hipermarkety Artyku³y - PC World

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nastpna

Programy do diagnostyki komputera

Narzêdzia do identyfikacji podzespo³ów komputera pomagaj± w samodzielnym rozwi±zywaniu problemów ze sprzêtem. Przetestowali¶my osiem aplikacji do diagnostyki oraz monitorowania stacji roboczych i notebooków. Sprawd¼, która sprawdzi siê w zastosowaniach domowych, a która bêdzie niezast±piona w serwisie komputerowym Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 12:48:45 (¼ród³o: IDG.pl)

P³atnik ZUS w praktyce

P³atnik ZUS to narzêdzie obecne w ka¿dej firmie. Jego obs³uga nie nale¿y do najprostszych ale dziêki naszym wskazówkom pokonasz wszystkie przeszkody, jakie postawi ci na drodze. Zobacz, jak stawiaæ pierwsze kroki w programie do rozliczania sk³adek. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 12:24:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-07-19 12:24:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Kopia danych systemowych

Kopie zapasowe potrafi± czasami uratowaæ z powa¿nych k³opotów. To czêsto jedyne ¼ród³o informacji, które uleg³y zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowuj±cego je no¶nika. Zobacz, jak tworzyæ kopiê danych systemowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 12:08:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Archiwa RAR

Kopie zapasowe potrafi± czasami uratowaæ z powa¿nych k³opotów. To czêsto jedyne ¼ród³o informacji, które uleg³y zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowuj±cego je no¶nika. Poznaj tajniki tworzenia archiwów RAR. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 12:04:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Archiwum maili Outlooka 2010

Kopie zapasowe potrafi± czasami uratowaæ z powa¿nych k³opotów. To czêsto jedyne ¼ród³o informacji, które uleg³y zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowuj±cego je no¶nika. Zobacz, jak tworzyæ archiwum maili Outlooka 2010. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 11:58:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Archiwizacja danych z przegl±darek

Kopie zapasowe potrafi± czasami uratowaæ z powa¿nych k³opotów. To czêsto jedyne ¼ród³o informacji, które uleg³y zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowuj±cego je no¶nika. Zobacz, jak archiwizowaæ przegl±darki. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 11:51:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Kopia licencji Windows 7

Kopie zapasowe potrafi± czasami uratowaæ z powa¿nych k³opotów. To czêsto jedyne ¼ród³o informacji, które uleg³y zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowuj±cego je no¶nika. Zobacz, jak zabezpieczyæ kopie licencji Windows 7. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 11:43:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Backup w chmurze

Kopie zapasowe potrafi± czasami uratowaæ z powa¿nych k³opotów. To czêsto jedyne ¼ród³o informacji, które uleg³y zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowuj±cego je no¶nika. Zobacz, jak szybko archiwizowaæ dane w chmurze. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-19 11:34:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Trzeci wymiar zdjêcia

Czy nie marzy³e¶ kiedy¶, by samemu wykonywaæ trójwymiarowe zdjêcia? Nie jest to tak skomplikowane jak mog³oby siê wydawaæ. Wystarczy przygotowaæ odpowiednie ujêcia u¿yæ specjalistycznego oprogramowania. Poka¿emy ci, jak wygenerowaæ przestrzenne efekty na fotografiach Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-17 17:38:25 (¼ród³o: IDG.pl)

E-mail na USB

Je¿eli chcia³by¶ mieæ zawarto¶æ swojej skrzynki pocztowej zawsze przy sobie i nie obawiaæ siê o utratê informacji podczas ¶ci±gania e-maili na publicznych komputerach skorzystaj z przeno¶nych programów pocztowych. Pokazujemy, jak konfigurowaæ i u¿ywaæ klientów e-mail, które nie wymagaj± instalacji w systemie operacyjnym Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-09 16:41:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Gie³da na pulpicie

Excel potrafi bezb³êdnie liczyæ, formatowaæ dane, pobieraæ je z Internetu. Wykorzystamy te funkcje do stworzenia arkusza inwestycji gie³dowych. Pozwoli on kontrolowaæ inwestycje i reagowaæ na zmieniaj±ce siê warunki. Do pracy zaprzêgniemy równie¿ makra Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-27 14:54:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Cyfrówka na ka¿d± okazjê. Zobacz, jaki kompakt wybraæ

Jak wybraæ model aparatu, z którego bêdziemy zadowoleni? PC World radzi, na co zwracaæ szczególn± uwagê, kupuj±c cyfrówkê, i które jej parametry s± rzeczywi¶cie istotne. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 16:31:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows PE - p³yta ratunkowa dla twojego systemu

Masz k³opoty z uruchomieniem systemu operacyjnego? Potrzebujesz narzêdzi do diagnostyki i naprawy Windows? Przygotuj sobie Windows PE - system, który startuje z CD lub napêdu USB.
2011-04-21 19:57:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Twoja tarcza antyszpiegowska w 6 krokach

System Windows i zainstalowane w nim programy wysy³aj± bez pytania dane z twojego komputera do Internetu. Tak¿e ciekawskim kolegom w pracy i wspó³u¿ytkownikom swojego peceta zdradzasz wiele szczegó³ów o swoich komputerowych przyzwyczajeniach. Zastosuj siê do wskazówek tego poradnika, aby unikaæ pozostawiania ¶ladów.
2011-04-20 20:06:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Antywirus na 2011 rok. Lepszy p³atny czy darmowy?

