hipermarkety Finanse - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Następna

Groźba recesji oddalona... w czasie

Krótkookresowe prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski są pozytywne - w tym i w przyszłym roku ma oscylować wokół 4 proc. Jednak kłopoty mogą się zacząć już za trzy lata...
2010-12-10 10:50:24 (źródło: IDG.pl)

Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2010-11-25 13:59:07 (źródło: IDG.pl)

Sprzedaż długu - czy jest to dobre rozwiązanie?

Przedsiębiorcy coraz częściej mają problemy wynikające z nieregularnego wpływu środków z tytułu wystawionych faktur. Jednym ze sposobów na szybkie upłynnienie długu jest jego sprzedaż. Proces ten może być prowadzony regularnie w ramach faktoringu, a także w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Firmy korzystają z tego rozwiązania zarówno w przypadku należności wymagalnych, jak i niewymagalnych. Na usługi firm faktoringowych decydują się wierzyciele, którzy mieli problemy z zachowaniem dyscypliny płatniczej przez odbiorców, bądź nie mogących zaoferować im długich terminów płatności. Dla wielu firm utrzymywanie zamrożonego kapitału stanowi znaczne utrudnienie w realizacji własnych celów.
2010-11-25 13:59:07 (źródło: IDG.pl)

Solvency II - nie można tracić czasu

Jak wynika z najnowszego raportu "Badanie KPMG na temat gotowości do wprowadzenia systemu Solvency II w Europie Środkowo - Wschodniej", wdrożenie postanowień Dyrektywy Solvency II, która od października 2012 roku ma zmodernizować europejskie regulacje dotyczące zarządzania marginesem wypłacalności w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji, jest wciąż odległe. Działania powinny zostać podjęte już teraz, ponieważ skala zmian niezbędnych dla dostosowania zakładów do wymogów Dyrektywy jest bardzo duża.
2010-10-13 16:01:48 (źródło: IDG.pl)

Branża windykacyjna i obrotu wierzytelnościami - jak poruszać się na rynku?

Podmioty działające w szeroko rozumianej branży windykacyjnej są w dużym stopniu nieporównywalne. Od spółek z dużym kapitałem i notowanych na GPW po maleńkie jednoosobowe działalności nakłaniające dłużników do spłaty zadłużenia. Nieporównywalność modeli biznesowych nastręcza także problemów inwestorom zainteresowanym tą stosunkowo odporną na recesję branżą.
2010-10-13 15:13:26 (źródło: IDG.pl)

ADIA na czele rankingu państwowych funduszy majątkowych

Największy na świecie państwowy fundusz majątkowy, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), utworzony w 1976 roku posiada ok. 627 mld USD aktywów (dane na koniec marca br.) - wynika z danych rankingu przygotowanego przez Institutional Investors "Największe na świecie państwowe fundusze majątkowe".
2010-10-13 14:07:19 (źródło: IDG.pl)

Konferencja communityStandard 2009 - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na 2. edycję konferencji „communityStandard 2009. Społeczności internetowe”, Warszawa, 19-20 listopad 2009 r. Dowiedz się jak dotrzeć do milionów użytkowników!
2009-11-07 00:01:44 (źródło: IDG.pl)

Kryzysowa spirala

Pogorszenie wyników odnotowały i firmy, i banki. Jedne ciągną w dół drugie, końca tej spirali nie widać.
2009-05-25 11:19:21 (źródło: IDG.pl)

Z górki czy pod górk?

Na razie Polska radzi sobie lepiej ni? inne kraje. Nasze dobre samopoczucie mo?e si? jednak popsu?, bo kryzys przybywa do nas z opó?nieniem. Zapewne znajdziemy si? w do?ku, gdy inni b?d? z niego wychodzi?.
2009-05-18 14:35:50 (źródło: IDG.pl)

Z górki czy pod górkę

Na razie Polska radzi sobie lepiej niż inne kraje. Nasze dobre samopoczucie może się jednak popsuć, bo kryzys przybywa do nas z opóźnieniem. Zapewne znajdziemy się w dołku, gdy inni będą z niego wychodzić.
2009-05-18 14:35:50 (źródło: IDG.pl)

