hipermarkety Cyfrowy dom IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 Nastpna

DOBRY PRACOWNIK WANTED! - link sponsorowany

10 000 ofert pracy z kraju i z zagranicy! PRACA.IDG.PL . sprawd¼!
2008-05-17 00:00:57 (¼ród³o: IDG.pl)

AMD prezentuje nowe procesory

AMD wprowadzi³ do swojej ofert
2008-03-27 09:37:46 (¼ród³o: IDG.pl)

AMD prezentuje nowe procesory Phenom

AMD wprowadzi³ do swojej oferty nowe uk³ady Phenom, w¶ród których znajduj± siê czterordzeniowe procesory oraz pierwsze trzyrdzeniowe procesory przeznaczone dla komputerów desktop.
2008-03-27 09:37:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2008-03-27 09:37:46 (¼ród³o: IDG.pl)

"Diamentowa" p³yta MSI na nFor

W przysz³ym miesi±cu powinna t
2008-03-27 08:12:00 (¼ród³o: IDG.pl)

"Diamentowa" p³yta MSI na nForce 790i

W przysz³ym miesi±cu powinna trafiæ do sprzeda¿y nowa p³yta MSI z serii P7N - model oznaczeniu P7N2 Diamond. Urz±dzenie bazuje na chipsecie nForce 790i i przeznaczona jest do wspó³pracy z 45-nanometrowymi uk³adami Intela.
2008-03-27 08:12:00 (¼ród³o: IDG.pl)

"Diamentowa" p?yta MSI na nForce 790i

W przysz?ym miesi?cu powinna trafi? do sprzeda?y nowa p?yta MSI z serii P7N - model oznaczeniu P7N2 Diamond. Urz?dzenie bazuje na chipsecie nForce 790i i przeznaczona jest do wspó?pracy z 45-nanometrowymi uk?adami Intela.
2008-03-27 08:12:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyski SSD zamiast HDD? Seagate

Bill Watkins, prezes Seagate,
2008-03-26 21:08:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyski SSD zamiast HDD? Seagate ma kilka asów patentowych w rêkawie...

Bill Watkins, prezes Seagate, nie obawia siê, ¿e lada moment urz±dzenia SSD zast±pi± dyski twarde. Gdyby co¶ jednak mia³o pój¶æ nie po jego my¶li, ma w zanadrzu kilka patentów, które SSD najwyra¼niej ³amie...
2008-03-26 21:08:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyski SSD zamiast HDD? Seagate ma kilka asów patentowych w r?kawie...

Bill Watkins, prezes Seagate, nie obawia si?, ?e lada moment urz?dzenia SSD zast?pi? dyski twarde. Gdyby co? jednak mia?o pój?? nie po jego my?li, ma w zanadrzu kilka patentów, które SSD najwyra?niej ?amie...
2008-03-26 21:08:07 (¼ród³o: IDG.pl)

SSD od Super Talent - cienki,

Firma Super Talent przedstawi³
2008-03-26 14:29:23 (¼ród³o: IDG.pl)

SSD od Super Talent - cienki, ale pojemny

Firma Super Talent przedstawi³a nowy dysk typu SSD o pojemno¶ci 256 GB. Urz±dzenie - jak przekonuje producent - charakteryzuje siê najmniejsz± grubo¶ci± spo¶ród wszystkich podobnych rozwi±zañ dostêpnych na rynku.
2008-03-26 14:29:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe energooszczêdne Xeony Int

Intel przedstawi³ dwa nowe czt
2008-03-26 12:40:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe energooszczêdne Xeony Intela

Intel przedstawi³ dwa nowe czterordzeniowe procesory w wersji low-voltage. Mowa tu o 45-nanometrowych uk³adach z serii Xeon L5400, które znajd± zastosowanie w serwerach oraz stacjach roboczych.
2008-03-26 12:40:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe energooszcz?dne Xeony Intela

Intel przedstawi? dwa nowe czterordzeniowe procesory w wersji low-voltage. Mowa tu o 45-nanometrowych uk?adach z serii Xeon L5400, które znajd? zastosowanie w serwerach oraz stacjach roboczych.
2008-03-26 12:40:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilne projektory NEC-a

Firma NEC przedstawi³a dwa nowe przeno¶ne, przeznaczone dla biznesu projektory DLP - modele o oznaczeniach NP100 i NP200. Urz±dzenia pozwalaj± na wy¶wietlenie obrazu w rozdzielczo¶ci, odpowiednio, SVGA i XGA.
2008-03-26 11:36:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Graficzne monstrum Asusa z...

Firma Asus pracuje nad now± ka
2008-03-26 10:34:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Graficzne monstrum Asusa z... trzema GPU!

Firma Asus pracuje nad now± kartê graficzn± o nazwie EAH3850 Trinity - donosi serwis TCMagazine.com. Co ciekawe, urz±dzenie wyposa¿ono a¿ w trzy procesory graficzne RV670.
2008-03-26 10:34:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Acer szykuje siê na EeePC?

Serwis DigiTimes donosi, ¿e w maju br. mieæ bêdzie miejsce prezentacja nowego modelu taniego laptopa. Urz±dzenie sygnowane bêdzie mark± Acer - firma chce w ten sposób bezpo¶rednio konkurowaæ z Asusem i opracowanym przez niego tanim komputerem przeno¶nym EeePC.
2008-03-25 11:29:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Acer szykuje si? na EeePC?

Serwis DigiTimes donosi, ?e w maju br. mie? b?dzie miejsce prezentacja nowego modelu taniego laptopa. Urz?dzenie sygnowane b?dzie mark? Acer - firma chce w ten sposób bezpo?rednio konkurowa? z Asusem i opracowanym przez niego tanim komputerem przeno?nym EeePC.
2008-03-25 11:29:34 (¼ród³o: IDG.pl)

7200 obrotów w nowych 2,5-calo

Oferta koncernu Fujitsu powiêk
2008-03-25 09:37:44 (¼ród³o: IDG.pl)

7200 obrotów w nowych 2,5-calowych HDD Fujitsu

Oferta koncernu Fujitsu powiêkszy³a siê o now± seriê dysków twardych - MHZ2 BJ. Najwiêkszy z 2,5-calowych "twardzieli" oferuje 320 GB pojemno¶ci.
2008-03-25 09:37:44 (¼ród³o: IDG.pl)

LG: monitor na USB

Flatron LX206WU to najnowszy monitor LCD firmy LG. Urz±dzenie wyró¿nia siê na tle konkurencji mo¿liwo¶ci± pod³±czenia do komputera poprzez port USB.
2008-03-25 08:18:59 (¼ród³o: IDG.pl)

P5E64 WS Evolution - p³ytowa n

P5E64 WS Evolution to oznaczen
2008-03-23 10:46:30 (¼ród³o: IDG.pl)

P5E64 WS Evolution - p³ytowa nowo¶æ Asusa

P5E64 WS Evolution to oznaczenie najnowszej p³yty g³ównej Asusa, opartej na chipsecie Intel X48. Urz±dzenie - jak czytamy w informacji prasowej - "przeznaczone jest dla u¿ytkowników szukaj±cych wydajnych platform o szerokich mo¿liwo¶ciach rozbudowy z du¿± ilo¶ci± slotów rozszerzeñ".
2008-03-23 10:46:30 (¼ród³o: IDG.pl)

P5E64 WS Evolution - p?ytowa nowo?? Asusa

P5E64 WS Evolution to oznaczenie najnowszej p?yty g?ównej Asusa, opartej na chipsecie Intel X48. Urz?dzenie - jak czytamy w informacji prasowej - "przeznaczone jest dla u?ytkowników szukaj?cych wydajnych platform o szerokich mo?liwo?ciach rozbudowy z du?? ilo?ci? slotów rozszerze?".
2008-03-23 10:46:30 (¼ród³o: IDG.pl)

WD: Caviar o pojemno¶ci 640 GB

Firma WD przedstawi³a nowy dysk twardy z serii Caviar SE16 - model WD6400AAKS. W urz±dzeniu zastosowano dwa talerze o pojemno¶ci 320 GB ka¿dy.
2008-03-22 07:35:30 (¼ród³o: IDG.pl)

WD: Caviar o pojemno?ci 640 GB

Firma WD przedstawi?a nowy dysk twardy z serii Caviar SE16 - model WD6400AAKS. W urz?dzeniu zastosowano dwa talerze o pojemno?ci 320 GB ka?dy.
2008-03-22 07:35:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony - optymalizacja oprogramo

Koncern oferuje usuwanie oprog
2008-03-21 15:48:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony - optymalizacja oprogramowania za 150 dolarów

Koncern oferuje usuwanie oprogramowania w wersji trial z dysków notebooków zamówionych w modelu configure-to-order. Problem w tym, ¿e liczy sobie za to w sumie 150 dolarów.
2008-03-21 15:48:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Problemy z dyskami SSD w noteb

Amerykañski koncern zdementowa
2008-03-21 13:46:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Problemy z dyskami SSD w notebookach Della? Firma dementuje

Amerykañski koncern zdementowa³ informacje zawarte w raporcie firmy analitycznej Avian Securities, dotycz±ce rzekomych problemów z dyskami SSD w notebookach. Zdaniem analityków tego o¶rodka 20-30 % notebooków Della wyposa¿onych w takie dyski by³o zwracanych do producenta z powodu niezadowalaj±cej wydajno¶ci i awarii napêdów.
2008-03-21 13:46:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Playstation 3 - Blu-ray w

Jeszcze w tym miesi±cu u¿ytkow
2008-03-21 12:14:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony Playstation 3 - Blu-ray w wersji 2.0

Jeszcze w tym miesi±cu u¿ytkownicy konsoli Playstation 3 bêd± mogli skorzystaæ z nowego firmware w wersji 2.20. Dziêki niemu ich sprzêt bêdzie zgodny ze specyfikacj± Blu-ray Disc (BD) w wersji Profile 2.0.
2008-03-21 12:14:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Po³±czenie Wi-Fi o d³ugo¶ci 90

Intel zademonstrowa³ bezprzewo
2008-03-21 09:41:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Po³±czenie Wi-Fi o d³ugo¶ci 90 km

Intel zademonstrowa³ bezprzewodowe po³±czenie 802.11, które mo¿e transmitowaæ dane z szybko¶ci± 6 Mb/s na odleg³o¶æ do 90 kilometrów.
2008-03-21 09:41:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Po??czenie Wi-Fi o d?ugo?ci 90 km

Intel zademonstrowa? bezprzewodowe po??czenie 802.11, które mo?e transmitowa? dane z szybko?ci? 6 Mb/s na odleg?o?? do 90 kilometrów.
2008-03-21 09:41:46 (¼ród³o: IDG.pl)

NZXT Tempest - król przep³ywu

Tajwañska firma NZXT przedstaw
2008-03-21 08:58:35 (¼ród³o: IDG.pl)

NZXT Tempest - król przep³ywu powietrza

Tajwañska firma NZXT przedstawi³a now± obudowê o nazwie Tempest. Urz±dzenie, które jest okre¶lane przez producenta jako "król przep³ywu powietrza", wyposa¿ono a¿ w sze¶æ wentylatorów.
2008-03-21 08:58:35 (¼ród³o: IDG.pl)

NZXT Tempest - król przep?ywu powietrza

Tajwa?ska firma NZXT przedstawi?a now? obudow? o nazwie Tempest. Urz?dzenie, które jest okre?lane przez producenta jako "król przep?ywu powietrza", wyposa?ono a? w sze?? wentylatorów.
2008-03-21 08:58:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowo¶ci Sapphire pod AMD

Oferta firmy Sapphire Technology wzbogaci³a siê o dwie nowe p³yty g³ówne, przeznaczone do wspó³pracy z najnowszymi procesorami AMD. Mowa tu o modelach o oznaczeniach PI-AM2RS780G i PC-AM2RX780 - pierwszy wyposa¿ono w chipset AMD 780G, natomiast drugi - AMD 770.
2008-03-21 08:12:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowo?ci Sapphire pod AMD

Oferta firmy Sapphire Technology wzbogaci?a si? o dwie nowe p?yty g?ówne, przeznaczone do wspó?pracy z najnowszymi procesorami AMD. Mowa tu o modelach o oznaczeniach PI-AM2RS780G i PC-AM2RX780 - pierwszy wyposa?ono w chipset AMD 780G, natomiast drugi - AMD 770.
2008-03-21 08:12:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Tanie laptopy Intela w masowej

Koncern Intel poinformowa³, ¿e
2008-03-20 13:45:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Tanie laptopy Intela w masowej sprzeda¿y w Europie

Koncern Intel poinformowa³, ¿e produkowane przezeñ tanie laptopy Classmate PC wkrótce trafi± do sprzeda¿y w Europie i Ameryce Pó³nocnej. To do¶æ ciekawe doniesienie, zwa¿ywszy na fakt, ¿e Classmate PC by³ pocz±tkowo pozycjonowany jako laptop edukacyjny dla dzieci z najbiedniejszych regionów ¶wiata.
2008-03-20 13:45:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Tanie laptopy Intela w masowej sprzeda?y w Europie

Koncern Intel poinformowa?, ?e produkowane przeze? tanie laptopy Classmate PC wkrótce trafi? do sprzeda?y w Europie i Ameryce Pó?nocnej. To do?? ciekawe doniesienie, zwa?ywszy na fakt, ?e Classmate PC by? pocz?tkowo pozycjonowany jako laptop edukacyjny dla dzieci z najbiedniejszych regionów ?wiata.
2008-03-20 13:45:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe LCD Samsunga

Firma Samsung wprowadzi³a do sprzeda¿y cztery nowe monitory LCD z serii 53 - modele o oznaczeniach 953BW, 2053BW, 2253LW i 2253BW. Urz±dzenia wyposa¿ono w ekrany o przek±tnej wynosz±cej od 19 do 22 cali.
2008-03-12 14:32:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Panoramiczny LCD poprawia wyda

Naukowcy z amerykañskiego Uniw
2008-03-12 10:29:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Panoramiczny LCD poprawia wydajno¶æ

Naukowcy z amerykañskiego Uniwersytetu Utah opublikowali wyniki raportu "Productivity, Screens and Aspect Ratio", dotycz±cego wp³ywu parametrów monitora na wydajno¶æ pracowników.
2008-03-12 10:29:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Panoramiczny LCD poprawia wydajno??

Naukowcy z ameryka?skiego Uniwersytetu Utah opublikowali wyniki raportu "Productivity, Screens and Aspect Ratio", dotycz?cego wp?ywu parametrów monitora na wydajno?? pracowników.
2008-03-12 10:29:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Sanyo LP-XW60 - miniaturowy pr

Firma Sanyo zaprezentowa³a now
2008-03-12 08:44:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Sanyo LP-XW60 - miniaturowy projektor dla biur

Firma Sanyo zaprezentowa³a nowy projektor LCD o oznaczeniu LP-XW60, potrafi±cy wy¶wietliæ obraz w rozdzielczo¶ci 1024 x 768 pikseli. Producent twierdzi, ¿e jest to najmniejsze urz±dzenie tego typu dostêpne obecnie na rynku.
2008-03-12 08:44:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiele rdzeni - co dalej z nimi

Przedstawiciele najwa¿niejszyc
2008-03-11 20:44:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiele rdzeni - co dalej z nimi robiæ?

Przedstawiciele najwa¿niejszych firm z bran¿y elektronicznej - w tym AMD, IBM-a i Intela - debatowali niedawno nad przysz³o¶ci± procesorów wielordzeniowych. Okazuje siê, ¿e nikt do koñca nie wie, w któr± stronê powinien pój¶æ ich rozwój.
2008-03-11 20:44:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiele rdzeni - co dalej z nimi robi??

Przedstawiciele najwa?niejszych firm z bran?y elektronicznej - w tym AMD, IBM-a i Intela - debatowali niedawno nad przysz?o?ci? procesorów wielordzeniowych. Okazuje si?, ?e nikt do ko?ca nie wie, w któr? stron? powinien pój?? ich rozwój.
2008-03-11 20:44:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Mandriva Xtreme 2 na kluczu US

Mandriva Polska wyda³a wydanie
2008-03-11 16:04:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Mandriva Xtreme 2 na kluczu USB

Mandriva Polska wyda³a wydanie USB swojego czo³owego produktu komercyjnego. Mowa tu oczywi¶cie o systemie Mandriva Xtreme 2.
2008-03-11 16:04:09 (¼ród³o: IDG.pl)

LCD TV w kszta³cie damskiej to

Firma HANNSpree przedstawi³a b
2008-03-11 13:00:52 (¼ród³o: IDG.pl)

LCD TV w kszta³cie damskiej torebki

Firma HANNSpree przedstawi³a bardzo ciekawy przeno¶ny telewizor LCD - model HANNSMilano. Urz±dzenie wyró¿nia siê kszta³tem - przypomina bowiem... damsk± torebkê.
2008-03-11 13:00:52 (¼ród³o: IDG.pl)

LCD TV w kszta?cie damskiej torebki

Firma HANNSpree przedstawi?a bardzo ciekawy przeno?ny telewizor LCD - model HANNSMilano. Urz?dzenie wyró?nia si? kszta?tem - przypomina bowiem... damsk? torebk?.
2008-03-11 13:00:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Asus Xonar DX - karta d¼wiêko

Xonar DX to najnowsza karta d¼
2008-03-11 12:56:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Asus Xonar DX - karta d¼wiêkowa na PCI-Express

Xonar DX to najnowsza karta d¼wiêkowa firmy Asus. Urz±dzenie przeznaczone jest do monta¿u w slocie PCI-Express i ma stanowiæ alternatywê dla s³abych jako¶ciowo zintegrowanych uk³adów montowanych na p³ytach g³ównych. Producent deklaruje, ¿e nowo¶æ oferuje 35 razy lepsz± jako¶æ d¼wiêku (od kart zintegrowanych), ze wspó³czynnikiem SNR na poziomie 116 dB (uk³ady zintegrowane - SNR na poziomie 85 dB).
2008-03-11 12:56:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Asus Xonar DX - karta d?wi?kowa na PCI-Express

Xonar DX to najnowsza karta d?wi?kowa firmy Asus. Urz?dzenie przeznaczone jest do monta?u w slocie PCI-Express i ma stanowi? alternatyw? dla s?abych jako?ciowo zintegrowanych uk?adów montowanych na p?ytach g?ównych. Producent deklaruje, ?e nowo?? oferuje 35 razy lepsz? jako?? d?wi?ku (od kart zintegrowanych), ze wspó?czynnikiem SNR na poziomie 116 dB (uk?ady zintegrowane - SNR na poziomie 85 dB).
2008-03-11 12:56:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Kamera wszystkowidz±ca

Brytyjska firma ThruVision opracowa³a model kamery zdolnej do prze¶wietlania noszonego przez cz³owieka ubrania celem wykrywania przenoszonych przez niego niebezpiecznych przedmiotów, np. broni czy materia³ów wybuchowych. Urz±dzenie o oznaczeniu T5000 mo¿e stanowiæ prze³om w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego.
2008-03-11 11:05:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Kamera wszystkowidz?ca

Brytyjska firma ThruVision opracowa?a model kamery zdolnej do prze?wietlania noszonego przez cz?owieka ubrania celem wykrywania przenoszonych przez niego niebezpiecznych przedmiotów, np. broni czy materia?ów wybuchowych. Urz?dzenie o oznaczeniu T5000 mo?e stanowi? prze?om w dziedzinie bezpiecze?stwa publicznego.
2008-03-11 11:05:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Zestaw s³uchawkowy Bluetooth w

Zdarzy³o ci siê, ¿e telefon za
2008-03-10 18:21:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Zestaw s³uchawkowy Bluetooth w... poduszce

Zdarzy³o ci siê, ¿e telefon zacz±³ dzwoniæ minutê po tym, jak wygodnie roz³o¿y³e¶ siê na kanapie? Zdenerwowa³o ciê to? W takim razie koniecznie zainteresuj siê poduszk± ze zintegrowanym zestawem s³uchawkowym Bluetooth.
2008-03-10 18:21:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Zestaw s?uchawkowy Bluetooth w... poduszce

Zdarzy?o ci si?, ?e telefon zacz?? dzwoni? minut? po tym, jak wygodnie roz?o?y?e? si? na kanapie? Zdenerwowa?o ci? to? W takim razie koniecznie zainteresuj si? poduszk? ze zintegrowanym zestawem s?uchawkowym Bluetooth.
2008-03-10 18:21:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Toshiba: Full HD na 32 calach

REGZA 32C3800 to kolejny przedstawiciel ciek³okrystalicznych telewizorów firmy Toshiba potrafi±cy wy¶wietliæ obraz w rozdzielczo¶ci Full HD. Co ciekawe, urz±dzenie dysponuje niewielkim, 32-calowym ekranem.
2008-03-03 13:54:55 (¼ród³o: IDG.pl)

"Atomowe" procesory Intela

Koncern Intel oficjalnie przedstawi³ now± markê procesorów, przeznaczonych dla komputerów "ultramobilnych". Przedstawiciele firmy poinformowali, ¿e CPU znane obecnie pod roboczymi nazwami Silverthorne oraz Diamondville oficjalnie nazywaæ siê bêd± Atom. Co wiêcej - platforma znana dzi¶ jako Menlow na rynku pojawi siê jako Centrino Atom.
2008-03-03 09:57:00 (¼ród³o: IDG.pl)

MSI: aktywne ch³odzenie bez pr±du

Air Power Cooler to najnowszy aktywny system ch³odzenia chipsetu, który zostanie zaprezentowany przez firmê MSI na zbli¿aj±cych siê targach CeBIT. Jest to bardzo interesuj±ce rozwi±zanie, które, co ciekawe, nie wymagaja pod³±czenia do pr±du - do zasilania wykorzystuje ono energiê ciepln±.
2008-03-03 08:11:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolizje czarnych dziur na... PS3

Gaurav Khanna jest w³a¶cicielem 16 konsoli PlayStation 3 - jednak zamiast wykorzystaæ je w celach czysto rozrywkowych, postanowi³ po³±czyæ je i... symulowaæ kolizje czarnych dziur. Khanna jest astrofizykiem na University of Massachusetts. Z PS3 zbudowa³ on superkomputer, który zajmuje siê obliczaniem w³a¶ciwo¶ci fal grawitacyjnych powstaj±cych po zderzeniu czarnych dziur.
2008-03-01 09:22:05 (¼ród³o: IDG.pl)

I-G31 - bud¿etowa p³yta Abita

I-G31 to oznaczenie nowej bud¿etowej p³yty Abita. Urz±dzenie dysponuje miêdzy innymi zintegrowanym uk³adem graficznym Graphics Media Accelerator (Intel GMA 3100).
2008-03-01 08:11:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe telewizory LCD Toshiby

Toshiba zaprezentowa³a dwie nowe linie telewizorów LCD REGZA o oznaczeniach CV i XV. Obie sk³adaj± siê z urz±dzeñ o przek±tnej wynosz±cej 32, 37 i 42 cale.
2008-02-25 10:43:21 (¼ród³o: IDG.pl)

OCZ: Nowe zestawy Dual Channel DDR3

Oferta firmy OCZ Technology Group poszerzy³a siê o dwa nowe zestawy Dual Channel korzystajace z pamiêci PC3-10666 Reaper HPC. Pierwszy - OCZ3RPR13332GK - sk³ada siê z dwóch ko¶ci 1-gigabajtowych, natomiast drugi - OCZ3RPR13334GK - oferuje ³±cznie 4 GB pojemno¶ci (2 x 2048 MB).
2008-02-23 09:39:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Quadro FX 3600M, czyli grafika dla in¿yniera

Wraz z przedstawion± wczoraj kart± GeForce 9600 GT, Nvidia zaprezentowa³a równie¿ rozwi±zanie dla komputerów przeno¶nych. Mowa tu o przeznaczonej do profesjonalnych zastosowañ karcie Quadro FX 3600M.
2008-02-22 15:04:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Toshiba: TV z w³ókna wêglowego

Toshiba przedstawi³a specjaln± wersjê telewizora LCD z rodziny REGZA - urz±dzenie wyró¿niaj siê na tle konkurencji materia³em zastosowanym do produkcji obudowy. Zosta³a ona bowiem wykonana z... w³ókna wêglowego.
2008-02-22 13:35:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft zapoluje na pirackie Visty?

W przysz³ym tygodniu Microsoft zamierza udostêpniæ nowe uaktualnienie dla systemu Windows Vista. Jego zadaniem bêdzie okre¶lenie, czy dana kopia OS-u jest legalna (poprzez sprawdzenie, czy zastosowano w nim jedn± z dwóch popularnych metod "zalegalizowania" systemu). Zidentyfikowane w ten sposób pirackie Visty maj± zostaæ zablokowane po zainstalowaniu w nich SP1.
2008-02-22 10:34:08 (¼ród³o: IDG.pl)

XiR-2300/XiR-3500 - holenderskie ch³odzenie CPU

Oferta holenderskiej firmy Nexus wzbogaci³a siê o dwa nowe systemy ch³odzenia CPU - modele XiR-2300 i XiR-3500. Urz±dzenia przeznaczone s± do wspó³pracy z procesorami Intela oraz uk³adami AMD.
2008-02-11 08:22:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Kino domowe za 6 milionów. Dolarów

Jeremy Kipnis to ma³o znany amerykañski muzyk. Jednak jego niewielka popularno¶æ najwyra¼niej nie przeszkadza mu w zdobywaniu gigantycznych sum pieniêdzy - i w wydawaniu ich na zestawy kina domowego.
2008-02-10 11:15:23 (¼ród³o: IDG.pl)

IARPA ostrzega przed terrorystami w Second Life

Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) - za³o¿ona niedawno agenda nale¿±ca do wywiadowczej spo³eczno¶ci rz±du USA - ostrzega przed ryzykiem, jakie nios± ¶wiaty wirtualne. Zdaniem jej przedstawicieli gry takie jak Second Life daj± organizacjom terrorystycznym szansê na wymianê informacji i pomys³ów.
2008-02-09 09:24:04 (¼ród³o: IDG.pl)

OCZ: czarny zestaw DDR2 Dual Channel

Oferta firmy OCZ Technology Group poszerzy³a siê o nowy zestaw pamiêci DDR2 - PC2-8500 Reaper HPC 4GB Edition. Wchodz±ce w jego sk³ad modu³y pracuj± z czêstotliwo¶ci± 1066 MHz i korzystaj± z czarnych p³ytek PCB.
2008-02-08 15:32:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Toshiba stawia na pamiêci NAND

Toshiba planuje budowê nowej fabryki uk³adów NAND. Dziêki tej inwestycji gigant bêdzie móg³ produkowaæ 200 000 wafli krzemowych miesiêcznie.
2008-02-08 14:13:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Cyfrowa ramka z dwoma wy¶wietlaczami

PF-E700 to oznaczenie nowej cyfrowej ramki firmy Mustek. Urz±dzenie wyposa¿ono w dwa wy¶wietlacze - wiêkszy prezentuje zdjêcia, natomiast mniejszy przekazuje informacje takie jak aktualna godzina czy te¿ temperatura powietrza.
2008-02-08 10:55:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy projektor HD od Acera

Acer szykuje do premiery rynkowej nowy projektor o oznaczeniu H5350. Urz±dzenie przeznaczone bêdzie na rynek entry-level i ma pozwalaæ na prezentowanie obrazu w rozdzielczo¶ci 1280 x 720 pikseli.
2008-02-08 09:49:09 (¼ród³o: IDG.pl)

NEC: nowe monitory z linii AccuSync

Firma NEC wzbogaci³a swoj± ofertê o trzy nowe monitory z linii AccuSync. Modele ASLCD224WXM, ASLCD194WXM i ASLCD174WXM oferuj± ekrany o przek±tnej wynosz±cej 22, 19 i 17 cali.
2008-02-05 15:50:18 (¼ród³o: IDG.pl)

NEC u³atwia migracjê z Visty do XP

Firma NEC Computer udostêpni³a narzêdzie, które u³atwia u¿ytkownikom szybkie zast±pienie Windows Vista Business (preinstalowanego w nowych komputerach) systemem Windows XP Professional.
2008-02-05 11:27:59 (¼ród³o: IDG.pl)

P³yty Asusa na nForce 790i

W Sieci pojawi³y siê informacje na temat maj±cych siê wkrótce pojawiæ na rynku nowych p³yt g³ównych Asusa z serii Striker II. Modele Striker II Extreme i II NSE bêd± korzysta³y z chipsetów nForce 790i Ultra SLI i nForce 790i SLI.
2008-02-05 08:43:57 (¼ród³o: IDG.pl)

KF510 - nowa lustrzana komórka LG

Na maj±cym siê odbyæ w Barcelonie (11-14 lutego) kongresie GSMA Mobile World Congress 2008 firma LG poka¿e swój najnowszy telefon komórkowy o oznaczeniu KF510. Urz±dzenie charakteryzuje siê niewielk± grubo¶ci± i oferuje znany z modelu Shine lustrzany wy¶wietlacz.
2008-02-05 08:12:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony A300 i A350 - Alphy z podgl±dem na ¿ywo

Kilka tygodni temu Sony zaprezentowa³o nastêpcê swojej pierwszej lustrzanki - model A200. Wydawa³o siê, ¿e to koniec nowo¶ci w tej grupie produktów. Okaza³o siê, ¿e koncern przyjemno¶ci dozowa³ i ma siê jeszcze czym pochwaliæ. Na PMA og³oszono dwie kolejne nowe lustrzanki, tym razem nieco wy¿szej klasy - modele oznaczone jako A300 i A350. Aparaty zosta³y wyposa¿one w system podgl±du na ¿ywo oraz odchylany ekran LCD.
2008-02-04 22:53:59 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBook Air wyznaczy trendy

Producenci notebooków zaczn± wkrótce stosowaæ w swoich maszynach procesory specjalnie przygotowane przez Intela na potrzeby MacBooka Air, twierdz± ¼ród³a zbli¿one do koncernu Intel.
2008-02-04 14:11:17 (¼ród³o: IDG.pl)

DV-5000G - multimedialny kombajn

AgfaPhoto DV-5000G to najnowszy produkt niemieckiej firmy Plawa-feinwerktechnik. Urz±dzenie mo¿e siê pochwaliæ wieloma funkcjami - mo¿e ono pe³niæ funkcje kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego, odtwarzacza audio i wideo, kamery internetowej oraz konsoli do gier.
2008-02-04 13:53:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Asus: p³yty obs³uguj±ce FSB 1600 MHz

Firma Asus przedstawi³a listê p³yt g³ównych obs³uguj±cych procesory Intela z FSB 1600 MHz. Na razie nie ma w¶ród nich modeli korzystaj±cych z uk³adów nForce 780i oraz X48.
2008-02-04 08:52:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Biznesowe 52 cale LCD od Sony

Firma Sony przedstawi³a nowy monitor LCD o 52-calowej przek±tnej. Model GXD-L52H1 przeznaczony jest g³ównie do zastosowania w nowoczesnych systemach reklamowych i oferuje mo¿liwo¶æ prezentacji materia³ów w jako¶ci Full HD.
2008-02-02 08:28:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Najdro¿sza komórka na ¶wiecie - Le Million

Chcesz mieæ naprawdê przyci±gaj±cy wzrok telefon komórkowy? To przestañ my¶leæ o HTC TyTN II, Nokii 8600 Luna czy Nokii N95. Oto urz±dzenie, obok którego ¿aden kolega z bloku nie przejdzie obojêtnie: Le Million.
2008-02-01 16:59:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Ricoh prezentuje kolejne "wo³y robocze"

Firma Ricoh poinformowa³a o wprowadzeniu na polski rynek nowych wielozadaniowych, spersonalizowanych urz±dzeñ wielofunkcyjnych - Aficio MP 4000/MP 4000B oraz Aficio MP 5000/MP 5000B. Nowo¶ci - jak czytamy w informacji prasowej - "zosta³y zaprojektowane g³ównie z my¶l± o podniesieniu produktywno¶ci biura".
2008-02-01 15:32:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Pojemne karty SDHC od SanDiska

Firma SanDisk Corporation przedstawi³a trzy nowe karty pamiêci SDHC z linii SanDisk Ultra II. Oferuj± one u¿ytkownikowi mo¿liwo¶æ zmagazynowania 8 GB, 16 GB i 32 GB danych.
2008-02-01 12:29:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Alienware: 4 TB na domowe multimedia

Firma Alienware zaprezentowa³a urz±dzenie o nazwie High Definition Media Server, czyli domowy serwer multimedialny. Nowo¶æ wyposa¿ona jest a¿ w 4 terabajty przestrzeni dyskowej - przedstawiciele firmy mówi±, ¿e zadaniem urz±dzenia jest po³±czenie w jeden system wszystkich zasobów multimedialnych.
2008-02-01 11:22:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Pirate Bay - s± oficjalne zarzuty

Czterej Szwedzi, prowadz±cy s³ynny serwis torrentowy The Pirate Bay zostali oficjalnie oskar¿eni przez szwedzki wymiar sprawiedliwo¶ci o udzia³ w grupie przestêpczej, której celem jest ³amanie praw autorskich. Mimo to "Piracka Zatoka" na razie wci±¿ dzia³a.
2008-02-01 10:04:07 (¼ród³o: IDG.pl)

BenQ zleca produkcjê notebooków Asusowi

BenQ zamierza zleciæ produkcjê swoich Joybooków zale¿nej od Asusa firmie Pegatron Technology - donosi serwis DigiTimes.com. Pierwsze notebooki powsta³e na bazie porozumienia pojawi± siê na rynku w marcu.
2008-02-01 08:21:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Biostar: nowo¶c z Hybrid SLI

GF8200 M2+ to najnowsza p³yta g³ówna, która pojawi³a siê w oferuje firmy Biostar. Urz±dzenie, które przeznaczone jest do wspó³pracy z procesorami AMD, wspiera technologie HybridPower i GeForce Boost.
2008-01-30 15:40:04 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 Nastpnakomputery, oprogramowanie