hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

Acrobat.com - biurowy pakiet Adobe w Sieci

Internetowa us³uga Adobe integruj±ca aplikacje biurowe oraz narzêdzia do wspó³pracy i obiegu dokumentów wychodzi ze stadium beta.
2009-06-15 11:51:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft oskar¿ony o monopol za wycofywanie Windows XP z rynku

Rosyjski Federalny Urz±d Antymonopolowy rozwa¿a wszczêcie postêpowania przeciw Microsoftowi. Redmond oskar¿ane jest o niedozwolone praktyki rynkowe, maj±ce polegaæ na ograniczaniu dostaw systemu operacyjnego Windows XP na tamtejszy rynek.
2009-06-05 13:31:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Szykuje siê gigantyczny przetarg na system ERP

Bud¿et projektu to 40 mln z³. Z systemu ma korzystaæ ok. 2500 pracowników resortu sprawiedliwo¶ci.
2009-06-01 14:09:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Wave - komunikacja i dokumenty Google w jednym

Firma Google zaprezentowa³a wczesn± wersjê nowego narzêdzia do komunikacji i wspó³pracy - Wave. Aplikacja integruje funkcjonalno¶æ klienta poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, aplikacji do zarz±dzania obiegiem dokumentów i platformy blogowej, a to tylko czê¶æ mo¿liwo¶ci, jakie ma oferowaæ. Us³uga dostêpna jest na razie tylko dla developerów aplikacji.
2009-05-29 09:28:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Infovide-Matrix stworzy dokumentacjê dla Platformy Us³ug Elektronicznych ZUS

W ramach kontraktu stworzona zostanie m.in. dokumentacja projektowa niezbêdn± do uzyskania ¶rodków finansowych dla platformy usprawniaj±cej m.in. obs³ugê klientów ZUS. Platforma ma obejmowaæ internetowy i telefoniczny dostêp do us³ug. Warto¶æ kontraktu z Infovide-Matrix to 100 mln z³.
2009-05-28 11:33:03 (¼ród³o: IDG.pl)

W pi±tek premiera CDN XL w wersji 9.0

Na 29 maja br. zaplanowano premierê rynkow± nowej wersji oprogramowania Comarch CDN XL. Wed³ug przedstawicieli producenta system jest odpowiedzi± na aktualne trendy rynkowe, zwi±zane z potrzeb± minimalizacji okresu zwrotu z inwestycji w system ERP.
2009-05-27 08:39:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Ericsson: telefon sprawdzi, gdzie wyp³acasz pieni±dze

Koncern Ericsson zamierza zaoferowaæ bankom now± us³ugê, dziêki której mo¿liwe ma byæ ograniczenie liczby przypadków kradzie¿y pieniêdzy z kont oraz wyeliminowanie utrudnieñ, z jakimi dzi¶ stykaj± siê u¿ytkownicy kart p³atniczych podró¿uj±cy do niektórych krajów.
2009-05-27 05:53:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch Altum oficjalnie w Polsce

W dniu dzisiejszym (25 maja) do oferty krakowskiej firmy oficjalnie trafi³ nowy system klasy ERP. Dotychczas system oferowany by³ na rynkach zagranicznych.
2009-05-25 16:47:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Aplikacja LT Extender narusza prawa autorskie firmy Autodesk

Niemiecki s±d rejonowy przyzna³ racjê przedstawicielom firmy Autodesk i orzek³, ¿e oprogramowanie LT Extender narusza prawa autorskie amerykañskiego koncernu. Autor aplikacji zobowi±za³ siê m.in. do zaprzestania jej rozwoju i dystrybucji.
2009-05-21 15:42:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Przyczajony pracownik, ukryty haker

A¿ 80% w³amañ do baz danych pochodzi z wewn±trz organizacji, niemal wszystkie nastêpuj± przez system operacyjny.
2009-05-19 15:41:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Jedna trzecia funkcji systemów ERP jest niepotrzebna?

Z analiz firmy Accenture wynika, ¿e zdecydowana wiêkszo¶æ organizacji nie wykorzystuje wiêcej ni¿ dwóch na trzy funkcjonalno¶ci posiadanego systemu ERP. Dwie pi±te firm nie ma równie¿ ¿adnych systemów wymiany informacji z partnerami handlowymi.
2009-05-19 15:36:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Dzi¶ premiera nowego systemu CRM firmy InsERT

W ofercie firmy InsERT znalaz³ siê nowy system do zarz±dzania relacjami z klientami. Gestor GT jest przeznaczony g³ównie dla ma³ych i ¶rednich firm.
2009-05-18 16:07:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja Internet2k9 Z³oto tylko dla zuchwa³ych - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na najwa¿niejsze spotkanie ludzi internetu w Polsce. Do³±cz ju¿ dzi¶! Konferencja Internet 2k9. Z³oto tylko dla zuchwa³ych, Warszawa, 20-21 maja.
2009-05-17 00:01:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Dane ma³ych firm w niebezpieczeñstwie

Badania pokazuj±, ¿e zaledwie 8% przedsiêbiorstw chroni wa¿ne informacje wykorzystuj±c do tego celu backup on-line. Natomiast konsekwencje utraty danych odczu³a a¿ 1/3 przebadanych polskich firm.
2009-05-15 17:57:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Forrester: przysz³o¶æ SIM

W opinii analityków, technologie zarz±dzanie informacj± o bezpieczeñstwie (SIM - Security Information Management), odk±d pojawi³y siê na pocz±tku tej dekady, ciesz± siê zmiennym zainteresowaniem ze strony u¿ytkowników i koniecznym staje siê dostosowanie produktów tej klasy do zmieniaj±cych siê potrzeb u¿ytkowników.
2009-05-15 12:47:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Nie do ¶miechu

W Internecie mo¿na znale¼æ setki anegdot o u¿ytkownikach zwracaj±cych siê z idiotycznymi problemami do pracowników dzia³u help-desk. Coraz czê¶ciej przestaj± siê ju¿ wydawaæ ¶mieszne.
2009-05-15 07:50:17 (¼ród³o: IDG.pl)

PwC: liczenie podatków w systemach ERP æwieræ-automatyczne

Wiêkszo¶æ firm w Polsce dysponuj±cych zaawansowanymi systemami finansowo-ksiêgowymi nie jest w stanie przy ich pomocy rozliczaæ siê z fiskusem w sposób automatyczny.
2009-05-14 12:45:26 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP szykuje nowe rozwi±zania analityczne

Podczas odbywaj±cej siê w Orlando konferencji SAPPHIRE 2009 przedstawiciele niemieckiego koncernu zapowiedzieli rozszerzenie oferty w zakresie oprogramowania analitycznego. Og³oszono równie¿ zamiar przejêcia kolejnej firmy.
2009-05-13 17:54:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing coraz bardziej strategiczny

Jak wynika z badania IPSOS przeprowadzonego na zlecenie firmy ArchiDoc, przekazywanie na zewn±trz czynno¶ci administracyjnych stanowi element strategii rozwoju wielu firm, a decyzje podejmowane s± w wiêkszo¶ci (55%) przez zarz±dy przedsiêbiorstw.
2009-05-13 13:47:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Mened¿erowie nie s± gotowi na walkê z kryzysem

Tylko czterech mened¿erów na dziesiêciu jest na tyle silnych psychicznie, aby g³adko przeprowadziæ firmê przez kryzys. Najlepiej przygotowani do wyzwañ s± ci, którzy w dzieciñstwie uprawiali sport i stale rywalizowali z innymi.
2009-05-11 11:19:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle Beehive taniej i z nowymi mo¿liwo¶ciami

Przedstawiciele koncernu poinformowali o obni¿eniu cen licencji platformy Oracle Beehive. Wraz z now± wersj± oprogramowanie dedykowane do pracy zespo³owej zyska³o równie¿ dodatkowe mo¿liwo¶ci. Beehive jest oferowany w modelu us³ugowym i dostêpy w Polsce.
2009-05-07 18:33:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Projekt reformy unijnego prawa telekomunikacyjnego odrzucony

Parlament Europejski odrzuci³ projekt zmian w unijnym prawie telekomunikacyjnym. Akceptacjê unijnych parlamentarzystów zyska³a zdecydowana wiêkszo¶æ proponowanych reform. Ca³y pakiet odrzucono jednak przez wzgl±d na przepisy zezwalaj±ce na odcinanie od sieci internautów oskar¿onych o piractwo.
2009-05-07 11:52:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Oprogramowanie SAP-IBM Alloy dla BlackBerry ju¿ nied³ugo

Trwaj± prace nad udostêpnieniem aplikacji pozwalaj±cej na interaktywny dostêp do SAP Business Suite za po¶rednictwem oprogramowania Lotus Notes dzia³aj±cego na terminalach BlackBerry.
2009-05-06 13:22:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêd± tymczasowe obni¿ki op³at za wsparcie starszych systemów Oracle

Relatywnie niewielkie, ograniczone czasowo obni¿ki op³at za obs³ugê techniczn± maj± dotyczyæ starszych wersji oprogramowania Oracle. Obni¿ka ma byæ odpowiedzi± na trudn± sytuacjê rynkow± i ograniczone mo¿liwo¶ci finansowe klientów koncernu.
2009-05-06 12:22:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Zdalne odnajdywanie zagubionych urz±dzeñ BlackBerry

Uaktualnione oprogramowanie firmy Zenprise s³u¿±ce do zarz±dzania urz±dzeniami bezprzewodowymi, ma zapewniaæ równie¿ mo¿liwo¶æ odnajdywania zagubionych urz±dzeñ z wykorzystaniem GPS.
2009-05-05 12:38:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwszy kwarta³ br. najlepszy w historii Grupy Macrologic

W pierwszym kwartale br. spó³ki nale¿±ce do Grupy Macrologic wypracowa³y 3 mln z³ zysku netto przy przychodach rzêdu 14,2 mln z³. Wed³ug przedstawicieli spó³ki to najlepszy kwartalny wynik w ponad 20-letniej historii Grupy. Na drugi kwarta³ zaplanowano m.in. premierê nowej wersji systemu Xpertis.
2009-05-05 11:35:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie wiêcej skrzynek pocztowych online

W 2012 r. 20% programów pocztowych u¿ywanych w firmach bêdzie dzia³aæ wy³±cznie w przegl±darce bez potrzeby instalowania odpowiedniego oprogramowania - przewiduje Gartner.
2009-05-05 10:31:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Outbox zwiêksza przychody dziêki zagranicy

Specjalizuj±ca siê we wdro¿eniach CRM spó³ka Outbox zakoñczy³a rok 2008 z przychodami na poziomie 31 mln z³, wobec oczekiwanych wcze¶niej 24 mln z³. Poprawa sprzeda¿y nast±pi³ dziêki wp³ywom z kontraktów zawartych z partnerami zagranicznymi.
2009-04-30 10:02:45 (¼ród³o: IDG.pl)

22 proc. stawkê za wsparcie SAP wprowadzi 3 lata pó¼niej

Pod naciskiem u¿ytkowników SAP zmodyfikowa³ warunki migracji do programu wsparcia SAP Enterprise Support. Na ich mocy 22-proc. stawka op³at za wsparcie techniczne zacznie obowi±zywaæ dopiero z pocz±tkiem 2015 r. Od pocz±tku br. zmienione warunki finansowania supportu oprogramowania SAP obowi±zuj± wszystkich nowych klientów koncernu.
2009-04-29 12:04:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe szanse na lepsz± wspó³pracê przemys³u i nauki

W Programie Szczegó³owym LUDZIE 7 Programu Ramowego zosta³ og³oszony konkurs na projekty dotycz±ce wspó³pracy przemys³u z nauk± - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways - IAPP.
2009-04-29 10:59:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Od dzi¶ Oracle CRM On Demand oficjalnie dostêpny w Polsce

Podczas dzisiejszej konferencji Oracle Forum 2009 poinformowano o wprowadzeniu na polski rynek aplikacji Oracle CRM On Demand. Oprogramowanie udostêpniane w formie us³ug bêdzie oferowane na polskim rynku po standardowej cenie - 70 USD miesiêcznie za jednego u¿ytkownika.
2009-04-23 17:12:46 (¼ród³o: IDG.pl)

CDN Altum dostêpny dla partnerów Comarchu

Nowy system ERP oraz model jego sprzeda¿y zosta³ zaprezentowany partnerom firmy podczas konferencji Inspiracje.
2009-04-23 13:22:29 (¼ród³o: IDG.pl)

EIU: w obecnej sytuacji gospodarczej du¿e znaczenie ma elastyczno¶æ organizacyjna

A¿ 81% cz³onków kadry kierowniczej firm z ca³ego ¶wiata uwa¿a zarz±dzanie wiedz± i wspó³pracê za podstawê do zwiêkszenia produktywno¶ci, wydajno¶ci i innowacyjno¶ci.
2009-04-22 16:04:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Fiskus chce prze¶wietliæ aukcje za grosz

Ministerstwo Finansów zapowiedzia³o, ¿e przyjrzy siê portalom aukcyjnym, takim jak np. Podbij.pl, Aukcjagrosz.pl czy Oligoo.pl - poda³a gazetaprawna.pl. Kontrola ma wykazaæ, czy serwisy nie dzia³aj± na zasadzie hazardu internetowego, który jest zakazany w Polsce.
2009-04-17 11:03:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy przeceniaj± korzy¶ci z outsourcingu

Analizy brytyjskiej firmy Compass Management Consulting pokazuj±, ¿e korzy¶ci ekonomiczne nie zawsze uzasadniaj± dodatkowe ryzyko i spadek produktywno¶ci zwi±zane z outsourcingiem procesów utrzymania korporacyjnego ¶rodowiska aplikacyjnego. W niektórych przypadkach realny koszt outsourcingu mo¿e byæ nawet 20 proc. wy¿szy od kosztów prowadzenia analogicznej dzia³alno¶ci w ramach w³asnej organizacji.
2009-04-16 12:58:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Blogerzy i marketing szeptany pod nadzorem w USA

Blogerzy, marketerzy zajmuj±cy siê marketingiem szeptanym oraz osoby, które otrzymuj± pieni±dze za promowanie albo pisanie recenzji produktów mog± staæ siê obiektem zainteresowania amerykañskiej Federalnej Komisji Handlu. Wspomniane techniki marketingowe mog± okazaæ siê sprzeczne z wytycznymi komisji, zabraniaj±cymi sk³adania fa³szywych o¶wiadczeñ.
2009-04-14 10:40:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor ERP LN z narzêdziami opartymi na rolach

Udostêpnione niedawno rozszerzenie funkcjonalno¶ci systemu Infor ERP LN umo¿liwia zintegrowanie informacji z ró¿nych elementów systemu klasy ERP w ramach jednego panelu - tzw. kokpitu mened¿erskiego. Wprowadzenie takiej funkcjonalno¶ci do oprogramowania znanego niegdy¶ pod nazw± Baan, jest zgodne z obecnymi trendami na rynku systemów wspomagaj±cych zarz±dzanie.
2009-04-09 14:13:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Alcatel-Lucent Polska: centrum na medal

Alcatel-Lucent Polska zosta³a nagrodzona Medalem Europejskim za "Global Network Engineering Center (GNEC) - Globalne Centrum Us³ug Projektowych" w ramach XVIII edycji Medalu Europejskiego dla Us³ug.
2009-04-09 11:31:07 (¼ród³o: IDG.pl)

ABG wprowadza dwa nowe produkty

Firma - która za nieca³e dziewiêæ miesiêcy stanie siê czê¶ci± Asseco Poland - przygotowuje siê do wej¶cia z nowymi rozwi±zaniami na rynek energetyczny i opieki zdrowotnej.
2009-04-07 10:41:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Oprogramowanie Microsoftu w modelu White Label Hosted ju¿ w Polsce

Wêgierska firma Central Europe On-Demand wprowadzi na polski rynek us³ugi Microsoft White Label Hosted. Oferta bêdzie skierowana przede wszystkim do operatorów telekomunikacyjnych, którzy pod w³asnymi markami wprowadz± na rynek hostowane rozwi±zania koncernu.
2009-04-06 11:24:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Betacom i NTT System powo³a³y now± spó³kê

W dniu 25 marca utworzona zosta³a spó³ka Content Value. Ma koncentrowaæ siê bêdzie na produkcji oprogramowania szkoleniowego. Prezesem nowej spó³ki zosta³ Tomasz Lewandowski.
2009-04-02 17:21:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska Ceramika Ogniotrwa³a ¯arów wdra¿a system ERP

W PCO ¯arów ma zostaæ wdro¿ony systemu ERP MS Dynamics AX. Ma on usprawniæ zarz±dzanie kluczowymi obszarami firmy, czyli produkcj±, dostarczaj±c wiarygodnych, bie¿±cych informacji o mo¿liwo¶ciach produkcyjnych i terminach realizacji zamówieñ.
2009-03-31 10:01:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Autodesk 2010 ju¿ na rynku

Zlokalizowane wersje aplikacji rodziny Autodesk 2010 trafi± na polski rynek na prze³omie maja i czerwca br. Wybrane produkty angielskojêzyczne s± ju¿ dostêpne.
2009-03-30 16:45:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Compuware: zintegrowane narzêdzia zarz±dzania wydajno¶ci±

Firma zunifikowa³a swoje dwa narzêdzia zarz±dzania wydajno¶ci±, które teraz pozwalaj± na monitorowanie z jednego miejsca wydajno¶ci aplikacji pracuj±cych zarówno na rozproszonych serwerach jak i mainframe.
2009-03-30 12:43:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: WiedzaNet z nowym zarz±dem i strategi± rozwoju

Spó³ka ma koncentrowaæ swoje dzia³ania rozwojowe na rozszerzaniu portfela us³ug edukacyjnych oraz intensyfikacji wykorzystania funduszy unijnych w nowych projektach. Zmiany maj± przynie¶æ wzrost przychodów na poziomie 86 proc. w stosunku do ubieg³ego roku.
2009-03-26 16:39:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Salesforce: Twitter jako narzêdzie CRM

Trwaj± prace nad zintegrowaniem platformy Salesforce Service Cloud z serwisem Twitter. Nowa funkcjonalno¶æ ma umo¿liwiæ m.in. automatyzacjê obs³ugi zg³oszeñ o b³êdach dokonywanych za pomoc± tego specyficzmego komunikatora.
2009-03-25 16:09:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Protokó³ rozbie¿no¶ci

Pomiêdzy oczekiwaniami pracowników co do postawy mened¿erów a korporacyjn± rzeczywisto¶ci± zieje czêsto przepa¶æ - wynika z badañ przeprowadzonych przez firmê Krauthammer.
2009-03-25 10:00:51 (¼ród³o: IDG.pl)

UKE utrudnia inwestycje?

Operatorzy skar¿± siê na dzia³alno¶æ UKE pod wodz± Anny Stre¿yñskiej. Komisja Europejska podziela ich obawy i zaleca UKE konsultacje z operatorami przy podejmowaniu decyzji.
2009-03-25 09:00:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport: Stawiamy na outsourcing i redukcjê kosztów IT

Jak wynika z badañ firmy BCS, spowolnienie gospodarcze najbardziej dotknê³o firmy z sektora spedycyjnego i logistycznego. W tym okresie firmy stawiaj± na optymalizacjê systemów IT w oparciu o outsourcing i redukcjê kosztów funkcjonowania.
2009-03-23 07:25:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch podaje wyniki sprzeda¿y systemu CDN XL

W roku 2008 przychody ze sprzeda¿y tego systemu ERP wynosi³y 26 mln z³. £±czne, skonsolidowane przychody Comarchu za rok ubieg³y to 702 mln z³.
2009-03-20 18:52:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Unima 2000: partnerstwo z VocalCom

Unima 2000 podpisa³a wy³±czn± umowê partnersk± z VocalCom, francuskim producentem systemów contact center.
2009-03-18 08:18:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Pracownicy na skraju za³amania

Zaledwie 18% pracowników europejskich firm uwa¿a, ¿e ich potencja³ jest w pracy realizowany - stwierdza badanie opublikowane przez firmê doradcz± Krauthammer.
2009-03-16 13:04:48 (¼ród³o: IDG.pl)

InsERT wprowadza na rynek Navireo

Nowy na polskim rynku system wspomagaj±cy zarz±dzanie dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw jest dostêpny od dzi¶ (16 marca).
2009-03-16 09:55:22 (¼ród³o: IDG.pl)

We¼ udzia³ w konferencji Call Contact Center 2009!

Siedem najwa¿niejszych powodów, dla których warto wzi±æ udzia³ w tegorocznej konferencji "Call Contact Center 2009 - b±d¼my w kontakcie" - organizowanej przez tygodnik Computerworld.
2009-03-13 13:47:30 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP i Sybase wspólnie dla platform mobilnych

D³ugoterminowe partnerstwo obu firm ma na celu udostêpnienie funkcjonalno¶ci oprogramowania niemieckiego producenta u¿ytkownikom wszystkich najpopularniejszych platform mobilnych oraz usprawnienie kompatybilno¶ci rozwi±zañ SAP i aplikacji po¶rednicz±cych Sybase.
2009-03-12 14:53:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Novell: zarz±dzanie us³ugami biznesowymi dla centrów danych

Firma zaprezentowa³a kompleksowy pakiet rozwi±zañ do zarz±dzania us³ugami biznesowymi (BSM - Business Service Management), który jest efektem niedawnego przejêcia firmy Managed Objects.
2009-03-12 12:01:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Software AG tworzy spo³eczno¶æ osób zajmuj±cych siê BPM

Firma tworzy now± sieæ spo³eczno¶ciow± - AlignSpace, która ma pomóc integrowaæ i wspomagaæ zarz±dzanie procesami biznesowymi (Business Process Management), zarówno w ramach pojedynczej firmy, jak i pomiêdzy koncernami.
2009-03-05 12:36:54 (¼ród³o: IDG.pl)

USA: koniec anonimowego surfowania?

Do amerykañskiego Kongresu trafi³ projekt nowej ustawy, która - je¶li zostanie wprowadzona w ¿ycie - zobliguje operatorów darmowych hotspotów do przechowywania przez dwa lata informacji o u¿ytkownikach i odwiedzonych przez nich stronach.
2009-03-05 05:55:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle Enterprise Manager z nowymi funkcjami

Dzisiaj (3 marca) ma nast±piæ oficjalna premiera oprogramowania Oracle Enterprise Manager 10g Release. Oprogramowanie ma zawieraæ nowe funkcje m.in. z zakresu administracji ¶rodowiskami wirtualnymi i automatyzacji procesów testowania wydajno¶ci przy u¿yciu narzêdzi RAT.
2009-03-03 12:29:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch CDN Altum ju¿ niebawem na polskim rynku

System oferowany dot±d na rynkach niemieckim, francuskim, amerykañskim i ukraiñskim w Polsce uka¿e siê w drugim kwartale 2009 r.
2009-02-24 14:39:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Oracle CRM On Demand R16 z nowymi modu³ami

Nowe funkcjonalno¶ci najnowszej wersji pakietu CRM On Demand s± dedykowane g³ównie potrzebom wiêkszych organizacji.
2009-02-20 12:42:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Symantec Endpoint Virtualization Suite na wiosnê

Spó³ka zapowiedzia³a zestaw narzêdzi serwerowych s³u¿±cych do kontrolowania i dostarczania ¶rodowisk aplikacyjnych na desktop za pomoc± elastycznego procesu wyposa¿ania online.
2009-02-20 11:32:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Business Suite 7, czyli zmiana podej¶cia do ERP

Wraz z premier± Business Suite 7 SAP chce zerwaæ z klasycznym podzia³em na modu³y funkcjonalne. Odmienny ma byæ te¿ sposób aktualizacji oprogramowania i dodawania nowych funkcjonalno¶ci.
2009-02-12 14:42:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: USA: Sieæ szpitali pozywa dostawcê ERP

Przedstawiciele organizacji administruj±cej sieci± amerykañskich placówek zdrowia domagaj± siê, aby dostawca systemu ERP zapewni³ im - za relatywnie niewielk± op³at± - oprogramowanie zastêpcze dla dwóch modu³ów funkcjonalnych, które maj± zostaæ wycofane w przysz³ym roku. Obie strony jednak odmiennie interpretuj± klauzulê zawart± w umowie wdro¿eniowej sprzed 8 lat.
2009-02-11 16:44:59 (¼ród³o: IDG.pl)

USA: Sieæ szpitali pozywa dostawcê ERP

Przedstawiciele organizacji administruj±cej sieci± amerykañskich placówek zdrowia domagaj± siê, aby dostawca systemu ERP zapewni³ im - za relatywnie niewielk± op³at± - oprogramowanie zastêpcze dla dwóch modu³ów funkcjonalnych, które maj± zostaæ wycofane w przysz³ym roku. Obie strony jednak odmiennie interpretuj± klauzulê zawart± w umowie wdro¿eniowej sprzed 8 lat.
2009-02-10 19:38:52 (¼ród³o: IDG.pl)

EMC i Microsoft rozszerzaj± wspó³pracê

EMC i Microsoft rozszerzy³y dotychczasowe porozumienie maj±ce na celu zapewnienie zgodno¶ci i wspó³pracy oprogramowania tych firm zwi±zanego z technologiami wirtualizacyjnymi, bezpieczeñstwem i zarz±dzaniem tre¶ciami. Czas jego obowi±zywania zosta³ te¿ przed³u¿ony do 2011 roku.
2009-02-10 12:44:06 (¼ród³o: IDG.pl)

ArchiDoc obs³u¿y RWE IT

Spó³ka ArchiDoc podpisa³a 5-letni± umowê na obs³ugê dokumentacji papierowej i elektronicznej z RWE IT Poland.
2009-02-09 10:32:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Software Mind dla DnB Nord Polska

Spó³ka Software Mind SA wdro¿y³a w Banku DnB Nord Polska system wsparcia sprzeda¿y.
2009-02-05 17:33:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryzys zmienia model finansowania outsourcingu

Kryzys ekonomiczny ma ogromny wp³yw na koszty d³ugoterminowych umów outsourcingowych. Dostawcy tego rodzaju us³ug s± coraz mniej sk³onni do oferowania upustów cenowych, a w efekcie koszty outsourcingu rosn±. Takie wnioski wynikaj± z analiz firmy Compass Management Consulting.
2009-01-30 18:02:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Deloitte zaprojektuje rozliczanie podatków

W Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte rozpocz±³ dzia³alno¶æ zespó³ Tax Technology, którego specjalno¶ci± jest projektowanie i tworzenie rozwi±zañ informatycznych wspieraj±cych rozliczenie i raportowanie podatków w systemach wspomagaj±cych zarz±dzenie.
2009-01-30 13:29:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Adobe z ofert± SaaS dla przedsiêbiorstw

Firma Adobe rozpoczê³a sprzeda¿ oprogramowania Scene 7 - oferowanego w modelu Software as a Service - które s³u¿y do publikowania i kompleksowego zarz±dzania tre¶ciami multimedialnymi w sieci.
2009-01-28 15:02:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Symantec: us³ugi dla centrów danych

Firma uruchamia nowe us³ugi Veritas Operations Services w modelu "cloud". Maj± one u³atwiaæ wykrywanie ukrytych zagro¿eñ w centrach danych.
2009-01-23 11:27:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Teczki na operatorów

Du¿a czê¶æ nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego to nowa redakcja przepisów o powinno¶ciach firm telekomunikacyjnych wobec obronno¶ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz±dku publicznego.
2009-01-22 13:21:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowelizacja przyjazna przedsiêbiorcom

Najnowsze zmiany w Kodeksie spó³ek handlowych u³atwi± prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej i dadz± przedsiêbiorcom wiêcej swobody.
2009-01-21 23:34:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Budowa naziemnej telewizji cyfrowej bêdzie mia³a nowego koordynatora

Prawdopodobnie Rada Ministrów ju¿ wkrótce powo³a pe³nomocnika rz±du ds. wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej. Obecnie nie istnieje ¿aden projekt ani ustawa reguluj±ca prace w tym zakresie. Poza tym osoba wyznaczona do koordynowania prac, widzia³a siê z premierem zaledwie kilka razy. Dlatego UKE, KRRiT, TVP i nadawcy komercyjni domagaj± siê szybkiego opracowania strategii dzia³ania.
2009-01-20 16:50:13 (¼ród³o: IDG.pl)

UKE: Zarobili¶my 10 razy wiêcej ni¿ wydali¶my

W 2008 roku Urz±d Komunikacji Elektronicznej uzyska³ dochody w wysoko¶ci 905 milionów z³otych. Jest to jeden z nielicznych urzêdów przynosz±cych pañstwu tak wielkie zyski. Niestety jak siê okazuje, rynek telekomunikacyjny i tak nic na tym nie zyska. Rzecznik prasowy UKE Jacek Strza³kowski podkre¶la, ¿e wiêkszo¶æ pieniêdzy zostanie "przejedzona" przez system emerytur i zasi³ków.
2009-01-13 17:16:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Internetowy kurs prawa jazdy

