hipermarkety Forum - 4programmers

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 Nastpna

[Java] Przechywcenie zdarzenia "kill"

Witam. Mój problem polega na: Napisa³em demona, który musi dzia³aæ nieprzerwanie. Korzysta on z ró¿nych zasobów do sterowania centralami jednak ca³y mechanizm jest bardzo niestabilny z powodu np problemów z sieci±, obci±¿eniem bazy itp. Jest mo¿liwo¶æ w javie, aby przechwyciæ zdarzenie gdy jvm od programu jest niszczone i w tym momencie uruchomiæ ponownie ten sam program?
2010-10-30 12:47:32

[Newbie] Dopisanie funkcji do istniej±cej biblioteki

Witam Mam biblioteke dll z moda gry, problem w tym ze ten mod nie jest rozwijany od kilku lat a kod jest zamkniety, chcialbym dopisaæ 1 funkcje http://www.quake3hut.co.uk/q3coding/FindRadius%20for%20Quake%203.htm I moje pytanie brzmi: czy istnieje mo¿liwo¶æ dopisania tej funkcji do skompilowanej biblioteki dll ? Pozdrawiam
2010-10-30 12:16:54

[Java] zatrzymanie systemu w javie

Witam Chcia³bym stworzyæ co¶ w rodzaju antywirusa,który bêdzie "zawiesza³" system.Wtedy bêdzie móg³ go przeszukaæ w poszukiwaniu wirusów.Probiem polega na tym ¿e nie mam pojêcia jak chwilowo zatrzymaæ system [???] Z reszt± jako¶ se poradzê.Je¶li w javie nie mo¿na tego zrobiæ to w czym [???] Z góry dziêkuje ;-)
2010-10-30 11:31:07

[Delphi/Pascal] Wczytwanie i permutacja k literowego ciagu

Na pocz±tku chcia³bym wszystkich przywitaæ bêd±c ¶wie¿akiem na forum i ca³kowitym nowicjuszem programistycznym:) Na zajeciach przerabiamy teraz delphi. Póki robili¶my jakie¶ tam podstawy to sz³o ca³kiem nie¼le. Teraz jednak dostali¶my do zrobienia program i szczerze mówi±c nie wiem zupe³nie jak ruszyæ dlatego ka¿da podpowied¼ mi siê przyda. Mam zrobiæ program który wczytuje k-literowy ci±g znaków a nastêpnie wy¶wietla wszystkie jego permutacje. Moim g³ównym problemem jest samo to ¿e robimy program w delphi7, kiedy zdecydowanie bardziej wole tradycyjne programowanie bez tych wszystkich okienek i komponentów do wstawiania w forme. Powoduje to ¿e ciê¿ko mi siê skupiæ na samym kodzie bo mam problem ze zgraniem i dobraniem odpowiednich komponentów. Ma kto¶ jakie¶ pomys³y? Jak ju¿ wspomina³em, ka¿da pomoc siê przyda! Z góry dziêki
2010-10-30 10:37:21

[Delphi/Pascal] StringGrid/RichEdit itp.

Witam. Mam kilka pytanek dotycz±cych obs³ugi Delphi. Mianowicie: 1) Mam do RichEdita wczytany plik *.rtf przy pomory richedit1.Lines.LoadFromFile(). W tym wczytanym tek¶cie chcia³bym zmieniæ wszystkie napisy które s± kursyw± na podkre¶lone o kolorze czerwonym. Mo¿e kto¶ podrzuciæ rozwiazanie mojego problemu? Bo szuka³em ju¿ chyba wszêdzie i nadal nie wiem. Próbowa³em to zrobiæ tak: if (richedit1.SelAttributes.Style = [fsItalic]) then begin richedit1.SelAttributes.Style := [fsUnderline]; richedit1.SelAttributes.Color :=clRed; end; ale niestety to nie dzia³a... 2) Do StringGrida wczytujê x kolumn i y wierszy liczb (parametry x,y podawane przez usera). Chcia³bym na koniec zapisaæ te liczby wierszami do pliku tekstowego. Znalaz³em (chyba w gotowcach) procedurkê na odczyt/zapis ale co¶ nie idzie mi jej u¿ycie. Mo¿e kto¶ to przybli¿yæ? Albo ewentualnei podaæ jaki¶ inny komponent przy pomocy którego ³atwiej wykonam to co opisa³em? 3) Mam do rozwi±zania zadanie które z podanego wzoru matematycznego (dopuszczalne s± wyra¿enia w nawiasach, potêgowanie i dzielenie. Program ma odczytaæ wzór, ³adnie go sformatowaæ i wy¶wietliæ na ekranie. Ma kto¶ pomys³ jak mo¿na siê do tego zabraæ? Tzn. przy pomocy jakiego¶ case czy czego¶ innego? Jak rozró¼niæ kolejne nawiasy (je¶li np. na pocz±tku wzoru s± 3 lewe? W czym najlepiej to wypisywaæ? W memo, czy np. lepiej od razu zapisywaæ kolejne linie do pliku txt? Np. taki wzorek: (((1-x)^3)/(x^2-1))^3 ¿eby wygl±da³ po formacie tak: 3 |- 3 -| | (1-x) | | ------- | | 2 | |_ x - 1 _|
2010-10-30 09:32:34

[C# i .NET] przedstawienie daty z mysql w listview

Chcia³by z tabeli w bazie danych mysql pobraæ datê zapisan± w formacie YYYYMMDD i przedstawiæ ja w listview. Jednak przy kompilacji otrzymujê komunikat o b³êdzie. Do listview wprowadzam to w ten sposób : data[2] = reader["data_w"].ToString(); Jak powinienem zrobiæ to prawid³owo, by w kolumnie wy¶wietlana by³a data z mysql?
2010-10-30 08:38:29

[Newbie] Petla for - warunek petli

Witam, mam takie pytanie czy maj±c taka przyk³adowa pêtle: for(int i=1;i
2010-10-30 02:08:43

[Webmastering] Pasek przewijania w ff

Witam Mam pytanie odno¶nie paska przewijania w ff. Czy jest mo¿liwo¶æ w divie stworzenia paska przewijania, który bêdzie wygl±da³ inaczej ni¿ standardowy? Wiem, ¿e nie ma takiej mo¿liwo¶ci w CSS2, lecz nie jestem pewny o CSS 3 oraz ajax. Je¿eli kto¶ wie jak to zrobiæ proszê o info.
2010-10-30 01:45:46

[C# i .NET] Program od czego zacz±æ

Witam! Mam kilka pytañ, chcialbym napisaæ program w C# taki magazyn, polegalby ona na tym ze jest powiedzmy 15 osob i ka¿da ma swoj dzial, jedna osoba ma czyjniki, druga ma bezpieczniki itd. chodzi o to aby byly konta dla kazdej z osob, kazda z osob moglaby zdejmowac ze stanu z kazdej kategorii a osoba odpowiedzialna za dzial mogla by wprowadzac na stan. Program musialby byæ zainstalowany na kilku komputerach a baza danych na serwerze i teraz poje pytanie od czego musialbym zacz±æ, zaczynam naukê C# i na pocz±tek taki program latwy nie bedzie, jak z baz± danych jakie rozwi±zanie. Poszê o mal± pomoc i wytlumaczenie podstawowych rzeczy jakby to mialo wygl±daæ. dodam jeszcze ze tam maja byc zapisane tylko kilka elementow w bazie danych np typ, rodzaj, opis, szt., i przy jakim poziomie komunikat o maej ilo¶ci.
2010-10-30 01:43:19

[Webmastering] mysql pdo

Jakie polecacie nak³adki na pdo?
2010-10-30 01:34:40

[Newbie] mysql pdo

Jakie polecacie nak³adki na pdo?
2010-10-30 01:34:40

[C/C++] [c++] allegro - program nie od¶wie¿a ekranu

dobry wieczór wszystkim! próbujê swoich si³ z bibliotek± allegro. po przepisaniu do kompilatora(dev c++ 4.9.9.2) przyk³adowych programów i skompilowaniu ich wszystko dzia³a. problem polega na tym ¿e dostajê puste okno. je¶li zas³oniê je innym oknem które potem zminimalizuje to pokazuje mi siê to co wyrysowa³em na ekranie. by³o by mi³o gdyby mo¿na ogl±daæ zmiany na ekranie bez przes³aniania okna i gdyby obraz od¶wie¿a³ siê samodzielnie. ma kto¶ jakie¶ pomys³y? przepraszam je¶li by³o, ale szuka³em i nie znalaz³em
2010-10-30 00:41:22

