hipermarkety Linux - IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 Nastpna

Gry na Linuksie: przewodnik dla osób o ograniczonej cierpliwo¶ci

A wiêc chcesz graæ na Linuxie? O rany, zapnijcie pasy, poprawcie kaski i szykujcie siê na porz±dn± porcjê prawdziwego programowania. Czy Ty w ogóle cokolwiek kiedykolwiek kompilowa³e¶, smarkaczu? Wiesz jak ludzie kompilowali w latach 90-tych?
2013-02-01 09:27:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Podsumowanie tygodnia z Linuksem

Zakoñczyli¶my redakcyjny tydzieñ z Ubuntu 11.04. Pora na wnioski. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-04 15:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-07-04 15:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Dzieñ 6 - obs³uga sprzêtu w Linuksie

Sterowniki sprzêtowe - czy to rzeczywi¶cie problem tak wielki, by skutecznie odstraszyæ u¿ytkowników od systemów z rodziny GNU/Linux? Mamy podstawy s±dziæ, ¿e nie... Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-02 19:48:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Dzieñ 5 - gry w Linuksie

To, ¿e na Linuksa nie wychodz± wersje najlepszych gier komputerowych, jest poza dyskusj±. Mimo to "brak gier na Linuksa" a "nie da siê uruchomiæ windowsowych gier na Linuksie" to dwa ca³kowicie ró¿ne stwierdzenia. Drugie z nich w dodatku jest zupe³nie nieprawdziwe. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-01 18:55:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Dzieñ 4 - nie ma Photoshopa...

Oprogramowanie dostêpne dla systemów o otwartym kodzie jednym u¿ytkownikom w zupe³no¶ci wystarcza, innym - wrêcz przeciwnie. Sformu³owanie "Bo nie ma Photoshopa" uros³o do rangi symbolu oporu przed przesiadk± na Linuksa. Czy s³usznie? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-30 15:29:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Dzieñ 3 - "pulpit swój widzê ogromny"

Dysponujemy ju¿ gotow± do pracy instalacj± Ubuntu 11.04 wykonan± za pomoc± instalatora WUBI oraz "awaryjnym" no¶nikiem LiveCD/Live USB z systemem. Czas wiêc na zapoznanie siê z interfejsem u¿ytkownika. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-29 16:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Dzieñ 2 - instalacja systemu (nie) bez problemów

Czasy, w których przesiadka na Linuksa wymaga³a konfiguracyjnej gimnastyki, dawno minê³y - twierdz± zwolennicy systemów spod znaku Pingwina. Sprawdzamy, czy naprawdê nie ma siê czego baæ - zabawê z Ubuntu zaczynamy od zaopatrzenia siê w kopiê systemu i rozwa¿amy mo¿liwe metody jego instalacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-28 15:28:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 11.04 - tydzieñ z Linuksem

System Ubuntu uwa¿any jest za idealne rozwi±zanie dla u¿ytkowników przyzwyczajonych do Windows, ale chc±cych spróbowaæ swoich si³ z alternatywnym OS-em. Bierzemy na warsztat najnowsz± ods³onê Ubuntu, oznaczon± numerem 11.04 i sprawdzamy, czy przesiadka z "okien" na "pingwina" faktycznie jest bezbolesna. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-27 10:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu zamiast Windows. Dzieñ 1 - nie baæ siê Linuksa

Rozpoczynamy redakcyjny Tydzieñ z Ubuntu. Z punktu widzenia "zatwardzia³ego" windowsiarza dzieñ po dniu prze¶ledzimy proces poznawania systemu, powszechnie uznawanego za najbardziej licz±c± siê darmow± alternatywê dla Windows. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-27 09:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zapisaæ Linuksa na USB. Ubuntu w wersji Live

Wersje LiveCD lub Live USB Linuksa to idealny sposób na przetestowanie systemu - maj± tê zaletê, ¿e nie trzeba ich instalowaæ. Wystarczy umie¶ciæ no¶nik w napêdzie, aby system za³adowa³ siê przy uruchamianiu komputera.
2010-10-26 12:45:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zapisaæ Linuksa na kluczu USB. Wykonujemy wersjê USB Live systemu Ubuntu

Wersje LiveCD lub Live USB Linuksa to idealny sposób na przetestowanie systemu - maj± tê zaletê, ¿e nie trzeba ich instalowaæ. Wystarczy umie¶ciæ no¶nik w napêdzie, aby system za³adowa³ siê przy uruchamianiu komputera.
2010-10-26 12:45:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Dlaczego Linux nie wygra z Windows w desktopach

Czy Linux ostatecznie straci³ szansê na dorównanie (pod wzglêdem popularno¶ci) systemom Windows i Mac OS X? A mo¿e penetracja rynku komputerów stacjonarnych nie ma znaczenia, bo przysz³o¶æ nale¿y do platform mobilnych?
2010-10-18 16:42:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat - wersja RC do pobrania

Mo¿na ju¿ pobieraæ wersjê "Release Candidate" Ubuntu 10.10. Najnowsza edycja jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa nosi nazwê Maverick Meerkat i korzysta z j±dra 2.6.35-22.33.
2010-10-01 12:22:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe Ubuntu ju¿ jest! Wersja 10.04 systemu do pobrania

Ukaza³a siê nowa wersja jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa - Ubuntu. Wydanie oznaczone numerem 10.04 i nazw± kodow± Lucid Lynx ("¶wietlisty ry¶") mo¿na ju¿ pobieraæ z sekcji Programy PC World.
2010-04-30 13:16:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Czerwona Gwiazda - system operacyjny do kontroli obywateli

Red Star, czyli komputerowy system operacyjny opracowany w Korei Pó³nocnej, ma za zadanie ¶ci¶le monitorowaæ aktywno¶æ u¿ytkownika oraz kontrolowaæ dostêp do informacji.
2010-04-07 09:37:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 10.04 od¶wie¿one: nowe kolory, logotypy

W interfejsie nastêpnej wersji systemu operacyjnego Ubuntu - 10.04 LTS - zajd± znacz±ce zmiany. Charakterystyczna, znana od pocz±tku istnienia projektu br±zowa kolorystyka ust±pi miejsca nowemu schematowi barw o nazwie "Light". Okre¶lenie to ma odzwierciedlaæ najlepsze cechy Ubuntu - przyjazno¶æ u¿ytkownikowi i ma³± zasobo¿erno¶æ.
2010-03-05 11:39:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu na p³ycie CD - tylko dla wybranych

Firma Canonical nak³ada ograniczenia na prowadzony przez siebie program bezp³atnej wysy³ki p³yt CD z systemem operacyjnym Ubuntu Linux. Przyczyn± wprowadzenia limitów jest rosn±ca popularno¶æ Ubuntu.
2009-10-27 12:33:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu na p?ycie CD - tylko dla wybranych

Firma Canonical nak?ada ograniczenia na prowadzony przez siebie program bezp?atnej wysy?ki p?yt CD z systemem operacyjnym Ubuntu Linux. Przyczyn? wprowadzenia limitów jest rosn?ca popularno?? Ubuntu.
2009-10-27 12:33:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Twórca Ubuntu zachwyca siê Windows 7

Mark Shuttleworth, za³o¿yciel i prezes firmy Canonical - producenta systemu Ubuntu - rozp³ywa siê w zachwytach nad najnowsz± wersj± Windows. Shuttleworth twierdzi, ¿e Windows 7 to doskona³y produkt, stanowi±cy znacz±cy krok naprzód w porównaniu z wcze¶niejszymi wydaniami "okien".
2009-10-27 09:00:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Twórca Ubuntu zachwyca si? Windows 7

Mark Shuttleworth, za?o?yciel i prezes firmy Canonical - producenta systemu Ubuntu - rozp?ywa si? w zachwytach nad najnowsz? wersj? Windows. Shuttleworth twierdzi, ?e Windows 7 to doskona?y produkt, stanowi?cy znacz?cy krok naprzód w porównaniu z wcze?niejszymi wydaniami "okien".
2009-10-27 09:00:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 9.10 RC - Karmiczny Koala prawie gotowy

Najnowsze wydanie jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa - Ubuntu 9.10 Karmic Koala - jest ju¿ dostêpne do pobrania w wersji "Release Candidate".
2009-10-23 12:53:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Moblin 2.1 wydany

Jest ju¿ dostêpna nowa wersja opartego na Linuksie systemu operacyjnego dla netbooków. Moblin 2.1 w obecnej formie to wydanie developerskie, którego zadaniem jest prezentacja zmian i wprowadzenie w nowe funkcje systemu. Wersje developerskie przygotowywane s± zwykle z my¶l± o wy³apaniu b³êdów w oprogramowaniu; ich udostêpnienie pozwala te¿ programistom pracowaæ nad kompatybilnymi aplikacjami.
2009-09-28 13:25:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Nero Linux 4 do pobrania

U¿ytkownicy systemów Linux mog± korzystaæ ju¿ z najnowszej wersji oprogramowania Nero do archiwizacji danych na p³ytach CD, DVD i Blu-ray. W czwartej ods³onie Nero Linux zago¶ci³ kreator Nero Linux Express, u³atwiaj±cy zapis plików na no¶nikach optycznych.
2009-09-21 10:02:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Po czym pozna? fanboya

"Na Mac OS X nie ma wirusów", "Windows jest dla dzieci, a Linux - dla prawdziwych u?ytkowników", "Intel robi najlepsze procesory", "iPhone to telefon idealny"... Je?li identyfikujesz si? z którym? z tych stwierdze?, istnieje szansa, ?e jeste? tzw. fanboyem. Fanboy, jak wskazuje Wikipedia, to osoba oddana danemu produktowi, bezkrytyczna wobec niego i agresywnie broni?ca go przed nieprzychylnymi opiniami innych u?ytkowników.
2009-08-11 13:48:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Po czym poznaæ fanboya

"Na Mac OS X nie ma wirusów", "Windows jest dla dzieci, a Linux - dla prawdziwych u¿ytkowników", "Intel robi najlepsze procesory", "iPhone to telefon idealny"... Je¶li identyfikujesz siê z którym¶ z tych stwierdzeñ, istnieje szansa, ¿e jeste¶ tzw. fanboyem. Fanboy, jak wskazuje Wikipedia, to osoba oddana danemu produktowi, bezkrytyczna wobec niego i agresywnie broni±ca go przed nieprzychylnymi opiniami innych u¿ytkowników.
2009-08-11 13:48:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: Linux realn± konkurencj± dla Windows

W raporcie sporz±dzonym dla amerykañskiej komisji papierów warto¶ciowych i gie³d na koniec roku finansowego (w Microsofcie - 30 czerwca) koncern okre¶li³ firmy Canonical i Red Hat mianem swoich konkurentów w zakresie systemów operacyjnych dla klientów indywidualnych.
2009-08-05 14:24:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: Linux realn? konkurencj? dla Windows

W raporcie sporz?dzonym dla ameryka?skiej komisji papierów warto?ciowych i gie?d na koniec roku finansowego (w Microsofcie - 30 czerwca) koncern okre?li? firmy Canonical i Red Hat mianem swoich konkurentów w zakresie systemów operacyjnych dla klientów indywidualnych.
2009-08-05 14:24:01 (¼ród³o: IDG.pl)

KDE 4.3 - pobierz finaln± wersjê

Po sze¶ciu miesi±cach prac spo³eczno¶æ programistów zajmuj±cych siê rozwojem KDE udostêpni³ kolejn± aktualizacjê tego ¶rodowiska graficznego. W KDE 4.3, nosz±cym kryptonim "Caizen", wprowadzono ok. 2 tys. nowych funkcji, jednocze¶nie usuwaj±c z niego 10 tys. b³êdów - informuj± twórcy.
2009-08-05 12:08:24 (¼ród³o: IDG.pl)

KDE 4.3 - pobierz finaln? wersj?

Po sze?ciu miesi?cach prac spo?eczno?? programistów zajmuj?cych si? rozwojem KDE udost?pni? kolejn? aktualizacj? tego ?rodowiska graficznego. W KDE 4.3, nosz?cym kryptonim "Caizen", wprowadzono ok. 2 tys. nowych funkcji, jednocze?nie usuwaj?c z niego 10 tys. b??dów - informuj? twórcy.
2009-08-05 12:08:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Fedora 11 do pobrania

Jest ju¿ dostêpna nowa wersja Fedory, jednej z najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux. Wersja oznaczona numerem 11 wnosi takie nowo¶ci jak systemy plików ext4 i Btrfs czy ujednolicenie mechanizmu kontroli g³o¶no¶ci w jednym interfejsie.
2009-06-10 08:58:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie bój siê pingwina! - 8 powodów, aby wybraæ Linuksa

Je¶li korzystasz na co dzieñ z Windows, ale system doprowadza ciê do szewskiej pasji, to znak, ¿e najwy¿sza pora rozejrzeæ siê za alternatyw±. Wolne oprogramowanie wcale nie jest tak straszne jak siê wydaje - wrêcz przeciwnie. Wybrali¶my 8 najistotniejszych powodów, dla których warto zainteresowaæ siê Linuksem i dziêki którym zapomnicie o Windows. Obalamy popularne mity dotycz±ce wolnego oprogramowania i podpowiadamy, która z dystrybucji bêdzie dla ciebie najlepszym wyborem.
2009-05-22 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie bój siê pingwina! - 10 powodów, aby wybraæ Linuksa

Je¶li korzystasz na co dzieñ z Windows, ale system doprowadza ciê do szewskiej pasji, to znak, ¿e najwy¿sza pora rozejrzeæ siê za alternatyw±. Wolne oprogramowanie wcale nie jest tak straszne jak siê wydaje - wrêcz przeciwnie. Wybrali¶my 10 najistotniejszych powodów, dla których warto zainteresowaæ siê Linuksem i dziêki którym zapomnicie o Windows. Obalamy popularne mity dotycz±ce wolnego oprogramowania i podpowiadamy, która z dystrybucji bêdzie dla ciebie najlepszym wyborem.
2009-05-22 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie bój si? pingwina! - 10 powodów, aby wybra? Linuksa

Je?li korzystasz na co dzie? z Windows, ale system doprowadza ci? do szewskiej pasji, to znak, ?e najwy?sza pora rozejrze? si? za alternatyw?. Wolne oprogramowanie wcale nie jest tak straszne jak si? wydaje - wr?cz przeciwnie. Wybrali?my 10 najistotniejszych powodów, dla których warto zainteresowa? si? Linuksem i dzi?ki którym zapomnicie o Windows. Obalamy popularne mity dotycz?ce wolnego oprogramowania i podpowiadamy, która z dystrybucji b?dzie dla ciebie najlepszym wyborem.
2009-05-22 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Karmiczny Koala - pierwsze wydanie alfa Ubuntu 9.10

System operacyjny Ubuntu 9.10 ukaza³ siê w³a¶nie w wersji Alpha 1. Producent, spó³ka Canonical, zastrzega, ¿e nie jest to produkt skierowany do u¿ytkowników oczekuj±cych stabilno¶ci i bezproblemowego dzia³ania. Pe³na wersja Karmicznego Koali ukazaæ ma siê 29 pa¼dziernika br.
2009-05-15 13:01:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel przekazuje Moblina Fundacji Linuksa

Producent procesorów nie bêdzie ju¿ rozwija³ platformy Moblin. W czwartek, 2. kwietnia ma nast±piæ oficjalne przekazanie projektu w rêce Linux Foundation, organizacji non profit zajmuj±cej siê promocj± systemu spod znaku pingwina.
2009-04-02 14:09:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Debian GNU/Linux 5.0, czyli "lenny" - ju¿ do pobrania

Ju¿ w najbli¿sz± sobotê (notabene - w Walentynki) premierê mieæ bêdzie najnowsze wydanie dystrybucji Debian GNU/Linux, oznaczone numerem 5.0. Nazwa kodowa tego wydania brzmi "lenny" i - jak zapewniaj± przedstawiciele projektu Debian - tylko powa¿na "fuszerka" mo¿e przeszkodziæ w jego udostêpnieniu 14 lutego.
2009-02-16 16:37:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja:

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2009-02-16 16:37:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Debian GNU/Linux 5.0, czyli "lenny" - ju? do pobrania

Ju? w najbli?sz? sobot? (notabene - w Walentynki) premier? mie? b?dzie najnowsze wydanie dystrybucji Debian GNU/Linux, oznaczone numerem 5.0. Nazwa kodowa tego wydania brzmi "lenny" i - jak zapewniaj? przedstawiciele projektu Debian - tylko powa?na "fuszerka" mo?e przeszkodzi? w jego udost?pnieniu 14 lutego.
2009-02-16 16:37:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Debian GNU/Linux 5.0, czyli "lenny" - ju¿ 14 lutego

Ju¿ w najbli¿sz± sobotê (notabene - w Walentynki) premierê mieæ bêdzie najnowsze wydanie dystrybucji Debian GNU/Linux, oznaczone numerem 5.0. Nazwa kodowa tego wydania brzmi "lenny" i - jak zapewniaj± przedstawiciele projektu Debian - tylko powa¿na "fuszerka" mo¿e przeszkodziæ w jego udostêpnieniu 14 lutego.
2009-02-11 11:14:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Adobe Integrated Runtime 1.5 dla Linuksa

Adobe Integrated Runtime - ¶rodowisko umo¿liwiaj±ce uruchamianie aplikacji webowych w trybie offline - udostêpnione zosta³o w wydaniu dla systemów operacyjnych spod znaku pingwina. Wersja AIR 1.5 dzia³a w takich dystrybucjach Linuksa jak OpenSuse 10.3, Fedora Core czy Ubuntu 7.10 (i nowszych). Tym samym ¶rodowisko to - w wydaniu 1.5 - mo¿na instalowaæ w trzech g³ównych platformach systemowych, tj. Windows, Mac OS X i Linux.
2008-12-18 14:15:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Fedora 10 - ju? wkrótce do pobrania

Ju? 25 listopada uka?e si? kolejne pe?ne wydanie tej bardzo popularnej dystrybucji Linuksa. Fedora 10 wykorzystuje j?dro 2.6.27 oraz zawiera ?rodowisko graficzne Gnome 2.24.
2008-11-04 20:37:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Fedora 10 - ju¿ wkrótce do pobrania

Ju¿ 25 listopada uka¿e siê kolejne pe³ne wydanie tej bardzo popularnej dystrybucji Linuksa. Fedora 10 wykorzystuje j±dro 2.6.27 oraz zawiera ¶rodowisko graficzne Gnome 2.24.
2008-11-04 20:37:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Ubuntu 8.10, czyli Nieustraszony kozioro¿ec atakuje

Mo¿na ju¿ pobieraæ i instalowaæ najnowsze wydanie jednej z najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux: Ubuntu 8.10. "Intrepid Ibex" - robocza nazwa Ubuntu 8.10 - dostêpny jest w wersji desktopowej i serwerowej.
2008-10-31 09:38:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Ubuntu 8.10, czyli Nieustraszony kozioro?ec atakuje

Mo?na ju? pobiera? i instalowa? najnowsze wydanie jednej z najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux: Ubuntu 8.10. "Intrepid Ibex" - robocza nazwa Ubuntu 8.10 - dost?pny jest w wersji desktopowej i serwerowej.
2008-10-31 09:38:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Nieustraszony kozioro¿ec atakuje, czyli Ubuntu 8.10

Mo¿na ju¿ pobieraæ i instalowaæ najnowsze wydanie jednej z najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux. Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex dostêpne jest w wersji desktopowej i serwerowej.
2008-10-30 18:26:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Linux wart grube miliardy

Koszt stworzenia kompletnego systemu operacyjnego takiego jak Fedora 9 wynosi 10,8 mld dolarów - tak przynajmniej wynika z raportu opublikowanego na stronie internetowej Linux Foundation.
2008-10-23 13:51:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Linux zwalczy biedê?

Jednym z powa¿niejszych problemów dzisiejszego ¶wiata jest bieda, która dotyka nie tylko kraje dopiero co rozwijaj±ce siê. Jednym z lekarstw na to mia³o byæ zaoferowanie dzieciom mieszkaj±cym w³a¶nie w takich krajach tanich laptopów wyposa¿onych w system operacyjny oparty o Linuksa, zapocz±tkowany przez program OLPC (One Laptop Per Child). W zamy¶le jego twórców program, który ma daæ dzieciom dotkniêtym bied± mo¿liwo¶æ samorozwoju poprzez dostêp do informacji w³a¶nie dziêki takim ma³ym komputerkom.
2008-10-13 15:46:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Linux zwalczy bied??

Jednym z powa?niejszych problemów dzisiejszego ?wiata jest bieda, która dotyka nie tylko kraje dopiero co rozwijaj?ce si?. Jednym z lekarstw na to mia?o by? zaoferowanie dzieciom mieszkaj?cym w?a?nie w takich krajach tanich laptopów wyposa?onych w system operacyjny oparty o Linuksa, zapocz?tkowany przez program OLPC (One Laptop Per Child). W zamy?le jego twórców program, który ma da? dzieciom dotkni?tym bied? mo?liwo?? samorozwoju poprzez dost?p do informacji w?a?nie dzi?ki takim ma?ym komputerkom.
2008-10-13 15:46:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Fedora 10 alpha udostêpniona

Zespó³ odpowiedzialny za rozwój projektu Fedora - darmowej edycji systemu, na którym bazuje Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - poinformowa³ o udostêpnieniu wczesnej wersji alpha oznaczonej numerem 10.
2008-08-06 11:00:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Fedora 10 alpha udost?pniona

Zespó? odpowiedzialny za rozwój projektu Fedora - darmowej edycji systemu, na którym bazuje Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - poinformowa? o udost?pnieniu wczesnej wersji alpha oznaczonej numerem 10.
2008-08-06 11:00:48 (¼ród³o: IDG.pl)

DOBRY PRACOWNIK WANTED! - link sponsorowany

10 000 ofert pracy z kraju i z zagranicy! PRACA.IDG.PL . sprawd¼!
2008-05-15 11:48:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Adobe w Linux Foundation

Firma Adobe udostêpni³a wczesn± wersjê alpha swojej platformy AIR, s³u¿±cej do uruchamiania internetowych aplikacji z bogatym interfejsem u¿ytkownika na komputerze lokalnym. Ponadto koncern og³osi³ wst±pienie w szeregi Linux Foundation, organizacji non-profit zajmuj±cej siê promocj± systemu spod znaku pingwina.
2008-04-01 09:03:08 (¼ród³o: IDG.pl)

8 komputerów z Debianem lepsze ni? superkomputer?

PAGASA, organizacja rz?dowa Filipin zajmuj?ca si? analizowaniem danych pogodowych wymieni?a swój superkomputer na jednostk? klastrow? z?o?on? z... o?miu komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Debian.
2008-03-21 18:07:39 (¼ród³o: IDG.pl)

8 komputerów z Debianem lepsze ni¿ superkomputer?

PAGASA, organizacja rz±dowa Filipin zajmuj±ca siê analizowaniem danych pogodowych wymieni³a swój superkomputer na jednostkê klastrow± z³o¿on± z... o¶miu komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Debian.
2008-03-21 18:07:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Granular Linux 1.0 Preview, czyli nowy modu³owy Linux

Ukaza³a siê wersja prezentacyjna systemu Granular Linux 1.0. Mo¿na w niej dostrzec kilka wa¿nych nowo¶ci.
2008-03-19 17:26:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Granular Linux 1.0 Preview, czyli nowy modu?owy Linux

Ukaza?a si? wersja prezentacyjna systemu Granular Linux 1.0. Mo?na w niej dostrzec kilka wa?nych nowo?ci.
2008-03-19 17:26:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Kilka nowo¶ci dotycz±cych Ubuntu

Niedawno ponownie przywrócono do ¿ycia portal Ubuntustats.com, ukazuj±cy ruch spo³eczeñstwa open source skupionego wokó³ dystrybucji Ubuntu. Twórcy systemu podali równie¿ dwie ciekawostki dotycz±ce przysz³ej edycji Hardy Heron systemu.
2008-03-18 17:36:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Kilka nowo?ci dotycz?cych Ubuntu

Niedawno ponownie przywrócono do ?ycia portal Ubuntustats.com, ukazuj?cy ruch spo?ecze?stwa open source skupionego wokó? dystrybucji Ubuntu. Twórcy systemu podali równie? dwie ciekawostki dotycz?ce przysz?ej edycji Hardy Heron systemu.
2008-03-18 17:36:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Wymarzony Linux, czyli Dreamlinux 3.0 w wersji RC3

Przyszed³ czas na kolejne wydanie RC dystrybucji Dreamlinux, systemu, który od ponad roku pnie siê coraz wy¿ej w rankingu najpopularniejszych projektów GNU/Linux.
2008-03-17 18:35:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Frugalware Linux 0.8 - system dla entuzjastów trybu tekstowego

Nareszcie pojawi³a siê edycja 0.8 Kalgan systemu Frugalware. Od czasu wersji RC usprawniono wiele aspektów dystrybucji, lecz nowych funkcji nie przyby³o.
2008-03-15 10:22:08 (¼ród³o: IDG.pl)

GNOME 2.22 - zmian nie jest wiele, ale i tak robi± wra¿enie

12 marca odby³a siê premiera nowej edycji jednego z najpopularniejszych ¶rodowisk graficznych ¶wiata. Mowa oczywi¶cie o GNOME w wersji 2.22, która ju¿ wkrótce znajdzie siê w kilku najbardziej znanych dystrybucjach GNU/Linux.
2008-03-14 18:17:35 (¼ród³o: IDG.pl)

GNOME 2.22 - zmian nie jest wiele, ale i tak robi? wra?enie

12 marca odby?a si? premiera nowej edycji jednego z najpopularniejszych ?rodowisk graficznych ?wiata. Mowa oczywi?cie o GNOME w wersji 2.22, która ju? wkrótce znajdzie si? w kilku najbardziej znanych dystrybucjach GNU/Linux.
2008-03-14 18:17:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Elive 1.6 - kolejna wersja testowa niezwyk³ego systemu operacyjnego

Dystrybucja Elive wesz³a w kolejn± fazê rozwoju wraz z wersj± 1.6. Oprócz zmian zwi±zanych z pow³ok± graficzn±, sam system równie¿ uzyska³ kilka nowych funkcji.
2008-03-14 18:02:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Elive 1.6 - kolejna wersja testowa niezwyk?ego systemu operacyjnego

Dystrybucja Elive wesz?a w kolejn? faz? rozwoju wraz z wersj? 1.6. Oprócz zmian zwi?zanych z pow?ok? graficzn?, sam system równie? uzyska? kilka nowych funkcji.
2008-03-14 18:02:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Knoppix powraca w wersji 5.3

Po prawie rocznej przerwie w rozwoju, system Knoppix powraca w nowej wersji 5.3.0. Tym razem oprócz standardowych usprawnieñ i uaktualnieñ pojawi³o siê oprogramowanie dla osób niepe³nosprawnych ADRIANE.
2008-03-12 16:30:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Mandriva Xtreme 2 na kluczu USB

Mandriva Polska wyda³a wydanie USB swojego czo³owego produktu komercyjnego. Mowa tu oczywi¶cie o systemie Mandriva Xtreme 2.
2008-03-11 16:04:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu Hardy Heron - ostatnie wydanie Alfa

Ubuntu 8.04 Hardy Heron zbli¿a siê wielkimi krokami. Zakoñczy³a siê faza Alfa rozwoju systemu, czekamy na pierwsze wydanie Beta.
2008-03-10 17:03:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Indyjskie szko³y zakazuj± Windows

Kerala stanie siê pierwszym stanem Indii, który przeprowadzi ca³kowita restrukturyzacjê edukacji IT w¶ród szkó³ wy¿szych. Brzmi zachêcaj±co, ale za tym stwierdzeniem kryje siê wiele kontrowersji - oznacza to ca³kowite zrezygnowanie z oprogramowania korporacji Microsoft na rzecz aplikacji na licencji GPL.
2008-03-10 15:58:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Indyjskie szko?y zakazuj? Windows

Kerala stanie si? pierwszym stanem Indii, który przeprowadzi ca?kowita restrukturyzacj? edukacji IT w?ród szkó? wy?szych. Brzmi zach?caj?co, ale za tym stwierdzeniem kryje si? wiele kontrowersji - oznacza to ca?kowite zrezygnowanie z oprogramowania korporacji Microsoft na rzecz aplikacji na licencji GPL.
2008-03-10 15:58:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Canonical udostêpnia system Landscape

Canonical, sponsor znanej na ca³ym ¶wiecie dystrybucji Ubuntu, og³osi³ dostêpno¶æ swojego najnowszego produktu. Landscape to zaawansowany system zarz±dzania i monitorowania stworzony z my¶l± o du¿ych korporacjach.
2008-03-08 11:54:25 (¼ród³o: IDG.pl)

KDE 4.0.2, czyli coraz wiêcej poprawek i nowych funkcji

Przyszed³ czas na wersje 4.0.2 KDE, jednego z najpopularniejszych ¶rodowisk graficznych na ¶wiecie. Oprócz wielu poprawek twórcy nie zapomnieli równie¿ dodaæ do oprogramowania kilku wa¿nych usprawnieñ.
2008-03-07 17:26:58 (¼ród³o: IDG.pl)

KDE 4.0.2, czyli coraz wiêcej poprawek i kilka nowych funkcji

Przyszed³ czas na wersje 4.0.2 KDE, jednego z najpopularniejszych ¶rodowisk graficznych na ¶wiecie. Oprócz wielu poprawek twórcy nie zapomnieli równie¿ dodaæ do oprogramowania kilku wa¿nych usprawnieñ.
2008-03-07 17:26:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Mythbuntu 8.04 alfa 3

Ukaza³a siê wersja alfa 3 systemu Mythbuntu. Projekt szybko siê rozbudowuje, aczkolwiek jest ograniczony stadium rozwojowym dystrybucji Ubuntu Hardy Heron.
2008-03-06 18:54:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Linux Mint 4.0 w wydaniu KDE

Pojawi³o siê ju¿ wydanie KDE CE systemu Linux Mint 4.0 Daryna. Niestety jeszcze nie wykorzystano w projekcie wersji czwartej KDE.
2008-03-05 18:34:35 (¼ród³o: IDG.pl)

System Rescue CD - z wersji 0.4.3 do 1.0.0

Nareszcie ukaza³a siê wersja 1.0.0 jednego z najpopularniejszych systemów ratunkowych na ¶wiecie. Mimo, i¿ oznaczenie wersji wskazuje na du¿y przeskok w rozwoju projektu, to zmian jest niewiele wiêcej ni¿ w poprzednich wydaniach.
2008-03-04 18:02:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Mandriva 2008 Spring tu¿ tu¿...

Jest ju¿ dostêpne pierwsze wydanie RC systemu Mandriva 2008 Spring. Zmiany s± dobrze widoczne, bowiem w wiêkszo¶ci dotycz± interfejsu graficznego i funkcjonalno¶ci dystrybucji.
2008-03-04 17:23:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Linux na Nintendo Wii? - ca³kiem mo¿liwe

Grupa GameCube Linux og³osi³a, i¿ kilka dni temu uda³o im siê uruchomiæ Linuksa na popularnej konsoli go gier Nintendo Wii. System jest jednak uruchamiany w do¶æ niecodzienny sposób.
2008-03-03 19:48:59 (¼ród³o: IDG.pl)

System Linux przeznaczony dla Ultra Mobilnych Komputerów

Linpus Technologies, korporacja doskonale znana na Tajwanie z rozwijania komercyjnych dystrybucji Linux pragnie wej¶æ na arenê miêdzynarodow± ze swoim najnowszym produktem. Jest nim system Linux zaprojektowany specjalnie z my¶l± o komputerach przeno¶nych klasy Ultra-Mobile PC.
2008-02-29 18:52:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Korporacja System76 rozpoczyna dystrybucjê serwerów z Ubuntu

System76, jeden z najwiêkszych dostawców stacji roboczych z systemami Ubuntu zadecydowa³ o powiêkszeniu swojej oferty równie¿ o serwery z produktem firmy Canonical.
2008-02-28 17:18:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe sterowniki NVIDIA dla Linuksa z ³atami dla gry Counter-Strike

Najnowszy sterownik dla kart graficznych firmy NVIDIA oznaczony numerem 169.12 uzyska³ dziesi±tki poprawek dla produktów serii GeForce 8xxx i kilka usprawnieñ dotycz±cych gry Counter-Strike.
2008-02-28 14:31:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Ultra Mobilny Pecet z Ubuntu

Firma Wibrain Korea wprowadzi³a na rynek swój najnowszy produkt, przeno¶ny komputer UMPC B1L. Co ciekawe, urz±dzenie wyposa¿one jest w system Ubuntu.
2008-02-27 20:07:53 (¼ród³o: IDG.pl)

System dla entuzjastów Debiana i konsoli

Ukaza³a siê nowa wersja dystrybucji grml. Zmian w systemie z pewno¶ci± nie odczuje ¿aden pocz±tkuj±cy u¿ytkownik.
2008-02-27 18:43:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu - edycja Ultimate

Twórca dystrybucji Ubuntu Christmas Edition wyda³ kolejn± wersjê swojej najnowszej modyfikacji Ubuntu Ultimate Edition 1.7. System jak zwykle zawiera wiele nowych aplikacji i najpopularniejszych narzêdzi systemowych w ¶wiecie open source.
2008-02-26 09:15:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Dell z Ubuntu zawêdrowa³ do Kanady i Ameryki £aciñskiej

Firma Dell og³osi³a, i¿ rozpoczyna dystrybucje swoich stacji roboczych z przeinstalowanym systemem Ubuntu na terenie Kanady i pañstw Ameryki £aciñskiej.
2008-02-25 17:21:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu Alpha 5 ju¿ jest

Pojawi³o siê pi±tek wydanie Alpha systemu Ubuntu 8.04 Hardy Heron. Mimo, i¿ ta wersja nie wprowadza wielu nowo¶ci, to system coraz mniej przypomina edycjê Gutsy Gibbon.
2008-02-25 10:50:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 8.04 alfa 5 ju¿ jest

Pojawi³o siê pi±te wydanie alfa systemu Ubuntu 8.04 Hardy Heron. Mimo, i¿ ta wersja nie wprowadza wielu nowo¶ci, to system coraz mniej przypomina edycjê Gutsy Gibbon.
2008-02-25 10:50:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 8.10 - Nieustraszony Kozioro¿ec

W zwi±zku z zaawansowanym stadium rozwoju edycji Hardy Heron systemu Ubuntu, Mark Shuttleworth zapowiedzia³ rozpoczêcie prac nad wstêpnym planem wersji 8.10. Kolejna edycja zosta³a ochrzczona nazw± Intrepid Ibex, czyli Nieustraszony kozioro¿ec Alpejski.
2008-02-22 15:20:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Dziewi±te wydanie aktualizacyjne KDE 3.5

Ukaza³a siê wersja 3.5.9 komponentów KDE, jednego z najpopularniejszych ¶rodowisk graficznych. Oprócz licznych aktualizacji i poprawek, nie zabrak³o te¿ miejsca na kilka usprawnieñ.
2008-02-21 16:00:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Linux w Windows, czyli andLinux

Je¿eli kto¶ zastanawia siê nad przej¶ciem na system Linux, b±d¼ po prostu potrzebuje kilku aplikacji open source niedostêpnych dla platformy Windows, andLinux jest dla niego doskona³ym rozwi±zaniem.
2008-02-21 15:11:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Jeden system, piêæ mened¿erów okien

Ukaza³a siê finalna wersja systemu GoblinX 2.6 Standard Edition. Twórcy zawarli w niej a¿ piêæ mened¿erów okien, w³±czaj±c w to ¶rodowiska graficzne KDE i XFce.
2008-02-20 17:47:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Kody paskowe na licencji open source

Barcode Writer in Pure Postscript to coraz bardziej znany projekt maj±cy na celu stworzenie aplikacji generuj±cej dowoln± grafikê koduj±c±, w tym przede wszystkim kody paskowe w jêzyku PostScript.
2008-02-19 20:13:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Trzecia aktualizacja Debiana Etch - 4.0r3

Twórcy dystrybucji Debian zaktualizowali obrazy p³yt edycji systemu 4.0 Etch. Wydanie r3 nie wnosi ¿adnych nowo¶ci, zawiera jedynie wszystkie poprawki wydane od czasu wersji r2.
2008-02-18 22:16:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Mythbuntu 8.04 - wydanie alfa 2 ju¿ dostêpne

Mythbuntu to jedna z nielicznych i zarazem jedna z najlepszych dystrybucji zamieniaj±cych komputer w domowe centrum rozrywki. Obecnie trwaj± prace nad edycj± 8.04, a ju¿ teraz oddana do testów zosta³a wersja alfa 2.
2008-02-18 21:45:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Mandriva 2008 Spring rozpoznaje inne dystrybucje

Twórcy dystrybucji Mandriva udostêpnili drugie wydanie Beta zbli¿aj±cej siê wiosennej edycji Spring. Mandriva 2008 Spring tym razem uzyska³a wiele usprawnieñ w mened¿erze pakietów i instalatorze systemu.
2008-02-16 14:58:58 (¼ród³o: IDG.pl)

SLAX 6 - jeszcze bardziej skompresowany

Entuzjastów systemu Slackware na pewno ucieszy fakt wydania szóstej edycji minimalistycznej dystrybucji SLAX. Zmian jest niewiele, ale wp³ywaj± one w znaczny sposób na wydajno¶æ pracy.
2008-02-14 18:43:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Fedora 8 z Xfce

Twórcy projektu Fedora udostêpnili nowy spin dystrybucji, zawieraj±cy najnowsza edycjê systemu wraz ze ¶rodowiskiem graficznym Xfce.
2008-02-14 17:02:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Parted Magic 2.0 - ca³kowicie nowa ods³ona dystrybucji

Ukaza³a siê nowa wersja 2.0 jednego z najpopularniejszych systemów Live CD przeznaczonych do zarzadz±dzania partycjami dysków i przywracania stanu systemu. Zmian jest bardzo du¿o.
2008-02-13 18:17:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Program telewizyjny w GNOMIE

¦rodowisko graficzne GNOME oferuje u¿ytkownikom wiele funkcji i apletów, których zastosowania s± coraz bardziej ró¿norodne. Przyk³adem tej ró¿norodno¶ci jest aplet OnTV w najnowszej wersji 3.0.0 przygotowany z my¶l± o entuzjastach telewizji.
2008-02-12 20:55:18 (¼ród³o: IDG.pl)

OpenSolaris + Ubuntu = Nexenta

Alex Ross, twórca dystrybucji Nexenta OS udostêpni³ nowe wydanie swojej dystrybucji: Nexenta Core Platform 1.0. Jest to platforma systemowa, bêd±ca podstaw± do stworzenia ca³kiem nowego projektu o dowolnym przeznaczeniu.
2008-02-12 20:10:08 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 Nastpnakomputery, oprogramowanie