hipermarkety Oprogramowanie - IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Nastpna

VOL Solutions rozpoczyna dzia³alno¶æ operacyjn±

Od pocz±tku lutego dzia³alno¶æ operacyjn± rozpoczê³a VOL Solutions Sp. z o.o. Jest to spó³ka zale¿na VOL Sp. z o.o. sprzedawcy sprzêtu oraz  wykonawcy z³o¿onych projektów teleinformatycznych.
2013-02-05 15:10:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Free Hide IP 3.8.4.8 - aplikacja do ukrywania IP

Free Hide IP to program s³u¿±cy ukrywania IP u¿ytkownika. Pozwala anonimowo surfowaæ po sieci.
2013-01-03 11:39:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Sumatra PDF 2.2 - najnowsza wersja dostêpna na naqszym serwerze

Sumatra PDF to aplikacja s³u¿±ca do otwierania i przegl±dania plików PDF.
2013-01-02 11:26:29 (¼ród³o: IDG.pl)

PCMedik 6.1.1.2013 - program dostêpny na naszej stronie

PCMedik to aplikacja, której celem jest optymalizacja dzia³ania naszego komputera. Efekt ten uzyskuje poprzez konfiguracjê ¶rodowiska programowego.
2012-12-31 10:53:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Performance Test 8.0 build 1010 - najnowsza wersja programu dostêpna na naszej stronie

PerformanceTest to benchmark wydany przez PassMark Software. Program od konkurentów odró¿nia siê stosunkowo niewielkim rozmiarem.
2012-12-28 10:26:08 (¼ród³o: IDG.pl)

PicPick 3.2.1 - najnowsza wersja programu do pobrania

PicPick to program do grafik i zdjêæ. Mamy mo¿liwo¶æ przegl±dania, edytowania, dodawania kszta³tów, tekstów i wiele innych funkcji.
2012-12-27 22:04:27 (¼ród³o: IDG.pl)

TSR Watermark Image 2.3.2.1 - tworzenie znaków wodnych

TSR Watermark Image to program do oznaczania zdjêæ i grafik znakami wodnymi. Przydaje siê zw³aszcza przy oznaczaniu wiêkszej liczby fotek.
2012-12-21 12:41:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud System Booster 2.0. - optymalizacja Windowsa

Cloud System Booster to narzêdzia do optymalizacji Windowsa w jednym pakiecie. Zwraca uwagê stosowanie chmury przy ró¿nych operacjach.
2012-12-18 09:15:49 (¼ród³o: IDG.pl)

PC Decrapifier 2.3.1 - najnowsza wersja programu dostêpna na naszym serwerze

PC Decrapifier to narzêdzie umo¿liwiaj±ce nam usuniêcie niepotrzebnych nam aplikacji zainstalowanych na naszym komputerze przez producenta.
2012-12-17 08:29:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Becky! Internet Mail 2.64.05 - program dostêpny na naszym serwerze

Becky! Internet Mail to klient poczty e-mail. Przeznaczony jest dla biur i firm.
2012-12-10 15:25:29 (¼ród³o: IDG.pl)

MouseWrangler 1.3 - program do programowania gestów myszy

MouseWrangler to darmowy program, pozwalaj±cy na zaprogramowanie gestów myszki. U¿ytkownik sam o wszystkim decyduje.
2012-12-05 21:41:21 (¼ród³o: IDG.pl)

EverNote 4.6.0.7670 - program dostêpny na naszym serwerze

EverNote to us³uga umo¿liwiaj±ca nam skorzystanie z elektronicznego notesu. Do naszych notatek mo¿emy mieæ dostêp za po¶rednictwem ró¿nych urz±dzeñ.
2012-12-04 14:02:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Speccy 1.19.411 - program do pobrania z naszej strony

Speccy to aplikacja s³u¿±ca do informowania u¿ytkownika o dok³adnej specyfikacji komputera.
2012-11-29 14:55:30 (¼ród³o: IDG.pl)