[Delphi/Pascal] delphi timer i przesuwanie obrazka

if dol = true then bomba.top := bomba.top + 10; if dol = false then bomba.top := bomba.top - 10; if bomba.top = Y then dol := false; Mam takie pytanie a mianowicie co mam tam jeszcze dopisaæ w tym kodzie ¿eby obrazek, który przesuwa siê z góry na dó³, nie odbija³ mi siê tylko tak jakby restartowa³ siê i na nowo przesuwa³ mi siê z góry na dó³?? Hehe, fajnie to napisa³em xD A i mam pro¶bê je¶li temat ju¿ by³ to proszê o wys³anie linka na ten adres: mm1m@wp.pl Ale w±tpie ¿e by³o... Nie mam niestety czasu na przegl±danie ca³ego forum, a w wyszukiwarce nie bardzo wiem co wpisaæ bo chyba ca³ego zdania nie wpisze tam...:D
2010-10-29 23:42:20

[Newbie] [C++] Praca na oryginalnych obiektach klasy

Witam! Co trzeba zrobiæ aby pracowaæ na oryginalnych obiektach klasy, a nie na kopiach. Wywo³ujê sobie funkcjê poraz 2., ale moja zmienna klasy jest pocz±tkowa tzn. 100, ale obni¿y³em j± w poprzednio wywo³anej funkcji. Podam kod: void fight(monster Opponent, character Hero) { do { system("cls"); cout
2010-10-29 23:31:03

[Newbie] [CSS]Jak pozycjonowaæ stronê i jej t³o?

Witam. uczê siê w³a¶nie CSS i mam takie pytanka tj. 1)Jak zrobiæ ¿eby strona by³a zawsze na ¶rodku, niezale¿nie od rozdzielczo¶ci na której bêdzie wy¶wietlana? Do tej pory u¿ywa³em do tego oraz tabeli i dopiero w jej wnêtrzu stosowa³em . 2)Zak³adaj±c ¿e strona jest ju¿ w centrum strony jak odpowiednio wy¶rodkowaæ jej t³o? Tzn. podaje przyk³ad strony jak± uda³o mi siê odszukaæ: http://www.execute.pl/projektowanie-stron-internetowych.html chodzi mi o to przed³u¿enie np paska nawigacyjnego po lewej i prawej, przy kazdej rozdzielczosci strona bedzie zawsze na srodku a to tlo i te przedluzenia zawsze na swoim miejscu. Mam nadzieje ze dobrze sprecyzowa³em pytania i otrzymam odpowiedzi bardziej sensowne ni¿ "znajd¼ dobry kurs lub ksi±¿kê" bo tyle to i ja sam wiem.
2010-10-29 23:30:02

[C# i .NET] Zapisanie linie na koñcu pliku

W jaki sposób mogê dopisaæ linie do istniej±cego ju¿ pliku? Mam taki kod: TextWriter gracze = new StreamWriter(@"C:lista_graczy.txt"); gracze.WriteLine(nazwa.Text.ToString()); gracze.Close(); ale on nie dopisuje mi linie tylko nadpisuje pierwsz±.
2010-10-29 23:18:04

[C/C++] [QT] Pytanie odno¶nie okien

Mam pytanie zwi±zane z relacjami pomiêdzy oknami. Mam g³ówne okno, od którego bêd± pochodziæ kolejne - tylko pytanie jak zrobiæ, ¿eby wy¶wietlaæ te kolejne okna po naci¶niêciu w jaki¶ przycisk? Np. mamy g³ówne okno, a w nim przycisk "Poka¿ bazê". Chcia³bym aby po jego naci¶niêciu wy¶wietla³a mi siê w nowym oknie baza danych, któr± wcze¶niej stworzy³em i uzupe³ni³em. Chce te¿, ¿eby to nie by³o ca³kiem nowe okno, tylko w miejscu obecnego wy¶wietli³o siê to nowe. Wystarczy mi korzystaæ z dialogów miêdzy oknami? Czy muszê u¿yæ jaki¶ innych opcji? I czy zawsze na takim szablonie mogê tworzyæ relacje miêdzy oknami - przechodzenie do ró¿nych czê¶ci programu?
2010-10-29 22:38:59

[C# i .NET] TopMost vs TopLevel

Witam. Chcia³bym aby przy uruchomieniu mojego programu od razu pokazywa³o siê drugie okno ale musi byæ nad oknem g³ównym. Napisa³em wiêc taki kod: private void glowne_Load(object sender, EventArgs e) { wybor wybor = new wybor(); wybor.TopMost = true; wybor.Show(); } Jednak chcia³bym aby okno drugie nie by³o zawsze na wierzchu poniewa¿ mo¿e byæ to uci±¿liwe, ale podstawiaj±c za TopMost TopLevel okno pojawia siê pod oknem g³ównym. Co zrobiæ aby okno "wybor" pojawia³o siê nad oknem g³ównym ale ¿eby u¿ytkownik nie by³ skazany na ci±g³e jego ogl±danie ;).
2010-10-29 20:52:00

[Java] jsp

mam taki plik.jsp Simple JSP jednak jak odpalam wyskakuje mi b³±d org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing JSP page /plik.jsp at line 21
2010-10-29 20:27:38

[C/C++] [Linux] pid bratniego procesu

W procesie rodzic uruchamiam procesy jeden po drugim potomek1 a nastêpnie potomek2 (u¿ywaj±c fork i execl). Chcê ¿eby potomek2 w pewnym momencie poczeka³ a¿ potomek1 skoñczy dzia³anie. Dlatego w potomek2 chcê u¿yæ waitpid(pid_potomek1). Tylko sk±d wzi±æ pid_potomek1 np z poziomu rozdzica i przekazaæ go jako parametr do potomek2? Potomkowie w rodzicu s± widziani zawsze z pid=0 prawda?
2010-10-29 20:09:24

[C# i .NET] odzielanie danych

mam tego typu dane: Elapsed time ECG (seconds) (mV) 20.000 0.169 20.001 0.177 20.003 0.177 20.004 0.169 20.006 0.177 20.007 0.177 chcia³abym ¿eby te 2 pierwsze linijki zosta³y usuniête, i ¿eby pierwsza kolumna wesz³a do jednej tablicy, a 2 do drugiej. Dopiero siê uczê wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ
2010-10-29 19:56:26

[C/C++] Problem z funkcj±

Witam. Od jakiego¶ czasu uczê siê c++ i mam pewien problem. Chcê napisaæ program, który bêdzie liczy³ ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita. Nic w tym trudnego, lecz dla "utrudnienia" chcia³bym wykonaæ obliczenie w funkcji... i tu mam problem. Oto mój kod: #include using namespace std; int stopnie(int); int main() { int a; cout > a; int b = stopnie(a); cout
2010-10-29 19:48:57

[C/C++] Jaka biblioteka do wizualizacji

Witam Mam do wykonania projekt pod tytu³em "Graficzna realizacja kolorowania mapy przy pomocy jak najmniejszej liczby kolorów z wykorzystaniem teorii grafów".Niektóre z algorytmów które bêdê wykorzystywa³ s± omówione w internecie.Nie mam jednaj ¿adnej koncepcji je¶li chodzi o bibliotekê graficzn±.Zastanawia³em siê nad Allegro ale nie wiem czy na da siê do symulacji(tzn ze narysuje jaki¶ tam graf a potem pokoloruje mapkê).Prosi³bym o sugestie
2010-10-29 19:31:11

[Bazy danych] Kwerenda Wybieraj±ca z operatorem Between

Witam, Mam do zrobienia referat z Kwerend wybieraj±cych i funkcjonalnych. Mam opisane wszystkie z przyk³adami lecz nie mam nic na temat : Kwerendy wybieraj±cej z between. Prosi³ bym o pomoc i podanie prostego przyk³adu tej kwerendu. Dziêkuje i pozdrawiam, Adam ebay(at)wp.pl
2010-10-29 18:59:55

[Inne] Suma pierwiastów licz naturalnych <1;n>

Jak najszybciej obliczyæ sumê pierwiastków kolejnych liczb naturalnych od 1 do n?
2010-10-29 18:47:01

[Newbie] xampp i udostepnianie www innym userom

Witam, szukalam troche podobnego w±tku ale nie moge znale¼æ konkretow. Mam postawiony server za pomoca xampp... kiedy wpisze http://localhost wyswietla mi sie w przegladarce index strony www z odpowiedniego folderu htdocs na dysku. Zapis ten jest rownowazny z http://localhost http://moje_IP chcialabym zeby np ktos z zewnatrz mogl po podaniu linku mogl obejrzec www umieszczone w katalogu htdocs. U mnie wszystko wporzadku, stronka dziala. Wysylam link do znajomej i strona bez opowiedzi. Robie tak jak w googlach znalazlam czyli podaje znajomej link jako http://moje_IP czyli http://192.68.0.198 :( help
2010-10-29 18:35:01

[Hardware/Software] Licznik danych do sieci Play

Moja kole¿anka posiada internet w sieci komórkowej Play, modem od Play do³±czany do USB, p³aci abonament, ma limit danych. W komputerze (laptop) ma Windows XP Pro SP2. Wypróbowa³em ten program: http://www.pobieralnia.pl/plik-1525-traffic-counter-2.0.html http://www.009soft.com/products/traffic-counter.htm Zainstalowa³em, ale po uruchomieniu lub po nawi±zaniu ³±czno¶ci pojawia siê b³±d windowsowy (z przyciskami "wy¶lij raport do Microsoft" i "nie wysy³aj"). W ka¿dym razie, ten program nie dzia³a przy ³±czno¶ci z Play. Jaki polecacie inny program umo¿liwiaj±cy kontrolê ilo¶ci przesy³anych danych przez sieæ lub do internetu / z internetu? Google mi nie pomog³o, zawsze sprowadza³o do "Traffic Counter", o którym napisa³em wy¿ej.
2010-10-29 17:17:55

[Delphi/Pascal] Straty w memo

Wie kto¶ mo¿e czym spowodowana jest strata jednego znaku podczas przenoszenia tekstu z jednego memo do drugiego??
2010-10-29 17:16:50

[Newbie] c# dodawanie warto¶ci z label.

Je¶li mam cyfry umieszczone w label1 oraz w label2, mo¿na to jakim¶ prostym kodem dodaæ do siebie i zapisaæ wynik w label3 ?
2010-10-29 17:13:52

[C/C++] funkcja - najcze¶ciej wystêpuj±cy znak

Funkcja zwracaj±ca najczê¶ciej wystêpuj±cy znak w stringu: int CountChars(string prelstring) { char *lstring= &prelstring[0]; int NumLstring =0; while(*(lstring+NumLstring)) NumLstring++; return NumLstring; } char MaxChars(string prelstring) { int NumLstring = CountChars(prelstring), lstack, lstack2=0; char *lstring= &prelstring[0], MaxChar, tempR; cout
2010-10-29 17:12:28

[Newbie] [C++/SDL] Invert?

Musze przepisac kod z SDL C++ na co¶ innego - utkn±³em jednak w 1 miejscu - szuka³em w google, jednak to nie by³o to, co chcia³em. Czy kto¶ wie, moze wyt³umaczyæ, jak rozumieæ tak± instrukcjê? int k = invert ? a : b; Przecie¿ nie ma tam ¿adnego wyr. logicznego, wiêc o co chodzi?
2010-10-29 16:45:55

[Delphi/Pascal] [Delpi] ListView problem

Witam, Mam pewien problem gdyz pisze program ktory wysyla naraz ta sama wiadomosc na wszystkie numery gg osob z listy (ListView1).I tu zaczynaja sie schody gdyz w liscie kazdy jest podpisany nazwa pod ktora kryje sie numer ktorego na niej nie widac.Chcialbym zeby wszystkie te nr gg pod tymi nazwami na ListViewie byly tutaj zamiast Edit4. gglite1.GGSendMessage(true,strToInt(edit4.text), memo1.Text,MsgFormat); 2 sprawa to ja ladowac plik ini do ListViewa i jak go zapisywac. Z gory Dzieki
2010-10-29 16:31:36

[Webmastering] [html] Zdjêcie sie nie ³aduje

Witam, mam nastêpuj±cy problem, mam kod Pierwszy raz sie z czym¶ takim spotka³em, mianowicie zdjêcie sie nie wczytuje, jak skopiuje adres z ¼rodla i wkleje do przegladarki to zdjecie normalnie sie otwiera. tak jakby co¶ blokowa³o wczytywanie. Pytanie czy i jak to omin±æ tutaj daje link pogl±dowy http://jimmorrison.bee.pl/ Sorry ze zdjêcie jest z strony z filmami porno, ale takie akurat mam zlecenie:P, a reszta przyk³adów dzia³a
2010-10-29 15:56:52

[C# i .NET] Jaka alternatywa do przepisania z c#.net

Mam problem Moja aplikacja dzia³a mniej wiêcej tak za³adowane xmle to ustawienia i dane w DB Dwa w±tki pracuj±ce równolegle 1 pobiera dane z portu1 (gps) i wybiera odpowiednie dane z DB w zale¿no¶ci od odczytu 2 przygotowuje i wysy³a dane do zewnêtrznych urz±dzeñ po specyficznym protokole na port2 Problem polega na tym ze maszynka na ktorym to pracuje to malenki pccik z 6 calowym dotykowcem i systemem na CF ramu 256 lub 512 (wiêc o plikach wymiany mo¿na zapomnieæ) System testowa³em XP i embeded Niestety kilka form watki sporo komponentów i DB zarzyna sprzêt. Moje pytanie na jakie ¶rodowisko to przepisaæ (najlepiej darmowe) ¿eby tak nie muli³o
2010-10-29 15:42:52

[Newbie] [C#] nie zapisuje do bazy i nie mogê znale¶æ b³edu

Witam Czy kto¶ móg³by zerkn±c na kod? nie zapisuje mi wzoru do bazy choæ kod wydaje siê w porz±dku mam w bazie tabele wzory ma dwa pola tresc_wzor i Id_wzor, id_wzor jest typu int z odznaczon± pozycj± allow nulls oczywi¶cie, i jest w³±czone is identity czyli autoinkrementacja. na formatce jest jeden datagridview, dwa buttony jeden do dodania wzoru, drugi do usuniecia, wzór siê wpisuje w textboxa. namespace HRM_MBTI { public partial class FormWzor : Form { private BazaLinqDataContext Dc; public FormWzor(BazaLinqDataContext dc) { Dc = dc; InitializeComponent(); Inicjalizuj3(); } public void Inicjalizuj3() { DGV_wzory.AutoGenerateColumns = false; DGV_wzory.DataSource = (from s in Dc.wzories select s); col_ID_wzoru.DataPropertyName = "ID_wzor"; col_tresc_wzoru.DataPropertyName = "tresc_wzor"; } private void BTAddWzor_Click(object sender, EventArgs e) { bool poprawne = true; string komunikat = ""; if (TxtBWzor.Text.Equals(String.Empty)) { poprawne = false; komunikat += "Tre¶æ wzoru nie mo¿e byæ pusta! n"; } if (poprawne) { wzory wzor = new wzory() { tresc_wzor = TxtBWzor.Text }; Dc.wzories.InsertOnSubmit(wzor); Dc.SubmitChanges(); Inicjalizuj3(); } else { MessageBox.Show(komunikat); } } private void BTDelWzor_Click(object sender, EventArgs e) { if (DGV_wzory.SelectedRows.Count > 0) { int id_wzoru = (int)DGV_wzory.SelectedRows[0].Cells[0].Value; wzory del_wzor = (from s in Dc.wzories where s.ID_wzor == id_wzoru select s).FirstOrDefault(); Dc.wzories.DeleteOnSubmit(del_wzor); Dc.SubmitChanges(); Inicjalizuj3(); } } } }
2010-10-29 15:33:16

[Delphi/Pascal] Limit linii w memo

Witam W pliku tekstowym jest co¶ takiego: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i jak zrobiæ ¿eby po naci¶niêciu buttona1 za³adowa³o do memo tylko 4 albo 5 itd?? Chodzi o to ¿e warto¶æ ile ma za³adowaæ bêdzie sie wpisywa³o do edit1 i jak pisze tam 3 to za³aduje tylko 3 linie do memo
2010-10-29 15:31:04

[Java] aplet prawa dostepu

Wiatam. Mam aplet który wy¶wietla zdjêcie znajduj±ce siê: temp/abc.jpg wzglêdem aplet.jar, przez Applet Viewer wszystko dzia³a, natomiast po przez przegl±darnie NIE, b³±d( access denied) po stworzeniu certyfikatu i przypisanie do *jar-a aplet ju¿ dzia³a ale nie wy¶wietla zdjêcia ( tak jakby nie rozpoznawa³ ¶cie¿ki: temp/abc.jpg ) w ten sposób stworzy³em certyfikat: keytool -genkey -keystore mojeklucze -alias moje keytool -selfcert -alias moje -keystore mojeklucze jarsigner -keystore mojeklucze jakisTam.jar moje prosi³ bym o pomoc w rozwi±zanu problemu
2010-10-29 14:22:18

[Java] [EJB] Principal w metodach Scheduled

Witam. Mam sobie klasê typu @Stateless @RunAs("admin") public class SomeEjb { @Resource private SessionContext context; @Schedule(...) public someMethod() { ... context.isCallerInRole("admin"); // to mi zwróci false ... } } Na dodatek w sun-web.xml mam ustawion± to¿samo¶æ run-as na: run-as run-as admin Czy kto¶ wie jak mo¿na ustawiæ grupy to¿samo¶ci która wo³a metody typu Schedule ? PS. U¿ywam Glassfisha.
2010-10-29 14:02:59

[Hardware/Software] drukarka nie drukuje

witam. mam drukarke podlaczona pod siec lan (przewodowo, magistrala liniowa) i wykrywa ja na komputerach ale jak chce drukowac to nic sie nie dzieje a koncowo wywala blad. co robic zebym mogl drukowac sieciowo ? ;) z gory serdecznie dziekuje za pomoc :)
2010-10-29 13:33:45

[Java] [MVN] wolny build gdy brakuje neta, a jary s±

Witam, przypu¶æmy, ¿e mamy projekt oparty o mavena. Build zosta³ uruchomiony w momencie gdy by³ net i wszystkie biblioteki zosta³y ¶ci±gniête do lokalnego repozytorium. Gdy zabraknie neta, to maven nadal próbuje ¶ci±gn±æ (czy mo¿e tylko próbuje co¶ tam sprawdziæ z repo w necie ) jara. Build dzia³a, tyle ¿e maven pó¼no orientuje siê, ¿e ma tak± bibliotekê na dysku i nie ma neta ( z builda bardzo ma³ego projektu - 6 sekund - robi siê ponad minuta ). Czy da siê mo¿e mavenowi ustawiæ jaki¶ timeout? Czy jedynym rozwi±zaniem jest ustawienie wtedy scope bibliotek na system i pokazanie gdzie dane jary le¿±?
2010-10-29 11:55:50

[C/C++] Dynamiczne tworzenie obiektów

Dzieñ dobry, otó¿ mam taki problem: mam zadeklarowan± jak±¶ tam klasê (za³ó¿my klasa_A) i kiedy skompilujê program to mam mo¿liwo¶æ wpisania komendy make_object [nazwa] która tworzy obiekt klasy klasa_A o nazwie nazwa. I jak generalnie to zaimplementowaæ ? Domy¶lam siê, ¿e dynamicznie (za pomoc± new) tylko jak nazwaæ ten obiekt, jak skojarzyæ go z t± nazwa ? z góry serdecznie dziêkujê za odpowied¼.
2010-10-29 11:54:15

[Hardware/Software] Co dokupiæ? Co poprawiæ?

Dzieñ dobry, otó¿ mam taki problem: mam zadeklarowan± jak±¶ tam klasê (za³ó¿my klasa_A) i kiedy skompilujê program to mam mo¿liwo¶æ wpisania komendy make_object [nazwa] która tworzy obiekt klasy klasa_A o nazwie nazwa. I jak generalnie to zaimplementowaæ ? Domy¶lam siê, ¿e dynamicznie (za pomoc± new) tylko jak nazwaæ ten obiekt, jak skojarzyæ go z t± nazwa ? z góry serdecznie dziêkujê za odpowied¼.
2010-10-29 11:54:15

[Newbie] Google code - polaczenie z HG

Jak po³±czyæ i synchronizowaæ kod z serwerem google code, który u¿ywa Mercuiala(czyli HG)? Programujê w Javie pod NetBeans ? Co mam zainstalowaæ TortoiseHG czy sam Mercurial ? Gdzie i jak ustawiæ parametry do komunikacji z serwerem google code ? pomocy
2010-10-29 10:56:50

[Flame] Has³o PiS: Zag³osuj na Staniê, to Ci nie stanie

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,8581783,SMS_wyborczy___Zaglosuj_na_Stanie__to_Ci_nie_stanie_.html Ale¿ PiS siê piêknie kompromituje [rotfl]
2010-10-29 10:40:37

[C# i .NET] Przesuwanie buttonow. C++

Mam takie zadanie. Na formie musza mi sie wyswietlic losowo ulozone buttony. Na kazdym jest literka. D,O,M,E,K. Musze miec mozliwosc przesuwania tymi buttonami tak, zebym mogl z nich ulozyc napis. Jestem z programowania bardziej zielony od forumowego loga. Proszew o pomoc. Mam czas do 11 25. :(
2010-10-29 10:04:06

[Newbie] SVN

Jak zainstalowaæ aplikacjê typu SVN aby kod by³ przechowywany na pendrivie ? Chcia³bym mieæ mo¿liwo¶æ przenoszenia tego kodu i edytowania go na ró¿nych komputerach? Jaki SVN wybraæ i jak go zainstalowaæ aby chodzi³ z pendrivie (co¶ w stylu aplikacji Portable)? Kolejne pytanie, czy jest mo¿liwo¶æ edytowania tego np na Windowsie 7 oraz Ubuntu czy tylko jedna rodzina systemów operacyjnych jest mo¿liwa ?
2010-10-29 09:21:51

[Webmastering] [js] na localhost - na serwerze DOM Exception 8

Wrzuci³em testow± stronkê na serwer, aby sprawdziæ czy dzia³a tak jak na moim apache. Wyskoczy³ problem: plik ze skryptem javascript jako¶ dziwnie siê ¶ci±ga³ (by³ wysy³any ze z³ym nag³ówkiem). Ustawi³em w .htaccess aby js sz³o jako application/x-javascript. Ten b³±d znikn±³, natomiast pozosta³ Uncaught Error: NOT_FOUND_ERR: DOM Exception 8 B³±d ma miejsce tu: function enter(target) { 33 xhttp.open("GET", target+".xml", true) 34 xhttp.onreadystatechange = function () { 35 if(xhttp.readyState == 4) { 36 if(xhttp.status == 404) alert("Nie uda³o siê za³adowaæ strony") 37 else { 38 var xres = xhttp.responseXML 39 resultDocument = xsltProcessor.transformToFragment(xres,document) 40 while(document.getElementById("target").hasChildNodes()) 41 document.getElementById("target").removeChild(document.getElementById("target").firstChild) 42 document.getElementById("target").appendChild(resultDocument) main.js:42Uncaught Error: NOT_FOUND_ERR: DOM Exception 8 43 } 44 } 45 } 46 xhttp.send() 47 } Wszystkie elementy rzecz jasna istniej±. Co mo¿e byæ nie tak? Jak to poprawiæ?
2010-10-29 00:35:08

[C# i .NET] WebBrowswer ¶rodkowy przycisk myszy

Witam, staram siê napisaæ przegl±darkê opart± o komponent WebBrowswer. Postanowi³em stworzyæ opcje, ¿e po najechaniu na link i wci¶niêciu przycisku"middlemouse", zostaje otwarta nowa tabPage i link zostaje w niej nawigowany. Problem polega na tym i¿ w chwili wci¶niêcia tego przycisku nastêpuje uaktywnienie funkcji przewijania strony za pomoc± ruchów myszk±. Moje pytanie brzmi czy istnieje jaki¶ sposób na wy³±czenie tej funkcji?
2010-10-29 00:10:44

[C/C++] Prosty pseudokod

0
2010-10-28 23:51:07

[C/C++] [FUNKCJE] CRASH APLIKACJI

Hi! Mam problem z takim b³êdem: program ³apie crasha po takiej funkcji, oto kod: void fight(monster Opponent, character Hero) { system("cls"); do { system("cls"); cout
2010-10-28 23:23:14

[Newbie] [FUNKCJE] CRASH APLIKACJI

Hi! Mam problem z takim b³êdem: program ³apie crasha po takiej funkcji, oto kod: void fight(monster Opponent, character Hero) { system("cls"); do { system("cls"); cout
2010-10-28 23:23:14

[Newbie] [Pascal] O co chodzilo prowadzacemu?

hej, mam takie zadanie: Wykorzystuj±c parametr d³ugo¶ci pola, napisz program który bêdzie wy¶wietla³ twoje imiê i nazwisko i adres. Ka¿dy wiersz ma rozpoczynaæ siê o cztery spacje dalej ni¿ poprzedni. Czy jemu po prostu chodzi o to zeby odczytane do jakis zmiennych stringi imie,nazwisko,adres wydrukowac za pomoca petli for ? np. for i:=0 to length(imie) do write(imie[i]); Czy moze jest w Pascalu jakas opcja formatowania tekstu w stylu imie:0:4 (to nie dziala) zeby drukowalo po 4 spacjach cos nastepnego?
2010-10-28 22:32:53

[Delphi/Pascal] [Pascal] O co chodzilo prowadzacemu?

hej, mam takie zadanie: Wykorzystuj±c parametr d³ugo¶ci pola, napisz program który bêdzie wy¶wietla³ twoje imiê i nazwisko i adres. Ka¿dy wiersz ma rozpoczynaæ siê o cztery spacje dalej ni¿ poprzedni. Czy jemu po prostu chodzi o to zeby odczytane do jakis zmiennych stringi imie,nazwisko,adres wydrukowac za pomoca petli for ? np. for i:=0 to length(imie) do write(imie[i]); Czy moze jest w Pascalu jakas opcja formatowania tekstu w stylu imie:0:4 (to nie dziala) zeby drukowalo po 4 spacjach cos nastepnego?
2010-10-28 22:32:53

[Newbie] program liczacy n-ty wyraz

#include #include #include using namespace std; main() { double n; cout
2010-10-28 22:25:23

[C/C++] program liczacy n-ty wyraz

#include #include #include using namespace std; main() { double n; cout
2010-10-28 22:25:23

[Off-Topic] Rozszerzenia kompilatorów

Chcia³em siê zapytaæ co my¶licie na temat rozszerzeñ kompilatorów (niezgodnych ze standardem jêzyka)? Z jednej strony u³atwiaj± one zazwyczaj pisanie kodu, robi± go czytelniejszym (dla twórcy), najczê¶ciej przy¶pieszaj± plik wyj¶ciowy. Z drugiej strony... No w³a¶nie co? Wiem ¿e rzeczy niezgodne ze standardem s± po prostu ZUE (wielu pocz±tkuj±cych u¿ywaj±cych tablic o zmiennej wielko¶ci w C++ zosta³o za to upomnianych ;) )i czyni± kod nieprzeno¶nym i/lub nieczytelnym dla kogo¶ nieobeznanego w rozszerzeniach dla danego kompilatora. Ale czy to znaczy ¿e nigdy nie mo¿na ich u¿ywaæ czy ¿e u¿ywaæ, ale w prywatnym kodzie i rzadko. PS. Pisz±c my¶lê konkretnie o jêzyku C++ ale zastanawiam siê ogólnie. PPS. Maj±c na my¶li rozszerzenia kompilatora mam na my¶li co¶ zgo³a innego ni¿ np. atrybuty specyficzne dla kompilatora. W przypadku atrybutów mo¿na robiæ jakie¶ #define NORETURN __attribute((noreturn)) i w razie potrzeby zmieniaæ define. W przypadku rozszerzeñ ca³y kod idzie do kosza.
2010-10-28 21:20:46

[Newbie] cin i string - problem

string wyraz; coutwyraz; Error: no operator ">>" matches these operands O co chodzi?
2010-10-28 21:13:05

[Delphi/Pascal] Badanie sesji u¿ytkowników

Haj. Czy kto¶ ma sposób, ¿eby sprawdziæ, jakie s± sesje u¿ytkowników na ho¶cie bêd±cym w domenie? Poszukujê czego¶ dzia³aj±cego jak polecenie qwinsta.
2010-10-28 21:10:59

[Newbie] porównywanie plików tekstkowych, zliczanie

Witam, mam napisaæ program który porównuje dwa pliki tekstowe w poszukiwaniu pierwszej pary identycznych wyrazów w obu plikach tekstowych. Ka¿dorazowo wy¶wietla je, a na koñcu podaje liczbê wyst±pieñ identycznych wyrazów. Proszê o pomoc bo ca³kowicie nie wiem jak za to mam siê zabraæ...
2010-10-28 20:23:12

[Newbie] porównywanie plików tekstkowych, zliczanie, c++

Witam, mam napisaæ program w c++ który porównuje dwa pliki tekstowe w poszukiwaniu pierwszej pary identycznych wyrazów w obu plikach tekstowych. Ka¿dorazowo wy¶wietla je, a na koñcu podaje liczbê wyst±pieñ identycznych wyrazów. Proszê o pomoc bo ca³kowicie nie wiem jak za to mam siê zabraæ...
2010-10-28 20:23:12

[C# i .NET] pobieranie danych z klasy do klasy

witam, mam pytanie czy móg³by mi kto¶ doradziæ jak mam pobraæ zawarto¶æ zmiennej str: public void comPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { switch (CurrentTransmissionType) { case TransmissionType.Hex: int bytes = comPort.BytesToRead; byte[] comBuffer = new byte[bytes]; comPort.Read(comBuffer, 0, bytes); DisplayData(MessageType.Incoming, ByteToHex(comBuffer) + "n"); break; default: string str = comPort.ReadExisting(); DisplayData(MessageType.Incoming, str + "n"); break; } } #endregion do innej klasy? Próbowa³am dziedziczenia, ale ta klasa ju¿ dziedziczy po innej. Czyta³am te¿ na temat interfejsów, ale niestety nie uda³o mi siê nic z tym zrobiæ. Mo¿e po prostu ¼le to interpretujê. Proszê o pomoc i wyrozumia³o¶æ:)
2010-10-28 20:19:18

[Java] Regex, problem z polskimi znakami

Witam Chcia³bym w stringu pozostawiæ tylko litery, liczby i my¶lniki. Niestety usuwane s± tak¿e polskie litery. public static String doCleanForSeo(String str) { str = str.toLowerCase(); str = ltrim(str); str = rtrim(str); str = str.replaceAll("s+", "-"); str = str.replaceAll("[^0-9a-z-]+", ""); return str; } Poradzi³by mi kto¶ jak napisaæ wyra¿enie ¿eby zosta³y polskie znaki?
2010-10-28 20:09:28

[Delphi/Pascal] Pytanie - definicja kolorów

Witam, czy mo¿na zdefiniowaæ jedn± zmienn± wszystkie kolory??
2010-10-28 20:03:05

[Java] Konwertowanie z bytes do String`a

Witam mecze sie troche nad tam, aby bajty przemienic spowrotem na String. Przeszukalem neta, ale metody ktore znalazlem nie dzialaja poprawnie. Kod. String show = "HelloWorld"; byte[] bajty = show.getBytes(); System.out.println(bajty); // tutaj przemiana jest prawidlowa z Stringa na Bajty String nowy = bajty.toString(); System.out.println(nowy); //ale te metody nie konwertuja bajtow na String String nowy2 = String.valueOf(bajty); System.out.println(nowy2); Moglby mi kto podpowiedziec jak mozna to zrealizowac. Z gory wielkie dzieki!!!
2010-10-28 19:32:31

[Newbie] C++ BUILDER 6 - DODAWANIE KLASY

Witam, Mam problem. Nie potrafiê dodaæ nowej klasy do projektu w C++ builder 6. Próbowa³em na wiele sposobów, ale ci±gle wyskakuj± mi b³êdy. Kiedy robi³em to samo w C++ Builder 2010, nie by³o b³êdów. Wie kto¶ o co chodzi ? Jak mam umie¶ciæ klasê, by dzia³a³a? Zygfryd
2010-10-28 19:30:46

[Delphi/Pascal] PROBLEM z floodfill

Witam, mam taki problem canvas.floodfill(x,y,color,fillstyle) je¿eli podstawiam za fillstyle >> fsBorder, to obszar nape³nia siê do czasu gdy granica okre¶lonego Koloru nie jest napotkana. Tu zaczyna siê mój problem, bo chodzi mi o to ¿eby obszar nape³nia³ siê do napotkania JAKIEGOKOLWIEK koloru, i w tym wypadku nie wiem co mam podstawiæ za COLOR. Czy jest co¶ co definiuje wszystkie kolory ??
2010-10-28 18:42:46

[C/C++] alg binarnych poszukiwañ

#include #include using namespace std; void fun(int **tab, int n) { *tab = new int[n]; for(int i=0;i
2010-10-28 17:27:15

[C/C++] b³±d w algorytmie binarnych poszukiwan

#include #include using namespace std; void fun(int **tab, int n) { *tab = new int[n]; for(int i=0;i
2010-10-28 17:27:15

[C/C++] ma³a zmiana w algorytmie binarnych poszukiwañ

#include #include using namespace std; void fun(int **tab, int n) { *tab = new int[n]; for(int i=0;i
2010-10-28 17:27:15

[Off-Topic] Zarabianie w internecie (nie, to nie spam, to pytanie ;))

W zasadzie temat ma trochê zwi±zek z tym tematem: http://forum.4programmers.net/viewtopic.php?id=168202&start=0 Do tej pory zarabia³em tylko na podstawie umowy o pracê, wiêc nigdy mnie to nie interesowa³o. Jak to jest z tym zarabianiem kasy przez neta? Je¿eli zarobiê sobie z reklam w jakim¶ tam google adsense parê z³ - to muszê siê komu¶ z tych 20z³ rozliczaæ? Ile mi zabior±? Co je¿eli zechcê postawiæ stronkê i zbieraæ 2z³ za dostêp do dzia³u download? Co je¿eli chcia³bym organizowaæ ma³e konkursy (NIE loterie - wiem, ¿e z loteriami jest problem - wy³aniany na podstawie jakiej¶tam oceny (poprawne odpowiedzi np.))? Pytam, bo mnie ci±gnie, ¿eby postawiæ jaki¶ portalik, który generowa³by na skrzynkê oran¿ady miesiêcznie ;) A zak³adaæ dzia³alno¶ci i ³adowaæ parêset z³ na to wszystko - to równie dobrze mogê sp³ukaæ t± kasê w kiblu, bo tyle samo bêdê z siebie mia³ (ew. z portalu mam jeszcze satysfakcjê..) Ludzie za granic± (Dania bodaj¿e, tak¿e USA) stawiaj± nawet mini-"firemki" hostingowe, nigdzie nie rejestrowane, ani w podatki siê nie bawi±.. Mówi±, ¿e przy zarobkach rzêdu $5000 czy tam Euro ROCZNIE to ¿adnej firmy nie rejestruj±.. Ja mam wra¿enie, ¿e w PL co¶ takiego nie przejdzie..
2010-10-28 16:59:15

[Newbie] algorytm binarnych poszukiwañ

#include #include using namespace std; void fun(int **tab, int n) { *tab = new int[n]; for(int i=0;i
2010-10-28 16:52:39

[Newbie] prosty algorytm mno¿enia

witam szukam algorytmu na mo¿enie liczb z tablicy ka¿da przez siebie i chodzi mi o to aby jak mamy a*b to ju¿ nie powtarzaæ b*a
2010-10-28 15:47:55

[C# i .NET] Problem z filtrowaniem tabeli

Witajcie, chcia³bym wybraæ z tabeli wiersze dla których kolumna imiê ma wpis z zadeklarowanej przeze mnie wcze¶niej listy, dla przyk³adu tabela: imie nazwisko wiek ania kowalska 12 michal nowak 13 karolina zieba 10 marzena maj 15 moja lista jest zadeklarowana nastêpuj±co: IList wybraneImionaZenskie = new List{ania, karolina, joanna} i mam problem z zapytaniem które chcia³bym aby wybiera³o z tabeli jedynie osoby które maj± imiona z listy wybraneImionaZenskie, czyli cos takiego: var osoby = from osoba in tabela where osoba.imie == imionaZenskie select osoba i powinno wybraæ: ania kowalska 12 karolina zieba 10 Czy kto¶ wie jak takie co¶ zrobiæ?
2010-10-28 14:52:06

[Newbie] Problem z filtrowaniem tabeli

Witajcie, chcia³bym wybraæ z tabeli wiersze dla których kolumna imiê ma wpis z zadeklarowanej przeze mnie wcze¶niej listy, dla przyk³adu tabela: imie nazwisko wiek ania kowalska 12 michal nowak 13 karolina zieba 10 marzena maj 15 moja lista jest zadeklarowana nastêpuj±co: IList wybraneImionaZenskie = new List{ania, karolina, joanna} i mam problem z zapytaniem które chcia³bym aby wybiera³o z tabeli jedynie osoby które maj± imiona z listy wybraneImionaZenskie, czyli cos takiego: var osoby = from osoba in tabela where osoba.imie == imionaZenskie select osoba i powinno wybraæ: ania kowalska 12 karolina zieba 10 Czy kto¶ wie jak takie co¶ zrobiæ?
2010-10-28 14:52:06

[C/C++] tablica dynamiczna i operacje z jej u¿yciem

witam #include #include using namespace std; void fun(int **tab, int n) { *tab = new int[n]; for(int i=0;i
2010-10-28 14:40:18

[Newbie] tablica dynamiczna i operacje z jej u¿yciem

witam #include #include using namespace std; void fun(int **tab, int n) { *tab = new int[n]; for(int i=0;i
2010-10-28 14:40:18

[Java] Frame - elementy nie pojawiaja sie w trybie full screen

hej! mam nastepujacy problem z Framem. jest sobie zwykly frame, na nim pare ikonem itd. no i normalnie jak sie tworzy frame to w prawym gornym rogu sa: minimalizuj, tryb pelnoekranowy(ten kwadracik) i maksymalizuj. jak klikam na tryb pelnoekranowy, to wprawdzie frame sie rozszerza, ale ucina ikony. czy ktos z Was mial moze podobny problem i moglby mnie naprowadzic co mogloby to powodowac? a moze jaskos (jak sie do tego dobrac?) powinnam nadpisac te metode do trybu pelnoekranowego? pzdr, misty
2010-10-28 13:47:48

[C/C++] Zapis do pliku tekstowego.

Mam zrobic program zapisuj±cy do pliku tekstowego 1000 liczb losowych od -100 do 100.Czê¶æ zrobi³em,ale nie umiem zrobic tak by wylosowane liczby zapisawa³y sie w pliku tekstowym:( #include #include #include #include using namespace std; const int N=1000;// Liczebno¶æ zbioru. int main() { int d[N],i; cout
2010-10-28 13:46:13

[Newbie] Zapis do pliku tekstowego.

Mam zrobic program zapisuj±cy do pliku tekstowego 1000 liczb losowych od -100 do 100.Czê¶æ zrobi³em,ale nie umiem zrobic tak by wylosowane liczby zapisawa³y sie w pliku tekstowym:( #include #include #include #include using namespace std; const int N=1000;// Liczebno¶æ zbioru. int main() { int d[N],i; cout
2010-10-28 13:46:13

[C/C++] Sprawdzanie czy dana warto¶æ istntnieje w danej tablicy

jak sprawdziæ czy w danej tablicy wystêpuje pewna warto¶æ?
2010-10-28 13:41:33

[Newbie] Sprawdzanie czy dana warto¶æ istntnieje w danej tablicy

jak sprawdziæ czy w danej tablicy wystêpuje pewna warto¶æ?
2010-10-28 13:41:33

[Newbie] [Java]Klasa w javie do...

Witam Chcia³em zapytaæ czy kto¶ mo¿e mi co¶ podpowiedzieæ jak chocia¿ zacz±æ pisaæ zad. którego tre¶æ daje poni¿ej chodzi mi o jakie¶ wskazówki utkn±³em dos³ownie na samym pocz±tku. "Napisz klasê w C++ lub Javie implementuj±c± napisy w pe³ni dynamiczne. Oczywi¶cie nie korzystaj z gotowych klas w rodzaju StringBuilder lub StringBuffer. Klasa powinna dawaæ przynajmniej takie metody: tworzenie napisu (pustego, ze sta³ej lub z innego napisu), sprawdzanie równo¶ci, porównywanie alfabetyczne, konkatenacja, d³ugo¶æ, wycinanie fragmentu. " Siedzê w³a¶nie i kombinuje jak to zrobiæ ale kiepsko mi idzie. Je¶li kto¶ bêdzie w stanie pomóc z góry dziêkuje
2010-10-28 13:05:00

[C/C++] Problem z dwuwymiarow± tablic± dynamiczn±

Witam! Chcê stworzyæ dwuwymiarow± tablicê dynamiczn±. Jednak mój kod nie dzia³a. Kompiluje siê i w trakcie dzia³ania, po pobraniu n wy³±cza siê. oto ten kod: main(){ int n, *m; int **k; cin >> n; *k = new int[n]; for(int i = 1; i m[i]; for(int j = 1; j > k[i][j]; } for(int i = 0; i < n; i++){//pêtla g³ówna for(int j = 1; j
2010-10-28 12:59:41

[Newbie] Problem z dwuwymiarow± tablic± dynamiczn±

Witam! Chcê stworzyæ dwuwymiarow± tablicê dynamiczn±. Jednak mój kod nie dzia³a. Kompiluje siê i w trakcie dzia³ania, po pobraniu n wy³±cza siê. oto ten kod: main(){ int n, *m; int **k; cin >> n; *k = new int[n]; for(int i = 1; i m[i]; for(int j = 1; j > k[i][j]; } for(int i = 0; i < n; i++){//pêtla g³ówna for(int j = 1; j
2010-10-28 12:59:41

[C/C++] Podwójne buforowanie w CListCtrl

Witam Kontrolka CListCtrl w MFC podczas przewijania du¿ej ilo¶ci danych nieprzyjemnie miga. Mo¿na przypisaæ jej styl LVS_EX_DOUBLEBUFFER, który powinien to wyeliminowaæ. Problem w tym ¿e to nie dzia³a. W dokumentacji jest napisane ¿e dzia³aæ to bêdzie od Windows XP w górê, ale u mnie to nic nie daje. Czy komu¶ z Was uda³o siê to zastosowaæ?
2010-10-28 10:36:02

[Java] JAVA prosty program POMOCY!

Witam, mam do zrobienia takie zadanie i bylbym wdzieczny gdyby ktos mogl mi troche pomoc, z góry dziekuje!:-) Napisz klase w javie implementujaca napisy w pe³ni dynamiczne, oczywiscie nie kozystaj z gotowych klas (bslugujace napisy), klasa powinna dawac przynajmniej takie metody: tworzenie napisow (pustego, ze sta³ej, lub z innego napisu) sprawdzanie równosci porównywanie alfabetyczne konkatenacja d³ugosc wycinanie fragmentów.
2010-10-28 09:52:12

[Bazy danych] Ksi±¿ka do PostgreSQL

Witam Chcia³bym kupiæ ksi±¿kê do PostgreSQL. W helionie dostêpna jest taka pozycja, która jednak swoje kosztuje: http://helion.pl/ksiazki/bazy_danych_i_postgresql_od_podstaw_richard_stones_neil_matthew,bdpspo.htm Problem polega na tym ¿e zosta³a ona wydana w 2002 roku i st±d moje pytanie. Czy op³aca mi siê j± kupowaæ? Czy przez te osiem lat tyle wydarzy³o siê w PostgreSQL, ¿e jest on ju¿ nieaktualna? Chcia³bym ogólnie poczytaæ o bazach danych, dla przypomnienia niektórych informacji i zaznajomiæ siê z takimi elementami jak trigery czy procedury sk³adowane. Dziêki za odpowied¼ od wszystkich korzystaj±cych z PostgreSQL
2010-10-28 09:35:04

[Flame] Poca³uj pani± pose³

http://www.tvn24.pl/12690,1679843,0,1,jestem-poslem-pocalujcie-mnie-w-d,wiadomosc.html
2010-10-28 09:25:27

[Newbie] [C] Jak usun±æ ostatnie 2 znaki z pliku

Witam, Mam otwarty plik. Jak usun±æ ostatnie 2 znaki z tego pliku nie przepisuj±c calego pliku? jêzyk C. Prosi³bym o nie przedstawianie rozwi±zañ w c++. Liczê na Wasz± pomoc :)
2010-10-28 02:12:37

[C/C++] [Prze³adowanie operatorów] operator <<

witam, przy prze³adowaniu operatora
2010-10-28 00:58:41

[C/C++] wska¼niki - program

Serdecznie witam wszystkich, od paru godzin mêczê siê z jednym g³upim b³êdem którego nie potrafiê znale¼æ. Otó¿ w 50 linijce (the_planets[i]=generate_planet(fin);) wypisuje mi, ¿e mam tam b³±d "void value not ignored as it ought to be". Chodzi o to, by dane z pliku test.txt zosta³y zapisane w klasie planet.W wska¼nikach nie jestem super, ale szuka³em po internecie du¿o informacji co bym móg³ z tym zrobiæ, lecz nic nie zadzia³a³o. Mo¿e kto¶ mi powiedz gdzie tu jest b³±d? O czym zapomnia³em? Z góry wielkie dziêki. #include #include using namespace std; class planet { public: float x, y, z; int id; }; void report_planet(planet &p) { cout z; } int main() { int i; planet* the_planets[10]; ifstream fin("test.txt"); if(!fin) { cout
2010-10-28 00:29:03

[Java] Zapytanie SQL po naci¶niêciu klawisza

Napisa³em okno, w którym podaje siê warto¶ci "Samochód", a nastêpnie po wci¶niêciu klawisza mia³o zostaæ wys³ane zapytanie do bazy danych. W teorii nic trudnego, z praktyk± jak zwykle gorzej. Oto kod : package layout; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import javax.swing.*; import db.*; public class dodajSamochod extends JFrame { private static JTextField addMarka; private static JTextField addModel; private static JTextField addMinSpalanieMiasto; private static JTextField addMaxSpalanieMiasto; private static JTextField addSpalanieTrasa; private static JTextField addCzesci; private JLabel dodajMarka, dodajModel, dodajMinSpalanieMiasto, dodajMaxSpalanieMiasto, dodajSpalanieTrasa, dodajCzesci; private JButton button; private Samochod sam; static String marka; static String model; static double minspal; static double maxspal; static double trasa; static int czesci; public dodajSamochod() { setTitle("Dodaj samochod do bazy"); setBounds(500, 310, 500, 300); setVisible(true); setResizable(false); setLayout(null); dodajMarka = new JLabel("Podaj markê:"); dodajMarka.setBounds(10, 20, 80, 20); dodajMarka.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(dodajMarka); dodajModel = new JLabel("Podaj model:"); dodajModel.setBounds(10, 60, 80, 20); dodajModel.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(dodajModel); dodajMinSpalanieMiasto = new JLabel("Min. spalanie w miescie:"); dodajMinSpalanieMiasto.setBounds(10, 100, 180, 20); dodajMinSpalanieMiasto.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(dodajMinSpalanieMiasto); dodajMaxSpalanieMiasto = new JLabel("Max. spalanie w miescie:"); dodajMaxSpalanieMiasto.setBounds(10, 140, 180, 20); dodajMaxSpalanieMiasto.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(dodajMaxSpalanieMiasto); dodajSpalanieTrasa = new JLabel("Spalanie w trasie:"); dodajSpalanieTrasa.setBounds(10, 180, 180, 20); dodajSpalanieTrasa.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(dodajSpalanieTrasa); dodajCzesci = new JLabel("Kosztowno¶æ czesci [1-10]:"); dodajCzesci.setBounds(10, 220, 180, 20); dodajCzesci.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(dodajCzesci); addMarka = new JTextField(); addMarka.setBounds(220, 20, 110, 20); addMarka.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(addMarka); addModel = new JTextField(); addModel.setBounds(220, 60, 110, 20); addModel.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(addModel); addMinSpalanieMiasto = new JTextField(); addMinSpalanieMiasto.setBounds(220, 100, 40, 20); addMinSpalanieMiasto.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(addMinSpalanieMiasto); addMaxSpalanieMiasto = new JTextField(); addMaxSpalanieMiasto.setBounds(220, 140, 40, 20); addMaxSpalanieMiasto.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(addMaxSpalanieMiasto); addSpalanieTrasa = new JTextField(); addSpalanieTrasa.setBounds(220, 180, 40, 20); addSpalanieTrasa.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(addSpalanieTrasa); addCzesci = new JTextField(); addCzesci.setBounds(220, 220, 40, 20); addCzesci.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); add(addCzesci); button = new JButton("Dodaj do bazy"); button.setBounds(300, 100, 150, 150); add(button); button.addActionListener(new buttonDodajSamochod()); } static void polacz() { marka = addMarka.getText(); model = addModel.getText(); minspal = Double.parseDouble(addMinSpalanieMiasto.getText()); maxspal = Double.parseDouble(addMaxSpalanieMiasto.getText()); trasa = Double.parseDouble(addSpalanieTrasa.getText()); czesci = Integer.parseInt(addCzesci.getText()); } static class buttonDodajSamochod implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { try { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection con = null; con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost:3306/utrzymanie_samochodu", "root", "kwiatek"); java.sql.Statement st = null; st = con.createStatement(); dodajSamochod.polacz(); ResultSet rs = st .executeQuery("insert into samochod values (marka, model, minspal, maxspal, trasa, czesci)"); } catch (SQLException e1) { e1.printStackTrace(); } catch (ClassNotFoundException e1) { e1.printStackTrace(); } } } } Kompiluje siê OK, po klikniêciu klawisza wyskakujê b³êdy: java.sql.SQLException: Can not issue data manipulation statements with executeQuery(). at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1075) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:989) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:984) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:929) at com.mysql.jdbc.StatementImpl.checkForDml(StatementImpl.java:436) at com.mysql.jdbc.StatementImpl.executeQuery(StatementImpl.java:1390) at layout.dodajSamochod$buttonDodajSamochod.actionPerformed(dodajSamochod.java:119) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
2010-10-28 00:26:23

[Delphi/Pascal] Zliczanie punktów

Witam Pisze prost± gierkê, polegaj±c± na zjadaniu przez tak zwanego hipka owoców rozrzuconych po mapie. Chcia³bym aby ka¿dy owoc by³ wart powiedzmy 10punktów, po skoñczeniu gry ma wy¶wietlaæ siê komunikat ile gracz zdoby³ punktów. Jak zrobiæ tak± funkcje?
2010-10-28 00:20:42

[Newbie] Zliczanie punktów

Witam Pisze prost± gierkê, polegaj±c± na zjadaniu przez tak zwanego hipka owoców rozrzuconych po mapie. Chcia³bym aby ka¿dy owoc by³ wart powiedzmy 10punktów, po skoñczeniu gry ma wy¶wietlaæ siê komunikat ile gracz zdoby³ punktów. Jak zrobiæ tak± funkcje?
2010-10-28 00:20:42

[Java] hibernate - brak sesji

Witam, tworzê projekt na zaliczenie na uczelni i jedna rzecz mi nie chce pykn±æ: public String getZC(int ID) { String ZC = ""; List pList = null; try { org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); Query q = session.createQuery ("from Przychody where ID="+ID+""); session.getTransaction().commit(); pList = (List) q.list(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } ZC = pList.get(0).toString(); return ZC; } Dostaje wyj±tek: org.hibernate.SessionException: Session is closed! Co powinenem dopisaæ w projekcie i w którym miejscu?
2010-10-28 00:02:17

[Java] Prosta gra, jaka biblioteka graficzna?

Napisa³em kiedy¶ prost± gierkê, takie ubogie SimCity w C++(biblioteka Allegro), teraz zacz±³em siê uczyæ Javy i postanowi³em sobie przepisaæ gierkê na Javê, jakiej biblioteki u¿yæ? Trochê ju¿ poczyta³em i zauwa¿y³em awt i Swing siê czêsto powtarzaj± w tematach zwi±zanych z grafik±, ale dalej nie wiem co wybraæ(a mo¿e co¶ innego). Co ma byæ w grze: -rzut izometryczny(w C++ wygenerowa³em go softwarowo, tu pewnie te¿ tak bêdzie) -jaka¶ muzyka w tle, d¼wiêki -obs³uga prostego menu Tak wygl±da gra w C++: http://marek.boo.pl/pliki/simcity.jpg i co¶ podobnego ma byæ teraz
2010-10-28 00:01:58

[Newbie] [JAVA] Jak zrobiæ?

Witam, Mam do¶æ proste pytanie ale nie mogê znale¼æ odpowiedzi pewnie dlatego, ze nie potrafiê dok³adnie nazwaæ tego co poszukuje. Chodzi mi o co¶ takiego, ze po przez kod w programie (Java - konsola) zmieni siê nazwa okienka, je¿eli siê nie mylê by³a to komenda: title. Tylko teraz rodzi siê pytanie jak to u¿yæ w Javie? Czy w ogóle siê da? Pozdrawiam, Mumoniasty
2010-10-27 23:43:56

[C/C++] REC Sp. z o.o. oraz REC Solutions Sp. z o.o.

In¿ynier Oprogramowania C/C++ dla DSP nr ref. DEV/APP/002/10 Liczba miejsc pracy zwi±zanych z tym profilem: 50 Wysy³aj±c CV do 3.11.2010 r. mo¿esz uczestniczyæ w rozmowach zaplanowanych na: 4-5.11.2010 r. Kolejne sesje rozmów kwalifikacyjnych to: 11-12.11.2010 oraz 25-26.11.2010. Aplikuj ju¿ dzi¶, dobra pozycja w projekcie czeka na Ciebie! Research & Engineering Center jest dynamicznie rozwijaj±cym siê przedsiêbiorstwem zajmuj±cym siê in¿ynieri± oprogramowania. REC jest firm± o miêdzynarodowym zasiêgu oraz charakterze, miejscem, w którym zetkniesz siê z najbardziej innowacyjnymi technologiami oraz projektami informatycznymi z ca³ego ¶wiata. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna bêdzie za: Implementacjê, integracjê, testowanie oprogramowania procesorów DSP dla systemów wbudowanych. Lokalizacja: Wroc³aw lub Koszalin (zale¿nie od preferencji kandydata) Od kandydatów oczekujemy: • Wiedzy z zakresu algorytmów przetwarzania sygna³ów DSP • Umiejêtno¶ci programowania procesorów sygna³owych DSP w jêzykach C, C++, Assembler • Podstawowej wiedzy z zakresu Real-Time Operating Systems • Znajomo¶ci ¶rodowiska MATLAB, umiejêtno¶ci implementacji modeli i algorytmów w MATLAB • Dobrej znajomo¶ci jêzyka angielskiego w mowie i w pi¶mie • Wykszta³cenia wy¿szego lub ostatni rok studiów kierunków: Telekomunikacja, Elektronika, Informatyka, In¿ynieria Oprogramowania, Automatyka Oferujemy: • Mo¿liwo¶æ rozwoju zawodowego • Profesjonalny system szkoleñ • Stabilne ¶rodowisko pracy • Pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do posi³ków oraz do ró¿nych form dzia³alno¶ci sportowo- kulturalnej • Przyjazn± atmosferê pracy w dynamicznie rozwijaj±cych siê zespo³ach • Praca w miêdzynarodowym ¶rodowisku, wyjazdy zagraniczne Je¶li jeste¶ zainteresowany/a tym stanowiskiem wy¶lij proszê swoje CV w jêzyku angielskim na adres jobs@rec-global.com Prosimy w tytule wiadomo¶ci o wpisywanie nazwy stanowiska oraz numeru referencyjnego. Wybrane osoby zostan± zaproszone na rozmowê kwalifikacyjn±. Upewnij siê, ¿e w swoim CV zawar³e¶/a¶ klauzulê: “Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw± z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).” Zainteresowanych szczegó³ami dotycz±cymi pracy na tym stanowisku, prosimy o kontakt z: jobs@rec-global.com Creating a workplace engineers love. Join us!
2010-10-27 23:40:14

[Newbie] c++ program do losowania

Witam, jestem zupe³nie zielony w tym temacie. Potrzebuje pomocy w napisaniu programu, który bêdzie losowa³ mi juz wpisane w program nazwy. Chodzi o to, ¿e otwieram program, ukazuje siê lista 20 wyrazów, i np. Jesli chcesz wylosowaæ 2 wyrazy naci¶nij enter i z tej ca³ej listy losuje mi tylko dwa wyrazy. Bardzo proszê o pomoc
2010-10-27 23:30:33

[Newbie] c++ i GMAX

Zrobilem sobie model 3d kostki w programie gmax i nie moge znalesc zadnych informacji jak mozna przedstawic ten model 3d we wlasnym programie . Moze mi ktos powiedziec jak przedstawic grafike zrobiana 3d w gmaxie w moim programie ??
2010-10-27 23:25:50
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 Nastpnakomputery, oprogramowanie