Z daleka widać lepiej

Spór o to, czy w Polsce będzie recesja, czy nie, nie ma sensu. Rząd zamiast zaklinać rzeczywistość, powinien wreszcie przystąpić do nowelizacji budżetu i przyjąć tym razem realistyczne założenia.
2009-05-11 10:58:39 (źródło: IDG.pl)

Z daleka wida? lepiej

Spór o to, czy w Polsce b?dzie recesja, czy nie, nie ma sensu. Rz?d zamiast zaklina? rzeczywisto??, powinien wreszcie przyst?pi? do nowelizacji bud?etu i przyj?? tym razem realistyczne za?o?enia.
2009-05-11 10:58:39 (źródło: IDG.pl)

Konferencja Internet2k9 Złoto tylko dla zuchwałych - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na najważniejsze spotkanie ludzi internetu w Polsce. Dołącz już dziś! Konferencja Internet 2k9. Złoto tylko dla zuchwałych, Warszawa, 20-21 maja.
2009-05-10 00:01:53 (źródło: IDG.pl)

Pi?? t?ustych lat

Bilans pi?ciu lat cz?onkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo pomy?lny. Pomog?a dobra koniunktura, ale te? pieni?dze, które nap?yn??y z Brukseli. Dzi? liczymy na to, ?e unijne fundusze pomog? nam unikn?? recesji.
2009-05-04 23:19:47 (źródło: IDG.pl)

Pięć tłustych lat

Bilans pięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo pomyślny. Pomogła dobra koniunktura, ale też pieniądze, które napłynęły z Brukseli. Dziś liczymy na to, że unijne fundusze pomogą nam uniknąć recesji.
2009-05-04 23:19:47 (źródło: IDG.pl)

Nadzieja, chciwość i strach: psychologia w tle kryzysu finansowego

Aby wytłumaczyć aktualny kryzys gospodarczy świat finansów ma specyficzny leksykon np. CDS (Credit Default Swaps - instrument służący do przenoszenia ryzyka kredytowego), MTM (Mark-to-Market), sekurytyzowane kredyty hipoteczne subprime i inne. Zdaniem publicystów Knowledge at Wharton, psychologowie mogliby ze swojej perspektywy użyć zupełnie innych określeń: nadzieja, chciwość i strach.
2009-04-29 13:04:11 (źródło: IDG.pl)

Ryzykowna polityka

Żyjemy dziś w świecie prognoz, a te osiągnęły apogeum zmienności. To znaczy, że sytuacja jest niestabilna i wszystko się może wydarzyć. Nie sposób jednak trwać w bezczynności, aż jakaś fala znów nas wyniesie.
2009-04-27 13:00:11 (źródło: IDG.pl)

Nie sukces, lecz konieczno??

Rz?d reklamuje po?yczk? z Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego jako nagrod? za dobr? polityk?, ekonomi?ci widz? w niej raczej ko?o ratunkowe.
2009-04-21 13:32:22 (źródło: IDG.pl)

Nie sukces, lecz konieczność

Rząd reklamuje pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako nagrodę za dobrą politykę, ekonomiści widzą w niej raczej koło ratunkowe.
2009-04-21 13:32:22 (źródło: IDG.pl)

Płacz na rozlanym mlekiem

Mimo planów, programów i deklaracji władze niewiele robią, by powstrzymać zapaść kredytową w gospodarce.
2009-04-14 18:55:29 (źródło: IDG.pl)

P?acz na rozlanym mlekiem

Mimo planów, programów i deklaracji w?adze niewiele robi?, by powstrzyma? zapa?? kredytow? w gospodarce.
2009-04-14 18:55:29 (źródło: IDG.pl)

Rozbłyski w tunelu

Wszyscy wypatrują ożywczego przełomu w gospodarce. Optymiści już widzą pierwsze oznaki końca kryzysu, a pesymiści ciągle czekają na najgorsze, bo odbić się można tylko od dna.
2009-03-30 11:35:51 (źródło: IDG.pl)

Rozb?yski w tunelu

Wszyscy wypatruj? o?ywczego prze?omu w gospodarce. Optymi?ci ju? widz? pierwsze oznaki ko?ca kryzysu, a pesymi?ci ci?gle czekaj? na najgorsze, bo odbi? si? mo?na tylko od dna.
2009-03-30 11:35:51 (źródło: IDG.pl)

