hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

Office Open XML standardem ISO

G³osami 61 pañstw cz³onkowskich organizacja ISO uzna³a format OOXML za miêdzynarodowy standard - wynika z nieoficjalnych informacji. Oficjalny komunikat spodziewany jest dopiero jutro.
2008-04-01 16:32:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Dokumenty Google spoza Internetu

Przedstawiciele koncernu zapowiedzieli, ¿e w najbli¿szym czasie funkcjonalno¶æ aplikacji biurowych pakietu Google Apps bêdzie dostêpna lokalnie przy u¿yciu wtyczki Google Gears. W pierwszej kolejno¶ci w trybie offline udostêpnione zostan± funkcje edytora tekstu.
2008-04-01 08:34:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Teta przejmuje kolejnego producenta oprogramowania

Wczoraj przedstawiciele spó³ki poinformowali o inwestycji w InsERT - http://www.computerworld.pl/news/145164.html. Dzi¶ Teta poinformowa³a o przejêciu za 31,5 mln z³ 86% akcji wêgierskiego producenta oprogramowania VT Soft.
2008-03-27 16:10:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft udostêpni online pakiet biurowy Albany

Od pewnego czasu mówi³o siê, ¿e aplikacje internetowe Google stanowi± zagro¿enie dla Microsoftu, gdy¿ model - polegaj±cy na tanim hostowaniu aplikacji i us³ug z nimi zwi±zanych - nie posiada³ odpowiednika w ofercie z Redmond. Odpowiedzi± na ofertê Google ma byæ Albany.
2008-03-27 12:46:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Mapowanie pieniêdzy polityków

Niedochodowa organizacja MAPLight.org pracuje nad niezwykle interesuj±cym serwisem mapowym. Jednak w przeciwieñstwie do tradycyjnych us³ug tego typu, nie zaplanujemy dziêki niemu ¿adnej podró¿y. Sprawdzimy za to, w jaki sposób pieni±dze "podró¿uj±" za politykami.
2008-03-26 10:37:57 (¼ród³o: IDG.pl)

PWN2OWN: druga edycja konkursu dla hakerów

Organizatorzy konferencji CanSecWest zapowiadaj±, ¿e w tym roku do wygrania bêd± nagrody o warto¶ci nawet 20 tys USD. Osoba, która najszybciej dostanie siê do zasobów jednego z trzech komputerów otrzyma minimum po³owê tej kwoty. W porównaniu z zesz³ym rokiem formu³a samego konkursu zosta³a nieco zmodyfikowana.
2008-03-20 15:01:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Ro¶nie zapotrzebowanie na platformy pracy grupowej

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Novell wynika, i¿ firmy doceniaj± korzy¶ci wynikaj±ce ze stosowania narzêdzi wspomagaj±cych pracê zespo³ow±. Jednak wiêkszo¶ci z nich posiadane systemy przestaj± wystarczaæ, a w nowoczesnych platformach do pracy w grupach widz± sposób na optymalizacjê dzia³alno¶ci. W³adze po³owy firm zamierzaj± zwiêkszyæ nak³ady na zakup tego rodzaju oprogramowania.
2008-03-19 17:56:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolorowa przysz³o¶æ telefonów BlackBerry

Kilka lat temu urz±dzenia te uwa¿ano za nieporêczn± odmianê komputera Pocket PC z niespotykan± wcze¶niej obs³ug± wiadomo¶ci e-mail. Rozwi±zanie RIM opanowa³o jednak biznes. Teraz producent ma wkroczyæ na rynek konsumencki.
2008-03-19 17:39:01 (¼ród³o: IDG.pl)

SAS: Business Intelligence w jêzyku naturalnym

W poniedzia³ek (17 marca) przedstawiciele firmy SAS poinformowali o przejêciu dostawcy oprogramowania do analizy jêzyka naturalnego - firmy Teragram. Rozbudowana obs³uga jêzyka naturalnego ma zwiêkszyæ funkcjonalno¶æ oprogramowania do analiz biznesowych i u³atwiæ przetwarzanie nieustrukturalizowanych danych.
2008-03-19 17:19:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Cisco Capital i BPH Leasing dla M¦P

Cisco Capital i BPH Leasing wdro¿y³y wspólny program finansowania maj±cy na celu pomoc ma³ym i ¶rednim firmom w pozyskiwaniu najnowszych technologii. Specjalnie przygotowana ¶cie¿ka Easy Lease umo¿liwi wydanie decyzji o przyznaniu finansowania "od rêki".
2008-03-18 14:21:49 (¼ród³o: IDG.pl)

