sortowaæ i prezentowaæ zdjêcia cyfrowe wzbogacone o efekty graficzne.
2008-03-31 00:53:13

Program Outpost Antivirus

Firma Agnitum, producent Outpost Firewall oraz Outpost Security Suite, rozszerzy³a swoje portfolio o kolejne rozwi±zanie ochronne - program antywirusowy Outpost Antivirus.
2008-03-30 12:09:54

Polska wersja Microsoft Dynamics CRM 4.0

Firma Microsoft og³osi³a wprowadzenie na rynek polskiej wersji systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jest to rozwi±zanie do zarz±dzania relacjami z klientami, optymalizacji procesów marketingowych, sprzeda¿owych i obs³ugi klienta.
2008-03-19 00:33:36

Windows 7 w 2010 roku

Wiemy kiedy zadebiutuje nastêpca Windows Vista, Windows 7. Nowy system trafi do sprzeda¿y w 2010 roku. Czego mo¿emy siê spodziewaæ?
2008-03-17 00:57:27

Program do archiwizacji Trend Micro

Firma Trend Micro Incorporated, dostawca sieciowych zabezpieczeñ antywirusowych i oprogramowania do ochrony tre¶ci internetowych, przedstawi³a Trend Micro Message Archiver - nowe rozwi±zanie do archiwizacji wiadomo¶ci e-mail, umo¿liwiaj±ce ich szyfrowanie oraz zapewniaj±ce do nich dostêp.
2008-03-14 01:00:25

Programy G DATA ClientSecurity

Firma G DATA Software wprowadzi³a do sprzeda¿y dwa produkty: G DATA ClientSecurity Business oraz G DATA ClientSecurity Enterprise. Nowe rozwi±zania przeznaczone dla biznesu, chroni± komputery w sieciach firmowych przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem, a tak¿e przed nieautoryzowanym dostêpem do danych i atakami hakerów dzia³aj±cych w sieci lokalnej i w Internecie.
2008-03-07 01:40:29

Safari niebezpieczna wg PayPal

Firma PayPal, prowadz±ca serwis, który umo¿liwia transferowanie pieniêdzy pomiêdzy u¿ytkownikami Internetu, wystosowa³a ostrze¿enie mówi±ce o tym, ¿e korzystanie z przegl±darki Apple o nazwie Safari nara¿a u¿ytkowników na niebezpieczeñstwo phishingu (podszywanie siê pod godne zaufania strony w celu wy³udzenia poufnych informacji).
2008-03-05 10:53:26

SUSE Linux Enterprise POS

Firma Novell poinformowa³a o udostêpnieniu SUSE Linux Enterprise Point of Service, nowej wersji systemu Linux przeznaczonej do zastosowañ w systemach informatycznych obs³uguj±cych handel detaliczny. SUSE Linux Enterprise Point of Service ma dostosowywaæ systemy POS (point of service) do indywidualnych potrzeb firmy oraz zapewniaæ centralne zarz±dzanie nimi.
2008-03-03 00:17:14

Program do fakturowania Oracle

Firma Oracle poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek nowej wersji oprogramowania Oracle Self-Service E-Billing. Oracle Self-Service E-Billing 6.0 posiada funkcjê jednokrotnego logowania i umo¿liwia skonsolidowane fakturowanie oraz tworzenie hierarchii, raportów i analiz.
2008-03-02 00:05:00

Trwa³e usuwanie danych z Ontrack Eraser

Firma Kroll Ontrack wprowadzi³a na polski rynek rozwi±zanie Ontrack Eraser 3.0 - aplikacjê pozwalaj±c± klientom korporacyjnym oraz instytucjom rz±dowym i samorz±dowym bezpowrotnie usuwaæ dane elektroniczne. Aplikacja pozwala na dokumentacjê daty usuwanych informacji.
2008-03-01 00:05:19

Program Norton Ghost 14.0 do backupu

Firma Symantec poinformowa³a o wydaniu programu Norton Ghost 14.0. Rozwi±zanie to umo¿liwia utworzenie kopii i przywrócenie systemu u¿ytkownika oraz jego danych - aplikacji, ustawieñ, folderów i plików. Udostêpnia te¿ opcje zdalnego zarz±dzania kopiami, funkcje szyfrowania i kompresji.
2008-02-29 00:17:20

Dotykowy interfejs w Ubuntu Mobile

Rywalizacja w systemach operacyjnych dla urz±dzeñ przeno¶nych staje siê coraz bardziej interesuj±ca. Firma Canonical, twórca najpopularniejszej dystrybucji linuksowej - Ubuntu, zapowiedzia³a, ¿e wersja komórkowa tego systemu bêdzie obs³ugiwa³a interfejs dotykowy.
2008-02-28 00:58:43

Program F-Secure do ochrony MSP

Firma F-Secure wprowadzi³a na rynek now± us³ugê - F-Secure Protection Service for Business, która chroni komputery stacjonarne, laptopy i serwery w ma³ych i ¶rednich firmach, przed zagro¿eniami pochodz±cymi z Internetu. Jest to oprogramowanie ochronne, które obejmuje zaporê sieciow±, ochronê przed w³amaniami, kontrolê aplikacji, ochronê prewencyjn± DeepGuard, narzêdzie wykrywaj±ce rootkity F-Secure Blacklight oraz system blokuj±cy spam.
2008-02-26 11:04:28