Wyg?adzanie konsumpcji

Malej?ca gwa?townie inflacja w najwi?kszych i najbogatszych gospodarkach ?wiata niekoniecznie jest dobr? wie?ci?, gdy? oznacza, ?e konsumenci w obawie o swoj? przysz?o?? zaczynaj? oszcz?dza?, a nie wydawa? pieni?dze. Rozbuchana konsumpcja na kredyt nawet dla USA zako?czy?a si? bankructwem systemu finansowego. Zad?u?enie rz?du USA przekroczy?o ju? poziom 400% PKB, a niektóre szacunki podaj? nawet 600% PKB, uwzgl?dniaj?c zobowi?zania emerytalne sektora prywatnego, na przyk?ad w przemy?le samochodowym. Oznacza to, ?e obecne pokolenie Amerykanów skonsumowa?o dobrobyt i spokojn? przysz?o?? nast?pnych dwóch pokole?.
2009-03-11 23:57:01 (źródło: IDG.pl)

Wygładzanie konsumpcji

Malejąca gwałtownie inflacja w największych i najbogatszych gospodarkach świata niekoniecznie jest dobrą wieścią, gdyż oznacza, że konsumenci w obawie o swoją przyszłość zaczynają oszczędzać, a nie wydawać pieniądze. Rozbuchana konsumpcja na kredyt nawet dla USA zakończyła się bankructwem systemu finansowego. Zadłużenie rządu USA przekroczyło już poziom 400% PKB, a niektóre szacunki podają nawet 600% PKB, uwzględniając zobowiązania emerytalne sektora prywatnego, na przykład w przemyśle samochodowym. Oznacza to, że obecne pokolenie Amerykanów skonsumowało dobrobyt i spokojną przyszłość następnych dwóch pokoleń.
2009-03-11 23:57:01 (źródło: IDG.pl)

Toksyczne opcje

Tego jeszcze nie było. Osłabienie złotego przyniosło straty polskim eksporterom. Niemożliwe? A jednak... Ewenement na skalę światową.
2009-03-11 21:05:17 (źródło: IDG.pl)

Maraton z happy endem

W listopadzie 2008 r. zakończył się jeden z najdłuższych procesów legislacyjnych. Znowelizowano ustawę o podatku VAT, czyniąc ją bardziej przyjazną przedsiębiorcom.
2009-03-11 17:38:56 (źródło: IDG.pl)

Gra dla zaawansowanych

Rynek walutowy forex to niczym pędzący po ruchliwej autostradzie samochód. Gracz, jak kierowca, musi mieć odpowiednie umiejętności, oczy szeroko otwarte i skoncentrowaną uwagę.
2009-03-11 17:12:26 (źródło: IDG.pl)

CFO jako spiritus movens przemian

Przełamuje struktury silosowe, niemal jedną trzecią czasu pracy przeznacza na zarządzanie rozwojem pracowników, dużo uwagi poświęca analizie zewnętrznych zjawisk gospodarczych i społecznych, które mogą wpłynąć na sytuację firmy. O zadaniach CFO stojącego na czele globalnej organizacji finansowej rozmawiam z Martiną Hund-Mejean, CFO, MasterCard Global.
2009-03-11 17:05:11 (źródło: IDG.pl)

Drugie pó?rocze lepsze, ale uwaga na konsumpcj?

Dla przedsi?biorców, którzy w zwi?zku z ogólno?wiatowym kryzysem obawiaj? si? o losy swoich firm, ekonomi?ci maj? dwie wiadomo?ci: z?? - ten rok z ca?? pewno?ci? nie b?dzie udany, i dobr? - w drugim pó?roczu powinny pojawia? si? symptomy poprawy koniunktury.
2009-03-11 16:11:11 (źródło: IDG.pl)

Drugie półrocze lepsze, ale uwaga na konsumpcję

Dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogólnoświatowym kryzysem obawiają się o losy swoich firm, ekonomiści mają dwie wiadomości: złą - ten rok z całą pewnością nie będzie udany, i dobrą - w drugim półroczu powinny pojawiać się symptomy poprawy koniunktury.
2009-03-11 16:11:11 (źródło: IDG.pl)

Jej wysoko?? p?ynno??