DVD ReBuilder 0.98.2 - program do pobrania na naszej stronie

DVD ReBuilder to wygodna aplikacja do ripowania p³yt DVD. Dziêki opcjom edycyjnym mo¿emy wykonaæ wiele dodatkowych czynno¶ci.
2012-11-28 23:19:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Desk 365 1.0.5 - program do zarz±dzania pulpitem

Desk 365 to narzêdzie, które umo¿liwia wygodne zarz±dzanie pulpitem klienta.
2012-11-27 10:59:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Kaspersky XoristDecryptor 2.2.108.0 - program dostêpny na naszym serwerze

Kaspersky XoristDecryptor to narzêdzie s³u¿±ce do lokalizowania szkodnika o nazwie Trojan-Ransom.Win32.Xorist. Jest to tzw. "ransomware".
2012-11-26 10:38:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Casper 7.0.2753 program do tworzenia kopii zapasowych systemu

Casper to aplikacja s³u¿±ca do tworzenia kopii systemu i dysku twardego.
2012-11-22 07:09:47 (¼ród³o: IDG.pl)

gSyncit 3.6.85 - dostêpny na naszym serwerze

gSyncit to aplikacja s³u¿±ca do synchronizacji Microsoft Outlooka oraz Kalendarza Googla.
2012-11-21 08:52:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Viva Start Menu for Windows-8 1.6.1 - odzyskaj Menu Start

Viva Start Menu for Windows-8 to propozycja dla u¿ytkowników "ósemki", którzy têskni± za menu START. Przywraca je wraz z pe³n± funkcjonalno¶ci±.
2012-11-20 07:33:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Comodo IceDragon 16.1.1.3 - przegl±darka internetowa firmy Comodo

Comodo IceDragon to przegl±darka internetowa stworzona przez firmê Comodo. Jest ona oparta na Firefoxie.
2012-11-19 09:40:51 (¼ród³o: IDG.pl)

PDF24 Creator 5.0.0 - dostêpny na naszej stronie

PDF24 Creator to program umo¿liwiaj±cy stworzenie plików PDF oraz konwertowanie grafiki na ten format. Aplikacja posiada kilka przydatnych narzêdzi umo¿liwiaj±cych edytowanie PDF-ów w ograniczonym stopniu.
2012-11-16 23:06:30 (¼ród³o: IDG.pl)

WebcamMax 7.6.7.8 - program do edytowanie obrazu rejestrowanego przez kamerkê internetow±

WebcamMax to narzêdzie do obs³ugi rzeczywistych i wirtualnych kamer internetowych oraz do publikacji materia³u wideo w Internecie.
2012-11-15 11:40:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Malicious Software Removal Tool - dostêpny na naszym serwerze

Microsoft Malicious Software Removal Tool to darmowe narzêdzie, które umo¿liwia wykrywanie zagro¿eñ typu malware.
2012-11-14 18:10:23 (¼ród³o: IDG.pl)

PassMark DiskCheckup 3.1 Build 1005 - zapraszamy do pobierania programu

PassMark DiskCheckup to stra¿nik kondycji twardych dysków podpiêtych do komputera. Alarmuje, je¶li który¶ z nich znajdzie siê blisko granicy zu¿ycia.
2012-11-13 22:00:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Comodo EasyVPN 2.3.7.6 - dostêpny na naszym serwerze

Comodo EasyVPN to program umo¿liwiaj±cy obs³ugê sieci lokalnej. Zapraszamy do pobierania aplikacji z naszej strony.
2012-11-12 22:21:37 (¼ród³o: IDG.pl)

MTS 2012: relacja z konferencji

Pasjonaci nowych technologii IT oraz reprezentanci biznesu po raz siódmy spotkali siê na jednej z najwiêkszych konferencji w tej czê¶ci Europy, czyli Microsoft Technology Summit, która od wczoraj na dwa dni zago¶ci³a w Warszawskim Centrum EXPO XXI.
2012-11-06 16:31:58 (¼ród³o: IDG.pl)

