hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

TED: Dan Gilbert opowiada o tym dlaczego jeste¶my szczê¶liwi?

Profesor psychologii Dan Gilbert wyjasnia dlaczego czasami jeste¶my szczê¶liwi, czasami nieszczê¶liwi, co z tym wszystkim wspólnego ma ewolucja i dlaczego odpowiedzi na te pytania nie s± tak proste, jak mog³oby siê wydawaæ.
2010-08-03 10:35:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Asseco South Eastern Europe na zakupach w Turcji

ASEE kupi³o dwie tureckie spó³ki - ITD oraz jej spó³kê córkê EST za oko³o 8,6 mln euro w gotówce. Firmy specjalizuj± siê w rozwi±zaniach telekomunikacyjnych i obs³udze p³atno¶ci internetowych.
2010-08-02 11:24:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Wasko partnerem Interactive Intelligence

Umowa pozwoli Wasko rozszerzyæ ofertê dzia³u telekomunikacji i wzmocniæ obecno¶æ na rynku, szczególnie w sektorze administracji publicznej i rz±dowej.
2010-07-29 12:29:55 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Elisabeth Gilbert opowiada o kreatywno¶ci artystów

Pisarka Elisabeth Gilbert opowiada o tym jak cierpi± arty¶ci podczas kreatywnej pracy i dlaczego tak siê dzieje ju¿ od 500 lat. Mówi te¿ o tym jaki wp³yw na twórców maj±... elfy, skrzaty i dobre wró¿ki.
2010-07-28 11:02:17 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP sfinalizowa³ zakup Sybase i poprawia wyniki

Sybase bêdzie dzia³aæ jako osobna firma, kierowana przez dotychczasowego szefa - Johna Chena, nadal zajmuj±c siê bazami danych i systemami informacji zarz±dczej.
2010-07-27 16:49:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Google prezentuje Aplikacje dla administracji publicznej

Koncern Google zaprezentowa³ oficjalnie now± wersjê pakietu Aplikacje Google - przeznaczon± dla u¿ytkowników z instytucji rz±dowych oraz administracji publicznej. Zestaw Google Apps for Government na razie dostêpny jest jedynie w USA - niewykluczone jednak, ¿e z czasem koncern wprowadzi go równie¿ na inne rynki.
2010-07-27 13:51:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Avaya wprowadza nowe rozwi±zania dla contact center

Firma wprowadza na rynek zestaw produktów i us³ug opartych na platformie Avaya Aura. G³ównym elementem w nowej ofercie jest narzêdzie Avaya Aura Contact Center z funkcj± zarz±dzania obs³ug± klienta (Experience Management).
2010-07-27 08:08:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Nuance Communications bli¿ej polskiego rynku

Amerykañski producent technologii rozpoznawania mowy, syntezy g³osu oraz biometrii g³osowej utworzy³ jednostkê organizacyjn± dedykowan± obs³udze regionu Europy ¦rodkowo-Wschodniej, w tym Polski.
2010-07-26 12:20:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Unit4 ma ponad 90% akcji Tety

Holenderska spó³ka w ci±gu 12 miesiêcy zamierza osi±gn±æ 100% w drodze przymusowego wykupu akcji. Bój o wroc³awskiego producenta aplikacji biznesowych wygra³a z brytyjskim Sage.
2010-07-22 13:12:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Chcesz byæ CIO? Oto 5 pytañ, których mo¿esz spodziewaæ siê podczas rekrutacji

Chcesz zostaæ dyrektorem informatyki w przedsiêbiorstwie? Prezentujemy zestaw pytañ, z którymi bêdziesz musia³ siê zetkn±æ na tym stanowisku.
2010-07-21 13:15:11 (¼ród³o: IDG.pl)

CIO musi dzia³aæ jak CEO

Jeszcze kilka lat temu rola szefa informatyki (CIO) by³a wyra¼nie odseparowana od procesów decyzyjnych w przedsiêbiorstwie - zadaniem dzia³u IT by³o po prostu sprawienie, by firmowe komputery i aplikacje dzia³a³y bez zarzutu. Te czasy jednak dawno minê³y - dzi¶ CIO podejmuje decyzje krytyczne dla funkcjonowania organizacji, dlatego powinien my¶leæ i dzia³aæ jak szef przedsiêbiorstwa (CEO).
2010-07-21 08:42:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Outbox partnerem Capgemini Polska w projektach CRM dla Grupy TP

Spó³ki bêd± wspó³pracowaæ przy systemach CRM dla operatora.
2010-07-20 16:17:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Outbox partnerem Capgemini Polska w projektach CRM dla TP

Spó³ki bêd± wspó³pracowaæ przy systemach CRM dla operatora.
2010-07-20 16:17:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor unowocze¶ni swoje systemy w oparciu o platformê Microsoft Azure

W przysz³ym roku do sprzeda¿y maj± trafiæ pierwsze systemy firmy Infor stworzone w oparciu o ¶rodowisko Azure. Oferowane g³ównie w formie us³ugi rozwi±zania maj± charakteryzowaæ siê szerokimi mo¿liwo¶ciami w zakresie integracji.
2010-07-15 15:22:11 (¼ród³o: IDG.pl)

59 poprawek Oracle, tak¿e dla rozwi±zañ Sun Microsystems

Amerykañski koncern udostêpni³ zestaw 59 aktualizacji usuwaj±cych b³êdy m.in. w systemie bazodanowym Oracle, aplikacjach biznesowych oraz oprogramowaniu warstwy middleware. W zestawie znalaz³y siê równie¿ poprawki dla przejêtego wraz z firm± Sun Microsystems systemu operacyjnego Solaris.
2010-07-14 13:23:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft CRM 2011 z wbudowanym systemem dystrybucji aplikacji dodatkowych

Pod koniec roku na rynku zadebiutowaæ ma nowy system CRM z rodziny Microsoft Dynamics. Integraln± czê¶ci± platformy Microsoft CRM 2011 maj± byæ mechanizmy u³atwiaj±ce zakup i wdro¿enie aplikacji rozszerzaj±cych podstawowe mo¿liwo¶ci oprogramowania wspieraj±cego zarz±dzanie relacjami z klientami.
2010-07-13 17:22:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Carl Icahn zaanga¿owany w dzia³alno¶æ koncernu Lawson - czy spó³ka zmieni w³a¶ciciela?

Pod koniec maja amerykañski inwestor Carl Icahn ujawni³, ¿e nale¿y do niego ok. 8,5 proc. udzia³ów amerykañskiej firmy Lawson wyspecjalizowanej w rozwi±zaniach klasy ERP. Deklaracje inwestora w przesz³o¶ci zaanga¿owanego m.in. w dzia³alno¶æ koncernu Yahoo wywo³a³y falê spekulacji dotycz±cych dalszych losów spó³ki.
2010-07-12 17:27:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy system dla ma³ych firm w ofercie Humansoft

Pod koniec wrze¶nia do oferty radomskiej firmy do³±czy oprogramowanie przeznaczone dla firm zatrudniaj±cych od kilku do kilkunastu osób. System MiniCorax ma byæ dostosowany do specyfiki ma³ych firm z sektora handlowego, us³ugowego i produkcji opartej na kompletacji wyrobów.
2010-07-12 13:20:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy system analityczny Oracle oficjalnie ukoñczony

W minion± ¶rodê (7 lipca) odby³a siê premiera platformy analitycznej Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. To najwiêksza aktualizacja platformy analitycznej Oracle w ostatnich latach. Oprogramowanie trafi do sprzeda¿y jeszcze w tym miesi±cu.
2010-07-09 15:25:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Microstrategy bêdzie oferowaæ mobilny system Business Intelligence za darmo

Przedstawiciele firmy Microstrategy zapowiadaj± now± generacjê oprogramowania analitycznego dla urz±dzeñ iPad i Phone. Koszt zakupu licencji dla jednego u¿ytkownika ma wynosiæ co najmniej 550 USD. Jednak w ramach zachêty firma zamierza oferowaæ bezp³atnie licencjê dla maksymalnie 25 u¿ytkowników.
2010-07-08 18:24:38 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Jacek Utko zastanawia siê, czy design mo¿e uratowaæ gazety

Prezentujemy wyst±pienie jedynego jak dot±d Polaka na presti¿owej konferencji TED. Jacek Utko, dyrektor artystyczny w wydawnictwie Bonnier Business Polska opowiada podczas swojego krótkiego wyst±pienia o projektowaniu gazet.
2010-07-07 13:29:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Dostawcy IT i CIO - partnerzy w nowych rolach

Na polskim rynku informatycznym coraz wyra¼niej widaæ zmianê roli dostawców IT i oczekiwañ ich klientów.
2010-07-07 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Partnerzy w nowych rolach

Na polskim rynku informatycznym coraz wyra¼niej widaæ zmianê roli dostawców IT i oczekiwañ ich klientów.
2010-07-07 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Trudna rozmowa dostawców i CIO

W debacie oksfordzkiej - podczas spotkania Klubu CIO - o wp³yw kryzysu na poprawê relacji na rynku IT spierali siê CIO polskich firm i prezesi najwa¿niejszych podmiotów tego sektora.
2010-07-07 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Call One, spó³ka z grupy ArchiDoc, ma nowego dyrektora zarz±dzaj±cego

Zosta³ nim Pawe³ W±grodzki. Wzmocni zespó³ odpowiedzialny za rozwój firmy, koncentruj±c siê przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych klientów.
2010-07-05 15:07:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Coraz wiêcej open source w systemach ERP

Rozwijane na licencji open source zintegrowane systemy wspieraj±ce zarz±dzanie dzia³alno¶ci± biznesow± stosunkowo powoli zdobywaj± zaufanie przedsiêbiorców. Z drugiej strony w rozwój kilku najwiêkszych rozwi±zañ tego rodzaju anga¿uje siê coraz wiêksza liczba osób.
2010-07-05 14:15:35 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Simon Sinek wyja¶nia jak liderzy inspiruj± innych

Dlaczego Martin Luther King zosta³ liderem przemian spo³ecznych w Ameryce? Dlaczego bracia Wright wynale¼li samolot, a nie zespó³ specjalistów op³acanych przez amerykañsk± armiê? Na te i inne pytania odpowiada Simon Sinek w swoim wyst±pieniu.
2010-07-02 15:48:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Jedyny kraj na ¶wiecie, który gwarantuje dostêp do Internetu

1 lipca w Finlandii wesz³y w ¿ycie przepisy gwarantuj±ce ka¿demu obywatelowi dostêp do Internetu. To pierwsze tego typu regulacje w skali ¶wiatowej.
2010-07-01 14:25:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie projektami to wyzwanie dla polskich firm

Statystycznie dwie na trzy firmy z sektora us³ug profesjonalnych maj± problemy z prowadzeniem projektów, a a¿ osiem na dziesiêæ z terminowo¶ci± prac realizowanych w re¿imie projektowym.
2010-07-01 11:41:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: TETA: Holenderski koncern podbija ofertê przejêcia o 10 proc.

Od 30 czerwca do 5 lipca za jedn± akcjê TETY holenderski koncern Unit4 zamierza p³aciæ a¿ 14 z³. Pó¼niej oferowana cena wyniesie 12,8 z³. Tymczasem brytyjski Sage oferuje za¶ 12,75z³ za jedn± akcjê wroc³awskiej spó³ki. Najprawdopodobniej to nie koniec licytacji o przejêcie TETY.
2010-06-30 18:22:12 (¼ród³o: IDG.pl)

TETA: Holenderski koncern podbija ofertê przejêcia o 10 proc.

Od 30 czerwca do 5 lipca za jedn± akcjê TETY holenderski koncern Unit4 zamierza p³aciæ a¿ 14 z³. Pó¼niej oferowana cena wyniesie 12,8 z³. Tymczasem brytyjski Sage oferuje za¶ 12,75z³ za jedn± akcjê wroc³awskiej spó³ki. Najprawdopodobniej to nie koniec licytacji o przejêcie TETY.
2010-06-30 10:30:12 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Barry Schwartz o utracie m±dro¶ci

Profesor psychologii Barry Schwartz przekonuje nas, ¿e biurokracja nie rozwi±¿e problemów naszego ¶wiata. Zamiast niego zaleca zapomniany zdrowy rozs±dek.
2010-06-24 17:44:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor bedzie rozwija³ w³asne systemy w oparciu o technologie Microsoftu

Obie firmy rozszerzy³y warunki dotychczasowej wspó³pracy. Technologie Microsoftu maj± pomóc w standaryzacji i integracji oferowanych dzisiaj systemów ERP firmy Infor oraz pozwoliæ na stworzenie zintegrowanej platformy nowej generacji.
2010-06-24 15:20:52 (¼ród³o: IDG.pl)

W erze oszczêdzania i redukcji ro¶nie rola CIO

Rola szefów informatyki (CIO) w firmach ro¶nie ze wzglêdu na ciê¿k± sytuacjê gospodarcz±. Je¿eli tylko mened¿erowie dzia³ów IT chc± i potrafi± w³±czyæ siê w proces strategicznego zarz±dzania firm±, mog± w krótkim czasie poprawiæ jej efektywno¶æ lub przynie¶æ znaczne oszczêdno¶ci.
2010-06-24 13:04:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Ro¶nie popyt na systemy wspieraj±ce zarz±dzanie infrastruktur±

Z analiz przeprowadzonych przez firmê IDC wynika, ¿e w zesz³ym roku warto¶æ ¶wiatowego rynku systemów wspieraj±cych zarz±dzanie infrastruktur± IT wzros³a o 4 proc. Zdaniem analityków to przede wszystkim efekt nacisków na optymalizacjê posiadanych zasobów i sprzêtu. Kolejne lata maj± przynie¶æ dalsze wzrosty rzêdu kilku procent rocznie.
2010-06-23 15:36:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Sage przebija ofertê Unit4 za akcje TETA

Brytyjska firma og³osi³a wezwanie na akcje wroc³awskiej spó³ki. Cena oferowana w wezwaniu to 12,75 z³ za jedn± akcjê firmy TETA. To dok³adnie 1 z³ wiêcej ni¿ za jedn± akcjê TETY oferuje holenderski koncern Unit4. Zapisy na sprzeda¿ akcji inwestorzy mog± sk³adaæ od 13 lipca do 11 sierpnia 2010 r.
2010-06-23 10:11:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyrektor IT Tesco zosta³ prezesem - ro¶nie rola CIO w firmach

Niedawne zawirowania ekonomiczne okaza³y siê po¿yteczn± lekcj± dla szefów dzia³ów IT, którzy nauczyli siê, jak optymalnie wykorzystaæ firmowe zasoby i us³ugi informatyczne - wynika z raportu opublikowanego przez firmê doradcz± KPMG.
2010-06-22 12:25:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Ani Google, ani Microsoft nie dbaj± o prywatno¶æ us³ug online

Google i Microsoft przechowuj± du¿e ilo¶ci danych na temat u¿ytkowników ich serwisów. Obie firmy oferuj± darmowe serwisy, które s± wra¿liwe na ró¿nego rodzaju ataki.
2010-06-21 11:55:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Polak pokieruje europejskimi centrami outsourcingowymi Infosys

