hipermarkety Praca - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpna

Gogle AR rodem z Heavy Rain pomog± policjantom dokonaæ analizy miejsca zbrodni

Rozszerzona rzeczywisto¶æ mo¿e mieæ ró¿ne zastosowania - np. mo¿e zostaæ wykorzystana do wykrywania przestêpstw. Sta³o siê tak ju¿ w innowacyjnej grze kryminalnej Heavy Rain, a za chwilê stanie siê te¿ tak w rzeczywistym ¶wiecie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-08 16:35:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Marcin Sza³ek koñczy pracê w Grouponie

Marcin Sza³ek odchodzi z polskiego Groupona. Szefowanie liderowi zakupów grupowych, zakoñczy wraz z koñcem stycznia. Trwaj± poszukiwania jego nastêpcy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-19 12:18:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia WiFi

Zapraszamy do zapoznania siê z kilkoma darmowymi narzêdziami pomocnymi w planowaniu i zarz±dzaniu sieciami WiFi. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-17 16:07:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Steve Ballmer z Microsoft - trzeci najgorszy technoszef na ¶wiecie?

Steve Ballmer w³asnie zosta³ uznany za trzeciego najgorszego szefa na ¶wiecie w bran¿y technologii. W badaniu obejmuj±cym 50 CEO najwiêkszych firm technologicznych na ¶wiecie Steve Ballmer zaj±³ 3 miejsce od koñca w badaniu na najlepszego szefa. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-15 21:24:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung królem smartfonów - 300 milionów sprzedanych komórek w 2011 roku

Samsung w³a¶nie poinformowa³, ¿e wtym roku sprzeda¿ telefonów komórkowych koreañskiego koncernu przekroczy³a pod koniec listopada a¿ 300 milionów sztuk. To pierwszy raz w historii, gdy koreañskiej firmie udaje siê taka sztuka. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-13 19:05:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczeñstwo w chmurze

¦rodowisko cloud computing ca³y czas siê rozwija, przekonuj±c coraz wiêcej firm do tego, aby wykorzystywa³y to co oferuje. Jest to dla nich op³acalne, poniewa¿ pozwala na zaoszczêdzenie czasu oraz pieniêdzy. Co jednak zrobiæ je¶li boimy siê o bezpieczeñstwo naszych danych? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-30 14:55:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud Computing - budowa

Je¶li wiesz ju¿ czym jest chmura obliczeniowa oraz znasz przyk³ady jej zastosowania na rynku to z pewno¶ci± zainteresuje Ciê tak¿e jej rodzaje struktura na jakiej opiera siê jej dzia³anie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-24 13:04:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Wielki Brat nadchodzi - serwisy spo³eczno¶ciowe stanowi± realne zagro¿enie?

ENISA, najwiêksza europejska agencja (zajmuj±ca siê cyberbezpieczeñstwem) ostrzeg³a, ¿e rozwój serwisów spo³eczno¶ciowych mo¿e doprowadziæ do poczucia permanentnej inwigilacji oraz paranoicznych zachowañ w¶ród ludzi. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-14 22:12:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Roboty pozbawi± nas pracy ju¿ za kilka lat - oto ciemna strona rozwoju technologii

Komputery i roboty mog± zast±piæ ludzi w wykonywaniu tak wielu zawodów, ¿e nied³ugo wp³ynie to dramatycznie na ¶wiatow± ekonomiê i wzrost bezrobocia - prognozuj± analitycy i naukowcy z amerykañskiego MIT. Zmiany ju¿ siê rozpoczê³y... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-08 22:20:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Android Ice Cream Sandwich - zobacz jak wygl±da

Choæ urz±dzeñ z Androidem 4.0 nie ma jeszcze w sprzeda¿y, zapraszamy na wirtualn± wycieczkê po tym systemie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-04 21:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

U¿ytkownicy tabletów nie lubi± p³aciæ za newsy

Wiêkszo¶æ u¿ytkowników tabletów jest niechêtna p³aceniu za korzystanie z serwisów informacyjnych - tak wynika z najnowszych badañ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-27 17:45:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Kalendarz na pulpicie Windows

Wiele zadañ, które tradycyjnie wykonujesz poza komputerem - zu¿ywaj±c przy tym papier i sporo cennego czasu - mo¿esz ju¿ wype³niæ wygodnie i znacznie szybciej, z u¿yciem odpowiednich programów. S± w¶ród nich kalendarze elektroniczne. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-21 23:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepsze praktyki polityki personalnej

Raport Top Employers przygotowany przez Instytut CRF pokazuje trendy w polityce personalnej najlepszych pracodawców w Europie. W raporcie wziêto pod uwagê wyniki badañ przeprowadzone w 444 firmach z Belgii, Francji, Niemiec, W³och, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski, które znalaz³y siê na li¶cie Top Employers 2011.
2011-10-20 15:25:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-18 21:56:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak mo¿e wygl±daæ piek³o pracy w IT

Gdy spêdzi siê wystarczaj±co du¿o czasu w¶ród specjalistów IT, na pewno trafi siê przynajmniej na jeden z dziewiêciu krêgów piek³a, które niewiele siê ró¿ni± od siarczysto-ognistych opisów rodem z "Boskiej Komedii" Dantego. Na szczê¶cie istnieje sposób ucieczki z tych miejsc! Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-18 21:56:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook Timeline a rozmowy w sprawie pracy

Na konferencji deweloperów F8, Facebook zaprezentowa³ kilka nowo¶ci, które odbi³y siê szerokim echem w ¶wiecie serwisów spo³eczno¶ciowych. Najwiêksz± z nich jest Timeline, czyli o¶ czasu. Jest to zupe³nie nowe podej¶cie do profilu na Facebooku. Taka forma prezentacji informacji mo¿e te¿ mocno wp³yn±æ na nasz± szansê zdobycia pracy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-26 15:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Najatrakcyjniejsi pracodawcy

Dla specjalistów i mened¿erów najatrakcyjniejsze jest zatrudnienie w korporacjach lub firmach miêdzynarodowych. Istotna jest wielko¶æ i presti¿ firmy, styl zarz±dzania i kultura organizacyjna - wynika z drugiej edycji badania Antal International, dotycz±cego najbardziej po¿±danych pracodawców w bran¿y bankowo¶ci i finansów oraz w centrach finansowo - ksiêgowych.
2011-09-14 15:48:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Czym zajmuj± siê pracownicy w godzinach pracy?

Nawet godzinê dziennie statystyczny pracownik spêdza na buszowaniu w internecie w prywatnych celach. Jak wynika z badania firmy Gemius, do cyberslackingu przyznaje siê ok. 90% pracuj±cych osób.
2011-09-12 12:19:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Minimalny spadek bezrobocia w Polsce

Jak poda³ Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w lipcu br. bezrobocie w Polsce spad³o do 9,4%, za¶ w Eurolandzie pozosta³o na poziomie 10%.
2011-08-31 15:05:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft publikuje wideo z ¿yczeniami urodzinowymi dla Linuksa

Niezale¿nie od prawdziwych intencji Microsoft, materia³ wideo jest ciekawy i zdecydowanie wart obejrzenia Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-22 20:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Google naprawi³ b³±d w webmaster tools

Osoba dysponuj±ca dostêpem do Webmaster Tools mog³a, odpowiednio manipuluj±c adresem URL, usuwaæ z indeksu Google dowolne strony (w tym niekoniecznie ze swojej domeny). Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-22 12:04:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Android, iOS, RiM - co jest bezpieczniejsze dla firm?

Do smartfonów w firmach ju¿ siê przyzwyczaili¶my. Tablety te¿ przestaj± byæ nowink± w biznesie a staj± siê codzienno¶ci±. W³a¶ciwie postawione pytanie nie brzmi wiêc czy w naszej firmie dozwolone s± tablety i smartfony, a jak zadbaæ o ich bezpieczeñstwo. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-21 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

10 kamieni milowych bezpieczeñstwa IT

Prezentujemy 10 osi±gniêæ w dziedzinie bezpieczeñstwa IT, które wyda³y nam siê warte zaznaczenia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-16 20:03:00 (¼ród³o: IDG.pl)

¦wiatowy Dzieñ Bez telefonu Komórkowego

Telefon komórkowy dawno ju¿ przesta³ byæ urz±dzeniem s³u¿±cym tylko do prowadzenia rozmów. Czy potrafimy siê bez niego obej¶æ? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-15 17:35:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Panda Labs - w II kwartale najwiêcej zagro¿eñ w historii

Jak wynika z raportu PandaLabs II kwarta³ by³ jednym z najgorszych w historii pod wzglêdem bezpieczeñstwa - co minutê powstawa³y 42 nowe odmiany z³o¶liwych kodów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-15 12:59:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Testy penetracyjne: Kilka ciekawych narzêdzi

Po co w³amywaæ siê do swojej sieci? Lepiej zrobiæ to samemu ni¿ ¿eby zrobili to cyberprzestêpcy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-15 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozmowa kwalifikacyjna - najczêstsze b³êdy

Rynek pracy siê o¿ywia i profesjonali¶ci IT mog± byæ kuszeni nowymi propozycjami. W jaki sposób zab³ysn±æ podczas rozmowy kwalifikacyjnej i wyprzedziæ innych kandydatów? Wystarczy unikaæ kilku powszechnych b³êdów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-14 12:02:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft rozszerza mo¿liwo¶ci Intune

U¿ytkownicy us³ugi Intune wkrótce bêd± mogli z jej pomoc± automatycznie instalowaæ w zarz±dzanych komputerach oprogramowanie innych dostawców. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-13 08:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

TOP 10 zarobków prezesów

Najwiêcej zarabiaj± prezesi spó³ek z sektora mediów i rozrywki (2,2 mln z³ ¶rednio rocznie), bankowo¶ci (1,6 mln z³), telekomunikacji (1,5 mln z³) i sektora paliwowego (1,3 mln z³) - wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarz±dów najwiêkszych spó³ek gie³dowych w 2010 r". Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-12 17:03:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Warsztaty Computerworld coraz bli¿ej

Zapraszamy wszystkich chêtnych na warsztaty "Zarz±dzanie ryzykiem w organizacji", które odbêd± siê 26-27 lipca w warszawskiej przestrzeni Knowledge Village. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-11 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Linux: Vsys - nastêpca SUDO?

Naukowcy z PlanetLab (Princeton University) opracowali program, który ma szansê zast±piæ sudo - narzêdzie popularne w¶ród administratorów systemów Linux i Unix. Vsys ma zapewniaæ du¿o lepsz± kontrolê nad dostêpem u¿ytkowników do uprzywilejowanych operacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 09:01:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Porównanie rozwi±zañ biometrycznych

Rozwi±zania biometryczne s± dostêpne na rynku od wielu lat. Spotykamy je na lotniskach, przy okazji ubiegania siê o wizê do USA czy od po³owy 2009 r. w biurze paszportowym, a wkrótce tak¿e mamy legitymowaæ siê biometrycznymi dowodami osobistymi (projekt pl.ID). Pojawiaj± siê te¿ nowe pomys³y i produkty, którymi dostawcy staraj± siê zainteresowaæ wszelkie organizacje. Jednak nie ma siê co oszukiwaæ - rozwi±zania tego typu nadal nale¿± raczej do niszowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryptografia - nie tylko szyfrowanie danych (cz. 2)

Wiêkszo¶æ przypadków z³amania systemu zabezpieczaj±cego spowodowana by³a b³êdami cz³owieka, dlatego istotne znaczenia ma w³a¶ciwa implementacja takich systemów - zw³aszcza w zakresie zarz±dzania kluczami - oraz ¶wiadomo¶æ s³abych stron systemów kryptograficznych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Trudne wakacje admina

Gdy firmowa sieæ siê rozrasta, jej poziom skomplikowania wzrasta z czasem do tego stopnia, ¿e jedynie garstka wtajemniczonych ekspertów jest w stanie szybko zlokalizowaæ i naprawiæ awariê. W ten sposób administratorzy staj± niezbêdni dla egzystencji firmy i nierzadko zobligowani do bycia dostêpnymi 24 godziny na dobê przez 7 dni w tygodniu. Bycie ekspertem nobilituje, daje ogrom satysfakcji, ale w pewnych sytuacjach bywa uci±¿liwe, a nawet niebezpieczne. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

TDL - ten botnet nie jest niezniszczalny

Rootkit TDL jest trudny do usuniêcia, nie jest jednak pierwszym w historii wirusem, który siê ukrywa i zdaniem eksperta pokonanie opartego na nim botnetu to tylko kwestia czasu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-06 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

TOP500: ranking superkomputerów

Tylko przez pó³ roku Chiñczycy mieli najszybszy na ¶wiecie superkomputer. Obecnie pozycjê lidera w rankingu przejê³a maszyna japoñska. A pod wzglêdem liczby superkomputerów Polska wci±¿ utrzymuje w rankingu TOP500 miejsce w pierwszej dziesi±tce krajów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-04 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft ma patent na Androida

Microsoft podpisa³ w tym tygodniu umowy z dwiema firmami, które zgodzi³y siê zap³aciæ tantiemy za wykorzystanie jego technologii w swoich urz±dzeniach z systemem Android. W zesz³ym roku firma dosz³a do podobnych uzgodnieñ z HTC. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-30 14:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ro¶nie optymizm dyrektorów personalnych

Dyrektorzy HR optymistycznie postrzegaj± najbli¿sz± przysz³o¶æ, ich firmy zamierzaj± zwiêkszaæ zatrudnienie i poziom inwestycji - wynika z najnowszej edycji badania firmy Aon Hewitt - Barometr HR. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-29 13:23:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Office 365: Oficjalna premiera ju¿ dzi¶

Nowa us³uga firmy Microsoft - Office 365 ma zast±piæ BPOS i oferowaæ us³ugi Exchange, SharePoint oraz Lync oraz mo¿liwo¶æ pracy nad dokumentami w chmurze. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-28 09:15:42 (¼ród³o: IDG.pl)

GIODO rozpoczyna kontrolê TerazPraca.pl - dane internautów kr±¿± w Sieci

GIODO zapowiedzia³o kontrolê w portalu rekrutacyjnym TerazPraca.pl. W Sieci kr±¿± CV kilkunastu tysiêcy u¿ytkowników. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-24 14:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

¦ledzenie zmian w DNS pozwala wy³apaæ botnety?

Operatorzy botnetów stosuj± coraz to przemy¶lniejsze sposoby maskowania aktywno¶ci sieci komputerów zombie - powszechnie u¿ywaj± m.in. sieci typu fast-flux oraz najró¿niejszych technik generowania domen. Okazuje siê jednak, ¿e te przebieg³e sztuczki mog± zadzia³aæ na ich niekorzy¶æ - naukowcy z Institute of Technology stanu Georgia opracowali bowiem metodê detekcji botnetów wykorzystuj±c w³a¶nie mechanizmy jakich botnety u¿ywaj± do ukrywania siê. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-22 12:25:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Monitoring w pracy - kto siê go boi?

Oto dylemat pracodawcy - uwierzyæ pracownikom, ¿e sumiennie wykonuj± obowi±zki czy egzekwowaæ to oprogramowaniem monitoruj±cym? Dlaczego monitoring w pracy ma swoje uzasadnienie? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 16:54:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Co ceni± sobie pracownicy

Atmosfera w pracy, mo¿liwo¶ci rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenia to jedne z najwa¿niejszych czynników oceny pracodawcy przez pracowników dzia³ów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 13:26:54 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM: od maszyn do pisania do sztucznej inteligencji

Wczoraj minê³o sto lat od powstania firmy IBM. Zapraszamy na krótk± historiê jej osi±gniêæ. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 22:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

100 lat IBM

Wczoraj IBM obchodzi³ setn± rocznicê swojego istnienia. Prezentujemy krótk± historiê osi±gniêæ tej firmy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 21:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Najwy¿sze wynagrodzenia w IT i telekomach

Jak wynika z badania firmy Antal International, wynagrodzenia polskich specjalistów i mened¿erów s± bardzo zró¿nicowane, a na najlepsze zarobki mo¿na liczyæ w sektorze IT i telekomunikacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 15:36:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Baza polskich CV wyciek³a! Dane osobowe na klikniêcie myszy

Internauta z portalu Wykop.pl dotar³ do dwóch polskich stron rekrutacyjnych, które w ¿aden sposób nie zabezpiecza³y danych swoich klientów. Obecnie wype³nione CV internautów kr±¿± w sieciach torrent i nadal nie znikne³y z ogólnodostêpnych serwerów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 14:37:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Interactive Intelligence: nowa wersja Customer Interaction Center

Nowa wersja platformy komunikacji IP umo¿liwia analizê mowy w czasie rzeczywistym, dostêp przez portal webowy, wiêksz± skalowalno¶æ oraz model wdro¿enia w prywatnej chmurze. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 10:57:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak oszczêdzaæ energiê w centrum danych? Piêæ rad prosto od Google

Któ¿, je¶li nie firma maj±ca jedne z najwiêkszych na ¶wiecie centra danych, mo¿e mieæ wiêksz± wiedzê o oszczêdzaniu energii? Google otworzy niebawem w Finlandii centrum ch³odzone wod± morsk±. Jak jeszcze mo¿na oszczêdzaæ energiê w centrum danych? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bosch Video Client -nowe oprogramowanie do monitoringu wideo

Nowe oprogramowanie BVC (Bosch Video Client) do zarz±dzania systemami monitoringu wideo jest wed³ug jego producenta, Bosch Security Systems rozwi±zaniem prostym w instalacji, konfiguracji oraz intuicyjnym w obs³udze, które jest przeznaczone do zastosowañ w niewielkich systemach wykorzystuj±cy maksymalnie do 64 kana³ów sieciowych IP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-16 09:47:48 (¼ród³o: IDG.pl)

OpenOffice.org i LibreOffice: Co dalej?

Czy ostatnia decyzja Oracle oznacza wyrok na OpenOffice, czy przeciwnie - jego rozwój? Jak w tej sytuacji zapowiada siê przysz³o¶æ LibreOffice? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-16 09:30:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Specjalizacje, które gwarantuj± sukces

Jak wynika z analiz Dice.com, 65% mened¿erów i rekruterów w USA zamierza w najbli¿szym pó³roczu zwiêkszyæ zatrudnienie specjalistów IT. Które specjalizacje bêd± w najbli¿szym czasie hitem na rynku pracy IT? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-15 16:00:31 (¼ród³o: IDG.pl)

actiDisk vTanis RDX -uniwersalna biblioteka

Actidata wprowadza do sprzeda¿y actiDisk vTanis RDX - wirtualne biblioteki ta¶mowe wyposa¿one w 8 gniazd na wymienne no¶niki RDX zapewniaj±ce sumaryczn± pojemno¶æ do 8 TB. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-15 08:50:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Lataj±cy motocykl z Australii

Wynalazca z Australii skonstruowa³ lataj±cy motocykl, który teoretycznie mo¿e unie¶æ siê na 3 km w górê i na jednym tankowaniu przemie¶ciæ siê na odleg³o¶æ 150 km. Zbudowany jest w oparciu o silnik z motocykla BMW o pojemno¶ci skokowej 1 170 cm3 oraz ramê tego samego pojazdu. Do nich przytwierdzone s± dwa wirniki o mocy 80 kW. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-14 17:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ranking p³ac w bran¿y IT

Pracownicy firmy Google s± najlepiej op³acani w bran¿y IT - wynika z badania p³ac PayScale. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-14 17:16:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Riverbed optymalizuje VDI

Urz±dzenia Riverbed Steelhead do optymalizacji i zwiêkszania wydajno¶ci po³±czeñ WAN zosta³y wyposa¿one w ulepszone mechanizmy zapewniaj±ce ich wydajn± pracê w systemach VDI (wirtualnych komputerów PC) wykorzystuj±cych oprogramowanie Microsoft RemoteFX lub Citrix XenDesktop. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-14 14:32:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Office 365: Jeszcze za wcze¶nie by us³uga przesta³a byæ bet±?

Czy Office 365 dojrza³ do pozbycia siê przydomku "beta"? Do¶wiadczenia u¿ytkowników wci±¿ wskazuj± na wiele problemów z t± us³ug±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-14 08:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pracodawcy bêd± zatrudniaæ

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP, a¿ 42% polskich przedsiêbiorców spodziewa siê problemów w pozyskaniu pracowników w najbli¿szych miesi±cach, z powodu otwarcia niemieckiego i austriackiego rynku pracy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-13 16:32:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Crash testy tabletów

Czy zabawka kosztuj±ca 2 tys. z³ i wiêcej prze¿yje upadek czy mo¿e zamieni siê w bezu¿yteczn± kupê z³omu? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-10 22:48:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Testy zderzeniowe tabletów

Tablet kosztowa³ ciê 2000 z³ albo wiêcej, w dodatku bardzo go polubi³e¶? Boisz siê pomy¶leæ, co siê stanie, je¶li wypadnie ci z rêki? Prze¿yje upadek bez szwanku czy bêdziesz musia³ z utêsknieniem czekaæ na jego powrót z serwisu, a mo¿e pieni±dze i przyjemno¶æ szlag trafi³? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-10 21:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

MySQL: co dalej?

Po przejêciu przez Oracle firmy Sun Microsystems pojawi³o siê sporo w±tpliwo¶ci odno¶nie dalszego losu produktów open source. Prezentujemy kilka informacji o MySQL. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 16:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W USA brakuje informatyków

Dramatycznie ro¶nie walka konkurencyjna pracodawców o talenty technologiczne w USA - wynika z badania Dice.com. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 11:23:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Certyfikat MCTS, CCNA itp. siê nie op³aca?

Pracownicy IT, którzy spêdzili d³ugie godziny przyswajaj±c wiedzê potrzebn± do otrzymania certyfikatów - takich jak MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) czy CCNA (Cisco Certified Network Associate), obserwuj± spadek premii z tytu³u ich posiadania. W tym samym czasie rosn± premie specjalistów z niecertyfikowanymi umiejêtno¶ciami - takimi jak Tcl, SAS development, VoIP czy zarz±dzanie wydajno¶ci± biznesow±. Oto wnioski z ostatniego raportu IT Skills and Certifications Pay Index firmy Foote Partners. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 08:39:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Standaryzacja w projektowaniu infrastruktury fizycznej

Idea standaryzacji procesu projektowania systemu IT nie jest nowa, lecz korzy¶ci wynikaj±ce z jej stosowania s± doceniane dopiero teraz. Brak usystematyzowanego podej¶cia przy projektowaniu mo¿e skutkowaæ trudno¶ciami z przygotowaniem sprawdzalnej prognozy realizacji, a w konsekwencji - konieczno¶ci± dokonywania czêstych zmian, które mog± mieæ wp³yw na bud¿et oraz harmonogram projektu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy zielone przestaje byæ modne?

Chocia¿ nie s³ychaæ ju¿ tyle o "Green IT" i globalnym ociepleniu, to energooszczêdno¶æ nie przesta³a byæ priorytetem producentów procesorów, serwerów, urz±dzeñ sieciowych i telekomunikacyjnych, a dodatkowo sta³a siê wa¿nym argumentem w promowaniu takich us³ug, jak cloud computing, lub systemów wideokonferencyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Telejazda - podró¿ pod kontrol±

Mimo ¿e telematyka transportu kojarzy siê przede wszystkim z logistyk± i obs³ug± du¿ych samochodów ciê¿arowych, to wyra¼nie widaæ, ¿e tendencja do bycia pod³±czonym do sieci - nie tylko w domu, ale i w prywatnym samochodzie - zyskuje na znaczeniu. Po latach nieobecno¶ci na rynku pojawia siê coraz wiêcej rozwi±zañ z zakresu telematyki transportu, maj±cych poprawiæ bezpieczeñstwo podró¿y i wyposa¿yæ kierowcê w nowoczesne narzêdzia informatyczne. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Modernizacja IT w ma³ej firmie

Kiedy nie warto inwestowaæ w zakup nowego sprzêtu, który ma zast±piæ uszkodzone lub przestarza³e urz±dzenie? Wtedy, gdy ¿aden z pracowników nie spyta o to wiêcej ni¿ dwa razy. Je¶li co¶ jest rzeczywi¶cie potrzebne, to ludzie bêd± siê o to systematycznie dopominaæ. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony PlayStation Network rozdaje darmowe gry

Po d³ugiej przerwie w dostêpie do us³ugi Sony PlayStation Network, jej u¿ytkownicy otrzymaj± cztery darmowe gry. Ma to im zrekompensowaæ d³ugi czas bez mo¿liwo¶ci grania online oraz niedogodno¶ci, które mog³y ich spotkaæ w wyniku wycieku danych osobowych podczas w³amania na serwery Sony. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-06 16:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IPv6: Testy na wielk± skalê ju¿ 8 czerwca

W ¦wiatowym Dniu IPv6 (World IPv6 Day) bêd± uczestniczy³y setki serwisów ale pierwszy sukces ju¿ zosta³ odniesiony. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-06 13:13:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja Mango: Najciekawsze zmiany w Windows Mobile 7

Prezentujemy kilka najciekawszych poprawek jakie ma wnie¶æ wnie¶æ do systemu Windows Mobile 7 aktualizacja Mango. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-03 22:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja Mango: Najciekawsze zmiany w Windows Phone 7

Prezentujemy kilka najciekawszych poprawek jakie ma wnie¶æ wnie¶æ do systemu Windows Phone 7 aktualizacja Mango. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-03 22:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows Phone 7 w nowej ods³onie

Aktualizacja Mango ma znacz±co zmieniæ mobilny system Microsoft. Prezentujemy kilka ciekawych funkcji, które wniesie ta poprawka. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-03 21:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

OVCC - globalny standard dla wideokonferencji

Polycom wraz z Verizon, AT&T, Telefonica, Telstra i innymi operatorami utworzy³a organizacjê, która ma spopularyzowaæ otwarty standard systemów UC i wideokonferencyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-03 15:54:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Je¶li co¶ dzia³a, lepiej zostaw to w spokoju

Czasami chcieliby¶my by na obudowie komputera czy innego sprzêtu by³ przycisk "undo". Poniewa¿ jednak go nie ma - warto dwa razy pomy¶leæ nawet nad najdrobniejsz± zmian±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-03 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sekcja Inteligentnych Sieci - Smart Grids bêdzie wspieraæ rozwój inteligentnej energetyki w Polsce

Nowa sekcja zosta³a utworzona w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Jej zadaniem jest uzgadnianie wspólnego stanowiska w kwestiach prawnych i organizacyjnych dotycz±cych inteligentnych sieci elektroenergetycznych, budowanie ¶wiadomo¶ci i przeciwdzia³anie nieuczciwej konkurencji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-02 15:44:13 (¼ród³o: IDG.pl)

NETASQ Event Analyzer - monitoring firmowej sieci

NETASQ Event Analyzer jest nowym narzêdziem w ofercie NETASQ, które umo¿liwia kompleksow± analizê aktywno¶ci u¿ytkowników w sieci firmowej chronionej przez urz±dzenia tego producenta. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-01 13:49:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Office 365: Oficjalna premiera ju¿ w czerwcu?

Rzecznik prasowy firmy Microsoft by³ do¶æ wstrzemiê¼liwy informuj±c tylko, ¿e premiera us³ugi Office 365 nast±pi (raczej pó¼niej) w 2011 roku. Jednak Steve Ballmer zdradzi³, ¿e bêdzie ona dostêpna ju¿ w czerwcu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-01 12:19:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Flickr i Jamendo pomog± w komercyjnych projektach

Je¶li przygotowujecie w³a¶nie jaki¶ projekt o przeznaczeniu komercyjnym i zastanawiacie siê sk±d czerpaæ inspiracjê oraz potrzebne materia³, a przy okazji nie wydawaæ na nie pieniêdzy, to Flickr i Jamendo przychodz± wam z pomoc±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-30 17:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Google wyrzuca emulatory z Android Market

Popularne emulatory konsol, które mo¿na by³o do niedawna znale¼æ w Android Market zosta³y usuniête. To do¶æ kontrowersyjna decyzja Google, choæ legalno¶æ tych emulatorów jest dyskusyjnym tematem. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-30 10:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przysz³o¶æ komunikacji wed³ug Bell Labs

Podczas zorganizowanej w maju w o¶rodku Bell Labs pod Pary¿em, konferencji Annual Technology Symposium 2011 przedstawiono ponad 50 projektów badawczych. Niektóre z nich ju¿ w najbli¿szych miesi±cach zadebiutuj± na rynku jako produkty lub us³ugi oferowane przez Alcatel-Lucent. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-30 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows nr 1

Zróbmy sobie przerwê w zastanawianiu siê, jak przyspieszyæ Windows 7 i zafundujmy podró¿ w do¶æ odleg³± przesz³o¶æ. Oto najstarszy Windows, od którego wszystko siê zacze³o. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-27 21:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wygl±da³ Windows 1.0?

Tym razem nie prezentujemy najnowszego modelu Windows firmy Microsoft, bo przyjrzenie siê najstarszemu te¿ nie powinno byæ nudne. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-27 21:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Specjali¶ci IT poszukiwani przez amerykañskie firmy

Amerykañskie firmy z bran¿y IT dzia³aj±ce w Polsce zamierzaj± rekrutowaæ informatyków. Najbardziej poszukiwane s± umiejêtno¶ci z obszarów baz danych, rozwi±zañ mobilnych i badania jako¶ci - wynika z raportu Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-26 14:52:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Laboratorium IPv6 cz. 2

Choæ nikt specjalnie sie nie spieszy z wdra¿aniem IPv6, to jednak operacja ta jest nieuchronna. Zapraszamy na II czê¶æ laboratorium IPv6 Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-25 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kariera: sze¶æ prostych sposobów

Do rozwoju kariery mo¿na podej¶æ metodycznie: wyznaczyæ sobie cele, znale¼æ mentora, uporz±dkowaæ miejsce pracy i przede wszystkim - zmieniæ dawne nawyki. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 16:42:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Ciekawe biznesowe dodatki do Google Apps

Google Apps (obok konkurencyjnego rozwi±zania Microsoftu) jest ciekawym pomys³em na pracê grupow± w firmie bez konieczno¶ci jednorazowej inwestycji w drogie oprogramowanie. Prezentujemy kilka dodatków rozbudowuj±cych biznesowe funkcje tego pakietu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-21 09:16:56 (¼ród³o: IDG.pl)

W co graæ, ¿eby siê rozwijaæ?

Gry komputerowe przez lata nies³usznie uchodzi³y za jeden z bardziej skutecznych sposobów marnotrawienia czasu. Dzi¶ s± coraz czê¶ciej uznawane za jedne z lepszych narzêdzi edukacyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-20 13:46:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Chromebook i chmura - ca³a prawda

Czy koncepcja netebooka opartego w 100% na chmurze odniesie sukces? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-19 12:38:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Budujemy w³asne laboratorium IPv6 cz. 1

Dobrze znany nam od lat IPv4 powoli robi miejsce swojemu nastêpcy. Czas zapoznaæ siê z IPv6. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 08:45:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze spojrzenie na Chrome OS

W po³owie czerwca pojawi± siê pierwsze laptopy pracuj±ce pod kontrol± systemu ChromeOS. Zapraszamy na krótk± wycieczkê po tym systemie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 23:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Eksperci ponaglaj± Microsoft i Juniper, ¿eby za³ata³y niebezpieczna lukê

Eksperci zajmuj±cy siê bezpieczeñstwem ostrzegaj± przed znan± od roku niebezpieczn± luk± zwi±zan± z IPv6, która pozwala na unieruchomienie ka¿dego komputera w sieci, pracuj±cego pod systemem Windows. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-06 13:34:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Czym ró¿ni siê serwerownia od centrum danych?

Wiele osób nie wie do koñca, jaka jest ró¿nica pomiêdzy okre¶leniem "serwerownia" a "centrum danych", przez co czêsto ostro¿nie nazywaj± wszystko serwerowni± lub obydwa okre¶lenia stosuj± naprzemiennie. Ró¿nica jest i to w pewnych przypadkach znacz±ca, aby j± jednak zrozumieæ nale¿y dok³adniej zg³êbiæ tê tematykê. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-06 08:45:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przygotowaæ infrastrukturê IT do wirtualizacji?

Wirtualizacja stawia nowe wymagania infrastrukturze sieciowej i pod³±czonym do niej hostom. Proces wdra¿ania zwirtualizowanej infrastruktury nie jest wolny od pu³apek. Aby unikn±æ rozczarowañ, nale¿y dobrze rozpoznaæ pocz±tkowe koszty i mo¿liwe zak³ócenia. Wdro¿enie trzeba przeprowadzaæ w taki sposób, by zminimalizowaæ ryzyko i zapewniæ docelow± wydajno¶æ. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ponad standardy Wi-Fi

Kupuj±c sprzêt bezprzewodowy, kierujemy siê wieloma kryteriami. Najczê¶ciej na wybór wp³ywa standard (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n), a co za tym idzie - mo¿liwe do uzyskania szybko¶ci. Co zrobiæ, gdy oficjalna specyfikacja nie jest w stanie zagwarantowaæ wystarczaj±cych parametrów do zaspokojenia potrzeb u¿ytkownika? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

11 smaków wirtualizacji

W centrach przetwarzania danych wirtualizacja sta³a siê czym¶ oczywistym i naturalnym, a jej zastosowania zaczynaj± byæ coraz bardziej popularne praktycznie we wszystkich systemach IT, równie¿ tych wykorzystywanych w ma³ych i ¶rednich firmach. Coraz trudniej znale¼æ jest producenta sprzêtu lub oprogramowania, który nie mia³by dla swoich produktów certyfikatów zgodno¶ci z ró¿nymi platformami wirtualizacyjnymi. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Migracja do ¶rodowiska wirtualnego

Wiêkszo¶æ wdro¿eñ wirtualizacji wymaga nowego sprzêtu g³ównie dlatego, ¿e hiperwizory potrzebuj± nowych procesorów wspieraj±cych wirtualizacjê. Dlatego odpowiednim uzasadnieniem do wdro¿enia rozwi±zañ wirtualizacyjnych mo¿e byæ potrzeba uzupe³nienia istniej±cej infrastruktury serwerów lub konieczno¶æ wymiany sprzêtu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pracownicy tymczasowi g³ównie w produkcji

Jak wynika z raportu Ciett Economic Report 2011, w krajach Europy Zachodniej na rynku pracy tymczasowej pierwsze skrzypce gra sektor us³ug. W Polsce trzy czwarte kontraktów dotyczy stanowisk produkcyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-04 16:17:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy eksploit dla plików PDF niewidoczny dla programów antywirusowych

Specjali¶ci firmy antywirusowej Avast odkryli nowy eksploit dla Adobe Readera. Cyberprzestêpcy ukrywaj± znany ju¿ z³o¶liwy kod wewn±trz plików PDF tak, ¿e programy antywirusowe traktuj± go jako niegro¼n± grafikê. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-02 09:36:21 (¼ród³o: IDG.pl)

TPM - bezpieczny czy nie do koñca...?

W¶ród rozwi±zañ Znanym od d³u¿szego czasu, lecz dopiero od niedawna masowo dostarczanym wraz z nowymi komputerami - jest TPM (Trusted Platform Module).Dyskusje na temat bezpieczeñstwa kluczy wykorzystywanych do szyfrowania czy podpisywania danych trwaj± od dawna. Jak to jest z Trusted Platform Module? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-27 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Hollywoodzkie hity w YouTube Movies

YouTube ma podobno wprowadziæ w swoim dziale Movies mo¿liwo¶æ ogl±dania najnowszych filmów, które ukazuj± siê na DVD i w serwisach Video On Demand. Google, które jest w³a¶cicielem serwisu, chce, by mo¿na w nim by³o za odpowiedni± op³at± wypo¿yczaæ filmy podobnie jak w iTunes. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 16:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Nastpnakomputery, oprogramowanie