hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

SAP ujawnia plany rozwoju oferty w obszarze HR i HCM

Zapowiadane s± m.in. nowe - oferowane w modelu us³ugowym - narzêdzia wspieraj±ce zarz±dzanie zasobami i kapita³em ludzkim oraz zmiany w zakresie funkcjonalno¶ci klasycznych systemów biznesowych SAP. Baz± do rozwoju oprogramowania kadrowego SAP maj± byæ rozwi±zania spó³ki SuccessFactors. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-23 09:30:25 (¼ród³o: IDG.pl)

BSA: prawo zagra¿a rozwojowi cloud computingu

Wed³ug Business Software Alliance, Polska zajmuje 11 miejsce w¶ród 24 krajów w nowym rankingu polityk rz±dowych maj±cych wp³yw na rozwój technologii cloud computingu. G±szcz sprzecznych przepisów mo¿e zagra¿aæ szybko rozwijaj±cemu siê rynkowi cloud computingu. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-23 09:13:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wiêcej centrów us³ug w Europie ¦rodkowo-Wschodniej

Najwiêkszy popyt na rynku centrów us³ug wspólnych oraz obs³ugi outsourcingowej dla biznesu w perspektywie najbli¿szych 3 lat bêdzie wystêpowa³ w obszarach us³ug prawnych, us³ug in¿ynieryjnych, oraz us³ug rozwoju i utrzymania aplikacji - wynika z badania firmy doradczej PwC "The ever - changing global service- provider industry". Wykszta³ceni pracownicy znaj±cy jêzyki obce, zachêty finansowe dla firm i blisko¶æ geograficzna oraz kulturowa s± szans± na rozwój centrów w Europie ¦rodkowo-Wschodniej. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-21 14:06:28 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP chce udostêpniæ technologiê in-memory mniejszym firmom

W ofercie niemieckiego koncernu znalaz³a siê nowa - przystosowana do potrzeb i mo¿liwo¶ci ¶redniej wielko¶ci firm - edycja ¶rodowiska analitycznego SAP HANA. Oparte na przetwarzaniu danych bezpo¶rednio w pamiêci operacyjnej rozwi±zania maj± wspó³pracowaæ m.in. z systemami biznesowymi rodziny SAP Business One. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-09 15:20:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Oprogramowanie Oracle obs³u¿y analizy oparte na otwartym jêzyku modelowania statystycznego

Nowe narzêdzia maj± u³atwiaæ wykorzystanie mo¿liwo¶ci rozwijanego na licencji GNU ¶rodowiska obliczeñ statystycznych i wizualizacji danych z poziomu rozwi±zañ korporacyjnych Oracle. Amerykañski koncern zamierza równie¿ zaanga¿owaæ siê w rozwój projektu R. Przedstawiciele Oracle podkre¶laj±, ¿e wywodz±cy siê ze ¶rodowisk akademickich jêzyk programowania R znajduje coraz wiêksze uznanie w¶ród u¿ytkowników biznesowych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-08 16:22:21 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: Systemy biznesowe motorem innowacyjnych zmian w przemy¶le

Zdaniem analityków firmy IDC w przedsiêbiorstwach produkcyjnych coraz silniejsze staj± siê d±¿enia do zwiêkszenia szybko¶ci dostêpu do informacji biznesowych, szczegó³owo¶ci raportów oraz u³atwieñ w kontek¶cie pracy zespo³owej. Potrzebom w tym zakresie odpowiadaæ maj± przede wszystkim nowoczesne systemy klasy ERP. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-07 17:32:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft przygotowuje aplikacje CRM dla urz±dzeñ mobilnych

Jeszcze przed wakacjami na rynku zadebiutowaæ maj± dedykowane wersje aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla systemów Windows Phone, BlackBerry OS, iOS oraz Android. Funkcje zapowiadanych aplikacji bêd± uzale¿nione od specyficznych mo¿liwo¶ci poszczególnych systemów mobilnych oraz opartych na nich urz±dzeñ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-06 17:44:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle zapowiada rozszerzenie funkcji CRM na nowe obszary

Technologie pozyskane dziêki przejêciu firmy RightNow Technologies maj± odgrywaæ kluczow± rolê w rozwoju oprogramowania biznesowego Oracle. Sfinalizowana w zesz³ym tygodniu transakcja ma otworzyæ drogê do rozwoju nowych funkcji zwi±zanych z obs³ug± i zarz±dzaniem relacjami z klientami. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-02-01 17:56:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch: Po rynku niemieckim przyszed³ czas na inwestycje we Francji

Francja ju¿ teraz jest drugim po Niemczech najwiêkszych rynkiem eksportowym firmy Comarch. Planowane s± jednak szeroko zakrojone inwestycje maj±ce na celu umocnienie wizerunku firmy Comarch jako silnego dostawcy rozwi±zañ informatycznych. Silna pozycja we Francji ma u³atwiæ m.in. ekspansjê na inne rynki zagraniczne. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-31 13:36:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Systemy SAP ERP jeszcze w tym roku z w³asn± baz± danych in-memory

Przedstawiciele niemieckiego koncernu zapowiadaj±, ¿e najpó¼niej w czwartym kwartale zakoñcz± siê prace nad przystosowaniem opartego na technologii in-memory ¶rodowiska SAP HANA do obs³ugi danych specyficznych systemów klasy ERP. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-30 14:02:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy zarz±d firmy Macrologic

W po³owie stycznia br. na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy Macrologic powo³ano Barbarê Skrzecz-Mozdyniewicz, dotychczasow± dyrektor ds. finansów spó³ki. Jednocze¶nie sk³ad zarz±du spó³ki zosta³ ograniczony z piêciu do trzech osób. Przedstawiciele kierownictwa firmy zapowiadaj± zamiar skoncentrowania dzia³alno¶ci operacyjnej na procesach bêd±cych ¼ród³em najwy¿szej warto¶ci dla akcjonariuszy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-26 15:20:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Asseco i Microsoft ze wspólnym rozwi±zaniem dla sektora energetycznego