ProgDVBR - najnowsza wersja programu dostêpna na naszym serwerze

ProgDVBR to darmowy program umo¿liwiaj±cy ogl±danie telewizji satelitarnej oraz s³uchanie radia prosto z satelity.
2012-11-05 14:39:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Technology Summit 2012 - 67 ekspertów z dziedziny IT

Podczas konferencji Microsoft Technology Summit 2012 g³os zabierze 67 ekspertów, w¶ród których znajduj± siê ¶wiatowej klasy specjali¶ci. Go¶ciem specjalnym jest David Chappell, niekwestionowany autorytet w dziedzinie projektowania architektury IT, g³ówny partner w firmie Chappell & Associates. W jego seminariach wziê³o udzia³ kilkadziesi±t tysiêcy architektów IT oraz programistów z ca³ego ¶wiata, a jego ksi±¿ki zosta³y przet³umaczone na kilkana¶cie jêzyków.
2012-10-26 12:53:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Technology Summit 2012 - przegl±d najciekawszych sesji

Microsoft, jak co roku, przygotowa³ dla uczestników Microsoft Technology Summit kilkadziesi±t sesji.  Na pocz±tku konferencji  odbêdzie siê pierwsza w Polsce prezentacja finalnej wersji Windows 8. O najnowszym systemie Microsoftu opowie Rafa³ Albin, Dyrektor Grupy Produktowej Windows.
2012-10-23 12:40:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Technology Summit 2012 - ostatni dzwonek dla niezarejestrowanych

Microsoft Technology Summit 2012 to organizowana przez Microsoft konferencja, podczas której mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej na temat najnowszych tehnologii - Windows 8, SQL Server 2012 , Visual Studio 2012, Windows Server 2012 oraz cloud computing. Odbêdzie siê tak¿e pierwsza oficjalna prezentacja Windows 8 w Polsce.
2012-10-22 14:38:11 (¼ród³o: IDG.pl)

A+ Folder Locker Free 1.1 - bezpieczeñstwo danych

A+ Folder Locker to program, który ma zapewniæ ochronê prywatno¶ci i bezpieczeñstwa danych u¿ytkownika.
2012-10-18 12:28:52 (¼ród³o: IDG.pl)

East-Tec Eraser 10.1.4.100 - ochrona prywatno¶ci

East-Tec Eraser to program do ochrony prywatnych danych pozostawionych w komputerze podczas pracy, do czyszczenia ¶ladów u¿ywania systemu i ró¿nych aplikacji, usuwania pozosta³o¶ci po przegl±daniu zasobów internetowych.
2012-10-12 22:26:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Daum PotPlayer 1.5.34309 - ochrona prywatno¶ci

East-Tec Eraser to program do ochrony prywatnych danych pozostawionych w komputerze podczas pracy, do czyszczenia ¶ladów u¿ywania systemu i ró¿nych aplikacji, usuwania pozosta³o¶ci po przegl±daniu zasobów internetowych.
2012-10-12 22:26:26 (¼ród³o: IDG.pl)

"Spl±tana sieæ" - ¶wietny przewodnik po mechanizmach Internetu

O tym, jak wa¿ne jest bezpieczeñstwo aplikacji sieciowych, wiedz± wszyscy. Doskona³ym tego przyk³adem wycofanie Firefoxa 16.0 z powodu wykrycia w nim powa¿nej luki. Ksi±¿ka Micha³a Zalewskiego traktuje o niebezpieczeñstwach, jakie czyhaæ mog± nie tylko na u¿ytkowników aplikacji sieciowych, ale przede wszystkim ich twórców.
2012-10-12 14:51:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Firefox 16.0 - najnowsza wersja przegl±darki dostêpna na naszym serwerze

Mozilla udostêpni³a kolejn± wersja swojej przegl±darki. Zapraszamy do pobierania Firefoxa w wersji na system Windows, Linux oraz Mac OS X.
2012-10-10 14:14:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Rainmeter 2.3 - rozbudowany pulpit

Rainmeter umo¿liwia wzbogacenie pulpitu o dodatkow± warstwê. Najnowsza wersja aplikacji dostêpna jest na naszej stronie.
2012-06-25 13:59:40 (¼ród³o: IDG.pl)

MapleXP 1.11.01 - kontroluj czas pracy na komputerze

MapleXP to program pomagaj±cy w obliczaniu czasu spêdzanego na u¿ywaniu ró¿norakich aplikacji na komputerze. Najnowsza wersja aplikacji dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-20 12:07:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Opera 12.00 - stabilna wersja ju¿ dostêpna

Opera te jedna z popularniejszych dostêpnych obecnie przegl±darek. Najnowsza stabilna wersja programu dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-14 14:47:35 (¼ród³o: IDG.pl)

ScreenHunter Free - wygodne tworzenie zrzutów ekranu

ScreenHunter Free to program s³u¿±cy do robienia zrzutów ekranu. Najnowsza wersja programu znajduje siê na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-12 16:19:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Firefox 13.0 - popularna przegl±darka w najnowszej ods³onie

Mozilla Firefox 13.0 to jedna z najpopularniejszych przegl±darek internetowych. Program w najnowszej wersji dostêpny jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-05 14:20:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Zortam MP3 Media Studio - zarz±dzaj kolekcj± muzyki

Zortam MP3 Media Studio to aplikacja s³u¿±ca do organizowania znajduj±cych siê na dysku plików audio. Najnowsza wersja aplikacji dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-04 13:46:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 8 Release Preview - ju¿ dostêpny

Windows 8 Release Preview umo¿liwia nam zapoznanie siê z najnowszym systemem Microsoftu. Zapraszamy do pobierania i testowania. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-01 15:28:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Maxthon 3 - najnowsza wersja przegl±darki opartej na silniku Webkit i Trident

Maxthon 3 to przegl±darka oparta na silniku Webkit (znanej z przegl±darek takich jak: Chrome, i Safari) oraz Trident. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-31 13:59:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Kaspersky TDSSKiller 2.7.38.0 - zwalczaj zagro¿enia typu rootkit

Kaspersky TDSSKiller to narzêdzie do zwalczania zagro¿eñ typu rootkit. Najnowsza wersja aplikacji dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-29 16:05:23 (¼ród³o: IDG.pl)

foobar2000 - odtwarzacz audio w najnowszej ods³onie

foobar2000 to popularny odtwarzacz audio, zwany nastêpc± Winampa. Najnowsza stabilna wersja dostêpna jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-28 14:29:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Secure Folder 6.7 - zadbaj o bezpieczeñstwo folderów

Secure Folder to aplikacja, która umo¿liwi zabezpieczenie danych znajduj±cych siê na komputerze. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-22 15:37:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Corner Bowl Log Manager - narzêdzie dla administratorów

Corner Bowl Log Manager to program s³u¿±cy do administrowania sieci±. Najnowsza wersja dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-21 14:17:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Listen N Write 1.9.0.4 - przydatne narzêdzie dla studentów

Listen N Write to aplikacja zdecydowanie u³atwiaj±ca przepisywanie nagranych tekstów. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-18 15:57:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowoczesny sektor MSP si³± napêdow± gospodarki

Wyniki badania na temat wykorzystania nowych technologii, w tym cloud computing w ma³ych i ¶rednich firmach Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-18 14:49:06 (¼ród³o: IDG.pl)

HWiNFO32/64 - program do monitorowania podzespo³ów komputera

HWiNFO32/64 to aplikacja s³u¿±ca do monitorowania poszczególnych elementów naszego komputera. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszej stronie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-17 13:10:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Chrome 19 - przegladarka Googla w najnowszej ods³onie

Chrome 19 to kolejne wydanie popularnej przegl±darki internetowej. Plik z najnowsz± wersj± dostêpny jest w naszym dziale download. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-16 14:24:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Calibre Ebook Management 0.8.51 - darmowy manager e-booków

Calibre Ebook Management to aplikacja, która umo¿liwi nam panowanie nad naszymi e-bookami. Najnowsza wersja dostêpna jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-11 16:27:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Silverlight 5.1.10411.0 - wtyczka do przegl±darki w najnowszej ods³onie

Microsoft Silverlight to technologia umo¿liwiaj±ca ogl±danie tre¶ci multimedialnych w oknie przegl±darki. Najnowsza wersja wtyczki dostêpna jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-09 13:18:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Files Terminator Free - aplikacja do ca³kowitego usuwania plików

Files Terminator Free to program, który umo¿liwia dok³adne oczyszczenie przestrzeni dyskowej. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-08 15:24:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud computing wygeneruje miliony nowych miejsc pracy

Badania IDC pokazuj±, ¿e innowacje chmurowe mog± wygenerowaæ przychody w wysoko¶ci 1,1 bln dolarów rocznie Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-07 14:55:24 (¼ród³o: IDG.pl)

GIMP 2.8.0 - zaawansowany edytor grafiki w najnowszej ods³onie

GIMP 2.8.0 to aplikacja s³u¿±cy do edytowania i tworzenia grafiki. Program w najnowszej wersji dostêpny jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-07 14:06:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Dysk Google w pigu³ce. Google Drive zast±pi³o na sta³e Dokumenty

Kilka dni temu mia³a premiera nowej us³ugi online od twórcy najpopularniejszej internetowej wyszukiwarki. Google Drive, znany w Polsce pod nazw± dysk Google zast±pi³ w ca³o¶ci poprzedni internetowy pakiet biurowy Dokumenty. Sprawdzili¶my czy mo¿e on byæ alternatyw± dla takich us³ug, jak popularny Dropbox. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-27 15:53:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Social - zarz±dzaj kontami na portalach spo³eczno¶ciowych

Social to program, który pozwala na wydajne zarz±dzanie kontami portali spo³eczno¶ciowych. Na naszym serwerze znajduje siê najnowsza wersja aplikacji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-27 13:07:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Office 365: £atwiej, szybciej, taniej

Ma³e i ¶rednie przedsiêbiorstwa w Polsce czêsto traktuj± zakupy nowych technologii bardziej jak koszt, ni¿ inwestycjê. Nie dostrzegaj± tak¿e korzy¶ci, jakie mog± osi±gn±æ dziêki zastosowaniu rozwi±zañ informatycznych. Tymczasem, w³a¶nie dziêki nowoczesnym i prostym w obs³udze narzêdziom do komunikacji, firma mo¿e istotnie ograniczyæ wydatki na podró¿e i dojazdy oraz rozmowy telefoniczne i inne koszty biura, oszczêdzaj±c nawet 40%1 swoich kosztów. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, a tym wiêkszej konkurencji na rynku, poszukiwanie mo¿liwo¶ci rozwoju - zwiêkszania sprawno¶ci i efektywno¶ci swojego biznesu oraz jego zyskowno¶ci - ma jeszcze wiêksze znaczenie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-27 12:44:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Firefox 12.0 - najnowsza wersja przegl±darki dostêpna na naszym serwerze

Mozilla Firefox to jedna z najpopularniejszych przegl±darek internetowych. Najnowsza jej wersja dostêpna jest do pobrania na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-25 09:53:18 (¼ród³o: IDG.pl)

7 pakietów biurowych dla platformy Android

Od Google Docs do ThinkFree Office Mobile. Prezentujemy kilka pakietów biurowych dla urz±dzeñ mobilnych opartych na Androidzie. Aplikacje dzia³aj± dobrze nie tylko na smartfonach ale równie¿ na tabletach. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-20 19:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

NextPVR 2.4.3 - nagrywanie telewizji internetowej

NextPVR to program, który umo¿liwia nagrywanie telewizji internetowej. Najnowsza wersja aplikacji udostêpniona jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-20 15:32:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak skonwertowaæ e-booka w ePUB na format zgodny z Kindle?

