hipermarkety Biznes - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Nastpna

E-administracja w oczach internautów

Rozliczanie podatków oraz wyrabianie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego, paszportu i innych dokumentów osobowych to najpopularniejsze sprawy urzêdowe, do za³atwiania których wykorzystujemy Internet - wynika z badania "E-administracja w oczach internautów".
2010-12-21 10:40:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2010-12-21 10:40:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Epicor kupuje producenta systemów kadrowo-p³acowych

Zakup amerykañskiej spó³ki wyspecjalizowanej w rozwi±zaniach wspieraj±cych zarz±dzanie kapita³em ludzkim ma pozwoliæ na rozszerzenie oferty firmy Epicor. Rozwijane przez przejmowan± spó³kê systemy klasy HCM maj± zostaæ zintegrowane m.in. z systemem Epicor 9. Transakcja, której warto¶æ to ok. 16 mln USD ma zostaæ sfinalizowana jeszcze w tym roku.
2010-12-21 10:17:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Steam: ¶wi±teczna wyprzeda¿

Najwiêkszy serwis internetowy oferuj±cy gry komputerowe rozpocz±³ ¶wi±teczn± promocjê. W obni¿onych cenach mo¿na kupiæ ponad 1000 tytu³ów. Dostêpne s± tak¿e ca³e pakiety gier podzielone tematycznie oraz wed³ug wydawców.
2010-12-21 10:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

UE bada transakcjê przejêcia przez Intel firmy McAfee

Unia Europejska zamierza przyjrzeæ siê bli¿ej planowanemu przejêciu przez Intel firmy McAfee, znanego dostawcy rozwi±zañ bezpieczeñstwa IT. UE chce w pierwszej kolejno¶ci sprawdziæ, czy wprowadzenie przez Intela do produkowanych przez siebie mikroprocesorów technologii opracowanych przez McAfee - nie spowoduje postawienia pozosta³ych dostawców rozwi±zañ do ochrony systemów IT w gorszej pozycji rynkowej.
2010-12-21 08:35:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Tylko co trzecia firma gotowa na zmianê VAT

Z pocz±tkiem stycznia zaczn± obowi±zywaæ nowe stawki podatku VAT. Tymczasem z analiz przeprowadzonych na zlecenie firmy Sage wynika, ¿e na chwilê obecn± jedynie ok. 30 proc. przedsiêbiorstw dysponuje systemami IT w pe³ni przygotowanymi do planowanych zmian.
2010-12-20 16:21:16 (¼ród³o: IDG.pl)

¦wiat czeka na pracowników z Polski

Jak wynika z danych serwisu infoPraca.pl, na pocz±tku grudnia br. w najwiêkszych internetowych gie³dach pracy zamieszczono ponad 600 ofert pracy z krajów spoza Unii Europejskiej. S± to na ogó³ oferty dla wykszta³conych pracowników i specjalistów. Mog± oni rozwa¿yæ mo¿liwo¶æ przeniesienia siê do Rosji, na Ukrainê czy do Kataru.
2010-12-20 14:50:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Agencja NASA sprzedawa³a u¿ywane komputery z poufnymi informacjami

Dziesiêæ komputerów trafi³o na rynek wraz z poufnymi informacjami dotycz±cymi programu lotów wahad³owców, systemu transportu kosmicznego oraz organizacji wewnêtrznych systemów IT w NASA. Pracownicy NASA nie wyczy¶cili twardych dysków komputerów u¿ywanych wcze¶niej w laboratoriach amerykañskiej agencji.
2010-12-20 14:27:17 (¼ród³o: IDG.pl)

¦ledzeni przez w³asne smartfony

Smartfony wiedz± o swoich w³a¶cicielach wszystko albo prawie wszystko: znaj± aktualne miejsce pobytu, historiê po³±czeñ, listê kontaktów, nazwisko w³a¶ciciela oraz numer identyfikacyjny telefonu. Czy mo¿na liczyæ na ich dyskrecjê?
2010-12-20 14:02:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sieciowe porno domy¶lnie zablokowane w Wielkiej Brytanii?

Rz±d Zjednoczonego Królestwa dyskutuje nad wprowadzaniem nowych przepisów maj±cych uniemo¿liwiæ nieletnim natykanie siê na tre¶ci pornograficzne w sieci. Mo¿na mówiæ o cenzurowaniu tre¶ci czy zdrowym rozs±dku?
2010-12-20 13:44:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Sygnity: Robert Tomaszewski na czele pionu dla ma³ych i ¶rednich klientów

Jego zadaniem bêdzie przygotowanie wej¶cia Sygnity na nowy rynek - SMB. Rozpoczêcie dzia³alno¶ci operacyjnej pionu SMB planowane jest na drug± po³owê 2011 roku.
2010-12-20 12:46:59 (¼ród³o: IDG.pl)

TETA otwiera now± spó³kê wyspecjalizowan± w systemach Business Intelligence

Nowy podmiot bêdzie ¶wiadczyæ us³ugi w zakresie projektowania i wdra¿ania systemów bud¿etowania, controllingu oraz raportowania i analiz. Oferta spó³ki TETA BI Center bêdzie skierowana przede wszystkim do ¶rednich i du¿ych przedsiêbiorstw. Do 2012 roku rozwój oprogramowania analitycznego i sieci partnerów ma poch³on±æ ok. 1 mln z³.
2010-12-20 11:35:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy wyrok w sprawie Oracle i SAP zmieni sytuacjê w bran¿y ERP?