Symantec Backup Exec System Recovery 8

Firma Symantec wprowadzi³a na rynek oprogramowanie Symantec Backup Exec System Recovery 8 - now± wersjê rozwi±zania przywracania systemu Windows, która ma zapewniaæ ochronê poza o¶rodkiem. Przy u¿yciu Backup Exec System Recovery firmy mog± odzyskaæ system po jego utracie lub awarii, równie¿ do odmiennego sprzêtu, do ¶rodowisk wirtualnych lub w zdalnych, nienadzorowanych miejscach.
2008-02-25 00:18:59

Oprogramowanie Adobe Director 11

Firma Adobe Systems poinformowa³a o wprowadzeniu na rynek oprogramowania Adobe Director 11. Jest to nowa wersja narzêdzia do tworzenia tre¶ci multimedialnych, umo¿liwiaj±cego autorom, animatorom i programistom tworzenie interaktywnych aplikacji, gier oraz produktów do e-learningu.
2008-02-23 00:06:20

Symantec Backup Exec 12 dla Windows

Firma Symantec Corp. wprowadzi³a na rynek oprogramowanie Symantec Backup Exec 12 for Windows Server do ochrony danych Windows - od serwerów do desktopów - zapewniaj±ce backup dysk-dysk-ta¶ma oraz odzyskiwanie danych. Backup Exec 12 umo¿liwia równie¿ backup i odzyskiwanie ¶rodowisk Microsoft Exchange, SQL Server, Active Directory i SharePoint, a tak¿e wspomaganie ¶rodowisk opartych na systemach firm innych ni¿ Microsoft.
2008-02-22 01:16:50

Program Aperture 2 do edycji zdjêæ

Firma Apple wprowadzi³a do swojej oferty program Aperture 2 - kolejne wydanie oprogramowania do edycji zdjêæ oraz zarz±dzania nimi, wyposa¿one w oko³o 100 funkcji. Program Aperture 2 oferuje m.in. narzêdzia przeznaczone do uwypuklania ¶wiat³ocieni, o¿ywiania kolorów, lokalnego podkre¶lania kontrastu, retuszu krawêdzi, winietowania oraz korygowania plików RAW.
2008-02-19 12:37:36

RealPlayer szkodliwy wg StopBadware

Organizacja non-profit StopBadware skrytykowa³a twórców RealPlayer, programu odtwarzaj±cego pliki multimedialne, za umieszczenie w aplikacji dodatkowych komponentów, które instalowane s± bez informowania o tym u¿ytkowników.
2008-02-10 01:55:15

Microsoft: kara za piractwo wymierzona

Wyroki dla fa³szerzy oprogramowania firmy Microsoft - Huang Jer-sheng, w³a¶ciciela tajwañskiej firmy dystrybucyjnej Maximus Technology i jego wspólników - które zapad³y w s±dzie w Taipei zakoñczy³y seriê dzia³añ miêdzynarodowych organów ¶cigania.
2008-02-05 13:15:10

Darmowy openSUSE Build Service

Firma Novell zaprezentowa³a now± wersjê openSUSE Build Service - narzêdzia do tworzenia i kompilowania pakietów oprogramowania dla szeregu dystrybucji systemu Linux. Nowa wersja umo¿liwia m. in. obs³ugê pakietów dla systemów CentOS i Red Hat Enterprise Linux.
2008-01-30 01:37:55

Bezp³atny program K9 Web Protection

Blue Coat Systems przedstawi³ wersjê beta nowego bezp³atnego oprogramowania K9 Web Protection. Program kontroluje aktywno¶æ u¿ytkowników w sieci oraz blokuje dostêp do niechcianych stron WWW. K9 Web Protection zosta³ przeznaczony dla rodzin z dzieæmi, które korzystaj± z Internetu w domu.
2008-01-28 01:15:46

Darmowy program diagnostyczny ESET SysInspector

Firma ESET udostêpni³a publiczn± wersjê beta bezp³atnego narzêdzia diagnostycznego ESET SysInspector, dziêki któremu u¿ytkownik mo¿e prze¶wietliæ dzia³anie swojego systemu.
2008-01-23 12:58:50

GFI EndPointSecurity 4.0

Firma SoftPoint Sp. z o.o., wy³±czny dystrybutor produktów GFI, wprowadzi³a do swojej oferty wersjê 4.0 GFI EndPointSecurity. Nowe rozwi±zanie ma zapewniaæ ochronê firm przed wyciekaniem danych poprzez urz±dzenia przeno¶ne.
2008-01-16 00:46:00

Mobilne Gadu-Gadu dla Java MIDP2.0

Producent Gadu-Gadu udostêpni³ now± wersjê mobilnego komunikatora przeznaczonego dla telefonów komórkowych z technologi± Java MIDP2.0. Nowe Mobilne Gadu umo¿liwia m.in. integracjê z serwisem spo³eczno¶ciowym MojaGeneracja.pl oraz rozmowy g³osowe.
2008-01-15 01:32:45

Adobe Photoshop Elements 6 dla systemu Macintosh

Firma Adobe og³osi³a, ¿e oprogramowanie Adobe Photoshop Elements 6 dla systemu Macintosh jest dostêpne na stronie internetowej firmy Adobe. Program Adobe Photoshop Elements 6 dla systemu Macintosh bêdzie dzia³a³ dla wersji Leopard, (Mac OS v 10.5) oraz starszych wersji, zaczynaj±c od 10.4.8.
2008-01-12 00:04:20

HD-AAC - bezstratny format muzyczny

Naukowcy z instytutu Fraunhofer twierdz±, ¿e opracowany przez nich kodek plików muzycznych HD-AAC pozwoli na zapis utworów muzycznych bez utraty jako¶ci, w plikach na tyle ma³ych, aby umieszczaæ je na serwisach online typu iTunes.
2008-01-11 00:10:42

Netscape Navigator zniknie z rynku

AOL, w³a¶ciciel Netscape Navigator, jednej z pierwszych przegl±darek internetowych w historii globalnej sieci, og³osi³ zakoñczenie dalszego rozwoju i wsparcia technicznego tej aplikacji.
2008-01-05 01:46:20

IE 6: wadliwe uaktualnienie

Wprowadzona niedawno poprawka zabezpieczeñ przegl±darki Internet Explorer, uniemo¿liwi³a korzystanie z programu, wielu u¿ytkownikom jego najpopularniejszej wersji 6.
2007-12-22 01:34:10

Nadchodzi OpenOffice w wersji online

OpenOffice, popularny pakiet biurowy open-source, uzyska wkrótce swój odpowiednik online. Za implementacjê oprogramowania w sieci odpowiedzialna jest firma Ulteo, znana z dystrybucji systemu Linux.
2007-12-21 01:19:35

Baza danych FileMaker Pro 9 PL

FileMaker i WinSoft og³osi³y dostêpno¶æ programów FileMaker Pro 9 i FileMaker Pro 9 Advanced dla u¿ytkowników z Europy Centralnej. S± to nowe wersje bazy danych dla ¶rodowiska Windows i Mac OSX.
2007-12-18 01:21:36

Service Pack 1 dla MS Office 2007

Firma Microsoft poinformowa³a o udostêpnieniu oprogramowania Service Pack 1 dla produktów Microsoft Office System 2007. Dodatek SP1 mo¿na pobieraæ ze strony internetowej Microsoft od 13 grudnia 2007. Jest on dostêpny zarówno dla pakietu Microsoft Office 2007, jak i dla serwerów z rodziny Office System 2007.
2007-12-13 13:33:01

Norton SystemWorks Premier ju¿ dostêpny

Firma Symantec poinformowa³a o wydaniu nowej wersji pakietu Norton SystemWorks - rozwi±zania do optymalizacji dzia³ania komputerów PC. Oprogramowanie zosta³o wydane w trzech edycjach: Basic, Standard oraz Premier.
2007-12-06 02:52:32

ESET NOD32 Antivirus 3.0 PL

DAGMA, wy³±czny dystrybutor rozwi±zañ ESET w Polsce, wprowadzi³a do sprzeda¿y polsk± wersjê jêzykow± kompletnego pakietu bezpieczeñstwa ESET Smart Security oraz programu antywirusowego ESET NOD32 Antivirus 3.0.
2007-12-04 01:40:11

G DATA Total Care 2008

Firma G DATA wprowadzi³a do sprzeda¿y program Total Care 2008. Rozwi±zanie umo¿liwia zabezpieczenie komputera przed zagro¿eniami z Internetu i ochronê danych. Nowa wersja zosta³a wzbogacona o modu³y G DATA Tuning oraz G DATA Backup. Program dostêpny jest w wersjach na jedn± lub trzy stacje robocze.
2007-12-03 01:33:18

Windows Vista kontra hakerzy

Wed³ug najnowszych badañ firmy McAfee, odporno¶æ Windows Vista na agresywne oprogramowanie jest iluzoryczna. Specjali¶ci przewiduj±, ¿e gdy udzia³ Visty w rynku przekroczy 10%, liczba ataków wyra¼nie wzro¶nie.
2007-11-29 01:44:32

Adobe Photoshop Elements 6.0 PL

Firma Adobe poinformowa³a, ¿e zapowiadana polska wersja jêzykowa programu Adobe Photoshop Elements 6 ju¿ trafi³a do sprzeda¿y. Firma po raz pierwszy w historii zdecydowa³a siê na lokalizacjê oprogramowania Photoshop Elements.
2007-11-27 13:52:27

Pirackie oprogramowanie: straty siêgaj± 480 mln dol.

480 milionów dolarów - t± astronomiczn± kwotê stracili producenci oprogramowania w 2006 roku tylko w Polsce. Na terenie ca³ej Unii Europejskiej straty wynikaj±ce z u¿ywania nielegalnych wersji programów szacowane s± na 11 miliardów dolarów.
2007-11-22 12:18:00
Poprzednia 1 2 Nastpnakomputery, oprogramowanie