Porównali¶my komercyjne programy antywirusowe - G Data Antivirus i Norton Antivirus - z najlepszymi darmowymi antywirusami: avast!, AVG, Avira, Comodo Antivirus oraz Microsoft Security Essentials.
2011-04-19 12:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Test us³ug hostingowych. Sprawd¼, gdzie za³o¿yæ stronê

Komercyjny pakiet us³ug hostingowych to koszt 100 - 1000 z³ rocznie. Za tê kwotê otrzymamy miejsce na stronê internetow±, zestaw skrzynek poczty elektronicznej oraz mo¿liwo¶æ rejestracji w³asnej domeny. Sprawdzili¶my, jak± ofertê na rok 2011 przygotowali najwiêksi dostawcy hostingu w Polsce.
2011-04-18 12:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zarabiaæ na wideo w YouTube

Od kiedy serwis YouTube uruchomi³ w Polsce program partnerski dla twórców wideo, ka¿dy mo¿e spróbowaæ swoich si³ jako gwiazda Internetu i inkasowaæ zysk z publikowanych w trakcie filmów reklam. Dowiedz siê, jak to zrobiæ oraz jak na swoich filmach wideo zarabiaj± internauci z innych krajów.
2011-04-15 19:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Tabele przestawne w Excelu 2010

Tabele przestawne w Excelu - to sformu³owanie tylko z pozoru brzmi gro¼nie i nieprzyja¼nie. Nasze porady pozwol± ci przezwyciê¿yæ obawy zwi±zane z korzystaniem z funkcji tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym Microsoftu.
2011-04-14 18:55:36 (¼ród³o: IDG.pl)

RapidShare za darmo i bez limitów

Tylko w PC World - darmowy kod dostêpu do RapidShare, najwiêkszego na ¶wiecie serwisu wymiany plików - równowarto¶æ 52 GB downloadu gratis! Dodatkowo 50 GB uploadu. Dziêki kuponowi mo¿esz korzystaæ z RapidShare bezp³atnie przez 60 dni.
2011-04-13 11:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak dodaæ certyfikat SSL do swojej strony

Je¿eli chcesz udostêpniæ u¿ytkownikom swojej strony po³±czenie szyfrowane SSL, musisz zaopatrzyæ siê w certyfikat SSL i poprawnie zainstalowaæ go na serwerze. Z tego artyku³u dowiesz siê, jak dodaæ szyfrowanie SSL do panelu administracyjnego blogu dzia³aj±cego w oparciu o oprogramowanie WordPress.
2011-04-12 14:29:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilny Internet - porównanie ofert

Zastanawiasz siê nad wyborem oferty mobilnego dostêpu do Internetu? Zobacz, które z dostêpnych na rynku us³ug s± najbardziej warte zainteresowania!
2011-04-11 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zaawansowane funkcje Dokumentów Google

Dokumenty Google - bezp³atny pakiet biurowy dzia³aj±cy w oknie przegl±darki internetowej - z pozoru s± proste w u¿yciu, zawieraj± jednak wiele dodatkowych funkcji, których nie powstydzi³aby siê komercyjna konkurencja.
2011-04-08 11:00:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Hacktywizm, czyli bunt internautów

Poirytowane masy internautów s± w stanie roz³o¿yæ firmow± infrastrukturê, oczerniæ firmê w Internecie i rozpowszechniæ poufne informacje. Witajcie w erze hacktywizmu.
2011-04-06 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook, najwiêkszy zdrajca ¶wiata

Nie trzeba byæ wysoko wyspecjalizowanym szpiegiem, aby za po¶rednictwem serwisów spo³eczno¶ciowych prze¶wietliæ prywatne ¿ycie znajomych. Wystarczy tylko wiedzieæ, na jakie informacje nale¿y zwracaæ uwagê, a nastêpnie z³o¿yæ elementy uk³adanki w ca³o¶æ. Pokazujemy, krok po kroku, jak to zrobiæ, i doradzamy, jak siê przed takim postêpowaniem broniæ.
2011-04-04 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

45 trików oszczêdzaj±cych twój czas

Nie pozwól, by Windows i Office marnowa³y twój cenny czas - to ty masz rz±dziæ komputerem, a nie odwrotnie. Dziêki naszym poradom twój pecet bêdzie szybciej wykonywa³ codzienne, rutynowe czynno¶ci, a ty zwiêkszysz swoj± efektywno¶æ.
2011-04-01 17:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

eDeklaracje - jak rozliczyæ podatki przez Internet

Je¿eli masz k³opoty w rozliczeniem podatku skorzystaj z dobrego programu komputerowego. Pokazujemy, jak korzystaæ z najpopularniejszych aplikacji, jak wype³niaæ druki i jak przesy³aæ je do urzêdu drog± elektroniczn±. W tej czê¶ci zajmiemy siê rozliczeniem przez Internet za pomoc± narzêdzia eDeklaracje
2011-03-30 14:00:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak odzyskaæ skasowany plik

Skasowanie b±d¼ uszkodzenie wa¿nego pliku nie oznacza od razu tragedii. Utracone dokumenty mo¿na bardzo czêsto przywróciæ. Nale¿y tylko wiedzieæ, w jaki sposób u¿yæ odpowiednich programów do odzyskiwania danych.
2011-03-29 14:40:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Elfin Jupiter - wype³nianie PIT dla opornych

Je¿eli wype³nianie formularzy rozliczeniowych sprawia ci k³opot u¿yj programu Elfin Jupiter.
2011-03-28 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zasilacze awaryjne. Czy warto korzystaæ z UPS?

Na wypadek awarii publicznej elektrowni warto mieæ w zapasie w³asn±. Tê rolê odgrywaj± zasilacze awaryjne. Jak funkcjonuj± i ile naprawdê s± warte, dowiesz siê z naszego testu.
2011-03-26 17:04:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wype³niæ rozliczenie za pomoc± PITy 2010

Je¿eli masz k³opoty w rozliczeniem podatku skorzystaj z dobrego programu komputerowego. Pokazujemy, jak korzystaæ z najpopularniejszych aplikacji, jak wype³niaæ druki i jak przesy³aæ je do urzêdu drog± elektroniczn±. Na pierwszy ogieñ bierzemy PITy 2010
2011-03-25 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Tajna centrala bezpieczeñstwa Windows

Niemal ka¿dy komputer z systemem Windows ma nieprawid³owo skonfigurowane zabezpieczenia. Sprawd¼ ustawienia swojego systemu. Wraz z Microsoftem pomo¿emy dostaæ siê do wszystkich, a przede wszystkim do ukrytych parametrów ochrony.
2011-03-22 14:27:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Richard Stallman: "Oprogramowanie powinno szanowaæ nasz± wolno¶æ"

Niekórzy ludzie nigdy nie zrezygnuj± z wygód korzystania z Windows czy Mac OS X by przej¶æ na wolne oprogramowanie - mówi Richard Stallman, ikona ruchu wolnego oprogramowania. "Ja jestem gotów pracowaæ przez d³ugie lata, aby unikn±æ zamkniêtego oprogramowania w moim komputerze".
2011-03-21 12:56:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Top 10 myszy do gier w te¶cie PC World

Je¿eli chcesz skutecznie eliminowaæ wirtualnych przeciwników, musisz zainwestowaæ w specjaln± mysz do gier. Przetestowali¶my 15 myszy dla graczy, w tym najnowsze, ultranowoczesne modele takich firm, jak Logitech, Saitek i Razer.
2011-03-18 12:02:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepszy projektor do kina domowego i biura

Od czasu naszego ostatniego testu projektorów do kina domowego i biura wprowadzono na rynek kilkadziesi±t nowych modeli o najró¿niejszym przeznaczeniu i w ró¿nych kategoriach cenowych. Opisujemy, testujemy, porównujemy i oceniamy najlepsze z nich.
2011-03-16 16:08:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepsze p³yty g³ówne dla procesorów Intel Sandy Bridge (LGA 1155)

Wraz z nowymi procesorami Intela z serii Sandy Bridge pojawi³ siê ca³y zestaw przeznaczonych do nich p³yt g³ównych. Sprawdzili¶my, które z nich warto kupiæ.
2011-03-14 11:29:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Tablet, twój nastêpny komputer

Tablety w Polsce bardzo powoli zdobywaj± rynek i uznanie u¿ytkowników. Czy warto je mieæ? Jakie walory u¿ytkowe oferuj±? W czym s± lepsze od smartfonów? Czy mog± rywalizowaæ z netbookami?
2011-03-11 12:48:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Sekrety ekranów dotykowych

Ekrany dotykowe oferuj± niezwykle wygodny i naturalny sposób sterowania, który na naszych oczach opanowuje rynek. Poznaj tajniki konstrukcji, zalety i wady ekranów pojemno¶ciowych i oporowych.
2011-03-10 16:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak skasowaæ plik, by nikt nie móg³ go odczytaæ

Przetestowali¶my 9 komercyjnych i bezp³atnych programów do bezpowrotnego kasowania danych. Sprawd¼, który bêdzie dla ciebie najlepszy.
2011-03-09 10:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Fusion, czyli spe³nione obietnice AMD

Po kilku latach zapowiedzi AMD wprowadza na rynek platformê Fusion. Pierwsze testy wykazuj±, ¿e warto by³o na ni± czekaæ. Sprawdzili¶my, jakie oferuje mo¿liwo¶ci, wydajno¶æ i energooszczêdno¶æ, a uzyskane wyniki porównali¶my z analogiczn± platform± Intela.
2011-03-04 12:16:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Jaki procesor do netbooka?

Jako jedni z pierwszych publikujemy testy pierwszego netbooka z now± platform± AMD Brazos, a to przecie¿ doskona³a okazja do porównania mo¿liwo¶ci uk³adów AMD APU do procesorów Intel Atom.
2011-02-28 15:00:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Sieæ domowa, czê¶æ II - konfiguracja w Windows XP, udostêpnianie plików

Masz w domu dwa lub kilka komputerów? Po³±cz je ze sob±, by korzystaæ z szybkiej i bezpiecznej wymiany plików. Obja¶niamy, jak za³o¿yæ tak± domow± sieæ w Windows XP.
2011-02-27 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zbudowaæ i skonfigurowaæ sieæ domow±. Czê¶æ I - Windows Vista i 7

Masz w domu dwa lub kilka komputerów? Po³±cz je ze sob±, by korzystaæ z szybkiej i bezpiecznej wymiany plików. Obja¶niamy, jak za³o¿yæ tak± domow± sieæ w Windows Vista i Windows 7.
2011-02-26 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze kroki z p2p - jak korzystaæ z sieci DirectConnect

Poznaj tajniki konfiguracji i obs³ugi najpopularniejszych aplikacji s³u¿±cych do bezpo¶redniej wymiany plików. Zobacz, co potrafi DC++, klient sieci DirectConnect.
2011-02-25 15:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Tajemnice LibreOffice. Zobacz co potrafi Writer

Obs³uga LibreOffice oraz mo¿liwo¶ci tego pakietu w niczym nie ustêpuj± komercyjnemu MS Office. To doskona³e rozwi±zanie dla niewielkich przedsiêbiorstw i do u¿ytku domowego. Poznaj kilka sztuczek dotycz±cych LibreOffice a zobaczysz, ¿e ró¿nica miêdzy bezp³atnym, a komercyjnym oprogramowaniem jest niewielka.
2011-02-23 16:47:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Tanie netbooki. Czy dobre, bo tanie?

Zbudowane z energooszczêdnych podzespo³ów tanie netbooki pobieraj± minimaln± ilo¶æ pr±du i potrafi± d³ugo dzia³aæ na baterii. Sprawdzili¶my, do czego mog± siê przydaæ, i wybrali¶my najlepsze modele w cenie do 1500 z³.
2011-02-22 10:31:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze kroki z p2p - Ares Galaxy i FrostWire

Poznaj tajniki konfiguracji i obs³ugi najpopularniejszych aplikacji s³u¿±cych do bezpo¶redniej wymiany plików. Odkryj tajemnice Ares Galaxy i FrostWire.
2011-02-16 12:16:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Ekologiczny komputer - jak oszczêdziæ na energii

Komputer i urz±dzenia z nim zwi±zane s± podstêpnymi po¿eraczami pr±du. Nawet je¶li s±dzisz, ¿e zosta³y wy³±czone, to zwykle tylko ci siê wydaje.
2011-02-16 10:00:21 (¼ród³o: IDG.pl)

GPS w komórce. Wady i zalety nawigacji w telefonie

Obecnie wiele telefonów komórkowych ma odbiornik GPS. Wraz z mapami teoretycznie stanowi± one doskona³± alternatywê dla tradycyjnych nawigacji GPS. Postanowili¶my to sprawdziæ. Zbadali¶my, jak w rzeczywisto¶ci sprawuj± siê najpopularniejsze u nas mapy do telefonów komórkowych i ich dzia³anie w praktyce na kilku popularnych telefonach z wy¿szej pó³ki.
2011-02-14 11:30:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak drukowaæ taniej - 10 praktycznych porad

Drukarki na pó³kach sklepowych przyci±gaj± wzrok niskimi cenami, ale okazuj± siê drogie w u¿yciu. Producentom pewnie siê wydaje, ¿e naboje z atramentem i specjalny papier do drukowania fotografii s± na wagê z³ota. To nie znaczy, ¿e nie mo¿emy drukowaæ taniej. Podpowiadamy, jak oszczêdziæ na drukowaniu.
2011-02-11 11:01:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Wkurzaj±ce "ulepszacze" Windows i Office

Windows i MS Office oferuj± automatyczne mechanizmy, maj±ce u³atwiaæ pracê i oszczêdzaæ czas - inteligentne foldery, samoczynne procesy, samodzielne funkcje koryguj±ce, itp. Jednak wiêkszo¶æ z nich irytuje, a nie przynosi ¿adnego po¿ytku.
2011-02-09 13:32:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Laptop kontra desktop. Co lepsze?

Komputer stacjonarny kosztuje ok. dwa razy mniej ni¿ jego przeno¶ny odpowiednik o tej samej mocy obliczeniowej. Nie licz±c atutu mobilno¶ci laptopy s± znacznie gorsze od desktopów pod ka¿dym wzglêdem. Wci±¿ chcesz kupiæ notebook?
2011-02-08 16:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Zapanowaæ nad Windows

Ukryte i nieudokumentowane opcje, tajemne skróty klawiaturowe oraz ma³o znane, a bardzo praktyczne tricki pomog± ci lepiej zarz±dzaæ systemem operacyjnym Microsoftu.
2011-02-04 10:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Sztuczki z aplikacjami: MS Office, przegl±darki...

Pos³ugiwanie siê pakietem biurowym nie musi byæ ciê¿k± harówk±. Microsoft Office ma ukryte sekrety, które mog± u³atwiæ ci uporanie siê z nawa³em codziennych obowi±zków. Twoja przegl±darka te¿ potrafi znacznie wiêcej ni¿ to widaæ na pierwszy rzut oka.
2011-02-04 09:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Zanim oddasz PC do serwisu...

