hipermarkety ERP - Computerworld - ¼ród³o IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 Nastpna

Jak odliczyæ podatek za zakup systemu IT

Koniec roku to dobry moment na dokonanie przegl±du wydatków pod k±tem ewentualnego zastosowania ulg podatkowych, w tym tzw. ulgi technologicznej na zakup oprogramowania. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka wychodzi poza firmê

Mo¿liwo¶æ analizowania informacji z otoczenia biznesowego firmy otwiera drogê do nowych sposobów optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywno¶ci ³añcuchów zale¿no¶ci biznesowych. Jakie dane s± szczególnie cenne? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT te¿ potrzebuje swojego ERP

Zintegrowane systemy ERP zrewolucjonizowa³y zarz±dzanie przedsiêbiorstwem. Obecnie dzia³ IT jest jednym z ostatnich, które nie posiadaj± podobnych rozwi±zañ w swojej dziedzinie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ryzyko zwiêksza cenê aplikacji

Sektor publiczny przep³aca za zamawiane aplikacje, bo nie bierze pod uwagê wszystkich czynników wp³ywaj±cych na ich cenê. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Biznes wychodzi z objêæ systemu

Monolityczne rozwi±zania wspieraj±ce zarz±dzanie to przesz³o¶æ. Dzi¶ licz± siê: wszechstronno¶æ, otwarto¶æ na zmiany, prostota obs³ugi, mo¿liwo¶ci integracyjne. Wybór najlepszego systemu ERP staje siê coraz trudniejszy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

GIODO: profilowanie klientów tylko po powiadomieniu

Z dr. Wojciechem Rafa³em Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, rozmawiamy o prawnych aspektach profilowania klientów i integracji danych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

System do zadañ specjalnych

Systemy klasy CRM wspieraj± w kompleksowy sposób ca³y proces sprzeda¿y - od przygotowania oferty, a¿ do obs³ugi posprzeda¿owej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Na wszystkich poziomach

Metoda mapowania owalami pozwala na zaanga¿owanie wszystkich pracowników w modelowanie procesów w firmie i godzenie sprzeczno¶ci interesów ró¿nych dzia³ów. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Korzy¶ci z outsourcingu procesów

We wspó³czesnej gospodarce, gdzie mamy do czynienia ze sta³± presj± i walk± konkurencyjn±, outsourcing na sta³e wpisa³ siê w zakres dzia³añ, które firmy podejmuj±, w celu poprawienia pozycji konkurencyjnej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-25 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dane pewne, spójne, prawdziwe

Informacje to podstawowy zasób ka¿dej organizacji. Im bardziej spójne i bli¿sze prawdy, tym bardziej cenne. Jako¶æ danych jest raczej problemem biznesowym ani¿eli kwesti± technologii. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-18 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-18 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka w akcji

Po³±czenie danych z ró¿nych ¼róde³ otwiera mo¿liwo¶ci dostêpu do nowych, ukrytych informacji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-18 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dostêpna zawsze i dla ka¿dego

Wykorzystanie bazy wiedzy pozwala przy wsparciu aplikacyjnym znacznie skróciæ czas rozwi±zywania problemów i reagowania na incydenty. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mniej technologii, wiêcej polityki

Zarz±dzaj±cy informatyk± maj± nie³atwe zadanie. Musz± godziæ bie¿±c± dzia³alno¶æ i wspó³pracê z biznesem oraz walkê o bud¿et z ambicjami nieustannej poprawy funkcjonowania organizacji IT. Jak sobie z tym poradziæ? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nagrodzili¶my Liderów Informatyki 2011

W tym roku przyznali¶my statuetki Liderów w sze¶ciu kategoriach: finanse i bankowo¶æ; ma³e i ¶rednie przedsiêbiorstwa; opieka zdrowotna; przemys³; sektor publiczny i sektor u¿yteczno¶ci publicznej. Przyznali¶my te¿ dwie nagrody specjalne za wdro¿enie telekomunikacyjne oraz za wspieranie polskiej bran¿y IT i promocjê wykorzystania narzêdzi informatycznych w biznesie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przygotowaæ siê na outsourcing