Obie firmy wspólnie zaoferuj± klientom z bran¿y energetycznej oprogramowanie wyposa¿one w funkcje niezbêdne do obs³ugi procesów sprzeda¿y i rozliczania odbiorców energii. Rozwi±zanie powsta³o w wyniku integracji oprogramowania Asseco Utilities Management Solutions z systemem Microsoft Dynamics CRM. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-24 16:31:46 (¼ród³o: IDG.pl)

O rewolucji w przepisach w czasie Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia br. obchodzony jest Europejski Dzieñ Ochrony Danych Osobowych. Obchody tego dnia odbêd± siê nie tylko w Polsce, ale równie¿ w Brukseli. Tematem przewodnim obchodów w Brukseli bêdzie rewolucja w unijnych przepisach dotycz±cych ochrony danych osobowych i prawa do prywatno¶ci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-23 15:28:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Business Intelligence na szczycie priorytetowych inwestycji w IT

Zdaniem analityków firmy Gartner narzêdzia wspieraj±ce raportowanie oraz tworzenie analiz biznesowych zajmuj± czo³ow± pozycjê w¶ród zaplanowanych na 2012 roku inwestycji zwi±zanych z rozwojem firmowych ¶rodowisk informatycznych. Na dwóch kolejnych miejscach znalaz³y siê natomiast projekty zak³adaj±ce wdro¿enie rozwi±zañ mobilnych oraz rozwi±zañ oferowanych w modelu cloud. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-18 17:52:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Nowe prawo telekomunikacyjne ma lepiej chroniæ abonentów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi prace nad dostosowaniem polskiego prawa telekomunikacyjnego do wymogów Unii Europejskiej. Nowe przepisy maj± lepiej chroniæ u¿ytkowników - korzystaj±cy z internetu przez komórkê bêd± mieli prawo ¿±daæ, by przedsiêbiorca powiadamia³ ich o wykorzystaniu limitu transferu danych, a przeniesienie numeru z jednej firmy do drugiej ma trwaæ nie d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-18 14:53:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe prawo telekomunikacyjne ma lepiej chroniæ abonentów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi prace nad dostosowaniem polskiego prawa telekomunikacyjnego do wymogów Unii Europejskiej. Nowe przepisy maj± lepiej chroniæ u¿ytkowników - korzystaj±cy z internetu przez komórkê bêd± mieli prawo ¿±daæ, by przedsiêbiorca powiadamia³ ich o wykorzystaniu limitu transferu danych, a przeniesienie numeru z jednej firmy do drugiej ma trwaæ nie d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-17 08:30:13 (¼ród³o: IDG.pl)

SMS-em powiadomi± o zagro¿eniu powodzi±

W Rzeszowie otwarto Centrum Zarz±dzania Kryzysowego. Osiem nowoczesnych stacji pomiarowych bêdzie przez ca³± dobê zbieraæ dane o poziomie rzek. Mieszkañcy zagro¿onych terenów bêd± powiadamiani o niebezpiecznym podwy¿szeniu siê stanu wody SMS-em. Koszt ca³ej inwestycji to ok. 164 tys. z³., z czego 70 proc. pokry³ Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska, a 30 proc. pochodzi z bud¿etu miasta. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-16 19:19:50 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP inwestuje w systemy szkoleniowe i interaktywn± dokumentacjê techniczn±

Przejmuj±c spó³kê Datango niemiecki koncern chce poszerzyæ mo¿liwo¶ci narzêdzi wykorzystywanych do szkolenia u¿ytkowników systemów SAP i u³atwiæ dostêp do dokumentacji technicznej oprogramowania biznesowego. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-16 13:19:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle wprowadza optymalizacje bazy danych in-memory

Bazuj±ca na technologii in-memory baza danych Oracle TimesTen zyska³a m.in. szereg nowych funkcji pozwalaj±cych na zwiêkszenie skalowalno¶ci i wydajno¶ci. Nowe mechanizmy maj± równie¿ zwiêkszyæ potencja³ bazy TimesTen w kontek¶cie zastosowañ zwi±zanych z analityk± biznesow±. Zdaniem ekspertów zmiany w ¶rodowisku TimesTen wynikaj± przede wszystkim z optymalizacji wprowadzonych w³a¶nie pod k±tem systemów linii Exalytics. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-13 12:19:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Bran¿a outsourcingowa bêdzie ros³a mimo kryzysu

Bran¿a outsourcingowa bêdzie jedn± z niewielu, która w 2012 r. mimo kryzysu utrzyma dodatni± dynamikê wzrostu - wynika z raportu "Outsourcing 2011-2012" przygotowanego przez Zwi±zek Liderów Sektora Us³ug Biznesowych i Instytut Outsourcingu. Firmy outsourcingowe z polskim kapita³em deklaruj± stabilno¶æ etatów i kolejne rekrutacje. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-10 12:44:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Izba Skarbowa we Wroc³awiu chce mieæ dostêp do danych z Allegro

Wroc³awska Izba Skarbowa chce zamówiæ narzêdzie, które bêdzie dostarczaæ szczegó³owych informacji o sprzedawcach z serwisu Allegro. Skarbówka pod koniec grudnia og³osi³a przetarg w tej sprawie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2012-01-05 15:13:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Ministerstwo Transportu bêdzie mia³o Elektroniczny Obieg Dokumentów

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej podpisa³o umowê z firmami PWPW i Rodan Systems na zaprojektowanie i wdro¿enie elektronicznego obiegu dokumentów. Warto¶æ kontraktu to prawie 1,4 mln z³ brutto. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-29 09:05:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Teradata wprowadzi³a now± platformê Teradata Aster MapReduce

Firma wprowadzi³a na rynek platformê, która ma umo¿liwiæ szybsze wdro¿enia rozwi±zañ z zakresu analityki danych typu ‘big data’. Platforma ³±czy w sobie technologiê MapReduce, s³u¿±c± do analiz danych typu ‘big data’ z jêzykiem SQL. Platforma obejmuje bazê danych Aster Database 5.0, serwer Aster MapReduce Appliance, który rozszerza opcje wdro¿enia oprogramowania Aster poza rozwi±zania tylko softwarowe oraz systemy przetwarzania w chmurze i aplikacjê Aster Adaptor do szybkiej transmisji danych pomiêdzy systemami Teradata i Aster Data. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-27 15:38:33 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP zintegruje oprogramowanie biznesowe z aplikacjami biurowymi Google

