hipermarkety Finanse - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Nastpna

Gro¼ba recesji oddalona... w czasie

Krótkookresowe prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski s± pozytywne - w tym i w przysz³ym roku ma oscylowaæ wokó³ 4 proc. Jednak k³opoty mog± siê zacz±æ ju¿ za trzy lata...
2010-12-10 10:50:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2010-11-25 13:59:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprzeda¿ d³ugu - czy jest to dobre rozwi±zanie?

Przedsiêbiorcy coraz czê¶ciej maj± problemy wynikaj±ce z nieregularnego wp³ywu ¶rodków z tytu³u wystawionych faktur. Jednym ze sposobów na szybkie up³ynnienie d³ugu jest jego sprzeda¿. Proces ten mo¿e byæ prowadzony regularnie w ramach faktoringu, a tak¿e w zale¿no¶ci od chwilowego zapotrzebowania. Firmy korzystaj± z tego rozwi±zania zarówno w przypadku nale¿no¶ci wymagalnych, jak i niewymagalnych. Na us³ugi firm faktoringowych decyduj± siê wierzyciele, którzy mieli problemy z zachowaniem dyscypliny p³atniczej przez odbiorców, b±d¼ nie mog±cych zaoferowaæ im d³ugich terminów p³atno¶ci. Dla wielu firm utrzymywanie zamro¿onego kapita³u stanowi znaczne utrudnienie w realizacji w³asnych celów.
2010-11-25 13:59:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Solvency II - nie mo¿na traciæ czasu

Jak wynika z najnowszego raportu "Badanie KPMG na temat gotowo¶ci do wprowadzenia systemu Solvency II w Europie ¦rodkowo - Wschodniej", wdro¿enie postanowieñ Dyrektywy Solvency II, która od pa¼dziernika 2012 roku ma zmodernizowaæ europejskie regulacje dotycz±ce zarz±dzania marginesem wyp³acalno¶ci w zak³adach ubezpieczeñ i reasekuracji, jest wci±¿ odleg³e. Dzia³ania powinny zostaæ podjête ju¿ teraz, poniewa¿ skala zmian niezbêdnych dla dostosowania zak³adów do wymogów Dyrektywy jest bardzo du¿a.
2010-10-13 16:01:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Bran¿a windykacyjna i obrotu wierzytelno¶ciami - jak poruszaæ siê na rynku?

Podmioty dzia³aj±ce w szeroko rozumianej bran¿y windykacyjnej s± w du¿ym stopniu nieporównywalne. Od spó³ek z du¿ym kapita³em i notowanych na GPW po maleñkie jednoosobowe dzia³alno¶ci nak³aniaj±ce d³u¿ników do sp³aty zad³u¿enia. Nieporównywalno¶æ modeli biznesowych nastrêcza tak¿e problemów inwestorom zainteresowanym t± stosunkowo odporn± na recesjê bran¿±.
2010-10-13 15:13:26 (¼ród³o: IDG.pl)

ADIA na czele rankingu pañstwowych funduszy maj±tkowych

Najwiêkszy na ¶wiecie pañstwowy fundusz maj±tkowy, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), utworzony w 1976 roku posiada ok. 627 mld USD aktywów (dane na koniec marca br.) - wynika z danych rankingu przygotowanego przez Institutional Investors "Najwiêksze na ¶wiecie pañstwowe fundusze maj±tkowe".
2010-10-13 14:07:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja communityStandard 2009 - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na 2. edycjê konferencji „communityStandard 2009. Spo³eczno¶ci internetowe”, Warszawa, 19-20 listopad 2009 r. Dowiedz siê jak dotrzeæ do milionów u¿ytkowników!
2009-11-07 00:01:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryzysowa spirala

Pogorszenie wyników odnotowa³y i firmy, i banki. Jedne ci±gn± w dó³ drugie, koñca tej spirali nie widaæ.
2009-05-25 11:19:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Z górki czy pod górk?

Na razie Polska radzi sobie lepiej ni? inne kraje. Nasze dobre samopoczucie mo?e si? jednak popsu?, bo kryzys przybywa do nas z opó?nieniem. Zapewne znajdziemy si? w do?ku, gdy inni b?d? z niego wychodzi?.
2009-05-18 14:35:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Z górki czy pod górkê

Na razie Polska radzi sobie lepiej ni¿ inne kraje. Nasze dobre samopoczucie mo¿e siê jednak popsuæ, bo kryzys przybywa do nas z opó¼nieniem. Zapewne znajdziemy siê w do³ku, gdy inni bêd± z niego wychodziæ.
2009-05-18 14:35:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Z daleka widaæ lepiej

Spór o to, czy w Polsce bêdzie recesja, czy nie, nie ma sensu. Rz±d zamiast zaklinaæ rzeczywisto¶æ, powinien wreszcie przyst±piæ do nowelizacji bud¿etu i przyj±æ tym razem realistyczne za³o¿enia.
2009-05-11 10:58:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Z daleka wida? lepiej

Spór o to, czy w Polsce b?dzie recesja, czy nie, nie ma sensu. Rz?d zamiast zaklina? rzeczywisto??, powinien wreszcie przyst?pi? do nowelizacji bud?etu i przyj?? tym razem realistyczne za?o?enia.
2009-05-11 10:58:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja Internet2k9 Z³oto tylko dla zuchwa³ych - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na najwa¿niejsze spotkanie ludzi internetu w Polsce. Do³±cz ju¿ dzi¶! Konferencja Internet 2k9. Z³oto tylko dla zuchwa³ych, Warszawa, 20-21 maja.
2009-05-10 00:01:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Pi?? t?ustych lat

Bilans pi?ciu lat cz?onkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo pomy?lny. Pomog?a dobra koniunktura, ale te? pieni?dze, które nap?yn??y z Brukseli. Dzi? liczymy na to, ?e unijne fundusze pomog? nam unikn?? recesji.
2009-05-04 23:19:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Piêæ t³ustych lat

Bilans piêciu lat cz³onkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo pomy¶lny. Pomog³a dobra koniunktura, ale te¿ pieni±dze, które nap³ynê³y z Brukseli. Dzi¶ liczymy na to, ¿e unijne fundusze pomog± nam unikn±æ recesji.
2009-05-04 23:19:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Nadzieja, chciwo¶æ i strach: psychologia w tle kryzysu finansowego

Aby wyt³umaczyæ aktualny kryzys gospodarczy ¶wiat finansów ma specyficzny leksykon np. CDS (Credit Default Swaps - instrument s³u¿±cy do przenoszenia ryzyka kredytowego), MTM (Mark-to-Market), sekurytyzowane kredyty hipoteczne subprime i inne. Zdaniem publicystów Knowledge at Wharton, psychologowie mogliby ze swojej perspektywy u¿yæ zupe³nie innych okre¶leñ: nadzieja, chciwo¶æ i strach.
2009-04-29 13:04:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Ryzykowna polityka

¯yjemy dzi¶ w ¶wiecie prognoz, a te osi±gnê³y apogeum zmienno¶ci. To znaczy, ¿e sytuacja jest niestabilna i wszystko siê mo¿e wydarzyæ. Nie sposób jednak trwaæ w bezczynno¶ci, a¿ jaka¶ fala znów nas wyniesie.
2009-04-27 13:00:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie sukces, lecz konieczno??

Rz?d reklamuje po?yczk? z Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego jako nagrod? za dobr? polityk?, ekonomi?ci widz? w niej raczej ko?o ratunkowe.
2009-04-21 13:32:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie sukces, lecz konieczno¶æ

Rz±d reklamuje po¿yczkê z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego jako nagrodê za dobr± politykê, ekonomi¶ci widz± w niej raczej ko³o ratunkowe.
2009-04-21 13:32:22 (¼ród³o: IDG.pl)

P³acz na rozlanym mlekiem

Mimo planów, programów i deklaracji w³adze niewiele robi±, by powstrzymaæ zapa¶æ kredytow± w gospodarce.
2009-04-14 18:55:29 (¼ród³o: IDG.pl)

P?acz na rozlanym mlekiem

Mimo planów, programów i deklaracji w?adze niewiele robi?, by powstrzyma? zapa?? kredytow? w gospodarce.
2009-04-14 18:55:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozb³yski w tunelu

Wszyscy wypatruj± o¿ywczego prze³omu w gospodarce. Optymi¶ci ju¿ widz± pierwsze oznaki koñca kryzysu, a pesymi¶ci ci±gle czekaj± na najgorsze, bo odbiæ siê mo¿na tylko od dna.
2009-03-30 11:35:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozb?yski w tunelu

Wszyscy wypatruj? o?ywczego prze?omu w gospodarce. Optymi?ci ju? widz? pierwsze oznaki ko?ca kryzysu, a pesymi?ci ci?gle czekaj? na najgorsze, bo odbi? si? mo?na tylko od dna.
2009-03-30 11:35:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Wyg?adzanie konsumpcji

Malej?ca gwa?townie inflacja w najwi?kszych i najbogatszych gospodarkach ?wiata niekoniecznie jest dobr? wie?ci?, gdy? oznacza, ?e konsumenci w obawie o swoj? przysz?o?? zaczynaj? oszcz?dza?, a nie wydawa? pieni?dze. Rozbuchana konsumpcja na kredyt nawet dla USA zako?czy?a si? bankructwem systemu finansowego. Zad?u?enie rz?du USA przekroczy?o ju? poziom 400% PKB, a niektóre szacunki podaj? nawet 600% PKB, uwzgl?dniaj?c zobowi?zania emerytalne sektora prywatnego, na przyk?ad w przemy?le samochodowym. Oznacza to, ?e obecne pokolenie Amerykanów skonsumowa?o dobrobyt i spokojn? przysz?o?? nast?pnych dwóch pokole?.
2009-03-11 23:57:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Wyg³adzanie konsumpcji

Malej±ca gwa³townie inflacja w najwiêkszych i najbogatszych gospodarkach ¶wiata niekoniecznie jest dobr± wie¶ci±, gdy¿ oznacza, ¿e konsumenci w obawie o swoj± przysz³o¶æ zaczynaj± oszczêdzaæ, a nie wydawaæ pieni±dze. Rozbuchana konsumpcja na kredyt nawet dla USA zakoñczy³a siê bankructwem systemu finansowego. Zad³u¿enie rz±du USA przekroczy³o ju¿ poziom 400% PKB, a niektóre szacunki podaj± nawet 600% PKB, uwzglêdniaj±c zobowi±zania emerytalne sektora prywatnego, na przyk³ad w przemy¶le samochodowym. Oznacza to, ¿e obecne pokolenie Amerykanów skonsumowa³o dobrobyt i spokojn± przysz³o¶æ nastêpnych dwóch pokoleñ.
2009-03-11 23:57:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Toksyczne opcje

Tego jeszcze nie by³o. Os³abienie z³otego przynios³o straty polskim eksporterom. Niemo¿liwe? A jednak... Ewenement na skalê ¶wiatow±.
2009-03-11 21:05:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Maraton z happy endem

W listopadzie 2008 r. zakoñczy³ siê jeden z najd³u¿szych procesów legislacyjnych. Znowelizowano ustawê o podatku VAT, czyni±c j± bardziej przyjazn± przedsiêbiorcom.
2009-03-11 17:38:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Gra dla zaawansowanych

Rynek walutowy forex to niczym pêdz±cy po ruchliwej autostradzie samochód. Gracz, jak kierowca, musi mieæ odpowiednie umiejêtno¶ci, oczy szeroko otwarte i skoncentrowan± uwagê.
2009-03-11 17:12:26 (¼ród³o: IDG.pl)

CFO jako spiritus movens przemian

Prze³amuje struktury silosowe, niemal jedn± trzeci± czasu pracy przeznacza na zarz±dzanie rozwojem pracowników, du¿o uwagi po¶wiêca analizie zewnêtrznych zjawisk gospodarczych i spo³ecznych, które mog± wp³yn±æ na sytuacjê firmy. O zadaniach CFO stoj±cego na czele globalnej organizacji finansowej rozmawiam z Martin± Hund-Mejean, CFO, MasterCard Global.
2009-03-11 17:05:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Drugie pó?rocze lepsze, ale uwaga na konsumpcj?

Dla przedsi?biorców, którzy w zwi?zku z ogólno?wiatowym kryzysem obawiaj? si? o losy swoich firm, ekonomi?ci maj? dwie wiadomo?ci: z?? - ten rok z ca?? pewno?ci? nie b?dzie udany, i dobr? - w drugim pó?roczu powinny pojawia? si? symptomy poprawy koniunktury.
2009-03-11 16:11:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Drugie pó³rocze lepsze, ale uwaga na konsumpcjê

Dla przedsiêbiorców, którzy w zwi±zku z ogólno¶wiatowym kryzysem obawiaj± siê o losy swoich firm, ekonomi¶ci maj± dwie wiadomo¶ci: z³± - ten rok z ca³± pewno¶ci± nie bêdzie udany, i dobr± - w drugim pó³roczu powinny pojawiaæ siê symptomy poprawy koniunktury.
2009-03-11 16:11:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Jej wysoko?? p?ynno??