Losy gospodarki zale?? od tego, czy uda si? utrzyma? p?ynno?? finansow? w sektorze firm i czy popyt krajowy drastycznie nie spadnie. Nastroje w?ród przedsi?biorców nie s? na razie z?e.
2009-03-11 16:08:30 (źródło: IDG.pl)

Jej wysokość płynność

Losy gospodarki zależą od tego, czy uda się utrzymać płynność finansową w sektorze firm i czy popyt krajowy drastycznie nie spadnie. Nastroje wśród przedsiębiorców nie są na razie złe.
2009-03-11 16:08:30 (źródło: IDG.pl)

Szcz??ciarze i pechowcy

Mamy zamówienia i gotówk? na koncie, nie finansujemy dzia?alno?ci bie??cej kredytem, a jedynie powa?ne inwestycje, w?a?nie planujemy kolejne przej?cia, bo ceny na rynku s? atrakcyjne - Tadeusz Kozaczy?ski, CFO spó?ki Trakcja Polska SA.
2009-03-11 16:05:03 (źródło: IDG.pl)

Szczęściarze i pechowcy

Mamy zamówienia i gotówkę na koncie, nie finansujemy działalności bieżącej kredytem, a jedynie poważne inwestycje, właśnie planujemy kolejne przejęcia, bo ceny na rynku są atrakcyjne - Tadeusz Kozaczyński, CFO spółki Trakcja Polska SA.
2009-03-11 16:05:03 (źródło: IDG.pl)

Kryzys uczy pokory

W 2004 roku, w czasie historycznego spotkania dwóch części Europy rozdzielonych wcześniej żelazną kurtyną, role były wyraźnie rozpisane. Byli starzy i nowi. Czyli nauczyciele i uczniowie. Był unijny wzór i byli naśladowcy tego wzoru. Cóż, nie zapominajmy, że dziesięć krajów z Europy Środkowo-Wschodniej poszerzyło obszar Unii Europejskiej o jedną trzecią, ale dodało niecałe 5% PKB! Niedawną ilustracją tego podziału ról była obietnica powtórzenia w Polsce cudu irlandzkiego.
2009-03-11 16:02:14 (źródło: IDG.pl)

Marka wymyka si? rachunkom

Warto?? rynkowa notowanych na gie?dach spó?ek w stabilnych czasach przewy?sza zwykle warto?? ksi?gow? ich aktywów. Wynika to z przej?cia z gospodarki opartej na maszynach na gospodark? opart? na warto?ciach niematerialnych, takich jak kapita? intelektualny, innowacyjno?? i marka.
2009-03-11 15:32:21 (źródło: IDG.pl)

Marka wymyka się rachunkom

Wartość rynkowa notowanych na giełdach spółek w stabilnych czasach przewyższa zwykle wartość księgową ich aktywów. Wynika to z przejścia z gospodarki opartej na maszynach na gospodarkę opartą na wartościach niematerialnych, takich jak kapitał intelektualny, innowacyjność i marka.
2009-03-11 15:32:21 (źródło: IDG.pl)

Iskrzy na ??czach

Dla wielu firm zapowiadane podwy?ki cen energii oznaczaj? powa?ne k?opoty. W dobie kryzysu trzeba ci?? koszty, a tu koszty rosn?, i to drastycznie. Czy tak musi by??
2009-03-11 15:18:18 (źródło: IDG.pl)

Iskrzy na łączach

Dla wielu firm zapowiadane podwyżki cen energii oznaczają poważne kłopoty. W dobie kryzysu trzeba ciąć koszty, a tu koszty rosną, i to drastycznie. Czy tak musi być?
2009-03-11 15:18:18 (źródło: IDG.pl)

Lokomotywa Europy traci par?

?wiatowy kryzys gospodarczy dotar? równie? do Niemiec, europejskiej lokomotywy gospodarczej. S? powa?ne przes?anki, by twierdzi?, ?e gospodarka naszego zachodniego s?siada mo?e w tym roku prze?y? najg??bsz? recesj? od co najmniej pó? wieku. W?adze robi? wszystko, by j? z?agodzi?.
2009-03-11 15:16:38 (źródło: IDG.pl)

Lokomotywa Europy traci parę

Światowy kryzys gospodarczy dotarł również do Niemiec, europejskiej lokomotywy gospodarczej. Są poważne przesłanki, by twierdzić, że gospodarka naszego zachodniego sąsiada może w tym roku przeżyć najgłębszą recesję od co najmniej pół wieku. Władze robią wszystko, by ją złagodzić.
2009-03-11 15:16:38 (źródło: IDG.pl)

Niepewno?? banków

Kredyt jest dro?szy i trudniej dost?pny, bo w systemie bankowym brakuje pieni?dzy, a ryzyko zwi?zane z finansowaniem firm ro?nie. Szczególnie du?ym ryzykiem obarczone s? d?ugoterminowe projekty inwestycyjne - Andrzej Kopyrski, wiceprezes Banku Pekao SA.
2009-03-11 15:13:20 (źródło: IDG.pl)

Niepewność banków

Kredyt jest droższy i trudniej dostępny, bo w systemie bankowym brakuje pieniędzy, a ryzyko związane z finansowaniem firm rośnie. Szczególnie dużym ryzykiem obarczone są długoterminowe projekty inwestycyjne - Andrzej Kopyrski, wiceprezes Banku Pekao SA.
2009-03-11 15:13:20 (źródło: IDG.pl)

Oczekiwanie i niepewno??

Na razie pracownicy dzia?ów finansowych nie musz? obawia? si? skutków kryzysu, cho? niektóre banki zapowiedzia?y redukcje zatrudnienia, a wi?kszo?? instytucji zamrozi?a etaty. Wszyscy czekaj?, co si? wydarzy, gdy kryzysowa fala dotrze do Polski.
2009-03-11 15:13:03 (źródło: IDG.pl)

Oczekiwanie i niepewność

Na razie pracownicy działów finansowych nie muszą obawiać się skutków kryzysu, choć niektóre banki zapowiedziały redukcje zatrudnienia, a większość instytucji zamroziła etaty. Wszyscy czekają, co się wydarzy, gdy kryzysowa fala dotrze do Polski.
2009-03-11 15:13:03 (źródło: IDG.pl)

Mar?a czy udzia? w rynku?

W bran?ach, które utraci?y dynamik? wzrostu, pojawia si? problem: walczy? o udzia? w rynku czy skupi? si? na mar?y? Obie charakterystyki s? wa?ne. Po??czenie mar?y z ilo?ci? wymaga jednak wi?kszych umiej?tno?ci analitycznych.
2009-03-11 15:01:57 (źródło: IDG.pl)

Marża czy udział w rynku?

W branżach, które utraciły dynamikę wzrostu, pojawia się problem: walczyć o udział w rynku czy skupić się na marży? Obie charakterystyki są ważne. Połączenie marży z ilością wymaga jednak większych umiejętności analitycznych.
2009-03-11 15:01:57 (źródło: IDG.pl)

Kto zapłaci za kryzys

Rząd chce za wszelką cenę trzymać w ryzach deficyt budżetowy. Czy jednak koszty tej determinacji nie przewyższą korzyści?
2009-03-09 14:15:23 (źródło: IDG.pl)

Kto zap?aci za kryzys

Rz?d chce za wszelk? cen? trzyma? w ryzach deficyt bud?etowy. Czy jednak koszty tej determinacji nie przewy?sz? korzy?ci?
2009-03-09 14:15:23 (źródło: IDG.pl)

Pomóż pracy rozkwitać! Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań Sodexho! - link sponsorowany

Wyjątkowa oferta na Wielkanoc: Kupon Podarunkowy z pakietem unikalnych promocji SMART! Wybierz najlepsze na rynku narzędzie wsparcia i motywacji pracowników. Złóż zamówienie już dziś: tel. 0 22 535 11 11, fax. 0 22 536 10 01. Szczegóły na www.sodexho.pl
2009-03-08 00:01:46 (źródło: IDG.pl)

W obronie wizerunku

Międzynarodowe instytucje finansowe chcą ratować wizerunek Europy Środkowo-Wschodniej. Nasz region jest postrzegany gorzej, niż na to zasługuje.
2009-03-02 11:31:25 (źródło: IDG.pl)

Wyścigi prognoz z realiami

Najpierw analitycy głosili złowieszcze prognozy, teraz dane, jakie napływają z gospodarki, są często gorsze od ich oczekiwań.
2009-02-16 11:29:41 (źródło: IDG.pl)

Wy?cigi prognoz z realiami

Najpierw analitycy g?osili z?owieszcze prognozy, teraz dane, jakie nap?ywaj? z gospodarki, s? cz?sto gorsze od ich oczekiwa?.
2009-02-16 11:29:41 (źródło: IDG.pl)

Więcej pozorów niż ułatwień

Rząd przygotował plan antykryzysowy, ale wiele rozwiązań obwarowano warunkami, które stawiają pod znakiem zapytania jego skuteczność.
2009-02-02 11:48:06 (źródło: IDG.pl)

Wi?cej pozorów ni? u?atwie?

Rz?d przygotowa? plan antykryzysowy, ale wiele rozwi?za? obwarowano warunkami, które stawiaj? pod znakiem zapytania jego skuteczno??.
2009-02-02 11:48:06 (źródło: IDG.pl)

Kultura ma znaczenie

Biznes nie próbuje już zaprzeczać, że uwarunkowania kulturowe mają znaczenie w prowadzeniu działalności. Dramatycznie ujawnia te różnice zachodząca globalizacja gospodarcza.
2009-02-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Innowacyjni finansiści

Czy finansiści mogą być innowacyjni? Czy poza sporządzaniem i analizowaniem sprawozdań finansowych tworzą wartość dla przedsiębiorstwa?
2009-02-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dobre zamknięcie

Zamknięcie miesiąca jest chyba najbardziej rutynowym obowiązkiem działów finansowo-księgowych. Co różni dobry proces zamknięcia miesiąca od złego?
2009-02-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kiedy i jak kupować firmy

Nieumiejętne przeprowadzenie procesu nabywania lub łączenia spółek może mocno obniżyć wartość podmiotu kupującego. Jak powinien odbyć się proces M&A, żeby inwestycja przyniosła założone przez menedżerów cele?
2009-02-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kiedy i jak kupowa? firmy

Nieumiej?tne przeprowadzenie procesu nabywania lub ??czenia spó?ek mo?e mocno obni?y? warto?? podmiotu kupuj?cego. Jak powinien odby? si? proces M&A, ?eby inwestycja przynios?a za?o?one przez mened?erów cele?
2009-02-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zaliczka zamiast kredytu

Firmy mają utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Bez rządowego wsparcia nie uda się zagospodarować unijnych funduszy na planowane inwestycje.
2009-01-26 11:39:13 (źródło: IDG.pl)

Na smyczy depozytów

Stymulowanie gospodarki poprzez politykę stóp procentowych już nie wystarczy. Ważniejsze jest zapewnienie większej płynności w sektorze bankowym.
2009-01-12 11:22:21 (źródło: IDG.pl)

Do siego, czyli bez recesji

Ten rok witano z niepokojem. Tak dużym, że Rada Polityki Pieniężnej tuż przed świętami obniżyła stopy procentowe aż o 0,75 pkt proc., a związkowcy zaczęli deklarować gotowość do zamrożenia płac.
2009-01-05 16:32:45 (źródło: IDG.pl)

Inwestycje ważniejsze niż banki

Spadek produkcji jest bardziej gwałtowny niż oczekiwano. Pobudzić gospodarkę mogą tylko inwestycje infrastrukturalne.
2008-12-22 12:54:36 (źródło: IDG.pl)

Inwestycje wa?niejsze ni? banki

Spadek produkcji jest bardziej gwa?towny ni? oczekiwano. Pobudzi? gospodark? mog? tylko inwestycje infrastrukturalne.
2008-12-22 12:54:36 (źródło: IDG.pl)

As w rękawie czy blotka

Inwestycje prywatne słabną, ale w przyszłym roku mają ruszyć wielkie programy inwestycji publicznych, co powinno złagodzić skutki globalnego kryzysu. Czy wykorzystamy tę szansę?
2008-12-15 14:28:12 (źródło: IDG.pl)

As w r?kawie czy blotka

Inwestycje prywatne s?abn?, ale w przysz?ym roku maj? ruszy? wielkie programy inwestycji publicznych, co powinno z?agodzi? skutki globalnego kryzysu. Czy wykorzystamy t? szans??
2008-12-15 14:28:12 (źródło: IDG.pl)

Zaklinanie przyszłości

Minister finansów najwyraźniej wychodzi z założenia, że gospodarką rządzą głównie nastroje, a siła sprawcza optymistycznych prognoz jest tak samo duża jak pesymistycznych.
2008-12-08 11:21:46 (źródło: IDG.pl)

Zaklinanie przysz?o?ci

Minister finansów najwyra?niej wychodzi z za?o?enia, ?e gospodark? rz?dz? g?ównie nastroje, a si?a sprawcza optymistycznych prognoz jest tak samo du?a jak pesymistycznych.
2008-12-08 11:21:46 (źródło: IDG.pl)

Przepisy na pakiety

Antykryzysowe pakiety, unijny i polski, różnią się istotnie, ale mają jedną niepokojącą cechę wspólną - są na etapie planów i zamierzeń.
2008-12-01 12:05:27 (źródło: IDG.pl)

Czas na plan awaryjny

Już nie kasandryczne przepowiednie niektórych ekonomistów, lecz twarde dane świadczą o tym, że weszliśmy w spiralę spowolnienia. Rząd nie docenił siły procesów recesyjnych.
2008-11-24 12:04:22 (źródło: IDG.pl)

Poca?unek ?mierci

Gospodarka jest zak?adnikiem banków. Kryzysu zaufania w sektorze bankowym nie pokona? pakiet zaufania przygotowany przez NBP, a rz?dowy projekt gwarancji mo?e zdzia?a? wi?cej z?ego ni? dobrego.
2008-11-04 12:25:00 (źródło: IDG.pl)

Pocałunek śmierci

Gospodarka jest zakładnikiem banków. Kryzysu zaufania w sektorze bankowym nie pokonał pakiet zaufania przygotowany przez NBP, a rządowy projekt gwarancji może zdziałać więcej złego niż dobrego.
2008-11-04 12:25:00 (źródło: IDG.pl)

Kalejdoskop prognoz

Takiej zmienności prognoz ekonomicznych w krótkim czasie dawno nie było. Nic dziwnego, czasy są niepewne, a sytuacja na poszczególnych rynkach zmienia się jak w kalejdoskopie.
2008-10-29 17:57:39 (źródło: IDG.pl)

Kryzys finansowy - lekarstwa mogą okazać się niewystarczające

"Odpowiedzialność ponoszą Amerykanie, ale reszta świata też nie jest bez winy.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ceny w czasie inflacji

Spowolnienie gospodarcze może stworzyć ogromną presję cenową. Przy rosnących kosztach aktualna sytuacja gospodarcza rodzi konieczność ustalenia dobrej strategii wyznaczania cen.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pytanie za 700 mld USD

Ekonomiści i eksperci finansowi zgadzają się co do tego, że plan administracji Busha, zakładający ratowanie Wall Street za 700 mld USD z pieniędzy podatników, to najlepszy sposób na poradzenie sobie z kryzysem kredytowym.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wszystko, co się świeci

Popyt na złote monety i sztaby rośnie. Żółty metal wydaje się bezpiecznym schronieniem w trudnych czasach, wystarczy wspomnieć choćby kryzys paliwowy w 1979 r.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Narodziny giganta: Thomson Reuters

Świat przekazywania informacji z rynków finansowych zmienił się w tym roku, gdy dwaj najwięksi gracze w tej branży - Reuters Group i Thomson Corporation - zdecydowali się na fuzję.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Biznesowa racja bytu CSR

Ostatnimi czasy coraz więcej w prasie można przeczytać o wadze CSR, odpowiedzialności społecznej biznesu, jego roli i znaczeniu zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa. niejednokrotnie zastanawiam się, jaki jest odbiór csr wśród osób, które na co dzień nie mają z tą tematyką do czynienia.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gospodarka krajów dawnego Związku Radzieckiego

W ostatnim okresie otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja inwestorom. Ciężka sytuacja na rynkach giełdowych powoduje, że z coraz większym zainteresowaniem śledzimy poszczególne gospodarki świata, aby określić, kiedy się skończy kryzys.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sposób nie tylko na masowe płatności

Automatyzacja czynności związanych z masowymi płatnościami, zarządzanie pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach w wielu krajach, błyskawiczna informacja dotycząca kosztów związanychz danym rodzajem operacji bankowych i wiele innych potrzeb zgłaszanych przez duże korporacje, w efekcie zrodziły bankowość transakcyjną.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Obszary ryzyka podatkowego przy obrocie wierzytelnościami