Planowana integracja w pierwszej kolejno¶ci obejmie oferowane w modelu us³ugowym i przeznaczone dla sektora MSP rozwi±zania obu firm - SAP Business ByDesign oraz Google Apps. Zacie¶nienie wspó³pracy miêdzy firmami SAP i Google ma przynie¶æ istotne korzy¶ci sprzeda¿owe. Niewykluczone równie¿, ¿e w przysz³ym roku na polski rynek trafi w pe³ni zlokalizowana wersja oprogramowania SAP Business ByDesign. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-21 12:00:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Rada UE przyjê³a antypirackie porozumienie ACTA

Mimo licznych kontrowersji wokó³ tre¶ci porozumienia zg³aszanych przez organizacje pozarz±dowe i ¶rodowiska naukowe na dzisiejszym szczycie Rady UE ds. Zagranicznych ministrowie pañstw cz³onkowskich przyjêli porozumienie w sprawie ACTA. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-20 00:10:38 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP zaoferuje systemy wspieraj±ce analizê trendów w sieciach spo³eczno¶ciowych

Do oferty niemieckiego koncernu trafi± bazuj±ce na platformie firmy NetBase rozwi±zania wspieraj±ce przetwarzanie danych pochodz±cych z serwisów spo³eczno¶ciowych w kontek¶cie potrzeb dzia³ów marketingu, sprzeda¿y, a nawet produkcji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-14 18:22:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja o bezpieczeñstwie technologii biometrycznych

Na jutrzejszej konferencji "Bezpieczeñstwo technologii biometrycznych - ochrona danych biometrycznych" omówione zostan± korzy¶ci i zagro¿enia wynikaj±ce ze stosowania identyfikacji biometrycznej zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i przez podmioty komercyjne. Organizatorami konferencji s± Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne w Warszawie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-08 10:45:01 (¼ród³o: IDG.pl)

W Waszyngtonie i Luizjanie nie sprzedasz towaru je¶li masz pirackie oprogramowanie

Dwa stany USA, Waszyngton i Luizjana, wprowadzi³y w tym roku prawo zakazuj±ce importowania towarów od producentów, u których wykryto nielegalne oprogramowanie. W ten sposób lokalne w³adze chc± ograniczyæ nierówn± walkê konkurencyjn± i ograniczyæ zjawisko wykorzystywania przez przedsiêbiorstwa nielegalnego oprogramowania. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-08 09:23:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Salesforce uruchamia platformê wspieraj±c± dzia³ania marketingowe

Oferowane w modelu us³ugowym oprogramowanie ma wspieraæ m.in. przetwarzanie informacji pochodz±cych z blogów, forów i sieci spo³eczno¶ciowych pod k±tem potrzeb specyficznych dla dzia³ów marketingu. Przetwarzane mog± byæ m.in. komunikaty w jêzyku polskim. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-07 15:32:15 (¼ród³o: IDG.pl)

IFS inwestuje w ofertê Business Intelligence

Nowa strategia koncernu IFS w zakresie rozwi±zañ analityki biznesowej zak³ada z jednej strony pog³êbienie wspó³pracy z firm± Microsoft, z drugiej za¶ - rozszerzone mo¿liwo¶ci integracji z systemami Business Intelligence innych dostawców. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-01 12:38:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch od¶wie¿a system ERP dla ma³ych i ¶rednich firm

Nowa ods³ona systemu Comarch OPT!MA to niemal 300 rozszerzeñ funkcjonalnych. Szczególny nacisk po³o¿ony zosta³ na rozwój obszaru CRM, funkcji wspieraj±cych dzia³alno¶æ sprzeda¿ow± w Internecie oraz usprawnieñ wydajno¶ciowych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-12-01 11:51:25 (¼ród³o: IDG.pl)

UE: Prawa autorskie nie chroni± jêzyków programowania i funkcji oprogramowania

Funkcje programów komputerowych oraz jêzyki programowania nie powinny objête ochron± prawa autorskiego - to oficjalne stanowisko Rzecznika Generalnego Trybuna³u Sprawiedliwo¶ci UE. Opinia w sprawie sporu s±dowego wytoczonego firmie World Programming przez koncern SAS Institute mo¿e mieæ istotne znaczenie dla ca³ej bran¿y IT. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-30 14:24:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Producent systemu ERP chce 20 mln USD zado¶æuczynienia od d³ugoletniego klienta

Do s±du trafi³a sprawa obs³ugi technicznej systemu ERP firmy Infor od ponad dekady wspieraj±cego dzia³alno¶æ amerykañskiego koncernu 3M. Spór jest wynikiem podjêtej dwa lata temu decyzji o przekazanie opieki nad systemem zewnêtrznej firmie. Zdaniem przedstawicieli koncernu Infor takie dzia³anie wprost narusza warunki umowy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-30 12:05:14 (¼ród³o: IDG.pl)

HP zbuduje zintegrowane ¶rodowisko workflow

Z po³±czenia mo¿liwo¶ci przejêtych niedawno rozwi±zañ firm Autonomy oraz Vertica w pierwszej kolejno¶ci powstaæ ma zintegrowana platforma wspieraj±ca obieg informacji zapisanych zarówno w ustandaryzowanej, jak i nieuporz±dkowanej postaci. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-29 14:37:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Salesforce zatrudnia mened¿era odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania biznesowego Oracle i SAP

Szeregi firmy Salesforce zasili John Wookey, który w przesz³o¶ci kierowa³ rozwojem systemów biznesowych Oracle oraz oferowanego w modelu us³ugowym oprogramowania SAP. Zdaniem analityków jest to przejaw d±¿eñ firmy Salesforce do zwiêkszenia konkurencyjno¶ci wzglêdem czo³ówki dostawców systemów wspieraj±cych zarz±dzanie. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-14 13:48:28 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP: Technologia in-memory odpowiedzi± na potrzeby dzisiejszego biznesu