Zapytali¶my dostawców us³ug IT i BPO, jak najskuteczniej - bazuj±c na ich do¶wiadczeniach - przekazaæ czê¶æ dzia³alno¶ci firmie zewnêtrznej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na TAK

Rozmowa z JANUSZEM DZIURZYÑSKIM, dyrektorem Global Business Services w Procter & Gamble, cz³onkiem zarz±du ABSL. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na NIE

Rozmowa z WOJCIECHEM PO£UDNIEWSKIM, IT Operations Manager Europe, Hempel. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-27 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiedza zintegrowana z projektami

Zarz±dzanie finansami portfela projektów dostarcza mechanizmów jednoznacznie wskazuj±cych biznesowe ¼ród³a kosztów IT. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-20 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak skutecznie kontrolowaæ projekty

Zarz±dzanie finansami ca³ego portfela projektów, a nie ka¿dego projektu z osobna, mo¿e uchroniæ firmê przed niekontrolowanym gospodarowaniem bud¿etem i zasobami. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Algorytmy zarz±dzania

Potêga algorytmów u¿ywanych do obliczeñ technicznych czy przetwarzania danych gospodarczych jest znana. Czy podobnych efektów algorytmizacji mo¿na oczekiwaæ w zarz±dzaniu? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pieni±dze musz± zarabiaæ

Do zarz±dzania gotówk± w Alior Banku stosowany jest specjalny system analityczny. Okre¶la on m.in. codzienn±, optymaln± pulê gotówki dla ka¿dego oddzia³u banku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Transformacja przedsiêbiorstw po kryzysie

W tym roku widaæ znacz±ce o¿ywienie. Jednak jeszcze rok temu mieli¶my do czynienia z najwiêkszym kryzysem po transformacji. By³ to moment sprawdzenia istniej±cych strategii, umiejêtno¶ci szybkiego dostosowania siê do zaistnia³ych zmian na rynku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozwój i inwestycje w IT

W czasach optymalizacji kosztów oraz konieczno¶ci uzasadnienia nawet niewielkich wydatków, mo¿liwo¶æ ¶ledzenia zale¿no¶ci miêdzy celami organizacji a rozwojem ¶rodowiska IT jest niezbêdnym narzêdziem zarz±dzania rozwojem infrastruktury IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak w praktyce dzia³aj± nowe przepisy tzw. ustawy medialnej

Termin implementacji dyrektywy o audiowizualnych us³ugach min±³ 19 grudnia 2009 r. Polska po kilkukrotnych przypomnieniach ze strony Komisji Europejskiej, wszczêtym postêpowaniu wyja¶niaj±cym i gro¼bie skargi do Trybuna³u Sprawiedliwo¶ci UE, w koñcu wdro¿y³a dyrektywê. Nowe prawo obowi±zuje od 23 maja 2011 r. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Miêdzy potrzebami a mo¿liwo¶ciami

Proces planowania zasobów w ramach zarz±dzania portfelem projektów jest g³ównie narzêdziem komunikacji pomiêdzy odpowiedzialnymi za projekty a prze³o¿onymi pracowników. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zanim znajdziemy wykonawcê aplikacji

Przygotowuj±c aplikacjê internetow±, nale¿y w opisie funkcjonalno¶ci zawrzeæ wymagania dotycz±ce zabezpieczenia danych osobowych, które bêd± za jej pomoc± przetwarzane. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ile kosztuje wdro¿enie systemu ERP

Pytanie o koszty potrafi sprowadziæ na ziemiê nawet najwspanialsze plany zwi±zane z wdro¿eniem nowego systemu wspomagaj±cego zarz±dzanie. W jaki sposób unikn±æ niespodzianek bud¿etowych i nieplanowanych wydatków? To trudne, ale nie niemo¿liwe. Przedstawiamy praktyczny poradnik. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybsze raportowanie w BRE dziêki rozbudowie systemu Business Intelligence