Komputer odmówi³ pos³uszeñstwa? Zanim zap³acisz za naprawê, sprawd¼, co mo¿esz zrobiæ samodzielnie, by przywróciæ sprzêt do formy.
2011-02-02 09:00:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Wydajny komputer za 1000 z³ - proponujemy gotowe zestawy PC

Nowoczesny komputer, który poradzi sobie z wiêkszo¶ci± typowych, codziennych zadañ, mo¿e kosztowaæ nie wiêcej ni¿ 1000 z³. Podpowiadamy, z jakich czê¶ci go z³o¿yæ i jakiej wydajno¶ci nale¿y siê po nim spodziewaæ.
2011-01-31 11:15:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczny Facebook - 4 wa¿ne wskazówki

W ostatnim czasie jest bardzo g³o¶no o tym, ¿e Facebook nie jest bezpieczny. Wszystko jednak jest wy³±cznie kwesti± tego jak z niego korzystamy. W naszym artykule wskazujemy na s³abe punkty w zabezpieczeniach serwisu Facebook i na to, na co powinni¶cie uwa¿aæ korzystaj±c z aplikacji.
2011-01-28 11:52:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak ukryæ siê na Facebooku? 6 porad bezpieczeñstwa

Facebook mo¿e byæ strasznym miejscem - wie kim s± Twoi przyjaciele, jaki jeste¶, gdzie mieszkasz, co kupujesz, a prawdopodobnie nawet gdzie siê teraz znajdujesz. W artykule doradzamy jak ukryæ siê na Facebooku i zabezpieczyæ przed innymi dostêp do poufnych informacji na swój temat.
2011-01-27 13:06:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 8 na horyzoncie?

W tej chwili o Windows 8 wiadomo niewiele wiêcej ponad to, ¿e Microsoft nad nim pracuje. Postanowili¶my siê przyjrzeæ faktom i plotkom na jego temat i zobaczyæ jak wygl±da sytuacja nowego systemu operacyjnego z Redmond.
2011-01-27 12:40:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwisy spo³eczno¶ciowe - jak bezpiecznie z nich korzystaæ

Wed³ug opublikowanych danych, ju¿ prawie po³owa u¿ytkowników serwisów spo³eczno¶ciowych pad³a ofiar± ataku cyberprzestêpców. Tymczasem wystarczy przestrzegaæ kilku prostych zasad, aby w wiêkszo¶ci przypadków unikn±æ ryzyka.
2011-01-25 15:14:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak robiæ zdjêcia na Allegro? Poradnik dla sprzedawców

Przedstawiamy zestaw praktycznych porad, które podpowiedz± Ci jak w ³atwy sposób robiæ ¶wietnej jako¶ci zdjêcia na allegro oraz inne serwisy aukcyjne. Je¶li zdarza Ci siê sprzedawaæ w Internecie lub jeste¶ w³a¶cicielem ma³ego sklepu internetowego, to ten tekst jest w³a¶nie dla Ciebie.
2011-01-24 11:34:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Tabletowy Chaos: kto pokona iPada?

Wydawa³o siê, ¿e 2010 rok, by³ rokiem pod znakiem tabletów, jednak prawda jest taka, ¿e by³ to raczej rok iPada, który rozchodzi³ siê jak ¶wie¿e bu³eczki, znajduj±c 15 milionów nabywców. Wysoka jako¶æ urz±dzenia i niemal ca³kowity brak konkurencji spowodowa³, ¿e inaczej byæ nie mog³o. Jednak wraz z zmian± daty na 2011 wszystko siê zmieni - na rynek wchodzi ca³a masa nowych produktów od konkurencji i kilka z nich zapowiada siê wyj±tkowo dobrze.
2011-01-21 11:24:37 (¼ród³o: IDG.pl)

55 porad jak zwiêkszyæ wydajno¶æ pracy w Windows

Produktywno¶æ w pracy zale¿y nie tylko od samodyscypliny, ale równie¿ od znajomo¶ci oprogramowania, na którym przysz³o nam pracowaæ oraz mo¿liwo¶ci jego przystosowania do w³asnych potrzeb i wymagañ. System Windows 7 oraz pakiety biurowe firmy Microsoft nale¿± do najczê¶ciej wybieranych rozwi±zañ biznesowych. Nie zwlekaj zatem i skorzystaj z naszych porad, które pozwol± na zwiêkszenie efektywno¶ci w pracy!
2011-01-20 08:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Tabletowa rewolucja z bliska

W ostatnich miesi±cach tabletowe wojny nabieraj± rozpêdu. O urz±dzeniach robi siê coraz g³o¶niej, a kolejni producenci w³±czaj± siê do wy¶cigu. Postanowili¶my jednak na chwilê wyrwaæ siê z gor±czki nakrêcanej przez sprzedawców i zobaczyæ co siê tak naprawdê dzieje w ¶wiecie, w którym rz±dzi tablet.
2011-01-18 17:50:49 (¼ród³o: IDG.pl)

10 technologicznych postrachów minionej dekady

Ostatnie dziesiêæ lat widzia³o wiele przera¿aj±cych osi±gniêæ technologicznych - ale nie doczekali¶my siê jeszcze prawdziwej Gwiazdy ¦mierci. Spójrzmy za siebie na najwiêksze postrachy w dziedzinie technologii, które pojawi³y siê w ubieg³ej dekadzie.
2011-01-18 11:33:44 (¼ród³o: IDG.pl)

10 postrachów technologicznych minionej dekady

Ostatnie dziesiêæ lat widzia³o wiele przera¿aj±cych osi±gniêæ technologicznych - ale nie doczekali¶my siê jeszcze prawdziwej Gwiazdy ¦mierci. Spójrzmy za siebie na najwiêksze postrachy w dziedzinie technologii, które pojawi³y siê w ubieg³ej dekadzie.
2011-01-18 11:33:44 (¼ród³o: IDG.pl)

10 najwiêkszych technologicznych postrachów minionej dekady

Ostatnie dziesiêæ lat widzia³o wiele przera¿aj±cych osi±gniêæ technologicznych - ale nie doczekali¶my siê jeszcze prawdziwej Gwiazdy ¦mierci. Spójrzmy za siebie na najwiêksze postrachy w dziedzinie technologii, które pojawi³y siê w ubieg³ej dekadzie.
2011-01-18 11:33:44 (¼ród³o: IDG.pl)

10 najwiêkszych mistyfikacji Wikipedii

Wikipedia w³a¶nie obchodzi³a swoje 10 urodziny. Jimmy Wales, zaczynaj±c od zera, zbudowa³ jedn± z najwiêkszych potêg wspó³czesnego Internetu. Celem jaki stawia sobie Wikipedia mo¿e byæ zebranie ca³ej wiedzy posiadanej przez ludzi, ale dla niektórych jest to doskona³a okazja do tworzenia mistyfikacji.
2011-01-17 12:41:16 (¼ród³o: IDG.pl)

7 zwariowanych wynalazków z CES 2011

Pomiêdzy byciem odkrywczym a zwariowanym jest tylko bardzo cienka linia. Fakt ten uwydatni³y nam zakoñczone niedawno w Las Vegas. targi CES 2011. Ramiê w ramiê ze smartfonami kolejnej generacji, tabletami i nowoczesnymi telewizorami, na temat których piali liderzy bran¿y, pojawi³a siê ca³a gama produktów, które nie zwróci³y na siebie zbyt du¿ej uwagi.
2011-01-14 15:14:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Test wydajno¶ci: iPad kontra iPhone i iPod touch

Z materia³ów prasowych Apple wynika, ¿e iPad ma bardzo krótki czas reakcji. Producent iPada chwali go tak¿e za wyj±tkowo d³ugi czas pracy na baterii. Czy jednak tablet osi±ga tak dobre wyniki w praktyce? Przedstawiamy konfrontacjê wydajno¶ci iPada z iPodem touch i iPhonem.
2011-01-14 14:52:11 (¼ród³o: IDG.pl)

5 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów nowych u¿ytkowników Linuxa

Zmiana systemu z Windows na Linux bardzo czêsto oznacza dla pocz±tkuj±cego u¿ytkownika PC szereg problemów. Na szczê¶cie spo³eczno¶æ skupiona wokó³ rodziny darmowych systemów Linux s³u¿y pomoc± i doradza co robiæ w trudnych sytuacjach. W dzisiejszym artykule przedstawiamy listê piêciu najczê¶ciej pope³nianych b³êdów pocz±tkuj±cych u¿ytkowników Linux.
2011-01-14 12:42:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Wszystko o tunerach TV - telewizja w monitorze

Ogl±danie telewizji z komputera to wygodne rozwi±zanie. Tunery zapewniaj± wysok± jako¶æ obrazu i pozwalaj± na wykorzystanie peceta w roli cyfrowego magnetowidu. Wiêkszo¶æ przetestowanych przez nas modeli obs³uguje tak¿e HDTV.
2011-01-13 11:09:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel Sandy Bridge okiem amekañskiej redakcji PC World

Nasi koledzy z amerykañskiej redakcji PC World przetestowali najnowsze procesory Intela - Sandy Bridge. Test zosta³ przeprowadzony w oparciu o autorski program WorldBench 6 oraz uzupe³niony benchmarkami z gier komputerowych. Prezentujemy amerykañskie wyniki testów Sandy Bridge i konfrontujemy je z naszymi obserwacjami.
2011-01-11 21:00:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel Sandy Bridge okiem amerykañskiej redakcji PC World

Nasi koledzy z amerykañskiej redakcji PC World przetestowali najnowsze procesory Intela - Sandy Bridge. Test zosta³ przeprowadzony w oparciu o autorski program WorldBench 6 oraz uzupe³niony benchmarkami z gier komputerowych. Prezentujemy amerykañskie wyniki testów Sandy Bridge i konfrontujemy je z naszymi obserwacjami.
2011-01-11 21:00:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak kupiæ laptopa? Poradnik dla ka¿dego - porady dotycz±ce kupna

We¼ nasze porady ze sob±, je¶li wybierasz siê do sklepu, aby kupiæ laptopa dla siebie, albo na prezent.
2011-01-11 17:24:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Porada: jak bezpiecznie pobieraæ pliki za pomoc± sieci p2p?

Sieci P2P u¿ywaj± miliony internautów. Robi± to jednak czêsto nieodpowiedzialnie, pobieraj±c zawirusowane wersje plików, nielegalne kopie filmów. Aby unikn±æ w przysz³o¶ci niemi³ych konsekwencji, warto ju¿ teraz wiedzieæ, jak bezpiecznie z niej korzystaæ.
2011-01-11 16:18:22 (¼ród³o: IDG.pl)

K³opoty z zasiêgiem? Skonfiguruj swoje Wi Fi

Wzrastaj±ca popularno¶æ Wi Fi mo¿e rodziæ k³opoty. Spadek szybko¶ci po³±czeñ, nieoczekiwane przerywanie transferów, utrata zasiêgu i kilka innych problemów to objawy przekroczenia pojemno¶ci eteru.
2011-01-10 11:40:23 (¼ród³o: IDG.pl)

TEST: Radeon HD 6870 i Radeon HD 6850

W pa¼dzierniku ATI zaprezentowa³o now± seriê kart graficznych - Radeon HD 6000. To bezpo¶rednia odpowied¼ na ekspansjê NVIDII i próba odzyskania pozycji na rynku wydajnych kart, na którym ostatnio dominowa³ GeForce. Opisujemy, co nowego znalaz³o siê w kartach ATI Radeon HD 6000, i sprawdzamy ich wydajno¶æ.
2011-01-10 11:13:22 (¼ród³o: IDG.pl)

TEST: NVIDIA GeForce GTX 580

Jeszcze kilka miesiêcy temu w¶ród kart graficznych dominowa³y modele z uk³adami ATI. NVIDIA otrz±snê³a siê jednak i po prezentacji bardzo udanych kart w ¶redniej cenie zaatakowa³a najwy¿sz± pó³kê. Atutem w tej kategorii ma byæ GeForce GTX 580, którego dzisiaj przedstawiamy.
2011-01-10 11:02:11 (¼ród³o: IDG.pl)

TEST: procesory Intel Sandy Bridge pod lup±

Czwartego stycznia tego roku mia³a miejsce premiera najnowszych procesorów Intela - SandyBridge. Stanowi± one rozwiniêcie architektury znanej z dostêpnych dot±d uk³adów tej firmy, ale wprowadzono wiele zmian i udoskonaleñ, tak wiêc w efekcie otrzymujemy zupe³nie now± platformê.
2011-01-05 12:24:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Sandy Bridge - Intel prezentuje procesory dla ka¿dego

Tegoroczne nowo¶ci w procesorach Intela nie s± ani tak rewelacyjne, jak twierdzi producent, ani tak bezwarto¶ciowe, jak dowodz± malkontenci. W¶ród 29 modeli z rodziny Core drugiej generacji mamy now± wersjê Turbo Boost i sporo udogodnieñ w zadaniach, które procesory najczê¶ciej wykonuj±. Mimo przynale¿no¶ci do jednej rodziny miêdzy najtañszym a najdro¿szym modelem istnieje przepa¶æ, je¶li chodzi o wydajno¶æ i cenê, dlatego przed dokonaniem wyboru warto przeczytaæ nasz przegl±d.
2011-01-03 13:30:30 (¼ród³o: IDG.pl)

8 Najwiêkszych zagro¿eñ bezpieczeñstwa w 2010 roku

Rok 2010 zapewne przejdzie do historii jako ten, w którym termin "bezpieczeñstwo sieci" sta³ siê ponurym ¿artem. Kolejne sprawy wyskakiwa³y jedna po drugiej. Zobaczcie najwiêksze zagro¿enia roku 2010.
2010-12-30 12:34:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Dane na odleg³o¶æ - wszystko o dyskach NAS

Twardy dysk w pececie jest dla jego u¿ytkowników idealnym miejscem na przechowywanie danych. Je¶li pracujesz na kilku komputerach albo nad zespo³owym projektem, lepiej wybraæ napêd dostêpny dla wszystkich. W domu warto mieæ te same mo¿liwo¶ci dla kolekcji filmów, zdjêæ czy muzyki. Taki dostêp gwarantuje NAS.
2010-12-29 12:13:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak kupiæ drukarkê? Poradnik dla ka¿dego

Na rynku znale¼æ mo¿na wiele modeli drukarek ró¿ni±cych siê od siebie wygl±dem, charakterystyk± i przeznaczeniem. W naszym artykule "Jak kupiæ drukarkê? Poradnik dla ka¿dego" opisujemy g³ówne typy drukarek i doradzamy na co zwróciæ uwagê wybieraj±c drukarkê i jak wybraæ model najlepiej dostosowany do swoich potrzeb.
2010-12-29 12:05:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Facebook - jak korzystaæ krok po kroku

Aby zacz±æ korzystaæ z Facebooka, wystarczy prosta rejestracja - pokazujemy, jak to zrobiæ. Warto jednak po¶wiêciæ trochê wiêcej czasu na podanie najwa¿niejszych informacji o sobie oraz zmianê ustawieñ prywatno¶ci. Wszystkie niezbêdne elementy tej procedury zosta³y opisane poni¿ej.
2010-12-28 12:04:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Telewizor z Internetem - wszystko co powiniene¶ wiedzieæ

Od czasów wynalezienia telewizji a¿ do dzi¶ nie by³o okresu, w którym a¿ tak bardzo ros³y mo¿liwo¶ci odbiorników. To zas³uga nie tylko upowszechnienia znanej od dawna technologii 3D, ale przede wszystkim pod³±czenia aparatu telewizyjnego do Internetu. Sprawdzili¶my, jak producenci radz± sobie z samym pod³±czeniem, czym chc± zast±piæ mysz i klawiaturê oraz jakie tre¶ci proponuj± swoim klientom.
2010-12-28 11:42:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak kupiæ PC - porady zakupowe

Gotowy do zakupu komputera stacjonarnego? W poni¿szym tek¶cie znajdziesz wszystko co potrzebujesz wiedzieæ - i czym nie powiniene¶ siê martwiæ - przed wyjêciem swojej karty kredytowej.
2010-12-27 13:08:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Czas na kombajny laserowe - wybierz swoj± drukarkê

Co roku u wiêkszo¶æ producentów odnawia ofertê kombajnów laserowych. Jednocze¶nie trwa burza mózgów projektantów, z której wykluwaj± siê bardziej i mniej udane pomys³y. Nawet je¶li nie planujesz zakupu takiego urz±dzenia, warto siê przyjrzeæ, czym bêd± kusi³y supermarkety i specjalistyczne salony.
2010-12-27 12:33:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak kupiæ PC? Wybierz sobie odpowiedni komputer

Przygotowali¶my spis i krótkie informacje o ka¿dym z dostêpnych typów komputerów stacjonarnych, aby pomóc wybraæ ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
2010-12-27 11:44:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak uzyskaæ wsparcie dla oprogramowania open source?

Jednym z najbardziej uporczywych mitów otaczaj±cych Linux, jak równie¿ inne programy o otwartym kodzie (open source), jest to, ¿e nie ma ³atwego dostêpu do wsparcia dla nich. Czy aby na pewno?
2010-12-23 17:19:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybkie porady dla u¿ytkowników pakietu Microsoft Office

Czy jeste¶ sfrustrowany dzia³aniem elementów pakietu Microsoft Office? Nasze szybkie porady pomog± Ci w dostosowaniu ustawieñ w programach takich jak Word czy Outlook.
2010-12-23 16:58:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Poradnik: jak kupiæ telewizor projekcyjny

Telewizory LCD czy plazmowe s± ju¿ stosunkowo popularne na rynku. Co jednak, je¶li ich przek±tna czy parametry obrazu s± dla nas niewystarczaj±ce? Z odsiecz± przychodz± wtedy telewizory projekcyjne. A my przybli¿ymy ich specyfikacjê i mo¿liwo¶ci, aby¶ nie da³ siê nabraæ.
2010-12-23 16:05:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak kupiæ telewizor HD? Przewodnik po specyfikacji technicznej

Zanim kupisz HDTV, czy to plazmowy, czy te¿ LCD, przeczytaj nasze porady jak kupiæ telewizor HD. Zobacz na jakie cechy produktów i specyfikacje techniczne zwróciæ uwagê, gdy chcesz kupiæ telewizor HD.
2010-12-22 15:06:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak kupiæ laptopa - poradnik, jaki typ laptopa wybraæ

Nie wiesz jak kupiæ laptopa, a sam wybór typu komputera przeno¶nego przyprawia Ciê o zawrót g³owy? W naszym artykule "Jak kupiæ laptopa - poradnik, jaki typ laptopa wybraæ" znajdziesz proste porady dotycz±ce w³a¶ciwego wyboru typu komputera przeno¶nego dla Ciebie.
2010-12-22 14:40:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Polscy celebryci na Facebooku

Serwisy spo³eczno¶ciowe z Facebookiem na czele to nie tylko okazja do wirtualnych spotkañ ze znajomymi. To tak¿e miejsce, w którym celebryci pozyskuj± nowych fanów i skutecznie dbaj± o rozg³os.
2010-12-21 14:35:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Poradnik: jak kupiæ telefon komórkowy

Dzisiejsze telefony komórkowe pozwalaj± na wysy³anie i odbieranie e-maili i SMSów, przegl±danie Internetu, odtwarzanie muzyki i wideo czy korzystanie z podrêcznej nawigacji. Przedarcie siê przez morze planów taryfowych czy samych aparatów telefonicznych bywa trudne. Z tego powodu postanowili¶my udostêpniæ krótki poradnik, który pomaga odpowiedzieæ na pytanie jak kupiæ telefon komórkowy. Czê¶æ pierwsza po¶wiêcona jest podstawowej specyfikacji technicznej telefonów komórkowych.
2010-12-21 12:07:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Procesor na dopalaczach: Turbo Boost i Hyper-Threading pod lup±

Procesory Intela s± nie tylko bardzo wydajne przy swoich czêstotliwo¶ciach zegarów, ale dysponuj± jeszcze dwiema charakterystycznymi technologiami: Turbo Boost i Hyper-Threading. W kilku prostych testach sprawdzili¶my, czy i jak dzia³aj± one w praktyce.
2010-12-21 11:23:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Porada: jak rozwi±zaæ problem z po³±czeniem sieciowym

Masz problem z po³±czeniem? Masz problem z sieci±? Wypróbuj kilka naszych porad dotycz±cych udostêpniania plików oraz rozwi±zywania problemów sieciowych.
2010-12-20 13:42:22 (¼ród³o: IDG.pl)

¦ci¶le tajne! E-mail prywatny i bezpieczny

Boisz siê o bezpieczeñstwo listów elektronicznych, które wysy³asz? Przeczytaj nasze porady na temat jak zabezpieczyæ e-mail przed niepowo³anymi u¿ytkownikami.
2010-12-20 11:37:22 (¼ród³o: IDG.pl)

15 rzeczy, które powinien wiedzieæ ka¿dy u¿ytkownik PC

Niezale¿nie od tego czy jeste¶ weteranem, czy te¿ nowym u¿ytkownikiem PC, powiniene¶ znaæ pewne zasady, które u³atwiaj± ¿ycie podczas codziennej pracy z komputerem. Przedstawiamy 15 porad, które pomog± Ci efektywniej wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci swojego urz±dzenia.
2010-12-20 10:40:49 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nastpnakomputery, oprogramowanie