Zastosowanie rozwi±zañ bazuj±cych na technologii in-memory ma przynie¶æ zwiêkszenie szybko¶ci analiz biznesowych o kilka rzêdów wielko¶ci. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa SAP w gronie u¿ytkowników systemów analitycznych HANA znale¼æ mo¿na przypadki wzrostu wydajno¶ci operacji analitycznych nawet o kilkadziesi±t tysiêcy razy. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-10 15:06:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Przyjêto kontrowersyjne porozumienie w sprawie ochrony praw w³asno¶ci intelektualnej w Internecie

Miêdzybran¿owa Grupa Internet dzia³aj±ca przy Ministerstwie Kultury przyjê³a porozumienie w sprawie ochrony w³asno¶ci intelektualnej w Internecie. Nie zgadzaj± siê z nim PIIiT oraz IAB Polska, które wcze¶niej opracowa³y jego projekt. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-10 12:41:25 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP stawia na innowacje technologiczne

Strategia rozwoju oferty niemieckiego koncernu bazuje m.in. na technologiach mobilnych, modelu cloud computing oraz przetwarzaniu in-memory. Rozwi±zania te maj± znajdowaæ zastosowanie we wszystkich liniach systemów biznesowych SAP. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-09 13:42:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Spo³eczno¶ci i integracja z Office 365 nowo¶ciami w nowej wersji systemu Microsoft Dynamics CRM

Rozwijane przez Microsoft oprogramowanie wspieraj±ce zarz±dzanie relacjami z klientami zyska³o m.in. nowe narzêdzia wspieraj±ce wymianê informacji, pracê zespo³ow± oraz rozwi±zania wspieraj±ce integracjê mechanizmów CRM z oprogramowaniem pakietu Office i Office 365. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-27 14:46:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska nr 1 w Europie w¶ród o¶rodków outsourcingowych

Najnowszy Raport Everestu wskaza³ 5 najbardziej dojrza³ych pañstw pod inwestycje outsourcingowe na ¶wiecie. Polska, jako jedyny kraj europejski, znalaz³a siê w grupie najwa¿niejszych o¶rodków pod centra nowoczesnych us³ug dla biznesu razem z Brazyli±, Chinami, Filipinami i Indiami. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-27 11:24:23 (¼ród³o: IDG.pl)

System analityki biznesowej QlikView z nowymi funkcjami spo³eczno¶ciowymi

Bazuj±cy na technologii przetwarzania danych w pamiêci operacyjnej system QlikView zyska³ szereg funkcji wspieraj±cych m.in. zespo³owe podejmowanie decyzji oraz porównawcz± analizê danych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-26 16:15:36 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP zapowiada zmiany w sposobie aktualizacji pakietu Business Suite

Niemiecki koncern planuje zmieniæ zasady rozwoju i aktualizacji oprogramowania biznesowego. Zgodnie z zapowiedziami rozszerzenia funkcjonalne dla oprogramowania pakietu SAP Business Suite bêd± udostêpniane w cyklu kwartalnym. Oprogramowanie bêdzie wspierane przynajmniej do 2020 roku. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-25 16:08:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle przejmie kolejnego producenta systemów klasy CRM

Koncern Oracle zamierza kupiæ wyspecjalizowan± w oferowanych w modelu cloud rozwi±zaniach wspieraj±cych kontakty z klientami spó³kê RightNow Technologies. Warto¶æ transakcji to ok. 1,5 mld USD. Przejêcie amerykañskiej spó³ki jest postrzegane jako kolejny krok wymierzony przeciwko firmie Salesforce. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-25 12:42:28 (¼ród³o: IDG.pl)

HP i QAD zacie¶niaj± wspó³pracê pod k±tem obs³ugi sektora przemys³owego

Przedstawiciele firmy QAD poinformowali o zacie¶nieniu wspó³pracy z koncernem HP. Firma QAD zosta³a uznana za kluczowego partnera HP w ramach programu AllianceONE i pod wzglêdem praktycznego wykorzystania katalogu HP Cloud Maps. Na zacie¶nieniu miêdzynarodowej wspó³pracy firm QAD i HP zyskaæ maj± przede wszystkim przedsiêbiorstwa produkcyjne. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-18 16:04:26 (¼ród³o: IDG.pl)

System IFS Applications z od¶wie¿onym interfejsem

Przedstawiciele firmy IFS poinformowali o zakoñczeniu lokalizacji i wprowadzeniu na polski rynek modu³u rozszerzaj±cego mo¿liwo¶ci standardowego interfejsu obs³ugi systemu IFS Applications. Modu³ IFS Enterprise Explorer charakteryzowaæ maj± m.in. rozbudowane funkcje z zakresu wyszukiwania danych oraz rozwi±zania znane z aplikacji internetowych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-17 12:12:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na TAK

Rozmowa z JANUSZEM DZIURZYÑSKIM, dyrektorem Global Business Services w Procter & Gamble, cz³onkiem zarz±du ABSL. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-14 11:12:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing - argumenty na NIE

Rozmowa z WOJCIECHEM PO£UDNIEWSKIM, IT Operations Manager Europe, Hempel. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-14 11:11:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch rozwija system Business Intelligence oparty na technologii in-memory

Comarch do³±czy³ do grona dostawców oprogramowania analitycznego bazuj±cego na technologii in-memory. Do oferty krakowskiego dostawcy do³±czy³ nowy modu³ analityczny przeznaczony dla platformy Comarch OPT!MA. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-13 15:15:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Oracle og³osi³ ogóln± dostêpno¶æ oprogramowania biznesowego Fusion Applications

Po niemal sze¶ciu latach od pierwszych zapowiedzi nowego zestawu oprogramowania biznesowego Oracle oficjalnie potwierdzono, ¿e nowe ¶rodowisko aplikacyjne jest dostêpne publicznie. Obok funkcji typowych dla systemów wspieraj±cych zarz±dzanie pakiet zawiera m.in. szereg rozwi±zañ analitycznych oraz mechanizmów pracy zespo³owej. Jednym z uczestników pilota¿owych wdro¿eñ oprogramowania Oracle Fusion Applications jest Grupa TP! Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-06 08:28:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Pakiet Oracle Fusion Applications wreszcie dostêpny?

Rozwijany niemal od sze¶ciu lat pakiet oprogramowania biznesowego Oracle bêdzie najprawdopodobniej dostêpny publicznie ju¿ od jutra. Cech± charakterystyczn± systemu ma byæ m.in. fakt, ¿e lokalnie wykorzystywany jest ten sam kod ¼ród³owy co w chmurze obliczeniowej, a modu³y instalowane lokalnie na bie¿±co integruj± siê z tymi, dzia³aj±cymi w chmurze. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-04 21:31:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle uzupe³nia CRM o funkcje z zakresu marketingu i call center

Oferowany w modelu us³ugowym pakiet narzêdzi wspieraj±cych zarz±dzanie relacjami z klientami zyska³ m.in. funkcje przeznaczone dla telefonicznych centrów obs³ugi oraz rozwi±zania pozwalaj±ce na automatyzacjê dzia³añ marketingowych. Oracle zamierza równie¿ rozwijaæ oprogramowanie CRM On Demand pod k±tem mo¿liwo¶ci oferowanych przez urz±dzenia przeno¶ne. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-04 19:08:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa maszyna analityczna w ofercie Oracle

Urz±dzenie Oracle Exalytics Intelligence Machine to kolejne, po systemach Exadata i Exalogic, wysoce zoptymalizowane sprzêtowo-aplikacyjne rozwi±zanie Oracle. Nowa maszyna ma pozwalaæ na eksploracjê du¿ych wolumenów danych oraz analizê trendów i wzorców niemal w czasie rzeczywistym. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-04 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle coraz wiêkszy, kogo teraz przejmie?

W najbli¿sz± niedzielê rozpoczyna siê najwiêksza konferencja koncernu Oracle. Czy amerykañski gigant w tym roku zaskoczy klientów i konkurentów now± lini± oprogramowania, czy sprzêtu? A mo¿e szykuje siê kolejna rekordowa fuzja? Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-30 16:16:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Bez frustracji czyli jak zapewniæ i otrzymaæ doskona³a obs³ugê klienta

Dobre praktyki obs³ugi klienta Interactive Intelligence bêdzie promowaæ poprzez kampaniê "Bez frustracji", której patronem medialnym jest Computerworld. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-30 16:13:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Bez frustracji czyli jak zapewniæ i otrzymaæ doskona³± obs³ugê

Dobre praktyki obs³ugi klienta Interactive Intelligence bêdzie promowaæ poprzez kampaniê "Bez frustracji", której patronem medialnym jest Computerworld. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-30 16:13:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Trybuna³ o u¿ywaniu znaku towarowego jako s³owa kluczowego w wyszukiwarkach

Trybuna³ Sprawiedliwo¶ci Unii Europejskiej w wydanym w³a¶nie wyroku u¶ci¶li³ zakres ochrony znaków towarowych w UE. Wskaza³ m.in., ¿e w³a¶ciciel znaku towarowego mo¿e zakazaæ konkurentowi u¿ywania jego znaku towarowego jako s³owa kluczowego w ramach internetowej us³ugi odsy³ania. Wyrok Trybuna³u mo¿e u³atwiæ dochodzenie ochrony znaku towarowego u¿ytego jako s³owo kluczowe w wyszukiwarkach. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-23 08:59:59 (¼ród³o: IDG.pl)

BCC chce wdra¿aæ oprogramowanie SAP w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

Od sierpnia 2011 roku dzia³a pierwszy zagraniczny oddzia³ firmy Business Consulting Center. Celem utworzenia oddzia³u w Monachium jest umocnienie pozycji spó³ki wyspecjalizowanej we wdro¿eniach SAP w krajach niemieckojêzycznych. Strategia rozwoju firmy BCC zak³ada równie¿ istotny wzrost zatrudnienia. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-21 15:54:21 (¼ród³o: IDG.pl)

TPSA z now± ofert± outsourcingu us³ug wsparcia systemów IT

Na now± ofertê us³ug IT dla sektora MSP Grupy TP sk³ada siê m.in. wsparcie techniczne oraz wynajem komputerów, sprzêtu peryferyjnego i oprogramowania (na razie pakietów biurowych i systemów bezpieczeñstwa, ale docelowo tak¿e systemów wspieraj±cych zarz±dzanie firm±). Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-21 15:00:13 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP kupuje dostawcê zaawansowanych systemów wymiany danych biznesowych

Niemiecki koncern zamierza wykorzystaæ oferowane przez firmê Crossgate systemy klasy EDI do rozszerzenia mo¿liwo¶ci systemów SAP w zakresie obs³ugi ca³ych ³añcuchów procesów biznesowych oraz integracji dzia³alno¶ci niezale¿nie od wykorzystywanych standardów wymiany informacji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-21 12:56:39 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP rozszerza i od¶wie¿a liniê rozwi±zañ analitycznych

Niemiecki koncern systematycznie rozszerza ofertê aplikacji bazuj±cych na wykorzystuj±cej technologiê in-memory infrastrukturze SAP HANA. Ich funkcjonalno¶æ coraz czê¶ciej wykracza poza typowe funkcje analityczne. Plany zak³adaj± m.in. przeniesienie na platformê HANA systemów linii SAP Business Suite. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-15 13:08:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Wkrótce mo¿e powstaæ sieæ ³±czno¶ci dla amerykañskich s³u¿b

W Polsce narzekamy, ¿e wci±¿ nie zbudowano systemu TETRA, tymczasem amerykañski kongres koñczy dopiero prace nad uchwa³±, która ma doprowadziæ do ogólnokrajowej sieci transmisji g³osu i danych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-12 08:58:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Oracle zawy¿y³ wysoko¶æ poniesionych strat w procesie przeciwko SAP?

SAP jednak nie zap³aci amerykañskiemu konkurentowi odszkodowania w rekordowej wysoko¶ci 1,3 mld USD. Amerykañski s±d federalny uchyli³ wcze¶niejszy wyrok w tej sprawie. Zanegowano przede wszystkim sposób naliczania i wysoko¶æ przyznanego odszkodowania. Ostateczny wyrok w tej sprawie mo¿e zawa¿yæ na przysz³o¶ci bran¿y ERP. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-07 15:32:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy system SAP ERP usprawni dzia³anie polskich s±dów

Warto¶æ - podpisanego przez Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci z S&T Services Polska - kontraktu na wdro¿enie tego systemu to 25 mln z³. Jest to jeden z najwiêkszych kontraktów na wdro¿enie ERP w polskiej administracji. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-06 14:49:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozwi±zania ERP firmy Infor wzmocni± ofertê Salesforce

Firma Infor Global Solutions zajmie siê tworzeniem wyspecjalizowanych aplikacji wspieraj±cych zarz±dzanie dla platformy Salesforce. W ramach zawartego porozumienia firma Salesforce stanie siê te¿ udzia³owcem koncernu Infor Global Solutions. Warto¶ci inwestycji nie ujawniono. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-02 11:06:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor i IBM ze wspóln± ofert± rozwi±zañ ERP

Oferowane w ramach zintegrowanego pakietu wspieraj±ce zarz±dzanie systemy firmy Infor oraz rozwi±zania sprzêtowe IBM charakteryzowaæ ma m.in. wysoka wydajno¶æ, elastyczno¶æ i ³atwo¶æ wdro¿enia. Wedle zapowiedzi nowa oferta jest skierowana przede wszystkim do firm produkcyjnych. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-09-01 12:09:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy patenty na oprogramowanie s± potrzebne

Patenty sta³y siê powszechnym przedmiotem walki konkurencyjnej miêdzy najwiêkszymi graczami bran¿y IT. Ostatni przyk³ad to walka Oracle, Microsoft i Apple z Google. Czêsto s± te¿ problemem dla mniejszych dostawców rozwi±zañ IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-23 15:15:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Chmurowa przysz³o¶æ systemów ERP

Oprogramowanie i us³ugi oferowane w modelu cloud computing s± w stanie znacznie rozszerzyæ mo¿liwo¶ci systemów planowania zasobów przedsiêbiorstwa (ERP) - choæby poprzez u³atwienie wymiany danych z kontrahentami i klientami. Niestety, wiele firm wci±¿ nie potrafi w pe³ni wykorzystaæ potencja³u takiego po³±czenia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-22 08:35:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Unia Europejska chce zmian w przechowywaniu plików cookies

Do niedawna, na gruncie przepisów unijnych, przechowywanie i dostêp do cookies oparte by³o na zasadzie "sprzeciwu u¿ytkownika". Do 25 czerwca 2011 r. pañstwa cz³onkowskie mia³y jednak wdro¿yæ now± dyrektywê, która wprowadza zasadê "zgody u¿ytkownika"! Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-18 19:54:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Software AG wzmacnia kompetencje SAP w Polsce

Trwaj± procedury zwi±zane z w³±czeniem firmy IDS Scheer w struktury koncernu Software AG. Konsolidacji obu firm towarzysz± jednak dzia³ania zmierzaj±ce do umocnienia oferty, uzyskania synergii sprzeda¿owej oraz wzmocnienia kompetencji rynkowych. Niewyklczone, ¿e na bazie polskich struktur IDS Scheer powstanie miêdzynarodowe centrum kompetencyjne SAP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-18 14:36:13 (¼ród³o: IDG.pl)

System ERP przeanalizuje wpisy z firmowego Facebooka?

Media spo³eczno¶ciowe staj± siê powszechnym kana³em komunikacji z klientami. Zdaniem analityków oprogramowanie klasy ERP ju¿ za kilka lat zyska funkcje pozwalaj±ce na automatyzacjê procesów budowania bazy wiedzy na podstawie danych z sieci spo³eczno¶ciowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-17 15:38:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Lepsze harmonogramowanie zadañ odpowiedzi± na rosn±ce koszty pracy

Zdaniem przedstawicieli firmy Interflex w polskich firmach jest jeszcze du¿o miejsca na innowacje w zakresie planowania i optymalizacji czasu pracy. Rozwi±zania niemieckiej firmy maj± trafiæ na rynek jeszcze w tym roku. Obecnie Interflex buduje lokalne kana³y partnerskie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-10 15:26:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing procesów jako zwiêkszenie konkurencyjno¶ci firm

Outsourcing na sta³e wpisa³ siê w zakres dzia³añ, które firmy podejmuj± w celu poprawienia swojej pozycji konkurencyjnej. Nie chodzi tu jednak tylko o ciêcie kosztów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-10 10:20:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Powa¿na dziura w ¶rodowisku NetWeaver - systemy SAP ERP zagro¿one

B³±d wykryty w wykorzystywanym przez ¶rodowisku NetWeaver silniku Java mo¿e pozwalaæ na uzyskanie nieuprawnionego dostêpu do najwy¿szych uprawnieñ administracyjnych oprogramowania biznesowego SAP. Jako taki mo¿e zostaæ wykorzystany m.in. do szpiegostwa przemys³owego i sabota¿u dzia³alno¶ci firm korzystaj±cych z systemów SAP ERP. Przedstawiciele koncernu SAP zapowiedzieli ju¿ stosowne poprawki. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-08 11:11:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Od¶wie¿ona wersja zbioru najlepszych praktyk - ITIL 2011 Edition

29 lipca odby³a siê premiera od¶wie¿onej wersji publikacji ITIL 2007. Nowe wydanie jest pierwsz± tak du¿± zmian± od 2007 roku i uwzglêdnia gromadzone przez kilka lat uwagi, b³êdy i nie¶cis³o¶ci dotycz±ce zbioru najlepszych praktyk zarz±dzania informatyk±. W aktualizacji ITIL znalaz³y siê te¿ odniesienia do popularnego ostatnio tematu cloud computingu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-02 15:21:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Ro¶nie popyt na alternatywne us³ugi wsparcia dla systemów ERP

W Stanach Zjednoczonych ro¶nie liczba firm, które s± sk³onne zrezygnowaæ ze ¶wiadczonych przez producenta wykorzystywanego oprogramowania ERP us³ug wsparcia technicznego na rzecz tañszych us³ug alternatywnych. Niezale¿ny serwis ma pozwoliæ na uwolnienie czê¶ci ¶rodków pochodz±cych z coraz bardziej napiêtych bud¿etów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-02 13:38:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy systemy CRM przynosz± oczekiwane korzy¶ci?

Z analiz przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, ¿e w dwóch na trzy przypadki oczekiwania wzglêdem rozwi±zañ wspieraj±cych zarz±dzanie relacjami z klientami przewy¿szaj± rzeczywiste rezultaty wdro¿eñ takich systemów. Tylko w 33 proc. firm wykorzystuj±cych rozwi±zania klasy CRM osi±gniête zosta³y realne korzy¶ci wynikaj±ce z zastosowania tego typu systemów. Krytykowane s± natomiast m.in. niska wydajno¶æ i nadmierna z³o¿ono¶æ oprogramowania. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-01 12:13:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle przejmuje producenta oprogramowania do zarz±dzania wiedz±

Rozwi±zania firmy InQuira poszerz± mo¿liwo¶ci nale¿±cych do Oracle systemów CRM - Fusion oraz Siebel. Szczegó³y transakcji nie zosta³y ujawnione. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-29 11:04:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Unia Europejska chce zmian w przechowywaniu plików cookies

Do niedawna, na gruncie przepisów unijnych, przechowywanie i dostêp do cookies oparte by³o na zasadzie "sprzeciwu u¿ytkownika". Do 25 czerwca 2011 r. pañstwa cz³onkowskie mia³y jednak wdro¿yæ now± dyrektywê, która wprowadza zasadê "zgody u¿ytkownika"! Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-29 10:20:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka SAP z Google Maps i Google Earth

SAP podpisa³ umowê z Google, dziêki której oprogramowanie analityczne SAP bêdzie mo¿na integrowaæ z aplikacjami Maps i Earth. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-27 16:17:45 (¼ród³o: IDG.pl)

W call center ZUS bêdzie system firmy Interactive Intelligence

Wiadomo ju¿ oficjalnie, ¿e w Centrum Informacji Telefonicznej ZUS wdro¿ony zostanie system Customer Interaction Center (CIC) w wersji 3.0 firmy Interactive Intelligence. Wdro¿enie przeprowadzi spó³ka B3System. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-27 10:36:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Twój dzia³ IT pomaga hakerom?

W³amania do firm i kradzie¿e danych s± obecnie czêstsze i bardziej kosztowne ni¿ kiedykolwiek - wydaje siê, ¿e z rozwoju technologii w pierwszej kolejno¶ci korzystaj± przestêpcy, którzy znajduj± coraz to nowsze i bardziej innowacyjne sposoby na w³amywanie siê do systemów informatycznych. Ale czasami zdarza siê, ¿e internetowym kryminalistom nie¶wiadomie pomagaj± ci, którzy powinni nas przed nimi chroniæ - czyli pracownicy dzia³u IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-26 09:43:02 (¼ród³o: IDG.pl)

BPM 2.0 czyli nowa generacja zarz±dzania procesami w przedsiêbiorstwach

Rozwi±zania tego typu stanowi± now±, osobn± klasê systemów informatycznych bêd±c± rozwiniêciem dostêpnych aplikacji pozwalaj±cych na modelowanie procesów biznesowych. Inspiracj± dla rozwoju BPM 2.0 by³y niedostatki "klasycznych" systemów BPM oraz osi±gniêcia technologii Web 2.0. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-22 15:38:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Softtutor Consulting dynamizuje plany rozwojowe

W 2011 roku firma Softtutor Consulting obchodzi dwudziestolecie istnienia. Rok ten ma jednak zapisaæ siê w historii spó³ki jako pocz±tek strategicznych zmian ukierunkowanych na rozwój kompetencji, zbudowanie struktury wieloodzia³owej, istotne rozszerzenie oferty oraz systematyczne umocnienie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku konsultingu IT. Planowane jest m.in. stworzenie oferowanej w modelu us³ugowym aplikacji usprawniaj±cej prowadzenie projektów informatycznych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-14 15:47:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zmieni siê sposób dystrybucji aplikacji biznesowych, zw³aszcza na rynku MSP

O zmianach i specyfice polskiego rynku ERP, potencjale rozwoju tej klasy systemów i w³asnych rozwi±zaniach mówi Marek Suszczyk, dyrektor generalny Exact Software Poland. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-13 11:30:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle rozbudowuje oferowany w modelu us³ugowym system CRM

Funkcje wprowadzone w oprogramowaniu Oracle CRM On Demand w wersji 19 rozszerzaj± m.in. mo¿liwo¶ci wcze¶niejszej wersji systemu o nowe rozwi±zania w zakresie komunikacji mobilnej, funkcje bran¿owe, interfejsy integracyjne oraz usprawnienia zwi±zane z przetwarzaniem w modelu cloud. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-13 10:06:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak w praktyce dzia³aj± nowe przepisy tzw. ustawy medialnej

Termin implementacji dyrektywy o audiowizualnych us³ugach min±³ 19 grudnia 2009 r. Polska po kilkukrotnych przypomnieniach ze strony Komisji Europejskiej, wszczêtym postêpowaniu wyja¶niaj±cym i gro¼bie skargi do Trybuna³u Sprawiedliwo¶ci UE, w koñcu wdro¿y³a dyrektywê. Nowe prawo obowi±zuje od 23 maja 2011 r. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-12 11:11:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Gartner: CIO trac± kontrolê nad firmowymi ¶rodowiskami IT

Zdaniem analityków firmy Gartner coraz czê¶ciej rola dyrektorów ds. IT jest sprowadzana do nadzoru nad bie¿±cym funkcjonowaniem korporacyjnych systemów informatycznych. Z roku na rok wzrasta natomiast pozycja dyrektorów ds. finansowych, którzy czêsto odpowiadaj± za strategiczne planowanie rozwoju infrastruktury IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-11 17:20:30 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP uelastycznia model licencjonowania systemu ERP dla mniejszych firm

Nowe, bardziej elastyczne formy licencjonowania systemu SAP Business One dla partnerów handlowych niemieckiego koncernu maj± przyczyniæ siê do popularyzacji systemu przeznaczonego przede wszystkim dla firm sektora MSP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 17:40:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Z³e nawyki w pracy - pokonaj je, zanim pokonaj± ciebie

Ka¿dy pracownik z czasem popada w rutynê i wyrabia sobie kilka - niektórzy nawet wiêcej - z³ych nawyków, które skutecznie utrudniaj± wykonywanie codziennych obowi±zków i sprawiaj±, ¿e praca staj± siê tortur±. Na szczê¶cie ze z³ymi nawykami mo¿na walczyæ, a pierwszym krokiem zawsze powinno byæ ich zidentyfikowanie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 13:23:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle ujawnia ceny licencji pakietu Oracle Fusion Applications

Premiera oprogramowania Oracle Fusion Applications coraz bli¿ej. Bez wiêkszego rozg³osu na witrynie Oracle znalaz³y siê informacje o cenach licencji poszczególnych modu³ów nowego pakietu rozwi±zañ wspieraj±cych zarz±dzanie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 11:20:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Software AG zaoferuje kompleksowe narzêdzia BPM w modelu cloud oraz dla urz±dzeñ mobilnych

Niemiecki koncern systematycznie realizuje strategiê ukierunkowan± na stworzenie kompleksowego ¶rodowiska pozwalaj±cego na zarz±dzanie dzia³aniem organizacji biznesowej z perspektywy procesów biznesowych. Rozwi±zania klasy BPM, oprogramowanie warstwy middleware i ¶rodowisko aplikacyjne maj± zostaæ zintegrowane w ramach jednej platformy oferowanej w modelu cloud. Planowane s± równie¿ mobilne aplikacje klasy BPM. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-07 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

PwC: nowy szef Doradztwa Technologicznego

Partnerem odpowiedzialnym za zespó³ Doradztwa Technologicznego w polskim biurze PwC zosta³ Tomasz Bejm, który do³±czy³ tak¿e do grona partnerow w dziale Doradztwa Biznesowego spó³ki. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 15:31:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Wydawnictwo Nowa Era z nowym systemem CC

Firma specjalizuj±ca siê w wydawnictwach, oprogramowaniu i produktach wspieraj±cych proces edukacji wdro¿y³a w centrum kontaktowym system komunikacyjny Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence. Jego celem jest usprawnienie sprzeda¿y i obs³ugi klientów wydawnictwa. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-05 12:31:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor zostanie trzecim najwiêkszym producentem systemów ERP zaraz po SAP i Oracle

Udzia³owcy firmy Lawson Software zaakceptowali warunki zapowiedzianej w kwietniu fuzji z koncernem Infor Global Solutions. Z po³±czenia obu firm powstanie trzeci pod wzglêdem obrotów koncern dzia³aj±cy na rynku systemów klasy ERP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-30 15:59:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak przetrwaæ sytuacjê kryzysow± - poradnik w czterech krokach

Szef IT powinien mieæ w zanadrzu ca³y arsena³ metod, które przydadz± siê w przypadku wyst±pienia sytuacji kryzysowej - np. katastrofy naturalnej, niepokojów spo³ecznych czy masowej awarii telekomunikacyjnej. Poni¿ej prezentujemy kilka porad, autorstwa czo³owych amerykañskich mened¿erów IT, które z pewno¶ci± pomog± w prowadzeniu firmy w sytuacjach kryzysowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-30 13:22:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepiej zinformatyzowane polskie uczelnie wy¿sze - wyniki I edycji konkursu Nowoczesna Uczelnia

Zakoñczy³a siê I edycja Programu "Nowoczesna Uczelnia", którego celem jest propagowanie wykorzystania IT, co pozwala polskim uczelniom dotrzymywaæ kroku europejskim standardom oraz podnosz± jako¶æ zarz±dzania placówk±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-30 11:14:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Urz±d Miasta Wroc³aw: call center usprawni komunikacjê z mieszkañcami

Urz±d miejski we Wroc³awiu uruchomi³ numer obywatelski (71) 777 77 77, pod który mo¿na zg³aszaæ incydenty. Pe³ni tak¿e rolê infolinii miejskiej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-29 10:25:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybsze raportowanie w BRE dziêki rozbudowie systemu Business Intelligence

W BRE Banku zakoñczy³ siê kolejny etap wdro¿enia platformy QlikView. Departament Controllingu BRE Banku ma mieæ teraz ³atwiejszy dostêp do informacji i szybciej przygotowywaæ raporty na wszystkich poziomach organizacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-27 10:10:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle kupi spó³kê wyspecjalizowan± w zarz±dzaniu witrynami internetowymi?

Amerykañski gigant zamierza zintegrowaæ rozwi±zania spó³ki FatWire Software m.in. z w³asnym oprogramowaniem klasy Business Intelligence oraz ¶rodowiskiem Fusion Middleware. Inwestycja wró¿y wzrost zainteresowania w³adz Oracle rozwi±zaniami wspieraj±cymi prowadzenie dzia³alno¶ci biznesowej w Internecie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-22 14:59:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Systemy analityczne SAP HANA oficjalnie w sprzeda¿y

W miniony poniedzia³ek bazuj±ce na technologii in-memory i sprzêcie partnerów niemieckiego koncernu rozwi±zania analityczne SAP HANA oficjalnie trafi³y do sprzeda¿y. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-21 18:18:47 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie