hipermarkety ERP Computerworld.pl - źródło: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna

IBM zapowiada nowości w Cognosie

Wraz z następną wersją możliwości oprogramowania analitycznego Cognos będą rozszerzone m.in. o rozwiązania analizy predyktywnej amerykańskiej firmy SPSS i funkcje pracy zespołowej. Przedstawiciele IBM nie chcą ujawniać kiedy Cognos 9 trafi do sprzedaży. Będzie to jednak pierwsze wydanie oprogramowania analitycznego linii Cognos pod marką IBM.
2009-12-11 11:07:18 (źródło: IDG.pl)

IBM zapowiada nowo?ci w Cognosie

Wraz z nast?pn? wersj? mo?liwo?ci oprogramowania analitycznego Cognos b?d? rozszerzone m.in. o rozwi?zania analizy predyktywnej ameryka?skiej firmy SPSS i funkcje pracy zespo?owej. Przedstawiciele IBM nie chc? ujawnia? kiedy Cognos 9 trafi do sprzeda?y. B?dzie to jednak pierwsze wydanie oprogramowania analitycznego linii Cognos pod mark? IBM.
2009-12-11 11:07:18 (źródło: IDG.pl)

Sage z nowym systemem ERP dla większych firm

Systemom ERP firm takich jak IFS, QAD, czy Epicor w przyszłym roku przybędzie nowy konkurent. Na polski rynek trafi bowiem nowy system klasy ERP - Sage ERP X3. Zagrożone mają poczuć się również m.in. Comarch i BPSC. Polski oddział brytyjskiej firmy systematycznie podnosi również udziały w segmencie mniejszych firm.
2009-12-10 19:29:10 (źródło: IDG.pl)

Sage z nowym systemem ERP dla wi?kszych firm

Systemom ERP firm takich jak IFS, QAD, czy Epicor w przysz?ym roku przyb?dzie nowy konkurent. Na polski rynek trafi bowiem nowy system klasy ERP - Sage ERP X3. Zagro?one maj? poczu? si? równie? m.in. Comarch i BPSC. Polski oddzia? brytyjskiej firmy systematycznie podnosi równie? udzia?y w segmencie mniejszych firm.
2009-12-10 19:29:10 (źródło: IDG.pl)

xRM - kolejny etap ewolucji CRM wed?ug Microsoftu

Microsoft rozwija w?asne oprogramowanie klasy CRM wedle koncepcji zak?adaj?cej stworzenie zintegrowanego ?rodowiska relatywnie prostych i podobnych aplikacji wspieraj?cych ró?ne procesy biznesowe. W ramach platformy xRM mo?liwe ma by? jednoczesne wykorzystanie wielu ró?nych aplikacji opartych na mo?liwo?ciach oprogramowania Microsoft Dynamics CRM.
2009-12-03 17:00:27 (źródło: IDG.pl)

xRM - kolejny etap ewolucji CRM według Microsoftu

Microsoft rozwija własne oprogramowanie klasy CRM wedle koncepcji zakładającej stworzenie zintegrowanego środowiska relatywnie prostych i podobnych aplikacji wspierających różne procesy biznesowe. W ramach platformy xRM możliwe ma być jednoczesne wykorzystanie wielu różnych aplikacji opartych na możliwościach oprogramowania Microsoft Dynamics CRM.
2009-12-03 17:00:27 (źródło: IDG.pl)

SAP znowu przek?ada zmiany w cenniku wsparcia technicznego

Proces migracji do 22 proc. stawek za wsparcie techniczne rozpocznie si? pó?niej ni? planowano. Oficjalnym powodem zmiany s? przed?u?aj?ce si? prace nad stworzeniem narz?dzi umo?liwiaj?cych ocen? wp?ywu wsparcia technicznego na dzia?alno?? biznesow? u?ytkowników systemów SAP.
2009-12-02 17:30:13 (źródło: IDG.pl)

SAP znowu przekłada zmiany w cenniku wsparcia technicznego

Proces migracji do 22 proc. stawek za wsparcie techniczne rozpocznie się później niż planowano. Oficjalnym powodem zmiany są przedłużające się prace nad stworzeniem narzędzi umożliwiających ocenę wpływu wsparcia technicznego na działalność biznesową użytkowników systemów SAP.
2009-12-02 17:30:13 (źródło: IDG.pl)

Oracle: b?dzie wi?cej specjalizowanych partnerów

Oracle wprowadza dzi? (2 grudnia) nowe zasady wspó?pracy z partnerami. Zak?adaj? one wi?ksz? specjalizacj? firm wspó?pracuj?cych z koncernem.. To za? ma u?atwi? klientom dost?p do szybko rosn?cej oferty Oracle.
2009-12-02 06:48:07 (źródło: IDG.pl)

Oracle: będzie więcej specjalizowanych partnerów

Oracle wprowadza dziś (2 grudnia) nowe zasady współpracy z partnerami. Zakładają one większą specjalizację firm współpracujących z koncernem.. To zaś ma ułatwić klientom dostęp do szybko rosnącej oferty Oracle.
2009-12-02 06:48:07 (źródło: IDG.pl)

Fujitsu i NetApp rozszerzaj? wspó?prac?

Fujitsu i NetApp og?osi?y, ?e pog??biaj? globaln? wspó?prac?, w ramach której b?d? integrowa? swoje rozwi?zania, co ma zaowocowa? pojawieniem si? na rynku systemów pami?ci masowych szeregu nowych produktów oraz us?ug.
2009-11-30 11:12:28 (źródło: IDG.pl)

Fujitsu i NetApp rozszerzają współpracę

Fujitsu i NetApp ogłosiły, że pogłębiają globalną współpracę, w ramach której będą integrować swoje rozwiązania, co ma zaowocować pojawieniem się na rynku systemów pamięci masowych szeregu nowych produktów oraz usług.
2009-11-30 11:12:28 (źródło: IDG.pl)

"Kineskopowa mafia"

Komisja Europejska oskarżyła producentów wyświetlaczy CRT o nieuczciwe praktyki rynkowe - wytwórcy mieli sztucznie zawyżać ceny urządzeń. Komisja nie wymieniła nazwy żadnej z firm podała jednak, że oficjalna lista zastrzeżeń została przekazana holenderskiemu koncernowi Philips.
2009-11-26 12:44:53 (źródło: IDG.pl)

itelligence z kontraktem za ponad milion z?otych

W wyniku zako?czonego post?powania przetargowego firma itelligence b?dzie odpowiada? za utrzymanie i wsparcie zintegrowanych systemów SAP w Narodowym Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Warto?? umowy, która obowi?zuje do ko?ca 2010 roku to prawie 1,15 mln z?.
2009-11-25 11:18:10 (źródło: IDG.pl)

itelligence z kontraktem za ponad milion złotych

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego firma itelligence będzie odpowiadać za utrzymanie i wsparcie zintegrowanych systemów SAP w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość umowy, która obowiązuje do końca 2010 roku to prawie 1,15 mln zł.
2009-11-25 11:18:10 (źródło: IDG.pl)

Europa nie dla hinduskich outsourcerów?

Kryzys gospodarczy miał doprowadzić do otwarcia europejskiego rynku outsourcingu procesów biznesowych na tańsze usługi świadczone przez dostawców z Indii i Dalekiego Wschodu. Analizy firmy Forrester Research pokazują, że w Europie popularność usług świadczonych przez hinduskich outsourcerów rośnie stosunkowo powoli. Z kolei coraz szybciej spada sprzedaż świadczonych z Indii usług BPO w Stanach Zjednoczonych.
2009-11-20 13:28:12 (źródło: IDG.pl)

Forrester: Nadszed? czas na weryfikacj? skutków outsourcingu

Zdaniem analityków firmy Forrester Research obecnie wiele firm weryfikuje rzeczywiste skutki wykorzystywania wdro?onych na fali kryzysu us?ug outsourcingu IT. Mimo zró?nicowanego podej?cia do outsouringu us?ug IT spada zainteresowanie zewn?trznymi us?ugami doradczymi.
2009-11-17 17:43:39 (źródło: IDG.pl)

Forrester: Nadszedł czas na weryfikację skutków outsourcingu

Zdaniem analityków firmy Forrester Research obecnie wiele firm weryfikuje rzeczywiste skutki wykorzystywania wdrożonych na fali kryzysu usług outsourcingu IT. Mimo zróżnicowanego podejścia do outsouringu usług IT spada zainteresowanie zewnętrznymi usługami doradczymi.
2009-11-17 17:43:39 (źródło: IDG.pl)

ERP na czele priorytetów inwestycyjnych

Tegoroczne cięcia nakładów na inwestycje w rozwiązania IT nie dotyczą planów związanych z systemami klasy ERP. Z analiz firmy Forrester Research wynika, że tylko jeden procent szefów IT z amerykańskich i europejskich firm zamierza zmniejszyć finansowanie lub zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji w zintegrowane systemy biznesowe.
2009-11-16 14:04:05 (źródło: IDG.pl)

Microsoft chce podebra? klientów firmom Oracle i Salesforce.com

Koncern z Redmond oferuje ameryka?skim u?ytkownikom oprogramowania Oracle CRM on Demand i platformy Salesforce.com mo?liwo?? darmowego korzystania z aplikacji Microsoft CRM Online przez okres 6 miesi?cy. Wed?ug analityków to jawny pocz?tek wojny cenowej w segmencie rozwi?za? CRM oferowanych w modelu SaaS.
2009-11-06 14:42:33 (źródło: IDG.pl)

Microsoft chce podebrać klientów firmom Oracle i Salesforce.com

Koncern z Redmond oferuje amerykańskim użytkownikom oprogramowania Oracle CRM on Demand i platformy Salesforce.com możliwość darmowego korzystania z aplikacji Microsoft CRM Online przez okres 6 miesięcy. Według analityków to jawny początek wojny cenowej w segmencie rozwiązań CRM oferowanych w modelu SaaS.
2009-11-06 14:42:33 (źródło: IDG.pl)

Krótko: Humansoft partnerem Hogartu

Na mocy podpisanej kilka dni temu umowy radomska firma została partnerem biznesowym firmy Hogart. Humansoft będzie zajmować się m.in. sprzedażą i wdrożeniami systemu analitycznego QlikView.
2009-11-05 13:01:40 (źródło: IDG.pl)

Ericsson w Polsce ma nowego prezesa

Staffan Henriksson zastąpił na stanowisku prezesa polskiego oddziału Larsa E. Svenssona, który odchodzi na emeryturę po 41 latach pracy w firmie Ericsson. Lars E. Svensson został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej przyznawanym przez Prezydenta RP.
2009-11-05 11:54:46 (źródło: IDG.pl)

Blady strach, czyli aktualizacja systemu ERP

Większość administratorów obawia się m.in. kosztów i czasu trwania aktualizacji systemu ERP. Z drugiej strony, w większości przypadków o konieczności zmiany wersji systemu decydują nie potrzeby biznesowe, a zbliżający się koniec okresu wsparcia technicznego.
2009-11-05 11:54:14 (źródło: IDG.pl)

Ustawa, która przyspieszy rozwój Internetu?

Rząd przyjął dziś projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który ma ułatwić inwestowanie w infrastrukturę telekomunikacyjną, a w efekcie zapewnić Polakom powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Ustawa mówi m.in. że w każdym nowym budynku będą kable światłowodowe, a przy drogach kanały technologiczne.
2009-11-04 18:04:40 (źródło: IDG.pl)

Odcinanie od Sieci realne równie? w Polsce

Tzw. pakiet telekomunikacyjny, czyli unijna dyrektywa reguluj?ca kwestie zwi?zane z europejskim rynkiem telekomunikacyjnym, sta? si? ponownie obiektem krytyki organizacji pozarz?dowych. W pakiecie znalaz?a si? nowa wersja s?ynnej poprawki 138, tym razem w szczególnych przypadkach dopuszczaj?ca mo?liwo?? blokowania internautom dost?pu do Sieci bez zgody s?du.
2009-10-29 15:27:43 (źródło: IDG.pl)

Odcinanie od Sieci realne również w Polsce

Tzw. pakiet telekomunikacyjny, czyli unijna dyrektywa regulująca kwestie związane z europejskim rynkiem telekomunikacyjnym, stał się ponownie obiektem krytyki organizacji pozarządowych. W pakiecie znalazła się nowa wersja słynnej poprawki 138, tym razem w szczególnych przypadkach dopuszczająca możliwość blokowania internautom dostępu do Sieci bez zgody sądu.
2009-10-29 15:27:43 (źródło: IDG.pl)

Impuls dla bran?

Najbli?sza aktualizacja systemu Impuls 5 obejmie przede wszystkim zmiany zwi?zane z nowymi przepisami prawa. Najbli?sze miesi?ce to równie? rozbudowa ogólnej funkcjonalno?ci flagowego produktu firmy BPSC i aplikacji bran?owych.
2009-10-29 07:00:13 (źródło: IDG.pl)

Impuls dla branż

Najbliższa aktualizacja systemu Impuls 5 obejmie przede wszystkim zmiany związane z nowymi przepisami prawa. Najbliższe miesiące to również rozbudowa ogólnej funkcjonalności flagowego produktu firmy BPSC i aplikacji branżowych.
2009-10-29 07:00:13 (źródło: IDG.pl)

Sente eSystem zyska nowe modu?y

Na prze?omie 2009/2010 roku zadebiutuje nowa wersja systemu klasy ERP wroc?awskiej firmy Sente. Oprogramowanie zyska m.in. nowe funkcje analityczne oraz funkcjonalno?ci z zakresu zarz?dzania projektami i obiegu informacji. Zmieniony b?dzie tak?e interfejs systemu.
2009-10-28 07:00:52 (źródło: IDG.pl)

Sente eSystem zyska nowe moduły

Na przełomie 2009/2010 roku zadebiutuje nowa wersja systemu klasy ERP wrocławskiej firmy Sente. Oprogramowanie zyska m.in. nowe funkcje analityczne oraz funkcjonalności z zakresu zarządzania projektami i obiegu informacji. Zmieniony będzie także interfejs systemu.
2009-10-28 07:00:52 (źródło: IDG.pl)

Zobacz co nowego szykuj? producenci systemów ERP

Jakie zmiany czekaj? najpopularniejsze systemy ERP i aplikacje biznesowe najwi?kszych dostawców w najbli?szym roku? W jakim kierunku zmierza bran?a ERP? Jakie oprogramowanie b?dzie dost?pne w Polsce za rok? O tym wszystkim przeczytasz w nowym cyklu na ?amach ERPStandard.pl
2009-10-26 13:46:54 (źródło: IDG.pl)

Zobacz co nowego szykują producenci systemów ERP

Jakie zmiany czekają najpopularniejsze systemy ERP i aplikacje biznesowe największych dostawców w najbliższym roku? W jakim kierunku zmierza branża ERP? Jakie oprogramowanie będzie dostępne w Polsce za rok? O tym wszystkim przeczytasz w nowym cyklu na łamach ERPStandard.pl
2009-10-26 13:46:54 (źródło: IDG.pl)

Microsoft Dynamics AX 2009 oficjalnie w Polsce

Na polskim rynku oficjalnie rozpoczęła się sprzedaż nowej wersji systemu Microsoft Dynamics AX. Oprogramowanie trafiło do cenników już w czerwcu. Dotychczasowe wdrożenia realizowano jednak na zasadach Technical Adoption Program. Dynamics AX 2009 ma być przede wszystkim intuicyjny i przyjazny w obsłudze.
2009-10-23 13:38:30 (źródło: IDG.pl)

Oracle Enterprise Manager będzie bardziej samodzielny

Amerykański gigant przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej wersji pakietu Oracle Enterprise Manager. Oprogramowanie zyska m.in. rozszerzone możliwości automatyzacji procesów zarządzania aplikacjami i infrastrukturą IT. Nowe funkcjonalności zapowiedziano w ubiegłym tygodniu podczas konferencji Oracle Open World.
2009-10-19 16:37:51 (źródło: IDG.pl)

Oracle Enterprise Manager b?dzie bardziej samodzielny

Ameryka?ski gigant przygotowuje si? do wprowadzenia na rynek nowej wersji pakietu Oracle Enterprise Manager. Oprogramowanie zyska m.in. rozszerzone mo?liwo?ci automatyzacji procesów zarz?dzania aplikacjami i infrastruktur? IT. Nowe funkcjonalno?ci zapowiedziano w ubieg?ym tygodniu podczas konferencji Oracle Open World.
2009-10-19 16:37:51 (źródło: IDG.pl)

Zarządzanie usługami IT ze smartfonu

Firmy HP i AlarmPoint Systems połączyły wysiłki, aby zapewnić menedżerom IT możliwość ciągłego monitorowania poziomu usług IT z pomocą smartfonów.
2009-10-13 12:25:02 (źródło: IDG.pl)

Zarz?dzanie us?ugami IT ze smartfonu

Firmy HP i AlarmPoint Systems po??czy?y wysi?ki, aby zapewni? mened?erom IT mo?liwo?? ci?g?ego monitorowania poziomu us?ug IT z pomoc? smartfonów.
2009-10-13 12:25:02 (źródło: IDG.pl)

Do użytku służbowego

Zainstalowanie bez wiedzy pracownika oprogramowania monitorującego jego aktywność będzie naruszaniem przepisów prawa pracy.
2009-10-07 21:52:27 (źródło: IDG.pl)

Do u?ytku s?u?bowego

Zainstalowanie bez wiedzy pracownika oprogramowania monitoruj?cego jego aktywno?? b?dzie naruszaniem przepisów prawa pracy.
2009-10-07 21:52:27 (źródło: IDG.pl)

Software AG ma już 75 proc. akcji IDS Scheer

Po pierwszym okresie składania ofert sprzedaży akcji spółki IDS Scheer w ręce Software AG trafiło ponad 75 proc. udziałów niemieckiej firmy. W wyniku transakcji ma powstać spółka wyspecjalizowana w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz produkcji i wdrożeniach systemów zintegrowanych.
2009-10-07 13:39:35 (źródło: IDG.pl)

Software AG ma ju? 75 proc. akcji IDS Scheer

Po pierwszym okresie sk?adania ofert sprzeda?y akcji spó?ki IDS Scheer w r?ce Software AG trafi?o ponad 75 proc. udzia?ów niemieckiej firmy. W wyniku transakcji ma powsta? spó?ka wyspecjalizowana w zarz?dzaniu procesami biznesowymi oraz produkcji i wdro?eniach systemów zintegrowanych.
2009-10-07 13:39:35 (źródło: IDG.pl)

SAP wspó?pracuje z LinkedIn

Niemiecki koncern zamierza wykorzysta? potencja? serwisu spo?eczno?ciowego LinkedIn m.in. w kontaktach z klientami. W po?owie pa?dziernika udost?pniona zostanie aplikacja pozwalaj?ca na zintegrowanie profili uczestników spo?eczno?ci SAP Community z profilami w serwisie LinkedIn.
2009-10-01 13:53:37 (źródło: IDG.pl)

SAP współpracuje z LinkedIn

Niemiecki koncern zamierza wykorzystać potencjał serwisu społecznościowego LinkedIn m.in. w kontaktach z klientami. W połowie października udostępniona zostanie aplikacja pozwalająca na zintegrowanie profili uczestników społeczności SAP Community z profilami w serwisie LinkedIn.
2009-10-01 13:53:37 (źródło: IDG.pl)

Oracle dokupuje oprogramowanie do pakietu EPM

Do pakietu oprogramowania biznesowego Oracle dołączą nowe rozwiązania wspomagające sprawozdawczość finansową. Przedstawiciele koncernu poinformowali o zawarciu porozumienia w sprawie przejęcia praw do oprogramowania amerykańskiej firmy HyperRoll.
2009-10-01 13:07:41 (źródło: IDG.pl)

Pó? miliona cz??ci zamiennych VW i Audi w systemie SAP

Od maja br. podstawow? dzia?alno?? firmy Kulczyk Tradex wspiera rozwi?zanie oparte na systemie SAP. Wdro?one przez BCC oprogramowanie wspomaga zakup, magazynowanie i sprzeda? cz??ci zamiennych do samochodów Volkswagen i Audi.
2009-09-28 12:45:42 (źródło: IDG.pl)

Pół miliona części zamiennych VW i Audi w systemie SAP

Od maja br. podstawową działalność firmy Kulczyk Tradex wspiera rozwiązanie oparte na systemie SAP. Wdrożone przez BCC oprogramowanie wspomaga zakup, magazynowanie i sprzedaż części zamiennych do samochodów Volkswagen i Audi.
2009-09-28 12:45:42 (źródło: IDG.pl)

Polskie prawo dopuszcza g?osowanie przez internet

Niedawna nowelizacja Kodeksu Spó?ek Handlowych zezwala cz?onkom walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) na g?osowanie przez internet.
2009-09-25 12:45:34 (źródło: IDG.pl)

Polskie prawo dopuszcza głosowanie przez internet

Niedawna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych zezwala członkom walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) na głosowanie przez internet.
2009-09-25 12:45:34 (źródło: IDG.pl)

Meksyka?skie Ministerstwo Zdrowia przeciwdzia?a epidemii ?wi?skiej grypy korzystaj?c z rozwi?za? wideokonferencyjnych

Meksyka?skie w?adze stosuj? systemy komunikacji audiowizualnej, by u?atwi? kontakt mi?dzy osobami i instytucjami zaanga?owanymi w walk? z epidemi? bez tracenia czasu na przejazdy.
2009-09-23 15:05:13 (źródło: IDG.pl)

Meksykańskie Ministerstwo Zdrowia przeciwdziała epidemii świńskiej grypy korzystając z rozwiązań wideokonferencyjnych

Meksykańskie władze stosują systemy komunikacji audiowizualnej, by ułatwić kontakt między osobami i instytucjami zaangażowanymi w walkę z epidemią bez tracenia czasu na przejazdy.
2009-09-23 15:05:13 (źródło: IDG.pl)

IBM: narzędzia BI dla średniego biznesu

Firma przygotowała zestaw oprogramowania planowania i BI (Business Intelligence) przeznaczonego dla firm średniej wielkości - mniej złożonego niż produkty klasy enterprise.
2009-09-18 13:31:52 (źródło: IDG.pl)

IBM: narz?dzia BI dla ?redniego biznesu

Firma przygotowa?a zestaw oprogramowania planowania i BI (Business Intelligence) przeznaczonego dla firm ?redniej wielko?ci - mniej z?o?onego ni? produkty klasy enterprise.
2009-09-18 13:31:52 (źródło: IDG.pl)

T-Systems przejmie hosting od SAP

Należąca do Grupy Deutsche Telekom firma T-Systems przejmie od niemieckiego koncernu obsługę rozwiązań hostowanych dla klientów z Europy. Ze świadczonych przez SAP usług hostingu korzysta ok. 90 europejskich firm.
2009-09-16 13:03:29 (źródło: IDG.pl)

Macrologic dostał dotację na rozwój systemu ERP

PARP rekomendował projekt rozwoju systemu Xpertis. Całkowity koszt realizacji projektu rozwojowego oszacowano na 6,8 mln zł. Wysokość dotacji z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to ok. 1,7 mln zł.
2009-09-15 17:45:39 (źródło: IDG.pl)

Internet Start Up - bezpłatna pomoc prawna dla projektów internetowych

Kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła projekt bezpłatnego doradztwa prawnego dla projektów związanych z internetem i nowymi technologiami. Na początku października wybrane zostaną pierwsze projekty uczestniczące w programie Internet Start Up.
2009-09-10 08:04:37 (źródło: IDG.pl)

Japoński system ERP rusza na Europę

Koncern Fujitsu wprowadza na rynek europejski własny system ERP przeznaczony dla małych i średnich firm sektora produkcyjnego. Stosowne porozumienie w tej sprawie zawarto w dniu 3 września br. Za marketing i sprzedaż oprogramowania PRO-NES w całej Europie odpowiadać będzie krakowska firma FQS Poland.
2009-09-08 17:50:25 (źródło: IDG.pl)

Polacy chętniej korzystają z call center

Często i chętnie korzystamy z telefonicznych centrów obsługi klienta. Niestety jakość obsługi nadal odbiega od naszych oczekiwań. Firmy mogą na tym dużo stracić.
2009-09-08 14:07:36 (źródło: IDG.pl)

Zamówienia publiczne bez protestów

Skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi likwidację prawa do wnoszenia protestów. Ma to znacznie skrócić procedurę udzielenia zamówienia publicznego.
2009-09-08 08:19:12 (źródło: IDG.pl)

IFS kupił producenta narzędzi wspomagających projekty przemysłowe

Norweska firma MultiPlus Solutions specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Fuzja ma umocnić pozycję IFS jako dostawcy rozwiązań dla wybranych sektorów przemysłu. Wartości transakcji nie ujawniono.
2009-09-04 11:33:15 (źródło: IDG.pl)

Warszawa pod kontrolą systemu ERP

W stolicy zakończyło się wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie, które objęło obszary finansowo-księgowy (w tym rachunkowości budżetowej) i kadrowo-płacowy.
2009-08-27 14:20:51 (źródło: IDG.pl)

Tieto wspiera Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

Na mocy podpisanej w połowie sierpnia umowy, Tieto Polska powiększy grono firm informatycznych skupionych w technologicznym klastrze, funkcjonującym w ramach SPNT.
2009-08-27 11:47:10 (źródło: IDG.pl)

Nowa sprzedaż i konkurs Polish National Sales Awards

O metodyce Customer Centric Selling, zmianach w organizacji działu sprzedaży, koncentracji na nowych klientach i elastycznym podejściu do finansowania przez nich projektów rozmawiamy z Jarosławem Witwickim, laureatem nagrody w kategorii Menedżer Sprzedaży Roku 2009 w pierwszej edycji Polish National Sales Awards, zawodowo szefem sprzedaży Macrologic.
2009-08-27 07:07:07 (źródło: IDG.pl)

Na wypadek zarazy

Czy plan działania kryzysowego powinien obejmować zjawiska w rodzaju epidemii? Tym bardziej, że WHO straszy jesienną pandemią świńskiej grypy? A media podawały, że jesienią może zachorować nawet 10 mln Polaków...
2009-08-26 22:07:07 (źródło: IDG.pl)

MEN rozpoczyna wybór dostawcy systemu ERP

Projekt obejmie wybór dostawcy systemu wspomagającego zarządzanie, jego wdrożenie, migrację danych z obecnie wykorzystywanych rozwiązań i zintegrowanie poszczególnych modułów.
2009-08-26 13:01:56 (źródło: IDG.pl)

Forrester: zmiany w zarządzaniu w środowisku desktopów

Tak jak inne obszary IT, środowisko desktopowe również ulega zmianom i działy IT muszą dotrzymać kroku szybkości tych zmian, zapewniając jednocześnie bezpieczne i wydajne środowisko produkcyjne dla swoich systemów klienckich.
2009-08-21 12:20:03 (źródło: IDG.pl)

Systemy klasy MES źródłem przewagi konkurencyjnej?

Z analizy przeprowadzonej przez firmę Aberdeen Group wynika, że prawie połowa firm zainteresowanych wdrożeniem systemów realizacji produkcji upatruje w ich funkcjonalności źródła przewagi nad konkurencją. Systemy MES mają również pomóc w obniżeniu kosztów produkcji i przyczynić się do poprawy jakości wyrobów.
2009-08-18 17:33:52 (źródło: IDG.pl)

Subiekt Sprint - nowy system dla małego handlu

InsERT wprowadza na rynek nowy system dedykowany dla obsługi szybkiej sprzedaży detalicznej. Subiekt Sprint przeznaczony jest dla sklepów jedno- i wielostanowiskowych, placówek samoobsługowych i sieci handlowych. Do końca sierpnia br. obowiązuje promocyjna oferta zakupu licencji nowego systemu.
2009-08-18 11:53:26 (źródło: IDG.pl)

Systemy ERP Comarchu w leasingu EFL

Przedstawiciele krakowskiej spółki poinformowali o nawiązaniu współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym. Wspólna oferta umożliwia sfinansowanie całości kosztów zakupu licencji i realizacji wdrożenia systemów XL, OPT!MA i Altum. Całkowity koszt leasingu to 106% wartości ofertowej. Płatności mogą być rozłożone nawet na 24 miesiące.
2009-08-17 13:34:43 (źródło: IDG.pl)

Nowa wersja oprogramowania Oracle Agile PLM

Na początku sierpnia br. Oracle udostępnił nową wersję oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktów z funkcjami zaawansowanej analizy ryzyka.
2009-08-17 11:18:24 (źródło: IDG.pl)

Open Office pozazdrościł Office 2007

Interfejs pakietu OpenOffice niebawem się zmieni. Już dziś możemy pokazać, jak będzie wyglądał najpoważniejszy konkurent pakietu Microsoft Office.
2009-08-17 04:49:40 (źródło: IDG.pl)

Ile kosztuje infrastruktura IT w Twojej firmie?

HP udostępnia swoim klientom bezpłatny kalkulator kosztów posiadania infrastruktury informatycznej. Dzięki analizie przeprowadzonej przez konsultantów HP, firma może się dowiedzieć, jak i ile może zaoszczędzić na rozbudowie infrastruktury informatycznej.
2009-08-11 15:34:01 (źródło: IDG.pl)

Outbox partnerem firmy Oracle w zakresie rozwiązań CRM

Firma Oracle USA podwyższyła status partnerski spółki Outbox, przyznając jej tytuł Siebel CRM certfied partner. Tym samym współpracująca od 2006 r. z amerykańską firmą spółka Outbox znalazł się w gronie partnerów Oracle USA.
2009-08-11 15:33:05 (źródło: IDG.pl)

Rzeczpospolita: Kiedy maile pracownika do kontroli?

Pracodawcy powinni informować pracowników, że będą kontrolować ich skrzynki e-mailowe i korespondencję. Rzecznik praw obywatelskich chce, by wynikało to wprost z kodeksu pracy, a nie, jak obecnie, z innych ustaw.
2009-08-10 12:03:19 (źródło: IDG.pl)

WebOffice - chiński rywal Microsoft Web Applications

Chińska firma Evermore Software apowiedziała, że już wkrótce udostępni pakiet biurowy WebOffice bazujący na tej samej koncepcji co Microsoft Web Applications 2010 czy Google Docs.
2009-08-10 10:57:00 (źródło: IDG.pl)

Interactive Intelligence rośnie

Firma Interactive Intelligence ogłosiła kwartalne i półroczne wyniki finansowe. W drugim kwartale 2009 r. przychody firmy wyniosły 32,9 mln USD, co stanowi 7,5-proc. wzrost w porównaniu do 30,6 mln USD osiągniętych w analogicznym okresie 2008 r.
2009-08-06 13:00:48 (źródło: IDG.pl)

Co się dzieje na rynku pracy?

W porównaniu do poprzedniego roku znacząco poprawiła się dostępność pracowników na rynku pracy. Mimo to prawie 30 proc. pracodawców narzeka na braki w kadrze technicznej - wynika z raportu dotyczącego polityki personalnej i zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG i Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan.
2009-08-04 18:59:25 (źródło: IDG.pl)

Systemy Comarch CDN od dziś wyłącznie pod marką Comarch

Firma ujednolica nazwy znajdujących się w ofercie systemów do zarządzania. Uzasadnieniem tej decyzji jest dążenie do jak najszerszej rozpoznawalności oferty sektora zarówno w Polsce jak i za granicą - twierdzą jej przedstawiciele w oficjalnym komunikacie.
2009-08-03 13:15:50 (źródło: IDG.pl)

Ministerstwo Sprawiedliwości i Śląski Urząd Wojewódzki z systemem firmy QNT

W lipcu br. zakończyły się wdrożenia systemów zintegrowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Oba podmioty wykorzystują obecnie oprogramowanie gliwickiej firmy QNT Systemy Informatyczne. Łączna wartość obu kontraktów przekracza 2 mln zł.
2009-07-31 13:57:33 (źródło: IDG.pl)

Krok we właściwym kierunku

Sejm pracuje nad nowelizacją Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne. Nowelizacja jest dość obszerna, a proponowane zmiany należy podzielić na dwa zasadnicze nurty - organizacyjne i proceduralne.
2009-07-29 06:30:10 (źródło: IDG.pl)

IBM zainwestuje co najmniej 1,2 mld USD w rozwiązania analityczne

Przedstawiciele Big Blue poinformowali o zawarciu porozumienia w sprawie zakupu amerykańskiej firmy SPSS specjalizującej się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence. Wartość transakcji to 1,2 mld USD. Koncern zamierza również kupić firmę Ounce Labs.
2009-07-28 15:24:53 (źródło: IDG.pl)

Oracle rozwija kompetencje w zakresie integracji danych

Firma zamierza przejąć specjalizującą się w mechanizmach integracji danych w czasie rzeczywistym spółkę GoldenGate Software. Fuzja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku.
2009-07-24 12:19:15 (źródło: IDG.pl)

SAP oferuje 63,7 mln euro za SAF

Niemiecki gigant złożył ofertę zakupu szwajcarskiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniach analityczno-prognostycznych dla sektora handlowego. Obecnie SAP sprzedaje oprogramowanie SAF jako rozszerzenie funkcjonalności własnych systemów ERP.
2009-07-21 16:37:58 (źródło: IDG.pl)

Lotus Foundations już na polskim rynku

Przedstawiciele polskiego oddziału IBM poinformowali o wprowadzeniu na rynek w pełni zlokalizowanej wersji pakietu oprogramowania dla firm sektora MSP. Równolegle wprowadzona została nowa oferta programowa IBM dla partnerów działających na w tym sektorze.
2009-07-20 17:13:27 (źródło: IDG.pl)

Rynek rozwiązań CRM coraz większy

Analitycy firmy Gartner szacują, że w ubiegłym roku wartość globalnego rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami przekroczyła 9,15 mld USD. W 2007 roku rynek CRM wyceniano na 8,13 mld USD.
2009-07-17 14:01:21 (źródło: IDG.pl)

Google jak Microsoft, a Microsoft jak Google

Producent najpopularniejszego systemu operacyjnego usilnie chce zaistnieć na rynku wyszukiwarek , a operator najpopularniejszej wyszukiwarki zamierza wejść na rynek systemów operacyjnych. Co z tego wyniknie?
2009-07-15 07:27:36 (źródło: IDG.pl)

Weź udział w misji Apollo 11 - na stronie internetowej

Muzeum i Biblioteka Prezydencka im. John F. Kennedy uruchomi interaktywną stronę internetową wechoosethemoon.org, dzięki której internauci będą mogli prześledzić cały przebieg misji Apollo 11 wraz lądowaniem na księżycu. Start serwisu nastąpi 16 lipca, o godzinie 9:32 czasu lokalnego (około 15.30 w Polsce), dokładnie 40 lat po wydarzeniach z 1969 roku.
2009-07-14 13:58:12 (źródło: IDG.pl)

Microsoft Office doczeka się wersji online już w przyszłym roku

Wedle oficjalnych zapowiedzi w skład internetowej wersji pakietu Office wejdą aplikacje posiadające przynajmniej część funkcjonalności klasycznego Worda, Excela i PowerPointa. Dodatkiem będzie aplikacja umożliwiająca tworzenie krótkich notatek tekstowych. Przynajmniej część funkcji będzie oferowana bezpłatnie.
2009-07-14 12:52:37 (źródło: IDG.pl)

Drapieżniki budzą się najwcześniej

Coraz więcej fuzji i przejęć w Stanach Zjednoczonych ma charakter wrogiego przejęcia. Zdaniem analityków z Conference Board, może być to jedna z pierwszych oznak poprawy sytuacji w gospodarce.
2009-07-13 13:16:39 (źródło: IDG.pl)

Oracle aktualizuje Fusion Middleware

Z początkiem lipca br. Oracle udostępnił nowe wersje czterech elementów składowych Fusion Middleware. Do końca roku mają pojawić się nowe wersje pozostałych aplikacji warstwy pośredniczącej, która ma stać się podstawą zapowiadanego od lat oprogramowania biznesowego nowej generacji - Fusion Applications.
2009-07-03 11:53:06 (źródło: IDG.pl)

Usługi.pl

Polskie organizacje wsparcia IT dążą do poprawy efektywności swego działania. W wielu wypadkach brakuje im jednak wypracowanych standardów świadczenia usług.
2009-07-03 07:31:02 (źródło: IDG.pl)

Nowy pakiet biurowy dostępny online

Właśnie zakończył się etap testów Acrobat.com, a wszystkie oferowane przez tę platformę usługi zostały udostępnione produkcyjnie na zasadzie subskrypcji.
2009-07-02 10:38:53 (źródło: IDG.pl)

Prawne e-funkcjonowanie

Jakie są obowiązki prawne związane są z założeniem i funkcjonowaniem e-sklepów? Na co kupujący mogą zwracać uwagę, decydując się na zakup towarów za pośrednictwem Internetu, aby ograniczyć swoje ryzyko?
2009-07-01 07:37:55 (źródło: IDG.pl)

Microsoft wydłuża okres wsparcia dla starszych wersji systemów rodziny Dynamics

Starsze wersje oprogramowania linii Microsoft Dynamics ERP i Microsoft Dynamics CRM będą obsługiwane co namniej przez dwa lata od momentu wydania nowej wersji pakietu aktualizacji Service Pack. Dotychczas okres ten wynosił 12 miesięcy.
2009-06-26 15:49:37 (źródło: IDG.pl)

Cięcia budżetowe dają nowe życie projektom zarządzania IT

Według badań przeprowadzonych przez IBM, w czasach ekonomicznej niepewności zarządzanie usługami IT zajmuje czołową pozycje w budżetach.
2009-06-24 14:16:47 (źródło: IDG.pl)

Infor wprowadza nową ofertę migracyjną

Na ofertę migracyjną Flex składają się usługi wdrożeniowe i model finansowania zakupu lub uaktualnienia licencji na oprogramowanie firmy Infor. Program Flex ma być odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie migracji do nowych wersji lub innych systemów z oferty amerykańskiego koncernu.
2009-06-23 17:44:34 (źródło: IDG.pl)

Oracle znowu kupuje

Przedstawiciele koncernu poinformowali o nabyciu własności intelektualnej firmy Conformia Software. Dwa lata temu spółka zajmująca się tworzeniem oprogramowania dedykowanego dla branży farmaceutycznej została dofinansowana przez niemiecki SAP.
2009-06-18 10:52:09 (źródło: IDG.pl)

Salesforce oferuje darmowy dostęp do platformy Force.com

Salesforce oferuje bezpłatny dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji platformy narzędziowej Force.com. Władze firmy zamierzają w ten sposób zachęcić programistów do tworzenia własnych aplikacji rozszerzających możliwości aplikacji internetowych Salesforce.com.
2009-06-17 16:30:10 (źródło: IDG.pl)

Infor kupi dostawcę systemów biznesowych dla produkcji i hotelarstwa

Przejęcie amerykańskiej spółki SoftBrands ma umożliwić rozszerzenie kompetencji firmy Infor w zakresie zintegrowanych systemów dla sektora produkcyjnego i hotelarskiego. Wartość transakcji to ok. 80 mln USD.
2009-06-17 14:21:44 (źródło: IDG.pl)

Aktualizacja: Serwisy internetowe - rejestrować czy nie rejestrować?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało nowelizację prawa prasowego. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie wszystkie serwisy internetowe aktualizowane częściej niż raz w tygodniu będą mogły zostać uznane za publikacje prasowe i podlegać obowiązkowej rejestracji.
2009-06-17 11:47:08 (źródło: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następnakomputery, oprogramowanie