hipermarkety Informatyzacja - ¼ród³o IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nastpna

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-06-06 11:06:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informatycy samorz±dowi porozmawiaj± o chmurze, open source i wirtualizacji

9 czerwca br. w £agowie pod has³em "Trendy w zarz±dzaniu administracj± publiczn±", rozpocznie siê II Lubuski Konwent Informatyków. Informatycy samorz±dowi bêd± rozmawiali m.in. o o chmurze, open source i wirtualizacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-06 11:06:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Protesty w Turcji przeciwko kontroli Internetu

Turecki rz±d zaproponowa³ ustawê, która bêdzie wymagaæ od u¿ytkowników instalacji specjalnych zapór przed uzyskaniem dostêpu do Sieci. Tysi±ce internautów protestuj± w tej sprawie online i na ulicach najwiêkszych miast. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 11:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jutro ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego

17 maja przypada ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego - ¶wiêto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, maj±ce propagowaæ idee spo³eczeñstwa informacyjnego. W tym roku obchody ¦DSI skupione s± wokó³ tematyki przeciwdzia³ania wykluczeniu cyfrowemu na terenach s³abo zurbanizowanych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 09:49:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Telemedycyna to konieczno¶æ, ale mamy z ni± problemy

Przy obecnych problemach s³u¿by zdrowia telemedycyna wydaje siê ju¿ byæ konieczno¶ci±, a nie wyborem. Mimo to w Polsce na przeszkodzie popularyzacji zdalnych metod leczenia i opieki lekarskiej wci±¿ stoi brak ¶rodków finansowych, ograniczone zaufanie pacjentów i lekarzy oraz obawy o bezpieczeñstwo danych wra¿liwych i danych osobowych - takie wnioski p³yn± z wczorajszej debaty nt. "Telemedycyna - nowa jako¶æ systemu opieki zdrowotnej spo³eczeñstwa informacyjnego" zorganizowanej w ramach obchodów ¦wiatowego Dnia Spo³eczeñstwa Informacyjnego 2011 pod Honorowym Patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 13:51:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Ministerstwo Finansów: od stycznia akcyza z elektronicznym dokumentem

Od stycznia 2011 r. wszystkie wewn±trzwspólnotowe przemieszczenia towarów objêtych akcyz± s± monitorowane przez EMCS PL, centralny system informatyczny wdro¿ony przez Ministerstwo Finansów. Ma on u³atwiaæ bie¿±ce monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych, upro¶ciæ procedury zwi±zane z poborem akcyzy poprzez zast±pienie dokumentu papierowego dokumentem elektronicznym i umo¿liwiæ automatyczne sprawdzanie kontrahentów.
2011-04-20 17:11:12 (¼ród³o: IDG.pl)

II Kongres Innowacyjnej Gospodarki - "Innowacyjni Ludzie - Innowacyjna Gospodarka"

W dniach 6-7 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbêdzie siê organizowany przez Krajow± Izbê Gospodarcz± II Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Has³em przewodnim Kongresu bêdzie: "Innowacyjni Ludzie - Innowacyjna Gospodarka". Bo celem Kongresu jest aktywna polityka wspierania rozwoju innowacyjno¶ci.
2011-04-12 14:40:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Sygnity bêdzie dalej wspieraæ system BeStiê

W wyniku wygranego przetargu Sygnity w konsorcjum z firm± Sputnik Software, zajmie siê utrzymaniem systemów wspieraj±cych planowanie bud¿etowe i sprawozdawczo¶æ finansow± BeSTi@ i SJO BeSTi@ oraz wsparciem u¿ytkowników tych systemów. Warto¶æ umowy wynosi ponad 5 mln z³ i obejmuje okres 36 miesiêcy.
2011-04-12 13:56:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Rosyjscy blogerzy atakowani przez w³adze?

Bardzo popularny w Rosji serwis blogowy LiveJournal sta³ siê celem ataków DDoS. Doprowadzi³y one do tego, ¿e w tym tygodniu by³ on dwukrotnie niedostêpny przez kilka godzin. Wielu blogerów korzystaj±cych z tego serwisu wyra¿a pogl±dy opozycyjne. Uwa¿aj± oni, ¿e ataki by³ czê¶ci± dzia³añ rz±du, które zwi±zane s± ze zbli¿aj±cymi siê wyborami.
2011-04-11 08:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Budowa systemu PL.ID i nowe dowody odsuniête w czasie

MSWiA a¿ o 1,5 roku przesunê³o termin wej¶cia w ¿ycie nowych dowodów osobistych! Powodem jest "przed³u¿aj±ce siê postêpowanie przetargowe na dostawê blankietów dowodów osobistych" - informuje MSWiA.
2011-04-08 15:20:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejny rekordowy rok dla e-deklaracji

Od pocz±tku 2011 r. w systemie e-Deklaracje z³o¿ono prawie 3,5 mln wszystkich rodzajów zeznañ podatkowych. To ju¿ o kilkadziesi±t tysiêcy wiêcej ni¿ przez ca³y 2010 rok. Oznacza to, ¿e 2011 r. bêdzie kolejnym rekordowym rokiem pod wzglêdem ilo¶ci podatników rozliczaj±cych siê przez Internet.
2011-04-08 12:24:43 (¼ród³o: IDG.pl)

System elektronicznego poboru op³at mo¿e siê opó¼niæ

Ju¿ na etapie opó¼nionego przetargu na budowê i obs³ugê e-myta pojawia³y siê w±tpliwo¶ci, czy uda siê zbudowaæ system na czas. Teraz, choæ wykonawca zapewnia, ¿e zd±¿y, w±tpliwo¶ci s± nadal. Dlaczego? Bo do 1 lipca pozosta³o 12 tygodni, a do tej pory postawiono dwie z 430 bramek.
2011-04-08 10:49:36 (¼ród³o: IDG.pl)

MSWiA uniewa¿nia przetarg na system ³±czno¶ci TETRA

Jak siê nieoficjalnie dowiadujemy, powodem jest przed³u¿aj±cy siê przetarg, co spowoduje, ¿e Ogólnokrajowy Cyfrowy System £±czno¶ci Radiowej tzw. TETRA nie zadzia³a na mistrzostwa europy w pi³ce no¿nej Euro 2012. A skoro tak, to przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji postanowili rozszerzyæ zakres projektu na ca³± Polskê i uniewa¿niæ dotychczasowy przetarg.
2011-04-06 13:05:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz bli¿ej zaufanego profilu

Na zaufany profil dostêpny przez ePUAP, który ma zast±piæ drogi podpis elektroniczny, który zdaniem wielu jest barier± rozwoju e-administracji w Polsce, czekamy ju¿ od 2009 r. Mariusz Przybyszewski z Departamentu Spo³eczeñstwa Informacyjnego MSWiA powiedzia³ wczoraj, ¿e rozporz±dzenie w sprawie zaufanego profilu jest ju¿ po wszelkich uzgodnieniach i je¶li zostanie zwolnione z komisji prawniczej bêdzie móg³ go podpisaæ Minister.
2011-04-06 09:20:04 (¼ród³o: IDG.pl)

GUS odpowiada w sprawie luki w systemie do samospisu

Mo¿na w³amaæ siê do ankiety osób prowadz±cych dzia³alno¶æ gospodarcz± - potwierdza G³ówny Urz±d Statystyczny. Ale umo¿liwia to tylko wgl±d w dane tj. imiê, nazwisko i adres zamieszkania, które w przypadku osób prowadz±cych dzia³alno¶æ gospodarcz± i tak s± powszechnie dostêpne.
2011-04-06 09:18:28 (¼ród³o: IDG.pl)

NIK wdra¿a elektroniczny system zarz±dzania dokumentami

W Najwy¿szej Izbie Kontroli powstanie elektroniczna biblioteka dokumentów. System zarz±dzania dokumentami i sprawami wdro¿y Rodan Systems. Warto¶æ umowy to ponad 1,8 mln z³. System ma zostaæ wdro¿ony i uruchomiony w ci±gu 9 miesiêcy.
2011-04-01 17:42:12 (¼ród³o: IDG.pl)

System informatyczny ZUS ma byæ gotowy do zmian

Trwa debata na temat zmian w ustawie o OFE. Jedna z mo¿liwo¶ci zak³ada, ¿e ZUS bêdzie musia³ przygotowaæ subkonta, na których ma byæ zatrzymywane 5 proc. pensji, która trafia³a do tej pory do OFE. ZUS zapewnia, ¿e zarówno organizacyjnie jak i informatycznie jest przygotowany na takie zmiany.
2011-03-30 15:05:25 (¼ród³o: IDG.pl)

System informatyczny ZUS ma byæ gotowy do zmian w OFE

Trwa debata na temat zmian w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jedna z mo¿liwo¶ci zak³ada, ¿e ZUS bêdzie musia³ przygotowaæ subkonta, na których ma byæ zatrzymywane 5% pensji, która trafia³a dot±d do OFE.
2011-03-30 15:05:25 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Wojciech Materna...

... prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka i szef rzeszowskiej firmy IT Top
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Samodzielny spis powszechny

W tegorocznym spisie ludno¶ci i mieszkañ wykorzystany bêdzie Internet. GUS liczy, ¿e w ten sposób ankietê spisu powszechnego wype³ni 10-15% Polaków.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozpoczyna siê samodzielny spis powszechny

W tegorocznym, zaczynaj±cym siê dzi¶ (1 kwietnia) spisie ludno¶ci i mieszkañ wykorzystany bêdzie Internet. GUS liczy, ¿e w ten sposób ankietê spisu powszechnego wype³ni 10-15% Polaków.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Londyñskie metro z Wi-Fi przed Igrzyskami Olimpijskimi

Hotspoty Wi-Fi maj± pojawiæ siê na prawie po³owie londyñskich stacji metra przed Igrzyskami Olimpijskimi, które odbêd± siê w Londynie w 2012 roku. Internet na stacjach metra bêdzie darmowy. Nie bêdzie jednak dostêpny podczas samej jazdy poci±giem.
2011-03-28 14:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W Lesznie uruchomiono prototypowy systemu e-Recepta

Lekarze oraz farmaceuci z Leszna i powiatu leszczyñskiego mieli okazjê po raz pierwszy poznaæ praktyczne dzia³anie systemu e-Recepta. Ca³± Polskê system mia³by obj±æ w roku 2014.
2011-03-28 11:29:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Komisja Europejska celem cyberataku

Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali, ¿e instytucja ta zosta³a w tym tygodniu zaatakowana przez cyberprzestêpców. Atak trwa³ co najmniej kilka dni i by³ bezpo¶rednio wymierzony w system informatyczny wykorzystywany przez KE.
2011-03-25 14:59:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozpoczê³y siê konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie podpisów elektronicznych

Inicjatywa ma na celu zapewnienie wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania na jednolitym rynku us³ug cyfrowych.
2011-03-25 13:46:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Z³o¿ono ju¿ 345 tys. formularzy PIT przez Internet

To - jak podaje Ministerstwo Finansów - prawie o 21 tys. wiêcej ni¿ w ca³ym 2010 r., a do koñca okresu rozliczeniowego zosta³o jeszcze pó³tora miesi±ca.
2011-03-23 08:11:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Spis samodzielny przez Internet

W tegorocznym spisie ludno¶ci i mieszkañ - poza rachmistrzami z komputerami handheld i telefonami od ankieterów w ramach call center - wykorzystany bêdzie Internet. GUS liczy, ¿e w ten sposób ankietê spisu powszechnego wype³ni 10%-15% Polaków.
2011-03-22 16:06:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyskryminacja i z³e praktyki w przetargach publicznych

Rozmawiamy z dr. in¿. Andrzejem Zalewskim z Politechniki Warszawskiej, bieg³ym s±dowym, który bra³ udzia³ w opracowywaniu rekomendacji dotycz±cych udzielania zamówieñ publicznych na dostawê zestawów komputerowych i systemów IT.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wykaz internautów

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, któr± w ekspresowym tempie uchwala Sejm, to kolejna próba dopasowania starych ram prawnych do nowych technologii informacyjnych. Jej autorzy t³umacz± siê unijnymi przepisami.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy mo¿liwe s± uczciwe przetargi?

Zamówienia publiczne na sprzêt IT i oprogramowanie czêsto koñcz± siê protestami, a niekiedy naruszaj± zasady uczciwej konkurencji. Ograniczyæ to maj± rekomendacje UZP.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybka sieæ dla lekarzy i pacjentów

Zapewnienie niezawodnego po³±czenia sieci lokalnych budynków, które s± rozproszone na znacznym obszarze, nigdy nie by³o ³atwym zadaniem. Z tym wyzwaniem musia³ siê zmierzyæ dzia³ IT w Szpitalu im. Jana Paw³a II w Krakowie
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Cyfrowe systemy ³±czno¶ci radiowej dla sytuacji kryzysowych - niezawodne i zawsze skuteczne

Aby sprawnie udzieliæ pomocy, s³u¿by ratownicze musz± mieæ niezawodn± ³±czno¶æ. Mog± j± zapewniæ tylko profesjonalne, dedykowane rozwi±zania radiowe.
2011-03-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Klastry technologiczne jako szansa na rozwój przedsiêbiorstw w Polsce

Zrzeszaj±ce siê w klastrach ma³e i ¶rednie firmy maj± wiêksze szanse na rynku i mog± konkurowaæ z du¿ymi przedsiêbiorstwami. Podstaw± dobrego klastra jest jednak zaufanie. Takie wnioski p³yn± z wyst±pieñ, które odby³y siê w czasie konferencji po¶wiêconej klastrom, któr± zorganizowa³o Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.
2011-03-16 15:59:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Ustrój cyfrowego pañstwa

Konstytucja okre¶laj±c podstawow± strukturê i kompetencje organów pañstwa oraz system stanowienia prawa, organizuje je w sposób sprawdzony tradycj± demokratyczn±. Politycy od czasu do czasu rzucaj± nowatorskie pomys³y na zmiany, ale ma³o kto siê zastanawia, jak± ustawê zasadnicz± powinno mieæ pañstwo cyfrowe.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polacy na targach CeBIT 2011

Minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas wizyty na targach CeBIT zapowiedzia³, ¿e w ci±gu 10 lat udzia³ ICT w polskim PKB ma osi±gn±æ 15%!
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: pp³k dr in¿. Zbigniew Piotrowski...

... adiunkt na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, autor systemu uwierzytelniania opartego na akustycznym znaku wodnym.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ustawa pe³na nadziei i obaw

D³ugo wyczekiwany projekt ustawy o systemie informacyjnym w opiece zdrowotnej trafi³ do Sejmu. Przedstawiciele ró¿nych ¶rodowisk maj± tyle¿ samo oczekiwañ i nadziei co obaw.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

E-biblioteka dla pasa¿erów na tajwañskim lotnisku

Nowopowsta³a e-biblioteka oferuje darmowe korzystanie z tytu³ów w jêzyku chiñskim i angielskim. W specjalnej strefie mo¿na czytaæ ksi±¿ki za pomoc± iPada lub czytnika z ekranami w technologii e-atramentu. E-booków nie mo¿na pobieraæ na w³asne urz±dzenia.
2011-03-14 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

UZP wprowadza rekomendacje na zakupy sprzêtu IT w przetargach publicznych

Decyzja Urzêdu Zamówieñ Publicznych zwi±zana jest z - wykrytymi w czasie kontroli - naruszeniami zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tylko w skontrolowanych przetargach w latach 2008-2009 z naruszeniem prawa dokonano zakupów sprzêtu komputerowego na kwotê 10 mln z³.
2011-03-10 16:40:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Dok±d zmierza polska nauka

Czego potrzebuje polska nauka i dok±d zmierza? Na to pytanie ma odpowiedzieæ Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej stworzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Pokazuje ona kluczowe dla polski badania naukowe.
2011-03-08 16:24:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Dok±d zmierza polska nauka, czyli Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Czego potrzebuje polska nauka i dok±d zmierza? Na to pytanie ma odpowiedzieæ dokument stworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Pokazuje on kluczowe badania naukowe, które bêd± finansowane przez pañstwo polskie.
2011-03-08 16:24:49 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Micha³ ¦wiêtek...

... prezes Dysant Software, której platforma programistyczna Dysant Framework dla Lotus Domino wykorzystywana jest przez firmy z 31 krajów.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Miasta przysz³o¶ci

Miasta przysz³o¶ci, znane z filmów science-fiction powoli schodz± na ziemiê. Nowe podej¶cie do urbanistyki to konieczno¶æ - wspó³czesne, przeludnione miasta musz± staæ siê przejezdne, emitowaæ mniej dwutlenku wêgla i u³atwiaæ mieszkañcom ¿ycie na ka¿dym kroku. Firmy z bran¿y technologicznej ju¿ licz± przysz³e zyski - bez najnowocze¶niejszych rozwi±zañ IT nie powstanie ¿adna inteligentna metropolia.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Porozmawiajmy o informatyzacji

W Polsce narzeka siê na brak publicznej dyskusji o projektach IT prowadzonych przez polskie ministerstwa. Zebrali¶my pytania od czytelników, które przes³ali¶my do MSWiA. Opisujemy, co dzieje siê w kluczowych projektach i zachêcamy do dyskusji.
2011-03-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejne k³opoty CSIOZ

Kolejne czarne chmury nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tym razem to nie problemy z przetargami tylko utrzymaniem zbudowanego ju¿ systemu - Systemu Statystyki Medycznej.
2011-03-02 08:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Euro 2012 - serwery UEFA nie wytrzyma³y!

Nieodpowiednie przygotowanie infrastruktury informatycznej przez organizatorów Euro 2012 odbi³o siê szerokim echem w¶ród kibiców. O pó³nocy mia³ ruszyæ proces zamawiania biletów na mecze. Serwery UEFA w Szwajcarii nie wytrzyma³y jednak naporu internautów i biletów zamówiæ siê nie da.
2011-03-01 20:44:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec kadencji

Nied³ugo koñczy siê kadencja urzêduj±cej prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Nie wiadomo jeszcze, czy premier wska¿e j± jako kandydatkê na kolejn± 5-letni± kadencjê. Ona sama nie kryje, ¿e chcia³aby zostaæ, ale dla zaradnych polityków ten urz±d mo¿e siê wydawaæ atrakcyjn± opcj± wobec niepewnych uk³adów rz±dowych po jesiennych wyborach parlamentarnych.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Z³oci polscy medali¶ci

O korzy¶ciach z udzia³u w olimpiadach naukowych, fascynacji IT oraz dalszej karierze opowiadaj± KRZYSZTOF ONAK, czterokrotny finalista Olimpiady Informatycznej, i BARTOSZ WALCZAK, z³oty medalista w Miêdzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: dr hab. in¿. Cezary Or³owski...

...profesor Politechniki Gdañskiej, kierownik Katedry Zastosowañ Informatyki w Zarz±dzaniu, Wydzia³ Zarz±dzania i Ekonomii
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Analiza danych pacjentów

Kontrakt na budowê Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostêpniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest jednym z najwiêkszych zamówieñ IT w administracji w 2011 r.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

E-administracja w Europie - jest lepiej, ma byæ jeszcze lepiej

Z kolejnego, 9 ju¿ raportu przygotowanego przez Capgemini na zlecenie Komisji Europejskiej, dotycz±cego funkcjonowania e-administracji w pañstwach europejskich, p³ynie wniosek: wzrost jest obiecuj±cy, ale pozosta³o jeszcze wiele do zrobienia.
2011-02-25 16:03:44 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Micha³ Kluzowicz...

... prezes Mijusic i pomys³odawca produkowanych przez ni± programów, z wykszta³cenia kompozytor i specjalista PR, z praktyki nauczyciel muzyki i seryjny przedsiêbiorca.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Poprawianie mojego pañstwa

Roztrz±sanie b³êdów informatyzacji administracji w Polsce jest ³atwe. Ka¿dej z ekip rz±dowych w ci±gu 20 lat zdarza³o siê przeci±gaæ decyzje, co¶ zaczynaæ i odchodziæ, nie koñcz±c. Mo¿na pomarzyæ o wprowadzeniu zwyczaju rozwiniêtych demokracji, gdzie zmiana polityczna nie przeszkadza ekspertom nadal pracowaæ dla pañstwa.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

NFZ ma sukcesy

Usprawnienia dzia³alno¶ci i poprawa wydajno¶ci IT w NFZ daj± nadziejê na dogonienie standardów. Rozmawiamy o tym z Markiem Ujejskim, zastêpc± dyrektora Departamentu Informatyki NFZ.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Wrêczono Z³ote Blachy 2010

Jednostki policji nagrodzone antypirackimi wyró¿nieniami m.in. za zamkniêcie serwisów wymiany plików filmowisko.net i zajefajna.com, rozbicie grupy "warezowej" i zabezpieczenie serwerów "topsite".
2011-02-15 16:00:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Londyñska gie³da na Linuksie

Londyñska gie³da papierów warto¶ciowych oficjalnie dzia³a ju¿ na Linuksie. Wybra³a SUSE Linux Enterprise Server, który dostarczy jej firma Novell.
2011-02-15 14:51:44 (¼ród³o: IDG.pl)

GUS podsumowa³ informatyzacjê Polski

Raport "Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce" prezentuje m.in. dane na temat nak³adów finansowych na IT w polskich przedsiêbiorstwach w 2009 roku.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Cofamy siê do przodu

Jeden z podstawowych i najbardziej kontrowersyjnych procesów, od którego zale¿y funkcjonowanie pañstwa polskiego - informatyzacja - jest pozostawiony samemu sobie.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie byæ czerwon± latarni±

eGovernment w Polsce? Nie istnieje! Nic nie da siê bowiem za³atwiæ w polskim urzêdzie przez Internet od pocz±tku do koñca.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informatyka, telekomunikacja i nasze zdrowie

Nie jest tajemnic±, ¿e bran¿a medyczna coraz czê¶ciej siêga po technologie cyfrowe i komunikacyjne, u¿ywaj±c ich do zbierania i gromadzenia danych o zdrowiu pacjenta. Wiele urz±dzeñ i us³ug korzystaj±cych z sieci mobilnych i bezprzewodowych przygotowano na rynek konsumencki. Pozwalaj± one na bie¿±co monitorowaæ stan pacjenta. Prezentujemy niektóre z nich, pokazywane na tegorocznych targach CES.
2011-02-07 09:05:13 (¼ród³o: IDG.pl)

W Ministerstwie Zdrowia powstaje prototyp Internetowego Konta Pacjenta

Prace nad projektem Internetowego Konta Pacjenta nabieraj± tempa. Dziêki nowej us³udze pacjenci maj± zyskaæ dostêp do w³asnych dokumentacji medycznej za po¶rednictwem Internetu.
2011-02-04 13:08:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak firmy korzystaj± z e-administracji wed³ug GUS

W raporcie "Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce" GUS pokaza³ te¿ jak polskie firmy korzystaj± z mo¿liwo¶ci za³atwiania spraw urzêdowych przez Internet. Okazuje siê, ¿e przedsiêbiorstwa wykorzystuj± Internet w kontaktach z organami administracji publicznej coraz czê¶ciej, ale nadal g³ównie w takich celu pozyskiwania informacji i pobierania formularzy.
2011-01-26 15:18:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak firmy korzystaj± z e-administracji - raport GUS

W raporcie "Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce" GUS pokaza³ te¿ jak polskie firmy korzystaj± z mo¿liwo¶ci za³atwiania spraw urzêdowych przez Internet. Okazuje siê, ¿e przedsiêbiorstwa wykorzystuj± Internet w kontaktach z organami administracji publicznej coraz czê¶ciej, ale nadal g³ównie w takich celu pozyskiwania informacji i pobierania formularzy.
2011-01-26 15:18:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Ministerstwo Gospodarki: trzeba lepiej mierzyæ bran¿ê ICT

Ministerstwo Gospodarki uwa¿a, ¿e potrzebujemy przejrzystych i precyzyjnych miar, które bêd± mog³y byæ wykorzystane w procesie planowania i monitoringu prowadzonych projektów zwi±zanych z gospodark± elektroniczn±. Odby³o siê ju¿ pierwsze spotkanie z przedstawicielami bran¿y i firmami konsultingowymi, które maj± pomóc w opracowaniu odpowiednich mierników.
2011-01-25 10:28:43 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Igor Bokun...

... seryjny przedsiêbiorca, partner funduszu inwestycyjnego Dracula Ventures, prezes firm Wind Mobile i Codido.
2011-01-25 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Smutny raport o IT w administracji

Brak integracji i wspólnej polityki. Brak walki z wykluczeniem cyfrowym. Brak promocji dzia³añ. Niedostateczna wiedza na temat wp³ywu informatyzacji na dzia³anie urzêdu - to wnioski z najnowszego badania MSWiA.
2011-01-25 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Niech siê babcia Internetem cieszy

Zainicjowany przez stowarzyszenie "Miasta w Internecie" memoria³ Polska Cyfrowa Równych Szans popar³y wp³ywowe organizacje. Jednak proponowane w tej akcji recepty wybieraj± jeden z w±tków Europejskiej Agendy Cyfrowej, przez co pozostaj± raczej w klimacie dawnej Strategii Lizboñskiej, której jednym z przewodnich motywów by³o budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego.
2011-01-25 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak Ministerstwo Gospodarki bêdzie promowaæ i wspieraæ bran¿ê polsk± IT

MG chce by polskie oprogramowanie i us³ugi informatyczne by³y znane i cenione zarówno w Polsce jaki i za granic±, a polscy informatycy cenieni nie tylko jako zwyciêzcy konkursów informatycznych ale równie¿ jako partnerzy w biznesie. By to osi±gn±æ Ministerstwo chce m.in. wspieraæ start-up’y, odrodziæ idee polskich "targów" ICT i powo³aæ brokerów technologicznych.
2011-01-24 11:35:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Wasko i DGT zrobi± system dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego

CPI rozstrzygnê³o w³a¶nie og³oszony w czerwcu ubieg³ego roku przetarg na system informatyczny dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego umo¿liwiaj±cy przyjêcie i rejestracjê zg³oszeñ na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe. Zrobi go konsorcjum Wasko i DGT.
2011-01-20 14:08:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej wysy³a ju¿ eDeklaracje

Od koñca listopada zesz³ego roku Fundusz ma system, który umo¿liwia mu wysy³anie elektronicznych dokumentów PIT. Jeszcze w 2010 r. Fundusz wys³a³ w sposób elektroniczny ponad 1000 dokumentów. W tym roku planowana jest wysy³ka kolejnych kilkunastu tysiêcy elektronicznych deklaracji.
2011-01-14 11:42:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Daæ babci Internet

Europejska Agenda Cyfrowa za jeden z g³ównych celów uzna³a wzmocnienie umiejêtno¶ci wykorzystywania technologii cyfrowych. W Polsce powsta³ podobny projekt - Polska Cyfrowa Równych Szans.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Trwa jeden z najwiêkszych przetargów w administracji publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji og³osi³o przetarg na dostarczenie kart chipowych na potrzeby projektu nowego dowodu osobistego - PL.ID. Zg³osi³o siê sze¶æ firm, które walcz± o jeden z najwiêkszych kontraktów ostatnich lat. Przetarg ma byæ wart prawie 400 mln z³.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pañstwowa przysz³o¶æ sieci i chmur

Przysz³o¶æ Internetu uwik³a³a siê w politykê, odk±d politycy dostrzegli, ¿e systemy informacyjne dostêpne za pomoc± sieci szerokopasmowych mog± mieæ wp³yw na tempo wzrostu PKB. Czy zdiagnozowanie tej korelacji jest s³uszne, nie jest jeszcze pewne, ale pewne jest, ¿e cieszy ona i polityków, którzy dostaj± nowe zabawki, i dostawców tych zabawek.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Spory o przysz³o¶æ Internetu

Musimy pozbyæ siê iluzji, ¿e bêdziemy mieæ wp³yw na kszta³towanie tej przestrzeni, raczej powinni¶my staraæ siê poznaæ jej prawa samoregulacji i samoorganizacji, specyfikê tworz±cych siê tam fluktuacji ³adu.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Regiony innowacji regionami rozwoju

Innowacje to priorytet rozwojowy Unii Europejskiej. Zasadnicze znaczenie dla ich realizacji bêdzie mia³o wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program "Unia Innowacji" jest komplementarny do Agendy Cyfrowej.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Kamil Janiszewski...

... wspó³za³o¿yciel ³ódzkiej firmy Listonic, producenta systemu mobilnych list zakupów.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak dziêki komórce usprawniæ robienie rodzinnych zakupów

Z Kamilem Janiszewskim, wspó³za³o¿yciel ³ódzkiej firmy Listonic, producentem systemu mobilnych list zakupów rozmawiamy o tym dlaczego mê¿czy¼ni powinni korzystaæ z takich narzêdzi i o kulinarnych blogerkach.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nabino Komunix i Informex zbuduj± Scentralizowany System Dostêpu do Informacji Publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wybra³o wykonawców Scentralizowanego Systemu Dostêpu do Informacji Publicznej. Aplikacja bêdzie dostêpna dla podmiotów administracji publicznej bezp³atnie na platformie ePUAP i bêd± one mog³y dziêki niej w prosty sposób zarz±dzaæ swoimi Biuletynami Informacji Publicznej. Budowa SSDIP zostanie w 85 proc. zostanie sfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej.
2011-01-04 16:01:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Nabino, Komunix i Infomex zbuduj± Scentralizowany System Dostêpu do Informacji Publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wybra³o wykonawców Scentralizowanego Systemu Dostêpu do Informacji Publicznej. Aplikacja bêdzie dostêpna dla podmiotów administracji publicznej bezp³atnie na platformie ePUAP i bêd± one mog³y dziêki niej w prosty sposób zarz±dzaæ swoimi Biuletynami Informacji Publicznej. Budowa SSDIP zostanie w 85 proc. zostanie sfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej.
2011-01-04 16:01:52 (¼ród³o: IDG.pl)

ePUAP w nowej szacie

Z Nowym Rokiem Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji uruchomi³o now± wersjê strony portalu ePUAP. Zmiany mia³y sprawiæ zwiêkszenie wygody korzystania z us³ug elektronicznych przez obywateli i u³atwienie ¶wiadczenia takich us³ug przez podmioty publiczne.
2011-01-04 09:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gdzie siê podzia³y Z³ote Blachy

W 2010 r. po raz pierwszy od 13 lat nie dosz³o do wrêczenia Z³otych Blach - nagród przyznawanych policjantom za zwalczanie piractwa komputerowego, filmowego i muzycznego.
2011-01-03 10:29:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet w mojej gminie: Przasnysz

Computerworld.pl zacz±³ zbieraæ informacje na temat Internetu socjalnego udostêpnianego przez polskie gminy ich mieszkañcom. Zebrali¶my ju¿ ponad 20 ankiet, a ponad 200 gmin i powiatów pobra³o od nas login i has³o do ankiety, od dzi¶ (16 grudnia) zaczniemy je opisywaæ na naszych stronach. Zaczynamy od Przasnysza.
2010-12-16 09:00:09 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Krzysztof Miksa...

... szef ³ódzkiego centrum programistycznego producenta urz±dzeñ nawigacyjnych TomTom.
2010-11-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Inteligenta gospodarka

Kryzys gospodarczy zmusi³ wiele pañstw do skupienia siê na celach krótkoterminowych, ale paradoksalnie mo¿e to sprzyjaæ dyskusji na temat wspólnotowej strategii gospodarczej. Jedn± z metod poprawy konkurencyjno¶ci europejskich przedsiêbiorstw ma byæ lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych.
2010-11-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gminy buduj± "socjalny Internet"

Na terenach wykluczonych, którymi nie s± zainteresowani operatorzy komercyjni, Internet dla mieszkañców mog± budowaæ gminy. W ramach PO IG 8.3 na podobne dzia³ania przeznaczono do 2013 r. ponad 360 mln euro.
2010-11-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Okiem ma³ego operatora

Z us³ug ma³ych i ¶rednich operatorów korzysta w Polsce co najmniej 20% u¿ytkowników Internetu. To fenomen naszej czê¶ci Europy. Niestety, rozwój lokalnych sieci napotyka wiele trudno¶ci.
2010-11-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Administracja liczy komputery i uczy siê

Przeprowadzone badanie o zarz±dzaniu oprogramowaniem w administracji publicznej pokaza³o, ¿e nie jest najlepiej. Daje jednak nadziejê na zmianê.
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Europejczyk innowacyjny

Innowacyjno¶æ w rozumieniu nowego dokumentu - Unia Innowacji - wyra¿a zmianê, która przy¶piesza i poprawia sposób wymy¶lania, opracowywania, wdra¿ania, wytwarzania i udostêpniania nowych produktów, procesów przemys³owych i us³ug. To tak¿e zmiana, która tworzy nowe miejsca pracy, poprawia warunki ¿ycia ludzi, wspó³istnienia cywilizacji z przyrod±.
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Piotr Peszko...

... specjalista ds. szkoleñ i rozwoju w Sabre Holdings Polska, autor bloga elearning 2.0, redaktor portalu Edukacja Internet Dialog, organizator spotkania Educamp.
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W samorz±dach ka¿dy sobie

Przez 20 lat samorz±dy lokalne wiele zrobi³y w IT. Aby jednak daæ obywatelom pe³ny wachlarz mo¿liwo¶ci obs³ugi, potrzebne s± zmiany w prawie i koordynacja dzia³añ!
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska administracja liczy komputery i uczy siê

Przeprowadzone badanie o zarz±dzaniu oprogramowaniem w administracji publicznej pokaza³o, ¿e nie jest najlepiej. Daje jednak nadziejê na zmianê.
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Informatyka dla obywatela

Przez 20 lat samorz±dy lokalne wiele zrobi³y w IT. Aby jednak daæ obywatelom pe³ny wachlarz mo¿liwo¶ci obs³ugi, potrzebne s± zmiany w prawie i koordynacja dzia³añ gmin i powiatów!
2010-11-16 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

EN FACE: Wojciech Ozimek...

... prezes firmy One2Tribe produkuj±cej gry spo³eczno¶ciowe.
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprawne pañstwo bez udzia³u papieru

Co roku pracodawcy drukuj± i przekazuj± pracownikom 140 mln dokumentów RMUA. Kiedy siê to zmieni? Prawdopodobnie nie wcze¶niej ni¿ w 2013 r., kiedy obywatele bêd± mieli e-dowody...
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Przy¶pieszyæ inwestycje szerokopasmowe

W Polsce wszystkie projekty zwi±zane z budow± sieci szerokopasmowych s± w fazie, która nie daje pewno¶ci, ¿e rusz± one z miejsca. Potrzebne s± polityczne dzia³ania. Tym bardziej ¿e na projekty tego typu przeznaczono w Polsce 6 mld z³!
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mamy do wydania 6 mld z³ na inwestycje szerokopasmowe

Tymczasem w Polsce wszystkie projekty zwi±zane z budow± sieci szerokopasmowych s± w fazie, która nie daje pewno¶ci, ¿e rusz± one z miejsca. Potrzebne s± polityczne dzia³ania!
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak Centrum Nauki Kopernik popularyzuje naukê

Centrum postanowi³o opowiedzieæ o wynalazczo¶ci, która nie zdarzy³a siê, lecz mog³a siê zdarzyæ, przenosz±c graczy do XIX-wiecznej Warszawy. Wczoraj (5 listopada) zosta³o otwarte dla zwiedzaj±cych.
2010-11-06 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Depapieryzacja administracji publicznej

Co roku pracodawcy drukuj± i przekazuj± pracownikom 140 mln dokumentów RMUA. Kiedy siê to zmieni? Prawdopodobnie nie wcze¶niej ni¿ w 2013 r. kiedy obywatele bêd± mieli e-dowody…
2010-11-05 05:44:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Gdzie pope³niono b³êdy w rozwoju polskiej informatyki

Rozmowa z Andrzejem Targowskim, profesorem Western Michigan University, jednym z pomys³odawców wprowadzenia do jêzyka polskiego s³owa informatyka, wspó³twórc± systemów ewidencji ludno¶ci PESEL oraz kontroli inwestycji budowlanych w gospodarce planowej WEKTOR.
2010-11-04 12:08:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilna ewolucja nie objê³a wszystkich w Polsce

Minê³o 18 lat od uruchomienia telefonii komórkowej w Polsce. Mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e rynek ten powinien ju¿ dojrzeæ i wydoro¶leæ. Nic bardziej mylnego. Nowe inwestycje operatorów to wci±¿ program g³ównie dla najbardziej dochodowych klientów, mieszkañców miast.
2010-10-26 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nastpnakomputery, oprogramowanie