hipermarkety Zarz±dzanie danymi - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 Nastpna

Korzy¶ci z outsourcingu procesów

We wspó³czesnej gospodarce, gdzie mamy do czynienia ze sta³± presj± i walk± konkurencyjn±, outsourcing na sta³e wpisa³ siê w zakres dzia³añ, które firmy podejmuj±, w celu poprawienia pozycji konkurencyjnej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-25 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przygotowaæ siê na outsourcing

Zapytali¶my dostawców us³ug IT i BPO, jak najskuteczniej - bazuj±c na ich do¶wiadczeniach - przekazaæ czê¶æ dzia³alno¶ci firmie zewnêtrznej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na TAK

Rozmowa z JANUSZEM DZIURZYÑSKIM, dyrektorem Global Business Services w Procter & Gamble, cz³onkiem zarz±du ABSL. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na NIE

Rozmowa z WOJCIECHEM PO£UDNIEWSKIM, IT Operations Manager Europe, Hempel. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Transformacja przedsiêbiorstw po kryzysie

W tym roku widaæ znacz±ce o¿ywienie. Jednak jeszcze rok temu mieli¶my do czynienia z najwiêkszym kryzysem po transformacji. By³ to moment sprawdzenia istniej±cych strategii, umiejêtno¶ci szybkiego dostosowania siê do zaistnia³ych zmian na rynku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec z permanentnymi przetargami, czyli nowy sposób prowadzenia projektów IT w Grupie TP

Rok temu Grupa TP wybra³a sze¶ciu partnerów strategicznych do obs³ugi IT. W tym czasie wprowadzono metodologiê punktów funkcyjnych zmieniaj±cych planowanie i rozliczanie projektów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak skutecznie przekazaæ IT na zewn±trz firmy

Outsourcing umo¿liwia optymalizacjê kosztów zwi±zanych z obs³ug± procesów IT. Przekazanie obs³ugi czê¶ci zasobów do chmury wi±¿e siê z problemami, które nale¿y rozwi±zaæ przed rozwa¿aniem modelu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT dzia³aj±ce dla wspólnego dobra

Minê³y czasy, kiedy dzia³y informatyczne wdra¿a³y systemy wsparcia dla w³asnej wygody i u³atwienia sobie pracy. Teraz maj± one wspieraæ procesy biznesowe.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ponowne przejmowanie steru firmowego IT

W obliczu s³abej gospodarki coraz wiêcej firm decyduje siê ponownie przej±æ swoje dzia³y IT i wcze¶niej ni¿ planowano zakoñczyæ kontrakty outsourcingowe.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak monitorowaæ procesy technologiczne bez udzia³u cz³owieka

Temu celowi s³u¿± procesy Machine-to-Machine, zwane w skrócie M2M. Wycenia siê, ¿e zapotrzebowanie na tego typu us³ugi bêdzie rosn±æ nawet o 20% rocznie.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia ochrony przed wyciekiem danych DLP w modelu open source

Systemy klasy DLP s± zazwyczaj skomplikowanymi pakietami komercyjnymi, dzia³aj±cymi non stop. Zupe³nie inaczej dzia³a OpenDLP, oprogramowanie przeznaczone do wykrywania wra¿liwych informacji, rozwijane jako open source.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zbudowaæ informatyczn± organizacjê wsparcia

Kiedy dzia³ IT rzeczywi¶cie koncentruje siê na wspomaganiu procesów biznesowych, a nie na obs³udze systemów i narzêdzi?
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak optymalizowaæ aplikacje sieciowe

Wiêkszo¶æ problemów z prac± aplikacji sieciowych przypisuje siê k³opotom z sieci±. Nie zawsze jest to prawda. Przedstawiamy kilka rad, jak usprawniæ pracê firmowego oprogramowania.
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szerokie pasy 2009 rozdane!

Podczas tegorocznego VI Forum Us?ug Szerokopasmowych rozdane zosta?y nagrody redakcji Computerworld Szeroki Pas 2009 - "za zaj?cie pasa drogowego na inwestycje i przedsi?wzi?cia szerokopasmowe".
2009-12-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska szerokopasmowa

Dobra wola i prawo s? niezb?dne, by skutecznie budowa? infrastruktur? szerokopasmow? w modelu wspó?pracy samorz?dów i operatorów. Tylko wtedy b?dziemy mogli efektywnie wyda? ?rodki unijne przeznaczone na jej rozwój.
2009-12-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Lepsza wydajno¶æ i dostêpno¶æ

Wirtualizacja mo¿e dotyczyæ równie¿ zasobów storage czy budowy infrastruktury masowego przetwarzania danych. Jej zastosowanie pozwala na optymalizacjê zarz±dzania zasobami danych.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Uporz±dkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj±cego zarz±dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te¿ centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Lepsza wydajno?? i dost?pno??

