hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

Ro¶nie popyt na outsourcing

Z badania przeprowadzonego przez firmê Equaterra wynika, ¿e zainteresowanie us³ugami outsourcingu procesów biznesowych ro¶nie. Wzrost popytu obserwuje 64 proc. obecnych w Europie firm outsourcingowych i 25 proc. dostawców dzia³aj±cych na rynku amerykañskim. Zdaniem analityków wiele firm upatruje w us³ugach BPO i ITO sposobu na walkê ze skutkami za³amania rynków finansowych.
2008-10-31 13:20:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Nowy system zarz±dzania dla Ery

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, bêdzie mia³ nowy system zarz±dzania us³ugami internetowymi i ich udostêpniania. Projektem, przygotowaniem infrastruktury sieciowej, wdro¿eniem aplikacji i serwisem zajmie siê firma ATM.
2008-10-22 07:39:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak obni¿yæ koszty utrzymania dzia³ów IT?

Wiele wskazuje na to, ¿e dla ¶wiatowej gospodarki nadchodz± ciê¿kie czasy. Firma Gartner opracowa³a listê 20 porad, które mog± pomóc firmom obni¿yæ koszty utrzymania ich dzia³ów IT.
2008-10-22 07:37:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch: Dwa kontrakty dla Accounting Plaza o warto¶ci 7 mln z³

Na mocy podpisanych umów Comarch bêdzie ¶wiadczy³ us³ugi outsourcingu przetwarzania dokumentów oraz hostingu infrastruktury sprzêtowej dla firmy Accounting Plaza. Sumaryczna warto¶æ obu umów to ok. 7 mln z³.
2008-10-21 17:12:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie wiedz± w praktyce

Polscy managerowie wysoko oceniaj± wp³yw dobrego zarz±dzania wiedz± na rozwój pracowników, wzrost innowacyjno¶ci, a w efekcie wyniki finansowe przedsiêbiorstw. Dobre praktyki w tym obszarze to jeden z tematów Kongresu Stowarzyszenia Praktyków Zarz±dzania Wiedz±. W¶ród prelegentów: Micha³ Boni, Ludwik Sobolewski, Ray Buschmaan.
2008-10-15 08:39:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Praca z domu dobra dla firmy

Wszyscy, którzy bezskutecznie usi³uj± namówiæ swoich szefów by pozwolili im pracowaæ z domu, w³a¶nie dostali nowy argument do dyskusji. Najnowsze badania wykaza³y, ¿e tzw. telecommuting (praca zdalna) pozytywnie wp³ywa na rozwój firmy.
2008-10-13 15:11:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Wola Info partnerem Interactive Intelligence

Wola Info uzyska³a najwy¿szy status partnerski firmy Interactive Intelligence, która jest dostawc± systemów contact center i us³ug telefonii IP. Do¶wiadczenie amerykañskiej firmy wspomo¿e warszawsk± spó³kê w rozbudowie dzia³u, zajmuj±cego siê wdro¿eniami contact center.
2008-10-13 13:04:27 (¼ród³o: IDG.pl)

W oczekiwaniu na przepisy antyspamowe

Resort infrastruktury poinformowa³ ostatnio, ¿e w listopadzie br. zakoñcz± siê prace nad projektem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Czê¶æ przepisów ma dotyczyæ definicji spamu i karania osób rozsy³aj±cych go. Nie wiadomo jednak kiedy przepisy wejd± w ¿ycie.
2008-10-02 08:55:43 (¼ród³o: IDG.pl)

OpenWorld 2008 - wysyp nowo¶ci od Oracle

Podczas tegorocznej konferencji Oracle OpenWorld zaprezentowano m.in. nowe narzêdzia dla programistów, najm³odsz± ods³onê pakietu E-Business Suite oraz zintegrowan± platformê wspieraj±c± pracê zespo³ow± - Beehive.
2008-09-29 12:36:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiêcej praw dla abonentów

Jest projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Resort chce by u¿ytkownicy telekomów byli lepiej poinformowani i ³atwiej mogli rozstaæ siê z operatorem. Zdaniem prezesa UKE proponowane zmiany s± istotne z punktu widzenia ochrony praw u¿ytkowników us³ug telekomunikacyjnych i pomog± lepiej chroniæ klientów podczas sporów z przedsiêbiorcami.
2008-09-29 08:37:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska przed Trybuna³em za ³amanie prawa telekomunikacyjnego

Z informacji dziennika Rzeczpospolita wynika, ¿e do unijnego Trybuna³u Sprawiedliwo¶ci trafi³ kolejny, ju¿ siódmy, pozew przeciwko Polsce za ³amanie prawa Unii Europejskiej z zakresu telekomunikacji. Tym razem chodzi o próbê regulowania przez Urz±d Komunikacji Elektronicznej stawek za dostêp do szerokopasmowego Internetu.
2008-09-19 08:27:16 (¼ród³o: IDG.pl)

QAD zwiêksza zatrudnienie w Polsce

Firma QAD rozbudowuje struktury firmy w Centralnej i Wschodniej Europie. Polski oddzia³ amerykañskiej spó³ki ma staæ siê najwiêkszym i jednym z najwa¿niejszych o¶rodków koncernu w Europie. We Wroc³awiu powstaje równie¿ centrum rozwoju oprogramowania QAD.
2008-09-18 13:44:51 (¼ród³o: IDG.pl)

SaaS odpowiedzi± na brak konsultantów ERP

Globalne zainteresowanie systemami zintegrowanymi ro¶nie. Ro¶nie równie¿ popyt na specjalistów ds. systemów klasy ERP. Tych jednak brakuje coraz bardziej. Tymczasem firmy sektora MSP coraz czê¶ciej wybieraj± aplikacje biznesowe dostarczane w formie us³ug.
2008-09-15 18:11:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Pañstwo zwróci nam za Internet?

Powstaje projekt ustawy, który umo¿liwi odliczanie ca³kowitych kosztów Internetu przez osoby prywatne. Ma to kosztowaæ bud¿et pañstwa 250 - 300 mln z³ rocznie.
2008-09-12 08:12:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe sposoby mierzenia bezpieczeñstwa

Organizacja Center for Internet Security pracuje nad now± metod± oceniania i mierzenia poziomu zabezpieczeñ firm i instytucji. Przedstawiciele CIS t³umacz±, ¿e obecnie nie ma ogólnie przyjêtego przez bran¿e i specjalistów sposobu oszacowania stanu zabezpieczeñ - dlatego niezbêdnego jest opracowanie takiego standardu. Wiadomo ju¿, ¿e w¶ród audytowanych elementów znajd± siê m.in. odsetek w pe³ni zaktualizowanych komputerów w danej firmie oraz czas, jaki mija np. od wykrycia ataku do usuniêcia jego skutków.
2008-09-09 14:39:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle kupuje ClearApp i inwestuje w SOA

Przedstawiciele koncernu poinformowali o planach przejêcia amerykañskiej firmy specjalizuj±cej siê w rozwi±zaniach do zarz±dzania architektur± SOA. Szczegó³owe warunki transakcji nie zosta³y ujawnione. Fuzja ma zostaæ zakoñczona jeszcze w tym roku.
2008-09-04 13:05:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Organizacja ISO krytykowana za standaryzacjê formatu OOXML

W po³owie sierpnia Miêdzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna odrzuci³a apelacje czterech krajów cz³onkowskich ISO. Teraz przedstawiciele trzech z nich krytykuj± decyzjê o uznaniu formatu OOXML za standard ISO. Kwestionowane s± równie¿ procedury standaryzacyjne, niezale¿no¶æ organizacji ISO i IEC, a nawet sens ich istnienia.
2008-09-04 12:01:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Video for Business: mechanizmy YouTube do zastosowañ biznesowych

Koncern Google rozszerzy³ funkcjonalno¶æ komercyjnej wersji pakietu Google Apps o us³ugê hostingu plików wideo. Jej najwa¿niejszymi zaletami maj± byæ m.in. mo¿liwo¶æ ograniczania dostêpu do plików oraz ich osadzania w witrynach i aplikacjach internetowych.
2008-09-03 16:58:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto odpowiada za piractwo w firmie

Kara za u¿ywanie pirackich aplikacji na firmowych komputerach obci±¿a pracodawcê. Grozi mu przepadek sprzêtu, grzywna, a nawet wiêzienie. Pracownik odpowiedzialny za instalacjê nielegalnego oprogramowania nie jest jednak bezkarny.
2008-09-01 08:51:58 (¼ród³o: IDG.pl)

W oczekiwaniu na nowe prawo telekomunikacyjne

Na pocz±tku roku prawo telekomunikacyjne trafi³o na tzw. szybk± ¶cie¿kê legislacyjn±. Przyspieszenie prac mia³o bowiem uchroniæ Polskê od sprawy przed Trybuna³em Sprawiedliwo¶ci. Nowelizacji ustawy do tej pory nie uda³o siê jednak przyj±æ. Nie trafi³a jeszcze nawet do Sejmu.
2008-08-27 08:14:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Agora kupi system SAP ERP

Wed³ug nieoficjalnych informacji warto¶æ kontraktu to nawet kilka milionów z³otych. Obecnie trwaj± ustalenia zwi±zane z m.in. wyborem wykonawcy wdro¿enia. Oprogramowanie SAP ma wspieraæ rozwój dzia³alno¶ci biznesowej Grupy Agora i umo¿liwiaæ m.in. konsolidacjê danych pochodz±cych z ró¿nych ¼róde³.
2008-08-25 15:51:30 (¼ród³o: IDG.pl)

ISO i IEC zatwierdza specyfikacjê formatu OOXML

Proces standaryzacji formatu Office Open XML zbli¿a siê do koñca. Przedstawiciele Miêdzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej zatwierdzili zarys specyfikacji technicznej formatu. Jednocze¶nie odrzucone zosta³y apelacje komitetów standaryzacyjnych z Brazylii, Indii, Po³udniowej Afryki i Wenezueli.
2008-08-21 13:56:21 (¼ród³o: IDG.pl)

SAS wy³±cznym udzia³owcem firmy IDeaS

Koncern SAS poinformowa³ o zakoñczeniu dzia³añ zwi±zanych z zakupem ca³o¶ci udzia³ów w firmie IDeaS Revenue Optimization. W zwi±zku z transakcj± niebawem oprogramowanie analityczne SAS zostanie wzbogacone o nowe narzêdzia optymalizacji przychodów. Szczegó³ów transakcji zawartej 4 sierpnia nie ujawniono.
2008-08-21 13:15:56 (¼ród³o: IDG.pl)

InStranet - najdro¿sza akwizycja w historii Salesforce

Najwiêkszy dostawca oprogramowania w modelu SaaS poinformowa³, ¿e niebawem jego oferta zostanie rozszerzona o rozwi±zania z zakresu CRM firmy InStranet. Akwizycja, warta 31,5 mln USD, jest najwiêksz± tego typu transakcj± w historii firmy Salesforce.
2008-08-21 11:28:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch: ro¶nie sprzeda¿ us³ug i oprogramowania w³asnego

W pierwszym pó³roczu 2008 roku sprzeda¿ us³ug i oprogramowania w³asnego firmy wzros³a o 20,6 proc. osi±gaj±c poziom 32,6 mln z³. W minionym pó³roczu krakowska spó³ka odnotowa³a przychody ze sprzeda¿y rzêdu 275 mln z³. Oznacza to wzrost o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku.
2008-08-18 14:34:57 (¼ród³o: IDG.pl)

CIA i Web 2.0

Niezbyt czêsto zdarza siê, ¿e media maj± mo¿liwo¶æ odwiedzenia kwatery g³ównej CIA mieszcz±cej siê w Langley w stanie Virginia w USA. Nasi dziennikarze mieli tak± mo¿liwo¶æ i podczas wizyty przyjrzeli siê procesowi transformacji informatycznej nadzorowanemu przez cz³owieka o polsko brzmi±cym nazwisku Ala Tarasiuka. Opowiedzia³ on o tym, jak IT pomaga CIA po wydarzeniach 11 wrze¶nia.
2008-08-14 10:50:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zarz±dzaæ ryzykiem braku pr±du

O konieczno¶ci przygotowania siê na ryzyko zwi±zane z brakiem ci±g³o¶ci dostaw energii rozmawiamy z Krzysztofem Rybiñskim, partnerem w Ernst & Young Polska.
2008-08-13 12:56:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Rynek dostawców oprogramowania SCM te¿ siê konsoliduje

Przedstawiciele firmy JDA Software poinformowali o planach zakupu konkurencyjnego producenta oprogramowania z zakresu zarz±dzania ³añcuchem dostaw - firmy i2 Technologies. Roczne przychody podmiotu powsta³ego z po³±czenia obu firm wynios± prawie 635 mln USD. To druga akwizycja JDA w tym sektorze w ci±gu ostatnich dwóch lat.
2008-08-11 17:14:47 (¼ród³o: IDG.pl)

EFF chce pomóc hakerom

Fundacja EFF (Electronic Frontier Foundation) zaprezentowa³a podczas tegorocznej edycji konferecji BlackHat do¶æ nietypow± ofertê - organizacja przygotowa³a stoisko, na którym przez ca³y czas trwania imprezy dy¿uruj±... prawnicy. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy specjalistom ds. bezpieczeñstwa, którzy szukaj± luk w popularnych produktach i s± z tego powodu czêsto zastraszani przez producentów oprogramowania.
2008-08-08 13:12:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Spór o zwrot pieniêdzy za Windowsa

Zgodnie z zapisem licencji, je¶li u¿ytkownik nie chce korzystaæ z preinstalowanego w nabytym komputerze Windowsa, przys³uguje mu zwrot systemu, w zamian za refundacjê. Choæ zdaniem UKOiK zapis ten powinien byæ respektowany, producenci nie chc± wyp³acaæ zwrotu pieniêdzy za system.
2008-08-08 09:21:26 (¼ród³o: IDG.pl)

InsERT wprowadzi na polski rynek Navireo

Navireo (kodowa nazwa Katrina) to prawdopodobna nazwa nowego systemu firmy, przeznaczonego dla ¶rednich przedsiêbiorstw. Jeszcze w tym roku korzystaæ z niego maj± dwaj pierwsi klienci InsERTu.
2008-08-05 19:08:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Jeszcze wiêcej outsourcingu

Z sondy przeprowadzonej przez firmê doradcz± EquaTerra wynika, ¿e ro¶nie zainteresowanie firm europejskich i amerykañskich outsourcingiem do krajów Dalekiego Wschodu czy Indii.
2008-08-04 14:54:18 (¼ród³o: IDG.pl)

BCC rozpoczê³o wspó³pracê z PROS

BCC zrealizowa³o projekt integracyjny dla PROS, amerykañskiego dostawcy oprogramowania i us³ug doradczych w zakresie zarz±dzania cenami.
2008-07-30 11:55:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Senatorowie za e-protestami

Senatorowie chc±, ¿eby od 1 listopada 2009 r. firmy mog³y wnosiæ protesty i odwo³ania w formie elektronicznej.
2008-07-28 09:51:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka Oracle dla nowego iPhone`a

Koncern Oracle udostêpni³ aplikacjê umo¿liwiaj±c± mobilny dostêp do funkcjonalno¶ci oprogramowania analitycznego Oracle za po¶rednictwem telefonu iPhone 3G. Wkrótce maj± pojawiæ siê kolejne aplikacje, umo¿liwiaj±ce mobilnych dostêp do funkcji innych systemów amerykañskiego koncernu.
2008-07-25 11:58:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe wersje CDN XL i CDN OPT!MA ju¿ dostêpne

Comarch oficjalnie poinformowa³ o wprowadzeniu na rynek najnowszych wersji systemów klasy ERP - CDN XL 8.0 i CDN OPT!MA 14.0. Aktualizacja systemów jest bezp³atna dla posiadaczy pakietu CDN Asysta.
2008-07-24 12:10:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie wiêcej rodzajów e-podpisu

Powsta³ projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Zak³ada ona m.in. wprowadzenie nowego rodzaju podpisu elektronicznego.
2008-07-22 07:55:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Support SAP bêdzie lepszy, ale dro¿szy

Od 1 stycznia 2009 roku klienci SAP mog± spodziewaæ siê wzrostu op³at za wsparcie techniczne. W ramach, rozpoczêtej ju¿, zmiany modelu wsparcia technicznego klienci bêd± mogli bezp³atnie korzystaæ z nowych us³ug do koñca br. Op³aty maj± rosn±æ stopniowo do 2012 roku. Docelowo op³ata za support ma wynosiæ 22 proc. warto¶ci licencji.
2008-07-18 14:44:30 (¼ród³o: IDG.pl)

SaaS oceni koszty IT

Firma Apptio opracowa³a aplikacjê w modelu SaaS do analizy kosztów wdro¿enia i utrzymania aplikacji lub us³ug uwzglêdniaj±cych infrastrukturê IT i koszty osobowe.
2008-07-11 10:00:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Wzrasta ¶wiadomo¶æ korzy¶ci z Business Intelligence

Z raportu firmy IDC wynika, ¿e w 2007 roku warto¶æ globalnego rynku Business Intelligence przekroczy³a 7,05 mld USD. W skali globalnej rynek narzêdzi BI rozwija siê w tempie 12,1 proc. rocznie. Najszybciej ro¶nie sprzeda¿ narzêdzi analitycznych w regionie EMEA.
2008-07-10 15:16:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Gotowi na oddanie ryzyka

Rola firm telekomunikacyjnych i ich wewnêtrzna struktura bardzo zmieni³y siê przez ostatni± dekadê. Ogromna ilo¶æ ¶wiadczonych nowych us³ug spowodowa³a, ¿e znacznie wzros³o ryzyko zwi±zane z dzia³alno¶ci± operacyjn±. To ryzyko, wystêpuj±ce szczególnie przy wdra¿aniu nowych rozwi±zañ, mo¿na ju¿ dzi¶ zminimalizowaæ. O tym aspekcie dzia³alno¶ci operatorów i rynku outsourcingu us³ug telekomunikacyjnych rozmawiamy z Andreasem Herzogiem, wiceprezesem dzia³u Network Operations w firmie Alcatel-Lucent.
2008-07-09 10:14:01 (¼ród³o: IDG.pl)

CRM-y maj± wziêcie

Przedsiêbiorstwa wyda³y w ubieg³ym roku na systemy customer relationship management 8,1 mld USD. To o 23,1% wiêcej ni¿ w roku 2006, kiedy ³±czne wydatki na CRM siêgnê³y 6,6 mld USD.
2008-07-08 13:33:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie: innowacja wymaga zmian procesów

Wzrastaj±ce koszty zasobów biznesowych zmuszaj± firmy do optymalizacji wykorzystania posiadanych ¶rodków. Lepsze wykorzystanie zasobów bezpo¶rednio przek³ada siê na zwiêkszenie przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiêbiorstwami. Jednak w przypadku wielu, zw³aszcza dojrza³ych organizacji podniesienie efektywno¶ci jest mo¿liwe tylko dziêki optymalizacji procesów biznesowych. S³u¿± temu narzêdzia BPM, o których dyskutowano podczas tegorocznej konferencji ARIS ProcessWorld. Okazj± do dalszej dyskusji bêdzie m.in. zaplanowana na pa¼dziernik br. polska konferencja - ARIS ProcessDay.
2008-07-03 12:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Operatorzy nie chc± katalogu jako¶ci ¶wiadczonych us³ug

W zesz³ym roku UKE zaproponowa³o, by operatorzy telekomunikacyjni publikowali wska¼niki obrazuj±ce jako¶æ ¶wiadczonych przez nich us³ug. Operatorzy uwa¿aj± jednak, ¿e takie katalogi norm nie s± potrzebne, a UKE nie mo¿e na³o¿yæ na operatorów obowi±zku ich publikowania.
2008-07-02 09:44:52 (¼ród³o: IDG.pl)

eBay zap³aci za podróbki

Francuski s±d orzek³, ¿e serwis aukcyjny eBay ma zap³aciæ 38,6 miliona euro odszkodowania firmom, których podrobione towary udostêpnia³ na aukcjach. eBay ju¿ zapowiedzia³ z³o¿enie apelacji.
2008-07-01 08:39:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Powsta³ unijny rejestr lobbystów

Po ponad trzech latach przygotowañ w poniedzia³ek (23 czerwca) oficjalnie uruchomiony zosta³ pierwszy rejestr przedstawicieli grup interesów dzia³aj±cych w instytucjach UE. Ma on m.in. umo¿liwiæ ocenê warto¶ci ¶rodków zaanga¿owanych w dzia³ania lobbystów oraz przeciwdzia³aæ korupcji. Inicjatywa ma w du¿ej mierze zwi±zek z dzia³aniami du¿ych firm bran¿y IT.
2008-06-25 12:04:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Call Center Poland dla Deutsche Lufthansa

Realizowany przez CCP projekt dla niemieckich linii lotniczych obejmuje nawi±zanie kontaktu z grup± docelow± programu "PartnerPlusBenefit" i rejestracja zainteresowanych firm.
2008-06-25 06:18:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Szwecja: rozmowy i e-maile pod kontrol±

Nowe szwedzkie prawo wymierzone w terrorystów wzbudzi³o falê krytyki, gdy¿ narusza prawa obywateli do prywatno¶ci i wolno¶ci. Jego przeciwnicy ju¿ zapowiedzieli walkê w europejskich s±dach.
2008-06-23 08:11:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Symantec - zestaw produktów do zarz±dzania urz±dzeniami koñcowymi

Symantec udostêpni³ nowe aktualizacje rozwi±zania Altiris Deployment Solution i pakietu Ghost Solution Suite, sk³adaj±cych siê na kompletn± ofertê produktów do instalowania systemów operacyjnych, tworzenia obrazów i zarz±dzania.
2008-06-20 10:53:02 (¼ród³o: IDG.pl)

eFaktury: trzecia droga

Unijna dyrektywa dopuszcza stosowanie innych ni¿ kwalifikowany e-podpis i system EDI sposobów potwierdzania autentyczno¶ci elektronicznych faktur. W Polsce ich stosowanie jest jednak niezgodne z prawem.
2008-06-12 11:57:02 (¼ród³o: IDG.pl)

2 lata za atak na serwisy antyphishingowe

21-letni Amerykanin Gregory King przyzna³ siê do przeprowadzenia w 2007 r. zmasowanego ataku DDoS (distributed denial of service) na kilka serwisów specjalizuj±cych siê m.in. w walce z internetowymi oszustami (phisherami).
2008-06-11 12:56:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Ostateczna wersja pakietu biurowego IBM dostêpna za darmo

Niespe³na tydzieñ temu koncern IBM udostêpni³ finaln± wersjê pakietu aplikacji biurowych Lotus Symphony. Oprogramowanie jest oferowane bezp³atnie. P³atne s± natomiast us³ugi dodatkowe, w tym m.in. pomoc techniczna. W segmencie oprogramowania biurowego Big Blue zamierza konkurowaæ m.in. z firmami Microsoft i Google.
2008-06-06 13:12:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprzedawcy online powinni wiêcej sprzedawaæ "bezprzewodowo"

Jedynie niewielka czê¶æ sprzedawców dopuszcza sprzeda¿ "bezprzewodow±" dla swoich klientów i wed³ug wewnêtrznego studium Cisco, jest to obszar do potencjalnych ulepszeñ w obszarze e-commerce.
2008-06-05 12:14:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Call Media ma system od Wind Telecom

Outsourcingowe call center z Wroc³awia - Call Media - korzystaæ bêdzie z systemu Contactis Contact Center wdro¿onego przez Wind Telecom.
2008-06-04 08:54:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Internetowy pakiet biurowy Adobe u³atwi pracê zespo³ow±

Pierwszego czerwca firma Adobe uruchomi³a testow± wersjê serwisu Acrobat.com. Wed³ug przedstawicieli firmy, nowa us³uga ma byæ realizacj± idei cloud computing w odniesieniu do tworzenia i wymiany dokumentów, pracy w grupach oraz prowadzenia konferencji.
2008-06-03 10:01:29 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP CRM w Wolters Kluwer Polska

Firma BCC rozpoczê³a wdra¿anie rozwi±zania SAP CRM w wersji 5.0, które ma wspomagaæ zarz±dzanie relacjami z klientami w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Pierwsze funkcje rozwi±zania maj± zostaæ uruchomione we wrze¶niu 2008 r.
2008-06-02 17:24:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozwój technologii IT nie omija systemów Business Intelligence

Rozwi±zania Business Intelligence powoli staj± siê nieodzownym elementem ¶rodowiska informatycznego wielu firm, a u¿ytkownicy tego rodzaju aplikacji oczekuj±, ¿e zostan± one zintegrowane z innymi systemami IT. W ¶rodê (28 maja) technologie umo¿liwiaj±ce sprostanie tym wymaganiom zaprezentowa³a firma SAS.
2008-05-30 17:27:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Pozytywne do¶wiadczenie klienta, czyli centrum przyjaznej obs³ugi

Pod takim has³em odbêdzie siê siódma edycja cyklu konferencji "Indywidualna obs³uga dla ka¿dego klienta" organizowana przez Qumak-Sekom.
2008-05-30 15:58:24 (¼ród³o: IDG.pl)

BPSC poczeka na gie³dê rok

Chorzowska spó³ka zawiesi³a ofertê publiczn±. Nowy termin to II kwarta³ 2009. Zaplanowane na tegoroczny debiut cele emisyjne BPSC zamierza zrealizowaæ inaczej.
2008-05-30 08:51:22 (¼ród³o: IDG.pl)

GrandSoft zadebiutuje na NewConnect

Spó³ka, dostarczaj±ca oprogramowania klasy ERP dla bran¿y poligraficznej, planuje pozyskaæ w drodze subskrypcji prywatnej oko³o 1,5 mln z³otych, które przeznaczy m.in. na rozbudowê dzia³u handlowego i rozwój sztandarowego produktu firmy. Debiut jest planowany na lipiec br.
2008-05-29 06:47:37 (¼ród³o: IDG.pl)

BPSC odwo³uje debiut na GPW

Sytuacja panuj±c± na GPW - pomimo zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych - nie sprzyja obecnie przeprowadzeniu oferty. Spó³ka zamierza powróciæ po kapita³ na gie³dê w stosownym momencie w przysz³o¶ci - g³osi komunikat firmy. Tydzieñ wcze¶niej publiczn± ofertê odwo³a³ Comes.
2008-05-28 14:32:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Platon Consulting otworzy oddzia³ w Polsce

Miêdzynarodowa grupa konsultingowa z bran¿y IT zamierza otworzyæ polski oddzia³. Bêdzie to siódma placówka zagraniczna duñskiej spó³ki. Biuro ma zostaæ otwarte w Warszawie w czwartym kwartale br.
2008-05-27 18:46:37 (¼ród³o: IDG.pl)

OPTeam: kolejna umowa w sektorze energetycznym

Spó³ka podpisa³a 12 w tym roku umowê z firm± z bran¿y utilities. Tym razem OPTeam wdro¿y system zarz±dzania us³ugami IT w RZE Dystrybucja. Warto¶æ kontraktu to 885 tys. z³ netto.
2008-05-27 15:32:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwisy aukcyjne: trzeba uwa¿aæ od kogo siê kupuje

Do kupowania towarów w USA zachêca bardzo niski kurs dolara i ³atwo¶æ robienia zakupów na aukcjach internetowych. Problemem mog± siê jednak okazaæ op³aty celno-podatkowe zwi±zane ze sprowadzaniem towarów spoza Unii Europejskiej. Kto ma obowi±zek ich uiszczania w przypadku zakupów na aukcjach?
2008-05-26 08:47:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Office bêdzie wspiera³ formaty ODF i PDF!

W ¶rodê (21 maja) przedstawiciele koncernu oficjalnie zapowiedzieli, ¿e obs³uga nowych formatów zapisu plików biurowych zostanie dodana w pakiecie poprawek Service Pack 2 dla Ofice 2007. Microsoft zapowiada równie¿ zaanga¿owanie w rozwój formatu ODF.
2008-05-22 11:12:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Miêdzynarodowe Targi Contact Center

Jak zapewniaj± organizatorzy to pierwsza impreza targowa dla bran¿y Call Center w Polsce.
2008-05-20 11:56:37 (¼ród³o: IDG.pl)

TP SA przed³u¿a wspó³pracê z ArchiDoc

Firma ArchiDoc bêdzie nadal prowadzi³a Kancelariê i Archiwum Dokumentów Telekomunikacji Polskiej. Operator uzyska te¿ prawo w³asno¶ci do programu informatycznego wykorzystywanego do obs³ugi jego archiwów.
2008-05-20 07:36:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Macrologic w³±cza siê do konsolidacji rynku ERP

Dobry wynik w 2007 r. to efekt odwa¿nych dzia³añ rynkowych i postêpuj±cej konsolidacji Grupy Macrologic. Dalszy rozwój spó³ki ma byæ ju¿ jednak oparty tak¿e na akwizycjach.
2008-05-19 06:51:40 (¼ród³o: IDG.pl)

DOBRY PRACOWNIK WANTED! - link sponsorowany

10 000 ofert pracy z kraju i z zagranicy! PRACA.IDG.PL . sprawd¼!
2008-05-17 00:01:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Street View mo¿e naruszaæ prawo unijne

Koncern przymierza siê do rozszerzenia dostêpno¶ci funkcji Street View w Europie. Tymczasem przedstawiciele UE zauwa¿aj±, ¿e funkcja ta mo¿e naruszaæ prywatno¶æ obywateli. Jako taka mo¿e byæ niezgodna z prawem Unii Europejskiej oraz poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE.
2008-05-16 16:20:45 (¼ród³o: IDG.pl)

ACT! CRM wreszcie po polsku

Wczoraj (14 maja) odby³a siê premiera polskiej wersji jêzykowej systemu CRM firmy Sage. Ujawniono równie¿ wyniki firmy Sage Symfonia za pierwsz± po³owê br.
2008-05-15 11:05:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 98 w warszawskich tramwajach

System Windows jest powszechnie u¿ywany w domach i przedsiêbiorstwach. Do niektórych zastosowañ jednak zupe³nie siê nie nadaje. Gdy bowiem sprawa dotyczy bezpieczeñstwa ludzi, nale¿y wybraæ rozwi±zania, które dzia³aj± niezawodnie.
2008-05-15 01:40:36 (¼ród³o: IDG.pl)

AMD rezygnuje z produkcji procesorów?

Firma AMD zamierza zleciæ produkcjê procesorów tajwañskiej firmie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - tak przynajmniej wynika z doniesieñ serwisu DigiTimes.com. Proces ten ma siê rozpocz±æ w drugiej po³owie tego roku.
2008-05-14 09:27:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybki wzrost rynku ERP w 2007 r.

Warto¶æ rynku licencji oprogramowania ERP sprzedanego na rynek polski w 2007 r. wynios³a 330,5 mln z³ (wzrost o 14,1%). Jest to ponad dwukrotnie wiêkszy wzrost od tego w latach 2005-2006 (6,3%).
2008-05-13 12:22:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Jakie jest przedsiêbiorstwo przysz³o¶ci?

Na to pytanie odpowiedzi szuka³ Instytut IBM for Business Value przeprowadzaj±c ogólno¶wiatowe badanie CEO Study.
2008-05-12 19:21:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Rynek BI rozwija siê dynamicznie

Pomimo du¿ej konsolidacji dostawców rozwi±zañ BI (Business Intelligence), jaka mia³a miejsce w roku 2007, i wzrastaj±cych obaw o spowolnienie gospodarcze, platformy BI ciesz± siê coraz wiêkszym powodzeniem.
2008-05-12 14:13:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Lotus Notes zintegrowany z SharePoint

Firma Mainsoft udostêpni³a dodatek do Lotus Notes, który umo¿liwia u¿ytkownikom bezpo¶rednie po³±czenie z plikami Microsoft Office przechowywanymi w o¶rodkach Microsoft SharePoint.
2008-05-09 13:05:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft w obszarze zarz±dzania infrastruktur±

Firma zamierza staæ siê jednym z graczy na rynku wieloplatformowych systemów zarz±dzania, na którym dominuj± BMC, CA, HP i IBM.
2008-05-08 12:18:08 (¼ród³o: IDG.pl)

W oczekiwaniu na elektronicznie ¼ród³a prawa

1 maja zaczê³y obowi±zywaæ przepisy ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych przewiduj±ce, ¿e Internetowe Dzienniki Ustaw bêd± takim samym oficjalnym ¼ród³em prawa, jak wydania papierowe. Niestety, rz±d nie zd±¿y³ na czas przygotowaæ odpowiednich rozwi±zañ technicznych i akty, które pojawi³y siê na rz±dowych stronach nie maj± mocy urzêdowej.
2008-05-07 18:34:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Teta zwiêksza zysk

Wroc³awska spó³ka zakoñczy³a I kw. 2008 wzrostem zysku o 13% do 1,23 mln z³ przy przychodach na poziomie 13,1 mln z³ (wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2007).
2008-04-30 09:41:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Black Point buduje grupê

Producent materia³ów eksploatacyjnych do drukarek wspólnie z dwoma spó³kami zale¿nymi buduje Grupê Black Point. Firma planuje te¿ wej¶æ ze swoimi produktami na rynki Czech i Wêgier.
2008-04-30 08:28:07 (¼ród³o: IDG.pl)

¯ycie bez emaila

W kwestii osobistej komunikacji pracownicy IT zwykle wzoruj± siê na swoim CIO. Je¶li wiêc CIO zawsze przesy³a dalej emaile dodaj±c adresata w polu: prze¶lij kopiê do, dorzucaj±c bez koñca kolejne za³±czniki, pracownicy IT bêd± robiæ to samo.
2008-04-29 13:28:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Rynek CRM: 14 proc. wzrost w roku 2008

Wed³ug szacunków Gartnera, rynek oprogramowania CRM (Customer Relationship Management) wzro¶nie w tym roku o 14,2 proc., osi±gaj±c obroty 8,9 mld USD.
2008-04-25 14:24:59 (¼ród³o: IDG.pl)

InsERT: latem nadejdzie Katrina

Spó³ka od dwóch lat pracuje nad w³asnym rozwi±zaniem dla ¶rednich przedsiêbiorstw. Obecnie do prac w³±czy³a siê Teta, nowy inwestor firmy. InsERT liczy na 15%, ocenianego na 100 mln z³, rynku.
2008-04-24 09:12:05 (¼ród³o: IDG.pl)

ICM i IBM pracuj± nad systemami hybrydowymi

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) rozpoczyna blisk± wspó³pracê z polskim oddzia³em IBM. Jej efektem maj± byæ m.in. prace naukowe zakresu rozwoju i wykorzystania systemów hybrydowych, a tak¿e szkolenia z zakresu programowania w oparciu o architekturê Cell Broadband Engine.
2008-04-23 08:30:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: wypo¿yczalnia wirtualnych komputerów

ITL Polska wprowadza do swojej oferty wynajmu sprzêtu komputerowego wirtualne desktopy. Ich wykorzystanie w tym modelu ma obni¿yæ koszty serwisu, aktualizacji i eksploatacji, jakie ponosz± firmy korzystaj±c z komputerów PC i stacji roboczych.
2008-04-23 07:35:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy standard reguluj±cy bezpieczeñstwo rozliczeñ finansowych

PCI Security Standards Counsil opublikowa³ standard PA-DSS, który reguluje procedury przetwarzania danych w aplikacjach przeznaczonych do rozliczeñ finansowych.
2008-04-18 01:01:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Mineral Midrange przygotowuje siê do wej¶cia na gie³dê

Mineral Midrange S.A. planuje zadebiutowaæ na rynku NewConnect pod koniec drugiego kwarta³u tego roku.
2008-04-17 13:42:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Lawson siê rozwija

W ostatnim kwartale przychody tego dostawcy systemów biznesowych wzros³y o 11%. Firma stale rozwija ofertê produktow± oraz oddzia³y lokalne. W³adze polskiego oddzia³u zamierzaj± w najbli¿szym czasie rozbudowaæ zespó³ konsultantów i nawi±zaæ nowe umowy partnerskie.
2008-04-16 17:38:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Wspólne prace nad rozwojem LTE

Najwiêksi gracze na rynku telekomunikacyjnym bêd± wspólnie pracowaæ nad rozwojem technologii sieci komórkowych standardu LTE/SAE (Long Term Evolution/Service Architecture Evolution), optymalizuj±c jednocze¶nie koszty jej dalszego licencjonowania, u¿ytkowania i wykorzystywania praw intelektualnych (IPR - Intellectual Property Rights) przez operatorów.
2008-04-16 14:57:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Zainteresowanie Business Intelligence ro¶nie

Na ca³ym ¶wiecie obserwowany jest wzrost zainteresowania biznesowymi systemami analitycznymi. Trend ten by³ dostrzegalny równie¿ podczas odbywaj±cej siê w Warszawie konferencji Forum Biznesowe SAS.
2008-04-16 13:59:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Autodesk: strategiczne partnerstwo z Politechnik± Warszawsk±

15 kwietnia br. podpisany zosta³ list intencyjny pomiêdzy Politechnik± Warszawsk± a firm± Autodesk, zacie¶niaj±cy wspó³pracê spó³ki z uczelni± w zakresie edukacji studentów. Politechnika jest pierwsz± w Polsce uczelni± wy¿sz±, która przyst±pi³a do programu partnerskiego Autodesk.
2008-04-15 16:06:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Salesforce: CRM z aplikacjami Google

Salesforce, dostawca oprogramowania CRM w modelu on-demand integruje je z aplikacjami Gmail, Google Docs, Google Talk oraz Google Calendar.
2008-04-14 11:06:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wiêcej Atos Origin w Polsce

Do koñca 2009 liczba pracowników polskiego oddzia³u Atos Origin wzro¶nie z 300 obecnie do 500. Spó³ka aktywizuje udzia³ w przetargach i mo¿e pochwaliæ siê m.in. zleceniami dla Grupy TP. Zamierza tak¿e walczyæ na rynku lokalnym o klientów na outsourcingowe us³ugi managed operations.
2008-04-09 18:01:01 (¼ród³o: IDG.pl)

OOXML standardem i co dalej...

Tydzieñ temu g³osami Organizacji ISO format Office Open XML zosta³ uznany za miêdzynarodowy standard. Przebieg procesu standaryzacyjnego mo¿e byæ pocz±tkiem dyskusji nad skuteczno¶ci± stosowanych procedur oraz przydatno¶ci± standardów w warunkach globalnej ekonomii.
2008-04-09 08:52:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Szczecin zosta³ pozbawiony pr±du

Brak energii dotkn±³ wszystkich i wszystko, tak¿e systemy IT i telekomunikacyjne. Od wojny nie by³o takiej sytuacji - mówi± mieszkañcy miasta.
2008-04-08 21:36:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Zdobyæ analityczn± przewagê

Zastosowaniom Business Intelligence w zarz±dzaniu nowoczesn± organizacj± po¶wiêcona bêdzie konferencja "Competing on Analytics. Business Intelligence dla mened¿erów" organizowana przez SAS Institute.
2008-04-07 14:59:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Teta konsoliduje rynek ERP

Z Jerzym Krawczykiem, prezesem Tety rozmawiamy o 100 mln z³ na przejêcia, projekcie z InsERT-em, konieczno¶ci konsolidacji dostawców ERP i ekspansji na rynku HR.
2008-04-03 00:01:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wybraæ system BI

Kadra kierownicza ka¿dej firmy, niezale¿nie od jej wielko¶ci, aby podejmowaæ trafne decyzje, musi otrzymywaæ informacjê w³a¶ciw±, prawdziw±, aktualn± i dla niej istotn±.
2008-04-02 17:56:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Surowsze kary dla cyberprzestepców

Przyjêty przez rz±d projekt nowelizacji kodeksu karnego zak³ada wprowadzenie surowszych kar dla sprawców przestêpstw informatycznych.
2008-04-02 08:20:25 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie