hipermarkety Teleinformatyka - ¿ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nastpna

Powsta³a aplikacja wspieraj±ca tworzenie biznesplanów

Firma GryfTechnologia wprowadza na polski rynek aplikacjê GTplan, wspieraj±c± tworzenie biznesplanów. System spe³nia wymagania stawiane przez banki, inkubatory przedsiêbiorczo¶ci, stowarzyszenia, urzêdy oraz potencjalnych inwestorów. Jest te¿ wyposa¿ony w modu³ komunikacji z ekspertami instytucji, do których adresowany jest dokument. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-02 12:52:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-08-02 12:52:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Tylko jedna na 10 polskich firm prawid³owo chroni dane

Wed³ug raportu G³ównego Urzêdu Statystycznego* dotycz±cego spo³eczeñstwa informacyjnego, jedynie 10 procent polskich firm prawid³owo chroni strategiczne dane w³asne oraz swoich klientów. Specjali¶ci odzyskiwania danych oraz informatyki ¶ledczej i wskazuj± piêæ grzechów g³ównych polskich firm w zakresie ochrony przed zagro¿eniami dotycz±cymi cyfrowych dokumentów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:36:19 (¼ród³o: IDG.pl)

W maju rozpocznie siê walka o pieni±dze na e-biznesy

9 maja zacznie siê jedyny w tym roku konkurs w ramach dzia³ania 8.1 "Wspieranie dzia³alno¶ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" PO IG. PARP ma do rozdania 307,5 mln z³ na e-biznesy. Czy tym razem rozdysponuje je wszystkie?
2011-04-19 12:24:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Trwa budowa CEIDG - elektronicznej bazy przedsiêbiorców

1 lipca 2011 r. ma zostaæ uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alno¶ci Gospodarczej tworzona przez Ministerstwo Gospodarki. Umo¿liwi ona m.in. rejestracjê dzia³alno¶ci gospodarczej online oraz zdalny dostêp do danych o przedsiêbiorcach.
2011-04-05 10:10:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak IT praktykuje w biznesie

Coraz ostrzejsza konkurencja zmusza firmy do szukania nowych, skuteczniejszych sposobów wspó³pracy IT z biznesem.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IT praktykuje w biznesie

Coraz ostrzejsza konkurencja zmusza firmy do szukania nowych, skuteczniejszych sposobów wspó³pracy IT z biznesem.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Otwarta integracja

Rozwi±zania open source maj± dzi¶ ugruntowan± pozycjê w architekturze IT. Wiêcej - coraz czê¶ciej, jak w przypadku Play, s± one kluczow± czê¶ci± aplikacji biznesowych.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak nie uton±æ w papierach

Efektywne zarz±dzanie dokumentami i informacjami w nich zawartymi jest bol±czk± wielu polskich firm. Umiejêtne wykorzystanie wiedzy pozwala zbudowaæ przewagê nad konkurencj±.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

ERP w fabryce s³odyczy

Zak³ady Produkcji Cukierniczej Vobro do koñca 2011 wdro¿± system Asseco Softlab ERP.
2011-03-29 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

MSP gotowe korzystaæ z us³ug rachunkowo¶ci i aplikacji groupware w chmurach obliczeniowych

W raporcie opublikowanym przez Microsoft mo¿na przeczytaæ, ¿e cztery na dziesiêæ firm z sektora MSP (ma³e i ¶rednie przedsiêbiorstwa) zamierza w przysz³o¶ci korzystaæ w wiêkszym stopniu z us³ug chmur obliczeniowych. Badanie objê³o ponad 3 tys. firm dzia³aj±cych w 16 krajach.
2011-03-28 11:54:11 (¼ród³o: IDG.pl)

5 powodów, by sprawdziæ openSUSE 11.4

Stabilno¶æ i czêste aktualizacje w systemie "rolling release" - to tylko kilka korzy¶ci, które daje najnowsza wersja Linuksa openSUSE 11.4. Ta dystrybucja systemu operacyjnego zawiera wszystkie najwa¿niejsze zalety Linuksa oraz wiele mo¿liwo¶ci wyró¿niaj±cych go z t³umu.
2011-03-16 13:55:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ponowne przejmowanie steru firmowego IT

W obliczu s³abej gospodarki coraz wiêcej firm decyduje siê ponownie przej±æ swoje dzia³y IT i wcze¶niej ni¿ planowano zakoñczyæ kontrakty outsourcingowe.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Reklama internetowa w Polsce w 2010 r. warta 1,6 mld z³

Badanie IAB AdEx za rok 2010 - którego wyniki poznali¶my na konferencji adStandard 2011 - wskazuje na utrzymywanie siê dwucyfrowego trendu wzrostowego wydatków na reklamê online. W 2010 roku wynios³a ona 1 578 mln z³ (1 374 mln z³ w 2009 r., wzrost o 17%).
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Znowu do ¶rodka

W obliczu s³abej gospodarki coraz wiêcej firm decyduje siê ponownie przej±æ swoje dzia³y IT i wcze¶niej ni¿ planowano zakoñczyæ kontrakty outsourcingowe.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowo¶ci targów CeBIT 2011

Od 1 do 5 marca odbywa³y siê targi CeBIT, najwa¿niejsze europejskie wydarzenie zwi±zane z IT, zarówno firmowym, korporacyjnym, jak i technologi± dla koñcowego u¿ytkownika. Prezentujemy niektóre nowo¶ci, prosto z targów.
2011-03-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

GUS: tylko 6% ma³ych firm korzysta z systemu do zarz±dzania

Najnowszy raport GUS na temat informatyzacji obna¿a s³abe wykorzystanie systemów do zarz±dzania w polskich ma³ych firmach. W krajach rozwiniêtych z tego typu rozwi±zañ korzysta bowiem prawie 50% przedsiêbiorstw.
2011-03-10 11:25:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Cisco: dwie nowe platformy UC dla ma³ych i ¶rednich firm.

Cisco Unified Communications 300 i Unified Communications Manager Business Edition 3000 to dwie nowe platformy UC (Unified Communication) Cisco przeznaczone dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw.
2011-03-07 10:24:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Zdecyduje generacja Y

Pokolenie osób wchodz±cych w³a¶nie w doros³e ¿ycie zmieni oblicze wielu bran¿, w tym tak¿e bankowo¶ci.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Biznes wsparty outsourcingiem

A¿ 500 mln USD wart jest rynek us³ug BPO w Polsce, Czechach, na S³owacji i na Wêgrzech, czego 50% przypada na nasz kraj. W tym roku ma on wzrosn±æ o 13%.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Red Hat dla firm

Red Hat Enterprise Linux 6 jest nowym wydaniem flagowego systemu serwerowego, obs³uguj±cym wirtualizacjê KVM oraz zaawansowane zarz±dzanie energi±. Wpisuje siê w potrzeby wielu firm.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zachowania internautów: ci±gle ma³o wiemy

Mimo coraz wiêkszej ilo¶ci coraz dok³adniejszych statystyk na temat aktywno¶ci internautów, dalej niewiele wiemy o tym, czego naprawdê szukaj± oni w sieci.
2011-03-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zbli¿a siê konferencja "Informatyzacja przedsiêbiorstw czy outsourcing - szans± rozwoju w Unii Europejskiej"

10 marca we Wroc³awiu odbêdzie siê bezp³atna konferencja dla przedsiêbiorców planuj±cych wdro¿yæ w firmie nowy lub zmodernizowaæ istniej±cy system informatyczny. Organizatorami konferencji s± Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna Lextra i Enterprise Europe Networks przy Dolno¶l±skiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2011-02-22 17:02:30 (¼ród³o: IDG.pl)

GIODO porz±dkuje retencjê danych

Dyrektywa o retencji danych mia³a u³atwiæ przeciwdzia³anie atakom terrorystycznym w Europie. Specyfika dzia³ania tajnych s³u¿b powoduje, ¿e o ich pracy wiele siê nie dowiemy, a techniczny kontekst wykorzystania dyrektywy po 4 latach zmieni³ siê razem ze sposobami wykorzystywania sieci.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy wiesz, ile kosztuje IT?

Ograniczone bud¿ety i konkurencja ze strony dostawców us³ug w chmurze zmuszaj± dzia³y IT do koncentracji na finansach.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pakt CFO i CIO

Czego dyrektorzy finansowi oczekuj± dzi¶ od dyrektorów IT?
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmowy architekt i jego dzie³o

Dyskusja o wzorach tworzenia i rozwijania efektywnej architektury korporacyjnej doprowadzi³a uczestników CIO Espresso do rozwa¿añ o roli i po¿±danych przymiotach korporacyjnego architekta.
2011-02-22 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak drukowaæ taniej - 10 praktycznych porad

Drukarki na pó³kach sklepowych przyci±gaj± wzrok niskimi cenami, ale okazuj± siê drogie w u¿yciu. Producentom pewnie siê wydaje, ¿e naboje z atramentem i specjalny papier do drukowania fotografii s± na wagê z³ota. To nie znaczy, ¿e nie mo¿emy drukowaæ taniej. Podpowiadamy, jak oszczêdziæ na drukowaniu.
2011-02-11 11:01:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak rozmawiaæ z CFO o chmurze?

Bez b³ogos³awieñstwa dyrektora finansowego IT nie przekona zarz±du do przej¶cia w chmurê. A CFO maj± wiele obaw, je¶li chodzi o cloud computing. Prezentujemy ich najwiêksze w±tpliwo¶ci i zastrze¿enia i radzimy, jak je rozwiaæ.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Inteligencja systemów BI

Rozwi±zaniem przysz³o¶ci jest komunikacja oparta na przetwarzaniu wirtualnej rzeczywisto¶ci. Czas poka¿e, czy ta forma komunikacji upowszechni siê w zastosowaniach biznesowych.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

U¿ywane kupiê

Wtórny obrót programami komputerowymi jest mo¿liwy tylko przy odpowiednim ukszta³towaniu umowy licencyjnej.
2011-02-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Unia chce upro¶ciæ procedury wnioskowania o dofinansowanie projektów technologicznych

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli podjêcie dzia³añ zmierzaj±cych do ograniczenia niezbêdnej dokumentacji oraz uproszczenia wniosków i procedur zwi±zanych z dostêpem do ¶rodków finansowych w ramach Siódmego Programu Ramowego UE.
2011-01-28 11:54:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Unia Europejska chce upro¶ciæ procedury wnioskowania o dofinansowanie projektów technologicznych

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli podjêcie dzia³añ zmierzaj±cych do ograniczenia niezbêdnej dokumentacji oraz uproszczenia wniosków i procedur zwi±zanych z dostêpem do ¶rodków finansowych w ramach Siódmego Programu Ramowego UE.
2011-01-28 11:54:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilny sprzedawca

Nie ma jednego, uniwersalnego modelu dzia³ania mobilnego sprzedawcy i systemu IT na jego potrzeby.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zielarze siêgaj± po ERP

Wdro¿enie systemu ERP w Herbapolu Wroc³aw to zmiana nabytych przez 50 lat przyzwyczajeñ. Bêdziemy mieli okazjê na bie¿±co ¶ledziæ przebieg wdro¿enia. Z koñcem 2010 roku zakoñczy³a siê koncepcyjna faza projektu.
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pu³apki w umowach o pozycjonowanie

Jakich kruczków prawnych, dla zdjêcia z siebie odpowiedzialno¶ci za rezultaty pozycjonowania, u¿ywaj± firmy ¶wiadcz±ce tego typu us³ugi i jak siê przed nimi uchroniæ?
2011-01-11 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polkomtel testuje sieæ transmisji danych w standardzie LTE

Ju¿ w pierwszym kwartale 2011 r. operator sieci Plus planuje przeprowadzenie testów LTE w¶ród wybranych u¿ytkowników. W tym samym czasie sprzeda¿ tego typu us³ug planuje Mobyland.
2010-11-29 15:17:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Od sprzedawcy do specjalisty

Postêp techniczny bardzo zmieni³ pracê handlowców. Zamiast ob³adowanego papierami sprzedawcy, widzimy obecnie specjalistê, który za pomoc± laptopa lub palmtopa mo¿e skorzystaæ ze wszystkich informacji, jakie udostêpni mu firma.
2010-11-23 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

5 bezp³atnych narzêdzi dla ma³ego biznesu

Ma³e organizacje na starcie maj± bardzo ograniczone ¶rodki na IT, a i w ustabilizowanych ma³ych firmach brak pieniêdzy daje siê we znaki. Przedstawiamy 5 u¿ytecznych us³ug i pakietów programowych dla u¿ytkowników z sektora ma³ego biznesu, nie wymagaj±cych ponoszenia nak³adów. Nie maj± one wiêkszych ograniczeñ i s± sprawdzone w dzia³aniu.
2010-11-22 14:30:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Dokumenty Google: pakiet biurowy za darmo

Od momentu, gdy Google udostêpni³ swój pakiet biurowy online, edytor tekstu przesta³ kojarzyæ siê z przero¶niêtymi aplikacjami, przyt³aczaj±cymi mnóstwem niezrozumia³ych funkcji. Szybkie, bezp³atne i ³atwe w u¿yciu Dokumenty Google idealnie sprawdz± siê w domu i ma³ej firmie. Jedyne, czego potrzebujesz, to przegl±darka internetowa i po³±czenie z Sieci±.
2010-11-15 18:23:11 (¼ród³o: IDG.pl)

VoIP - jak dzwoniæ za darmo

Twoje rachunki telefoniczne s± zbyt wysokie? Chcia³by¶ dzwoniæ za darmo? Przeczytaj nasz poradnik. Sprawdzili¶my ofertê operatorów VoIP i wyszukali¶my sposoby na bezp³atne po³±czenia. Zobacz czy mo¿na oszczêdziæ na po³±czeniach telefonicznych.
2010-11-10 12:42:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Voip w praktyce

Po³±czenia telefoniczne przez Internet to przede wszystkim mniejsze koszty. S± idealnym rozwi±zaniem na przyk³ad dla osób dzwoni±cych za granicê. Przygotowali¶my poradnik pokazuj±cy, jak w praktyce korzystaæ z dostêpnych us³ug VoIP
2010-11-10 11:31:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak firmy powinny inwestowaæ z g³ow±

Po pierwsze, rozwa¿yæ wszelkie alternatywy. Po drugie, stale kontrolowaæ przebieg projektu.
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

U¿ytkownik sieci w centrum uwagi

Aplikacje w wirtualnych centrach danych i w prywatnych chmurach s± dzielone na samodzielnie zarz±dzane grupy, z których korzysta koñcowy u¿ytkownik.
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak inwestowaæ z g³ow±?

Po pierwsze, rozwa¿yæ wszelkie alternatywy. Po drugie, stale kontrolowaæ przebieg projektu.
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmowe informacje zawsze pod lup±

Ogniwem ³±cz±cym dane transakcyjne z informacj± przydatn± dla mened¿erów s± nowoczesne rozwi±zania Business Intelligence.
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Gro¼na aktywno¶æ pracownicza

Sieci spo³eczno¶ciowe same w sobie nie stanowi± zagro¿enia, ale publikacje pracowników lub by³ych pracowników mog± przynie¶æ firmie wiele szkód.
2010-11-09 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W trosce o udane relacje

Czego brakuje w typowym systemie klasy CRM? Ogólnego spojrzenia na jako¶æ relacji, ich dynamikê oraz wp³yw na otoczenie, a przede wszystkim informacji zwrotnych dotycz±cych odczuæ klientów. W³a¶nie w tym tkwi si³a rozwi±zañ klasy CEM.
2010-08-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dramatyczny wzrost wydajno¶ci dziêki IT

Aby firmy potrafi³y szybko i elastycznie reagowaæ na zmienne potrzeby rynku, potrzebna jest metoda tworzenia "oprogramowania jednorazowego", tak jak siê robi jednorazowe maszynki do golenia, pieluchy i sztuæce.
2010-08-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Precyzyjna umowa o dzie³o

Jak prawid³owo uregulowaæ kwestiê praw autorskich oraz innych praw i obowi±zków miêdzy twórc± serwisu internetowego a firm±, która z niego korzysta?
2010-08-31 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Routery Bintec dla MSP

Dystrybutor RRC wprowadzi³ na polski rynek nowe routery Bintec serii RS. Do oferty trafi³y miêdzy innymi urz±dzenia: Bintec RS120, RS12wu, RS230a oraz RS230aw. S± to routery przeznaczone dla grup roboczych licz±cych do 20 u¿ytkowników, zapewniaj±ce obs³ugê modemów UMTS poprzez port USB.
2010-08-19 10:55:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Poczta Polska - czyli o tym, ¿e nie ka¿dy zyska na fakturach przesy³anych mailem

Przedsiêbiorcy zacieraj± rêce, a Poczta Polska szacuje straty.
2010-07-14 14:26:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy system dla ma³ych firm w ofercie Humansoft

Pod koniec wrze¶nia do oferty radomskiej firmy do³±czy oprogramowanie przeznaczone dla firm zatrudniaj±cych od kilku do kilkunastu osób. System MiniCorax ma byæ dostosowany do specyfiki ma³ych firm z sektora handlowego, us³ugowego i produkcji opartej na kompletacji wyrobów.
2010-07-12 13:20:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Jakie s± nowe kryteria oceny wniosków POIG 8.1?

Wydaje siê, ¿e jednym z najwa¿niejszych kryteriów oceny wniosków dla PARP bêdzie to, czy produkt dzia³a³ bêdzie tak¿e poza granicami naszego kraju.
2010-06-25 14:33:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows Live Essentials 2011 beta do pobrania

Microsoft udostêpni³ testowe wydanie bezp³atnego pakietu programów dla systemów operacyjnych Windows. Live Essentials 2011 mo¿na zainstalowaæ w ca³o¶ci lub wybraæ z niego poszczególne, najbardziej interesuj±ce aplikacje.
2010-06-25 11:33:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Uszczuplone SARE w wersji prawie za darmo

Na rynku pojawi³ siê nowy system do obs³ugi kampanii email marketingowych, za którym stoj± ludzie zwi±zani z SARE. Co w tej informacji ciekawego? System ma byæ za darmo (ale jest i haczyk).
2010-06-24 13:09:43 (¼ród³o: IDG.pl)

W erze oszczêdzania i redukcji ro¶nie rola CIO

Rola szefów informatyki (CIO) w firmach ro¶nie ze wzglêdu na ciê¿k± sytuacjê gospodarcz±. Je¿eli tylko mened¿erowie dzia³ów IT chc± i potrafi± w³±czyæ siê w proces strategicznego zarz±dzania firm±, mog± w krótkim czasie poprawiæ jej efektywno¶æ lub przynie¶æ znaczne oszczêdno¶ci.
2010-06-24 13:04:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Podstawowe narzêdzia telepracownika

Cech± zdalnej pracy w XXI w. jest jej wysoka wydajno¶æ, w niczym nieustêpuj±ca, a czasem nawet przekraczaj±ca tê znan± z korporacyjnych biur. Spe³nienie oczekiwañ przedsiêbiorców jest mo¿liwe dziêki zaawansowanym narzêdziom pracy mobilnej, w¶ród których najpopularniejsze s± smartfony i laptopy. Na popularno¶ci zyskuj± netbooki, dedykowane pracownikom czêsto pozostaj±cym poza biurem.
2010-06-24 10:00:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Premier - program dla przedsiêbiorstw coraz popularniejszy

Wiêkszo¶æ pieniêdzy, które zarabia Google pochodzi z reklam w wynikach wyszukiwania, ale dzia³ przedsiêbiorstw ma du¿e aspiracje. Aplikacja Google Apps Premier ma u³atwiæ wspó³pracê i komunikacjê w firmach poprzez po³±czenie e-maila, kalendarza, intranetu, forów dyskusyjnych i wspó³dzielenie wideo.
2010-06-18 10:54:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Biuro i firma za darmo

Organizacja pracy w przedsiêbiorstwie nie musi siê od razu wi±zaæ z wydatkami na oprogramowanie. Dostêpnych jest wiele aplikacji, które zrealizuj± ka¿de zadanie zupe³nie za darmo i nie gorzej od swoich komercyjnych odpowiedników
2010-06-18 10:25:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Us³ugi zarz±dzania systemami druku HP MPS

HP wprowadza do oferty us³ugi zarz±dzania systemami druku HP MPS (Managed Print Services) Smart Decision Suite oraz mobilne rozwi±zanie do druku HP ePrint Enterprise dla smartfonów RIM BlackBerry.
2010-06-17 09:23:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Spo³eczno¶ci: 5 najwa¿niejszych zagro¿eñ dla firm

Amerykañskie stowarzyszenie ISACA (Information Systems Audit and Control Association) opublikowa³o listê piêciu najwa¿niejszych zagro¿eñ informatycznych dla firm, zwi±zanych z wykorzystywaniem w korporacji serwisów spo³eczno¶ciowych. Znalaz³y siê na niej m.in. obni¿enie produktywno¶ci pracowników oraz z³o¶liwe oprogramowanie.
2010-06-15 14:24:17 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Malcolm Gladwell i historia badañ konsumenckich

Dzisiaj prezentujemy materia³ z archiwum TED - publicysta Malcolm Gladwell opowiada o badaniach marketingowych sosu do spaghetti. A¿ do lat 80. marketingowcy nie s³uchali czego chc± klienci.
2010-06-15 13:53:23 (¼ród³o: IDG.pl)

SOA: kolejny etap w zwi±zku IT i biznesu

Architektura SOA, to dzi¶ nie tylko dodatkowe narzêdzie pozwalaj±ce na integracjê ró¿nych systemów informatycznych. To tak¿e rozwi±zanie u³atwiaj±ce zaprowadzenie porz±dku w korporacyjnym ¶rodowisku aplikacyjnym.
2010-06-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Ka¿da komunikacja prowadzi do firmy

Dzisiejsze przedsiêbiorstwa potrzebuj± ró¿nych mediów komunikacji z klientami, ale nie mo¿na wdro¿yæ ka¿dego z kana³ów osobno. Aby odnie¶æ sukces, media musz± byæ zintegrowane - niestety bardzo ma³o firm realizuje to w praktyce.
2010-06-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

W³óczêga za systemem

Podczas migracji dane ulegaj± zniekszta³ceniu zazwyczaj nie z powodów technicznych, ale z braku zachowania powi±zañ logicznych miêdzy nimi, czyli zagubienia lub zniekszta³cenia informacji na poziomie metadanych.
2010-06-15 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Augmented reality ma siê rozwijaæ dziêki smartfonom

Firma Layar zajmuj±ca siê poszerzon± rzeczywisto¶ci± (ang. augmented reality) obchodzi pierwsz± rocznicê powstania. W planach jest uczynienie tego medium ³atwiejszym w u¿yciu.
2010-06-14 15:04:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Priorytety CIO: innowacje i oszczêdno¶ci

Pomimo sygna³ów o poprawie globalnej koniunktury w wielu organizacjach szykuj± siê kolejne ciêcia bud¿etów na IT. Z zagranicznych analiz wynika, ¿e ograniczenia ¶rodków spodziewa siê co trzeci szef ds. informatyki. W innych krajach odsetek ten jest nieco ni¿szy.
2010-06-11 12:39:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Dwa polskie miasta w czo³ówce najbezpieczniejszych o¶rodków outsourcingowych na ¶wiecie

W czo³ówce zestawienia najlepszych o¶rodków us³ug outsourcingu IT na ¶wiecie znalaz³y siê Warszawa i Kraków. W zestawieniu przygotowanym przez firmê Datamonitor Polskê nieznacznie wyprzedzaj± tylko Czechy.
2010-06-11 11:42:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Budowa Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej - na pocz±tku drogi

W czasie drugiego dnia konferencji "Wolno¶æ i bezpieczeñstwo" organizowanej przez Computerworld Marek Mizera z Narodowego Centrum Bezpieczeñstwa opowiada o budowie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Jeste¶my na pocz±tku drogi procesu budowy, a na horyzoncie ju¿ widaæ pewne problemy.
2010-06-11 10:18:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Budowa Narodowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej - na pocz±tku drogi

W czasie drugiego dnia konferencji "Wolno¶æ i bezpieczeñstwo" organizowanej przez Computerworld Marek Mizera z Rz±dowego Centrum Bezpieczeñstwa opowiada o budowie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Jeste¶my na pocz±tku drogi procesu budowy, a na horyzoncie ju¿ widaæ pewne problemy.
2010-06-11 10:18:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wypozycjonowaæ siê w LinkedIn?

Dla wielu firm rekrutacyjnych popularny biznesowy serwis spo³eczno¶ciowy LinkedIn jest tak naprawdê wyspecjalizowan± wyszukiwark± potencjalnych pracowników - na stronie mo¿na bowiem znale¼æ setki tysiêcy szczegó³owych profilów profesjonalistów z najró¿niejszych bran¿. Problem w tym, ¿e w takim t³umie trudno siê wyró¿niæ - na szczê¶cie jest kilka trików, dziêki którym mo¿na wypa¶æ lepiej w wynikach wyszukiwania w LinkedIn.
2010-06-11 08:17:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows Server czy Linux?

Dyskusje o tym, który system jest lepszy nadal wzbudzaj± emocje. Debaty s± gwa³towne, a opinie zazwyczaj skrajne. Jednak wed³ug g³ównego konsultanta SystemExpert, Phila Coxa, który du¿o czasu spêdzi³ zarówno z Windows, jak i Linuksem, argumentacja przemawiaj±ca za którym¶ z systemów operacyjnych jest najw³a¶ciwsza, je¿eli w kontek¶cie zadañ, które system ma wykonywaæ - uwzglêdnia siê czynniki, takie jak: koszt, wydajno¶æ, bezpieczeñstwo i u¿ytkowane aplikacje.
2010-06-10 10:07:22 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Barry Schwartz o paradoksie wyboru

TED to znane na ¶wiecie konferencje, na których prezentowane s± "idee warte rozprzestrzeniania" (ideas worth spreading). TED to skrót od "Technology, Entertainment, Design". I w³a¶nie te tematy s± poruszane podczas wyst±pieñ. Na polecanym przez nas filmie amerykañski psycholog Barry Schwartz mówi o tym, ¿e du¿y wybór wcale nie oznacza wolno¶ci.
2010-06-10 08:46:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Urz±dzenia apertOS - ochrona dla ma³ych i ¶rednich firm

Na rynku pojawi³a siê nowa polska firma, oferuj±ca ma³ym i ¶rednim przedsiêbiorstwom rozwi±zania do ochrony sieci informatycznych przed ró¿nego rodzaju zagro¿eniami. Za³o¿ona na pocz±tku 2010 r. apertOS ma w swojej ofercie kompleksowe rozwi±zania bezpieczeñstwa oparte na w³asnym oprogramowaniu, a w warstwie sprzêtowej - na serwerach produkowanych przez Action SA.
2010-06-09 12:08:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto zagra¿a bazom danych?

W ¶wiecie, w którym aplikacje biznesowe w zasadzie nie funkcjonuj± bez platformy bazodanowej, zabezpieczenie tej ostatniej staje siê coraz istotniejsze. Zw³aszcza ¿e w bazach przechowywane s± dane nie tylko kluczowe z punktu widzenia organizacji, ale tak¿e chronione prawem. Spróbujmy zatem dokonaæ przegl±du niektórych zagro¿eñ dla baz danych oraz mechanizmów mog±cych pomóc w ich ochronie.
2010-06-09 08:50:50 (¼ród³o: IDG.pl)

HP uniezale¿nia drukowanie od "peceta"

Koncern HP wprowadzi³ na rynek now± rodzinê drukarek - s± to urz±dzenia wyposa¿one w technologiê ePrint. Dziêki niej mo¿liwe bêdzie drukowanie dokumentów czy zdjêæ z pominiêciem komputera PC - wystarczy wys³aæ je do urz±dzenia... e-mailem (np. ze smartfona).
2010-06-08 10:30:58 (¼ród³o: IDG.pl)

UC Siemensa dla MSP

SEC (Siemens Enterprise Communications) poszerzy³ ofertê o OpenScape Office MX - rozwi±zanie typu UC (Unified Communications) przeznaczone dla firm z sektora MSP, bêd±ce nastêpc± HiPath OpenOffice ME.
2010-06-08 10:26:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Co trzeci wynik wyszukiwania jest zainfekowany

Wed³ug firmy Symantec co trzeci link w wynikach wyszukiwania jest zainfekowany. Firma odkry³a skalê zagro¿enia podczas dwutygodniowego badania: sprawdzono 100 najwy¿szych odpowiedzi na 300 najpopularniejszych zapytañ.
2010-06-08 09:51:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirtualizacja desktopów. Co tak naprawdê oznacza?

Wirtualizacja desktopów to ciekawy wynalazek. Nie tylko pamiêta stare, dobre czasy centralizowanych systemów klasy mainframe, ale te¿ ³±czy w sobie wspania³± tradycjê wolno¶ci u¿ytkownika, jak± zapewnia komputer stacjonarny.
2010-06-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Razem wspieraj± produkcjê i zarz±d

Dzia³alno¶æ Grupy EKA jest dowodem na to, ¿e bez dedykowanych narzêdzi IT trudno znie¶æ dynamiczny wzrost skali produkcji, a ERP w duecie z BI mo¿e byæ motorem dalszych wzrostów.
2010-06-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Efektywno¶æ IT niejedno ma imiê

Motywem przewodnim majowego spotkania Klubu CIO by³a efektywno¶æ wykorzystania zasobów informatycznych w firmach polskiego sektora finansowego.
2010-06-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec "starej" informatyki

O¶mioletnie komputery i serwery zostaj± wycofane, a wraz z nimi odchodzi ostatnia nuta romantyzmu w dziale IT. Po raz ostatni na naszych biurkach walaj± siê dyski, ta¶my, dyskietki. W pokoju panuje ogólny ba³agan zwany jeszcze kilka lat temu "klimatem". Przez te kilka lat zmieni³o siê niemal wszystko, pocz±wszy od sprzêtu, a skoñczywszy na ludziach zajmuj±cych siê ogólnie pojêt± informatyk±.
2010-06-08 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Chrome OS: system operacyjny, który mo¿e zmieniæ kszta³t rynku

Czy¿by nadchodzi³ kres panowania Windows na rynku systemów operacyjnych? Microsoft pewnie nie odda tak szybko pola, ale darmowy system operacyjny Chrome OS od Google mo¿e sporo zamieszaæ na rynku.
2010-06-07 11:12:08 (¼ród³o: IDG.pl)

SEM Standard 2010: tajniki dobrej umowy SEO/SEM

Umowa SEO/SEM - odpowiedzialno¶æ za rezultat czy staranno¶æ wykonawcy? - wywiad z Marcinem Serafinem, prawnikiem w Kancelarii Maruta i Wspólnicy.
2010-06-04 12:17:41 (¼ród³o: IDG.pl)

7 przydatnych trików negocjacyjnych

Miewasz problemy z przekonaniem do swoich racji wspó³pracowników lub kontrahentów? Zawodowi negocjatorzy z amerykañskiego Federalnego Biura ¦ledczego ju¿ dawno odkryli, ¿e jedn± z najwa¿niejszych metod negocjowania jest staranne ws³uchiwanie siê w to, co mówi rozmówca i odpowiednie podkre¶lanie zainteresowania jego s³owami. Oto siedem sztuczek, które u³atwi± ci zastosowanie tej taktyki w zawodowych sporach.
2010-06-04 08:59:45 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP: nowa strategia, nowe produkty

Firma odchodzi od monolitycznych systemów ERP. Inni producenci systemów biznesowych zrobili to jednak wcze¶niej. Gdzie wiêc tkwiæ ma przewaga firmy?
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Innowacje dla odwa¿nych

Na ¶wiecie w nowatorskie rozwi±zania inwestuj± g³ównie ma³e, m³ode firmy. To mo¿e byæ równie¿ szansa dla polskiej bran¿y IT. Do tego potrzebne s± jednak odpowiednie wzorce osobowe dla m³odzie¿y, edukacja nastawiona na propagowanie kultury przedsiêbiorczo¶ci i umiejêtno¶æ korzystania z dorobku nauki.
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Atuty m³odej organizacji

W jaki sposób IT mo¿e obni¿aæ koszty w³asne oraz koszty ca³ej firmy, pokazuje przyk³ad Liberty Direct.
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kiedy pozbyæ siê arkuszy Excela?

Choæ perspektywa wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do usprawnienia pracy jest kusz±ca, czêsto przynosi wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kiedy pozbyæ siê Excela?

Choæ perspektywa wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do usprawnienia pracy jest kusz±ca, czêsto przynosi wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
2010-06-01 00:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

10 niezbêdnych w podró¿y aplikacji dla BlackBerry

Je¶li korzystasz z urz±dzenia BlackBerry i du¿o podró¿ujesz, ten poradnik jest dla ciebie. Opisali¶my w nim 10 aplikacji (niektóre z nich s± darmowe), dziêki którym mo¿esz wygodnie planowaæ wyjazdy, kalkulowaæ wydatki, organizowaæ swój czas, pracowaæ i komunikowaæ siê ze wspó³pracownikami.
2010-05-31 09:38:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Blisko 60% CIO korzysta z przetwarzania w chmurze

Prawie 60% europejskich CIO korzysta z us³ug w chmurze, czasem nawet nie zdaj±c sobie z tego sprawy - wynika z badañ IDC. Us³ugi w modelu "cloud" rozpowszechni³y siê bardziej ni¿ tego oczekiwano.
2010-05-28 10:34:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Mened¿erowie IT stresuj± siê odzyskiwaniem utraconych danych

Dla ponad po³owy ankietowanych mened¿erów IT w sektorze M¦P perspektywa odzyskiwania danych jest stresuj±ca lub bardzo stresuj±ca. Powodem s± g³ównie nieefektywne polityki tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w wielu organizacjach, a tak¿e potencjalne skutki utraty danych dla efektywno¶ci i przychodów przedsiêbiorstwa.
2010-05-28 09:08:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wybraæ serwer do firmy?

W³asny serwer zapewni bezpieczeñstwo firmowych danych. Podpowiadamy jaki sprzêt wybraæ i jakie nowe technologie pomagaj± niezawodnie chroniæ firmowe zasoby.
2010-05-27 12:30:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport: bezpieczeñstwo procesów biznesowych

Autorzy raportu "Bezpieczeñstwo Procesów Biznesowych 2010" uwa¿aj±, ¿e polskie firmy s³abo radz± sobie z zarz±dzaniem ryzykiem nadu¿yæ. Raport przygotowa³a firma SEENDICO Doradcy, we wspó³pracy z BKK Inwest oraz Brokerzy i Konsultanci.
2010-05-27 11:17:30 (¼ród³o: IDG.pl)

10 najwa¿niejszych funkcji MS Office 2010

Najnowsza wersja pakietu MS Office na pierwszy rzut oka nie wydaje siê rewolucj± - wprowadzone z niej zmiany nie s± tak spektakularne, jak te, które pojawi³y siê w wydaniu 2007. Ale pierwsze wra¿enie mo¿e byæ myl±ce - bo w nowej wersji pakietu biurowego Microsoftu pojawi³o siê du¿o zupe³nie nowych, bardzo przydatnych dla u¿ytkowników korporacyjnych, funkcji. Oto 10 najwa¿niejszych.
2010-05-27 11:14:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Kopia zapasowa - ochrona przed katastrof±

Utrata danych mo¿e byæ powa¿nym problemem. Skasowana praca dyplomowa, brak dostêpu do wa¿nej korespondencji, zapomniane telefony. Zamiast odzyskiwaæ potrzebne informacje zadbaj o regularne tworzenie kopii zapasowych - to ³atwiejsze i mniej stresuj±ce.
2010-05-27 10:30:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Spo³eczno¶ciówki ujawnia³y dane swoich u¿ytkowników; Nasza-Klasa lepsza, bo przestrzega polskich przepisów?

Facebook, MySpace i kilka innych serwisów spo³eczno¶ciowych przesy³a³o do swoich reklamodawców prywatne dane swoich u¿ytkowników - dowiedzia³ siê WSJ.
2010-05-26 14:48:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Niepewno¶æ, wojskowe wychowanie a innowacyjno¶æ izraelskich firm

Jak dosz³o do tego, ¿e Izrael przyci±ga dwukrotnie wiêcej kapita³u inwestycyjnego na rozwój nowych przedsiêbiorstw ni¿ Stany Zjednoczone i trzydziestokrotnie wiêcej ni¿ Europa? Odpowied¼ mo¿na znale¼æ w ksi±¿ce Start-up Nation.
2010-05-25 14:21:53 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nastpnakomputery, oprogramowanie