Wed³ug wielu osób s±dowe przepychanki pomiêdzy dwoma najwiêkszymi producentami systemów klasy ERP wró¿± problemy dla osób zarz±dzaj±cych ¶rodowiskami IT wykorzystuj±cymi rozwi±zania obu firm. Otwarte pozostaje równie¿ pytanie, czy wyrok w sporze Oracle-SAP nie wp³ynie na zmniejszenie poda¿y ¶wiadczonych niezale¿nie od producentów us³ug wsparcia technicznego dla oprogramowania biznesowego.
2010-12-20 09:38:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: ¯yrardów

Gmina uruchomi³a 10 punktów darmowego dostêpu do Internetu.
2010-12-19 16:47:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: P³aska

Zapewnie dostêpu do Internetu mieszkañcom tej gminy w powiecie augustowskim ma byæ szans± na jej szybszy rozwój.
2010-12-18 08:43:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: Iwonicz-Zdrój

Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Iwonicz-Zdrój to projekt udostêpnienia Internetu socjalnego prowadzony w powiecie kro¶nieñskim, województwo podkarpackie.
2010-12-18 08:37:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: ¦wiecie

W województwie kujawsko-pomorskim projekt e-¦wiecie ma zapewniæ dostêp do Internetu dla osób zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym.
2010-12-18 08:36:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: miasto £ód¼

Projekt £ódzka Regionalna Sieæ Teleinformatyczna ma na celu zbudowanie jednolitej infrastruktury teleinformatycznej, która "pozwoli na zwiêkszenie dostêpno¶ci do mediów elektronicznych, a tak¿e podniesie atrakcyjno¶æ obszarów zagro¿onych tzw. wykluczeniem cyfrowym dla operatorów ¶wiadcz±cych us³ugê tzw. ostatniej mili".
2010-12-18 08:34:07 (¼ród³o: IDG.pl)

FBI aresztuje mened¿erów firm Dell i AMD

Przedstawiciele FBI poinformowali o zatrzymaniu przedstawicieli kierownictwa ¶redniego szczebla z czterech firm dzia³aj±cych w bran¿y IT. Mened¿erom z firm Dell, AMD, Flextronics i TSMC postawiono zarzuty handlu niejawnymi, wewnêtrznymi informacjami dotycz±cymi dzia³alno¶ci swoich pracodawców.
2010-12-17 17:47:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Google z muzyk± w chmurze

Wed³ug niepotwierdzonych raportów, amerykañski gigant ma na oku kolejn± us³ugê. Tym razem Google chcia³by wkroczyæ w ¶wiat muzyki. Nie wiadomo jednak czy kupi ju¿ istniej±cy serwis czy te¿ bêdzie próbowa³ stworzyæ co¶ w³asnego.
2010-12-17 15:21:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud computing zmieni technologie bazodanowe

Statystycznie ponad jedna trzecia administratorów baz danych uwa¿a, ¿e w najbli¿szych latach najwa¿niejsze zmiany w zakresie technologii bazodanowych bêd± wi±zaæ siê z popularyzacj± modelu cloud computing. Co czwarty administrator twierdzi, ¿e motorem zmian w zakresie baz danych bêd± technologie wirtualizacyjne.
2010-12-17 15:16:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Atos Origin i Capgemini konsoliduj± europejski rynek us³ug IT

Przedstawiciele firmy Atos Origin zapowiedzieli zamiar przejêcia wiêkszo¶ciowych udzia³ów w firmie Siemens IT Solutions and Services. W³adze firmy Capgemini zapowiedzia³y natomiast zamiar przejêcia niemieckiego dostawcy us³ug IT dla bankowo¶ci. Obie transakcje maj± wyznaczaæ kierunek rozwoju oferty europejskich dostawców tego rodzaju us³ug.
2010-12-17 14:17:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Fuzja Akademii Infovide-Matrix z CTPartners

Od 1 stycznia 2011 r. nast±pi integracja tych dwóch o¶rodków szkoleniowych dzia³aj±cych w ramach Grupy Kapita³owej Infovide-Matrix.
2010-12-17 13:33:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Yahoo! zamyka Delicious, AltaVistê i kilka innych

W sieci pojawi³y siê informacje o planach zamkniêcia przez Yahoo! kilku serwisów. Niektóre natomiast, maj± zostaæ po³±czone. W¶ród serwisów przeznaczonych do zamkniêcia jest Delicious, pionier w dziedzinie spo³eczno¶ciowego gromadzenie linków.
2010-12-17 12:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kwartalne przychody Oracle blisko 9 mld USD

W drugim kwartale obrachunkowym zamkniêtym z koñcem listopada przychody amerykañskiego koncernu wynios³y 8,6 mld USD i by³y o 47 proc. wy¿sze ni¿ przed rokiem. Wzrosty to w du¿ej mierze wynik fuzji z Sun. Tylko na linii systemów Exadata amerykañski gigant zarobi³ ok. 2 mld USD. Zysk netto zwiêkszy³ siê o 28 proc.
2010-12-17 12:08:37 (¼ród³o: IDG.pl)

UE: W 2015 r. przestaniemy chodziæ do urzêdów?