Kindle zdoby³ ju¿ w Polsce du¿± popularno¶æ, ale... naszym kraju wci±¿ dominuje format ePUB, którego Kindle nie odtwarza. Jak dokonaæ konwersji e-booka w formacie ePUB na format, który mo¿emy odczytaæ w Kindle? Pomo¿e nam w tym Calibre. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-18 15:27:52 (¼ród³o: IDG.pl)

easyHDR 2.13.3 - najnowsza wersja programu do tworzenia obrazów HDR

easyHDR to aplikacja, dziêki której bêdziemy mogli tworzyæ niezwykle atrakcyjne obrazy. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-18 13:35:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Hippo Animator - stwórz animowane elementy na swoj± stronê

Hippo Animator to aplikacja, dziêki której bêdziemy mogli stworzyæ efektowne animacje przeznaczone na strony internetowe. Najnowsza wersja programu dostêpna jest na naszym serwerze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-17 14:23:42 (¼ród³o: IDG.pl)

TP zniknê³o z sieci - teraz pozosta³ ju¿ tylko Orange

Strona TP zniknê³a ju¿ z internetu. Orange ostatecznie zastêpuje Telekomunikacjê Polsk±. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-17 08:40:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyski wirtualne atakuj± czyli czas na dyski w chmurze

Rok 2012 bêdzie z pewno¶ci± rokiem, w którym dyski w chmurze zyska³y sobie popularno¶æ - okazuje siê, ¿e mamy ju¿ naprawdê du¿y wybór wirtualnych dysków i mo¿emy na nich trzymaæ w³asne pliki. Oto szybki przegl±d najciekawszych dysków w sieci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-17 07:33:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Android Phone Name Generator - program, który wymy¶la nazwy dla telefonów z Androidem

Producentów smartfonów z Androidem jest wielu, a ka¿dy z nich ma w swojej ofercie po kilka modeli... Trzeba wiêc jako¶ je wyró¿niæ. Skoro sprzêtowo s± do¶æ podobne, wiêc stawiaj± na oryginaln± nazwê. Sk±d producenci bior± pomys³y na takie nazwy? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-06 10:15:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Trojan Remover - sprawd¼, czy twój pecet jest czysty

Sieæ niestety sta³a siê miejscem pe³nym ró¿nego rodzaju z³o¶liwego oprogramowania. Jego twórcy szukaj± przeró¿nych sposobów, by zainfekowaæ nasze komputery i niejednokrotnie im siê to udaje. Nie jeste¶my jednak bezbronni. Jednym z narzêdzi, których mo¿emy u¿yæ jest Trojan Remover. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-05 12:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kilka ciekawych ¿artów primaaprilisowych 2011

Zbli¿a siê Prima Aprilis co wydaje siê byæ dobr± okazj± do przypomnienia kilku zesz³orocznych ¿artów opublikowanych w Sieci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-30 22:19:21 (¼ród³o: IDG.pl)

GG po prostu - reaktywacja czy rewolucja?

GG sta³o siê prostsze. Ale tak¿e przejrzystsze, odchudzone i gruntownie przeprojektowane. Faktycznie przypomina najlepsze czasy tego komunikatora. Nowe GG bez numerka to nie tylko powrót do ¼róde³, ale tak¿e ca³a nowa platforma komunikacyjna, w której dostajemy pocztê GG, dysk wirtualny na nasze pliki oraz bezp³atne aplikacje dzia³aj±ce w ramach GG. Czy reaktywacja GG to w istocie rewolucja? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-29 19:02:47 (¼ród³o: IDG.pl)

NetSetMan - darmowe narzêdzie dla administratorów sieci

NetSetMan to aplikacja, która przyda siê ka¿demu administratorowi sieci. Jej najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-27 13:26:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Wise Disk Cleaner - oczy¶æ dysk z niepotrzebnych plików

Wise Disk Cleaner to narzêdzie przydatne w celu oczyszczenia dysku twardego ze zbêdnych plików. Program jest ca³kowicie darmowy, a jego najnowsz± wersjê mo¿ecie pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-27 10:24:01 (¼ród³o: IDG.pl)

MiniBin - zamiennik dla tradycyjnego kosza systemowego

MiniBin to propozycja dla tych, którzy do¶æ maj± tradycyjnego kosza systemowego Windows. Aplikacjê mo¿na oczywi¶cie pobieraæ z naszego serwera, do czego zachêcamy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-25 16:15:28 (¼ród³o: IDG.pl)

MyPasswords - zarz±dzaj swoimi has³ami

MyPasswords jest aplikacj±, która u³atwi nam zarz±dzanie w³asnymi has³ami. Jej najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-25 15:20:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Darmowe aplikacje zabijaj± baterie w smartfonach

Czy wiesz dlaczego tak podejrzanie szybko w smartfonach wy³adowuj± siê baterie? W³a¶nie okaza³o siê, ¿e nie tylko ze wzglêdu na mocne wnêtrze. Winnym wyczerpywania baterii smartfonów okaza³y siê... aplikacje i to darmowe. Jak to mo¿liwe? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-23 18:52:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Streetview ju¿ od wczoraj oficjalnie w Polsce

Us³uga Google Streetview pozwala odbywaæ wirtualne spacery po najró¿niejszych miastach ¶wiata. Do tej pory mogli¶my zwiedzaæ jedynie zagraniczne kraje, ale wczoraj ten fakt uleg³ zmianie, gdy¿ Polska zosta³a dodana do listy 34 krajów, w których ta us³uga jest aktywna. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-23 08:42:40 (¼ród³o: IDG.pl)

System Ninja - zoptymalizuj swojego Windowsa

System Ninja to program, który pomaga w optymalizacji systemu Windows. Jego najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-21 16:58:58 (¼ród³o: IDG.pl)

RedCrab - pobierz zaawansowany kalkulator

RedCrab to kalkulator stworzony z my¶l± o matematykach, fizykach oraz in¿ynierach. Program posiada równie¿ w³asny edytor formu³. Najnowsz± wersjê aplikacji mo¿ecie pobieraæ ju¿ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-21 12:25:15 (¼ród³o: IDG.pl)

DriverMax - proste instalowanie sterowników

DriverMax to aplikacja, która umo¿liwia automatyczn± instalacjê sterowników dla Windowsa. Jej najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-19 17:45:47 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad 3 jailbreak. Nowy Apple iPad z³amany w kilka dni po premierze

Minê³o ledwie dziesiêæ dni od premiery nowego iPada trzeciej generacji, a sprzêtowi magicy ju¿ znale¼li sposób na ominiêcie ograniczeñ technicznych Apple. Jailbreak umo¿liwia zainstalowanie nieautoryzowanego oprogramowania na tabletach iPad 3. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-19 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gom Player - przydatny odtwarzacz multimediów

Gom Player to odtwarzacz multimedialny, który obs³uguje wiêkszo¶æ popularnych formatów. Jego najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-16 16:22:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Wszystkie imiona Androida (dotychczasowe) i dwa... z przysz³o¶ci

Android jako system w smartfonach i tabletach zdobywa wielk± popularno¶æ, tak¿e w Polsce. Z pewno¶ci± zauwa¿yli¶cie te¿, ¿e zielony robot równie¿ przyci±ga uwagê nazwami swoich kolejnych wersji. Co one oznaczaj±? Oto wszystkie imiona Androida. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-15 12:08:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Firefox 11 - co nowego?

Przegl±darka Mozilla Firefox 11.0 jest ju¿ oficjalnie dostêpna. Jakich zmian doczeka³ siê najnowszy "lisek"? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-14 17:57:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Thunderbird 11.0 - ju¿ do pobrania

Mozilla Thunderbird to popularny klient poczty. Jego najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-14 13:33:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Hamster Free Zip Archiver - przydatny archiwizer

Hamster Free Zip Archiver jest w pe³ni darmowym archiwizerem. Jego najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-14 12:59:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Bandicam - program do nagrywania

Bandicam to aplikacja, która pozwala nam nagrywaæ ekran komputera. Jej najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-12 18:04:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Replay Music - ju¿ do pobrania

Replay Music to narzêdzie do nagrywania strumieni audio na dysk komputera. Jego najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-10 22:58:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows Server 8 beta - od strony administratora

Od kilku dni Windows Server 8 w wersji beta jest dostêpny dla wszystkich. Zobaczmy co w tym systemie ma szansê spodobaæ siê administratorom. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-09 19:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

CeBIT 2012: myTaxi zwyciêzc± w kategorii najlepszej aplikacji

Aplikacja myTaxi zdoby³a pierwsz± z nagród tegorocznych targów CeBIT. Jest ona dostêpna dla posiadaczy urz±dzeñ z systemem Android oraz z systemem iOS. Tym samym do twórców - firmy Intelligent Apps GmbH, powêdrowa³o 25 tys. euro. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-09 17:04:55 (¼ród³o: IDG.pl)

RunScanner - darmowa aplikacja diagnostyczna

RunScanner to program diagnostyczny, który umo¿liwia skanowanie komputera pod katem szkodliwego oprogramowania. Jego najnowsz± wersjê mo¿na ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-08 14:37:23 (¼ród³o: IDG.pl)

jAlbum - program do tworzenia internetowej galerii zdjêæ

Darmowy program jAlbum to narzêdzie, które w znacz±cym stopniu usprawni proces tworzenia internetowych galerii. Najnowsz± wersjê aplikacji mo¿na ju¿ pobierac z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-07 17:39:40 (¼ród³o: IDG.pl)

CrystalDiskInfo - narzêdzie do monitorowania dysku twardego

CrystalDiskInfo to narzêdzie dziêki któremu to uzyskamy kompleksowe informacje na temat naszego twardego dysku. Aplikacja jest w pe³ni darmowa i mo¿na j± oczywi¶cie pobraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-06 18:40:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Deskman 11.3 - narzêdzie do ochrony prywatno¶ci

Deskman jest aplikacj±, dziêki której mo¿emy zablokowaæ dostêp do wybranych funkcji systemu. Przyda siê ona do zabezpieczenia swojego komputera przed niepowo³anymi osobami. Najnowsz± wersjê programu mo¿na ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-06 15:35:24 (¼ród³o: IDG.pl)

SharePoint Online dla Office 365 - nowe funkcje

SharePoint Online jest jedn± z us³ug Office 365. Jest ona wersj± online popularnej aplikacji Sharepoint 2010. Ostatnio zosta³a wzbogacona o nowe funkcjonalno¶ci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-06 14:59:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia: aparat 41 Mpix tak¿e w telefonach Windows Phone

41-megapikselowy aparat fotograficzny w smartfonie Nokia 808 PureView oszo³omi³ uczestników targów Mobile World Congress 2012. Niechêæ wywo³a³o jedynie u¿ycie w smartfonie systemu operacyjnego Symbian. Na szczê¶cie Nokia zapowiada, ¿e ju¿ niebawem taki sam aparat pojawi siê w kilku telefonach z systemem Windows Phone. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-06 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Registry Help Free - przyspiesz swój komputer

Registry Help Free to aplikacja, która pozwala nam usprawniæ dzia³anie naszego komputera. Jej najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-04 23:45:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Gmail Notifier Pro - przydatny dodatek ju¿ do pobrania

Gmail Notifier Pro jest dodatkiem przeznaczonym dla klienta poczty. Jego najnowsz± wersjê mo¿ecie ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-01 16:10:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 8 - testy czas zacz±æ

Chcecie wypróbowaæ now± wersjê Windows? System operacyjny Windows 8 w wersji Consumer Preview jest ju¿ gotowy do pobrania. Zobaczcie jak go zdobyæ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-01 00:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LookDisk 5.3 - zapraszamy do pobrania

LookDisk to program, który umo¿liwi nam precyzyjne wyszukiwanie danego tekstu w plikach znajduj±cych siê na naszych dyskach. Mo¿na ju¿ go pobraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-29 20:23:15 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Nastpnakomputery, oprogramowanie