hipermarkety ERP - Computerworld - źródło IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna

Outsourcing

Outsourcing
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Konsulting IT

Konsulting IT
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sprawiedliwo?? po nowemu

S?dy przestaj? by? warownymi, trudno dost?pnymi twierdzami. Dla zachowania sprawno?ci dzia?ania, w ich interesie le?y powierzenie obs?ugi niektórych spraw, na przyk?ad zwi?zanych z rejestrami, samym zainteresowanym.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Czy jeste? prawdziwym CIO?

Jakie s? wspó?cze?nie oczekiwania wobec szefów IT w korporacjach? Kosmiczne!
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak wnioskowa?, aby dosta?

Pula funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje rozwojowe i innowacyjne dla przedsi?biorstw jest w tym roku znacznie wy?sza. Dzi?ki dobrze przygotowanemu projektowi i wnioskom mo?na nawet uzyska? fundusze na wdro?enie systemów informatycznych ERP lub CRM.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wi?cej ni? ubezpieczenia

Automatyzacja powtarzalnych czynno?ci zwi?zanych z wystawianiem polis zwi?ksza wydajno?? i komfort pracy agentów Grupy Allianz. Dla klientów nowe i szybsze sposoby na podpisanie umowy, to wi?ksza wygoda.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

?abka skacze wy?ej

Obok dwóch tysi?cy placówek z ?ó?to-zielonym logo ?abki powstanie sie? sklepów FreshMarket. Mimo innego modelu biznesowego, b?d? korzysta? z podobnych rozwi?zaniach IT.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

R?kawica i panel dotykowy

Pracownicy wydzia?u blacharni w Igloo maj? wgl?d zarówno w projekty tworzonych urz?dze?, jak i dane z systemu MRP/ERP. To pozwala ?atwiej zapanowa? nad produkcj? ponad 800 produktów dost?pnych w ok. 1 mln wersji.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Analizy last minute

Walkę z tegorocznym kryzysem w branży turystycznej Neckermann Polska wspiera system Business Intelligence, który pozwala na szybkie przygotowanie nowej oferty. Firma maksymalnie też automatyzuje wszelkie prace biurowe.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Sprawiedliwość po nowemu

Sądy przestają być warownymi, trudno dostępnymi twierdzami. Dla zachowania sprawności działania, w ich interesie leży powierzenie obsługi niektórych spraw, na przykład związanych z rejestrami, samym zainteresowanym.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szukanie nowych dróg

Branża logistyczna jako jedna z pierwszych odczuła skutki dekoniunktury. Po latach boomu na usługi transportowe konieczne stało się poszukiwanie oszczędności i nowych dróg dotarcia do klienta. To obecnie najważniejsze cele działu IT w DHL Express.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zachowawczy rynek

Można odnieść wrażenie, że wiele firm rzeczywiście wykorzystuje czas dekoniunktury na uporządkowanie biznesu. Tymczasem działania te są podejmowane dosyć rzadko.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak wnioskować, aby dostać

Pula funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje rozwojowe i innowacyjne dla przedsiębiorstw jest w tym roku znacznie wyższa. Dzięki dobrze przygotowanemu projektowi i wnioskom można nawet uzyskać fundusze na wdrożenie systemów informatycznych ERP lub CRM.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Żabka skacze wyżej

Obok dwóch tysięcy placówek z żółto-zielonym logo Żabki powstanie sieć sklepów FreshMarket. Mimo innego modelu biznesowego, będą korzystać z podobnych rozwiązaniach IT.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Rękawica i panel dotykowy

Pracownicy wydziału blacharni w Igloo mają wgląd zarówno w projekty tworzonych urządzeń, jak i dane z systemu MRP/ERP. To pozwala łatwiej zapanować nad produkcją ponad 800 produktów dostępnych w ok. 1 mln wersji.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kontrakty na trudne czasy

W okresie gorszej koniunktury gospodarczej firmy szukają oszczędności również w usługach IT, dążąc do ograniczenia zakresu usług, a w konsekwencji - obniżenia wynagrodzenia należnego firmom IT. Często okazuje się bowiem, że to, co było akceptowalne w dobrych czasach nie ma racji bytu w czasie kryzysu.
2009-09-30 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak prowadzi? projekty w czasie kryzysu?

W ocenie Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP) za?amanie gospodarcze to czas prze?amywania barier i szukania nowych rozwi?za?. Efektywne zarz?dzanie projektami mo?e sta? si? sposobem na wyj?cie z trudnej sytuacji.
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Konsekwencje 9/11

Czy powszechna inwigilacja jest rzeczywiście uzasadniona wojną z terroryzmem?
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jak prowadzić projekty w czasie kryzysu?

W ocenie Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP) załamanie gospodarcze to czas przełamywania barier i szukania nowych rozwiązań. Efektywne zarządzanie projektami może stać się sposobem na wyjście z trudnej sytuacji.
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Architekci zmian

CIO często wspierają wiedzą innowacyjność swoich przedsiębiorstw. Czy także pomagają im wyjść z kryzysu?
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe potrzeby, nowe modele

Rynek dostawców metodologii wdrożeniowych oraz narzędzi informatycznych do zarządzania procesami podlega obecnie szczególnie silnej presji ze strony klientów.
2009-09-22 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Hurtownia danych "kup teraz"

QXL Poland wdrożyła jako pierwsza na świecie HP Oracle Database Machine, hurtownię zasilaną danymi z systemu transakcyjnego i systemu rejestrowania kliknięć użytkowników.
2009-09-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Systemy nowej generacji

Nowoczesne systemy zarządzania korzystają z dorobku różnych dziedzin. Na szczególną uwagę zasługuje tu paradygmat bioorganizacyjny, gdzie informacja odgrywa rolę czynnika integrującego sferę wytwórczą oraz pozatechniczną w ramach komputerowego wspomagania organizacji produkcji.
2009-09-15 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Prawnicy w świecie nowych technologii

Jak nowe technologie informacyjne zmienią kształt prawniczego rynku? Zagadnienie to będzie jednym z głównych tematów konferencji "Koniec świata prawników? Przyszłość rynku usług prawnych" organizowanej 15 września w Warszawie przez Krajową Izbę Radców Prawnych.
2009-09-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bezkarność Wielkiego Brata?

Przy pomocy kamer monitoringu wizyjnego zbierana jest olbrzymia ilość informacji o naszych zachowaniach. W jaki sposób prawo reguluje możliwość korzystania ze zgromadzonych w ten sposób danych?
2009-09-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Warszawa pod kontrolą systemu ERP

W stolicy zakończyło się wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie, które objęło obszary finansowo-księgowy (w tym rachunkowości budżetowej) i kadrowo-płacowy. W zakresie HR to jeden z największych projektów SAP w Polsce: ponad 7000 objętych pracowników z 19 jednostek posiadających własne działy kadr.
2009-09-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szybkie decyzje

W firmie KLER od 2004 r. pracuje system ERP, który niedawno został uzupełniony o system BI. Ten zaś okazał się jednym z najważniejszych narzędzi dla działu handlowego.
2009-09-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Spójny obraz

Jak najlepiej przeprowadzić wdrożenie systemu zarządzania danymi referencyjnymi (Master Data Management)?
2009-09-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Prawnicy w ?wiecie nowych technologii

Jak nowe technologie informacyjne zmieni? kszta?t prawniczego rynku? Zagadnienie to b?dzie jednym z g?ównych tematów konferencji "Koniec ?wiata prawników? Przysz?o?? rynku us?ug prawnych" organizowanej 15 wrze?nia w Warszawie przez Krajow? Izb? Radców Prawnych.
2009-09-08 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowy model IT

O sytuacji na rynku IT, roli działów informatyki, finansowaniu projektów inwestycyjnych w czasach dekoniunktury i nowej ofercie infrastruktury użytkowej rozmawiamy z Michaelem Eberhardtem, wiceprezesem oddziału HP-EDS na region Europy Środkowo-Wschodniej.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Liczą się precyzyjne trafienia

W grze rynkowej coraz większego znaczenia nabiera wiedza o klientach. W jej zdobyciu bardzo pomagają narzędzia analityczne CRM.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bez ERP już się nie dało

Gwałtowny rozwój biznesu wymusza zmiany organizacyjne i inwestycje w IT. Widać to m.in. na przykładzie jednego z największych producentów wyrobów garmażeryjnych w Polsce.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kompleksowe podejście

Rozbudowa systemów IT pod kątem określonych celów biznesowych i w powiązaniu ze zmianami organizacyjno-procesowymi jest nie lada wyzwaniem. W czasie gdy wiele firm się restrukturyzuje, na znaczeniu zyskują usługi konsultingu biznesowego.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wydruki z głową

Zamiast przesyłania listem pliku kartek, banki coraz częściej wybierają formę elektroniczną, optymalizując jednocześnie cały proces dostarczania treści dokumentów klientom.
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Na wypadek zarazy

Czy plan działania kryzysowego powinien obejmować zjawiska w rodzaju epidemii? Tym bardziej, że WHO straszy jesienną pandemią świńskiej grypy?
2009-09-01 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kolejne zmiany w PZP

W chwili obecnej w toku prac legislacyjnych znajdują się dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
2009-08-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

We wskazanym zakresie

Jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe w projektach wdrożeniowych ERP?
2009-08-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z myślą o korzyściach

Wbrew obiegowym opiniom i pokusie redukowania wszystkich działań, które nie przynoszą natychmiastowych oszczędności, teraz może być dobry moment na optymalizację procesów kontroli wewnętrznych w organizacji.
2009-08-18 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Oracle E-Business Suite w Grupie Konex

Zakończyło się wdrożenie systemu ERP w łódzkiej centrali i trzech zagranicznych spółkach zależnych firmy Konex.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

System Dynamics AX w siedmiu spółkach

Pod koniec maja br. podpisano kontrakt na wdrożenie pakietu klasy ERP w spółkach Grupy JW Projan.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

CDN XL w Monini Polska

W kwietniu br. zakończyło się wdrożenie systemu ERP w polskim oddziale włoskiej firmy Monini.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kolejny moduł IFS Applications w łódzkim MPK

Uruchomienie modułu wspierającego gospodarkę remontową kończy trzeci etap wdrożenia IFS Applications w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ewidentnie Rozdmuchany Produkt

Pierwszy kontakt z systemem ERP to naprawdę mocna rzecz. Prezentowany przez dostawcę poraża ilością funkcji, rozmaitością ekranów i analiz. Onieśmiela swoją rozległością i nowymi pojęciami, których istnienia klient nawet nie przeczuwał.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ekspresowo dla mniejszych

Zmiana metodyki i wykorzystanie jak największej liczby predefiniowanych elementów oraz dostęp do oprogramowania w modelu outsourcingu to najważniejsze składniki tajemniczej receptury na uruchomienie SAP w miesiąc.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Egzamin z dojrzałości

Rok temu rozwijająca się szybko gospodarka napędzała popyt na zintegrowane systemy biznesowe, które cieszyły się rekordową popularnością. Obecną sytuację można uznać za pierwszy egzamin rynkowej dojrzałości platform ERP.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ułatwiona migracja

Całkowite zakończenie rozwoju i wsparcia dla systemu Microsoft Dynamics GP zaplanowano na początek 2011 r. Trzy lata temu system zniknął z oferty Microsoftu.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Uzbrojeni w ERP

W poszukiwaniu efektywności i oszczędności Bumar sięgnął po broń informatyczną. Spółka rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zwinny ERP

Firmy muszą coraz szybciej reagować na zmiany otoczenia. Warto, aby system, który miał wspomagać zarządzanie biznesem nie okazał się wówczas kulą u nogi.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Diabeł tkwi w umowie

Najtrudniejsze zadanie przy wyborze i wdrożeniu systemu ERP to często negocjacje handlowe. Wielu dalszych problemów można bowiem łatwo uniknąć dzięki dobrze przygotowanej umowie wdrożeniowej.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kryzysowe ceny

Darmowe programy migracyjne, tańsze licencje i korzystniejsze opłaty za wsparcie to tylko niektóre przykłady coraz ostrzejszej konkurencji wśród dostawców EPR.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Klucz do sukcesu

Dobrze przygotowane zapytanie ofertowe może w kolejnych etapach projektu zapobiec wielu problemom i niepowodzeniom.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Referencje dostawców systemów ERP

Referencje dostawców systemów ERP
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zestawienie informacji o działających w Polsce dostawcach systemów ERP

Zestawienie informacji o działających w Polsce dostawcach systemów ERP
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Od małego do większego

Z czasem system ERP staje się za mały, a możliwości jego rozbudowy niewystarczające. Wówczas przychodzi czas na migrację do większego rozwiązania...
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ruszają pierwsze wdrożenia Dynamics AX 2009

Chociaż oficjalna premiera nowej wersji systemu Dynamics AX odbędzie się w wakacje to realizowane są już pierwsze projekty wdrożeniowe.
2009-07-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Infovide-Matrix pomoże przy spisach GUS

W odróżnieniu od poprzednich spisów, dane dla Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego w roku 2011 - będą pozyskiwane m.in. za pośrednictwem Internetu.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów BI w 2008 roku

Zestawienie firm osiągających największe przychody ze sprzedaży licencji systemów BI w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Luksusowa analiza

Stephen Brobst, Chief Technology Officer w Teradata, rozmawiał z nami na temat rynku business intelligence.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów CRM/contact center w 2008 roku

Zestawienie firm osiągających największe przychody ze sprzedaży licencji systemów CRM/contact center w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów ERP w 2008 roku

Zestawienie firm osiągających największe przychody ze sprzedaży licencji systemów ERP w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z lekkim spadkiem

Rynek logistyczny był w 2008 r. pod znaczącym wpływem trzech elementów. Po pierwsze występowały bardzo duże wahania cen paliwa i niestabilne notowania kursu euro. W IV kwartale na branżę miał również wpływ kryzys systemu bankowego.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi outsourcingu w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi outsourcingu w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Szybciej niż centrala

Polski oddział 7N odnosi coraz większe sukcesy w Danii, a w Polsce zyskuje nowych klientów. W 2008 roku rozwijał się szybciej niż skandynawska centrala.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy świadczące usługi doradcze w 2008 roku

Zestawienie firm świadczących usługi doradcze w 2008 roku
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Prościej i skuteczniej

Zastosowanie w sprawozdawczości finansowej jednolitego formatu obiegu informacji może przynieść wiele korzyści podatnikom i urzędom. Coraz powszechniej stosowanym staje się format XBRL.
2009-06-16 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Od danych do wiedzy

Jak każdy podręcznik, tak i ta publikacja systematyzuje i porządkuje wiedzę - w tym przypadku na temat zasad funkcjonowania i możliwości zastosowania systemów Business Intelligence. Nie jest to jednak książka dla informatyków czy specjalistów nastawionych na techniczne aspekty rozwiązań BI.
2009-06-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nasze dane - wasze prawa

Obowiązujące przepisy prawa mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić wykorzystywanie do celów biznesowych podstawowych zasobów portali społecznościowych, jakimi są dane użytkowników.
2009-06-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Obieg oszczędności

Rozsądnie dobrany i wdrożony system obiegu dokumentów umożliwia znaczące usprawnienie pracy. W pierwszej kolejności należy wdrożyć go w tych procesach, gdzie wykonywane są wielokrotnie powtarzalne czynności, związane z codzienną pracą organizacji.
2009-06-09 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Efektywność przez telefon

Zbudowane od nowa call center grupy Allianz odciążyło pracę likwidatorów szkód komunikacyjnych i majątkowych. Obsługuje też klientów Allianz Banku.
2009-06-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Misja łączność

Z Janem Herremo z Ericsson Response rozmawiamy o łączności kryzysowej w czasie misji humanitarnych i uczestnictwie w nich specjalistów tej firmy.
2009-06-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Otwarte systemy ERP

Kluczowe znaczenie systemu ERP w procesach zarządzania przedsiębiorstwem powoduje, że zasługuje on na szczególną uwagę oraz może być źródłem istotnych oszczędności. Czy jest w tym obszarze miejsce dla rozwiązań open source?
2009-06-02 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Jedna trzecia funkcji systemów ERP jest niepotrzebna?

Z analiz firmy Accenture wynika, że zdecydowana większość organizacji nie wykorzystuje więcej niż dwóch na trzy funkcjonalności posiadanego systemu ERP.
2009-05-26 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

PwC: liczenie podatków w systemach ERP ćwierć-automatyczne

Większość firm w Polsce dysponujących zaawansowanymi systemami finansowo-księgowymi nie jest w stanie przy ich pomocy rozliczać się z fiskusem w sposób automatyczny.
2009-05-26 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Co do tabletki

Placówki służby zdrowia są zmuszone do coraz większej optymalizacji kosztów swojej działalności. Niektóre z nich już odkryły, że nie można tego robić skutecznie bez wykorzystania narzędzi klasy Business Intelligence.
2009-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Co prawodawca miał na myśli

Gdy sprzedawcy energii elektrycznej zostali zobligowani do naliczania akcyzy, po raz kolejny okazało się, że niedociągnięcia w prawie i brak ustabilizowanej interpretacji przepisów utrudniają przygotowanie systemów IT.
2009-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

W granicach prawa

W zakresie pozycjonowania witryn WWW można robić wszystko - poza działaniami zakazanymi przez prawo. Co one obejmują?
2009-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nadchodzi era zarządzania

Szpital, przychodnia czy prowadzący własną praktykę lekarz nie powinien mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego narzędzia IT do optymalizacji pracy.
2009-05-19 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Zarządzać życiem aplikacji

Planowanie, kontrola i koordynacja prac programistycznych układa się w dość niepowtarzalny cykl.
2009-05-05 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Procent IT w cukrze

Kontraktacja, obsługa dostaw, analiza jakości buraków, produkcja cukru i wysłodków, kontrola jakości i dystrybucja to tylko niektóre procesy obsługiwane przez systemy informatyczne w największej polskiej cukrowni - BSO Polska.
2009-04-28 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Ważne pytania

Realizujemy projekty po to, żeby firma osiągnęła sukces. Równocześnie staramy się dzięki naszemu zaangażowaniu w nie podnieść swoją osobistą i zawodową wartość. Co nam w tym może pomóc a co przeszkodzić?
2009-04-28 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Bez trzymanki

Antywzorce zarządzania działem i personelem informatycznym w polskich firmach.
2009-04-28 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Firmy nie do końca ufają "chmurom"

Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z modelu cloud computing. Wraz ze wzrostem popularności przetwarzania danych na odległych komputerach rośnie jednak także obawa zarządzających IT o bezpieczeństwo firmowych tajemnic. Według tez zawartych w raporcie Deloitte, aż 82% z nich nie wdrożyło jednak przejrzystego planu sprawdzania wiarygodności swoich usługodawców, a audyty przeprowadzane są sporadycznie.
2009-04-28 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowe wyzwania

Kryzys nie omija branży call contact center w Polsce. W jaki sposób zmieni jej oblicze w najbliższych latach?
2009-04-28 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Uwaga na ukryte dane

W dokumentach znajduje się wiele niewidocznych informacji. Takie pliki mogą powiedzieć znacznie więcej o procesie tworzenia dokumentu, niż życzy sobie firma, która go publikuje.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nie tylko kadry i płace

Zintegrowane z systemami księgowymi funkcjonalności kadrowo-płacowe są tylko dodatkiem do całego wachlarza funkcji ukierunkowanych na podnoszenie wartości pracownika i jego przydatności dla organizacji.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Orientacja na klienta

Obszarem, gdzie obecnie szczególnie wyraźnie widać korzyści z zastosowania narzędzi analitycznych jest marketing oraz relacje z klientami.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Z umowami w porządku

Zarządzanie kontraktami, to w polskich firmach temat praktycznie nieznany. Warto się nim jednak zainteresować chociażby po to, by wzmocnić swoją pozycję w negocjacjach z dostawcami usług IT.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Nowy ład

Rozmowa z Anną Sieńko, nową dyrektor generalną IBM Polska o jej wizji firmy i planach ekspansji polskiego oddziału.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Outsourcing sposobem na kryzys

W momencie spowolnienia gospodarczego oddanie opieki nad działem IT zewnętrznej firmie może pomóc w skoncentrowaniu się na podstawowej działalności.
2009-04-14 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Aniołowie biznesu wciąż szukają dobrych inwestycji

Mimo kryzysu, fundusz Business Angel Seefund (BAS) - choć ostrożniej podejmując decyzje - planuje dofinansować nowe projekty.
2009-04-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Projekty pod kontrolą

W Grupie ENEA powołano Biuro Projektów Informatycznych. Nowa struktura ma ułatwić realizację kilkuset zaplanowanych na najbliższe lata projektów informatycznych.
2009-04-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Mierzyć projekty na siły

Organizacje koncentrują się na celowości działań prowadzonych w reżimie projektowym. Często zapominają jednak o racjonalnych metodach szacowania pracochłonności projektów i ocenie praktycznych możliwości realizujących je zespołów.
2009-04-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Oszczędne drukowanie

Outsourcing usług związanych z wydrukami i obsługą drukarek oraz wdrożenie systemu obiegu dokumentów, to warte rozważenia sposoby na racjonalizację wydatków w firmie.
2009-04-07 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

EN FACE: Alicja Wiecka...

... dyrektor zarządzający SAS Institute Polska, którym kieruje od początku jej obecności na polskim rynku.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Po naszemu

Aby lepiej wykorzystać informatykę w zarządzaniu organizacją, warto zrozumieć fenomeny kulturowe występujące w środowisku informatyków.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Wiedza przynosi zyski

Polskie firmy wciąż za mało inwestują w zarządzanie wiedzą i kapitał intelektualny.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Kryzys to szansa

Spowolnienie gospodarcze powoduje, że firmy chętniej przekazują obsługę klientów na zewnątrz. Outsourcingowe call center już obserwują wzrost zainteresowania usługami.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

PTC zatrudni 500 osób w nowym call center

Operator sieci Era i Heyah uruchamia drugie call center w Łodzi i planuje zatrudnić 500 osób. Centrum jest zlokalizowane przy ul. Żeligowskiego. Pierwsze centrum w Łodzi firma uruchomiła pięć lat temu.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Arteria ponownie na zakupach

Firma świadcząca usługi call center przejmuje właśnie małe call center, które powiększy jego zasoby o ok. 110 stanowisk.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)

Cardif Polska kupuje inbound

Towarzystwo ubezpieczeniowe buduje nowe contact center w Warszawie, które będzie obsługiwać infolinię dla klientów Cardiff Polska.
2009-03-31 00:00:00 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 Następnakomputery, oprogramowanie