Zgodnie z najnowszymi planami Ministerstwa Infrastruktury ju¿ wkrótce osoby przystêpuj±ce do egzaminu na prawo jazdy bêd± mog³y odbyæ kurs teoretyczny za po¶rednictwem Internetu. Aby tak siê sta³o, przygotowany przez resort projekt ustawy o kieruj±cych pojazdami, zawieraj±cy to rozwi±zanie, musi zostaæ przyjêty przez sejm.
2009-01-05 09:05:37 (¼ród³o: IDG.pl)

b-Portal dla aptek

Jedna z najwiêkszych polskich sieci aptek "Apteki Medyczne", podpisa³a ze spó³k± Benhauer umowê na wdro¿enie systemu b-Portal, który zoptymalizuje kluczowe procesy biznesowe w firmie i zintegruje je w ramach jednego rozwi±zania z CMS portalu firmowego, extranetem i intranetem.
2008-12-23 14:42:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Produkty ActiveBase w Polsce

Warszawska spó³ka Active Distribution zosta³a wy³±cznym przedstawicielem firmy ActiveBase - dostawcy aplikacji zwiêkszaj±cych wydajno¶æ i bezpieczeñstwo systemów dzia³aj±cych w oparciu o bazy danych Oracle.
2008-12-23 12:21:33 (¼ród³o: IDG.pl)

60 proc. firm ma nadmiernie rozbudowane systemy analityczne

Pomimo postêpuj±cej konsolidacji na rynku rozwi±zañ typu Business Intelligence w wielu firmach nadal wykorzystuje siê kilka ró¿nych aplikacji analitycznych. Czêstym problemem jest brak integracji pomiêdzy ró¿nymi systemami.
2008-12-22 16:00:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Powsta³o Centrum Rozwi±zañ Biznesowych Microsoft w strukturach ABG

Nowy pion biznesowy pe³niæ bêdzie rolê centrum kompetencyjnego w zakresie rozwi±zañ biznesowych Microsoft dla ca³ej grupy Asseco. W jego sk³ad wejd± m.in. dotychczasowi specjali¶ci z firmy Kom-Pakt.
2008-12-16 21:13:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Compuware: uaktualnione narzêdzia zarz±dzania projektami IT

Firma udostêpni³a najnowsz± wersjê oprogramowania Changepoint do zarz±dzania projektami IT (PPM - Project Portfolio Management).
2008-12-15 14:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Równoleg³e przetwarzanie informacji: Intel pomaga producentom oprogramowania

W pi±tek przedstawiciel firmy Intel zapowiedzia³, ¿e jego spó³ka zaprasza producentów oprogramowania do ¶cis³ej wspó³pracy. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotowaæ siê na nadej¶cie wielordzeniowych procesorów mog±cych przetwarzaæ informacje w sposób paralelny.
2008-12-13 12:13:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Optimus mo¿e uzyskaæ od Skarbu Pañstwa nawet 35,6 mln z³

Przed S±dem Okrêgowym w Krakowie odby³a siê rozprawa w sprawie IC 292/06 z powództwa Optimus przeciwko Skarbowi Pañstwa o zap³atê odszkodowania z tytu³u szkód poniesionych przez Optimusa w wyniku b³êdnych decyzji organów skarbowych.
2008-12-12 10:15:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Novell: nowy GroupWise z narzêdziami Web 2.0

Najnowsza wersja pakietu pracy grupowej - GroupWise 8 - zawiera ulepszenia interfejsu u¿ytkownika oraz mechanizmów administrowania.
2008-12-09 13:41:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: nowy BizTalk w wersji beta oraz modu³ wsparcia RFID

Firma udostêpni³a w tym tygodniu pierwsz± publiczn± wersjê beta oprogramowania BizTalk Server 2009 oraz modu³ obs³ugi RFID dla bie¿±cej wersji tego oprogramowania.
2008-12-09 12:47:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe przepisy wespr± e-handel

Wnioski z raportu analizuj±cego wykorzystanie Internetu przez Polaków i polskie firmy przygotowanego przez resort gospodarki nie s± optymistyczne. Sytuacjê ma poprawiæ zmiana przepisów przygotowywana przez rz±d.
2008-12-09 09:14:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Novell: Darmowe oprogramowanie dla firm

Novell bezp³atnie udostêpnia firmom pakiet startowy Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2. W pakiecie tym mo¿na znale¼æ m.in. oprogramowanie sieciowe i serwer pocztowy. Pakiet biznesowy jest ju¿ dostêpny u autoryzowanych partnerów handlowych firmy Novell. Ka¿dy nowy u¿ytkownik poza otrzymaniem licencji mo¿e równie¿ oczekiwaæ pomocy w instalacji i konfiguracji oprogramowania.
2008-12-08 19:02:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia zapewniaj±ce "pomost" pomiêdzy Open XML i innymi formatami

Microsoft udostêpni³ bezp³atn± wtyczkê programow± do translacji dokumentów Open XML dla Firefox, uaktualnienie do translatora dokumentów i zastaw narzêdzi dla programistów Java, opracowanych w ramach Document Interoperability Initiative (DII).
2008-12-08 14:23:05 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM: wirtualizowany Lotus Notes

Firma po³±czy³a swoje si³y z Ubuntu i Virtual Bridges w celu stworzenia oferty wirtualizowanej wersji popularnego oprogramowania Lotus Notes. Inicjatywa ta ma zapewniæ u¿ytkownikom mo¿liwo¶æ uzyskania istotnego zmniejszenia kosztów w porównaniu ze stosowaniem maszyn Windows.
2008-12-08 11:47:58 (¼ród³o: IDG.pl)

SMS bêdzie dokumentem?

Projekt nowego kodeksu cywilnego uwzglêdnia postêp techniki i nowe formy prowadzenia biznesu i umo¿liwi zawieranie umów i zaci±ganie zobowi±zañ drog± elektroniczn±. Dokumentami mog± wiêc zostaæ faksy, e-maile i SMS-y.
2008-12-05 08:10:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Dynamics NAV w modelu SaaS

Spó³ka Zakupy.com SA jako pierwsza w Polsce wdro¿y³a system Microsoft Dynamics NAV z zastosowaniem modelu Software as a Service.
2008-12-01 16:18:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowelizacja zmian regulacji rynku telekomunikacyjnego ma poparcie ministrów

Ministrowie w³a¶ciwi do spraw wewnêtrznych w zakresie telekomunikacji z 27 krajów cz³onkowskich UE poparli plany kolejnych zmian w unijnym prawie telekomunikacyjnym. Maj± one na celu m.in. ujednolicenie rynku telekomunikacyjnego na terenie Unii. Zmiany zak³adaj± m.in. dalsze ograniczenie stawek za wiadomo¶ci tekstowe i transmisjê danych w roamingu.
2008-11-28 17:10:35 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM pracuje nad now± platform± wspó³pracy

Firma pracuje nad platform± dla "wspó³pracuj±cych mashups", która potrzebuje jedynie przegl±darki i serwera do utworzenia ¶rodowiska zapewniaj±cego audio i wideokonferencje.
2008-11-27 11:49:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle pozywa now± firmê pracowników TomorrowNow

Przedstawiciele Oracle przypuszczaj±, ¿e pracownicy zlikwidowanej firmy TomorrowNow, nadal korzystaj± z materia³ów bêd±cych w³asno¶ci± amerykañskiego giganta. Nowy pozew jest czê¶ci± trwaj±cego dochodzenia w sprawie szpiegostwa przemys³owego, którego mieli dopu¶ciæ siê pracownicy spó³ki zale¿nej SAP.
2008-11-24 13:11:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwszy system ERP dla Windows Azure

System Epicor 9, stworzony w ramach partnerstwa technologicznego z firm± Microsoft, bêdzie wykorzystywa³ technologie wchodz±ce w sk³ad platformy Azure Services Platform. Oprogramowanie ma byæ dostêpne komercyjnie w grudniu br.
2008-11-20 22:06:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Ro¶nie popularno¶æ us³ug outsourcingu w polskich firmach

Najwiêkszy wzrost nak³adów na outsourcing jest spodziewany w sektorze finansowym oraz bran¿ach budowlanej i energetycznej. Du¿e polskie firmy najczê¶ciej korzystaj± z outsourcingu obs³ugi informatycznej i procesów back-office. G³ównym powodem wykorzystania outsourcingu pozostaje chêæ koncentracji na podstawowej dzia³alno¶ci biznesowej.
2008-11-18 12:28:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie restrukturyzacja w Epicorze

Planowana reorganizacja ma przynie¶æ oszczêdno¶ci w wysoko¶ci 20 mln USD rocznie i u³atwiæ szybsze dostosowywanie organizacji do zmian rynkowych. Wielko¶ci planowanych zwolnieñ nie ujawniono.
2008-11-17 10:51:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Czwarty Enhancement Pack dla systemu SAP ERP 6.0 ju¿ dostêpny

W dniu wczorajszym (12 listopada) udostêpniona zosta³a kolejna zbiorcza aktualizacja dla oprogramowania SAP ERP 6.0. Zapowiedziano równie¿ zmiany w narzêdziach NetWeaver Process Integration 7.1 oraz Adaptive Computing Controller.
2008-11-13 18:20:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Apps nareszcie z SLA

Wczoraj (30 pa¼dziernika) Google wprowadzi³ gwarancjê dostêpno¶ci komercyjnej wersji pakietu aplikacji biurowych. Umowa SLA ma obejmowaæ m.in. aplikacje: Kalendarz, Dokumenty i Google Sites oraz us³ugê Google Talk. Wcze¶niej gwarancja taka dotyczy³a tylko us³ugi Gmail.
2008-10-31 16:17:12 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie