hipermarkety Mac OS X - IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpna

Shotcut (Mac OS X 64-bit) 13.10.13

Shotcut to edytor multimediów o otwartym kodzie ¼ród³owym. Umo¿liwia wiele operacji na klipach wideo, audio i grafikach.
2013-10-17 20:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.5.24 Experimental

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-10-17 13:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.13

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-17 12:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.3.13

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-17 12:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

f.lux (Mac) 3.9

f.lux to niewielki program s³u¿±cy do dopasowania jasno¶ci obrazu w zale¿no¶ci od o¶wietlenia i pory dnia.
2013-10-16 12:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VirtualBox (Mac) 4.3.0

VirtualBox to zaawansowany emulator maszyn x86 i x64. Posiada wiele funkcjonalnych narzêdzi.
2013-10-15 21:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.12

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-15 15:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.3.12

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-15 15:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SlimBoat (Mac) 1.1.42

SlimBoat to przegl±darka internetowa. Reklamowana jest jako szybka, bezpieczna i pe³na ciekawych funkcji.
2013-10-15 13:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

PhotoLine (Mac) 18.01

PhotoLine to aplikacja bêd±ca edytorem grafiki rastrowej.
2013-10-13 22:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Task Coach (Mac) 1.3.33

Task Coach to aplikacja, dziêki której mo¿emy panowaæ na naszymi zadaniami.
2013-10-13 22:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.10

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-13 21:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.3.10

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-13 21:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.4.2 Stable

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-10-11 13:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice (Mac) Intel 4.1.2

LibreOffice to darmowy pakiet biurowy. Sk³ada siê on m.in. z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
2013-10-07 14:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice (Mac) Intel Spolszczenie 4.1.2

LibreOffice Spolszczenie to polska wersja darmowego pakietu biurowego. Sk³ada siê on m.in. z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
2013-10-07 14:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

TeamDrive (Mac 10.5) 3.1.2.499

TeamDrive to klient us³ugi w chmurze pozwalaj±cej m.in. na synchronizacjê plików.
2013-10-07 12:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.4.1 Stable

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-10-04 19:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.09

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-02 08:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.3.09

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-02 08:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.08

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-01 09:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.3.08

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-10-01 09:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 64-bit 13.9.27

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-09-30 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 13.9.27

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-09-30 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Avidemux (Mac) 2.6.6

Avidemux to edytor multimediów. Posiada zaawansowane opcje.
2013-09-30 13:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.07

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-09-30 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.3.07

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-09-30 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.3.31 Experimental

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-09-26 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VLC Media Player (Mac) 64-bit 2.1.0

VLC Media Player to przeno¶na wersja odtwarzacza plików multimedialnych. Posiada wsparcie dla niemal ka¿dego istniej±cego formatu.
2013-09-26 08:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.3.04

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-09-26 08:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SlimBoat (Mac) 1.1.31

SlimBoat to przegl±darka internetowa. Reklamowana jest jako szybka, bezpieczna i pe³na ciekawych funkcji.
2013-05-16 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.1.15

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-05-16 12:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.0.12 Stable

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-05-16 12:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Python (Mac) 3.3.2

Python to popularny jêzyk programowania. Stawia na przejrzysty i zwiêz³y kod.
2013-05-16 12:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Python (Mac) 3.2.5

Python to popularny jêzyk programowania. Stawia na przejrzysty i zwiêz³y kod.
2013-05-16 12:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Photomatix Pro (Mac) 4.2.6

Photomatix Pro to program do edycji zdjêæ umo¿liwiaj±cy nam tworzenie obrazów w du¿ym zakresie tonalnym.
2013-05-15 10:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Firefox (Mac) 21.0

Mozilla Firefox to popularna przegl±darka. Program udostêpnia nam niezbêdne narzêdzia do przegl±dania stron internetowych oraz umo¿liwia ¶ci±gniêcie wielu przydatnych dodatków.
2013-05-14 22:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

jAlbum (Mac) 11.2.4

jAlbum to przydatna aplikacja, która znaczenie usprawni tworzenie internetowych galerii. Dziêki niej stworzymy tak¿e pokaz slajdów.
2013-05-14 21:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

TaskUnifier (Mac) 3.2.4

TaskUnifier to bardzo wygodny w obs³udze, elastyczny organizer. Przyda siê wszystkim aktywnym u¿ytkownikom.
2013-05-14 13:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice (Mac) Intel Spolszczenie 4.0.3

LibreOffice Spolszczenie to polska wersja darmowego pakietu biurowego. Sk³ada siê on m.in. z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
2013-05-14 09:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice (Mac) Intel 4.0.3

LibreOffice to darmowy pakiet biurowy. Sk³ada siê on m.in. z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
2013-05-14 09:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice (Mac) PPC Spolszczenie 4.0.3

LibreOffice Spolszczenie to polska wersja darmowego pakietu biurowego. Sk³ada siê on m.in. z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
2013-05-14 09:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice (Mac) PPC 4.0.3

LibreOffice to darmowy pakiet biurowy. Sk³ada siê on m.in. z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
2013-05-14 09:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Universal Media Server (Mac) 2.6.4

Universal Media Server to darmowy program do przesy³ania danych miêdzy nowoczesnymi urz±dzeniami. Wspiera konsole, telewizory, smartfony, itp.
2013-05-13 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.2.18

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-05-09 13:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.2.18

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-05-09 13:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.0.10 Stable

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-05-09 12:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Algodoo (Mac) 2.1.0

Algodoo to program do wykonywania realistycznych animacji, gdzie wa¿n± rolê odgrywa fizyka. ¦wietny zarówno do zabawy, jak i nauki.
2013-05-08 13:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Blender (Mac Intel) 64-bit 2.67

Blender to darmowy program do tworzenia zaawansowanej grafiki 3D. Pozwala na tworzenie rzeczy dostêpnych w drogich, komercyjnych aplikacjach.
2013-05-08 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Blender (Mac Intel) 2.67

Blender to darmowy program do tworzenia zaawansowanej grafiki 3D. Pozwala na tworzenie rzeczy dostêpnych w drogich, komercyjnych aplikacjach.
2013-05-08 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

MKVToolnix (Mac) 6.2.0

MKVToolnix to zaawansowane i darmowe narzêdzie do obróbki plików Matroska.
2013-05-06 12:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.2.17

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-05-05 14:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.2.17

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-05-05 14:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.2.16

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-05-04 15:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.2.16

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-05-04 15:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.1.13

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-05-04 15:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 64-bit 13.4.30

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-05-02 10:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 13.4.30

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-05-02 10:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

FortiClient (Mac) 5.0.0.68

FortiClient to pakiet programów do ochrony komputera przed ró¿nymi zagro¿eniami. Dla u¿ytkowników domowych jest darmowy.
2013-04-30 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.2.15

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-04-29 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.2.15

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-04-29 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

MultitrackStudio (Mac) 7.31

MultitrackStudio to program pozwalaj±cy tworzyæ i miksowaæ MIDI. Obs³uguje tak¿e urz±dzenia zewnêtrzne.
2013-04-26 14:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.1.12

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-04-26 11:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Synergy (Mac 10.5) 1.4.11 Beta

Synergy umo¿liwia wspó³dzielenie myszy i klawiatury na kilku komputerach. £±czy tak¿e dzia³anie schowka i wygaszacza ekranu na wielu komputerach.
2013-04-26 10:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Synergy (Mac 10.6) 1.4.11 Beta

Synergy umo¿liwia wspó³dzielenie myszy i klawiatury na kilku komputerach. £±czy tak¿e dzia³anie schowka i wygaszacza ekranu na wielu komputerach.
2013-04-26 09:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Synergy (Mac 10.8) 1.4.11 Beta

Synergy umo¿liwia wspó³dzielenie myszy i klawiatury na kilku komputerach. £±czy tak¿e dzia³anie schowka i wygaszacza ekranu na wielu komputerach.
2013-04-26 09:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Synergy (Mac 10.7) 1.4.11 Beta

Synergy umo¿liwia wspó³dzielenie myszy i klawiatury na kilku komputerach. £±czy tak¿e dzia³anie schowka i wygaszacza ekranu na wielu komputerach.
2013-04-26 09:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SlimBoat (Mac) 1.1.29

SlimBoat to przegl±darka internetowa. Reklamowana jest jako szybka, bezpieczna i pe³na ciekawych funkcji.
2013-04-23 17:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Universal Media Server (Mac) 2.6.2

Universal Media Server to darmowy program do przesy³ania danych miêdzy nowoczesnymi urz±dzeniami. Wspiera konsole, telewizory, smartfony, itp.
2013-04-23 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 64-bit 13.4.9

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-04-22 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 13.4.9

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-04-22 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac Blu-ray Player (Mac) 2.8.5

Mac Blu-ray Player to aplikacja s³u¿±ca do odtwarzania filmów na p³ytach Blu-ray. Charakteryzuje siê przejrzystym interfejsem i prostot± obs³ugi.
2013-04-19 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VLC Media Player (Mac) 64-bit 2.0.6

VLC Media Player to przeno¶na wersja odtwarzacza plików multimedialnych. Posiada wsparcie dla niemal ka¿dego istniej±cego formatu.
2013-04-19 10:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VLC Media Player (Mac) 2.0.6

VLC Media Player to przeno¶na wersja odtwarzacza plików multimedialnych. Posiada wsparcie dla niemal ka¿dego istniej±cego formatu.
2013-04-19 10:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sky Chart (Mac) 3.8.2450

Sky Chart to cyfrowe planetarium oraz baza danych dotycz±ca cia³ niebieskich. pozwala m.in. wykre¶laæ mapy nieba.
2013-04-18 13:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

REAPER (Mac) 64-bit 4.33

REAPER to aplikacja pozwalaj±ca na nagrywanie, aran¿acjê i edycjê wielo¶cie¿kowych plików audio. Program odczytuje formaty MP3, OGG, MIDI oraz WAV.
2013-04-18 11:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

REAPER (Mac) 4.33

REAPER to aplikacja pozwalaj±ca na nagrywanie, aran¿acjê i edycjê wielo¶cie¿kowych plików audio. Program odczytuje formaty MP3, OGG, MIDI oraz WAV.
2013-04-18 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Virtual Moon Atlas (Mac) 6.0

Virtual Moon Atlas to bardzo rozbudowany, interaktywny atlas Ksiê¿yca. Jego dane aktualizowane s± na bie¿±co.
2013-04-17 15:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.1.11

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-04-17 12:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

jAlbum (Mac) 11.1.5

jAlbum to przydatna aplikacja, która znaczenie usprawni tworzenie internetowych galerii. Dziêki niej stworzymy tak¿e pokaz slajdów.
2013-04-16 11:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sweet Home 3D (Mac) 4.0

Sweet Home 3D to open sourcowy program s³u¿±cy do planowania aran¿acji wnêtrz. Posiada on bardzo du¿e mo¿liwo¶æ i zadowoli tak¿e bardziej wymagaj±cych u¿ytkowników.
2013-04-15 22:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SeaMonkey (Mac) 2.17.1

SeaMonkey to zestaw aplikacji internetowych takich jak: Firefox, Thunderbird, Camino, Sunbird oraz Miro. Do wszystkich komponentów mamy dostêp z poziomu jednego okna.
2013-04-15 18:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

PhoneClean (Mac) 2.1.6 Build 20130413

PhoneClean to program do oczyszczania systemu iOS na urz±dzeniach mobilnych.
2013-04-15 17:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sigil (Mac) 0.7.2

Sigil to program umo¿liwiaj±cy tworzenie ksi±¿ek elektronicznych. £atwo¶æ obs³ugi zagwarantowana dziêki u¿ywaniu techniki WYSWIG.
2013-04-15 17:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VirtualBox (Mac) 4.2.12

VirtualBox to zaawansowany emulator maszyn x86 i x64. Posiada wiele funkcjonalnych narzêdzi.
2013-04-12 15:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SpiderOak (Mac) 4.8.4

SpiderOak to klient umo¿liwiaj±cy nam trzymanie danych w chmurze. Wersja darmowa zapewnia 2 GB miejsca.
2013-04-11 14:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Firefox (Mac) 20.0.1 Final

Mozilla Firefox to popularna przegl±darka. Program udostêpnia nam niezbêdne narzêdzia do przegl±dania stron internetowych oraz umo¿liwia ¶ci±gniêcie wielu przydatnych dodatków.
2013-04-11 10:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.1.9

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-04-11 10:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

jAlbum (Mac) 11.1

jAlbum to przydatna aplikacja, która znaczenie usprawni tworzenie internetowych galerii. Dziêki niej stworzymy tak¿e pokaz slajdów.
2013-04-11 09:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 64-bit 9.2.12

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-04-10 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

VueScan (Mac) 9.2.12

VueScan aplikacja s³u¿±ca do skanowania. Rozpoznaje ona oko³o 2000 modeli skanerów.
2013-04-10 10:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jajuk (Mac) 1.10.4

Jajuk to odtwarzacz muzyczny, stawiaj±cy na intuicyjno¶æ. Znajdziemy tu m.in. tworzenie automatycznych playlist.
2013-04-10 09:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

FocusWriter (Mac) 1.4.3

FocusWriter to funkcjonalny edytor tekstu, stworzony dla osób, które nie chc± byæ rozpraszane przez niepotrzebne elementy na ekranie.
2013-04-09 12:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

PhoneClean (Mac) 2.1.5.20130408

PhoneClean to program do oczyszczania systemu iOS na urz±dzeniach mobilnych.
2013-04-09 10:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

GeoGebra (Mac) 4.2.30.0

GeoGebra to darmowe narzêdzie do nauki matematyki i algebry. Dostêpne jest w jêzyku polskim.
2013-04-08 10:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

DVDStyler (Mac) 2.4.2

DVDStyler to aplikacja do tworzenia w³asnych p³yt DVD. Mo¿emy dodawaæ menu, dzieliæ zawarto¶æ na rozdzia³y, itp.
2013-04-07 14:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 64-bit 13.4.5

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-04-07 08:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Xeoma (Mac) 13.4.5

Xeoma to zaawansowany program do obs³ugi kamer. Posiada miêdzy innymi wykrywanie ruchu.
2013-04-07 08:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dropbox (Mac) 2.1.8

Dropbox to popularne narzêdzie do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Umo¿liwia przechowywanie za darmo plików w chmurze.
2013-04-06 20:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

PaintSupreme (Mac) 1.5

PaintSupreme to potê¿ne narzêdzie do edytowania grafiki. Obs³uguje filtry, pozwala na dodawanie tekstów i efektów, a tak¿e transformacje.
2013-04-04 13:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nastpnakomputery, oprogramowanie