BPSC przej±³ rozwi±znie HR

System mHR opracowa³a firma konsultingowa Alta. Wraz z produktem do BPSC przeszed³ piêcioosobowy zespó³ Alty zajmuj±cy siê tym rozwi±zaniem. To element rozwoju Grupy BPSC.
2008-03-17 11:56:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Cube CR: partnerska umowa z eGain Communications

Cube Corporate Release, spó³ka kierowana przez Adama Ledê, podpisa³a partnersk± umowê z amerykañskim dostawc± rozwi±zañ contact center - firm± eGain Communications.
2008-03-13 21:31:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch Altum - nowy system ERP dla sektora MSP

Altum jest przeznaczony dla ma³ych i ¶rednich firm, zw³aszcza z bran¿y handlowo-us³ugowej. Pocz±tkowo Comarch zamierza sprzedawaæ oprogramowanie wy³±cznie na rynkach zagranicznych. Krakowski producent zapewnia jednak, ¿e na pocz±tku 2009 r. Altum trafi tak¿e na rynek polski.
2008-03-12 16:20:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Du¿e firmy unikaj± Google Apps

Tylko nieliczne koncerny traktuj± pakiet Google Apps jako rzeczywist± alternatywê wobec oprogramowania biurowego instalowanego lokalnie. Wed³ug ekspertów Google pope³nia b³±d staraj±c siê utrzymaæ wysoki stopieñ pokrewieñstwa miêdzy oprogramowaniem biurowym do u¿ytku prywatnego i komercyjnego. Z tego powodu aplikacjom dla biznesu brakuje bardziej zaawansowanych funkcji. Mimo to z Google Apps korzysta ju¿ pó³ miliona firm.
2008-03-11 16:47:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Wspólne centrum Suna i Microsoftu

Microsoft i Sun zacie¶niaj± wspó³pracê. Wczoraj w kampusie koncernu z Redmond otwarto Sun/Microsoft Interoperability Center. Jego zadaniem jest optymalizowanie aplikacji Microsoftu pod k±tem ich wykorzystania na serwerach Sun Fire x64.
2008-03-11 15:53:35 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP i Intel: specjalistyczne urz±dzenie dla ERP

Firmy zamierzaj± wspólnie oferowaæ urz±dzenie aplikacyjne, oparte na procesorze Xenon, przeznaczone do pracy oprogramowania SAP Business All-in-One ERP.
2008-03-06 10:16:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Société Générale: nowe systemy IT zapobiegn± kolejnym defraudacjom

Brak nadzoru i skutecznego systemu zabezpieczeñ umo¿liwi³y maklerowi z francuskiego banku defraudacjê ponad 4,9 mld euro. Aby zapobiec podobnym dzia³aniom w przysz³o¶ci bank zamierza wprowadziæ bardziej efektywne systemy zabezpieczeñ, w tym biometryczne systemy identyfikacji maklerów.
2008-02-21 11:52:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Umowy licencyjne s± niesprawiedliwe

Brytyjska organizacja zajmuj±ca siê ochron± praw konsumentów uwa¿a, ¿e umowy licencyjne powszechnie stosowane przez najwiêkszych dostawców oprogramowania s± krzywdz±ce dla klientów. Zarzuty dotycz± 17 producentów - m.in. Microsoftu i Apple.
2008-02-20 12:39:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Prawdziwa warto¶æ konsultingu

W ostatniej dekadzie rynek konsultingu urós³ prawie dwukrotnie, zarówno bior±c pod uwagê poziom wydatków na us³ugi doradcze, jak i liczbê zatrudnionych w firmach doradczych. Mimo rosn±cego zainteresowania tymi us³ugami, roli konsultanta wci±¿ towarzyszy wiele nieporozumieñ.
2008-02-18 12:53:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Extreme i Siemens przeprowadzi³y testy zgodno¶ci swoich rozwi±zañ

Extreme Networks i Siemens zdecydowa³y siê nawi±zaæ wspó³pracê w zakresie rozwi±zañ konwergentnych i poinformowa³y, ¿e zakoñczy³y testy kompatybilno¶ci swoich produktów sieciowych i telefonii IP.
2008-02-15 09:36:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Najpopularniejsze rozwi±zania open source i dystrybucje Linuxa w firmach

