hipermarkety Programowanie - 4programmers

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nastpna

Przerwy w dzia³aniu serwisu

W dniach 29 pa¼dziernik - 1 listopada mo¿liwe bêd± przerwy w dzia³aniu serwisu, zwi±zane z modernizacj± oprogramowania. Wszystko powinno powróciæ do normy, na pocz±tku przysz³ego tygodnia. Za utrudnienia, przepraszamy.
2010-10-29 10:36:37

Gradient

Poni¿ej prezentuje klasê umo¿liwiaj±c± rysowanie gradienta poziomo lub pionowo: import javax.microedition.lcdui.Graphics; public class Gradient { public static final int VERTICAL = 0; public static final int HORIZONTAL = 1;
2010-10-28 17:15:36

FAQ


2010-10-28 17:13:57

Touch Screen - czyli dotykowy ekran w Javie

W tym artykule zajmiemy siê obs³ug± dotykowych ekranów w telefonach komórkowych. Obs³uga tych zdarzeñ jest ju¿ zaimplementowana w dokumentacji MIDP 1.0 w klasie Canvas, tak wiêc tworzona aplikacja musi dziedziczyæ z tej¿e klasy :
2010-10-28 16:57:13

Optymalizacje w Delphi

Artyku³ opisuje ró¿norodne metody optymalizacji Delphi: * przy¶pieszanie uruchamiania Delphi * efektywne pisanie * zmniejszanie rozmiaru gotowej aplikacji I. Sprawy pocz±tkowe – szybsze Delphi 1. Je¶li w swojej aplikacji nie wyk
2010-10-27 21:59:17

Typy warto¶ci

Typy danych w jêzyku C# Jak ka¿dy inny jêzyk programowania C# korzysta z wbudowanych typów danych, które s± u¿ywane do reprezentowania zmiennych, zwracanych warto¶ci, parametrów itp.. S³owa kluczowe dla typów danych C# s± ta
2010-10-23 00:00:36

TabelaCS.jpg


2010-10-22 23:46:32

!Avatar 40x40.jpg


2010-10-22 23:44:49

Tabela C#.JPG


2010-10-22 23:40:06

Wchar t

Wchar_t (od ang. wide character) - typ mog±cy przechowywaæ rozszerzony zestaw znaków alfanumerycznych. Do jêzyka C++ wprowadzony zosta³ ca³kiem niedawno. Powodem by³ fakt, ¿e zwyk³y typ char mo¿e prs³u¿yæ to przechowywania znaków tylko z p
2010-10-18 22:05:52

Szybkie Potêgowanie

{{CONTENT}} Opis ============== Algorytm szybkiego potêgowania jest bardzo dobrym rozwi±zaniem je¿eli musimy obliczaæ ca³kowite potêgi du¿ych liczb. Praktycznie u¿ywa siê go w implementacjach szyfrowania RSA gdzie wykorzystywany jest prz
2010-10-18 00:15:14

Konkurs na poryty kod

Zapraszam do udzia³u w konkursie na najbardziej poryty kod. Zadanie jest dostêpne na stronie: http://demonical.pl/poryty/index.php?action=view_competition&id=7. Po zarejestrowaniu w serwisie mo¿ecie dodawaæ w³asne kody. Na zg³oszenia czekamy do 24.
2010-10-10 20:47:49

Varargs

S³owa kluczowe, to ni mniej ni wiêcej, s³owa lub frazy jednoznacznie rozpoznawane przez dany jêzyk. Nie mo¿na ich zmieniaæ. Przyk³ady dla Delphi. If - Instrukcja warunkowa For, While, Until - Pêtle begin, end - pocz±tek, koniec
2010-10-07 20:35:32

SQL - Wieczny kalendarz

£ukasz Lechert Funkcja WiecznyKalendarz oblicza numer kolejnego dnia tygodnia na podstawie zadanego roku, miesi±c i dnia. Przyklad: Sylwester w 2007: poniedzia³ek Wyniki: 0 - niedziela, 1 - poniedzia³ek, ... , 6 - sobota Algory
2010-10-04 12:17:39

Koszzz

Da siê to wyrzuciæ?
2010-10-03 23:45:04

IBindStatusCallBack - Jak uzyskaæ ProgessBar do funkcji UrlDownloadToFile

Jak uzyskaæ ProgessBar do funkcji UrlDownloadToFile? - interfejs IBindStatusCallBack. Poni¿ej podajê gotowe rozwi±zanie (w³a¶ciwie ca³y program), wraz z porzebnymi komentarzami: unit Unit1; interface uses {
2010-10-02 16:02:33

ImportDataBase.zip


2010-10-01 22:16:08

result.jpg


2010-10-01 22:15:44

Obs³uga karty graficznej NVidia

Obs³uga karty graficznej NVidia W dzisiejszym odcinku zajmiemy siê tak prozaiczn± rzecz± jak± jest obs³uga karty graficznej. Nie bêdziemy bynajmniej rysowaæ, ale spróbujemy wyci±gn±æ jakie¶ informacje o karcie graficznej.
2010-09-29 19:10:57

NULL Object

{{CONTENT}} Informacje podstawowe ===================== Nazwa: Null Object Klasyfikacja: Wzorzec refakoryzacyjny - Refactoring to Patterns - Joshua Kerievsky Omówienie szczegó³owe ====================== Wstêp ----------------------
2010-09-26 00:47:53

Ignite Krakow zaprasza na pierwsze spotkanie

Witam, Chcia³bym zaprosiæ wszystkich developerów i designerów z Krakowa (lecz nie tylko:) do wziêcia udzia³u w spotkaniach grupy Ignite Kraków gdzie okazje maj± spotkaæ siê ludzie którzy traktuj± parce z pasja i lubi± siê uczyæ:) Gr
2010-09-22 21:33:35

logo.png


2010-09-22 21:31:49

Download

{{Template:Coyote Menu}} Wersje archiwalne --------------------- *Coyote-0-9-1-rc2.tar.gz (13-11-2004 r.) *
2010-09-20 01:35:49

CLR

CLR (Common Language Runtime) - Wspólne ¦rodwisko Uruchomieniowe Jak sama nazwa wskazuje, jest to narzêdzie niezbedna do uruchomienia aplikacji napisanych w .NET; Standardowo instaluje sie z ca³ym ¶rodowiskiem .NET Framework. G³ówne
2010-09-19 12:59:42

¦rodowisko uruchomieniowe .NET

.NET to platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmuj±ca ¶rodowisko uruchomieniowe (.NET Framework) i biblioteki klas dostarczaj±ce standardowej funkcjonalno¶ci dla aplikacji. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e powstanie .NET to reakcja ww.
2010-09-19 12:56:42

Testy nowej wersji 4programmers.net

Mi³o mi poinformowaæ, ¿e trwaj± obecnie testy nowej wersji systemu obs³ugi witryny 4programmers.net. W zwi±zku z tym chcia³bym zaprosic do testów i pomocy w rozwoju nowego systemu. Testowa wersja nowego systemu znajduje siê pod adresem http://co
2010-09-16 13:27:50

RGB

{{Template:Delphi Modu³y|RGB|Windows}} function RGB(r,g,b:Byte) : TColor; Funkcja RGB zwraca kolor, powsta³y z trzech kolorów sk³adowych: r - czerwonego, g - zielonego i b - niebieskiego.
2010-09-14 11:15:51

D-day czyli dzieñ dla programisty

Programowanie ca³y dzieñ to na co siê ma ochotê, jest marzeniem ka¿dego programisty. Zobacz jak taki dzieñ mo¿e wygl±daæ w Twojej firmie, poznaj zasady i dowied¼ siê czy warto aby programi¶ci bawili siê programowaniem a co najwa¿niejsze co
2010-09-06 06:45:56

Kod nie dzia³a!

Kod nie dzia³a! czyli zanim wejdziesz na forum Prze¶led¼ dok³adnie graf i postêpuj zgodnie ze wskazówkami. {{Image:CodeProblem.png}} Patrz te¿:
2010-09-03 22:44:31

CodeProblem.png


2010-09-03 22:43:59

Jak u¿ywaæ Google

W zwi±zku z tym, ¿e 99/100 u¿ytkowników spamuje na forum, poniewa¿ rzekomo "nic nie znalaz³o w Google", a 99 na 100 odpowiedzi to "poszukaj w Google", daje poradnik u¿ywania tej czarnej magii: # Uruchom przegl±darkê (Opera, Firefox, Internet
2010-09-03 22:31:30

Czy muszê znaæ siê na technologii je¶li chcê prowadziæ projekty IT

To pytanie trafia do mnie bardzo czêsto, zazwyczaj zazwyczaj zadaj± je osoby, które dopiero zaczynaj± swoj± przygodê w zarz±dzaniu projektami IT. Co¿ mam odpowiedzieæ? Staram siê powiedzieæ jak to wygl±da z mojego punktu widzenia czyli by³eg
2010-09-01 18:44:42

Systemy autonomiczne - poczatek nowej rewolucji systemow informatycznych

Wstep Wyobrazmy sobie system komputerowy, ktory jest w stanie autonomicznie reagowac na czynniki zewnetrzne, takie jak zmiany jego struktury (np. awaria jego komponentow) lub warunkow funkcjonowania. Dla przykladu, jesli zniszczymy czesc takieg
2010-08-31 13:32:10

Nowy SDJ - pa¼dziernik 2010

Pobierz nowy SDJ 10/2010! Zapraszamy do pobrania najnowszego wydania SDJ. Tematem numeru jest XNA, choæ w numerze znajdziecie tak¿e: {{Image:sdj201010.jpg|SDJ pa¼dziernik 2010|100}} * Biblioteka XNA - Wp
2010-08-31 11:22:50

sdj201010.jpg


2010-08-31 11:21:56

Iostream

S³owem wprowadzenia iostream (czytaj: aj-ou-strim) jest to standardowa biblioteka obs³uguj±ca operacje wej¶cia i wyj¶cia (ang. Input/Output, w skrócie I/O) przeznaczona dla jêzyka C++. Ma ona postaæ pliku do³±czanego d
2010-08-26 20:11:03

Zrzut ekranu

Poni¿szy program jest bardzo prost± implementacj± narzêdzia do wykonywania zrzutów ekranu. Klasa Screenshoter dostarcza funkcjonalno¶ci pozwalaj±ce na wykonanie i zapisanie zrzutu we wskazanym miejscu oraz metodê makeAndSave
2010-08-20 11:33:03

Gimp

{{Template:Zal±¿ki artyku³ów}} {{Cat:Zal±¿ki artyku³ów}} Gimp umo¿liwia pisanie skryptów w jêzyku python. Dziêki bibliotece funkcji, mo¿na dostaæ siê praktycznie do ka¿dej operacji jaka jest mo¿liwa do wykonania w gimpie. Równie¿ do i
2010-08-17 10:18:40

Absolutne podstawy trygonometrii

Trygonometriê mo¿na wykorzystywaæ do niezliczonej ilo¶ci rzeczy, jednym s³owem Sin i Cos oraz cala reszta funkcji trygonometrycznych to niewyobra¿alnie wa¿ne funkcje. Mo¿esz je u¿yæ do: 1. Wyznaczania d³ugo¶ci boków w trójk±cie. Maj±c
2010-08-14 21:28:59

Podstawy jêzyka

Witaj! Skoro tu wszed³e¶, to znaczy, ¿e jeste¶ zainteresowany programowaniem pod C# (czyt. si szarp). C# jest w pe³ni obiektowym jêzykiem programowania. Zosta³ zaprojektowany przez zespó³ Microsoftu. Programy napisane w C# s± kompil
2010-08-12 14:50:54

Kowariancja i kontrawariancja

Wstêp ===== Kowariancja (covariance) i kontrawariancja (contravariance) w jêzyku C# (i prawdopodobnie innych jêzykach) opisuje relacje klas. Aby wyja¶niæ te has³a, u¿yjê nastêpuj±cych klas: class Organism { } class Animal:
2010-08-12 12:25:16

animalcat.png


2010-08-12 12:19:26

FindCmdLineSwitch

{{Template:Delphi Modu³y|FindCmdLineSwitch|SysUtils}} function FindCmdLineSwitch(const Switch: string; const Chars: TSysCharSet; IgnoreCase: Boolean): Boolean; function FindCmdLineSwitch(const Switch: string): Boolean; { Re
2010-08-02 23:38:03

SQL Server i PIVOT UNPIVOT

£ukasz Lechert SQL Server udostêpnia programi¶cie rozszerzenia polecenia SELECT. S± nimi PIVOT i UNPIVOT. Rozszerzenie PIVOT pozwala na wygodne formatowanie wierszy tabeli oraz prezentacje przekszta³ceñ w kolumnach. UNPIVOT
2010-08-02 07:38:23

ParamCount

{{Template:Delphi Modu³y|ParamCount|System}} function ParamCount: Integer; Funkcja ParamCount zwraca ilo¶æ dostêpnych argumentów, tzn. maksymalny indeks dla procedury [[Delphi/ParamStr]]. ParamCount okre¶la
2010-08-01 02:12:38

ParamStr

{{Template:Delphi Modu³y|ParamStr|System}} function ParamStr(Index: Integer); Funkcja ParamStr zwraca parametry programu. Index to numer parametru, czyli ci±gu znaków oddzielonego spacj±. Je¿eli uruchomimy p
2010-08-01 02:11:06

Sieci neuronowe, aproksymacja i rozpoznawanie pisma

Wstêp ============ W gotowcu tym znajdziecie praktyczne zastosowanie sieci neuronowych wraz z implementacj±. Byæ mo¿e pomo¿e to wam rozwi±zaæ problemy, których nie ma³o na forum - zw³aszcza z algorytmem wstecznej propagacji b³êdów. Zapra
2010-07-31 15:14:15

ap4.jpg


2010-07-31 15:02:28

ap3.jpg


2010-07-31 15:02:22

ap2.jpg


2010-07-31 15:02:16

ap1.jpg


2010-07-31 15:02:10

test9.jpg


2010-07-31 14:50:09

test8.jpg


2010-07-31 14:50:03

test7.jpg


2010-07-31 14:49:57

test6.jpg


2010-07-31 14:49:50

test5.jpg


2010-07-31 14:49:42

test4.jpg


2010-07-31 14:49:36

test3.jpg


2010-07-31 14:49:30

test2.jpg


2010-07-31 14:49:22

test1.jpg


2010-07-31 14:49:15

test0.jpg


2010-07-31 14:49:10

splot.jpg


2010-07-31 14:49:03

samplepart.jpg


2010-07-31 14:48:55

refs.jpg


2010-07-31 14:48:44

ocr2.jpg


2010-07-31 14:48:34

Ma³y konkurs na zagmatwany kod-Czê¶æ 2

W w±tku http://forum.4programmers.net/viewtopic.php?p=659573#id659573 mo¿ecie g³osowaæ na "najbardziej poryty kod". Jednocze¶nie informujemy, ¿e nied³ugo odbêdzie siê III czê¶æ konkursu, z której do wygrania bêdzie, jak poprzednio u¶miech
2010-07-28 00:55:43

Linux - Biblioteki ³adowane dynamicznie

Tworz±c pewne programy mo¿emy chcieæ, aby mo¿na by³o dok³adaæ do nich nowe funkcje bez konieczno¶ci ponownej kompilacji ca³ego kodu. Dobrym przyk³adem s± ró¿nego rodzaju wtyczki. Artyku³ ten opisuje, jak zaimplementowaæ tak± funkcjonalno
2010-07-20 16:00:49

ShellExecute

// C/C++ HINSTANCE ShellExecute( HWND hwnd, LPCTSTR lpOperation, LPCTSTR lpFile, LPCTSTR lpParameters, LPCTSTR lpDirectory, INT nShowCmd ); // Delphi function ShellExecute(hwnd:
2010-07-19 19:42:10

okladka sierpien(2) resize.jpg


2010-07-13 11:47:06

Span

Znacznik Span jest niesemantycznym (pozbawionym znaczenia) i standardowo przezroczystym (pozbawionym wizualnego stylu) znacznikiem jêzyka HTML oraz XHTML s³u¿acym do oznaczania fragmentów tekstu, podobnie jak znacznik
2010-07-12 15:50:30

Kursy.php

[[Delphi/Kompendium]]
2010-07-12 11:09:59

Gotowce.php

[[Delphi/Gotowce]]
2010-07-12 11:09:02

Faq.php

[[Delphi/FAQ]]
2010-07-12 11:08:30

Kontrola jako¶ci projektu metod± client i server side control

£ukasz Lechert Kontrola jako¶ci projektu metod± client i server side control Ka¿dy projekt z³o¿onego systemu informatycznego obarczony jest ryzyki
2010-07-10 18:27:30

SQLite w .NET - C CLI

Obieca³em tutek do SQLite i C++/CLI: I. Na pocz±tek najlepiej ¶ci±gn±æ jakiego¶ admia do tej bazy danych, polecam SQLite Administrator: http://sqliteadmin.orbmu2k.de/ ale s± te¿ inne. Je¶li nie znamy SQL, to nie trzeba si
2010-07-09 21:18:14

form1.jpg


2010-07-09 21:02:57

SQLite.part07.rar


2010-07-09 20:56:26

SQLite.part06.rar


2010-07-09 20:55:23

SQLite.part05.rar


2010-07-09 20:53:16

SQLite.part04.rar


2010-07-09 20:49:16

SQLite.part03.rar


2010-07-09 20:40:54

SQLite.part02.rar


2010-07-09 20:39:07

SQLite.part01.rar


2010-07-09 20:36:56

zrzut ekranu-min [JSpinner] - model.png


2010-07-01 16:03:55

Wprowadzenie do NetBeans - Czê¶æ 1. Opis IDE

Witam. Ostatnio postanowi³em nauczyæ siê Javy. Sam jestem pocz±tkuj±cy, wiêc bêdê u¿ywa³ prostego jêzyka. Ta czê¶æ wprowadzenia jest czysto teoretyczna i ma za zadanie wprowadziæ ciê w sposób obs³ugi IDE NetBeans. Je¶li u¿ywa³e¶ ¶r
2010-07-01 14:34:45

zrzut ekranu-testapplet1 - NetBeans IDE 6.9.png


2010-07-01 14:17:55

Kodowania znaków

Mam problem umie kto¶ zamieniæ tekst w kod binarny ???? Bo muszê oddaæ prace na zaliczenie. a oto tekst do przet³umaczenia: Je¶li naprawdê czego¶ pragniemy , ca³y wszech¶wiat sprzyja naszemu pragnieniu. Z góry dziêkuje.
2010-06-22 12:27:01

Jak stworzyæ tablicê z elementów uzyskanych z zapytania SELECT do MySQL

Prototyp: mysql_fetch_array([identyfikator_zapytania]); S³u¿y do tego funkcja mysql_fetch_array. Funkcja ta pobiera jeden wiersz ze zbioru wynikowego zapytania i tworzy z niego tablicê asocjacyjn±. Przyk³adowe u¿ycie: $que
2010-06-18 07:34:33

csharp10.21.jpg


2010-06-17 13:41:09

csharp10.20.jpg


2010-06-17 13:40:54

csharp10.19.jpg


2010-06-17 13:40:34

csharp10.18.jpg


2010-06-17 13:40:17

csharp10.17.jpg


2010-06-17 13:40:06

csharp10.16.jpg


2010-06-17 13:39:56

csharp10.15.jpg


2010-06-17 13:39:43

csharp10.14.jpg


2010-06-17 13:39:33

csharp10.13.jpg


2010-06-17 13:39:24

csharp10.12.jpg


2010-06-17 13:39:15

csharp10.11.jpg


2010-06-17 13:39:06

csharp10.10.jpg


2010-06-17 13:38:52
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nastpnakomputery, oprogramowanie