Losy gospodarki zale?? od tego, czy uda si? utrzyma? p?ynno?? finansow? w sektorze firm i czy popyt krajowy drastycznie nie spadnie. Nastroje w?ród przedsi?biorców nie s? na razie z?e.
2009-03-11 16:08:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Jej wysoko¶æ p³ynno¶æ

Losy gospodarki zale¿± od tego, czy uda siê utrzymaæ p³ynno¶æ finansow± w sektorze firm i czy popyt krajowy drastycznie nie spadnie. Nastroje w¶ród przedsiêbiorców nie s± na razie z³e.
2009-03-11 16:08:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Szcz??ciarze i pechowcy

Mamy zamówienia i gotówk? na koncie, nie finansujemy dzia?alno?ci bie??cej kredytem, a jedynie powa?ne inwestycje, w?a?nie planujemy kolejne przej?cia, bo ceny na rynku s? atrakcyjne - Tadeusz Kozaczy?ski, CFO spó?ki Trakcja Polska SA.
2009-03-11 16:05:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Szczê¶ciarze i pechowcy

Mamy zamówienia i gotówkê na koncie, nie finansujemy dzia³alno¶ci bie¿±cej kredytem, a jedynie powa¿ne inwestycje, w³a¶nie planujemy kolejne przejêcia, bo ceny na rynku s± atrakcyjne - Tadeusz Kozaczyñski, CFO spó³ki Trakcja Polska SA.
2009-03-11 16:05:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryzys uczy pokory

W 2004 roku, w czasie historycznego spotkania dwóch czê¶ci Europy rozdzielonych wcze¶niej ¿elazn± kurtyn±, role by³y wyra¼nie rozpisane. Byli starzy i nowi. Czyli nauczyciele i uczniowie. By³ unijny wzór i byli na¶ladowcy tego wzoru. Có¿, nie zapominajmy, ¿e dziesiêæ krajów z Europy ¦rodkowo-Wschodniej poszerzy³o obszar Unii Europejskiej o jedn± trzeci±, ale doda³o nieca³e 5% PKB! Niedawn± ilustracj± tego podzia³u ról by³a obietnica powtórzenia w Polsce cudu irlandzkiego.
2009-03-11 16:02:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Marka wymyka si? rachunkom

Warto?? rynkowa notowanych na gie?dach spó?ek w stabilnych czasach przewy?sza zwykle warto?? ksi?gow? ich aktywów. Wynika to z przej?cia z gospodarki opartej na maszynach na gospodark? opart? na warto?ciach niematerialnych, takich jak kapita? intelektualny, innowacyjno?? i marka.
2009-03-11 15:32:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Marka wymyka siê rachunkom

Warto¶æ rynkowa notowanych na gie³dach spó³ek w stabilnych czasach przewy¿sza zwykle warto¶æ ksiêgow± ich aktywów. Wynika to z przej¶cia z gospodarki opartej na maszynach na gospodarkê opart± na warto¶ciach niematerialnych, takich jak kapita³ intelektualny, innowacyjno¶æ i marka.
2009-03-11 15:32:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Iskrzy na ??czach

Dla wielu firm zapowiadane podwy?ki cen energii oznaczaj? powa?ne k?opoty. W dobie kryzysu trzeba ci?? koszty, a tu koszty rosn?, i to drastycznie. Czy tak musi by??
2009-03-11 15:18:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Iskrzy na ³±czach

Dla wielu firm zapowiadane podwy¿ki cen energii oznaczaj± powa¿ne k³opoty. W dobie kryzysu trzeba ci±æ koszty, a tu koszty rosn±, i to drastycznie. Czy tak musi byæ?
2009-03-11 15:18:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Lokomotywa Europy traci par?

?wiatowy kryzys gospodarczy dotar? równie? do Niemiec, europejskiej lokomotywy gospodarczej. S? powa?ne przes?anki, by twierdzi?, ?e gospodarka naszego zachodniego s?siada mo?e w tym roku prze?y? najg??bsz? recesj? od co najmniej pó? wieku. W?adze robi? wszystko, by j? z?agodzi?.
2009-03-11 15:16:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Lokomotywa Europy traci parê

¦wiatowy kryzys gospodarczy dotar³ równie¿ do Niemiec, europejskiej lokomotywy gospodarczej. S± powa¿ne przes³anki, by twierdziæ, ¿e gospodarka naszego zachodniego s±siada mo¿e w tym roku prze¿yæ najg³êbsz± recesjê od co najmniej pó³ wieku. W³adze robi± wszystko, by j± z³agodziæ.
2009-03-11 15:16:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Niepewno?? banków

Kredyt jest dro?szy i trudniej dost?pny, bo w systemie bankowym brakuje pieni?dzy, a ryzyko zwi?zane z finansowaniem firm ro?nie. Szczególnie du?ym ryzykiem obarczone s? d?ugoterminowe projekty inwestycyjne - Andrzej Kopyrski, wiceprezes Banku Pekao SA.
2009-03-11 15:13:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Niepewno¶æ banków

Kredyt jest dro¿szy i trudniej dostêpny, bo w systemie bankowym brakuje pieniêdzy, a ryzyko zwi±zane z finansowaniem firm ro¶nie. Szczególnie du¿ym ryzykiem obarczone s± d³ugoterminowe projekty inwestycyjne - Andrzej Kopyrski, wiceprezes Banku Pekao SA.
2009-03-11 15:13:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Oczekiwanie i niepewno??

Na razie pracownicy dzia?ów finansowych nie musz? obawia? si? skutków kryzysu, cho? niektóre banki zapowiedzia?y redukcje zatrudnienia, a wi?kszo?? instytucji zamrozi?a etaty. Wszyscy czekaj?, co si? wydarzy, gdy kryzysowa fala dotrze do Polski.
2009-03-11 15:13:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Oczekiwanie i niepewno¶æ

Na razie pracownicy dzia³ów finansowych nie musz± obawiaæ siê skutków kryzysu, choæ niektóre banki zapowiedzia³y redukcje zatrudnienia, a wiêkszo¶æ instytucji zamrozi³a etaty. Wszyscy czekaj±, co siê wydarzy, gdy kryzysowa fala dotrze do Polski.
2009-03-11 15:13:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Mar?a czy udzia? w rynku?

W bran?ach, które utraci?y dynamik? wzrostu, pojawia si? problem: walczy? o udzia? w rynku czy skupi? si? na mar?y? Obie charakterystyki s? wa?ne. Po??czenie mar?y z ilo?ci? wymaga jednak wi?kszych umiej?tno?ci analitycznych.
2009-03-11 15:01:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Mar¿a czy udzia³ w rynku?

W bran¿ach, które utraci³y dynamikê wzrostu, pojawia siê problem: walczyæ o udzia³ w rynku czy skupiæ siê na mar¿y? Obie charakterystyki s± wa¿ne. Po³±czenie mar¿y z ilo¶ci± wymaga jednak wiêkszych umiejêtno¶ci analitycznych.
2009-03-11 15:01:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto zap³aci za kryzys

Rz±d chce za wszelk± cenê trzymaæ w ryzach deficyt bud¿etowy. Czy jednak koszty tej determinacji nie przewy¿sz± korzy¶ci?
2009-03-09 14:15:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto zap?aci za kryzys

Rz?d chce za wszelk? cen? trzyma? w ryzach deficyt bud?etowy. Czy jednak koszty tej determinacji nie przewy?sz? korzy?ci?
2009-03-09 14:15:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Pomó¿ pracy rozkwitaæ! Skorzystaj ze sprawdzonych rozwi±zañ Sodexho! - link sponsorowany

Wyj±tkowa oferta na Wielkanoc: Kupon Podarunkowy z pakietem unikalnych promocji SMART! Wybierz najlepsze na rynku narzêdzie wsparcia i motywacji pracowników. Z³ó¿ zamówienie ju¿ dzi¶: tel. 0 22 535 11 11, fax. 0 22 536 10 01. Szczegó³y na www.sodexho.pl
2009-03-08 00:01:46 (¼ród³o: IDG.pl)

W obronie wizerunku

Miêdzynarodowe instytucje finansowe chc± ratowaæ wizerunek Europy ¦rodkowo-Wschodniej. Nasz region jest postrzegany gorzej, ni¿ na to zas³uguje.
2009-03-02 11:31:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Wy¶cigi prognoz z realiami

Najpierw analitycy g³osili z³owieszcze prognozy, teraz dane, jakie nap³ywaj± z gospodarki, s± czêsto gorsze od ich oczekiwañ.
2009-02-16 11:29:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Wy?cigi prognoz z realiami

Najpierw analitycy g?osili z?owieszcze prognozy, teraz dane, jakie nap?ywaj? z gospodarki, s? cz?sto gorsze od ich oczekiwa?.
2009-02-16 11:29:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiêcej pozorów ni¿ u³atwieñ

Rz±d przygotowa³ plan antykryzysowy, ale wiele rozwi±zañ obwarowano warunkami, które stawiaj± pod znakiem zapytania jego skuteczno¶æ.
2009-02-02 11:48:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Wi?cej pozorów ni? u?atwie?

Rz?d przygotowa? plan antykryzysowy, ale wiele rozwi?za? obwarowano warunkami, które stawiaj? pod znakiem zapytania jego skuteczno??.
2009-02-02 11:48:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Kultura ma znaczenie

Biznes nie próbuje ju¿ zaprzeczaæ, ¿e uwarunkowania kulturowe maj± znaczenie w prowadzeniu dzia³alno¶ci. Dramatycznie ujawnia te ró¿nice zachodz±ca globalizacja gospodarcza.
2009-02-02 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Innowacyjni finansi¶ci

Czy finansi¶ci mog± byæ innowacyjni? Czy poza sporz±dzaniem i analizowaniem sprawozdañ finansowych tworz± warto¶æ dla przedsiêbiorstwa?
2009-02-02 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dobre zamkniêcie

Zamkniêcie miesi±ca jest chyba najbardziej rutynowym obowi±zkiem dzia³ów finansowo-ksiêgowych. Co ró¿ni dobry proces zamkniêcia miesi±ca od z³ego?
2009-02-02 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kiedy i jak kupowaæ firmy

Nieumiejêtne przeprowadzenie procesu nabywania lub ³±czenia spó³ek mo¿e mocno obni¿yæ warto¶æ podmiotu kupuj±cego. Jak powinien odbyæ siê proces M&A, ¿eby inwestycja przynios³a za³o¿one przez mened¿erów cele?
2009-02-02 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kiedy i jak kupowa? firmy

Nieumiej?tne przeprowadzenie procesu nabywania lub ??czenia spó?ek mo?e mocno obni?y? warto?? podmiotu kupuj?cego. Jak powinien odby? si? proces M&A, ?eby inwestycja przynios?a za?o?one przez mened?erów cele?
2009-02-02 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zaliczka zamiast kredytu

Firmy maj± utrudniony dostêp do finansowania bankowego. Bez rz±dowego wsparcia nie uda siê zagospodarowaæ unijnych funduszy na planowane inwestycje.
2009-01-26 11:39:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Na smyczy depozytów

Stymulowanie gospodarki poprzez politykê stóp procentowych ju¿ nie wystarczy. Wa¿niejsze jest zapewnienie wiêkszej p³ynno¶ci w sektorze bankowym.
2009-01-12 11:22:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Do siego, czyli bez recesji

Ten rok witano z niepokojem. Tak du¿ym, ¿e Rada Polityki Pieniê¿nej tu¿ przed ¶wiêtami obni¿y³a stopy procentowe a¿ o 0,75 pkt proc., a zwi±zkowcy zaczêli deklarowaæ gotowo¶æ do zamro¿enia p³ac.
2009-01-05 16:32:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Inwestycje wa¿niejsze ni¿ banki

Spadek produkcji jest bardziej gwa³towny ni¿ oczekiwano. Pobudziæ gospodarkê mog± tylko inwestycje infrastrukturalne.
2008-12-22 12:54:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Inwestycje wa?niejsze ni? banki

Spadek produkcji jest bardziej gwa?towny ni? oczekiwano. Pobudzi? gospodark? mog? tylko inwestycje infrastrukturalne.
2008-12-22 12:54:36 (¼ród³o: IDG.pl)

As w rêkawie czy blotka

Inwestycje prywatne s³abn±, ale w przysz³ym roku maj± ruszyæ wielkie programy inwestycji publicznych, co powinno z³agodziæ skutki globalnego kryzysu. Czy wykorzystamy tê szansê?
2008-12-15 14:28:12 (¼ród³o: IDG.pl)

As w r?kawie czy blotka

Inwestycje prywatne s?abn?, ale w przysz?ym roku maj? ruszy? wielkie programy inwestycji publicznych, co powinno z?agodzi? skutki globalnego kryzysu. Czy wykorzystamy t? szans??
2008-12-15 14:28:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Zaklinanie przysz³o¶ci

Minister finansów najwyra¼niej wychodzi z za³o¿enia, ¿e gospodark± rz±dz± g³ównie nastroje, a si³a sprawcza optymistycznych prognoz jest tak samo du¿a jak pesymistycznych.
2008-12-08 11:21:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Zaklinanie przysz?o?ci

Minister finansów najwyra?niej wychodzi z za?o?enia, ?e gospodark? rz?dz? g?ównie nastroje, a si?a sprawcza optymistycznych prognoz jest tak samo du?a jak pesymistycznych.
2008-12-08 11:21:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Przepisy na pakiety

Antykryzysowe pakiety, unijny i polski, ró¿ni± siê istotnie, ale maj± jedn± niepokoj±c± cechê wspóln± - s± na etapie planów i zamierzeñ.
2008-12-01 12:05:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Czas na plan awaryjny

Ju¿ nie kasandryczne przepowiednie niektórych ekonomistów, lecz twarde dane ¶wiadcz± o tym, ¿e weszli¶my w spiralê spowolnienia. Rz±d nie doceni³ si³y procesów recesyjnych.
2008-11-24 12:04:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Poca?unek ?mierci

Gospodarka jest zak?adnikiem banków. Kryzysu zaufania w sektorze bankowym nie pokona? pakiet zaufania przygotowany przez NBP, a rz?dowy projekt gwarancji mo?e zdzia?a? wi?cej z?ego ni? dobrego.
2008-11-04 12:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Poca³unek ¶mierci

Gospodarka jest zak³adnikiem banków. Kryzysu zaufania w sektorze bankowym nie pokona³ pakiet zaufania przygotowany przez NBP, a rz±dowy projekt gwarancji mo¿e zdzia³aæ wiêcej z³ego ni¿ dobrego.
2008-11-04 12:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kalejdoskop prognoz

Takiej zmienno¶ci prognoz ekonomicznych w krótkim czasie dawno nie by³o. Nic dziwnego, czasy s± niepewne, a sytuacja na poszczególnych rynkach zmienia siê jak w kalejdoskopie.
2008-10-29 17:57:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryzys finansowy - lekarstwa mog± okazaæ siê niewystarczaj±ce

"Odpowiedzialno¶æ ponosz± Amerykanie, ale reszta ¶wiata te¿ nie jest bez winy.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ceny w czasie inflacji

Spowolnienie gospodarcze mo¿e stworzyæ ogromn± presjê cenow±. Przy rosn±cych kosztach aktualna sytuacja gospodarcza rodzi konieczno¶æ ustalenia dobrej strategii wyznaczania cen.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pytanie za 700 mld USD

Ekonomi¶ci i eksperci finansowi zgadzaj± siê co do tego, ¿e plan administracji Busha, zak³adaj±cy ratowanie Wall Street za 700 mld USD z pieniêdzy podatników, to najlepszy sposób na poradzenie sobie z kryzysem kredytowym.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wszystko, co siê ¶wieci

Popyt na z³ote monety i sztaby ro¶nie. ¯ó³ty metal wydaje siê bezpiecznym schronieniem w trudnych czasach, wystarczy wspomnieæ choæby kryzys paliwowy w 1979 r.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Narodziny giganta: Thomson Reuters

¦wiat przekazywania informacji z rynków finansowych zmieni³ siê w tym roku, gdy dwaj najwiêksi gracze w tej bran¿y - Reuters Group i Thomson Corporation - zdecydowali siê na fuzjê.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Biznesowa racja bytu CSR

Ostatnimi czasy coraz wiêcej w prasie mo¿na przeczytaæ o wadze CSR, odpowiedzialno¶ci spo³ecznej biznesu, jego roli i znaczeniu zarówno dla firm, jak i dla spo³eczeñstwa. niejednokrotnie zastanawiam siê, jaki jest odbiór csr w¶ród osób, które na co dzieñ nie maj± z t± tematyk± do czynienia.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gospodarka krajów dawnego Zwi±zku Radzieckiego

W ostatnim okresie otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja inwestorom. Ciê¿ka sytuacja na rynkach gie³dowych powoduje, ¿e z coraz wiêkszym zainteresowaniem ¶ledzimy poszczególne gospodarki ¶wiata, aby okre¶liæ, kiedy siê skoñczy kryzys.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sposób nie tylko na masowe p³atno¶ci

Automatyzacja czynno¶ci zwi±zanych z masowymi p³atno¶ciami, zarz±dzanie pieniêdzmi zgromadzonymi na rachunkach w wielu krajach, b³yskawiczna informacja dotycz±ca kosztów zwi±zanychz danym rodzajem operacji bankowych i wiele innych potrzeb zg³aszanych przez du¿e korporacje, w efekcie zrodzi³y bankowo¶æ transakcyjn±.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Obszary ryzyka podatkowego przy obrocie wierzytelno¶ciami

Przedsiêbiorcy czêsto nie zdaj± sobie sprawy z istnienia niektórych obszarów ryzyka podatkowego.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Poza gie³dowym zgie³kiem

Zaanga¿owanie funduszy w Europê ¶rodkowo-wschodni± staje siê coraz wiêksze.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ostro¿nie z EBITDA

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed amortyzacj±, jest jednymz najpopularniejszych mierników zysku w biznesie. Nale¿y w zasadzie do trzech najbardziej popularnych mierników, na których koncentruj± siê sprawozdania finansowe. Pozosta³e to EBIT, czyli zysk operacyjny, oraz zysk netto.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dotacje na nowe inwestycje

Dofinansowywanie nowych inwestycji staje siê jedn± z najpopularniejszych i jednocze¶nie najprostszych, je¶li chodzi o kryteria dostêpu, form udzielania wsparcia w ramach pomocy publicznej, a wysoko¶æ dostêpnych ¶rodków w bud¿etach poszczególnych instrumentów w nowej perspektywie wielokrotnie siê zwiêkszy³a. Czy zatem ³atwiej uzyskaæ dofinansowanie?
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeterminowane zobowi±zania

Nieterminowe regulowanie zobowi±zañ handlowych przez podmioty gospodarcze jest powszechnym zjawiskiem. Ustalenie przyczyn opó¼nieñ jest warunkiem skutecznego zarz±dzania nale¿no¶ciami przez firmy oraz redukcji zwi±zanego z tym ryzyka.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy mo¿na zrozumieæ "piarowca"?

"zwrot z inwestycji" w przypadku relacji z mediami oraz dzia³añ Public Relations wskazuje korzy¶ci finansowe osi±gane z prowadzonych kampanii.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szacowanie warto¶ci firm - najczê¶ciej pope³niane b³êdy

W praktyce wyceny przedsiêbiorstw najpopularniejsze s± metody dochodowe i porównawcze.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Podwójna ochrona

Kredyt kupiecki udzielony nierzetelnemu kontrahentowi nara¿a firmê na zatory p³atnicze i mo¿e doprowadziæ do utraty p³ynno¶ci, w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Istniej±ce na rynku narzêdzia finansowe pozwalaj± zminimalizowaæ to ryzyko.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

S±dowa i komornicza egzekucja nale¿no¶ci - fakty i mity

Dla prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstw niezwykle wa¿na jest mo¿liwo¶æ skutecznego i szybkiego egzekwowania nale¿no¶ci na drodze s±dowej i komorniczej.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wycena a debiut gie³dowy

Dobrze przygotowana wycena spó³ki przed jej gie³dowym debiutem daje szansê nie tylko na ¶ci±gniêcie oczekiwanych pieniêdzy z rynku, ale tak¿e na pó¼niejsze zaufanie inwestorów.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wycena a debiut gie?dowy

Dobrze przygotowana wycena spó?ki przed jej gie?dowym debiutem daje szans? nie tylko na ?ci?gni?cie oczekiwanych pieni?dzy z rynku, ale tak?e na pó?niejsze zaufanie inwestorów.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

S?dowa i komornicza egzekucja nale?no?ci - fakty i mity

Dla prawid?owego funkcjonowania przedsi?biorstw niezwykle wa?na jest mo?liwo?? skutecznego i szybkiego egzekwowania nale?no?ci na drodze s?dowej i komorniczej.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szacowanie warto?ci firm - najcz??ciej pope?niane b??dy

W praktyce wyceny przedsi?biorstw najpopularniejsze s? metody dochodowe i porównawcze.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy mo?na zrozumie? "piarowca"?

"zwrot z inwestycji" w przypadku relacji z mediami oraz dzia?a? Public Relations wskazuje korzy?ci finansowe osi?gane z prowadzonych kampanii.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeterminowane zobowi?zania

Nieterminowe regulowanie zobowi?za? handlowych przez podmioty gospodarcze jest powszechnym zjawiskiem. Ustalenie przyczyn opó?nie? jest warunkiem skutecznego zarz?dzania nale?no?ciami przez firmy oraz redukcji zwi?zanego z tym ryzyka.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ostro?nie z EBITDA

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed amortyzacj?, jest jednymz najpopularniejszych mierników zysku w biznesie. Nale?y w zasadzie do trzech najbardziej popularnych mierników, na których koncentruj? si? sprawozdania finansowe. Pozosta?e to EBIT, czyli zysk operacyjny, oraz zysk netto.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Poza gie?dowym zgie?kiem

Zaanga?owanie funduszy w Europ? ?rodkowo-wschodni? staje si? coraz wi?ksze.
2008-10-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Nastpnakomputery, oprogramowanie