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z istnienia niektórych obszarów ryzyka podatkowego.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Poza giełdowym zgiełkiem

Zaangażowanie funduszy w Europę środkowo-wschodnią staje się coraz większe.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ostrożnie z EBITDA

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed amortyzacją, jest jednymz najpopularniejszych mierników zysku w biznesie. Należy w zasadzie do trzech najbardziej popularnych mierników, na których koncentrują się sprawozdania finansowe. Pozostałe to EBIT, czyli zysk operacyjny, oraz zysk netto.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dotacje na nowe inwestycje

Dofinansowywanie nowych inwestycji staje się jedną z najpopularniejszych i jednocześnie najprostszych, jeśli chodzi o kryteria dostępu, form udzielania wsparcia w ramach pomocy publicznej, a wysokość dostępnych środków w budżetach poszczególnych instrumentów w nowej perspektywie wielokrotnie się zwiększyła. Czy zatem łatwiej uzyskać dofinansowanie?
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Przeterminowane zobowiązania

Nieterminowe regulowanie zobowiązań handlowych przez podmioty gospodarcze jest powszechnym zjawiskiem. Ustalenie przyczyn opóźnień jest warunkiem skutecznego zarządzania należnościami przez firmy oraz redukcji związanego z tym ryzyka.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czy można zrozumieć "piarowca"?

"zwrot z inwestycji" w przypadku relacji z mediami oraz działań Public Relations wskazuje korzyści finansowe osiągane z prowadzonych kampanii.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szacowanie wartości firm - najczęściej popełniane błędy

W praktyce wyceny przedsiębiorstw najpopularniejsze są metody dochodowe i porównawcze.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Podwójna ochrona

Kredyt kupiecki udzielony nierzetelnemu kontrahentowi naraża firmę na zatory płatnicze i może doprowadzić do utraty płynności, w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Istniejące na rynku narzędzia finansowe pozwalają zminimalizować to ryzyko.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sądowa i komornicza egzekucja należności - fakty i mity

Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw niezwykle ważna jest możliwość skutecznego i szybkiego egzekwowania należności na drodze sądowej i komorniczej.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wycena a debiut giełdowy

Dobrze przygotowana wycena spółki przed jej giełdowym debiutem daje szansę nie tylko na ściągnięcie oczekiwanych pieniędzy z rynku, ale także na późniejsze zaufanie inwestorów.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wycena a debiut gie?dowy

Dobrze przygotowana wycena spó?ki przed jej gie?dowym debiutem daje szans? nie tylko na ?ci?gni?cie oczekiwanych pieni?dzy z rynku, ale tak?e na pó?niejsze zaufanie inwestorów.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

S?dowa i komornicza egzekucja nale?no?ci - fakty i mity

Dla prawid?owego funkcjonowania przedsi?biorstw niezwykle wa?na jest mo?liwo?? skutecznego i szybkiego egzekwowania nale?no?ci na drodze s?dowej i komorniczej.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szacowanie warto?ci firm - najcz??ciej pope?niane b??dy

W praktyce wyceny przedsi?biorstw najpopularniejsze s? metody dochodowe i porównawcze.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czy mo?na zrozumie? "piarowca"?

"zwrot z inwestycji" w przypadku relacji z mediami oraz dzia?a? Public Relations wskazuje korzy?ci finansowe osi?gane z prowadzonych kampanii.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Przeterminowane zobowi?zania

Nieterminowe regulowanie zobowi?za? handlowych przez podmioty gospodarcze jest powszechnym zjawiskiem. Ustalenie przyczyn opó?nie? jest warunkiem skutecznego zarz?dzania nale?no?ciami przez firmy oraz redukcji zwi?zanego z tym ryzyka.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ostro?nie z EBITDA

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed amortyzacj?, jest jednymz najpopularniejszych mierników zysku w biznesie. Nale?y w zasadzie do trzech najbardziej popularnych mierników, na których koncentruj? si? sprawozdania finansowe. Pozosta?e to EBIT, czyli zysk operacyjny, oraz zysk netto.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Poza gie?dowym zgie?kiem

Zaanga?owanie funduszy w Europ? ?rodkowo-wschodni? staje si? coraz wi?ksze.
2008-10-21 00:00:00 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Następnakomputery, oprogramowanie