Ubuntu i Red Hat s± najbardziej popularnymi dystrybucjami Linuxa u¿ywanymi w amerykañskich przedsiêbiorstwach. Najpopularniejszym systemem wirtualizacji jest VMware, a MySQL - systemem bazodanowym. Opublikowane statystyki s± wynikiem badania Open Source Barometer.
2008-02-12 15:40:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Firma 2.0... nie tak szybko

Firmowe blogi, wiki, RSS, serwisy spo³eczno¶ciowe, czyli krótko - Web 2.0 w firmie. Teoretycznie to wszystko jest mo¿liwe i nawet tu i ówdzie istnieje, ale by upowszechniæ siê na wiêksz± skalê, wymaga rozlu¼nienia kontroli w przedsiêbiorstwie.
2008-02-08 11:39:01 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM udostêpnia pakiet BI dla InfoSphere

IBM udostêpni³ pierwszy produkt integruj±cy oprogramowanie przejêtej firmy Cognos, skupiaj±cy siê na wspomaganiu problemów sprzeda¿y i zgodno¶ci z regulacjami prawnymi.
2008-02-07 14:19:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Outbox zawar³ umowê ramow± z Telekomunikacj± Polsk±

Kontrakt opiewa na maksymalnie 20 mln z³. Outbox ma braæ udzia³ w przetargach na wdro¿enia rozszerzeñ funkcjonalno¶ci systemu CRM firmy PeopleSoft w TP. Umowa obowiazuje do czerwca br.
2008-02-07 11:28:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Parlamentarzy¶ci UE nie chc± zmian w prawie telekomunikacyjnym

Kwestionowany jest przede wszystkim plan stworzenia europejskiego regulatora rynku i na³o¿enia ograniczeñ legislacyjnych na operatorów krajowych. Przedstawicieli Komisji Europejskiej odpowiadaj± - proponowane reformy doprowadz± m.in. do zwiêkszenia konkurencji na europejskim rynku telekomunikacyjnym.
2008-01-31 14:50:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft oskar¿a IBM-a

Jean Paoli, który w Microsofcie piastuje stanowisko dyrektora ds. technologii XML, oskar¿y³ IBM-a o to, ¿e spowodowa³, i¿ OOXML nie sta³ siê miêdzynarodowym formatem. W lutym Microsoft bêdzie móg³ ponownie zwróciæ siê do ISO o uznanie OOXML. Je¶li i tym razem siê nie uda, to przed gigantem z Redmond zostanie zamkniêta szybka ¶cie¿ka legislacyjna i starania o uznanie nowego formatu potocz± siê zwyk³ym trybem.
2008-01-31 10:04:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Niezbêdnik kierownika IT

MacGyver mia³ swój scyzoryk. Bez niego na pewno by zgin±³. Jakie narzêdzie jest niezbêdne w bran¿y IT? Co jest potrzebne do codziennej pracy? Poranny zestaw IT mened¿era to kawa i... O swoich nawykach opowiedzieli kierownicy dzia³ów IT kilku du¿ych amerykañskich przedsiêbiorstw z ró¿nych bran¿. Maj± oni styczno¶æ z wieloma technologiami i aplikacjami, jednak¿e na li¶cie najbardziej u¿ytecznych narzêdzi umie¶ciliby jedynie kilka.
2008-01-30 13:38:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Obraz rynku us³ug konsultingowych w Polsce

Ta czê¶æ rynku IT utrzymywa³a w ostatnim czasie swoj± warto¶æ na poziomie ok. 1 mld z³ i ma rosn±æ z kilkuprocentow± dynamik±. Natomiast obszarem wyj±tkowego rozwoju bêdzie doradztwo aplikacyjne i technologiczne. Dziêki temu wzro¶nie pozycja integratorów.
2008-01-24 16:19:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsolidacja i dojrza³o¶æ powodem spowolnienia rynku BI

Analitycy Gartnera przewiduj±, ¿e okres najbardziej dynamicznego wzrostu sektor aplikacji Business Intelligence ma ju¿ za sob±. Do 2011 r. tempo wzrostu spadnie poni¿ej 10%. W 2007 r. warto¶æ rynku aplikacji BI wzros³a o 12,5%. Powodami zmniejszenia tempa wzrostu s± postêpuj±ca konsolidacja oraz dojrzewanie i nasycenie rynku.
2008-01-23 13:08:38 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM po cichu wspiera OpenXML?

Big Blue bardzo anga¿owa³ siê w walkê ze standardem OpenXML Microsoftu. Tym bardziej dziwi fakt, ¿e co najmniej cztery produkty IBM obs³uguj± ten format. Byæ mo¿e jest to kolejna zapowied¼ nadchodz±cego zaostrzenia konkurencji miêdzy obiema firmami.
2008-01-23 09:48:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Klienci boj± siê skutków przejêcia BEA przez Oracle

Najwiêksze obawy dotycz± ewentualnego wzrostu kosztów utrzymania aplikacji przejmowanej firmy. Obawy dotycz± równie¿ dalszych warunków licencjonowania produktów BEA. Wed³ug klientów Oracle nie jest za¶ jasne, które rozwi±zania koncern zamierza rozwijaæ - swoje, czy te stworzone przez BEA.
2008-01-23 09:30:35 (¼ród³o: IDG.pl)

BCC idzie za granicê

Min±³ kolejny dobry rok dla BCC. W 2007 roku grupa osi±gnê³a 50,2 mln przychodów ze sprzeda¿y. Oznacza to 34% wzrost w stosunku do roku 2006. Bior±c pod uwagê spó³kê zale¿n± BCC 7milowy, wzrost by³ jeszcze wy¿szy i siêgn±³ 43%. £±czne obroty dla BCC i 7milowego w ub.r. siêgnê³y 62,3 mln z³. o 50% wzros³a tak¿e liczba konsultantów zatrudnionych w BCC.
2008-01-21 17:23:32 (¼ród³o: IDG.pl)

UKE walczy o konkurencyjny rynek

Przezes UKE, Anna Stre¿yñska, podejmuje kolejne kroki w celu zwiêkszenia konkurencyjno¶ci rynku telekomunikacyjnego. Tym razem prezes stara siê wprowadziæ zmiany w przepisach dotycz±cych przenoszenia numerów telefonicznych przy zmianie operatora.
2008-01-17 08:29:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Call center - i ¶mieszno i straszno !

Codziennie potrzebujemy pomocy - nie dzia³a telewizja, komputer, internet, nie zgadza siê saldo na rachunku. Na szczê¶cie jest call center - zawsze pomo¿e, o ka¿dej porze. Wystarczy chwyciæ za s³uchawkê... Jednak po drugiej stronie te¿ pracuj± ludzie. Oto ró¿ne oblicza call center...
2008-01-11 16:56:38 (¼ród³o: IDG.pl)

MON chce wydaæ 2,5 mld z³ na IT i telekomunikacjê

Strategia Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012 r. to nowy sposób my¶lenia o wykorzystaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych w wojsku. Funkcjonuj±ce obecnie w Wojsku Polskim systemy informatyczne wymagaj± modernizacji (ok. 60%) lub wycofania (ok. 40%).
2008-01-11 11:46:03 (¼ród³o: IDG.pl)

BEA w³±cza systemy ERP do architektury SOA

Firma wprowadzi³a na rynek produkt BEA SmartConnect 3.0, wykorzystuj±cy koncepcjê architektury SOA, który usprawnia komunikacjê z systemami zarz±dzania zasobami przedsiêbiorstwa (ERP). Rozwi±zanie ma przyspieszaæ wdra¿anie, modernizacjê i integracjê systemów ERP.
2008-01-09 12:04:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft zakupi norwesk± firmê Fast Search and Transfer

Koncern z Redmond zaoferowa³ 1,2 mld USD za norweskiego dostawcê oprogramowania do wyszukiwania informacji. Ma to byæ kolejny krok Microsoftu w stronê rozszerzania oferty oprogramowania Enterprise Search.
2008-01-08 14:07:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft chce kupiæ norwesk± firmê Fast Search and Transfer

Koncern z Redmond zaoferowa³ 1,2 mld USD za norweskiego dostawcê oprogramowania do wyszukiwania informacji. Ma to byæ kolejny krok Microsoftu w stronê rozszerzania oferty oprogramowania Enterprise Search.
2008-01-08 14:07:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy sposób zarz±dzania IT

Best Buy odkry³, ¿e stare praktyki, takie jak outsourcing projektów maj±cy na celu skupienie siê firmy na swojej dzia³alno¶ci i kompetencjach, nabieraj± nowego znaczenia.
2008-01-07 14:57:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Powiêkszanie monitora – 15” zamieñ w 30” - link sponsorowany

Je¶li potrafisz zmieniæ 14, 15, 17, 19, 20”… monitor komputerowy w wielki, 30-calowy, profesjonalny monitor, we¼ udzia³ w konkursie! Wygraj profesjonalne monitory Samsunga – 30” SyncMaster 305T, 27” SyncMaster 275T i 24” SyncMaster 245B. Szczegó³y na www.dobrerady.info.
2008-01-05 00:01:27 (¼ród³o: IDG.pl)

S³aba ochrona prywatno¶ci w 2007 roku

Zagro¿enia dla ochrony prywatno¶ci wzros³y w 2007 roku - wynika z raportu Privacy International i Electronic Privacy Information Center.
2008-01-02 16:02:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsolidacja rynku BI: kto zyska, a kto straci?

Mniej ni¿ rok temu na rynku Business Intelligence dzia³a³o wielu niezale¿nych dostawców. Dzi¶ ponad po³owê tego sektora kontroluje piêæ firm. Co taka zmiana oznacza dla u¿ytkowników aplikacji analitycznych? Na co musz± przygotowaæ siê w przysz³o¶ci?
2007-12-24 10:58:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: Dynamics CRM 4.0 przekazany do produkcji

Wersja 4.0 produktu, znanego pod nazw± kodowej Titan, ma byæ dostêpna w kilku edycjach: jako aplikacja pracuj±ca w o¶rodku u¿ytkownika, aplikacja hostowana przez partnerów firmy lub Microsoft Dynamics CRM Live - wersja hostowana przez Microsoft.
2007-12-20 14:05:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Era, Orange, Plus i Play popracuj± razem

Czterej polscy operatorzy komórkowi zmierzaj± razem pracowaæ nad standardem p³atno¶ci mobilnych oraz mobilnej telewizji cyfrowej.
2007-12-20 00:20:06 (¼ród³o: IDG.pl)

SaaS: 9 faktów o oprogramowaniu jako us³udze

Rozwi±zania tego typu stale ewoluuj± i staj± siê znacz±cym nurtem w¶ród rozwi±zañ IT dla biznesu. Przedsiêbiorstwom z sektora MSP daje dostêp do systemów zarezerwowanych dotychczas dla wiêkszych organizacji, którym z kolei umo¿liwia redukcjê kosztów funkcjonowania. Prezentujemy dziewiêæ odpowiedzi na najpopularniejsze pytania o SaaS.
2007-12-19 00:04:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia BI Cognosa na nowe platformy mobilne

Cognos zapowiedzia³, ¿e najnowsza wersja jego mobilnego oprogramowania analitycznego Cognos 8 Go! Mobile bêdzie wspó³pracowa³a z urz±dzeniami pracuj±cymi pod kontrol± systemów Symbian S60 i Windows Mobile 6. Z narzêdzi Business Intelligence tej firmy bêd± wiêc mogli skorzystaæ m.in. u¿ytkownicy telefonów firm Nokia (serii E i N) i Sony Ericsson. Dotychczas obs³ugiwane by³y jedynie urz±dzenia BlackBerry.
2007-12-18 21:58:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak sporz±dziæ umowê na serwis internetowy

W dzisiejszym ¶wiecie ka¿dy przedsiêbiorca, prêdzej czy pó¼niej, staje przed wyzwaniem stworzenia serwisu internetowego dla swojej firmy. W wiêkszo¶ci przypadków, prace takie s± powierzane specjalistycznej firmie webmasterskiej.
2007-12-18 13:09:39 (¼ród³o: IDG.pl)

TP SA wspó³pracuje z Cyfr±+

Canal+ Cyfrowy i Telekomunikacja Polska podpisa³y umowê, na mocy której stworz± tzw. ofertê triple play (telewizja, internet, telefon) dla swoich klientów, którzy nie maj± dostêpu do sieci szerokopasmowej.
2007-12-18 08:22:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft otwiera Live Office Workspace w wersji beta

Firma udostêpni³a ograniczon± wersjê beta us³ugi udostêpniania plików i wspó³pracy - Live Office Workspace, która jednak nie bêdzie dostêpna dla wszystkich chêtnych co najmniej przez kilka tygodni.
2007-12-12 13:39:34 (¼ród³o: IDG.pl)

ODF obowi±zkowy w holenderskiej administracji publicznej

Jutro (12 grudnia) w holenderskim parlamencie ma odbyæ siê debata nad uznaniem standardu Open Document Format (ODF), jako obowi±zuj±cego w instytucjach rz±dowych. Ewentualna akceptacja proponowanej polityki rz±dowej z pewno¶ci± przyczyni³aby siê do wzrostu popularno¶ci aplikacji takich jak OpenOffice, kosztem rozwi±zañ m.in. Microsoftu.
2007-12-11 15:24:48 (¼ród³o: IDG.pl)

EDS ma outsourcing w TP

Umowa pomiêdzy Telekomunikacj± Polsk± a EDS Poland o warto¶ci 52 mln USD zosta³a podpisana na piêæ lat. Czê¶ci± tej umowy jest ¶wiadczenie przez 150 pracowników Web Inn z Grupy Sygnity us³ug service desk oraz wsparcia u¿ytkowników w zakresie problemów z infrastruktur± i aplikacjami biznesowymi dla 33 tys. pracowników TP.
2007-12-11 14:46:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Kara dla Orange

Mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego zerwania przez abonentów umowy bez ponoszenia kary - takie moga byæ skutki pojawienia siê w regulaminie sieci zapisu niezgodnego z prawem.
2007-12-10 09:28:06 (¼ród³o: IDG.pl)

SPSS i Business Objects rozpoczn± wspó³pracê

Business Objects (BO) rozszerza ofertê o aplikacje do analizy predyktywnej SPSS, które bêd± dostêpne z poziomu platformy analitycznej Business Objects XI. Wed³ug obserwatorów rynku, BO powinno "dokupiæ" twórcê rozwi±zañ typu data mining, a do SPSS firmie tej chyba "najbli¿ej". Mo¿e wiêc to porozumienie OEM stanowi zapowied¼ kolejnej transakcji na rynku BI.
2007-12-05 10:38:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Dziurawy Notes

Specjali¶ci z firmy Core Security Technologies poinformowali o wykryciu powa¿nej luki w zabezpieczeniach oprogramowania Lotus Notes IBM-a. B³±d ten mo¿e zostaæ wykorzystany do uruchomienia w systemie niebezpiecznego oprogramowania bez wiedzy u¿ytkownika.
2007-11-28 12:18:37 (¼ród³o: IDG.pl)

CTPartners wchodzi do Grupy Infovide-Matrix

Infovide-Matrix przejê³o 53,26% udzia³ów w kapitale zak³adowym CTPartners, zajmuj±cej siê doradztwem z zakresu zarz±dzania organizacjami IT oraz szkoleñ w standardzie ITIL. Warto¶æ transakcji to 3 mln z³.
2007-11-27 11:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Francja odetnie piratów

Ju¿ wkrótce francuscy internauci, którzy pobieraj± z Internetu pliki chronione prawem autorskim bez p³acenia za nie, bêd± musieli liczyæ siê z mo¿liwo¶ci± odciêcia im dostêpu do Internetu - informuje Financial Times. Nad Sekwan± zawarto w³a¶nie szerokie porozumienie ponadbran¿owe, przewiduj±ce wprowadzenie takich sankcji.
2007-11-23 10:34:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy rywal dla Google Dokumenty

Wspó³za³o¿yciel Hotmail, Sabeer Bhatia, zaprezentowa³ wczoraj swój nowy produkt Office Live Documents- pakiet darmowych biurowych aplikacji online. Bhatia zabiera siê do bezpo¶redniej rywalizacji z Google i Microsoft.
2007-11-22 11:01:59 (¼ród³o: IDG.pl)

MicroStrategy chce utrzymaæ niezale¿no¶æ

W odpowiedzi na kolejne akwizycje na rynku oprogramowania do analiz biznesowych firma zamierza prowadziæ "agresywne dzia³ania rekrutacyjne" w¶ród pracowników Business Objects i Cognos. Bêdzie równie¿ aktywnie zabiegaæ o nowych klientów.
2007-11-21 12:58:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Powstanie operator dla biznesu

Neotel i D³ugie Rozmowy maj± od kilku dni wspólnego w³a¶ciciela - gie³dowe PPWK - http://www.computerworld.pl/news/131191.html. Pod szyldem PPWK ma powstaæ teleoperator dla biznesu.
2007-11-20 07:54:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsolidacja na polskim rynku ERP

Du¿e transakcje na rynku polskich dostawców systemów wspomagaj±cych zarz±dzanie zapowiadaj± Asseco Business Solutions, Teta i BPSC, który chce siê w³±czyæ w wy¶cig o udzia³y rynkowe. Potencjalni przejmuj±cy mog± okazaæ siê celami dla firm zachodnich.
2007-11-16 10:07:17 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM udostêpni Symphony w modelu SaaS?

Wypowiedzi przedstawicieli IBM sta³y siê ¼ród³em spekulacji na temat dostêpno¶ci samego pakietu Lotus Symphony w modelu SaaS. Je¿eli pog³oski te siê potwierdz±, Big Blue stanie do bezpo¶redniej konkurencji z pakietami aplikacji biurowych udostêpnianych online, takimi jak Google Apps i Microsoft Office Live.
2007-11-15 12:27:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Superregulator ju¿ w Parlamencie Europejskim

Jak informuje Gazeta Wyborcza, wczoraj (13 listopada) Komisja Europejska przedstawi³a Parlamentowi Europejskiemu propozycjê pakietu kompleksowych zmian unijnego prawa telekomunikacyjnego autorstwa Viviane Reding, unijnej Komisarz ds. Mediów i Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
2007-11-14 08:10:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle OpenWorld: Koncern skupi siê na integracji produktów

Cel strategiczny Oracle na najbli¿sze lata jest jasny. "W latach 90. XX wieku klienci stali przed dylematem: tworzyæ platformê z najlepszych dostêpnych rozwi±zañ, czy te¿ wybraæ raczej lepsz± integracjê produktów. To ju¿ nie bêdzie problemem" - mówi³ podczas konferencji Oracle OpenWorld Chuck Rozwat, wiceprezes ds. rozwoju w firmie Oracle.
2007-11-13 15:28:34 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM kupuje firmê Cognos za 4,9 mld USD

Decyzja ta wpisuje siê w seriê przejêæ na rynku oprogramowania Business Intelligence i Corporate Performance Management. IBM zap³aci 58 USD za akcjê Cognosa, o 10% wiêcej ni¿ cena zamkniêcia z pi±tku (9 listopada). Z rozwi±zañ kanadyjskiego dostawcy obecnie ponad 23 tys. firm. Umowa ma zostaæ sfinalizowana w pierwszej po³owie 2008 r.
2007-11-12 16:01:09 (¼ród³o: IDG.pl)

TETA stworzy³a Centrum Kompetencyjne

Celem Centrum ma byæ doradztwo w zakresie zarz±dzania zasobami ludzkimi, audytu procesów kadrowych oraz wsparcie w definiowaniu i realizacji zadañ "miêkkiego" HR.
2007-11-09 16:59:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa wersja IFS Applications

IFS poinformowa³ o wprowadzeniu nowej wersji IFS Applications, systemu opartego na komponentach i architekturze SOA. Firma zapowiada tak¿e wprowadzenie nowego interfejsu u¿ytkownika. Nowa wersja oprogramowania przeznaczona jest dla firm miêdzynarodowych.
2007-11-09 16:18:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft rozszerza ofertê oprogramowania Enterprise Search

Jedno z dwóch nowych rozwi±zañ - Microsoft Search Server Express 2008, bêdzie oferowane bezp³atnie. Na rynku ma byæ dostêpne w pierwszej po³owie 2008 r. Microsoft Search Server w wersji Express bêdzie wykorzystywa³ bazê SQL Express, umo¿liwiaj±c± zaindeksowanie 400-500 tys. dokumentów, w zale¿no¶ci od konfiguracji ¶rodowiska bazodanowego.
2007-11-09 16:15:04 (¼ród³o: IDG.pl)

ODF wycofuje siê ze wsparcia standardu ODF

Open Document Foundation (ODF) og³osi³a zaskakuj±c± decyzjê, ¿e przestaje wspieraæ otwarty format dokumentów ODF (Open Document Format) uznaj±c, ¿e lepszym, uniwersalnym standardem bêdzie - opracowywany przez W3C - format CDF (Compound Document Format).
2007-10-30 15:21:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Produkty M2 NET z silnikiem ArcaBitu

Warszawska firma M2 NET SA, specjalizuj±ca siê m.in. w rozwi±zaniach do ochrony poczty elektronicznej, nawi±za³a wspó³pracê ze spó³k± ArcaBit - producentem oprogramowania antywirusowego ArcaVir.
2007-10-26 09:14:45 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie