hipermarkety Internet - IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Nastpna

Comarch ERP iFaktury24 w T-Mobile - zarz±dzanie firm± przez Internet

W ofercie T-Mobile pojawi³a siê us³uga Comarch ERP iFaktury24. Mo¿na dziêki niej zarz±dzaæ firm± przez Internet. Dostêp do us³ugi zapewnia platforma  T-MobileCloud
2013-05-13 12:08:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Social Media Standard 2012 BIZNES - ostatnia szansa na rejestracjê

Internet Standard zaprasza na konferencjê Social Media Standard 2012 BIZNES. Jest ona po¶wiêcona praktycznemu wykorzystaniu serwisów spo³eczno¶ciowych w biznesie. W trakcie dwóch dni uczestnicy bêd± mieli okazjê wys³ychaæ wyk³adów przygotowanych przez 24 ekspertów.
2012-11-27 14:17:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Technology Summit 2012 - 67 ekspertów z dziedziny IT

Podczas konferencji Microsoft Technology Summit 2012 g³os zabierze 67 ekspertów, w¶ród których znajduj± siê ¶wiatowej klasy specjali¶ci. Go¶ciem specjalnym jest David Chappell, niekwestionowany autorytet w dziedzinie projektowania architektury IT, g³ówny partner w firmie Chappell & Associates. W jego seminariach wziê³o udzia³ kilkadziesi±t tysiêcy architektów IT oraz programistów z ca³ego ¶wiata, a jego ksi±¿ki zosta³y przet³umaczone na kilkana¶cie jêzyków.
2012-10-26 12:53:45 (¼ród³o: IDG.pl)

"Spl±tana sieæ" - ¶wietny przewodnik po mechanizmach Internetu

O tym, jak wa¿ne jest bezpieczeñstwo aplikacji sieciowych, wiedz± wszyscy. Doskona³ym tego przyk³adem wycofanie Firefoxa 16.0 z powodu wykrycia w nim powa¿nej luki. Ksi±¿ka Micha³a Zalewskiego traktuje o niebezpieczeñstwach, jakie czyhaæ mog± nie tylko na u¿ytkowników aplikacji sieciowych, ale przede wszystkim ich twórców.
2012-10-12 14:51:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Poznaj 5 kroków do sukcesu w email marketingu

PC World i GetResponse zapraszaj± na szkolenie: Skuteczny email marketing: 5 kroków do sukcesu. Webinarium odbêdzie siê 4 lipca w godzinach 13-16. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-06-11 14:58:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowoczesny sektor MSP si³± napêdow± gospodarki

Wyniki badania na temat wykorzystania nowych technologii, w tym cloud computing w ma³ych i ¶rednich firmach Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-18 14:49:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud computing wygeneruje miliony nowych miejsc pracy

Badania IDC pokazuj±, ¿e innowacje chmurowe mog± wygenerowaæ przychody w wysoko¶ci 1,1 bln dolarów rocznie Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-05-07 14:55:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Office 365: £atwiej, szybciej, taniej

Ma³e i ¶rednie przedsiêbiorstwa w Polsce czêsto traktuj± zakupy nowych technologii bardziej jak koszt, ni¿ inwestycjê. Nie dostrzegaj± tak¿e korzy¶ci, jakie mog± osi±gn±æ dziêki zastosowaniu rozwi±zañ informatycznych. Tymczasem, w³a¶nie dziêki nowoczesnym i prostym w obs³udze narzêdziom do komunikacji, firma mo¿e istotnie ograniczyæ wydatki na podró¿e i dojazdy oraz rozmowy telefoniczne i inne koszty biura, oszczêdzaj±c nawet 40%1 swoich kosztów. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, a tym wiêkszej konkurencji na rynku, poszukiwanie mo¿liwo¶ci rozwoju - zwiêkszania sprawno¶ci i efektywno¶ci swojego biznesu oraz jego zyskowno¶ci - ma jeszcze wiêksze znaczenie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-27 12:44:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w tabletach - na tablecie wygodnie nie poserfujesz?

Tablety sprzedaj± siê jak ciep³e bu³eczki. Ich ceny nie s± niskie, wiêc u¿ytkownicy maj± wysokie oczekiwania co do wydajno¶ci, oczekuj±c szybkiego przegl±dania internetu. Jednak po odpaleniu zakupionego tabletu mog± siê lekko rozczarowaæ... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-26 12:28:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Sygnity w chmurze Microsoft

Spó³ka Sygnity wdro¿y³a u siebie i jednocze¶nie rozpoczê³a sprzeda¿ rozwi±zania Microsoft Office 365, poszerzaj±c tym samym ofertê firmy o us³ugi doradcze w obszarze wdro¿eñ cloud. Nowa oferta bêdzie skierowana do klientów z trzech kluczowych dla spó³ki sektorów: bankowo-finansowego, publicznego oraz utilities. Sygnity bêdzie najwiêkszym partnerem Microsoft w zakresie sprzeda¿y tych rozwi±zañ na polskim rynku. Dziêki wdro¿eniu us³ugi Office 365 tak¿e we w³asnej organizacji obni¿ono koszty obs³ugi infrastruktury IT i zwiêkszono efektywno¶æ dzia³ania. Z nowej us³ugi korzystaj± obecnie wszyscy pracownicy firmy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-24 12:49:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Blogersi - dzisiaj premiera w internecie filmu o polskich blogerach

Wiadomo¶æ z ostatniej chwili. D³ugo oczekiwana premiera filmu Blogersi w re¿yserii Jarka Rybusa - pierwszego filmu o polskiej blogosferze - odbêdzie siê ju¿ dzisiaj - zarówno na YouTube jak i na specjalnej stronie internetowej Blogersów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-18 16:39:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Twitter Top 10 - najpopularniejsi mikroblogerzy ze ¶wiata polskiej polityki

Znamy ju¿ najpopularniejszych u¿ytkowników Twittera w Polsce zwi±zanych z wielk± polityk±. Tusk? Kaczyñski? A jednak nie... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-18 10:31:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Twitter w Polsce polityk± stoi? Top 10 u¿ytkowników Twittera

Kto jest najpopularniejszy na Twitterze w Polsce? Okazuje siê, ¿e politycy i ludzie zwi±zani z wielk± polityk±. Po raz kolejny okazuje siê, ¿e Polska jest jednak krajem silnie rozpolitykowanym. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-18 10:31:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Izi.pl ma dwa zaproszenia na webinarium "Megapanel bez tajemnic"

Izi.pl to porównywarka us³ug, która u³atwia podjêcie wyboru miêdzy ró¿nymi dostawcami energii elektrycznej, bankami, operatorami komórkowymi, dostawcami internetu, telewizji cyfrowej, a tak¿e firmami ubezpieczeniowymi. Teraz to jednak serwis pyta u¿ytkowników o opiniê na swój temat. Najciekawsze odpowiedzi zostan± nagrodzone. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-17 12:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyski wirtualne atakuj± czyli czas na dyski w chmurze

Rok 2012 bêdzie z pewno¶ci± rokiem, w którym dyski w chmurze zyska³y sobie popularno¶æ - okazuje siê, ¿e mamy ju¿ naprawdê du¿y wybór wirtualnych dysków i mo¿emy na nich trzymaæ w³asne pliki. Oto szybki przegl±d najciekawszych dysków w sieci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-17 07:33:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Trojan Remover - sprawd¼, czy twój pecet jest czysty

Sieæ niestety sta³a siê miejscem pe³nym ró¿nego rodzaju z³o¶liwego oprogramowania. Jego twórcy szukaj± przeró¿nych sposobów, by zainfekowaæ nasze komputery i niejednokrotnie im siê to udaje. Nie jeste¶my jednak bezbronni. Jednym z narzêdzi, których mo¿emy u¿yæ jest Trojan Remover. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-05 12:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Skuteczna promocja na YouTube - webinarium PC World pomo¿e ci wypromowaæ siê w sieci

Zbli¿a siê kolejne webinarium PC World i K2Search - tym razem dotyczy ono skutecznej promocji w serwisie spo³eczno¶ciowym YouTube. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-04-03 17:04:58 (¼ród³o: IDG.pl)

GG po prostu - reaktywacja czy rewolucja?

GG sta³o siê prostsze. Ale tak¿e przejrzystsze, odchudzone i gruntownie przeprojektowane. Faktycznie przypomina najlepsze czasy tego komunikatora. Nowe GG bez numerka to nie tylko powrót do ¼róde³, ale tak¿e ca³a nowa platforma komunikacyjna, w której dostajemy pocztê GG, dysk wirtualny na nasze pliki oraz bezp³atne aplikacje dzia³aj±ce w ramach GG. Czy reaktywacja GG to w istocie rewolucja? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-29 19:02:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony FutureScapes - pejza¿e przysz³o¶ci. Jak bêdzie wygl±da³ ¶wiat w 2025 roku?

Sony uruchomi³ projekt FutureScapes - Pejza¿e Przysz³o¶ci, w którym stara siê przewidzieæ, jaki wp³yw bêd± mia³y technologie na rzeczywisto¶æ w 2025 roku? Jak wyobra¿asz sobie ¶wiat w 2025 roku? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-22 18:44:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Pirate Bay w kosmosie - piraci na orbicie Ziemi?

Najpopularniejszy piracki serwis p2p - The Pirate Bay - wymy¶li³ szalony sposób na to, jak skutecznie zabezpieczyæ swoje serwery przed wy³±czeniem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to pomys³ z kosmosu rodem. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-20 09:07:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Janusz Palikot straci konto na Facebooku?

Janusz Palikot wzbudza kolejne kontrowersje. Jak siê okaza³o nie p³aci³ on agencji prowadz±cej jego fan page. Autorzy profilu strasz± jego zamkniêciem. Tym samym wysz³o na jaw, ¿e Palikot nie prowadzi³ swojego profilu w serwisie Facebook samodzielnie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-19 12:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook: skróty klawiszowe zamiast myszki

Facebook umo¿liwia nawigacjê po serwisie z pominiêciem kursora myszy. Pomagaj± w tym skróty klawiszowe, które u³atwiaj± dotarcie do wszystkich najwa¿niejszych opcji. Mo¿na w ten sposób: otworzyæ edytor wiadomo¶ci, zobaczyæ kto zaprasza nas do znajomych lub zajrzeæ do ustawieñ konta na Facebooku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-14 23:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Rebranding TP na Orange - do koñca marca zniknie neostrada i TP

Logo TP najprawdopodobniej zostanie usuniête z salonów sprzeda¿y ju¿ do koñca marca 2012. Zniknie te¿ flagowa marka tej firmy czyli neostrada. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-12 21:05:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak szukaæ w publicznych zasobach Facebooka

Google nie umo¿liwia przeszukiwania wpisów z Osi Czasu na Facebooku. Jak siê jednak okazuje, istnieje us³uga, która zapewnia wyszukiwanie w publicznych zasobach serwisu. Nazywa siê Open Status Search. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-10 14:36:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook przejmuje GazeHawk

Facebook wszed³ w posiadanie firmy GazeHawk specjalizuj±cej siê w technologii webcam eye-tracking. Co to oznacza? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-09 15:15:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook ma w Polsce 8,3 mln u¿ytkowników

Z Facebooka korzysta aktualnie w Polsce prawie 8,3 mln u¿ytkowników. Portal kilka miesiêcy temu zdetronizowa³ NK z pozycji najpopularniejszego serwisu spo³eczno¶ciowego w naszym kraju. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-08 13:03:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Kobiety - podatne na internetowe promocje, mê¿czy¼ni na darmowe filmy

Wiêkszo¶æ u¿ytkowników internetu czêsto dostaje odno¶niki do serwisów WWW od nieznanych nadawców. Linki takie ukryte s± zwykle w tre¶ci wiadomo¶ci e-mail lub w informacjach przesy³anych za po¶rednictwem serwisów spo³eczno¶ciowych czy komunikatorów internetowych. Irlandzki oddzia³ firmy antywirusowej ESET sprawdzi³, czy w takie podejrzane linki internauci w ogóle klikaj±, a je¶li tak, to jaka tematyka sk³ania ich do wybrania danego odno¶nika. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-07 16:23:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Polka - internautka i jej ulubione strony - wyniki badania Megapanel PBI/Gemius

Badania Gemius Polska przeprowadzone w grudniu 2011 roku pozwalaj± stwierdziæ kim s± i co lubi± Polki surfuj±ce w internecie. Nietrudno zgadn±æ, ¿e najczê¶ciej odwiedzane strony dotycz± kosmetyków, macierzyñstwa, ale te¿ pomocy naukowych czy marketingu. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-07 15:14:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Hakerzy z grupy Lulz Sec. aresztowani

FBI wpad³o na trop 6 osób, których podejrzewa siê o powi±zania z hakersk± grup± Lulz Sec. Cyberterrory¶ci stali za atakami na CIA, Sony czy te¿, znan± z republikañskich pogl±dów, telewizjê Fox. W¶ród zatrzymanych znajduj± siê tak¿e cz³onkowie Anonymous. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-07 11:28:27 (¼ród³o: IDG.pl)

"iPad 3 za darmo. Kliknij i zobacz!"

Internetowi przestêpcy znów czaj± siê w serwisach spo³eczno¶ciowych. Znany ekspert ds. bezpieczeñstwa zauwa¿y³, ¿e na Facebooku, Twitterze i w innych spo³eczno¶ciówkach coraz czê¶ciej pojawiaj± siê fa³szywe wpisy dotycz±ce iPada 3 i loterie oferuj±ce wylosowanie urz±dzenia. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-05 23:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia - kontrowersyjna kampania reklamowa modelu "500"

Komisja Etyki Reklamy mocno skrytykowa³a polsk± filiê firmy Nokia. Chodzi o kampaniê reklamow± modelu Nokia 500. Zdaniem Komisji, Nokia Poland naruszy³a bran¿owy kodeks etyczny. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-05 16:57:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Hakerzy wykradli niepublikowane utwory Michaela Jacksona

Hakerzy wykradli z wytwórni Sony Music Entertainment przesz³o 50 tys. utworów Michaela Jacksona. W¶ród skradzionych plików znajdowa³y siê tak¿e niepublikowane piosenki "króla popu". Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-05 14:03:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Google+ - u¿ytkownicy spêdzaj± na nim ¶rednio 3 minuty

Google+ ma coraz wiêcej u¿ytkowników. Jak pokazuj± jednak badania, nie przek³ada siê to na zaanga¿owanie zarejestrowanych. Internauci spêdzaj± w tym serwisie jedynie 3 minuty miesiêcznie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-03-01 13:38:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Micha³ Boni przedstawia plan prac w sprawie ACTA

Kolejnym z przes³uchiwanych przez premiera ministrów by³ Micha³ Boni - szef resortu Administracji i Cyfryzacji. Spotkanie przynios³o przedstawienie opinii publicznej kalendarium prac w sprawie ACTA. Czego mo¿emy siê spodziewaæ? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-29 14:25:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Anonymous - Interpol aresztowa³ 25 cz³onków grupy

Interpol aresztowa³ cz³onków hakerskiej grupy Anonymous. Dokonano ich w Ameryce Po³udniowej oraz Europie. Dzia³ania zosta³y podjête w ramach akcji "Operation Unmask" ("Operacja Zdemaskowanie"). Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-29 13:50:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Podszywanie siê pod inn± witrynê bêdzie utrudnione

Strony internetowe zamieszczone pod nazw± domeny z koñcówk± .pl, ju¿ nied³ugo bêd± lepiej chronione. Chodzi o zabezpieczenia przed cyberprzestêpcami, którzy chc±c wy³udziæ dane internautów, przekierowuj±c ich do stworzonych przez siebie fa³szywych witryn o podobnej szacie graficznej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-28 14:27:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwisy VoD w internecie - TVN Player ro¶nie, TVScreen bankrutuje

Mamy ma³e przetasowanie na rynku serwisów VoD. Na czele wci±¿ znajduj± siê s³abn±ce Ipla i Onet VoD, ale za ich plecami pozycjê na podium umacnia TVN Player. Mamy te¿ pierwsze bankructwo polskiego serwisu VoD - tvscreen.pl zosta³ ostatecznie zamkniêty. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-26 19:11:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Wyciek z YouPorn - dane miliona u¿ytkowników pop³ynê³y w internet

W³amanie do serwisu YouPorn narazi³o a¿ milion u¿ytkowników na utratê prywatno¶ci. Tysi±ce loginów i e-maili wyciek³o po w³amaniu nieznanego hakera na ten popularny serwis erotyczny. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-25 19:33:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook: O¶ Czasu. W³±czam i konfigurujê

To ma³y krok dla ludzko¶ci, ale wielki dla mojego profilu. O¶ Czasu na Facebooku zatacza coraz szersze krêgi, wiêc postanowi³em z³apaæ j±, zanim to ona dopadnie mnie. Zastanawiasz siê jak w³±czyæ i skonfigurowaæ O¶ Czasu? Zobacz moje starcie z tym "postrachem" u¿ytkowników Facebooka. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-18 21:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Biblia online. Czytaj Pismo ¦wiête w internecie

Pismo ¦wiête jest najczê¶ciej t³umaczon± i najbardziej rozpowszechnion± ksiêg± na ¶wiecie. Do koñca 2011 roku Bibliê (lub jej fragmenty) przet³umaczono na 2696 jêzyków ¶wiata. Rozpowszechniono ju¿ miliardy egzemplarzy ca³ej Biblii, a dziêki dostêpowi do internetu, mo¿na j± czytaæ, s³uchaæ i analizowaæ nie ruszaj±c siê sprzed klawiatury. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-18 15:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska wycofuje siê z ACTA. Premier Tusk za odrzuceniem umowy

Premier Donald Tusk rozmawia³ z przywódcami partii nale¿±cych do frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i zaproponowa³ im odrzucenie ACTA w obecnym kszta³cie. Szef polskiego rz±du przyzna³, ¿e do tej pory myli³ siê w sprawie porozumienia. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-17 23:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Roaming i internet w komórce maj± zawy¿one ceny - czas na obni¿ki?

Korzystanie z telefonów komórkowych za granic± nie jest tanie. Mo¿liwe, ¿e od 1 lipca maksymalna op³ata za minutê po³±czenia wychodz±cego w roamingu w UE bêdzie wynosiæ 1,08 z³, a minuta po³±czenia odebranego 0,46 z³ - tak zaproponowa³a Komisja rynku wewnêtrznego i ochrony konsumentów PE. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-16 19:53:40 (¼ród³o: IDG.pl)

WiFi w samolotach - kiedy szybki internet stanie siê standardem w chmurach?

W ostatnich kilku latach na pok³adach samolotów zacz±³ pojawiaæ siê internet dla pasa¿erów. Ale do 2015 roku WiFi naprawdê podbije przestworza. Szybki internet WiFi pojawi siê w a¿ 6 tys. samolotów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-15 19:55:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Polacy to pionierzy nowych technologii?

Ponad 30 proc. polskich internautów docenia nowe technologie - to oznacza ponad 6 milionów osób zainteresowanych tym tematem w naszym kraju. Ton w polskim internecie nadaje przebojowa m³odzie¿, profesjonali¶ci i eksperymentatorzy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-12 20:16:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Smart TV - ucz siê angielskiego w telewizorze z Empik school

Samsung udostêpni³ na swojej platformie Smart TV aplikacjê Empik school, która pozwala uczyæ siê jêzyka angielskiego na ekranie telewizora. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-12 19:02:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Manta daje internet za darmo w tabletach PowerTab

Manta ostro wchodzi w tablety - zapowiada wprowadzenie wydajnych tabletów w niskiej cenie (poni¿ej tysi±ca z³), a do tego zamierza do³o¿yæ internet 3G za darmo. Czy¿by wreszcie przyszed³ czas na zakup tabletu? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-10 21:59:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Manta Mobile - internet za darmo w polskich tabletach

Manta ostro wchodzi w tablety - zapowiada wprowadzenie wydajnych tabletów w niskiej cenie (poni¿ej tysi±ca z³), a do tego zamierza do³o¿yæ internet 3G za darmo. Czy¿by wreszcie przyszed³ czas na zakup tabletu? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-10 21:59:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Egzekucja laptopa - oto nieprzewidziane skutki u¿ywania Facebooka w rodzinie

Facebook wzmaga przemoc w rodzinie? Niektórzy mog± tak pomy¶leæ, gdy dowiedz± siê o tym, czego dokona³ Tommy Jordan, ojciec nastoletniej u¿ytkowniczki Facebooka. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-10 21:51:44 (¼ród³o: IDG.pl)

PC World zaprasza do uczestnictwa w webinariach

Redakcja PC Worlda przygotowuje dwa nowe webinaria. Zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa w naszych e-seminariach. Naprawdê warto! Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-10 13:14:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Debata o ACTA - jakie p³yn± wnioski ze spotkania z premierem?

W poniedzia³kowej debacie Donald Tusk, pomimo og³oszenia zawieszenia procesu ratyfikacji, zapowiedzia³ jednak, ¿e nie wycofa podpisu pod ACTA. A ratyfikacja bêdzie dokonana, tylko ¿e trochê pó¼niej - po wyja¶nieniu wszelkich w±tpliwo¶ci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-07 19:59:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Najpopularniejsze strony z torrentami - która zast±pi BTJunkie?

Upad³ BTJunkie, ale to jeszcze nie koniec serwisów z torrentami. Oto top 10 najpopularniejszych w tej chwili stron z torrentami. Na pierwszym miejscu ulokowa³ siê znany chyba wszystkim Zatoka Piratów czyli Pirate Bay. Jakie serwisy okupuj± pozosta³e miejsca w dziesi±tce? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-07 10:37:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet Explorer - 32 czy 64 bity? Której wersji nale¿y u¿ywaæ?

Nie tylko Windows ma 32 lub 64 bity. Równie¿ Internet Explorer ma swoje dwie wersje przegl±darki internetowej. Której z nich lepiej u¿ywaæ? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-06 18:57:06 (¼ród³o: IDG.pl)

32 czy 64 bity - której wersji Internet Explorer nale¿y u¿ywaæ?

Nie tylko Windows ma 32 lub 64 bity. Równie¿ Internet Explorer ma swoje dwie wersje przegl±darki internetowej. Której z nich lepiej u¿ywaæ? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-06 18:57:06 (¼ród³o: IDG.pl)

BTJunkie zamkniête - serwisy torrentowe padaj± jak muchy. Czy to koniec piratów?

Wygl±da na to, ¿e 2012 rok bêdzie rokiem bezpardonowej rozprawy z piractwem. BTJunkie, jeden z najpopularniejszych serwisów torrentowych w³a¶nie zosta³ nieoczekiwanie zamkniêty. Jaka jest przyczyna? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-06 12:08:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Top 10 - które banki internetowe maj± najlepsze logowanie?

Ka¿dy z nas z pewno¶ci± korzysta ju¿ z us³ug banków w internecie. Który e-bank jednak ma najlepiej rozwi±zane logowanie do swojego systemu? Z najnowszego raportu wynika, ¿e numerem jeden jest Citi Handlowy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-05 19:05:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Donald Tusk zawiesza ratyfikacjê ACTA - co to oznacza?

Masowe protesty przeciwko ratyfikacji umowy ACTA znalaz³y swój skutek. Premier ugi±³ siê pod naciskiem masowych protestów internautów i postanowil zrobiæ krok w ty³. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-05 18:28:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Skype 5.8 - integracja z Facebookiem i rozmowy w Full HD

W internecie jest ju¿ dostêpna najnowsza wersja Skype 5.8 - wprowadza ona wa¿ne nowo¶ci - oczekiwan± integracjê z Facebookiem oraz rozmowy w rozdzielczo¶ci Full HD. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-05 16:23:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Neil Young o MP3: Mamy 21 wiek, a korzystamy tylko z 5 proc. d¼wiêku, który mieli¶my w 1978 roku

Czy przemin±³ ju¿ czas formatu MP3? Neil Young, znany muzyk rockowy, w wywiadzie dla Wall Street Journal skrytykowa³ popularny format MP3, mówi±c, ¿e dystrybuowana w tym formacie muzyka cyfrowa to tylko cz±stka prawdziwego do¶wiadczenia muzycznego sprzed lat. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-02 20:56:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Chrome wiceliderem przegl±darek w Polsce - w³a¶nie pokona³ Internet Explorer

Google Chrome szybko zdobywa rynek w poprzednim roku. Teraz po raz pierwszy wyprzedzi³ Internet explorer, staj±c siê jednocze¶nie drug± najpopularniejsz± przegl±dark± internetow± w Polsce. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-01 19:57:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Mozilla Firefox 10.0 - zapraszamy do pobrania

Ju¿ jest. Mozilla wyda³a oficjaln± wersjê Firefoksa 10. O to jakich nowo¶ci mo¿emy spodziewaæ siê w kolejnej edycji popularnej przegl±darki. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-01 13:15:46 (¼ród³o: IDG.pl)

ACTA na Facebooku wznieca wielk± falê - internet ³±czy, a nie dzieli ludzi?

ACTA wywo³a³a protesty m³odych ludzi w ca³ym kraju. Ludzie wyszli na ulice, ale burza trwa równie¿ w internecie. Tylko w ci±gu trzech dni na Facebooku pojawi³o siê kilkana¶cie tysiêcy wpisów zawieraj±cych frazê ACTA. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-31 19:58:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy polscy internauci s± gotowi na p³atne tre¶ci w sieci?

2012 rozpocz±³ siê na ¶wiecie pod znakiem walki z piractwem komputerowym m.in. afera z ACTA, zamkniêcie strony Megaupload przez FBI. A co na to polscy internauci? Czy s± w stanie p³aciæ za tre¶ci w internecie? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-30 18:08:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Jaki smartfon wybraæ - du¿y czy ma³y? Sprawd¼ to w sieci

Szukaj±c informacji na temat telefonu komórkowego, którego chcemy kupiæ najczê¶ciej szukamy informacji o jego funkcjach. wa¿ne s± jednak tak¿e rozmiary telefonu, a te zdalnie trudno sprawdziæ. Czy smartfon, który kupujemy, nie bêdzie dla nas za du¿y lub zbyt ma³y? Teraz jest na to rozwi±zanie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-27 19:19:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Chrome 17.0.963.44 Beta - ju¿ do pobrania

Jest ju¿ nowa wersja beta przegl±darki Google Chrome. Mo¿ecie j± ju¿ pobieraæ z naszego serwera. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-27 16:43:20 (¼ród³o: IDG.pl)

ACTA to maskarada - zaskakuj±cy zwrot akcji w Parlamencie Europejskim

26 stycznia, gdy wiêkszo¶æ ambasadorów z UE podpisywa³o w Tokio ACTA, w Parlamencie Europejskim mia³o miejsce naprawdê zaskakuj±ce wydarzenie - francuski europose³ Kader Arif (który by³ specjalnym sprawozdawc± PE ds. ACTA) z³o¿y³ swoj± dymisjê w prote¶cie przeciwko paktowi. ACTA nazwa³ maskarad±. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-27 14:02:37 (¼ród³o: IDG.pl)

If I Die - twoje ostatnie s³owo na Facebooku

Zastanawiali¶cie siê, co zostanie na Facebooku po Waszej ¶mierci? Czy profil na zawsze pozostanie niedokoñczony, urwany? To wbrew pozorom do¶æ istotny problem, ale w³a¶nie pojawi³o siê rozwi±zanie o bardzo wymownej nazwie If I Die... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-26 18:14:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczny E-Bank 2012 - raport o bankowo¶ci internetowej w Polsce ju¿ 1 lutego

1 lutego uka¿e siê raport Bezpieczny E-Bank 2012 czyli kolejna edycja Kryszta³ów Symetrii. W najnowszym raporcie bêdzie mo¿na sprawdziæ bezpieczeñstwo logowania do bankowo¶ci internetowej w 10 polskich bankach. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-26 15:42:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Google+ dopuszcza u¿ywanie pseudonimów

Kolejne zmiany w serwisie spo³eczno¶ciowym od Google. Gigant z Mountain View dopu¶ci³ mo¿liwo¶æ u¿ywania pseudonimów. Inn± nowo¶ci± jest mo¿liwo¶æ dodawania panieñskich nazwisk. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-24 12:21:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: ACTA - Polska podpisze dokument 26 stycznia?

Minister Cyfryzacji i Administracji - Micha³ Boni, nie widzi nic z³ego w dokumencie ACTA, bowiem jego zdaniem nie zmieni ona w ¿aden sposób polskiego prawa. Wskutek tego prawdopodobnie dokument zostanie podpisany 26 stycznia. Nastêpnie rz±d ma przeprowadziæ konsultacje spo³eczne... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-23 18:05:31 (¼ród³o: IDG.pl)

ACTA - co mówi Google o premierze Tusku

"Google prawdê ci powie" - brzmi nieco zmodyfikowana wersja znanego powiedzenia o Cygance. Co wiêc zobaczymy gdy do popularnej przegl±darki wpiszemy has³o: "premier Tusk"? Odpowied¼ mo¿e byæ zaskakuj±ca... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-23 12:57:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Hakerzy vs. rz±d - podsumowanie protestów przeciw ACTA

Hakerzy, a zw³aszcza grupa Anonymous, stanowczo sprzeciwili siê podpisaniu porozumienia ACTA przez polski rz±d. Kontrowersyjne s± przepisy w nim zawarte, które mog± prowadziæ do nadu¿yæ, a tak¿e sposób ich ratyfikacji, który polskie w³adze chcia³y przeprowadziæ bez debaty spo³ecznej. Oto podsumowanie dotychczasowych protestów w sieci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-23 12:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Alea ACTA est... O nowych przepisach, których boj± siê Polacy

Polski rz±d podpisze porozumienie ACTA ju¿ 26 stycznia. Miêdzynarodowa ugoda Anti-Counterfeiting Trade Agreement ma na celu walkê z naruszeniami w³asno¶ci intelektualnej. Walcz±c z piractwem komputerowym, politycy mog± jednak ograniczyæ równie¿ wolno¶æ s³owa, neutralno¶æ internetu i dostêp do edukacji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-20 23:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Office 365 - w³asna domena internetowa

Je¶li jeste¶ posiadaczem w³asnej domeny internetowej - np. idg2012.pl mo¿esz j± dodaæ do Office 365. To kolejna z ciekawych funkcjonalno¶ci pakietu. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-20 12:44:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Marcin Sza³ek koñczy pracê w Grouponie

Marcin Sza³ek odchodzi z polskiego Groupona. Szefowanie liderowi zakupów grupowych, zakoñczy wraz z koñcem stycznia. Trwaj± poszukiwania jego nastêpcy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-19 12:18:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Pseudonimy czy prawdziwe nazwiska - co jest lepiej postrzegane przez internautów?

W internecie w ró¿ny sposób zaznaczamy nasz± to¿samo¶æ. Okazuje siê, ¿e internauci u¿ywaj±cy pseudonimów w sieci s± lepiej postrzegani ni¿ ci, którzy u¿ywaj± prawdziwego nazwiska lub s± anonimowi. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-18 21:16:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE - sk±d siê wziê³y nazwy popularnych przegl±darek?

Przegl±darki internetowe .. Ka¿dy z nas ma swoj± ulubion±, u¿ywamy ich codziennie. S± najwa¿niejszymi aplikacjami zaraz po systemie operacyjnym. Ale czy wiecie, sk±d wziê³y siê tak enigmatyczne nazwy jak Firefox, Chrome czy Opera? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-18 19:01:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook zdobêdzie miliard u¿ytkowników ju¿ w 2012 roku - jest dok³adna data

Facebook zbli¿a siê nieub³aganie do zdobycia miliarda u¿ytkowników. Tê magiczn± granicê osi±gnie ju¿ w po³owie tego roku. Znamy ju¿ dok³adn± datê. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-17 17:37:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Zmiany w mózgu u internetowych na³ogowców - Chiñczycy maj± dowody?

Na³ogowi internauci spêdzaj±cy du¿± czê¶æ ¿ycia w globalnej sieci maj± zmiany w istocie bia³ej mózgu. Ta czê¶æ naszego uk³adu nerwowego odpowiada za emocje i podejmowanie decyzji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-15 22:47:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Zmar³a m³oda Pakistanka - genialna programistka

W wieku 16 lat zmar³a Arfa Karim Randhawa, jedna z najbardziej utalentowanych m³odych programistów. By³a m.in. najm³odsz± osob± na ¶wiecie, która uzyska³a certyfikat Microsoft Certified Professional. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-15 21:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pi³karz wyrzucony z klubu za homofobiczny wpis na Twitterze

Lee Steele, napastnik klubu pi³karskiego Oxford City, zosta³ zwolniony z pracy z powodu swojego wpisu na Twitterze. Pi³karz za¿artowa³ w serwisie z Garetha Thomasa, walijskiego rugbysty, który otwarcie przyznaje siê do tego, ¿e jest gejem. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-14 18:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook bez tajemnic - zapraszamy na webinarium

Zapraszamy serdecznie do zarejestrowania siê na webinarium PC Worlda zatytu³owane "Facebook bez tajemnic". Odbêdzie siê ono 16 lutego o godzinie 10, a poprowadzi je znany bloger Jacek Gadzinowski. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-12 13:33:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Amazon Best of 2011 - co najlepiej sprzedawa³o siê w poprzednim roku?

Amazon, najwiêkszy sklep internetowy na ¶wiecie, zaprezentowa³ ranking Best of 2011, zawieraj±cy najlepiej sprzedaj±ce siê produkty 2011 roku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-05 21:26:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Facebook rozbija ma³¿eñstwa? I to jeszcze jak...

Facebook to przyczyna 1/3 pozwów rozwodowych - tak wynika z badañ jednego z brytyjskich serwisów dotycz±cych tematyki rozwodowej. Jeszcze 2 lata temu najpopularniejszy serwis spo³eczno¶ciowy figurowa³ jedynie w co czwartym pozwie rozwodowym. Facebook to prawdziwy heartbreaker... Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-05 20:02:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Torrent Zeitgeist 2011 - co ludzie wyszukiwali w internecie w 2011 roku?

Google co roku publikujê listê Google Zeitgeist czyli najpopularniejsze frazy z wyszukiwarki Google. Ale co najczê¶ciej ¶ci±gamy z popularnych torrentów? Oto 10 najczê¶ciej wyszukiwanych fraz i hase³ w sieci BitTorrent w 2011 roku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-05 18:51:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Anna Stre¿yñska nie bêdzie ju¿ prezesem UKE - czy to koniec pewnej epoki?

Anna Stre¿yñska, prezes UKE, pod choinkê dosta³a niezbyt przyjemny prezent - premier zdecydowa³, ¿e nie bêdzie ju¿ ona wiêcej szefow± Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Czy to koniec pewnej epoki w telekomunikacji? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-27 15:52:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Doodle - powsta³a specjalna strona

Wiele osób narzeka³o, ¿e nie ma mo¿liwo¶ci zobaczenia Google Doodle z przesz³o¶ci. Sytuacja siê jednak zmieni³a, bowiem gigant z Mountain View uruchomi³ specjaln± witrynê po¶wiêcon± okoliczno¶ciowym logotypom przegl±darki Google. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-22 13:10:45 (¼ród³o: IDG.pl)

¯egnaj TP, witaj Orange - jest dok³adna data pomarañczowej rewolucji

Telekomunikacja Polska koñczy swój ¿ywot - przynajmniej pod t± nazw±. W marcu 2012 toku ostatecznie zniknie marka TP i zostanie zast±piona przez Orange. Je¿eli wiêc mamy np. Neostradê od TP to ju¿ za kilka miesiêcy obudzimy siê z Orange. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-21 12:11:41 (¼ród³o: IDG.pl)

"Kim Dzong Il nie ¿yje, pora na Internet Explorera"

O ¶mierci Kim Dzong Ila dyskutuje teraz ca³y ¶wiat. Nie brak tak¿e kontrowersyjnych wpisów na portalach spo³eczno¶ciowych. Czarnym humorem popisa³ siê bowiem Tony Jackson, deweloper stron internetowych... Co takiego napisa³? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-21 10:34:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Amazon Kindle - jakie polskie gazety kupimy w Kindle Store?

E-czytniki Amazon Kindle zyskuj± w naszym kraju coraz wiêksz± popularno¶æ, a jednocze¶nie regularnie spada sprzeda¿ drukowanych czasopism i gazet. Czy Kindle s³u¿y tylko do czytania ksi±¿ek? Niekoniecznie - mo¿emy na nim czytaæ równie¿ cyfrowe wersje polskich gazet. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-19 22:15:59 (¼ród³o: IDG.pl)

LG Cinema 3D z Intel WiDi - filmy z laptopa obejrzymy na telewizorach LG

Technologia Intel Wireless Display (WiDi) trafi do telewizorów LG Cinema 3D - LG i Intel podpisa³y ju¿ umowê w tej sprawie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-19 17:51:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Zeitgeist 2011 czyli czego najczê¶ciej szukali¶my w sieci w tym roku?

Google opublikowa³o listê Zeitgeist 2011 czyli zestawienie najpopularniejszych rzeczy, których szukali internauci na ca³ym ¶wiecie. Oto top 10 najbardziej popularnych fraz z wyszukiwarki Google. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-16 17:38:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Steve Ballmer z Microsoft - trzeci najgorszy technoszef na ¶wiecie?

Steve Ballmer w³asnie zosta³ uznany za trzeciego najgorszego szefa na ¶wiecie w bran¿y technologii. W badaniu obejmuj±cym 50 CEO najwiêkszych firm technologicznych na ¶wiecie Steve Ballmer zaj±³ 3 miejsce od koñca w badaniu na najlepszego szefa. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-15 21:24:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Taxi WiFi w Warszawie - sto³eczne taksówki w 2012 roku z internetem na pok³adzie

Ju¿ na pocz±tku 2012 roku na ulicach Warszawy pojawi± siê taksówki z nowej korporacji taksówkowej EcoCar System - tym co je bêdzie wyró¿niaæ to sieæ WiFi dostêpna dla pasa¿era podczas jazdy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-15 19:53:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec TP w 2012 roku? Nadchodz± zmiany

Telekomunikacja Polska najprawdopodobniej w 2012 roku ostatecznie po¿egna siê ze swoj± nazw± i dokona rebrandingu na Orange. TP zapowiada te¿, ¿e my¶li nad likwidacj± us³ug telefonii stacjonarnej w niedalekiej przysz³o¶ci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-14 21:11:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Manchester United przegrywa mecz, ale wygrywa w internecie

Manchester United nawet gdy przegrywa, to wygrywa. Tym razem Czerwone Diab³y osi±gnê³y niesamowit± popularno¶æ w w globalnym internecie - taki wynik zosta³ zanotowany po nieoczekiwanej pora¿ce we wczesnej fazie Ligi Mistrzów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-13 18:46:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Analytics bez tajemnic - nadchodzi nowe webinarium

Pierwsze webinarium czyli eSeminarium PC World okaza³o siê sukcesem. Ju¿ teraz zapraszamy na kolejne webinarium Google Analytics bez tajemnic, które odbêdzie siê w dniach 31 stycznia 2011 - 1 lutego 2012. Do rozpoczêcia pozosta³o wiêc 48 dni, ale ju¿ teraz mo¿esz zg³osiæ swój udzia³. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-12 17:39:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Stadion Realu Madryt bêdzie internetowy na miarê XXI wieku - zadba o to Cisco

Stadion klubu Real Madryt to pierwszy obiekt w Europe, na którym wykorzystane zostanie Cisco Connected Stadium Wi-Fi. Santiago Bernabéu stanie siê dziêki temu jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie stadionów na ¶wiecie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-09 22:49:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Top 10 polskich marek na YouTube

YouTube opublikowa³ zestawienie top 10 najpopularniejszych polskich kana³ów marek na YouTube w 2011 roku. Zwyciê¿y³ rozrywkowy potentat w dziedzinie gier - firma Electronic Arts. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-07 19:49:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Co najbardziej przyci±ga uwagê internautów na Facebooku?

Firma Eye Track Shop zajmuje siê tworzeniem oprogramowania dla kamer internetowych, które potrafi ¶ledziæ wzrok u¿ytkowników. Dziêki temu firma dowiedzia³a siê, na czym g³ównie skupiaj± uwagê internauci na Facebooku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-06 21:49:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Chrome - 5 powodów, dla których warto korzystaæ z tej przegl±darki

Google Chrome (Wed³ug StatCounter) pokona³ ju¿ w Firefoksa Wielkiej Brytanii i sta³ siê tam drug± najpopularniejsz± przegl±dark± (pierwszy jest wci±¿ IE). Wygl±da na to, ¿e nied³ugo Chrome dokona tej samej sztuki w skali ca³ego ¶wiata. Dlaczego Chrome jest tak popularny i dlaczego warto go u¿ywaæ? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-02 21:15:07 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Nastpnakomputery, oprogramowanie