hipermarkety Dla managera - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nastpna

Najlepsze praktyki polityki personalnej

Raport Top Employers przygotowany przez Instytut CRF pokazuje trendy w polityce personalnej najlepszych pracodawców w Europie. W raporcie wziêto pod uwagê wyniki badañ przeprowadzone w 444 firmach z Belgii, Francji, Niemiec, W³och, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski, które znalaz³y siê na li¶cie Top Employers 2011. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-20 15:25:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Warszawa coraz atrakcyjniejsza dla biznesu

W¶ród europejskich miast atrakcyjnych dla biznesu Warszawa znalaz³a siê na 21. miejscu w tegorocznej edycji rankingu firmy doradczej Cushman & Wakefield. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-13 15:33:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Zwi±zki przyczynowo-skutkowe warte Nobla

Tegoroczna nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii zosta³a przyznana Thomasowi J. Sargentowi z New York University i Christopherowi A. Simsowi z Princeton University za "empiryczne badanie nad zagadnieniem przyczyny i skutku w makroekonomii". Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-10 16:05:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Spada poziom FDI

Jak wynika z analiz Kancelarii Allen&Overy, poziom zagranicznych inwestycji w akcje i udzia³y polskich spó³ek ro¶nie, a bezpo¶rednich inwestycji zagranicznych - spada. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-26 11:51:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Najatrakcyjniejsi pracodawcy

Dla specjalistów i mened¿erów najatrakcyjniejsze jest zatrudnienie w korporacjach lub firmach miêdzynarodowych. Istotna jest wielko¶æ i presti¿ firmy, styl zarz±dzania i kultura organizacyjna - wynika z drugiej edycji badania Antal International, dotycz±cego najbardziej po¿±danych pracodawców w bran¿y bankowo¶ci i finansów oraz w centrach finansowo - ksiêgowych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-14 15:48:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Czym zajmuj± siê pracownicy w godzinach pracy?

Nawet godzinê dziennie statystyczny pracownik spêdza na buszowaniu w internecie w prywatnych celach. Jak wynika z badania firmy Gemius, do cyberslackingu przyznaje siê ok. 90% pracuj±cych osób. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-12 12:19:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska coraz mniej konkurencyjna

Polska jest na 41. miejscu w "Globalnym raporcie konkurencyjno¶ci 2011-2012", stworzonym przez World Economic Forum i Narodowy Bank Polski. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-07 12:36:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsumenci mniej kupuj±

Jak poda³ Eurostat, europejskie biuro statystyczne, sprzeda¿ detaliczna w Polsce spad³a w lipcu br. o 1,4% rok do roku, a w strefie euro - o 0,2%. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-05 11:36:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Minimalny spadek bezrobocia w Polsce

Jak poda³ Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w lipcu br. bezrobocie w Polsce spad³o do 9,4%, za¶ w Eurolandzie pozosta³o na poziomie 10%. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-08-31 15:05:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Rosn± przychody najwiêkszych spó³ek naszego regionu

W Europie ¦rodkowej przychody najwiêkszych firm w ubieg³ym roku wzros³y o 17% (o 88 mld euro), jednak wci±¿ jeszcze przedsiêbiorstwa nie osi±gnê³y poziomu obrotów sprzed kryzysu - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-08-31 12:40:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Spada produkcja w Eurolandzie

Aktywno¶æ w sektorze przemys³owym w strefie euro spad³a w sierpniu br. po raz pierwszy od dwóch lat - wskazuje indeks Markit Manufacturing PMI. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-23 12:39:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Pracownicy maj± poczucie traconego czasu

Pracownicy firm zwi±zanych z marketigniem narzekaj±, ¿e czêsto bezproduktywnie trac± czas - wynika z raportu Barometr Project Management przygotowanego przez EasyProject. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-22 15:39:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Dobre wyniki bran¿y leasingowej

Jak wynika z danych Zwi±zku Polskiego Leasingu, w pierwszym pó³roczu 2011 r. bran¿a leasingowa odnotowa³a wzrost a¿ o 27,5% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcze¶niej. Polskie firmy leasingowe sfinansowa³y aktywa o ³±cznej warto¶ci przekraczaj±cej 14,5 mld z³. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-10 16:47:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Korzy¶ci z CSR

Ponad po³owa polskich inwestorów twierdzi, ¿e dzia³ania zwi±zane z odpowiedzialno¶ci± spo³eczn± firmy (CSR) przek³adaj± siê na wyniki finansowe. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-21 13:19:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wiêcej nierzetelnych d³u¿ników

W ci±gu ostatnich trzech miesiêcy liczba d³u¿ników w Rejestrze D³ugów ERIF wzros³a o ponad 30%. Warto¶æ zad³u¿eñ wpisanych do rejestru przekroczy³a 3 mld z³ - jest to o jedn± pi±ta wiêcej ni¿ w marcu br. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-14 13:01:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Najwiêcej debiutantów w Warszawie

W II kw. br. na najwa¿niejszych europejskich gie³dach odnotowano wzrost warto¶ci ofert pierwotnych o 48%, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcze¶niej - wynika z raportu PwC "IPO Watch Europe". Warszawski parkiet znalaz³ siê na pierwszym miejscu pod wzglêdem liczby debiutów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 16:52:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Ro¶nie optymizm dyrektorów personalnych

Dyrektorzy HR optymistycznie postrzegaj± najbli¿sz± przysz³o¶æ, ich firmy zamierzaj± zwiêkszaæ zatrudnienie i poziom inwestycji - wynika z najnowszej edycji badania firmy Aon Hewitt - Barometr HR. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-29 13:23:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Pracodawcy bêd± zatrudniaæ

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP, a¿ 42% polskich przedsiêbiorców spodziewa siê problemów w pozyskaniu pracowników w najbli¿szych miesi±cach, z powodu otwarcia niemieckiego i austriackiego rynku pracy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-13 16:32:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Google twierdzi, ¿e przynios³o gospodarce USA 64 mld dolarów

Firma Google oszacowa³a, ¿e pozytywny wp³yw jej dzia³alno¶ci na gospodarkê USA wynosi 64 mld dolarów. To prawie o 20 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem. Taka kwota ma byæ efektem korzystania lokalnych spo³eczno¶ci i ma³ych firmy z us³ug internetowego potentata. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 11:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dzi¶ obchodzimy ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego

¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego obchodzony jest 17 maja. W tym roku obchodzony jest pod has³em "Lepsze ¿ycie w spo³eczno¶ciach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi" ("Better life in rural communities with ICTs"). Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 15:22:29 (¼ród³o: IDG.pl)

W rankingu najcenniejszych marek dominuj± firmy z sektora technologii

Spó³ki z sektora nowych technologii zdominowa³y szósty doroczny ranking najcenniejszych marek ¶wiata BrandZ Top 100, opracowany przez firmê Millward Brown. W rankingu zadebiutowa³ te¿ Facebook. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:30:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Jutro ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego

17 maja przypada ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego - ¶wiêto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, maj±ce propagowaæ idee spo³eczeñstwa informacyjnego. W tym roku obchody ¦DSI skupione s± wokó³ tematyki przeciwdzia³ania wykluczeniu cyfrowemu na terenach s³abo zurbanizowanych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 09:49:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Starlink: warto¶æ reklamy w polskim Internecie wci±¿ ro¶nie

Starlink przeprowadzi³ badanie, z którego wynika, ¿e polski rynek reklamowy ca³y czas siê rozwija - w pierwszym kwartale 2011 roku jego warto¶æ wynios³a 1,631 mld z³, co jest wzrostem o 2,7 procenta. Znacznie mocniej poszybowa³a w górê reklama internetowa, na któr± wydano a¿ o 20,9 procenta wiêcej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 13:19:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybki mobilny Internet celem Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski zatwierdzi³ plan uwolnienia czêstotliwo¶ci 800 MHz dla szerokopasmowego Internetu mobilnego. Swoim zasiêgiem ma on obj±æ ca³± Europê. Jest to czê¶æ programu, którego celem jest zapewnienie szerokopasmowego dostêp do sieci ka¿demu mieszkañcowi kontynentu do 2020 roku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 10:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kongres Future Marketing

W ci±gu piêciu dni bêdzie mo¿na wys³uchaæ wyst±pieñ ponad 80 prelegentów, w tym 16 go¶ci specjalnych z USA, Szwajcarii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec, dotycz±cych najwa¿niejszych ¶wiatowych trendów marketingu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 14:33:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozpoczyna siê fuzja dwóch polskich grup kapita³owych z bran¿y us³ug IT

W wyniku po³±czenia Grupy ArchiDoc i spó³ek z Funduszu NEO Investments powstanie wyspecjalizowana w us³ugach outsourcingowych Grupa Outsourcing Experts. Nowy podmiot bêdzie jednym z najwiêkszych dostawców us³ug outsourcingowych w Polsce. Outsourcing Experts ma w ci±gu roku zadebiutowaæ na GPW. Planowane s± m.in. przejêcia mniejszych dostawców us³ug BPO. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 13:28:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Wielkie tech-skandale. Jak giganci IT tuszowali potkniêcia

¦wiat IT, jak ka¿da bran¿a przemys³u, prze¿ywa swoje kryzysy, wpadki i skandale. Zobacz, jak próbowano tuszowaæ, przemilczaæ lub usprawiedliwiaæ wstydliwe potkniêcia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 16:49:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Koszty wróc± jak bumerang

Jak wynika z najnowszego badania firmy KPMG "Cost Boomerang", wiêkszo¶æ europejskich przedsiêbiorstw obawia siê, ¿e drastyczne kryzysowe ciêcia kosztów nie dadz± siê utrzymaæ na sta³e i trzeba bêdzie zwiêkszyæ wydatki. Najbardziej pesymistyczni s± ankietowani dyrektorzy finansowi z Wielkiej Brytanii. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 08:31:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pracownicy tymczasowi g³ównie w produkcji

Jak wynika z raportu Ciett Economic Report 2011, w krajach Europy Zachodniej na rynku pracy tymczasowej pierwsze skrzypce gra sektor us³ug. W Polsce trzy czwarte kontraktów dotyczy stanowisk produkcyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-04 16:17:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Ju¿ 2,5 miliona Polaków spisa³o siê przez Internet

Jak wynika z komunikatu Centralnego Biura Spisowego, od 1 kwietnia do dzisiaj (2 maja) do godziny 9:00 przez Internet spisa³o siê 2 mln 563 tys. osób. Uruchamiaj±c w tym roku po raz pierwszy tak± mo¿liwo¶æ G³ówny Urz±d Statystyczny szacowa³, ¿e skorzysta z niej 10-15% Polaków. Spis internetowy potrwa do 16 czerwca. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-02 12:42:20 (¼ród³o: IDG.pl)

W czerwcu kolejna runda dotacji "Paszport do eksportu"

Polscy przedsiêbiorcy bêd± mogli sk³adaæ wtedy wnioski o dofinansowanie dzia³añ zwi±zanych z rozpoczêciem lub zwiêkszeniem eksportu. Firmy mog± liczyæ na unijne dotacje w wysoko¶ci nawet 200 tys. z³ na wsparcie dzia³añ zwi±zanych z wej¶ciem na rynki zagraniczne, min. udzia³ w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udzia³ w zorganizowanych misjach gospodarczych za granic±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-02 12:01:45 (¼ród³o: IDG.pl)

BCC: potrzebujemy ministra ds. budowy spo³eczeñstwa informacyjnego

Zdaniem przedstawicieli Business Center Club odpowiadaj±cych za Informatykê, Telekomunikacjê i Spo³eczeñstwo Informacyjne, w Polsce brakuje sprawnej koordynacji prac pomiêdzy ró¿nymi resortami i instytucjami zajmuj±cymi siê budow± spo³eczeñstwa informacyjnego. Widz± oni konieczno¶æ powo³ania ministra przy Kancelarii Premiera lub Prezydenta, odpowiedzialnego za ca³o¶æ obszaru wspierania rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-02 11:10:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Rynek faktoringu ro¶nie

Jak wynika z raportu Factors Chain International, globalne obroty firm faktoringowych w ubieg³ym roku osi±gnê³y rekordow± warto¶æ 1,648,229 mln euro, o niemal 30% wiêcej ni¿ w roku 2009. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-28 14:41:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilno¶æ pracowników coraz powszechniejsza

Do koñca tego roku na ¶wiecie a¿ miliard osób bêdzie pracowaæ zdalnie. Czy CIO s± przygotowani do mierzenia efektywno¶ci mobilnych pracowników? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 15:06:36 (¼ród³o: IDG.pl)

W maju rozpocznie siê walka o pieni±dze na e-biznesy

9 maja zacznie siê jedyny w tym roku konkurs w ramach dzia³ania 8.1 "Wspieranie dzia³alno¶ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" PO IG. PARP ma do rozdania 307,5 mln z³ na e-biznesy. Czy tym razem rozdysponuje je wszystkie?
2011-04-19 12:24:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowoczesne technologie s³abo wykorzystywane w Polsce

W rankingu World Economic Forum okre¶laj±cym stopieñ wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, pierwsze miejsca zajê³y Szwecja i Singapur, za¶ Polska znalaz³a siê dopiero na 62. pozycji.
2011-04-18 16:15:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Polski biznes coraz bardziej optymistyczny

W ci±gu ostatnich dwunastu miesiêcy nastroje przedsiêbiorców w Polsce znacz±co siê poprawi³y - wynika z Indeksu Poczucia Bezpieczeñstwa Inwestycyjnego Regus. A¿ dwie trzecie polskich firm odnotowa³o wzrost zysków i przychodów.
2011-04-18 14:57:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: PL.ID na razie nie bêdzie, ale komputery dla gmin ju¿ kupiono

MSWiA og³osi³o ¿e przesuwa termin wprowadzenia w ¿ycie nowych dowodów osobistych na 1 stycznia 2013 r. Wcze¶niej zd±¿y³o jednak dostarczyæ do gmin sprzêt potrzebny do wydawania nowych dowodów. Po dwóch latach od dostawy trzeba pewnie bêdzie go wymieniæ...
2011-04-14 16:33:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Prezydent chce dotrzeæ do Polaków za pomoc± Internetu

Pa³ac Prezydencki koñczy przygotowania do wkroczenia prezydenta Bronis³awa Komorowskiego do Internetu. G³owa pañstwa pojawi siê w najpopularniejszych serwisach spo³eczno¶ciowych. Kancelaria chce, by prezydent sta³ siê bli¿szy ludziom. Znawcy polityki mówi±, ¿e to w³a¶ciwe posuniêcie, ale niesie ze sob± tak¿e zagro¿enia.
2011-04-14 11:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Rola Informatyki w podnoszeniu warto¶ci banków

Nie³atwo jest zorganizowaæ imprezê, która by³aby jednocze¶nie biznesowa i informatyczna, a tak¿e - masowa i elitarna. Potrafi³ to zrobiæ zespó³ prof. Leszka Paw³owicza z Gdañskiej Akademii Bankowej, organizuj±c XVI ju¿ raz seminarium w Juracie skierowane do sektora bankowo-finansowego.
2011-04-12 08:10:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Waldemar Pawlak: u³atwimy firmom zakup nowoczesnych technologii

Na zakup i wdro¿enie nowoczesnych technologii bêdzie mo¿na otrzymaæ nawet 1 mln euro - zapowiada Wicepremier i Minister Gospodarki. Prezydent podpisa³ w³a¶nie - przygotowan± przez Ministerstwo Gospodarki - nowelizacjê ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alno¶ci innowacyjnej.
2011-04-11 12:19:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Bez PIP-u, ale z przemy¶leniami

Nowego Planu Informatyzacji Pañstwa wci±¿ jeszcze nie ma. Wziêto natomiast pod lupê poprzedni PIP, który obowi±zywa³ w latach 2007-2010. Wnioski nie s± zbyt optymistyczne - projekty IT w administracji zapisane w planie zosta³y albo nie podjête, albo s± opó¼nione, albo bardzo odbiegaj± od za³o¿eñ. Nowy plan ma byæ lepszy.
2011-04-07 10:43:23 (¼ród³o: IDG.pl)

GUS odpowiada w sprawie luki w systemie do samospisu

Mo¿na w³amaæ siê do ankiety osób prowadz±cych dzia³alno¶æ gospodarcz± - potwierdza G³ówny Urz±d Statystyczny. Ale umo¿liwia to tylko wgl±d w dane tj. imiê, nazwisko i adres zamieszkania, które w przypadku osób prowadz±cych dzia³alno¶æ gospodarcz± i tak s± powszechnie dostêpne.
2011-04-06 08:18:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Prezydent z³o¿y³ podpis pod ustaw± modernizuj±c± szkolnictwo wy¿sze

Wyniki badañ, rankingi i dane statystyczne s± bezlitosne - polskie uczelnie nie kszta³c± fachowców, których potrzebuje rynek, nie potrafi± te¿ wspó³pracowaæ z biznesem i komercjalizowaæ prac naukowo-badawczych.
2011-04-05 14:18:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Wci±¿ du¿o bankructw

Jak wynika z danych Coface Poland, w I kw. br. zbankrutowa³o 158 polskich firm, tylko o 6% mniej ni¿ w analogicznym okresie rok wcze¶niej.
2011-04-04 12:24:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Pañstwo nie zamierza zrezygnowaæ z wprowadzania ograniczeñ w Internecie

Rz±dy wielu pañstw szukaj± metod zapanowania nad Internetem. Czêsto zabieraj± siê za to niezrêcznie, jak w Polsce, kiedy rz±dowe produkty legislacyjne nie wytrzymuj± konfrontacji, ze spontaniczn± samoorganizacj± u¿ytkowników Internetu.
2011-04-04 11:11:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Bez cukru oszczêdzimy miliardy

Gdyby Polacy zdecydowali siê na wykluczenie cukru ze swojej diety, w ich portfelach zosta³oby co roku ok. 11 mld z³otych.
2011-04-01 09:53:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Warren Buffet: warto¶ci serwisów spo³eczno¶ciowych s± zawy¿one

Amerykañski inwestor uwa¿a, ¿e warto¶æ wiêkszo¶ci serwisów spo³eczno¶ciowych jest zawy¿ona. Doradza rozwagê przy inwestowania w tego typu przedsiêbiorstwa. Do wej¶cia na gie³dê w najbli¿szym czasie przygotowuje siê kilka najwiêkszych serwisów internetowych.
2011-03-31 13:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Trwa budowa CEIDG - elektronicznej bazy przedsiêbiorców

1 lipca 2011 r. ma zostaæ uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alno¶ci Gospodarczej tworzona przez Ministerstwo Gospodarki. Umo¿liwi ona m.in. rejestracjê dzia³alno¶ci gospodarczej online oraz zdalny dostêp do danych o przedsiêbiorcach.
2011-03-31 10:10:10 (¼ród³o: IDG.pl)

System informatyczny ZUS ma byæ gotowy do zmian w OFE

Trwa debata na temat zmian w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jedna z mo¿liwo¶ci zak³ada, ¿e ZUS bêdzie musia³ przygotowaæ subkonta, na których ma byæ zatrzymywane 5% pensji, która trafia³a dot±d do OFE.
2011-03-30 15:05:25 (¼ród³o: IDG.pl)

System informatyczny ZUS ma byæ gotowy do zmian

Trwa debata na temat zmian w ustawie o OFE. Jedna z mo¿liwo¶ci zak³ada, ¿e ZUS bêdzie musia³ przygotowaæ subkonta, na których ma byæ zatrzymywane 5 proc. pensji, która trafia³a do tej pory do OFE. ZUS zapewnia, ¿e zarówno organizacyjnie jak i informatycznie jest przygotowany na takie zmiany.
2011-03-30 15:05:25 (¼ród³o: IDG.pl)

O co chodzi³o w nowej ustawie medialnej

Projekt implementacji przepisów dyrektywy zak³ada³ gruntowan± nowelizacjê ustawy o radiofonii i telewizji poprzez rozszerzenie jej zakresu na us³ugi medialne ¶wiadczone za po¶rednictwem Internetu.
2011-03-29 14:15:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Polscy pracodawcy planuj± podwy¿ki

W tym roku europejskie firmy planuj± podwy¿ki wynagrodzeñ ¶rednio o 3%. Polscy pracodawcy planuj± podwy¿ki w wysoko¶ci 4,2%. Po uwzglêdnieniu inflacji p³aca przeciêtnego polskiego pracownika wzro¶nie o 1,7% - wynika z europejskiego badania podwy¿ek wynagrodzeñ, prowadzonego przez firmê doradcz± i outsourcingow± Aon Hewitt - Salary Increase Survey - Winter Up-date 2010/2011.
2011-03-28 16:20:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak monitorowaæ dzia³ania pracowników w sieci?

W dobie portali spo³eczno¶ciowych, komunikatorów i przeró¿nych witryn, których odwiedzanie niekoniecznie musi siê wi±zaæ z prac±, dzia³y IT bywaj± proszone o pomoc w ograniczeniu do nich dostêpu. Kadrê zarz±dzaj±c± czêsto interesuje te¿ mo¿liwo¶æ monitorowania w jaki sposób ich pracownicy korzystaj± ze s³u¿bowych komputerów. Jak sprostaæ takiemu zadaniu?
2011-03-28 08:45:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Przepis na innowacyjno¶æ

W jaki sposób firma mo¿e staæ siê bardziej innowacyjna? Eksperci z Sirota Survey Intelligence opracowali piêæ kroków, które mo¿na wykorzystaæ w budowaniu kultury wspieraj±cej kreatywno¶æ, wspó³pracê, sk³onno¶æ do podejmowania ryzyka i innowacyjno¶æ.
2011-03-25 14:13:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Twój pose³ pracuje? Sprawd¼ z now± funkcj± Sejmometr.pl

Portal Sejmometr.pl udostêpni³ now± funkcjonalno¶æ, której celem jest udostêpnienie danych o pracy poszczególnych pos³ów. Wystarczy wpisaæ imiê i nazwisko, by zobaczyæ, nad czym pracowa³ ostatnio wybrany pose³, co mówi³ i jak czêsto bra³ udzia³ w obradach Sejmu.
2011-03-23 14:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Z³o¿ono ju¿ 345 tys. formularzy PIT przez Internet

To - jak podaje Ministerstwo Finansów - prawie o 21 tys. wiêcej ni¿ w ca³ym 2010 r., a do koñca okresu rozliczeniowego zosta³o jeszcze pó³tora miesi±ca.
2011-03-23 08:11:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Resort finansów bêdzie kontrolowa³ legalno¶æ oprogramowania

Jak podaje PAP, kontrole rozpoczn± siê dzi¶ (21 marca). Informacji takiej udzieli³a Wies³awa Dró¿d¿, rzeczniczka administracji podatkowej.
2011-03-22 17:31:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Zmiany w przepisach dotycz±cych dzia³alno¶ci gospodarczej

Polska nie jest niestety pañstwem, w którym prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej jest lekkie ³atwe i przyjemne. I nie chodzi tu bynajmniej o siln± konkurencjê na rynku, lecz o liczne prawne i urzêdnicze bariery, z którymi codziennie musz± siê mierzyæ dzia³aj±cy w Polsce przedsiêbiorcy. W ostatnim rankingu pañstw przyjaznych biznesowi, og³aszanym corocznie przez Bank ¦wiatowy, nasz kraj znalaz³ siê na "zaszczytnym" 70. miejscu - m.in. za Litw±, Bia³orusi± i... Rwand±. Czy s± szansê na zmianê tego stanu rzeczy?
2011-03-21 15:19:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy obawiaj± siê mediów spo³eczno¶ciowych

Do 2012 roku po³owa firm bêdzie próbowa³a zablokowaæ swoim pracownikom dostêp do mediów spo³eczno¶ciowych - szacuj± eksperci Gartnera. Z raportu firmy wynika, ¿e wiêkszo¶æ firm nie posiada jasno okre¶lonej polityki i wewnêtrznych przepisów dotycz±cych tre¶ci zamieszczanych przez firmê i jej pracowników w serwisach spo³eczno¶ciowych.
2011-03-21 14:40:07 (¼ród³o: IDG.pl)

¦wiadomi technologicznie liderzy

Zarz±dy firm powinny po¶wiêcaæ tyle samo uwagi sprawom IT, co kwestiom ksiêgowym, ale robi± to rzadko - wynika z raportu opublikowanego przez Deloitte Center for Corporate Governance.
2011-03-21 12:36:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Resort finansów bêdzie kontrolowa³ legalno¶æ oprogramowania

Jak podaje PAP, kontrole rozpoczn± siê dzi¶ (21 marca). Informacji takiej udzieli³a Wies³awa Dró¿d¿, rzeczniczka administracji podatkowej.
2011-03-21 10:29:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Innowacyjno¶æ w oczach konsumentów

Polscy konsumenci poszukuj± innowacyjnych produktów i us³ug, oczekuj±c, ¿e u³atwi± im one ¿ycie, pozwol± byæ na bie¿±co z najnowszymi trendami oraz dadz± mo¿liwo¶æ dokonania oszczêdno¶ci - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie UPC przez firmê IQS&Quant.
2011-03-18 15:59:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Klastry technologiczne jako szansa na rozwój przedsiêbiorstw w Polsce

Zrzeszaj±ce siê w klastrach ma³e i ¶rednie firmy maj± wiêksze szanse na rynku i mog± konkurowaæ z du¿ymi przedsiêbiorstwami. Podstaw± dobrego klastra jest jednak zaufanie. Takie wnioski p³yn± z wyst±pieñ, które odby³y siê w czasie konferencji po¶wiêconej klastrom, któr± zorganizowa³o Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.
2011-03-16 15:59:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Nowa ustawa medialna legislacyjn± wpadk±

Nowa ustawa medialna przesz³a ju¿ przez Sejm, a dzisiaj trafi pod g³osowanie w Senacie. Krajowa Izba Gospodarcza we wspó³pracy z IAB Polska przygotowa³a zestaw poprawek, który mo¿e uchroniæ nas przed prawnym bublem i wielkimi problemami dla wszystkich przedsiêbiorców umieszczaj±cych tre¶ci audiowizualne w Internecie.
2011-03-16 13:05:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe wyzwania dla dyrektorów finansowych

Z badania Ernst&Young wynika, ¿e dyrektorzy finansowi w najbli¿szej przysz³o¶ci bêd± musieli zmierzyæ siê z nowymi wyzwaniami, pracuj±c w ¶rodowisku niepewnych rynków i zmian w przepisach, globalizacji i szybkiego wzrostu rynków wschodz±cych.
2011-03-16 12:35:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Trzêsienie ziemi w portfelach

Czas zwiêkszonej zmienno¶ci, w jaki wkroczy³y ¶wiatowe gie³dy z powodu japoñskiego trzêsienia ziemi, mo¿e byæ okazj± do gruntownej przebudowy portfela. Aktywa, które i tak chcieli¶my do niego w³±czyæ, mo¿emy teraz kupiæ znacznie taniej ni¿ jeszcze tydzieñ temu. Ponadto, je¿eli nie damy siê ponie¶æ medialnym emocjom, mo¿emy upolowaæ prawdziw± okazjê inwestycyjn±.
2011-03-16 10:56:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa ustawa medialna legislacyjn± wpadk±

Nowa ustawa medialna przesz³a ju¿ przez Sejm, a dzisiaj trafi pod g³osowanie w Senacie. Krajowa Izba Gospodarcza we wspó³pracy z IAB Polska przygotowa³a zestaw poprawek, który mo¿e uchroniæ nas przed prawnym bublem i wielkimi problemami dla wszystkich przedsiêbiorców umieszczaj±cych tre¶ci audiowizualne w Internecie.
2011-03-15 14:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

KRRiT mia³by prowadziæ rejestr us³ug medialnych oferowanych w Internecie

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji - któr± w ekspresowym tempie uchwala Sejm - to kolejna, niezbyt fortunna próba dopasowania starych ram prawnych do nowych technologii informacyjnych. W dodatku jej autorzy t³umacz± siê unijnymi przepisami.
2011-03-15 11:13:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyrektorzy finansowi spodziewaj± siê wzrostu

W amerykañskich firmach z bran¿y IT dyrektorzy finansowi spodziewaj± siê wzrostu zatrudnienia i upowszechniania siê modelu cloud computingu.
2011-03-11 15:30:42 (¼ród³o: IDG.pl)

E-bankowo¶æ coraz bezpieczniejsza

Brytyjskie banki odnotowa³y w 2010 roku ni¿sze ni¿ w 2009 r. straty z powodu przestêpstw zwi±zanych z bankowo¶ci± internetow± i kartami p³atniczymi. Poprawi³a siê jako¶æ systemów wykrywania oszustw.
2011-03-09 17:37:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport Mobilny Internet 50+

Zespó³ badaczy akademickich zaprezentowa³ wyniki przygotowanego z inicjatywy iPlusa raportu "Mobilny Internet 50+". Tematem raportu by³o u¿ytkowanie Internetu mobilnego przez osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia.
2011-03-09 15:25:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepsi pracodawcy doceniaj± kobiety

Jak wynika z badania Najlepsi Pracodawcy 2010, przeprowadzonego przez Aon Hewitt, w niektórych firmach kobiety lepiej oceniaj± swoje warunki pracy ni¿ mê¿czy¼ni.
2011-03-08 18:03:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Dok±d zmierza polska nauka, czyli Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Czego potrzebuje polska nauka i dok±d zmierza? Na to pytanie ma odpowiedzieæ dokument stworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Pokazuje on kluczowe badania naukowe, które bêd± finansowane przez pañstwo polskie.
2011-03-08 16:24:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Ruch lotniczy dwukrotnie wzro¶nie

W ci±gu najbli¿szych 15 lat globalny ruch lotniczy zwiêkszy siê dwukrotnie, a najwiêkszym rynkiem transportu lotniczego stanie siê region Azji i Pacyfiku, odbieraj±c palmê pierwszeñstwa Ameryce Pó³nocnej i Europie - przewiduj± eksperci Airbusa.
2011-03-08 11:44:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Kobiecy styl zarz±dzania finansami

Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte "SheFO - finanse na obcasach", dobrymi szefami finansów mog± byæ zarówno kobiety jak i mê¿czy¼ni, ró¿ni siê natomiast ich styl zarz±dzania.
2011-03-07 14:05:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Waldemar Pawlak zapowiedzia³ na CeBIT 2011, ¿e polska bran¿a ICT ma za 10 lat tworzyæ 15-proc. PKB

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak odwiedzi³ odbywaj±ce siê w dniach 1-5 marca 2011 r. targi oprogramowania, sprzêtu komputerowego i nowych technologii CeBIT.
2011-03-07 08:12:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Nierówne p³ace w IT

Coraz wiêcej kobiet w bran¿y IT uwa¿a, ¿e ich p³ace s± ni¿sze ni¿ mê¿czyzn na podobnych stanowiskach - wynika z badania firmy Intellect.
2011-03-04 09:13:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Chmury stworz± zyski i miejsca pracy

Cloud computing w wielu bran¿ach g³ównych europejskich gospodarek mo¿e do 2015 roku przynie¶æ dodatkowo 763 mld euro i stworzyæ miliony nowych miejsc pracy - wynika z badañ Instytutu Centre for Economics and Business Research, przeprowadzonych na zlecenie EMC.
2011-03-02 16:47:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Rynek rozrywki i rekreacji bêdzie rós³

Kilka godzin i 50 z³ tygodniowo statystyczny Polak po¶wiêca na rozrywkê poza domem, jednak w najbli¿szych latach bêdzie wydawa³ na ten cel coraz wiêcej. Zdaniem ekspertów Deloitte, warto¶æ rynku us³ug zwi±zanych z wypoczynkiem i rozrywk± wzro¶nie do 74 mld z³ do 2015 roku.
2011-03-02 15:15:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Kobietom trudniej awansowaæ

Niemal trzy czwarte kobiet na stanowiskach mened¿erskich uwa¿a, ¿e wci±¿ istnieje zjawisko szklanego sufitu - wynika z badania Institute of Leadership & Management (IL&M).
2011-03-02 13:31:03 (¼ród³o: IDG.pl)

10 sposobów na obijanie siê w pracy

To, ¿e jeste¶ w pracy, to jeszcze nie znaczy, ¿e nie mo¿esz sobie zrobiæ jakiej¶ mniejszej lub wiêkszej przerwy. Wed³ug badañ Uniwersytetu Melbourne pracownicy, którzy 20% czasu pracy po¶wiêcaj± na surfowanie po Internecie s± bardziej produktywni od tych, którzy tego nie robi±.
2011-02-28 12:13:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Warszawa atrakcyjna dla inwestorów

W tegorocznym rankingu perspektyw inwestycyjnych na rynku nieruchomo¶ci przygotowanym przez PwC oraz Urban Land Institute, Warszawa zajê³a dziesi±te miejsce.
2011-02-28 10:40:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Chc± p³aciæ komórk±. P³atno¶ci mobilne warte miliardy

Nadchodz± wielkie czasy dla rynku mobile. Transakcje dokonywane przy u¿yciu p³atno¶ci komórkowych wynios³y w 2010 roku 162 miliardy dolarów. Firma badawcza Yankee Group przewiduje, ¿e ju¿ za trzy lata u¿ytkownicy wydadz± "w mobilny sposób" prawie bilion dolarów!
2011-02-24 13:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Siedem kroków w kierunku mediów spo³eczno¶ciowych

Firmy powinny zadaæ sobie siedem istotnych pytañ, zanim stworz± politykê swojej obecno¶ci w mediach spo³eczno¶ciowych - wynika z opracowania Gartnera. Media spo³eczno¶ciowe kusz± firmy mo¿liwo¶ciami wej¶cia w interakcjê z pracownikami, partnerami biznesowymi, aktualnymi i potencjalnymi klientami oraz tysi±cami anonimowych konsumentów. Jednak zanim firma zacznie dzia³aæ w mediach spo³eczno¶ciowych, powinna dok³adnie ustaliæ politykê swojej w nich obecno¶ci oraz wyra¼nie zakomunikowaæ j± pracownikom.
2011-02-23 15:55:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Roku 2011 ma byæ prze³omowy dla outsourcingu us³ug biznesowych w Polsce

A¿ 500 mln USD wart jest rynek informatycznych us³ug BPO w Polsce, Czechach, na S³owacji i Wêgrzech, czego 50% przypada na nasz kraj. W tym roku ma wzrosn±æ o 13%.
2011-02-23 11:54:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Portret polskiego d³u¿nika

D³u¿nik? Mê¿czyzna, 42 lata, do sp³acenia 4,2 tys. z³. Taki obraz maluje Raport Windykacja 2010 przygotowany przez Grupê KRUK.
2011-02-22 15:53:29 (¼ród³o: IDG.pl)

9 z 10 najbardziej innowacyjnych firm dzia³a w bran¿y IT

A¿ dziewiêæ z dziesiêciu najbardziej innowacyjnych firm z 2011 roku wed³ug redakcji amerykañskiego magazynu Fast Company to spó³ki dzia³aj±ce w bran¿y teleinformatycznej.
2011-02-21 15:33:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Biura na ¶wiecie coraz dro¿sze

W ubieg³ym roku czynsze wynajmu powierzchni biurowych wzros³y na wszystkich najwa¿niejszych rynkach ¶wiata - wynika z raportu Cushman & Wakefield. ¦wiadczy to o o¿ywieniu w biznesie i poprawie koniunktury gospodarczej.
2011-02-21 15:00:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska firma w czo³ówce 100 najlepszych firm outsourcingowych na ¶wiecie

Ericpol - najwiêkszy polski eksporter IT wg raportu Computerworld TOP200 - znalaz³ siê w grupie firm outsourcingowych okre¶lanej mianem "Rising Star". To pierwsza polska firma rankingu International Association of Outsourcing Professionals (IAOP).
2011-02-21 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Z iPada korzysta 80% korporacji z listy Fortune 100

Od czasu wprowadzenia na rynek tabletów wiele uwagi zajmuje dyskusja na temat wykorzystania ich w ¶rodowisku biznesowym. Oprócz oceny cech czysto u¿ytkowych, uwagê zwracano przede wszystkim na bezpieczeñstwo, zarówno samego urz±dzenia, jak i realizowanych po³±czeñ sieciowych. Wed³ug ekspertów, wraz z pojawieniem siê 4. wersji systemu operacyjnego obs³uguj±cego iPady, idea korporacyjnego tabletu sta³a siê faktem.
2011-02-18 11:30:51 (¼ród³o: IDG.pl)

W IT w Polsce nadal zarabia siê najwiêcej

Jak wynika z najnowszego VIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ firmy Sedlak & Sedlak, dzia³y IT, podobnie jak w ubieg³ych latach, s± tymi w których zarabia siê najwiêcej. W ubieg³ym roku administratorzy baz danych zarabiali 6 000 z³, programi¶ci baz danych 5 600 z³, a testerzy oprogramowania 4 650 z³.
2011-02-16 14:47:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska ma³o innowacyjna wg Innovation Union Scoreboard

Polska jest na 22. miejscu w¶ród 27 krajów Unii Europejskiej pod wzglêdem innowacyjno¶ci - wynika z opublikowanej przez Komisjê Europejsk± tablicy wyników innowacyjno¶ci za rok 2010.
2011-02-15 14:09:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Ostatnie dwa dni jubileuszowego konkursu Computerworld

Wci±¿ czekaj± atrakcyjne nagrody w o¶miu kategoriach: firma, dowcip, wpadka, technologia, anegdota, zdjêcie, z³ota my¶l i cz³owiek 20-lecia. Nagrody g³ówne to komputery HP i deski snowboardowe marki Volkl. Wci±¿ jest szansa, aby je wygraæ.
2011-02-14 16:14:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Optymistyczni CFO z firm technologicznych

W tym roku firmy technologiczne bêd± stara³y siê skompletowaæ swoje portfolio poprzez zakup firm i produktów - wynika z badania przeprowadzonego w¶ród dyrektorów finansowych amerykañskich firm z bran¿y IT.
2011-02-14 13:03:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Rekordowy deficyt handlowy USA

Deficyt handlowy USA wzrós³ w 2010 roku do najwy¿szego poziomu w ostatniej dekadzie - wynika z danych Departamentu Handlu.
2011-02-14 12:18:14 (¼ród³o: IDG.pl)

CIO Espresso: po debacie o architekturze korporacyjnej

Dyskusja o wzorach tworzenia i rozwijania architektury korporacyjnej, któr± mo¿na bêdzie nazwaæ "efektywn±", doprowadzi³a uczestników CIO Espresso do rozwa¿añ o roli i po¿±danych przymiotach korporacyjnego architekta. Zapraszamy do lektury relacji.
2011-02-11 12:47:51 (¼ród³o: IDG.pl)

MFW zbagatelizowa³ ryzyko kryzysu

Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy zbagatelizowa³ ryzyko kryzysu w 2008 roku - wynika z raportu nale¿±cego do MFW Independent Evaluation Office.
2011-02-10 15:32:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Wzros³o przeciêtne wynagrodzenie

Jak poda³ G³ówny Urz±d Statystyczny, przeciêtne wynagrodzenie w IV kw. 2010 r. w Polsce wzros³o o 6% w skali rocznej.
2011-02-09 16:19:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Call center coraz czê¶ciej poza firm±

Ponad jedna pi±ta polskich firm korzysta z zewnêtrznych centrów obs³ugi klienta, a 16% przewiduje zwiêkszenie wydatków na us³ugi call center - wynika z badania "The Global Call Centre Report" przeprowadzonego przez IPSOS dla firmy ArchiDoc.
2011-02-07 09:22:10 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nastpnakomputery, oprogramowanie