Komisja Europejska opracowa³a piêcioletni plan, którego celem jest zwiêkszenie mo¿liwo¶ci kontaktu elektronicznego z administracj± centraln± i samorz±dow±. Program na lata 2011-2015 u³atwi ¿ycie przedsiêbiorcom, którzy nawet 8 na 10 spraw bêd± mogli za³atwiæ w sieci.
2010-12-17 09:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: miasto Pruszków

Powiat pruszkowski w województwie mazowieckim prowadzi projekt o nazwie "Bezprzewodowa sieæ dostêpu do Internetu w Pruszkowie".
2010-12-17 08:28:08 (¼ród³o: IDG.pl)

A.pl otwiera siê na Olsztyn

W grudniu, delikatesy internetowe A.pl rozpoczê³y dzia³alno¶æ w drugim po Warszawie mie¶cie. Partnerem A.pl jest Grupa Bomi, w³a¶ciciel popularnej na Warmii i Mazurach sieci sklepów RAST.
2010-12-17 07:40:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Robot sterowany ruchem d³oni

Japoñscy naukowcy zapreentowali ramiê robota, którym steruje siê poprzez ruch w³asnej rêki. Robot odczytuje gesty i wykonuje je wraz z cz³owiekiem. Wynalazcy spodziewaj± siê, ¿e zostanie wykorzystany w interfejsach 3D oraz pracy zdalnej.
2010-12-16 16:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy rzuc± siê na tablety?

W przysz³ym roku dwukrotnie zwiêkszy siê liczba amerykañskich firm, których pracownicy bêd± korzystaæ z tabletów - prognozuje firma ChangeWave Research. Z jej analiz wynika, ¿e przyt³aczaj±c± wiêkszo¶æ kupowanych przez firmê tabletów (8 na 10) stanowiæ bêd± iPady firmy Apple.
2010-12-16 15:31:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: Tychy

"Daæ szansê Tyszanom" to projekt Internetu socjalnego na ¦l±sku. Projekt jest skierowany do osób zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym.
2010-12-16 12:37:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: Bochnia, Trzciana i Drwinia

Starostwo Powiatowe w Bochni uruchomi³o w powiecie bocheñskim 7 punktów dostêpu do bezp³atnego Internetu. Hotspoty dzia³aj± w Bochni, gminie Trzciana i Drwinia.
2010-12-16 12:18:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Adblock Plus pojawi siê w Chrome Web Store

Najchêtniej pobierany dodatek do Firefoksa wkrótce trafi do Chrome Web Store. Wladimir Palant zdecydowa³, ¿e Adblock Plus jednak pojawi siê w przegl±darce Google Chrome.
2010-12-16 11:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

XVIII Olimpiada Informatyczna: IT staje siê specjalno¶ci± m³odych Polaków

¦wiadczyæ mo¿e o tym prawie 1000 uczestników tegorocznej edycji Olimpiady skierowanej do uczniów szkó³ ¶rednich i gimnazjów. W³a¶nie zakoñczy³ siê jej pierwszy etap.
2010-12-16 11:09:01 (¼ród³o: IDG.pl)

UKE obni¿y ceny SMS-ów

Urz±d Komunikacji Elektronicznej przyj±³ decyzje regulacyjne dla piêciu operatorów na rynku SMS. Urz±d chce, aby sieci Play, Plus, Era, Cyfrowy Polsat i Orange ustali³y ostateczn± cenê terminacji pojedynczego SMS-a na nie wiêcej ni¿ 5 groszy. Obecnie, cena wynosi ¶rednio 15 groszy.
2010-12-16 10:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: Przasnysz

Computerworld.pl zacz±³ zbieraæ informacje na temat Internetu socjalnego udostêpnianego przez polskie gminy ich mieszkañcom. Zebrali¶my ju¿ ponad 20 ankiet, od dzi¶ (16 grudnia) zaczniemy je opisywaæ na naszych stronach. Zaczynamy od Przasnysza.
2010-12-16 09:00:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Nook Color z Androidem 2.2 w styczniu

Barnes & Noble ma zamiar wprowadziæ Androida 2.2 Froyo do e-czytników Nook Color. U¿ywanie ich stanie siê bardziej zbli¿one do korzystania z typowego tabletu. Zostan± te¿ przygotowane aplikacje specjalnie dla tego urz±dzenia
2010-12-15 15:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

O wydajno¶ci czêsto decyduje RAM

Trzy podstawowe standardy konstrukcji serwerów wolnostoj±cych, stela¿owych i kasetowych od lat dominuj± na rynku i na razie nie widaæ perspektyw na popularyzacjê innych rozwi±zañ. Ale niezale¿nie od architektury jednym z podstawowych elementów maj±cych wp³yw na wydajno¶æ, zw³aszcza w systemach zwirtualizowanych, jest pojemno¶æ pamiêci RAM.
2010-12-15 15:00:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Ju¿ wkrótce pe³nomocnictwa bêd± w sieci

Przegl±daj±c witrynê internetow± Ministerstwa Gospodarki, mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e misj± Ministerstwa jest "stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej". Znaj±c polskie realia, mo¿na i nale¿y przypuszczaæ, ¿e jeszcze sporo wody w Wi¶le up³ynie, nim ten szczytny cel zostanie zrealizowany, niemniej jednak warto odnotowaæ kroki, które maj± nas do tego celu przybli¿yæ. Jednym z nich jest wprowadzenie elektronicznego rejestru przedsiêbiorstw.
2010-12-15 14:36:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Asus liczy na tablety

Tajwañski koncern Asustek Computer zapowiedzia³, i¿ w przysz³ym roku zamierza sprzedaæ co najmniej 20 mln notebooków. Przedstawiciele firmy licz± te¿ na sukces swoich tabletów - spodziewaj± siê, ¿e 2011 r. udzia³ Asusa w globalnym rynku tych urz±dzeñ bêdzie "dwucyfrowy".
2010-12-15 14:26:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Za Charlesem Phillips’em do Inforu przyszli kolejni

W pa¼dzierniku dyrektorem generalnym firmy Infor zosta³ Charles Phillips, by³y wiceprezes Oracle. Teraz do grona kierowniczego Inforu do³±cza kolejnych trzech by³ych pracowników Oracla - Duncan Angove, Pam Murphy oraz Stephan Scholl.
2010-12-15 14:06:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktywny rynek fuzji i przejêæ

W mijaj±cym roku na polskim rynku fuzji i przejêæ wolumen transakcji wyniós³ ok. 11 mld euro, by³ to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2009 - wynika z szacunków ekspertów Obszaru Rynków Kapita³owych Banku Zachodniego WBK.
2010-12-15 12:31:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Student Politechniki Gdañskiej zwyciêzc± konkursu Decode Tieto

Wczoraj zakoñczy³ siê ogólnopolski konkurs programistyczny "Decode Tieto". Zadanie fina³owe polega³o na napisaniu programów, które zmierzy³y siê ze sob± w rozgrywkach opartych o regu³y gry strategicznej. Zwyciê¿y³ Tomasz Richert, student Politechniki Gdañskiej.
2010-12-15 11:58:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: 10 najbardziej innowacyjnych polskich firm IT

Opisuj±c polski rynek informatyczny nieustannie trafiamy na niewielkie, innowacyjne polskie firmy zbudowane w oparciu o nietuzinkow± wiedzê za³o¿ycieli.
2010-12-15 11:49:39 (¼ród³o: IDG.pl)

8 zasad bezpiecznych zakupów w Internecie

Wchodzimy w okres szczytowej przed¶wi±tecznej gor±czki zakupowej. Wielu z nas zdecyduje siê na zakup prezentów online, by unikn±æ t³oku i kolejek w centrach handlowych. Zobacz, jak to robiæ bezpiecznie.
2010-12-15 11:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polski e-commerce rekrutuje

Koniec roku to okazja do znalezienia pracy w e-commerce, a w tym roku jest jej o 76% wiêcej w porównaniu z 2009 - wynika z danych otoPraca.pl.
2010-12-15 09:48:23 (¼ród³o: IDG.pl)

GOG.com rozpocz±³ ¶wi±teczn± megapromocjê

Serwis Good Old Games, od pocz±tku grudnia, ka¿dego dnia robi³ swoim u¿ytkownikom niespodzianki. Ostatnia, 14 niespodzianka, mia³a przyæmiæ wszystkie pozosta³e. Dzi¶ okaza³o siê, ¿e jest ni± promocja ponad 300 gier, która potrwa przez najbli¿sze tygodnie.
2010-12-14 16:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirtualne ¿ycie Amerykanów

Amerykanie spêdzaj± w internecie tyle samo czasu co przed telewizorami - wynika z badania Forrestera.
2010-12-14 16:12:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Przegra³ wybory i zabra³ Internet

By³y wójt Stanis³aw Wo³oszkiewicz zapowiada³ przed wyborami, ¿e je¶li nie zostanie wybrany, od³±czy w U¶cimowie dostêp do sieci. Kilka dni po przegranych wyborach, bezp³atny Internet znikn±³.
2010-12-14 16:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Miliardy aplikacji na smartfony

Liczba aplikacji pobieranych na smartfony bêdzie ros³a o 60% rocznie, a przychody przekrocz± 35 mld USD do 2014 roku - wynika z raportu IDC.
2010-12-14 15:39:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport specjalny "Mobilny Internet 50+"

Zespó³ naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej zaprezentowa³ wyniki raportu na temat u¿ytkowania Internetu mobilnego przez osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia.
2010-12-14 15:33:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe e-deklaracje dla podatników

W przysz³ym roku PIT-16, PIT-16a, PIT-19a i PIT-28 bêdzie mo¿na z³o¿yæ w formie e-deklaracji, nawet bez konieczno¶ci posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Z danych MF wynika, ¿e coraz chêtniej kontaktujemy siê z administracj± poprzez internet.
2010-12-14 14:13:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Volition stworzy trylogiê Insane Guillerma del Toro

THQ poda³o nieco wiêcej informacji na temat gry Insane w trakcie imprezy Spike VGA w miniony weekend. S³awny re¿yser ma wspó³pracowaæ ze studiem THQ Volition przy produkcji 3 gier z serii Insane.
2010-12-14 12:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dell daje prawie miliard dolarów za firmê Compellent Technologies

Kierownictwo koncernu Dell z³o¿y³o opiewaj±c± na ok. 960 mln USD ofertê zakupu firmy Compellent Technologies. Dziêki przejêciu amerykañskiego producenta zwirtualizowanych systemów sk³adowania danych Dell zamierza umocniæ w³asn± pozycjê na rynku rozwi±zañ korporacyjnych.
2010-12-13 17:41:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirusy w reklamach Google i Microsoftu

Internetowi przestêpcy zdo³ali wprowadziæ z³o¶liwe oprogramowanie do systemów e-reklamy, nale¿±cych do koncernów Google oraz Microsoft.
2010-12-13 12:08:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Skype wspó³pracuje z ONZ

Pracownicy organizacji humanitarnych w najbardziej odleg³ych czê¶ciach ¶wiata otrzymali tani sposób komunikowania siê ze znajomymi, przyjació³mi i rodzinami. Jest on efektem partnerstwa pomiêdzy wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchod¼ców (UNHCR) i firm± Skype.
2010-12-13 11:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sieæ reklamowa z europejskimi aspiracjami

Po nieudanej próbie przejêcia Adnetu, tajemniczy inwestor tworzy w³asn± sieæ reklamow±. Evolution Media Net, bo tak nazywa siê nowa sieæ, ma w przysz³o¶ci staæ siê czê¶ci± ogólnoeuropejskiej struktury.
2010-12-13 10:39:57 (¼ród³o: IDG.pl)

"Strategia przejêcia" - wywiad z Patrickiem McGovern, za³o¿ycielem IDG

Ma³o na ¶wiecie takich ekspertów w dziedzinie technologii i biznesu jak Patrick McGovern, prezes najwiêkszego wydawnictwa technologicznego na ¶wiecie: International Data Group. Przy okazji ostatniej wizyty w Polsce udzieli³ nam odpowiedzi na kilka pytañ i podzieli³ siê swoj± wizj± zmian w nadchodz±cych latach.
2010-12-13 10:25:45 (¼ród³o: IDG.pl)

10 najbardziej innowacyjnych polskich firm IT

Opisuj±c polski rynek informatyczny nieustannie trafiamy na niewielkie, innowacyjne polskie firmy zbudowane w oparciu o nietuzinkow± wiedzê za³o¿ycieli.
2010-12-13 07:17:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook, nowe technologie i przysz³o¶æ IDG - wywiad z Patrickiem McGovernem

Ma³o na ¶wiecie takich ekspertów w dziedzinie technologii i biznesu jak Patrick McGovern, prezes najwiêkszego wydawnictwa technologicznego na ¶wiecie: International Data Group. Przy okazji ostatniej wizyty w Polsce udzieli³ nam odpowiedzi na kilka pytañ i podzieli³ siê swoj± wizj± zmian w nadchodz±cych latach.
2010-12-10 17:00:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Wielka Brytania: nastoletni e-przestêpca

Nastolatek z Manchesteru zosta³ aresztowany po tym, jak z³apano go na sprzeda¿y narzêdzia "Phenom Booter". Jest ono u¿ywane do ataków na serwery i wyrzucania z nich graczy popularnej serii gier Call od Duty.
2010-12-10 16:09:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Przestoje wynikaj±ce z problemów w dzia³aniu IT kosztuj± miliardy euro

Straty ponoszone przez europejskie firmy w wyniku przestojów zwi±zanych z nieprawid³owym funkcjonowaniem ¶rodowiska informatycznego siêgaj± 17 mld euro rocznie.
2010-12-10 15:52:12 (¼ród³o: IDG.pl)

W ZUS-ie wszystko za³atwimy przez Internet

ZUS poinformowa³, ¿e od 2012 roku ubezpieczeni bêd± mogli przez Internet sprawdzaæ stan swoich kont i hipotetyczn± emeryturê, a w³a¶ciciele firm drog± elektroniczn± za³atwi± wszystkie rozliczenia. Przez Internet bêdzie mo¿na siê te¿ umówiæ ze specjalist± ZUS, a w placówkach stan± urzêdomaty.
2010-12-10 15:27:00 (¼ród³o: IDG.pl)

KRUS kupuje system ERP za 16 mln z³

Oprogramowanie ma przyczyniæ siê do podniesienia efektywno¶ci KRUS m.in. dziêki usprawnieniu procesów obiegu informacji. Wdro¿enie bêdzie sfinansowane z po¿yczki udzielonej przez Bank ¦wiatowy. Za uruchomienie systemu bazuj±cego m.in. na wybranych modu³ach pakietu Oracle E-Business Suite odpowiadaæ bêd± konsultanci firmy Comarch.
2010-12-10 13:17:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Biznesowa netykieta

GoldenLine, LinkedIn i Profeo to popularne serwisy spo³eczno¶ciowe nastawione na biznes i pracê. Obowi±zuj±ca netykieta jest tu ostrzejsza, bo ³atwiej o utratê partnerów, klientów i wiarygodno¶ci. Opracowali¶my 10 zasad obecno¶ci w serwisach biznesowych.
2010-12-10 12:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Trend Micro przejmuje Mobile Armor

Trend Micro poinformowa³a o podpisaniu umowy w sprawie nabycia firmy Mobile Armor specjalizuj±cej siê w rozwi±zaniach zabezpieczaj±cych dane. Posuniêcie to ma na celu rozszerzenie oferty produktów Trend Micro do ochrony danych.
2010-12-10 09:00:44 (¼ród³o: IDG.pl)

¦wi±teczne niespodzianki na GOG.com

Od 1 do 14 grudnia Good Old Games codzienni ods³ania jedn± niespodziankê. Ostatnia, która pojawi siê 14 grudnia ma przyæmiæ wszystkie pozosta³e. Fani GOG.com uczestnicz± w konkursach i czekaj± na kolejne prezenty.
2010-12-09 16:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sojusz cloud computing Cisco i BMC

Cisco i BMC Software zawar³y strategiczny sojusz, którego celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych rozwi±zañ do obs³ugi infrastruktur cloud computing. Firmy zapowiedzia³y równie¿ wprowadzenie nowego rozwi±zania typu cloud - zintegrowanej platformy wdro¿eniowej Integrated Cloud Delivery Platform.
2010-12-09 15:06:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Foursquare ma 5 milionów u¿ytkowników

Prezes Foursquare pochwali³ siê najnowszymi informacjami na temat liczby u¿ytkowników serwisu. Ponoæ jest ich ju¿ piêæ milionów. Nie ta liczba jest jednak najwa¿niejsza. Wra¿enie robi przyrost osób korzystaj±cych z serwisu spo³eczno¶ciowego.
2010-12-09 13:47:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Cyberwojna - po której jeste¶ stronie?

Grupa Anonymous zablokowa³a stronê internetow± kart p³atniczych Visa. To kolejne dzia³anie u¿ytkowników 4chana, którzy atakuj± strony bankowe w odwecie za Wikileaks. Atak opisano na Twitterze, a serwis skasowa³ ju¿ konto "anonimowych".
2010-12-09 11:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xevin Investments i Red Sky inwestuj± w Bezokularow.pl

Nale¿±cy do popularnego blogera, Wojciecha Kyciaka, sklep Bezokularow.pl znalaz³ inwestora.
2010-12-09 09:58:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Chmury obliczeniowe coraz popularniejsze w regionie EMEA

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy CA Technologies, wirtualizacja serwerów jest coraz bardziej powszechna w Europie ¦rodkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wdro¿y³a lub zamierza j± wdro¿yæ w najbli¿szym czasie a¿ 74% organizacji IT z tego regionu.
2010-12-09 09:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ING i UM w Gliwicach maj± najlepsze Intranety

Zdaniem Jury Konkursu Internale 2010, najlepszy Intranet w Polsce maj± ING Us³ugi Finansowe, VB Leasing Polska i Urz±d Miejski w Gliwicach. Natomiast najwiêksz± innowacj± w Intranetach mo¿e poszczyciæ siê Kompania Piwowarska. W zwyciêskich firmach Intranety coraz czê¶ciej przypominaj± wewnêtrzne facebooki i twittery.
2010-12-09 09:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT polsk± specjalno¶ci± eksportow±

W debacie przygotowanej przez COMPUTERWORLD i PARP próbowali¶my wyró¿niæ najwa¿niejsze bariery przeszkadzaj±ce firmom w miêdzynarodowym rozwoju. Okazuje siê, ¿e wcale nie jest to brak pieniêdzy, tylko raczej niska ¶wiadomo¶æ szans rynkowych oraz brak wyrobionej marki Polski jako potentata w dziedzinie IT. Wiceminister gospodarki obieca³ podczas naszej dyskusji, ¿e rz±d bêdzie robi³ wszystko, aby rodzime przedsiêbiorstwa informatyczne rozwinê³y skrzyd³a na miêdzynarodowej arenie.
2010-12-08 21:39:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Aplikacje PlayBooka w BlackBerry App World