Dyrektorem Zarz±dzaj±cym Infosys BPO Europe zosta³ Krystian Bestry. Na nowym stanowisku bêdzie odpowiada³ m.in. za dzia³alno¶æ europejskich o¶rodków outsourcingowych Infosys i realizacjê strategii rozwoju koncernu w Europie.
2010-06-18 16:54:55 (¼ród³o: IDG.pl)

HP tworzy spo³eczno¶æ dla pracowników IT

Platforma nazywa siê 48Upper. HP deklaruje, ¿e witryna ma pomóc w prze³amaniu stereotypu osób pracuj±cych w IT jako pesymistów i introwertyków. Narzêdzie pozwoli na koordynowanie pracy dzia³ów IT i wymianê wiedz± i do¶wiadczeniami.
2010-06-18 13:08:19 (¼ród³o: IDG.pl)

TED: Derek Sivers i prawdziwa lekcja przywództwa

Jak staæ siê przywódc±? Jak przekonaæ innych do swoich racji? Jak zbudowaæ spo³eczno¶æ? Na te pytania odpowiada w zaledwie trzyminutowej prezentacji Derek Sivers.
2010-06-17 16:03:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Monitoring pracowników: gdy dzia³ IT musi szpiegowaæ

Firmy nie tylko monitoruj± ruch wychodz±cy z firmowej sieci i skanuj± e-maile, ale tak¿e podgl±daj± co pracownicy pisz± na blogach lub serwisach spo³eczno¶ciowych w wolnym czasie w domu. Tê "brudn± cyfrow± robotê" robi± najczê¶ciej pracownicy dzia³ów IT.
2010-06-17 14:59:09 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM CEO Study 2010: kreatywno¶æ prezesów najwa¿niejsza

Mniej ni¿ po³owa dyrektorów generalnych na ¶wiecie s±dzi, ¿e ich przedsiêbiorstwa s± odpowiednio przygotowane do radzenia sobie w coraz bardziej z³o¿onym ¶rodowisku gospodarczym, wed³ug najnowszego badania opinii IBM - ponad 1 500 prezesów z 33 krajów oraz 60 bran¿ na ca³ym ¶wiecie. W badaniu udzia³ wziêli równie¿ prezesi polskich spó³ek reprezentuj±cych piêæ bran¿: finanse, przemys³ lotniczy, publiczny, farmaceutyczny i FMCG.
2010-06-17 11:39:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Ile pañstwa w pañstwie?

Imprezy sportowe lub powód¼ to sytuacje, w których bezpieczeñstwo ma szczególne znaczenie. Czy w³a¶cicielem infrastruktury i systemów do jego zapewnienia powinno byæ pañstwo, czy te¿ firmy prywatne?
2010-06-16 13:31:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Dwa polskie miasta w czo³ówce najbezpieczniejszych o¶rodków outsourcingowych na ¶wiecie

W czo³ówce zestawienia najlepszych o¶rodków us³ug outsourcingu IT na ¶wiecie znalaz³y siê Warszawa i Kraków. W zestawieniu przygotowanym przez firmê Datamonitor Polskê nieznacznie wyprzedzaj± tylko Czechy.
2010-06-11 11:42:48 (¼ród³o: IDG.pl)

7 przydatnych trików negocjacyjnych

Miewasz problemy z przekonaniem do swoich racji wspó³pracowników lub kontrahentów? Zawodowi negocjatorzy z amerykañskiego Federalnego Biura ¦ledczego ju¿ dawno odkryli, ¿e jedn± z najwa¿niejszych metod negocjowania jest staranne ws³uchiwanie siê w to, co mówi rozmówca i odpowiednie podkre¶lanie zainteresowania jego s³owami. Oto siedem sztuczek, które u³atwi± ci zastosowanie tej taktyki w zawodowych sporach.
2010-06-04 08:59:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport: bezpieczeñstwo procesów biznesowych

Autorzy raportu "Bezpieczeñstwo Procesów Biznesowych 2010" uwa¿aj±, ¿e polskie firmy s³abo radz± sobie z zarz±dzaniem ryzykiem nadu¿yæ. Raport przygotowa³a firma SEENDICO Doradcy, we wspó³pracy z BKK Inwest oraz Brokerzy i Konsultanci.
2010-05-27 11:17:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Ustawa o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych podpisana

Resort infrastruktury poinformowa³, ¿e marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski, wykonuj±cy obowi±zki prezydenta, podpisa³ ustawê o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych. Ustawa ma usprawniæ inwestowanie w infrastrukturê telekomunikacyjn± i zwiêkszyæ tym samym konkurencjê na rynku.
2010-05-25 13:20:58 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP: Business ByDesign wreszcie gotowy

Dwa lata po pierwotnym terminie oficjalnie zakoñczono prace nad rozwojem pierwszej, oferowanej w modelu us³ugowym zintegrowanej platformy biznesowej SAP. Konferencji SAPPHIRE NOW 2010 towarzyszy³ równie¿ krótki pokaz mo¿liwo¶ci analitycznych nowego pakietu na terminalu Apple iPad.
2010-05-19 09:22:46 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP przejmuj±c Sybase stawia na mobilno¶æ aplikacji

Warta 5,8 mld transakcja przejêcia Sybase oznacza, ¿e SAP stawia na rozwój mobilnych wersji swoich aplikacji.
2010-05-13 11:28:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Google: Docs zmieni sposób pracy

Wed³ug Google dzieñ pracy w firmie wkrótce siê zmieni - bêdzie o wiele bardziej spo³eczno¶ciowy. Analitycy nie s± tego tacy pewni.
2010-05-11 16:50:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Globalny rynek us³ug IT siê skurczy³

Zdaniem analityków firmy Gartner w ubieg³ym roku warto¶æ ¶wiatowego rynku us³ug IT spad³a o 5,3 proc. Obecny rok ma za¶ przynie¶æ relatywnie niewielkie wzrosty.
2010-05-06 13:52:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Bomba na Times Square: data mining w walce z terroryzmem

Incydent z bomb± na Times Square pokaza³, ¿e korzystanie z data mining w walce z terrorystami przypomina przewidywanie pogody: mo¿na przewidzieæ burzê na danym obszarze, ale nie da siê obliczyæ gdzie upadnie konkretna kropla.
2010-05-06 12:16:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Data mining w walce z terroryzmem

Incydent z bomb± na Times Square pokaza³, ¿e korzystanie z data mining w walce z terrorystami przypomina przewidywanie pogody: mo¿na przewidzieæ burzê na danym obszarze, ale nie da siê obliczyæ gdzie upadnie konkretna kropla.
2010-05-06 12:16:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Europejska agencja do spraw walki z cyberprzestêpczo¶ci±

Europejscy ministrowie rozwa¿aj± mo¿liwo¶æ powo³ania agencji, która promowa³aby miêdzynarodow± wspó³pracê i najlepsze praktyki w walce z cyberprzestêpczo¶ci±.
2010-04-29 15:03:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Utrata miejsc pracy przez neutralno¶æ technologiczn±

Przyjêcie przez amerykañsk± Federaln± Komisjê £±czno¶ci zasad neutralno¶ci technologicznej spowoduje utratê ponad 340 tys. miejsc pracy w ci±gu 10 lat w bran¿y zwi±zanej z szerokopasmowym dostêpem do Internetu.
2010-04-28 17:54:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Utrata miejsc pracy przez neutralno¶æ technologiczn±

Przyjêcie przez amerykañsk± Federaln± Komisjê £±czno¶ci zasad neutralno¶ci technologicznej spowoduje utratê ponad 340 tys. miejsc pracy w ci±gu 10 lat w bran¿y zwi±zanej z szerokopasmowym dostêpem do Internetu.
2010-04-27 15:20:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Dekalog innowacyjnego przedsiêbiorcy

"B±d¼ innowacyjny", "b±d¼ przedsiêbiorczy" - takich ogólnych rad udzielaj± wszyscy. Co to jednak w praktyce znaczy? Jak prowadziæ innowacyjny biznes? Przedstawiamy 10 rad dla innowacyjnych przedsiêbiorców opracowanych przez czo³owych polskich biznesmenów.
2010-04-26 12:00:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Docs.com: pakiet biurowy dla... Facebooka

Microsoft i Facebook wspólnie uruchamiaj± serwis o nazwie Docs.com. Jest to serwis konkurencyjny do Google Docs. Pakiet biurowy na Facebooka udostêpnia arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i program do prezentacji.
2010-04-23 16:35:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Allegro kupi³o Sun Oracle Database Machine

W zwi±zku z ci±g³ym rozwojem biznesu Grupy Allegro, w firmie postanowiono w wybranych obszarach przej¶æ z przetwarzania danych w trybie dziennym do trybu on-line. W zwi±zku z tym firma kupi³a Sun Oracle Database Machine.
2010-04-21 14:06:16 (¼ród³o: IDG.pl)

LotusLive zintegrowany z Salesforce.com i Skype

Oferowany w formie us³ugi pakiet aplikacji biurowych LotusLive zyska³ mo¿liwo¶æ integracji z biznesowymi aplikacjami i us³ugami oferowanymi przez zewnêtrzne firmy. W gronie takich rozwi±zañ znalaz³o siê oprogramowanie Salesforce.com i klient Skype.
2010-04-14 14:32:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle szykuje nowe funkcje dla oprogramowania Hyperion

Jeszcze w tym miesi±cu udostêpnione maj± zostaæ dodatkowe modu³y rozszerzaj±ce mo¿liwo¶ci oprogramowania linii Hyperion o nowe rozwi±zania analityczne dla finansów i ksiêgowo¶ci oraz funkcjonalno¶ci specyficzne dla sektora finansowego.
2010-04-13 15:30:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Wizzair - recaptcha ominiêta

Serwis Wizzair w ci±gu ostatnich kilku miesiêcy wprowadzi³ szereg nowych mechanizmów zabezpieczaj±cych przed Data/Screen Scraping. Wiele portali, które oferowa³y rezerwacje biletów przez tego przewo¼nika przesta³a dzia³aæ, spowodowa³o to du¿e zamieszanie na rynku turystycznym.
2010-04-09 18:01:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Du¿a aktualizacja systemu Epicor 9