Wirtualizacja mo?e dotyczy? równie? zasobów storage czy budowy infrastruktury masowego przetwarzania danych. Jej zastosowanie pozwala na optymalizacj? zarz?dzania zasobami danych.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Uporz?dkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te? centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Obieg to nie wszystko

W dzisiejszych firmach systemy zarz?dzania dokumentami nie mog? si? oby? bez dodatkowych narz?dzi, które usprawniaj? prac? firmy. Przedstawiamy kilka z nich.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

En Face: Grzegorz Fiuk...

... prezes zarz±du Szczeciñskiego Parku Naukowo-Technologicznego; wcze¶niej zastêpca dyrektora departamentu rozwoju rejestrów w MSWiA odpowiedzialny za PESEL 2 i dyrektor departamentu ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za projekt e-Deklaracje; przez wiele lat g³ówny informatyk w zak³adach przemys³owych i jednostkach samorz±dowych.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zestandaryzowana infrastruktura

Firmy czêsto na wyrost szacuj± wielko¶æ potrzebnej infrastruktury IT. Tymczasem - jak wynika z praktycznych do¶wiadczeñ - ¶rednie jej zu¿ycie to ok. 30-40% zak³adanego poziomu.
2009-10-20 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Krok po kroku

Outsourcing ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Decyzja o zleceniu zadañ na zewn±trz nie jest zadaniem ³atwym. Trzeba starannie wywa¿yæ spodziewane korzy¶ci, jak i mog±ce siê pojawiæ zagro¿enia. W¶ród korzy¶ci nie musi byæ tylko, wymieniana najczê¶ciej, oszczêdno¶æ w³asnych zasobów i ¶rodków.
2009-10-20 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM otwiera centrum us?ugowe we Wroc?awiu

B?dzie to - jak zapowiadaj? przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - jedna z najwi?kszych inwestycji us?ugowych w Polsce w 2009 r.
2009-10-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM otwiera centrum us³ugowe we Wroc³awiu

Bêdzie to - jak zapowiadaj± przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - jedna z najwiêkszych inwestycji us³ugowych w Polsce w 2009 r.
2009-10-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT w chmurze

Zamiast mieæ w³asn± serwerowniê i utrzymywaæ w³asne aplikacje, cloud computing pozwala obecnie kupiæ us³ugê dostêpu do aplikacji dla dowolnej liczby u¿ytkowników.
2009-10-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Doradca coraz bardziej potrzebny

Wymagania wobec konsultantów s± i bêd± coraz wy¿sze. Najcenniejsi staj± siê ci, którzy w równym stopniu rozumiej± biznes i technologiê.
2009-10-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Od sprzêtu do us³ug

W obliczu spadaj±cych przychodów ze sprzeda¿y sprzêtu, jego dostawcy staraj± siê ugry¼æ kawa³ek tortu nale¿±cego do firm us³ugowych, czêsto przejmuj±c te ostatnie.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pocztowa e-rewolucja

Dostawcy us³ug pocztowych zaczynaj± wykorzystywaæ nowoczesne technologie i mo¿liwo¶ci IT do usprawnienia obs³ugi klientów. InPost stawia m.in. na paczkomaty.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Od sprz?tu do us?ug

W obliczu spadaj?cych przychodów ze sprzeda?y sprz?tu, jego dostawcy staraj? si? ugry?? kawa?ek tortu nale??cego do firm us?ugowych, cz?sto przejmuj?c te ostatnie.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie aplikacjami

Zarz±dzanie aplikacjami
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing

Outsourcing
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Instalacja sprzêtu i us³ugi wsparcia technicznego

Instalacja sprzêtu i us³ugi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i us³ugi wsparcia technicznego

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i us³ugi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsulting IT

Konsulting IT
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz?dzanie aplikacjami

Zarz?dzanie aplikacjami
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz?dzanie pulpitem

W dziedzinie rozwoju komputerów wyliczy? mo?na wiele kamieni milowych. Jedn? z ostatnich jest technologia zdalnego dost?pu do pulpitu.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kilogram oprogramowania prosz?

Podczas tworzenia aplikacji na zamówienie ?cieraj? si? potrzeby biznesu oraz koszty i czas. Pogodzenie tych skrajnych biegunów wymaga trze?wego kompromisu pomi?dzy w?asnymi oczekiwaniami a mo?liwo?ciami dostawcy. Wymaga to te? bardzo bliskiej wspó?pracy.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Instalacja sprz?tu i us?ugi wsparcia technicznego

Instalacja sprz?tu i us?ugi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i us?ugi wsparcia technicznego

Instalacja gotowych pakietów oprogramowania i us?ugi wsparcia technicznego
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zdalny monitoring

Dzia³ Monitoringu firmy Promar stworzy³ system, który pozwala na zdalne zarz±dzanie budowanymi przez firmê instalacjami ciep³owniczymi, wodoci±gowymi i wentylacyjnymi. Przyczyni³ siê on do zwiêkszenia zyskowno¶ci firmy.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie pulpitem

W dziedzinie rozwoju komputerów wyliczyæ mo¿na wiele kamieni milowych. Jedn± z ostatnich jest technologia zdalnego dostêpu do pulpitu.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W finansowym warzywniaku

Jak Hanza przed wiekami, tak dzi¶ Nordea Bank jest liderem ¿ycia gospodarczego Europy Pó³nocnej i basenu Morza Ba³tyckiego. O jego pozycji - nawet w czasach kryzysu - ¶wiadczy znakomity rating na poziomie AA. Natomiast o znaczeniu polskiej spó³ki ¶wiadczy fakt, ¿e stamt±d wywodzi siê pion, który zarz±dza teleinformatyk± Grupy w regionie New European Markets: w Polsce, na Litwie, £otwie i w Estonii.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kilogram oprogramowania proszê

Podczas tworzenia aplikacji na zamówienie ¶cieraj± siê potrzeby biznesu oraz koszty i czas. Pogodzenie tych skrajnych biegunów wymaga trze¼wego kompromisu pomiêdzy w³asnymi oczekiwaniami a mo¿liwo¶ciami dostawcy. Wymaga to te¿ bardzo bliskiej wspó³pracy.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Globalny dostawca

Polskie firmy mog± siêgaæ po us³ugi ¶wiadczone przez miêdzynarodowych dostawców w tzw. modelu Global Delivery lub managed services.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe potrzeby, nowe modele

Rynek dostawców metodologii wdro¿eniowych oraz narzêdzi informatycznych do zarz±dzania procesami podlega obecnie szczególnie silnej presji ze strony klientów.
2009-09-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsekwencje 9/11

Czy powszechna inwigilacja jest rzeczywi¶cie uzasadniona wojn± z terroryzmem?
2009-09-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto za to zap³aci?

Czy operator telekomunikacyjny mo¿e obci±¿yæ u¿ytkowników kosztami modernizacji sieci?
2009-09-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jeden dla wszystkich

Informatyka w Grupie Impel nie tylko znacz±co przyspiesza zmiany i rozwój biznesu, ale równie¿ dba o ci±g³e podnoszenie jako¶ci w³asnych us³ug.
2009-09-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto za to zap?aci?

Czy operator telekomunikacyjny mo?e obci??y? u?ytkowników kosztami modernizacji sieci?
2009-09-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Petabajty za grosze

Jedynie 0,003 USD za 1 GB w czasie 3 lat, a w³±czaj±c koszta eksploatacji 10% kwoty, któr± nale¿a³oby zap³aciæ za korzystanie z zewnêtrznego dostawcy us³ugi i takiej samej pojemno¶ci. Pokazujemy jak to zrobiæ.
2009-09-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kompleksowe podej¶cie

Rozbudowa systemów IT pod k±tem okre¶lonych celów biznesowych i w powi±zaniu ze zmianami organizacyjno-procesowymi jest nie lada wyzwaniem. W czasie gdy wiele firm siê restrukturyzuje, na znaczeniu zyskuj± us³ugi konsultingu biznesowego.
2009-09-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wydruki z g³ow±

Zamiast przesy³ania listem pliku kartek, banki coraz czê¶ciej wybieraj± formê elektroniczn±, optymalizuj±c jednocze¶nie ca³y proces dostarczania tre¶ci dokumentów klientom.
2009-09-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kompleksowe podej?cie

Rozbudowa systemów IT pod k?tem okre?lonych celów biznesowych i w powi?zaniu ze zmianami organizacyjno-procesowymi jest nie lada wyzwaniem. W czasie gdy wiele firm si? restrukturyzuje, na znaczeniu zyskuj? us?ugi konsultingu biznesowego.
2009-09-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wydruki z g?ow?

Zamiast przesy?ania listem pliku kartek, banki coraz cz??ciej wybieraj? form? elektroniczn?, optymalizuj?c jednocze?nie ca?y proces dostarczania tre?ci dokumentów klientom.
2009-09-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak odkorkowaæ miasto

Najefektywniejsze sposoby zarz±dzania ruchem drogowym bêdzie mo¿na osi±gn±æ poprzez umiejêtne zarz±dzanie informacj±. To nowy czynnik integruj±cy miasto.
2009-06-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy ¶wiadcz±ce us³ugi internetowe w 2008 roku

Zestawienie firm ¶wiadcz±cych us³ugi internetowe w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy ¶wiadcz±ce us³ugi budowy infrastruktury IT w 2008 roku

Zestawienie firm ¶wiadcz±cych us³ugi budowy infrastruktury IT w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy informatyczne ¶wiadcz±ce us³ugi w 2008 roku

Zestawienie firm informatycznych ¶wiadcz±cych us³ugi w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy ¶wiadcz±ce us³ugi outsourcingu w 2008 roku

Zestawienie firm ¶wiadcz±cych us³ugi outsourcingu w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy ¶wiadcz±ce us³ugi serwisowe w 2008 roku

Zestawienie firm ¶wiadcz±cych us³ugi serwisowe w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybciej ni¿ centrala

Polski oddzia³ 7N odnosi coraz wiêksze sukcesy w Danii, a w Polsce zyskuje nowych klientów. W 2008 roku rozwija³ siê szybciej ni¿ skandynawska centrala.
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy ¶wiadcz±ce us³ugi doradcze w 2008 roku

Zestawienie firm ¶wiadcz±cych us³ugi doradcze w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pro¶ciej i skuteczniej

Zastosowanie w sprawozdawczo¶ci finansowej jednolitego formatu obiegu informacji mo¿e przynie¶æ wiele korzy¶ci podatnikom i urzêdom. Coraz powszechniej stosowanym staje siê format XBRL.
2009-06-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Biznes z technik± w tle

GK Kêty to najwiêkszy w Polsce holding aluminiowy dzia³aj±cy w ca³ej Europie. Rocznie przetwarza prawie 50 tys. ton tego surowca prowadz±c równolegle dzia³alno¶æ produkcyjn± m.in. w segmencie opakowañ giêtkich i budowlanych systemów aluminiowych.
2009-06-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Obieg oszczêdno¶ci

Rozs±dnie dobrany i wdro¿ony system obiegu dokumentów umo¿liwia znacz±ce usprawnienie pracy. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y wdro¿yæ go w tych procesach, gdzie wykonywane s± wielokrotnie powtarzalne czynno¶ci, zwi±zane z codzienn± prac± organizacji.
2009-06-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dostêp pod kontrol±

Zabezpieczenie w postaci blokowania ruchu na zaporze sieciowej, która rozró¿nia pakiety jedynie na podstawie portów jest przestarza³e. Ochron± nale¿y obj±æ tak¿e ruch WWW.
2009-05-26 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polski rynek telematyczny w 2010 r.

Oznacza to wzrost o 55% w ci±gu dwóch lat i to pomimo spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej trudnej sytuacji w bran¿y motoryzacyjnej. W tym czasie liczba pojazdów wyposa¿onych w urz±dzenia do monitorowania i zarz±dzania flot± wzro¶nie do 171 tys.
2009-05-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy nie do koñca ufaj± "chmurom"

Przedsiêbiorstwa coraz czê¶ciej korzystaj± z modelu cloud computing. Wraz ze wzrostem popularno¶ci przetwarzania danych na odleg³ych komputerach ro¶nie jednak tak¿e obawa zarz±dzaj±cych IT o bezpieczeñstwo firmowych tajemnic. Wed³ug tez zawartych w raporcie Deloitte, a¿ 82% z nich nie wdro¿y³o jednak przejrzystego planu sprawdzania wiarygodno¶ci swoich us³ugodawców, a audyty przeprowadzane s± sporadycznie.
2009-04-28 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gdy trzeba zrobiæ mniej za mniej

Spowolnienie to dobra chwila, aby specjalista IT móg³ pokazaæ swoj± warto¶æ. Prezentujemy 16 sposobów na osi±gniêcie takich samych lub lepszych efektów mniejszym kosztem.
2009-04-14 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ISO 20000 nie tylko dla du¿ych

Norma ISO 20000 standaryzuj±ca zarz±dzanie us³ugami ukaza³a siê w 2005 roku (wersja miêdzynarodowa), a w 2007 zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski.
2009-04-14 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing sposobem na kryzys

W momencie spowolnienia gospodarczego oddanie opieki nad dzia³em IT zewnêtrznej firmie mo¿e pomóc w skoncentrowaniu siê na podstawowej dzia³alno¶ci.
2009-04-14 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Oszczêdne drukowanie

Outsourcing us³ug zwi±zanych z wydrukami i obs³ug± drukarek oraz wdro¿enie systemu obiegu dokumentów, to warte rozwa¿enia sposoby na racjonalizacjê wydatków w firmie.
2009-04-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC o cloud computing i SaaS

Wed³ug analityków IDC, oprogramowanie i dostêp do zasobów sprzêtowych oferowane w postaci us³ug ju¿ za piêæ lat bêd± obecne w ka¿dej firmie. Eksperci ostrzegaj±, ¿e dostawcy IT oraz firmy, które nie wykorzystaj± kolejnych lat na przystosowanie w³asnych rozwi±zañ i organizacji do tego modelu - mog± straciæ zdolno¶æ efektywnej konkurencji kosztowej.
2009-03-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryzys to szansa

Spowolnienie gospodarcze powoduje, ¿e firmy chêtniej przekazuj± obs³ugê klientów na zewn±trz. Outsourcingowe call center ju¿ obserwuj± wzrost zainteresowania us³ugami.
2009-03-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko i na temat

System obs³uguj±cy utrzymanie ruchu w Basell Orlen Polyolefins jest potwierdzeniem tezy, ¿e w informatyce najpiêkniejsze s± systemy proste i funkcjonalne.
2009-03-24 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Z hal do biur

Mo¿emy twórczo przekszta³ciæ i zaadaptowaæ praktyki Toyoty w ¶rodowisku zarz±dzania infrastruktur± informatyczn±.
2009-03-17 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ericpol Telecom zatrudnia na wiosnê

Ericpol Telecom rozpoczyna kolejn± kampaniê rekrutacyjn±. W polskich oddzia³ach firmy pracê znajdzie ponad 100 osób - m.in. programistów i testerów.
2009-03-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezprzewodowe paradoksy

Coraz wiêcej przedsiêbiorstw decyduje siê na wdro¿enie bezprzewodowej sieci kontroli dostêpu, aby po³±czyæ wygodê pracowników, automatyzacjê pracy, bezpieczeñstwo i mo¿liwo¶æ ³atwego zarz±dzania uprawnieniami. Które z tych elementów s± prawdziwe?
2009-03-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wieczny format

Dynamika przechodzenia od dokumentacji papierowej do elektronicznej rodzi pytania natury nie tylko technicznej, ale i prawnej. Czy komputerowo-internetowa pamiêæ grozi nam cyfrow± amnezj±?
2009-03-03 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zapchane firmowe sieci

Wed³ug badañ przeprowadzonych przez Blue Coat System, mened¿erowie odpowiedzialni za sprawy zwi±zane z IT maj± coraz mniejsz± kontrolê nad zarz±dzanymi przez siebie sieciami.
2009-02-24 00:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Od projektu do eksploatacji

Przy projektowaniu zasilania nale¿y wzi±æ pod uwagê wiêcej czynników ni¿ tylko te, najbli¿ej zwi±zane z komputerami (wentylacja, ch³odzenie), czy z samym urz±dzeniem (moc maksymalna, pojemno¶æ akumulatorów).
2009-02-24 00:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Zmiana na lepsze

Renegocjowanie kontraktów outsourcingowych wymaga odpowiedniego przygotowania organizacji i uwzglêdnienia czynników maj±cych istotny wp³yw na nowy kszta³t umowy.
2009-02-24 00:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Centrum us³ug Philip Morris w Krakowie

Europejskie Centrum Us³ug tego koncernu tytoniowego ma ¶wiadczyæ us³ugi informatyczne, finansowe i kadrowe na potrzeby Philip Morris International w 25 europejskich krajach.
2009-02-17 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy to ³atwe?

Mimo tego, ¿e outsourcing jest powszechnie u nas znanym i stosowanym narzêdziem biznesowym, brakuje wiedzy na temat zamykania i renegocjacji umów outsourcingowych.
2009-02-17 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Cen± w kryzys

Z pocz±tkiem roku zaczê³y obowi±zywaæ nowe warunki wsparcia technicznego SAP. Najbardziej dotkliw± dla klientów zmian± jest 29-proc. podwy¿ka op³at.
2009-02-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W domu, ale w pracy

Nowoczesne technologie pozwalaj± rozlu¼niæ relacje miêdzy pracownikiem a biurem. Czy jednak zawsze zdalna praca przek³ada siê na korzy¶ci biznesowe?
2009-02-03 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ericsson otworzy³ w Polsce centrum Global Service Delivery

Do koñca roku Ericsson planuje zatrudniæ kolejnych 50 pracowników.
2009-02-03 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kadry na zamówienie

Sprawy kadrowe ³atwo oddaæ w outsourcing. Konkurencja sprawia, ¿e pojawiaj± siê firmy, które poza typowymi zadaniami, od rekrutacji do naliczania p³ac, zapewniaj± te¿ stosowne oprogramowanie oferowane jako us³ugê.
2009-01-20 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bankowy Patrol

W skomplikowanym systemie du¿ej instytucji finansowej monitoring pracy infrastruktury teleinformatycznej nabiera nowego znaczenia.
2009-01-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informacje jak powietrze

Efektywne funkcjonowanie niemal¿e wszystkich obszarów ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego bêdzie w coraz wiêkszym stopniu zale¿eæ od ich sprawnej obs³ugi informacyjnej.
2008-12-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kable i maszty

Dobrze rozwiniêta infrastruktura, to stan, w którym przestaniemy j± dostrzegaæ, po prostu zawsze i wszêdzie bêdziemy mieæ dostêp do potrzebnej nam informacji.
2008-12-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Oprogramowanie w leasingu

Europejski Fundusz Leasingowy rozwija ofertê finansowania sprzêtu i oprogramowania dla firm z sektora MSP. EFL wspó³pracuje ju¿ z ok. 70 dostawcami oprogramowania.
2008-12-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Na etat, czy na wynajem

Wynajem pracowników to czysta oszczêdno¶æ – zdaniem firm zajmuj±cych siê tak± dzia³alno¶ci±. Nie trzeba zatrudniaæ ludzi, mozolnie budowaæ zespo³u, aby potem ich zwolniæ.
2008-12-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SMS w CIC

Interactive Intelligence dodaje funkcjê SMS do systemu komunikacyjnego Customer Interaction Center.
2008-12-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ogarn±æ firmowe licencje

Dziwi - czêsty w polskich firmach - brak najprostszych nawet procesów zwi±zanych z kontrolowaniem stopnia wykorzystania zakupionych licencji, które stanowi± przecie¿ istotn± czê¶æ maj±tku firmy.
2008-12-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Cztery przykazania systemu zarz±dzania

Podstawowe elementy systemu zarz±dzania infrastruktur± IT w firmach o niskim wska¼niku zatrudnienia to: monitoring, aktualizacja, serwis i inwentaryzacja.
2008-12-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informacja a procesy

Wdro¿enie systemu do zarz±dzania obiegiem dokumentów, zadañ i informacji mo¿e sprawiæ k³opoty, mimo ¿e praca firmy mo¿e wydawaæ siê ³atwa do ogarniêcia.
2008-12-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kontrolowany przep³yw danych

Eksperymentalna technologia OpenFlow Switch mo¿e zrewolucjonizowaæ sposób zarz±dzania sieciami komputerowymi. Pierwsze wykorzystuj±ce j± produkty maj± byæ dostêpne w 2009 r.
2008-12-02 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 Nastpnakomputery, oprogramowanie