Aplikacje dla nadchodz±cego tableta BlackBerry PlayBook bêd± dostêpne w firmowym sklepie z oprogramowaniem BlackBerry App World. Deweloperzy maj± otrzymywaæ darmowe tablety PlayBook, je¶li ich aplikacje zostan± zatwierdzone do dystrybucji.
2010-12-08 17:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polscy informatycy nie pojad± do Niemiec

1 maja 2011 roku Niemcy otworz± swój rynek pracy dla polskich pracowników. Wielu ofert pracy mog± spodziewaæ siê specjali¶ci IT, ale nie przewiduje siê masowych migracji informatyków za zachodni± granicê. Agencje rekrutacyjne przewiduj±, ¿e do Niemiec wyjad± g³ównie pracownicy fizyczni.
2010-12-08 15:48:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak polskie samorz±dy buduj± Internet

W Polsce mamy do wydania 6 mld z³ na inwestycje szerokopasmowe. Computerworld sprawdza czy gminy i powiaty wykorzystuj± te pieni±dze i jakie projekty realizuj±.
2010-12-08 15:02:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Vobis od¶wie¿a e-sklep

Firma Vobis zaprezentowa³a now± wersjê swojego sklepu internetowego. Przy okazji ujawniono tak¿e, ¿e obroty sklepu w porównaniu z 2009 r. wzros³y o 30 proc.
2010-12-08 14:03:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Szwedzkie DLP

Cryptzone, szwedzka firma specjalizuj±ca siê w rozwijaniu systemów do zabezpieczania danych, zaktywizowa³a siê ostatnio na polskim rynku, wprowadzaj±c do sprzeda¿y pe³n± ofertê swoich produktów do zabezpieczania przed wyciekami danych.
2010-12-08 11:17:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Google otwiera Chrome Web Store

Korporacja Google uruchomi³a swój sklep aplikacji dla u¿ytkowników przegl±darki Chrome. W¶ród dostawców rozszerzeñ wymieniæ mo¿na Amazon, Electronic Arts i New York Times. Web Store dzia³a obecnie w USA, a do Polski trafi na pocz±tku roku 2011.
2010-12-08 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Za³o¿yciel WikiLeaks zatrzymany

Julian Assange, twórca i szef kontrowersyjnego serwisu internetowego WikiLeaks, zosta³ zatrzymany w Londynie w zwi±zku z zarzutami o gwa³t i molestowanie seksualne.
2010-12-07 14:53:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Google eBooks - startuje cyfrowa ksiêgarnia

Zgodnie z przewidywaniami, Google uruchomi³ swoj± wirtualn± ksiêgarniê. Otrzyma³a ona - wbrew wcze¶niejszym zapowiedziom - nazwê Google eBooks. Czytelnicy mog± dziêki niej zapoznaæ siê miêdzy innymi z trzema milionami darmowych tytu³ów.
2010-12-07 12:10:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple buduje w³asne miasto

S³ynny architekt Norman Foster ma zaprojektowaæ kampus Apple. Powstanie on na stu akrach, które korporacja odkupi³a od firmy Hewlett-Packard. Ju¿ przed wbiciem pierwszej ³opaty w ziemiê, miasteczko zapowiada siê bardzo ciekawie.
2010-12-06 17:32:29 (¼ród³o: IDG.pl)

NASA: nanorurki 10 razy czarniejsze od czerni

Naukowcy z NASA przy u¿yciu nanotechnologii stworzyli materia³ 10 razy czarniejszy od czarnej farby stosowanej do t³umienia ¶wiat³a rozproszonego w instrumentach obserwacyjnych i pomiarowych. Dziêki wynalazkowi astronomowie bêd± widzieæ dalej i dok³adniej.
2010-12-06 16:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ASTER przejêty przez UPC Polska

Liberty Global, w³a¶ciciel UPC Polska, podpisa³ umowê o zakupie sieci ASTER. Firma przejmie 100 proc. akcji polskiego dostawcy telewizji kablowej, telefonii i internetu. £±czna warto¶æ transakcji to oko³o 2,4 mld z³otych.
2010-12-06 12:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Grupa e-budownictwo.pl odchodzi z sieci IDMnet

Grupa e-budownictwo.pl, w³a¶ciciel stron forumbudowlane.pl czy e-mieszkanie.pl, nie przed³u¿y³a umowy z sieci± reklamow± IDMnet.
2010-12-06 12:10:23 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: rynek dyskowych pamiêci masowych ma siê dobrze

Przychody na rynku dyskowych systemów pamiêci masowej zamknê³y siê w III kwartale br. sum± 7 mld USD (porównuj±c rok do roku wzrost o 18%), donosi IDG. Pojemno¶æ wszystkich takich systemów osi±gnê³a warto¶æ 4299 petabajtów (o 65,2% wiêcej ni¿ rok temu).
2010-12-06 11:55:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac AppStore: Apple podaje zasady

Firma z Cupertino na swoim blogu poda³a kilka zasad dotycz±cych funkcjonowania AppStore dla Mac OS. Pojawi³y siê pewne zmiany w stosunku do AppStore dla urz±dzeñ mobilnych.
2010-12-06 10:02:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy Tab - milion egzemplarzy

Samsung sprzeda³ pierwszy milion urz±dzeñ Galaxy Tab. Koreañska firma zwiêkszy³a swoje prognozy, zapowiadaj±c, ¿e jeszcze w tym roku tablet kupi nawet 500 tysiêcy osób.
2010-12-06 08:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Zdalna praca wa¿niejsza ni¿ zarobki

Cisco zaprezentowa³o wyniki miêdzynarodowego badania dotycz±cego miejsc wykonywania pracy. Wynika z nich ¿e trzech na piêciu pracowników uwa¿a, ¿e wydajna praca nie wymaga ju¿ ich fizycznej obecno¶ci w biurze. Mo¿liwo¶æ pracy w dowolnym miejscu i czasie jest dla pracowników wa¿niejsza ni¿ wy¿sze zarobki.
2010-12-03 18:42:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Amazon inwestuje w Living Social

Plotki o tym, ¿e Google zamierza kupiæ Groupon kr±¿± w sieci od kilku dni. Tymczasem Amazon zainwestowa³ w jego najwiêkszego rywala - Living Social. Szykuje siê starcie gigantów?
2010-12-03 15:55:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Google - blokady antypirackie

Wyszukiwarka Google wprowadza mechanizmy, które utrudni± poszukiwanie fraz blisko spokrewnionych z piractwem i blokuje strony ³ami±ce prawa autorskie. Wszystko to element wiêkszego planu zniszczenia pirackich stron w sieci.
2010-12-03 15:25:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Motorola: podzia³ na dwie firmy

Amerykañska firma Motorola zmieni wkrótce nazwê na Motorola Solutions. Z korporacji zostanie te¿ wyodrêbniona druga firma - Motorola Mobile, która skupi siê na klientach indywidualnych i telefonii komórkowej.
2010-12-03 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sklepy w których internauci kupi± prezenty

85 proc. polskich internautów planuje kupiæ w tym roku bo¿onarodzeniowe prezenty w sieci. Konkretnie na Allegro.pl, ale nie tylko.
2010-12-03 13:49:40 (¼ród³o: IDG.pl)

S³absza pozycja Cisco na rynku prze³±czników Ethernet

Firma analityczna Oppenheimer uwa¿a, ¿e pomimo uzyskania niez³ych wyników w tym roku (chocia¿ przewidywania by³y bardziej optymistyczne), pozycja Cisco na rynku prze³±czników Ethernet bêdzie s³abn±æ w 2011 r.
2010-12-03 12:54:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Wikileaks.org zamkniête, s± ju¿ nowe adresy

Najpierw Amazon usun±³ Wikileaks ze swoich serwerów, a teraz dostawca DNS zdecydowa³ siê odci±æ organizacjê od nazwy domeny. Wikileaks nazywa to "morderstwem" i przenosi siê do Szwajcarii.
2010-12-03 11:26:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Ranking marek: TP i Era w czo³ówce, ale ze spadkiem, Allegro i nk.pl na szczytach

Jak pokazuje tegoroczny ranking "Marki polskie 2010" przeprowadzony przez "Rzeczpospolit±", firmy z bran¿y telekomunikacyjnej straci³y w ostatnim czasie si³ê i moc. Mimo spadków Telekomunikacji Polskiej i Erze uda³o siê pozostaæ w pierwszej pi±tce. Spó³ki z bran¿y internetowej zawojowa³y jednak rankingi bran¿owe. Nk.pl na czele us³ug, a Allegro.pl handlu.
2010-12-02 19:20:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Google szykuje wirtualn± ksiêgarniê

Dziennikarze Wall Street Journal donosz±, ¿e jeszcze w tym roku wystartowaæ ma Google Editions. Bêdzie to wirtualna ksiêgarnia, która ma wstrz±sn±æ t± czê¶ci± rynku.
2010-12-02 17:35:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Producent BlackBerry zainwestuje w rozwój interfejsów obs³ugi swoich urz±dzeñ

Przedstawiciele kierownictwa kanadyjskiej firmy Research In Motion ujawnili plany zakupu szwedzkiej firmy The Astonishing Tribe wyspecjalizowanej m.in. w tworzeniu nowatorskich interfejsów obs³ugi dla urz±dzeñ i aplikacji mobilnych. Ma to byæ dzia³anie wymierzone przeciwko firmie Apple.
2010-12-02 17:32:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Zdjêcie do CV. Jak unikn±æ b³êdu w doborze fotografii

Dobre wra¿enie mo¿na zrobiæ tylko za pierwszym razem - albo wcale. Nawet najlepsze referencje nie pomog± ci w znalezieniu pracy, je¶li niechlujnie przygotujesz swoje Curriculum vitae.
2010-12-02 15:42:37 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Nastpnakomputery, oprogramowanie