Z koñcem kwietnia udostêpniona zosta³a aktualizacja funkcjonalna dla zintegrowanej platformy biznesowej Epicor 9. Wersja 9.05 wprowadza nowe rozwi±zania bran¿owe, funkcje zwi±zane z ksiêgowo¶ci± oraz mechanizmy zwi±zane z obs³ug± urz±dzeñ mobilnych.
2010-04-01 17:22:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: Nagroda za innowacyjno¶æ dla Epicora

Firma zosta³a nagrodzona za innowacyjno¶æ w dziedzinie rozwi±zañ ERP. Rozwi±zanie Epicor 9 zwyciê¿y³o w kategorii "Nowatorskie pomys³y w dziedzinie oprogramowania".
2010-03-30 12:35:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy AutoCAD z nowymi funkcjami

Na rynek trafi³a najnowsza wersja oprogramowania AutoCAD. Poza zmianami w zakresie ergonomii i funkcjonalno¶ci wszystkie aplikacje tej linii zyska³y dodatkowe narzêdzia.
2010-03-30 10:51:06 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP Business One 8.8 w sprzeda¿y od kwietnia

Pod koniec kwietnia na rynek trafi kolejna wersja zintegrowanego systemu SAP dla mniejszych firm. Ma ona zawieraæ zmiany m.in. w zakresie funkcjonalno¶ci i wydajno¶ci.
2010-03-26 14:39:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy potrzebuj± systemów do obiegu faktur

Jedynie 14 proc. firm w Polsce korzysta z systemu elektronicznego do opisywania i akceptacji faktury, wiêkszo¶æ nadal realizuje ten proces w formie podpisu na jej rewersie - wynika z Pierwszego Ogólnopolskiego Badania Obiegu Faktur Kosztowych, zrealizowanego przez firmê Kolibro - dostawcê systemu ObiegFaktur.pl. Jednocze¶nie ponad po³owa firm w Polsce deklaruje piln± potrzebê wdro¿enia dedykowanego systemu do obiegu faktur.
2010-03-26 14:17:30 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM: pakiet Lotus Foundations z DB2

Kilka tygodni po rezygnacji Microsoftu z rozwoju Windows Essential Business Server (ESB), IBM uatrakcyjni³ w³asny zintegrowany pakiet dla MSP o nazwie Lotus Foundations.
2010-03-23 12:35:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa wersja PRINCE2 ju¿ w kwietniu

Ju¿ w kwietniu 2010 r. polscy mened¿erowie projektów bêd± mogli korzystaæ z nowej wersji PRINCE2 w jêzyku polskim. W nowej wersji znajd± siêm.in. zasady dotycz±ce zarz±dzania zespo³em i zarz±dzania zmian± oraz 7 zasad, których stosowanie jest podstaw± udanego projektu.
2010-03-23 12:14:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Wdro¿enia ERP - drogie, opó¼nione i ...

Statystycznie co drugi projekt wdro¿eniowy nie mie¶ci siê w ustalonym wcze¶niej bud¿ecie, a co trzeci start produkcyjny odbywa siê po pierwotnym terminie. Systemy ERP rzadko spe³niaj± równie¿ wszystkie pok³adane w nich nadzieje. W ponad po³owie firm, które zdecydowa³y siê na wdro¿enie systemu ERP osi±gnêto nie wiêcej ni¿ 30 proc. oczekiwanych korzy¶ci.
2010-03-22 18:00:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet zmieni³ relacje miêdzy konsumentami i producentami

Jak zmienia siê rola systemów CRM? Analitycy Gartnera prognozuj±, ¿e rozwi±zania tej klasy stawaæ bêd± siê nie tyle aplikacjami wspieraj±cymi zarz±dzanie relacjami z klientami, co zintegrowanymi narzêdziami, praktykami i procesami biznesowymi umo¿liwiaj±cymi skuteczn± walkê o pieni±dze klientów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
2010-03-19 17:58:36 (¼ród³o: IDG.pl)

MCI otrzyma 56 mln z³ odszkodowania za upadek JTT?

Wczoraj (15 marca) S±d Okrêgowy we Wroc³awiu Wydzia³ I Cywilny w sprawie z powództwa MCI przeciwko Skarbowi Pañstwa - Dyrektorowi Urzêdu Kontroli Skarbowej we Wroc³awiu (sygn. akt: I C 1004/06) zas±dzi³ od Skarbu Pañstwa na rzecz spó³ki kwotê 38,6 mln z³ wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 r. do dnia zap³aty (17,4 mln z³). Wyrok nie jest prawomocny i przys³uguje od niego apelacja, czego zapewne polski rz±d nie omieszka zrobiæ.
2010-03-16 10:34:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe mo¿liwo¶ci zarz±dzania smartfonami w przedsiêbiorstwie

Skokowy wzrost liczby smartfonów w przedsiêbiorstwach jest powa¿nym zmartwieniem dzia³ów IT. Pojawi³y siê jednak narzêdzia, które pomagaj± uporaæ siê z problemem nag³ego przyrostu tych urz±dzeñ.
2010-03-15 09:32:46 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP BI OnDemand: analityka dla zwyk³ych ludzi

Niemiecki koncern wprowadza na rynek now±, oferowan± w modelu us³ugowym platformê Business Intelligence. Oprogramowanie BusinessObjects BI OnDemand ma ³±czyæ cechy wszystkich produktów analitycznych z oferty SAP i charakteryzowaæ siê wyj±tkow± prostot± obs³ugi.
2010-03-01 12:26:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Google na celowniku UE

Google znalaz³o siê pod lup± Komisji Europejskiej. Skargi w sprawie stosowania przez giganta praktyk monopolistycznych z³o¿y³y trzy podmioty dzia³aj±ce w bran¿y internetowej.
2010-02-24 12:51:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Kuleje w Polsce zarz±dzanie procesami

Jak wynika z przeprowadzonego przez serwis PROCESOWCY.PL badania, organizacje funkcjonuj±ce w Polsce maj± wysok± ¶wiadomo¶æ procesow± w zakresie identyfikowania i opisywania procesów. Gorzej wygl±da sytuacja je¶li chodzi o zarz±dzanie zidentyfikowanymi procesami.
2010-02-18 15:57:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa strategia Avaya po przejêciu dzia³u ES Nortela

Spó³ka przygotowa³a plan rynkowej ekspansji uwzglêdniaj±cy przejêcie czê¶ci Nortela.
2010-02-09 16:18:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka w modelu SaaS zyskuje na popularno¶ci

Firmy z coraz mniejsz± niepewno¶ci± podchodz± do wdro¿eñ systemów analitycznych oferowanych w formie us³ugi. Analitycy IDC prognozuj±, ¿e jeszcze w 2010 roku warto¶æ rynku rozwi±zañ klasy BI oferowanych w modelu Software as a Service potroi siê.
2010-02-08 12:33:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Mamy dobre zaplecze do zmian!

Ubieg³oroczne inwestycje w warstwê technologiczn± systemu Xpertis maj± ju¿ niebawem zwróciæ siê z nawi±zk±. W dalszej modernizacji oprogramowania z pewno¶ci± pomo¿e dofinansowanie ze ¶rodków PARP. O planach rozwoju systemu Xpertis rozmawiamy z Renat± £ukasik, dyrektor ds. Oprogramowania U¿ytkowego w firmie Macrologic.
2010-01-29 09:39:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Macrologic: mamy dobre zaplecze do zmian!

Ubieg³oroczne inwestycje w warstwê technologiczn± systemu Xpertis maj± ju¿ niebawem zwróciæ siê z nawi±zk±. W dalszej modernizacji oprogramowania z pewno¶ci± pomo¿e dofinansowanie ze ¶rodków PARP. O planach rozwoju systemu Xpertis rozmawiamy z Renat± £ukasik, dyrektor ds. Oprogramowania U¿ytkowego w firmie Macrologic.
2010-01-29 09:39:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Politechnika Czêstochowska bêdzie uczyæ o systemach ERP

Politechnika Czêstochowska podpisa³a z firm± Microsoft umowê Microsoft Dynamics Academic Alliance (MDAA) w zakresie oprogramowania klasy ERP Microsoft Dynamics NAV. We wspó³pracy z firm± Microsoft po¶redniczy firma Resolution z Piotrkowa Trybunalskiego. Porozumienie zawarto na czas nieokre¶lony.
2010-01-28 18:08:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy gracz zaoferuje contact center SAP w modelu SaaS

Sprzeda¿± systemu SAP Business Communications Management (SAP BCM) w modelu SaaS zajmie siê nowa polska spó³ka - ComTrust. Jej dzia³alno¶æ obejmie ca³± Europê.
2010-01-27 16:25:16 (¼ród³o: IDG.pl)

W Indiach wiêcej pracy w IT ni¿ w USA?

W Stanach Zjednoczonych pojawiaj± siê pierwsze oznaki stabilizacji rynku pracy w IT. S± to jednak realia diametralnie ró¿ne od sytuacji w Indiach. Indyjskie koncerny wyspecjalizowane w outsourcingu us³ug IT na potêgê zwiêkszaj± zatrudnienie.
2010-01-25 15:26:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Metodyka w wersji light

Standardowe metodyki zarz±dzania projektami s± zbyt szczegó³owe i sformalizowane, by móc z nich korzystaæ w pe³nym wymiarze w ma³ej firmie lub organizacji.
2010-01-22 07:37:41 (¼ród³o: IDG.pl)

ZUS wdra¿a elektroniczne PIT-y dla swoich pracowników

Spó³ka GAVDI Polska wdro¿y³a w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych modu³ eDeklaracji dla systemu SAP HCM. Wdro¿enie aplikacji eDeklaracje ma zapewniæ mo¿liwo¶æ elektronicznego wys³ania deklaracji podatkowych ju¿ za rok 2009.
2010-01-20 12:21:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Autodesk chce pomóc bezrobotnym in¿ynierom

Firma Autodesk uruchamia projekt skierowany do projektantów, architektów i in¿ynierów, aktualnie pozostaj±cych bez pracy. W ramach Programu Pomocy Autodesk osoby takie mog± uzyskaæ dostêp do bezp³atnego oprogramowania i szkoleñ, jak równie¿ do systemów certfyfikacji.
2010-01-19 11:53:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Lotus: plany w zakresie bezp³atnej wersji oprogramowania biurowego

IBM Lotus ma udostêpniæ kolejn± wersjê bezp³atnego oprogramowania biurowego Symphony, o nazwie kodowej Vienna, przed koñcem czerwca br., a nastêpnie jeszcze dwie kolejne wersje, zawieraj±ce nowe mechanizmy i ulepszenia, do marca 2011r.
2010-01-18 13:21:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: SAP wycofuje siê z czê¶ci zmian w zasadach wsparcia technicznego!

Klienci niemieckiego koncernu znowu bêd± mogli wybieraæ miêdzy dwoma programami wsparcia technicznego. Do oferty SAP w niemal niezmienionej formie wraca oferta wsparcia Standard Support. Nie bêdzie równie¿ planowanego na ten rok etapu podwy¿ki op³at za wsparcie.
2010-01-18 10:18:23 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP wycofuje siê z czê¶ci zmian w zasadach wsparcia technicznego!

Klienci niemieckiego koncernu znowu bêd± mogli wybieraæ miêdzy dwoma programami wsparcia technicznego. Do oferty SAP w niemal niezmienionej formie wraca oferta wsparcia Standard Support. Nie bêdzie równie¿ planowanego na ten rok etapu podwy¿ki op³at za wsparcie.
2010-01-15 12:58:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Na dobre i na z³e

Czyli o problemie uzale¿nienia od producenta oprogramowania.
2010-01-15 07:17:43 (¼ród³o: IDG.pl)

e-S±d pierwszym etapem informatyzacji s±dów powszechnych

"Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczn± archiwizacjê akt s±dowych w sprawach rozpatrywanych w e-s±dzie. Beneficjentami oszczêdno¶ci bêdzie nie tylko wymiar sprawiedliwo¶ci, ale równie¿ strony postêpowania" - mówi w rozmowie dla InternetStandard.pl Joanna Dêbek z Wydzia³u Informacji Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci.
2010-01-15 07:00:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft zapowiada Dynamics AX dla sektora handlowego

Standardowa funkcjonalno¶æ oprogramowania bazuj±cego na systemie Microsoft Dynamics AX ma byæ przygotowana pod k±tem potrzeb bran¿y handlu detalicznego. Komercyjn± premierê nowej wersji systemu zapowiedziano na czerwiec br.
2010-01-13 15:34:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Projekt ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych pod lup± BCC

Business Centre Club przyjrza³ siê projektowi ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych i zauwa¿y³, ¿e wiele proponowanych rozwi±zañ - choæ zmierza we w³a¶ciwym kierunku - nie jest doskona³ych. Czê¶æ, jak ten o opodatkowaniu kabli, zakrawa nawet o ¿art.
2010-01-13 11:59:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Plaut wraca na rynek ERP

Od dnia dzisiejszego firma acctus Consulting bêdzie funkcjonowaæ pod mark± Plaut. To wynik prowadzonej od trzech lat fuzji firm acctus i Plaut Aktiengesellschaft. Grupa Plaut bêdzie nadal oferowaæ us³ugi doradztwa biznesowego i informatycznego oraz realizowaæ projekty wdro¿eniowe systemów wspieraj±cych zarz±dzanie.
2010-01-11 11:15:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Prze³om w polskim outsourcingu

Zdominowany do tej pory przez zachodnie firmy polski rynek outsourcingu zacz±³ siê dynamicznie rozwijaæ i tworzyæ w³asne standardy. Szacuje siê, ¿e sama bran¿a centrów us³ug biznesowych zatrudnia ok. 45 tys. osób i generuje dla polskiej gospodarki oko³o 2 miliardów dolarów rocznie.
2010-01-04 22:34:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Systemy analityczne open source coraz popularniejsze

Wed³ug analityków firmy Gartner z roku na rok podwaja siê liczba wdro¿eñ systemów klasy Business Intelligence udostêpnianych na licencji open source. Rozwi±zania analityczne o otwartym kodzie s± coraz czê¶ciej postrzegane jako wystarczaj±ca alternatywa dla typowych systemów komercyjnych.
2010-01-04 16:59:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Asseco Systems dla Nordea Bank Polska

Asseco Systems ¶wiadczy us³ugi wsparcia dla systemu korporacyjnej bankowo¶ci elektronicznej Solo Corporate w Nordea Bank Polska.
2010-01-04 15:27:53 (¼ród³o: IDG.pl)

HP: obs³uga hybrydowego cloud computing

Firma udostêpni³a produkty, które maj± u³atwiaæ przedsiêbiorstwom i us³ugodawcom wdra¿anie zarówno wewnêtrznego cloud computing jak równie¿ publicznych us³ug cloud.
2009-12-18 12:38:40 (¼ród³o: IDG.pl)

HP: obs?uga hybrydowego cloud computing

Firma udost?pni?a produkty, które maj? u?atwia? przedsi?biorstwom i us?ugodawcom wdra?anie zarówno wewn?trznego cloud computing jak równie? publicznych us?ug cloud.
2009-12-18 12:38:40 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie