hipermarkety Zarządzanie danymi - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Następna

Korzyści z outsourcingu procesów

We współczesnej gospodarce, gdzie mamy do czynienia ze stałą presją i walką konkurencyjną, outsourcing na stałe wpisał się w zakres działań, które firmy podejmują, w celu poprawienia pozycji konkurencyjnej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-10-25 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak przygotować się na outsourcing

Zapytaliśmy dostawców usług IT i BPO, jak najskuteczniej - bazując na ich doświadczeniach - przekazać część działalności firmie zewnętrznej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na TAK

Rozmowa z JANUSZEM DZIURZYŃSKIM, dyrektorem Global Business Services w Procter & Gamble, członkiem zarządu ABSL. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na NIE

Rozmowa z WOJCIECHEM POŁUDNIEWSKIM, IT Operations Manager Europe, Hempel. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Transformacja przedsiębiorstw po kryzysie

W tym roku widać znaczące ożywienie. Jednak jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia z największym kryzysem po transformacji. Był to moment sprawdzenia istniejących strategii, umiejętności szybkiego dostosowania się do zaistniałych zmian na rynku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Koniec z permanentnymi przetargami, czyli nowy sposób prowadzenia projektów IT w Grupie TP

Rok temu Grupa TP wybrała sześciu partnerów strategicznych do obsługi IT. W tym czasie wprowadzono metodologię punktów funkcyjnych zmieniających planowanie i rozliczanie projektów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak skutecznie przekazać IT na zewnątrz firmy

Outsourcing umożliwia optymalizację kosztów związanych z obsługą procesów IT. Przekazanie obsługi części zasobów do chmury wiąże się z problemami, które należy rozwiązać przed rozważaniem modelu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IT działające dla wspólnego dobra

Minęły czasy, kiedy działy informatyczne wdrażały systemy wsparcia dla własnej wygody i ułatwienia sobie pracy. Teraz mają one wspierać procesy biznesowe.
2011-03-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ponowne przejmowanie steru firmowego IT

W obliczu słabej gospodarki coraz więcej firm decyduje się ponownie przejąć swoje działy IT i wcześniej niż planowano zakończyć kontrakty outsourcingowe.
2011-03-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak monitorować procesy technologiczne bez udziału człowieka

Temu celowi służą procesy Machine-to-Machine, zwane w skrócie M2M. Wycenia się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie rosnąć nawet o 20% rocznie.
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Narzędzia ochrony przed wyciekiem danych DLP w modelu open source

Systemy klasy DLP są zazwyczaj skomplikowanymi pakietami komercyjnymi, działającymi non stop. Zupełnie inaczej działa OpenDLP, oprogramowanie przeznaczone do wykrywania wrażliwych informacji, rozwijane jako open source.
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak zbudować informatyczną organizację wsparcia

Kiedy dział IT rzeczywiście koncentruje się na wspomaganiu procesów biznesowych, a nie na obsłudze systemów i narzędzi?
2011-03-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak optymalizować aplikacje sieciowe

Większość problemów z pracą aplikacji sieciowych przypisuje się kłopotom z siecią. Nie zawsze jest to prawda. Przedstawiamy kilka rad, jak usprawnić pracę firmowego oprogramowania.
2010-07-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szerokie pasy 2009 rozdane!

Podczas tegorocznego VI Forum Us?ug Szerokopasmowych rozdane zosta?y nagrody redakcji Computerworld Szeroki Pas 2009 - "za zaj?cie pasa drogowego na inwestycje i przedsi?wzi?cia szerokopasmowe".
2009-12-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Polska szerokopasmowa

Dobra wola i prawo s? niezb?dne, by skutecznie budowa? infrastruktur? szerokopasmow? w modelu wspó?pracy samorz?dów i operatorów. Tylko wtedy b?dziemy mogli efektywnie wyda? ?rodki unijne przeznaczone na jej rozwój.
2009-12-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Lepsza wydajność i dostępność

Wirtualizacja może dotyczyć również zasobów storage czy budowy infrastruktury masowego przetwarzania danych. Jej zastosowanie pozwala na optymalizację zarządzania zasobami danych.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Uporządkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagającego zarządzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono też centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Lepsza wydajno?? i dost?pno??

Wirtualizacja mo?e dotyczy? równie? zasobów storage czy budowy infrastruktury masowego przetwarzania danych. Jej zastosowanie pozwala na optymalizacj? zarz?dzania zasobami danych.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Uporz?dkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te? centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Obieg to nie wszystko

W dzisiejszych firmach systemy zarz?dzania dokumentami nie mog? si? oby? bez dodatkowych narz?dzi, które usprawniaj? prac? firmy. Przedstawiamy kilka z nich.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

En Face: Grzegorz Fiuk...

... prezes zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego; wcześniej zastępca dyrektora departamentu rozwoju rejestrów w MSWiA odpowiedzialny za PESEL 2 i dyrektor departamentu ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za projekt e-Deklaracje; przez wiele lat główny informatyk w zakładach przemysłowych i jednostkach samorządowych.
2009-12-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zestandaryzowana infrastruktura

Firmy często na wyrost szacują wielkość potrzebnej infrastruktury IT. Tymczasem - jak wynika z praktycznych doświadczeń - średnie jej zużycie to ok. 30-40% zakładanego poziomu.
2009-10-20 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Krok po kroku

Outsourcing ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Decyzja o zleceniu zadań na zewnątrz nie jest zadaniem łatwym. Trzeba starannie wyważyć spodziewane korzyści, jak i mogące się pojawić zagrożenia. Wśród korzyści nie musi być tylko, wymieniana najczęściej, oszczędność własnych zasobów i środków.
2009-10-20 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IBM otwiera centrum us?ugowe we Wroc?awiu

B?dzie to - jak zapowiadaj? przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - jedna z najwi?kszych inwestycji us?ugowych w Polsce w 2009 r.
2009-10-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IBM otwiera centrum usługowe we Wrocławiu

Będzie to - jak zapowiadają przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - jedna z największych inwestycji usługowych w Polsce w 2009 r.
2009-10-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IT w chmurze

Zamiast mieć własną serwerownię i utrzymywać własne aplikacje, cloud computing pozwala obecnie kupić usługę dostępu do aplikacji dla dowolnej liczby użytkowników.
2009-10-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Doradca coraz bardziej potrzebny

Wymagania wobec konsultantów są i będą coraz wyższe. Najcenniejsi stają się ci, którzy w równym stopniu rozumieją biznes i technologię.
2009-10-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Od sprzętu do usług

W obliczu spadających przychodów ze sprzedaży sprzętu, jego dostawcy starają się ugryźć kawałek tortu należącego do firm usługowych, często przejmując te ostatnie.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Pocztowa e-rewolucja

Dostawcy usług pocztowych zaczynają wykorzystywać nowoczesne technologie i możliwości IT do usprawnienia obsługi klientów. InPost stawia m.in. na paczkomaty.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Od sprz?tu do us?ug

W obliczu spadaj?cych przychodów ze sprzeda?y sprz?tu, jego dostawcy staraj? si? ugry?? kawa?ek tortu nale??cego do firm us?ugowych, cz?sto przejmuj?c te ostatnie.
2009-10-06 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarządzanie aplikacjami

Zarządzanie aplikacjami
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing

Outsourcing
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Instalacja sprzętu i usługi wsparcia technicznego

Instalacja sprzętu i usługi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i usługi wsparcia technicznego

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i usługi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Konsulting IT

Konsulting IT
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarz?dzanie aplikacjami

Zarz?dzanie aplikacjami
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarz?dzanie pulpitem

W dziedzinie rozwoju komputerów wyliczy? mo?na wiele kamieni milowych. Jedn? z ostatnich jest technologia zdalnego dost?pu do pulpitu.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kilogram oprogramowania prosz?

Podczas tworzenia aplikacji na zamówienie ?cieraj? si? potrzeby biznesu oraz koszty i czas. Pogodzenie tych skrajnych biegunów wymaga trze?wego kompromisu pomi?dzy w?asnymi oczekiwaniami a mo?liwo?ciami dostawcy. Wymaga to te? bardzo bliskiej wspó?pracy.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Instalacja sprz?tu i us?ugi wsparcia technicznego

Instalacja sprz?tu i us?ugi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i us?ugi wsparcia technicznego

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i us?ugi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zdalny monitoring

Dział Monitoringu firmy Promar stworzył system, który pozwala na zdalne zarządzanie budowanymi przez firmę instalacjami ciepłowniczymi, wodociągowymi i wentylacyjnymi. Przyczynił się on do zwiększenia zyskowności firmy.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarządzanie pulpitem

W dziedzinie rozwoju komputerów wyliczyć można wiele kamieni milowych. Jedną z ostatnich jest technologia zdalnego dostępu do pulpitu.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W finansowym warzywniaku

Jak Hanza przed wiekami, tak dziś Nordea Bank jest liderem życia gospodarczego Europy Północnej i basenu Morza Bałtyckiego. O jego pozycji - nawet w czasach kryzysu - świadczy znakomity rating na poziomie AA. Natomiast o znaczeniu polskiej spółki świadczy fakt, że stamtąd wywodzi się pion, który zarządza teleinformatyką Grupy w regionie New European Markets: w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kilogram oprogramowania proszę

Podczas tworzenia aplikacji na zamówienie ścierają się potrzeby biznesu oraz koszty i czas. Pogodzenie tych skrajnych biegunów wymaga trzeźwego kompromisu pomiędzy własnymi oczekiwaniami a możliwościami dostawcy. Wymaga to też bardzo bliskiej współpracy.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Globalny dostawca

Polskie firmy mogą sięgać po usługi świadczone przez międzynarodowych dostawców w tzw. modelu Global Delivery lub managed services.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe potrzeby, nowe modele

Rynek dostawców metodologii wdrożeniowych oraz narzędzi informatycznych do zarządzania procesami podlega obecnie szczególnie silnej presji ze strony klientów.
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Konsekwencje 9/11

Czy powszechna inwigilacja jest rzeczywiście uzasadniona wojną z terroryzmem?
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kto za to zapłaci?

Czy operator telekomunikacyjny może obciążyć użytkowników kosztami modernizacji sieci?
2009-09-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jeden dla wszystkich

Informatyka w Grupie Impel nie tylko znacząco przyspiesza zmiany i rozwój biznesu, ale również dba o ciągłe podnoszenie jakości własnych usług.
2009-09-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kto za to zap?aci?

Czy operator telekomunikacyjny mo?e obci??y? u?ytkowników kosztami modernizacji sieci?
2009-09-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Petabajty za grosze

Jedynie 0,003 USD za 1 GB w czasie 3 lat, a włączając koszta eksploatacji 10% kwoty, którą należałoby zapłacić za korzystanie z zewnętrznego dostawcy usługi i takiej samej pojemności. Pokazujemy jak to zrobić.
2009-09-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kompleksowe podejście

Rozbudowa systemów IT pod kątem określonych celów biznesowych i w powiązaniu ze zmianami organizacyjno-procesowymi jest nie lada wyzwaniem. W czasie gdy wiele firm się restrukturyzuje, na znaczeniu zyskują usługi konsultingu biznesowego.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wydruki z głową

Zamiast przesyłania listem pliku kartek, banki coraz częściej wybierają formę elektroniczną, optymalizując jednocześnie cały proces dostarczania treści dokumentów klientom.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kompleksowe podej?cie

Rozbudowa systemów IT pod k?tem okre?lonych celów biznesowych i w powi?zaniu ze zmianami organizacyjno-procesowymi jest nie lada wyzwaniem. W czasie gdy wiele firm si? restrukturyzuje, na znaczeniu zyskuj? us?ugi konsultingu biznesowego.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wydruki z g?ow?

Zamiast przesy?ania listem pliku kartek, banki coraz cz??ciej wybieraj? form? elektroniczn?, optymalizuj?c jednocze?nie ca?y proces dostarczania tre?ci dokumentów klientom.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak odkorkować miasto

Najefektywniejsze sposoby zarządzania ruchem drogowym będzie można osiągnąć poprzez umiejętne zarządzanie informacją. To nowy czynnik integrujący miasto.
2009-06-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi internetowe w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi internetowe w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi budowy infrastruktury IT w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi budowy infrastruktury IT w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy informatyczne świadczące usługi w 2008 roku

Zestawienie firm informatycznych świadczących usługi w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi outsourcingu w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi outsourcingu w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi serwisowe w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi serwisowe w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szybciej niż centrala

Polski oddział 7N odnosi coraz większe sukcesy w Danii, a w Polsce zyskuje nowych klientów. W 2008 roku rozwijał się szybciej niż skandynawska centrala.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi doradcze w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi doradcze w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Prościej i skuteczniej

Zastosowanie w sprawozdawczości finansowej jednolitego formatu obiegu informacji może przynieść wiele korzyści podatnikom i urzędom. Coraz powszechniej stosowanym staje się format XBRL.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Biznes z techniką w tle

GK Kęty to największy w Polsce holding aluminiowy działający w całej Europie. Rocznie przetwarza prawie 50 tys. ton tego surowca prowadząc równolegle działalność produkcyjną m.in. w segmencie opakowań giętkich i budowlanych systemów aluminiowych.
2009-06-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Obieg oszczędności

Rozsądnie dobrany i wdrożony system obiegu dokumentów umożliwia znaczące usprawnienie pracy. W pierwszej kolejności należy wdrożyć go w tych procesach, gdzie wykonywane są wielokrotnie powtarzalne czynności, związane z codzienną pracą organizacji.
2009-06-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Dostęp pod kontrolą

Zabezpieczenie w postaci blokowania ruchu na zaporze sieciowej, która rozróżnia pakiety jedynie na podstawie portów jest przestarzałe. Ochroną należy objąć także ruch WWW.
2009-05-26 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Polski rynek telematyczny w 2010 r.

Oznacza to wzrost o 55% w ciągu dwóch lat i to pomimo spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej trudnej sytuacji w branży motoryzacyjnej. W tym czasie liczba pojazdów wyposażonych w urządzenia do monitorowania i zarządzania flotą wzrośnie do 171 tys.
2009-05-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy nie do końca ufają "chmurom"

Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z modelu cloud computing. Wraz ze wzrostem popularności przetwarzania danych na odległych komputerach rośnie jednak także obawa zarządzających IT o bezpieczeństwo firmowych tajemnic. Według tez zawartych w raporcie Deloitte, aż 82% z nich nie wdrożyło jednak przejrzystego planu sprawdzania wiarygodności swoich usługodawców, a audyty przeprowadzane są sporadycznie.
2009-04-28 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Gdy trzeba zrobić mniej za mniej

Spowolnienie to dobra chwila, aby specjalista IT mógł pokazać swoją wartość. Prezentujemy 16 sposobów na osiągnięcie takich samych lub lepszych efektów mniejszym kosztem.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

ISO 20000 nie tylko dla dużych

Norma ISO 20000 standaryzująca zarządzanie usługami ukazała się w 2005 roku (wersja międzynarodowa), a w 2007 została przetłumaczona na język polski.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing sposobem na kryzys

W momencie spowolnienia gospodarczego oddanie opieki nad działem IT zewnętrznej firmie może pomóc w skoncentrowaniu się na podstawowej działalności.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Oszczędne drukowanie

Outsourcing usług związanych z wydrukami i obsługą drukarek oraz wdrożenie systemu obiegu dokumentów, to warte rozważenia sposoby na racjonalizację wydatków w firmie.
2009-04-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

IDC o cloud computing i SaaS

Według analityków IDC, oprogramowanie i dostęp do zasobów sprzętowych oferowane w postaci usług już za pięć lat będą obecne w każdej firmie. Eksperci ostrzegają, że dostawcy IT oraz firmy, które nie wykorzystają kolejnych lat na przystosowanie własnych rozwiązań i organizacji do tego modelu - mogą stracić zdolność efektywnej konkurencji kosztowej.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kryzys to szansa

Spowolnienie gospodarcze powoduje, że firmy chętniej przekazują obsługę klientów na zewnątrz. Outsourcingowe call center już obserwują wzrost zainteresowania usługami.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Krótko i na temat

System obsługujący utrzymanie ruchu w Basell Orlen Polyolefins jest potwierdzeniem tezy, że w informatyce najpiękniejsze są systemy proste i funkcjonalne.
2009-03-24 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z hal do biur

Możemy twórczo przekształcić i zaadaptować praktyki Toyoty w środowisku zarządzania infrastrukturą informatyczną.
2009-03-17 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ericpol Telecom zatrudnia na wiosnę

Ericpol Telecom rozpoczyna kolejną kampanię rekrutacyjną. W polskich oddziałach firmy pracę znajdzie ponad 100 osób - m.in. programistów i testerów.
2009-03-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bezprzewodowe paradoksy

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie bezprzewodowej sieci kontroli dostępu, aby połączyć wygodę pracowników, automatyzację pracy, bezpieczeństwo i możliwość łatwego zarządzania uprawnieniami. Które z tych elementów są prawdziwe?
2009-03-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wieczny format

Dynamika przechodzenia od dokumentacji papierowej do elektronicznej rodzi pytania natury nie tylko technicznej, ale i prawnej. Czy komputerowo-internetowa pamięć grozi nam cyfrową amnezją?
2009-03-03 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zapchane firmowe sieci

Według badań przeprowadzonych przez Blue Coat System, menedżerowie odpowiedzialni za sprawy związane z IT mają coraz mniejszą kontrolę nad zarządzanymi przez siebie sieciami.
2009-02-24 00:00:01 (źródło: IDG.pl)

Od projektu do eksploatacji

Przy projektowaniu zasilania należy wziąć pod uwagę więcej czynników niż tylko te, najbliżej związane z komputerami (wentylacja, chłodzenie), czy z samym urządzeniem (moc maksymalna, pojemność akumulatorów).
2009-02-24 00:00:01 (źródło: IDG.pl)

Zmiana na lepsze

Renegocjowanie kontraktów outsourcingowych wymaga odpowiedniego przygotowania organizacji i uwzględnienia czynników mających istotny wpływ na nowy kształt umowy.
2009-02-24 00:00:01 (źródło: IDG.pl)

Centrum usług Philip Morris w Krakowie

Europejskie Centrum Usług tego koncernu tytoniowego ma świadczyć usługi informatyczne, finansowe i kadrowe na potrzeby Philip Morris International w 25 europejskich krajach.
2009-02-17 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czy to łatwe?

Mimo tego, że outsourcing jest powszechnie u nas znanym i stosowanym narzędziem biznesowym, brakuje wiedzy na temat zamykania i renegocjacji umów outsourcingowych.
2009-02-17 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ceną w kryzys

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać nowe warunki wsparcia technicznego SAP. Najbardziej dotkliwą dla klientów zmianą jest 29-proc. podwyżka opłat.
2009-02-10 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W domu, ale w pracy

Nowoczesne technologie pozwalają rozluźnić relacje między pracownikiem a biurem. Czy jednak zawsze zdalna praca przekłada się na korzyści biznesowe?
2009-02-03 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ericsson otworzył w Polsce centrum Global Service Delivery

Do końca roku Ericsson planuje zatrudnić kolejnych 50 pracowników.
2009-02-03 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kadry na zamówienie

Sprawy kadrowe łatwo oddać w outsourcing. Konkurencja sprawia, że pojawiają się firmy, które poza typowymi zadaniami, od rekrutacji do naliczania płac, zapewniają też stosowne oprogramowanie oferowane jako usługę.
2009-01-20 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bankowy Patrol

W skomplikowanym systemie dużej instytucji finansowej monitoring pracy infrastruktury teleinformatycznej nabiera nowego znaczenia.
2009-01-13 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Informacje jak powietrze

Efektywne funkcjonowanie niemalże wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego będzie w coraz większym stopniu zależeć od ich sprawnej obsługi informacyjnej.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kable i maszty

Dobrze rozwinięta infrastruktura, to stan, w którym przestaniemy ją dostrzegać, po prostu zawsze i wszędzie będziemy mieć dostęp do potrzebnej nam informacji.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Oprogramowanie w leasingu

Europejski Fundusz Leasingowy rozwija ofertę finansowania sprzętu i oprogramowania dla firm z sektora MSP. EFL współpracuje już z ok. 70 dostawcami oprogramowania.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Na etat, czy na wynajem

Wynajem pracowników to czysta oszczędność – zdaniem firm zajmujących się taką działalnością. Nie trzeba zatrudniać ludzi, mozolnie budować zespołu, aby potem ich zwolnić.
2008-12-23 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

SMS w CIC

Interactive Intelligence dodaje funkcję SMS do systemu komunikacyjnego Customer Interaction Center.
2008-12-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ogarnąć firmowe licencje

Dziwi - częsty w polskich firmach - brak najprostszych nawet procesów związanych z kontrolowaniem stopnia wykorzystania zakupionych licencji, które stanowią przecież istotną część majątku firmy.
2008-12-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Cztery przykazania systemu zarządzania

Podstawowe elementy systemu zarządzania infrastrukturą IT w firmach o niskim wskaźniku zatrudnienia to: monitoring, aktualizacja, serwis i inwentaryzacja.
2008-12-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Informacja a procesy

Wdrożenie systemu do zarządzania obiegiem dokumentów, zadań i informacji może sprawić kłopoty, mimo że praca firmy może wydawać się łatwa do ogarnięcia.
2008-12-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kontrolowany przepływ danych

Eksperymentalna technologia OpenFlow Switch może zrewolucjonizować sposób zarządzania sieciami komputerowymi. Pierwsze wykorzystujące ją produkty mają być dostępne w 2009 r.
2008-12-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Następnakomputery, oprogramowanie