W BRE Banku zakoñczy³ siê kolejny etap wdro¿enia platformy QlikView. Departament Controllingu BRE Banku ma mieæ teraz ³atwiejszy dostêp do informacji i szybciej przygotowywaæ raporty na wszystkich poziomach organizacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zmieniaj± siê systemy ERP

Rynek rozwi±zañ klasy ERP stopniowo wkracza w kolejn± fazê rozwoju. Systemy ERP zyskuj± nowe funkcje biznesowe, staj± siê ³atwiej dostêpne i otwarte na inne aplikacje. Zmienia siê te¿ charakter tego typu rozwi±zañ. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wspólne decyzje IT i biznesu

Zawê¿enie dzia³añ zwi±zanych z zarz±dzaniem portfelem projektów wy³±cznie do sfery informatycznej jest niew³a¶ciwe. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Hurtownia danych w pamiêci podrêcznej, czyli wszystko o in-memory computing

W rozwi±zaniach BI warstwa logiki biznesowej realizowana jest przez serwery aplikacyjne, a warstwa danych bazuje na dedykowanych rozwi±zaniach macierzowych. W nowym podej¶ciu wprowadzono pamiêæ operacyjn±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-14 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Piotr Janczyk o Competitive Intelligence, wizualizacji danych i ich analizie na smartfonach

Rozmowa z prezesem firmy Bilander, projektuj±cej i wdra¿aj±cej systemy analizy danych, pomys³odawca rozwi±zania Binocle. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ludzie, procesy, narzêdzia

Zakup oprogramowania nie powinien byæ rozpatrywany jedynie w kategoriach kosztów, ale w kategoriach inwestycji maj±cej przynie¶æ okre¶lone korzy¶ci. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec z permanentnymi przetargami, czyli nowy sposób prowadzenia projektów IT w Grupie TP

Rok temu Grupa TP wybra³a sze¶ciu partnerów strategicznych do obs³ugi IT. W tym czasie wprowadzono metodologiê punktów funkcyjnych zmieniaj±cych planowanie i rozliczanie projektów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przygotowaæ siê na czas kryzysu i prosperity

W perspektywie d³ugoterminowej nale¿y optymalizowaæ koszty zakupu i utrzymania oprogramowania. Podpowiadamy jak to zrobiæ? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czego przedsiêbiorcy oczekuj± od oprogramowania?

Jak spo¶ród wielu ofert wybraæ oprogramowanie, które bêdzie idealne dla firmy? Swoj± opiniê na ten temat maj± w³a¶ciciele ma³ych i ¶rednich firm. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

BI musi wyj¶æ na zewn±trz firmy

Analitycy Gartnera i dyrektorzy dzia³ów IT stwierdzili na konferencji Gartner BI Summit, ¿e systemy BI powinny ¶ledziæ coraz wiêksze obszary danych dotycz±cych dzia³ania firmy i jej otoczenia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak skutecznie przekazaæ IT na zewn±trz firmy

Outsourcing umo¿liwia optymalizacjê kosztów zwi±zanych z obs³ug± procesów IT. Przekazanie obs³ugi czê¶ci zasobów do chmury wi±¿e siê z problemami, które nale¿y rozwi±zaæ przed rozwa¿aniem modelu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Co zrobiæ, aby CIO efektywnie dzia³a³

Tylko odpowiednie umocowanie dzia³u informatycznego w strukturach firmy pozwala szefom IT w efektywny sposób realizowaæ stawiane przed nimi zadania. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Z pude³ka czy na zamówienie?

W miarê rozwoju rynku oprogramowania biznesowego wybór miêdzy systemami dedykowanymi a rozwi±zaniami standardowymi staje siê coraz mniej oczywisty. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Miasta potrzebuj± informacji i analiz

Dostêp do wysoko przetworzonych informacji i analiz staje siê kluczowym czynnikiem rozwoju aglomeracji miejskich. Coraz lepiej rozumiej± to równie¿ w³adze polskich miast. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Poszukiwanie ig³y w stogu siana

Nowoczesne narzêdzia do obróbki du¿ych porcji danych umo¿liwiaj± odkrywanie prawid³owo¶ci oraz precyzyjne ¶ledzenie dzia³añ. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bycie CIO w oddziale korporacji

Zadanie to stanowi prawdziw± ekwilibrystykê. Ca³y czas trzeba balansowaæ miêdzy dwiema rzeczywisto¶ciami: wymogami lokalnego biznesu i strukturami globalnego w³a¶ciciela.
2011-04-12 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmowe dyski pe³ne danych

Potrzeby dzisiejszych firm wykraczaj± daleko poza sk³adowanie danych na macierzy dyskowej. Zapewnienie wydajno¶ci wymaga zaawansowanej technologii dysków mechanicznych wspartych modu³ami SSD.
2011-04-12 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Z naciskiem na lepszy biznes

W firmach coraz mniej jest projektów typowo informatycznych. Ich miejsce zajmuj± projekty biznesowe, w których IT pe³ni rolê ¶rodka umo¿liwiaj±cego osi±ganie celów.
2011-04-05 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zagro¿enia zwi±zane z budow± i eksploatacj± elektrowni j±drowej

Wobec malej±cych zasobów naturalnych przysz³o¶ci± jest energetyka j±drowa, o ile nie pojawi± siê inne efektywne technologie. Elektrownia atomowa wzbudza jednak silne kontrowersje zwi±zane z bezpieczeñstwem.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT praktykuje w biznesie

Coraz ostrzejsza konkurencja zmusza firmy do szukania nowych, skuteczniejszych sposobów wspó³pracy IT z biznesem.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak IT praktykuje w biznesie

Coraz ostrzejsza konkurencja zmusza firmy do szukania nowych, skuteczniejszych sposobów wspó³pracy IT z biznesem.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak nie uton±æ w papierach

Efektywne zarz±dzanie dokumentami i informacjami w nich zawartymi jest bol±czk± wielu polskich firm. Umiejêtne wykorzystanie wiedzy pozwala zbudowaæ przewagê nad konkurencj±.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT dzia³aj±ce dla wspólnego dobra

Minê³y czasy, kiedy dzia³y informatyczne wdra¿a³y systemy wsparcia dla w³asnej wygody i u³atwienia sobie pracy. Teraz maj± one wspieraæ procesy biznesowe.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Projekt bez zbêdnych opó¼nieñ

Z Tomem Gilbem, znanym na ca³ym ¶wiecie konsultantem zarz±dzania i in¿ynierii oprogramowania, rozmawiamy o ewolucyjnych metodach zarz±dzania projektami.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Regulowanie odpowiedzialno¶ci w³a¶cicieli wyszukiwarek

Operatorzy systemów wyszukiwawczych nie mieli dot±d jasno zaznaczonych granic odpowiedzialno¶ci zwi±zanej z prezentowaniem odes³añ do internetowych zasobów.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ponowne przejmowanie steru firmowego IT

W obliczu s³abej gospodarki coraz wiêcej firm decyduje siê ponownie przej±æ swoje dzia³y IT i wcze¶niej ni¿ planowano zakoñczyæ kontrakty outsourcingowe.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Orlando Magic chce lepiej poznaæ preferencje kibiców

Jeden z czo³owych klubów ligi NBA, Orlando Magic, wdro¿y³ system SAS Analytics, aby lepiej poznaæ preferencje swoich kibiców, zoptymalizowaæ proces obs³ugi imprez w nowo powsta³ej hali Amway Center oraz zwiêkszyæ wp³ywy ze sprzeda¿y biletów, gad¿etów i dzia³añ sponsoringowych.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bank Zachodni WBK wdra¿a scentralizowan± hurtowniê danych

Bank Zachodni WBK, trzeci co do wielko¶ci bank w Polsce, wybra³ system Teradata Data Warehouse Appliance jako platformê, która ma rozszerzyæ mo¿liwo¶ci systemu Business Intelligence.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Codzienny biznes wymaga ochrony

Procedury i inwestycje zwi±zane z utrzymaniem ci±g³o¶ci dzia³ania w wielu firmach s± traktowane jako potrzebne, ale rzadko wykorzystywane, a przez to nie maj±ce prze³o¿enia na procesy biznesowe w organizacji.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zbudowaæ informatyczn± organizacjê wsparcia

Kiedy dzia³ IT rzeczywi¶cie koncentruje siê na wspomaganiu procesów biznesowych, a nie na obs³udze systemów i narzêdzi?
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Alfabet architektury

Kluczem do zjednoczenia wysi³ków s³u¿b biznesu i informatyki wokó³ wspólnego celu jest architektura przedsiêbiorstwa.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dla ka¿dego inne narzêdzie

O przydatno¶ci aplikacji wspieraj±cej zarz±dzanie procesami nie decyduje liczba posiadanych przez ni± funkcjonalno¶ci, lecz ich zgodno¶æ z potrzebami organizacji.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

KRUS chce zast±piæ rozproszone aplikacje systemem zintegrowanym i oferowaæ e-us³ugi

Informatyzacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego to czê¶æ planu modernizacji ca³ej organizacji, któr± wspiera Bank ¦wiatowy. KRUS ma te¿ dalsze plany na rozwój swoich systemów IT.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jednakowe dane partnerów

W warunkach nasilonej konkurencji sukces rynkowy w mniejszym stopniu zale¿y od indywidualnych dzia³añ firmy, a w wiêkszym od pozycji konkurencyjnej ca³ego ³añcucha dostaw, w którym jest ona ogniwem.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mija rok od spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami organizacji zajmuj±cych siê wolno¶ci± Internetu

Ranga debaty obudzi³a wtedy na krótko nadziejê na szersze wykorzystanie spo³eczno¶ciowych mechanizmów sieci w procesie stanowienia prawa i demokratyzowaniu pañstwa.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Reklama produktów w Internecie

Implementacja dyrektywy audiowizualnej do polskiego porz±dku prawnego wprowadzi fundamentalne zmiany w mediach elektronicznych, poddaj±c przekaz telewizyjny i reklamê w Internecie ¶ci¶le okre¶lonym przepisom regulacyjnym.
2011-01-25 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zielarze siêgaj± po ERP

Wdro¿enie systemu ERP w Herbapolu Wroc³aw to zmiana nabytych przez 50 lat przyzwyczajeñ. Bêdziemy mieli okazjê na bie¿±co ¶ledziæ przebieg wdro¿enia. Z koñcem 2010 roku zakoñczy³a siê koncepcyjna faza projektu.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy przysz³o¶æ potrzebuje informatyki?

D³ugoletni horyzont czasowy uniemo¿liwia zwyk³e planowanie. Mo¿na siê jednak pokusiæ o przewidywanie przysz³o¶ci na podstawie obecnych megatrendów. ¦wiat w wersji 6.0 nie jest wcale tak odleg³y, jak nam siê wydaje...
2010-12-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka wkracza w kolejne obszary biznesowe

Analizom poddawane s± coraz bardziej wyszukane dane pochodz±ce z najró¿niejszych ¼róde³.
2010-09-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zniwelowaæ efekty wydarzeñ losowych dziêki systemom BI

Rozrastaj±ce siê biuro podró¿y zdecydowa³o siê na wdro¿enie profesjonalnego narzêdzia BI. Okaza³o siê, ¿e pomaga ono nie tylko w efektywniejszej pracy codziennej, ale równie¿ w czasie losowych wydarzeñ, takich jak wybuch wulkanu.
2010-09-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jakie dane, takie decyzje czyli BI w praktyce

Systemy Business Intelligence w ostatnich latach plasuj± siê w czo³ówce priorytetów wiêkszo¶ci mened¿erów. Im bardziej z³o¿ony model dzia³alno¶ci i trudne otoczenie biznesowe, tym bardziej wysublimowane oczekiwania wzglêdem rozwi±zañ analitycznych.
2010-09-21 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dostawcy IT i CIO - partnerzy w nowych rolach

Na polskim rynku informatycznym coraz wyra¼niej widaæ zmianê roli dostawców IT i oczekiwañ ich klientów.
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozwi±zywanie problemów

Wsparcie decyzji przy rozwi±zywaniu problemów nieustrukturowanych wymaga zastosowania tzw. kreatywnych systemów podejmowania decyzji (CDSS).
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiêcej krótszych projektów dla biznesu

Biznes zwykle nie chce czekaæ na nowe narzêdzia informatyczne. Oczekuje, ¿e zostan± stworzone niemal natychmiast. Odpowiedzi± na ten problem ma byæ architektura SOA.
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Partnerzy w nowych rolach

Na polskim rynku informatycznym coraz wyra¼niej widaæ zmianê roli dostawców IT i oczekiwañ ich klientów.
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Trudna rozmowa dostawców i CIO

W debacie oksfordzkiej - podczas spotkania Klubu CIO - o wp³yw kryzysu na poprawê relacji na rynku IT spierali siê CIO polskich firm i prezesi najwa¿niejszych podmiotów tego sektora.
2010-07-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiêcej specjalizowanych partnerów

W grudniu Oracle wprowadzi³ nowe zasady wspó³pracy z partnerami. Zak³adaj± one wiêksz± specjalizacjê firm wspó³pracuj±cych z koncernem.. To za¶ ma u³atwiæ klientom dostêp do dynamicznie rozwijaj±cej siê oferty Oracle.
2009-12-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wi?cej specjalizowanych partnerów

W grudniu Oracle wprowadzi? nowe zasady wspó?pracy z partnerami. Zak?adaj? one wi?ksz? specjalizacj? firm wspó?pracuj?cych z koncernem.. To za? ma u?atwi? klientom dost?p do dynamicznie rozwijaj?cej si? oferty Oracle.
2009-12-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Uporz±dkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj±cego zarz±dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te¿ centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Listopadowy dzieñ Oracle

Organizowana po raz pierwszy w Warszawie konferencja OracleDay by³a okazj± do zaprezentowania zmian w ofercie amerykañskiego koncernu. Tych za¶ nie brakuje.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Stawiamy na elastyczno¶æ

O warto¶ci systemów ERP, ich integracji z biznesem, perspektywach rozwoju, rozmawiamy z Pamel± Lopker, za³o¿ycielk± i prezesem firmy QAD.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bez wad prawnych

Konsekwencje naruszenia praw autorskich przez pracownika, w trakcie realizacji projektu na zamówienie, ponosi? b?dzie jego pracodawca.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Uporz?dkowanie informacji

US Pharmacia od 5 lat korzysta z systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie zadaniami, informacjami i obiegiem dokumentów. Wprowadzono te? centralne ich repozytorium w Intranecie.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Listopadowy dzie? Oracle

Organizowana po raz pierwszy w Warszawie konferencja OracleDay by?a okazj? do zaprezentowania zmian w ofercie ameryka?skiego koncernu. Tych za? nie brakuje.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Stawiamy na elastyczno??

O warto?ci systemów ERP, ich integracji z biznesem, perspektywach rozwoju, rozmawiamy z Pamel? Lopker, za?o?ycielk? i prezesem firmy QAD.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Obieg to nie wszystko

W dzisiejszych firmach systemy zarz?dzania dokumentami nie mog? si? oby? bez dodatkowych narz?dzi, które usprawniaj? prac? firmy. Przedstawiamy kilka z nich.
2009-12-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kiedy idea staje si? biznesem

Polska musi rozwija? e-gospodark?. Maj? jej w tym pomóc dotowane z funduszy unijnych projekty biznesów internetowych. O czym nale?y pami?ta? przygotowuj?c projekt takiego biznesu?
2009-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kiedy idea staje siê biznesem

Polska musi rozwijaæ e-gospodarkê. Maj± jej w tym pomóc dotowane z funduszy unijnych projekty biznesów internetowych. O czym nale¿y pamiêtaæ przygotowuj±c projekt takiego biznesu?
2009-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Krok po kroku

Outsourcing ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Decyzja o zleceniu zadañ na zewn±trz nie jest zadaniem ³atwym. Trzeba starannie wywa¿yæ spodziewane korzy¶ci, jak i mog±ce siê pojawiæ zagro¿enia. W¶ród korzy¶ci nie musi byæ tylko, wymieniana najczê¶ciej, oszczêdno¶æ w³asnych zasobów i ¶rodków.
2009-10-20 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gry lobbingowe

Lobbing w procesie stanowienia prawa to narzêdzie nowoczesnej demokracji. Ale kiedy gra idzie o ustawê o grach losowych, specyficzne zami³owanie u zainteresowanych do hazardu ich gubi. Pozostaj± niepomni, ¿e prywatna rozmowa o s³u¿bowej sprawie mo¿e byæ naruszeniem norm, tym bardziej ¿e dociekliwo¶æ CBA sprawia, i¿ ostatnio nie ma ju¿ równie¿ czego¶ takiego, jak rozmowa nieoficjalna.
2009-10-20 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Procesy, nie maszyny

Z Dougiem Muellerem, CTO w Service Management Business Unit firmy BMC Software rozmawiamy o zmianach w dzia³aniu IT oraz help desk w firmach.
2009-10-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Doradca coraz bardziej potrzebny

Wymagania wobec konsultantów s± i bêd± coraz wy¿sze. Najcenniejsi staj± siê ci, którzy w równym stopniu rozumiej± biznes i technologiê.
2009-10-13 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe mo¿liwo¶ci analizy

Prezentacji nowych rozwi±zañ, narzêdzi i technologii dostêpnych w najnowszej wersji oprogramowania SAS 9.2 po¶wiêcone by³o w du¿ej mierze SAS Forum 2009.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe wcielenie prawnika

Nie mo¿emy jako prawnicy udawaæ, ¿e nowe technologie przeobra¿aj±ce wszystkie rynki nas nie dotycz±. Musimy zaakceptowaæ nadchodz±ce umasowienie i standaryzacjê us³ug prawnych.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kosztowne problemy z jako¶ci± danych w ERP

Ponad 33% danych, które trafiaj± do systemów ERP pochodzi spoza organizacji. Tymczasem niewiele firm przywi±zuje wagê do jako¶ci informacji od klientów, dostawców, czy podwykonawców. Takie podej¶cie jest czêsto powodem przestojów, opó¼nieñ i strat.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bli¿sze ni¿ chmura

Istot± utility computing jest model, polegaj±cy na skalowalnej us³udze dzier¿awy zasobów na gwarantowanym poziomie, przy u¿yciu zestandaryzowanych procesów i technologii, czêsto w parze z wirtualizacj± zasobów.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe mo?liwo?ci analizy

Prezentacji nowych rozwi?za?, narz?dzi i technologii dost?pnych w najnowszej wersji oprogramowania SAS 9.2 po?wi?cone by?o w du?ej mierze SAS Forum 2009.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kosztowne problemy z jako?ci? danych w ERP

Ponad 33% danych, które trafiaj? do systemów ERP pochodzi spoza organizacji. Tymczasem niewiele firm przywi?zuje wag? do jako?ci informacji od klientów, dostawców, czy podwykonawców. Takie podej?cie jest cz?sto powodem przestojów, opó?nie? i strat.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Bli?sze ni? chmura

Istot? utility computing jest model, polegaj?cy na skalowalnej us?udze dzier?awy zasobów na gwarantowanym poziomie, przy u?yciu zestandaryzowanych procesów i technologii, cz?sto w parze z wirtualizacj? zasobów.
2009-10-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W dobrym kierunku

Dziêki wprowadzonym przez NCBiR mechanizmom konkursowym ma siê poprawiæ wspó³praca nauki z przemys³em i poziom prowadzonych badañ naukowych.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy jeste¶ prawdziwym CIO?

Jakie s± wspó³cze¶nie oczekiwania wobec szefów IT w korporacjach? Kosmiczne!
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiêcej ni¿ ubezpieczenia

Automatyzacja powtarzalnych czynno¶ci zwi±zanych z wystawianiem polis zwiêksza wydajno¶æ i komfort pracy agentów Grupy Allianz. Dla klientów nowe i szybsze sposoby na podpisanie umowy, to wiêksza wygoda.
2009-09-30 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 Nastpnakomputery, oprogramowanie