hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

IBM zapowiada Lotus Symphony w modelu us³ugowym

W drugiej po³owie br. IBM chce wprowadziæ do oferty dostêpny w formie us³ugi pakiet aplikacji biurowych oparty na oprogramowaniu Lotus Symphony. W modelu us³ugowym dostêpny bêdzie edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz aplikacja u³atwiaj±ca tworzenie prezentacji.
2011-02-01 11:04:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Kim jest CIO Roku 2010? Kim jest CIO Nowego Wzoru?

Jurorzy konkursu CIO Roku opowiadaj±, jakiego CIO poszukiwali. Kim jest CIO przysz³o¶ci, jakie cechy, kompetencje reprezentuje, z jakimi zmierzy siê wyzwaniami i jak± pozycjê mo¿e obj±æ w firmie?
2011-01-31 15:50:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Tomasz Matu³a CIO Roku 2010!

Dyrektor Pionu Infrastruktury TP jest CIO Roku 2010: jury konkursu CIO roku og³osi³o werdykt podczas uroczystej gali, która odby³a siê w hotelu Victoria w Warszawie.
2011-01-31 11:41:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Tomasz Matu³a CIO Roku 2010!

Dyrektor Pionu Infrastruktury TP jest CIO Roku 2010: jury konkursu CIO roku og³osi³o werdykt podczas uroczystej gali, która odby³a siê w hotelu Victoria w Warszawie.
2011-01-28 00:53:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu wygra³ konkurs na najlepsz± pracê magistersk± o ERP

Tegorocznym laureatem konkursu na najciekawsz± pracê magistersk± na temat oprogramowania zintegrowanego zosta³ Adam Pukocz, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu. Zwyciêska praca, opisuje proces wdra¿ania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w przedsiêbiorstwach.
2011-01-27 09:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Systemy ERP i CRM w polskich przedsiêbiorstwach - raport GUS

W 2009 i 2010 r. G³ówny Urz±d Statystyczny bada³ te¿ problematykê wykorzystania systemów informatycznych ERP i CRM przez polskie przedsiêbiorstwa. Inaczej ni¿ w USA i Europie Zachodniej, w Polsce nie wszystkie firmy posiadaj± ju¿ systemy tej klasy.
2011-01-27 08:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Netasq: Nadchodzi nowa fala zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa IT

Wed³ug przedstawicieli firmy Netasq wykorzystanie coraz bardziej rozbudowanych systemów biznesowych, nowe formy przetwarzania danych oraz popularyzacja serwisów spo³eczno¶ciowych bêd± ¼ród³em nowych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa korporacyjnych sieci IT. Podatno¶ci na ataki mog± generowaæ równie¿ m.in. technologie wirtualizacyjne.
2011-01-25 14:20:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Co siódma firma z sektora MSP ma problemy z rozliczaniem VAT wed³ug nowych stawek

Z danych firmy Sage wynika, ¿e ok. 15 proc. ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw ma ró¿nego rodzaju problemy zwi±zane ze zmianami podatku od towarów i us³ug. W skali kraju jest to kilka tysiêcy firm. W wielu firmach przygotowania do modernizacji oprogramowania rozpoczêto zbyt pó¼no.
2011-01-24 17:12:59 (¼ród³o: IDG.pl)

System IFS dostêpny w formie us³ugi na infrastrukturze firmy NEC

Na kwiecieñ br. zaplanowano udostêpnienie wybranych funkcjonalno¶ci systemu IFS Applications w formie us³ugi, dzia³aj±cej na bazie infrastruktury nale¿±cej do firmy NEC. W pierwszej kolejno¶ci udostêpnione zostan± m.in. funkcjonalno¶ci systemu z zakresu finansów, ³añcuchem dostaw oraz produkcji.
2011-01-20 17:35:24 (¼ród³o: IDG.pl)

System IFS Application dostêpny w formie us³ugi na infrastrukturze firmy NEC

Na kwiecieñ br. zaplanowano udostêpnienie wybranych funkcjonalno¶ci systemu IFS Applications w formie us³ugi, dzia³aj±cej na bazie infrastruktury nale¿±cej do firmy NEC. W pierwszej kolejno¶ci udostêpnione zostan± m.in. funkcjonalno¶ci systemu z zakresu finansów, ³añcuchem dostaw oraz produkcji.
2011-01-20 17:35:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Dynamics CRM dostêpny jako us³uga

Oficjaln± premierê systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 zaplanowano na 28 lutego. Od dzisiaj (18 stycznia) oprogramowanie jest jednak dostêpne w formie us³ugi. Bezp³atne testy maj± potrwaæ przynajmniej do koñca lutego. Zdaniem analityków system Microsoft Dynamics CRM Online bêdzie konkurencyjny m.in. wobec rozwi±zañ firm Salesforce i Oracle.
2011-01-18 18:51:47 (¼ród³o: IDG.pl)

W 2011 roku bêdzie mniej wdro¿eñ systemów klasy ERP?

Z analiz firmy Forrester Research wynika, ¿e mimo prognozowanych wzrostów wydatków na IT w 2011 roku spadnie liczba nowych inwestycji w zintegrowane rozwi±zania wspieraj±ce zarz±dzanie.
2011-01-13 13:31:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe zasady reklamy i lokowania produktów w Internecie

Implementacja dyrektywy audiowizualnej do polskiego porz±dku prawnego wprowadzi fundamentalne zmiany w mediach elektronicznych, poddaj±c przekaz telewizyjny i reklamê w Internecie ¶ci¶le okre¶lonym przepisom regulacyjnym.
2011-01-13 10:34:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft Dynamics AX 6 bêdzie bardziej otwarty na rozwi±zania firm trzecich

Przedstawiciele kierownictwa koncernu Microsoft ujawnili wstêpne informacje dotycz±ce kolejnej wersji systemu ERP przeznaczonego przede wszystkim dla wiêkszych firm. Planowane zmiany maj± pozwoliæ m.in. na bli¿sz± integracjê oprogramowania z aplikacjami niezale¿nych dostawców oraz innymi rozwi±zaniami koncernu z Redmond.
2011-01-12 13:10:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Konkurs CIO Roku: zmagania finalistów

Znamy ju¿ finalistów VIII edycji Konkursu CIO Roku. Trwaj± rozmowy II etapu konkursu.
2011-01-12 10:42:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Potrzeba specjalistów IT wspomagaj±cy rozwój firmy

CIO wyszli ju¿ z ponurej ery ciêcia bud¿etów, kosztów i redukowania personelu. Jak wynika z badania Forrester Research, 58% mened¿erów IT przyznaje, ¿e ograniczanie kosztów nie jest ju¿ priorytetem, teraz potrzebni s± wysokiej klasy specjali¶ci wspomagaj±cy rozwój firmy.
2011-01-04 17:38:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia wprowadza obs³ugê dokumentów w chmurze

Nokia Beta Labs zaprezentowa³a now± aplikacjê umo¿liwiaj±c± korzystanie z dokumentów w chmurze. Tworzona przez Visiarc aplikacja Mobile Documents jest powi±zana z kontem mailowym.
2011-01-04 17:00:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Komercyjne Centrum Outsourcingu Us³ug nowym przedsiêwziêciem w Grupie MNI

Nale¿±ca do firmy MIT SA spó³ka Scientific Services rozwija otwarte niedawno Centrum Outsourcingu Us³ug. Nowe centrum ¶wiadczy m.in. us³ugi z zakresu call center, zarz±dzania bazami danych, kolokacji i hostingu oraz outsourcingu ksiêgowo¶ci. O¶rodek obs³uguje równie¿ spó³ki Grupy MNI.
2010-12-30 13:40:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Przysz³y rok w bran¿y ERP oczami analityków

Oracle, SAP, Microsoft i praktycznie wszyscy pozostali licz±cy siê gracze na rynku ERP na przysz³y rok zapowiadaj± istotne zmiany w swoich systemach. Jednak wed³ug analityków 2011 rok przyniesie zmiany rynkowe siêgaj±ce znacznie dalej.
2010-12-30 00:00:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka biznesowa siê zmienia

Z roku na rok systemy klasy Business Intelligence upowszechniaj± siê w kolejnych firmach. Stopniowo zmienia siê jednak ich rola w organizacji. Zmieniaj± siê te¿ ich mo¿liwo¶ci. Co w tym zakresie przyniesie 2011 rok?
2010-12-27 12:31:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Teradata inwestuje w systemy marketingowe

Amerykañski koncern planuje zakup wyspecjalizowanej w systemach wspieraj±cych dzia³ania marketingowe B2B i B2C firmê Aprimo. Rozwi±zania przejmowanej spó³ki maj± byæ zintegrowane m.in. z oprogramowaniem analitycznym firmy Teradata.
2010-12-23 09:29:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Amazon oferuje oprogramowanie biznesowe Oracle w modelu us³ugowym

W ramach platformy Amazon EC2 udostêpnione zosta³y m.in. systemy Oracle E-Business Suite, PeopleSoft i JD Edwards. Oferowane w modelu us³ugowym rozwi±zania s± w pe³ni certyfikowane przez koncern Oracle i objête wsparciem technicznym.
2010-12-21 17:25:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Epicor kupuje producenta systemów kadrowo-p³acowych

Zakup amerykañskiej spó³ki wyspecjalizowanej w rozwi±zaniach wspieraj±cych zarz±dzanie kapita³em ludzkim ma pozwoliæ na rozszerzenie oferty firmy Epicor. Rozwijane przez przejmowan± spó³kê systemy klasy HCM maj± zostaæ zintegrowane m.in. z systemem Epicor 9. Transakcja, której warto¶æ to ok. 16 mln USD ma zostaæ sfinalizowana jeszcze w tym roku.
2010-12-21 10:17:41 (¼ród³o: IDG.pl)

TETA otwiera now± spó³kê wyspecjalizowan± w systemach Business Intelligence

Nowy podmiot bêdzie ¶wiadczyæ us³ugi w zakresie projektowania i wdra¿ania systemów bud¿etowania, controllingu oraz raportowania i analiz. Oferta spó³ki TETA BI Center bêdzie skierowana przede wszystkim do ¶rednich i du¿ych przedsiêbiorstw. Do 2012 roku rozwój oprogramowania analitycznego i sieci partnerów ma poch³on±æ ok. 1 mln z³.
2010-12-20 11:35:58 (¼ród³o: IDG.pl)

IFS pracuje nad funkcjami spo³eczno¶ciowymi dla systemu IFS Applications

Prototypowe rozwi±zania opracowane w laboratoriach szwedzkiej firmy maj± upraszczaæ proces gromadzenia i udostêpniania informacji. Rozwijane narzêdzia maj± byæ w pe³ni zintegrowane z systemem IFS Applications.
2010-12-20 11:00:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy wyrok w sprawie Oracle i SAP zmieni sytuacjê w bran¿y ERP?

Wed³ug wielu osób s±dowe przepychanki pomiêdzy dwoma najwiêkszymi producentami systemów klasy ERP wró¿± problemy dla osób zarz±dzaj±cych ¶rodowiskami IT wykorzystuj±cymi rozwi±zania obu firm. Otwarte pozostaje równie¿ pytanie, czy wyrok w sporze Oracle-SAP nie wp³ynie na zmniejszenie poda¿y ¶wiadczonych niezale¿nie od producentów us³ug wsparcia technicznego dla oprogramowania biznesowego.
2010-12-20 09:38:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Trendy technologiczne w centrach kontaktowych - seminaria Interactive Intelligence

Standaryzacja platform sprzêtowych, wirtualizacja, hosting oraz automatyzacja procesów biznesowych to g³ówne trendy technologiczne na rynku systemów contact center wed³ug ekspertów Interactive Intelligence.
2010-12-17 15:36:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa wersja systemu Microsoft Dynamics NAV oficjalnie na rynku

Wczoraj (15 grudnia) odby³a siê ogólno¶wiatowa premiera nowej wersji zintegrowanego systemu Microsoft Dynamics NAV. Oprogramowanie przeznaczone g³ównie dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw zyska³o m.in. nowe funkcje i od¶wie¿ony interfejs. Microsoft Dynamics NAV w wersji 2009 R2 to równie¿ zasadnicze zmiany w architekturze systemu.
2010-12-16 10:06:06 (¼ród³o: IDG.pl)

KRUS kupuje system ERP za 16 mln z³

Oprogramowanie ma przyczyniæ siê do podniesienia efektywno¶ci KRUS m.in. dziêki usprawnieniu procesów obiegu informacji. Wdro¿enie bêdzie sfinansowane z po¿yczki udzielonej przez Bank ¦wiatowy. Za uruchomienie systemu bazuj±cego m.in. na wybranych modu³ach pakietu Oracle E-Business Suite odpowiadaæ bêd± konsultanci firmy Comarch.
2010-12-10 13:17:59 (¼ród³o: IDG.pl)

ING i UM w Gliwicach maj± najlepsze Intranety

Zdaniem Jury Konkursu Internale 2010, najlepszy Intranet w Polsce maj± ING Us³ugi Finansowe, VB Leasing Polska i Urz±d Miejski w Gliwicach. Natomiast najwiêksz± innowacj± w Intranetach mo¿e poszczyciæ siê Kompania Piwowarska. W zwyciêskich firmach Intranety coraz czê¶ciej przypominaj± wewnêtrzne facebooki i twittery.
2010-12-09 09:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Teradata rozwija mo¿liwo¶ci analityczne systemu klasy CRM

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w oprogramowaniu Teradata Relationship Manager obejmuj± m.in. zmiany w zakresie raportowania i analizy wyników kampanii marketingowych oraz prezentacji informacji z wykorzystaniem pulpitów mened¿erskich. Rozszerzono równie¿ mo¿liwo¶ci integracyjne pakietu.
2010-12-02 16:32:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze urz±dzenia analityczne oparte na rozwi±zaniach SAP ju¿ na rynku

Do sprzeda¿y trafi³y pierwsze sprzêtowo-aplikacyjne rozwi±zania analityczne SAP. Wed³ug zapewnieñ przedstawicieli niemieckiego koncernu urz±dzenia bazuj±ce m.in. na sprzêcie HP i IBM s± zoptymalizowane pod k±tem wysoce wydajnego przetwarzania danych analitycznych.
2010-12-02 10:08:27 (¼ród³o: IDG.pl)

SENTE eSystem w wersji 3.0

Oprogramowanie w wersji 3.0 wprowadza nowe funkcjonalno¶ci oraz zmiany w architekturze systemu, interfejsie obs³ugi oraz nowe funkcje w zakresie raportowania i analizy danych. SENTE eSystem 3.0 charakteryzuje siê równie¿ wy¿szym poziomem integracji.
2010-12-01 09:36:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Kto jest winny pora¿ki wdro¿enia ERP

Pora¿ka tego typu projektów ma zwykle setki przyczyn. Jak wyeliminowaæ chocia¿ czê¶æ z nich? Przyjrzyjmy siê kilku spektakularnym pora¿kom wdro¿eniowym…
2010-11-30 23:23:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Racjonalne bezpieczeñstwo w epoce mediów

Bezpieczeñstwo to dziedzina, która dobrze nadaje siê do forsowania partykularnych interesów. Któ¿ bowiem chcia³by ¿eby by³o mniej bezpiecznie? Tylko ryzykant lub niegodziwiec. W dziedzinie bezpieczeñstwa, jak nigdzie indziej, ³atwo jest sprowadziæ dyskusjê do emocji, ze szkod± dla rzeczywistego bezpieczeñstwa tych, których chcemy chroniæ. W jaki sposób mo¿na zatem racjonalnie projektowaæ bezpieczeñstwo?
2010-11-25 09:30:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Jest wyrok w procesie miêdzy gigantami rynku ERP: SAP musi zap³aciæ Oracle a¿ 1,3 mld USD

Po trzech tygodniach procesu w sprawie dzia³alno¶ci nale¿±cej do SAP firmy TomorrowNow ³awa przysiêg³ych przyzna³a racjê w³adzom firmy Oracle. Zgodnie z wyrokiem niemiecki koncern ma zap³aciæ amerykañskiemu gigantowi odszkodowanie w wysoko¶ci 1,3 mld USD. To mniej ni¿ domagali siê przedstawiciele Oracle.
2010-11-24 12:00:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud Connect po³±czy Google Docs i MS Office

Google rozpoczyna testy wtyczki, która pozwoli u¿ytkownikom Microsoft Office na ³atwe przesy³anie i edycjê dokumentów w chmurze obliczeniowej Google Docs. Plugin o nazwie Cloud Connect testuj± na razie wybrane osoby korzystaj±ce z pakietu MS Office 2010.
2010-11-23 01:17:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Infosys otworzy w Polsce europejskie centrum outsourcingu SAP

W £odzi powstanie o¶rodek us³ug outsourcingu SAP firmy Infosys Technologies. Pracê w nim znajdzie 200 analityków i konsultantów SAP. Nowe centrum ma ¶wiadczyæ us³ugi dla europejskich klientów hinduskiego koncernu.
2010-11-22 11:36:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Mened¿erowie czekaj± na podwy¿ki

Niemal po³owa mened¿erów pracuje jedynie na trzy czwarte gwizdka, za¶ co pi±ty - pe³n± par± - wynika z trzeciej edycji raportu Polski Mened¿er 2010 przygotowanego przez Talent Club. Jednak gdyby zwiêkszy³o siê ich wynagrodzenie, byliby gotowi pracowaæ intensywniej.
2010-11-19 13:04:47 (¼ród³o: IDG.pl)

System Epicor ERP z funkcjami spo³eczno¶ciowymi

Analitycy prognozuj±, ¿e serwisy spo³eczno¶ciowe bêd± stopniowo wypieraæ pocztê elektroniczn±. Funkcje znane z sieci spo³eczno¶ciowych zyskuj± jednak tak¿e systemy wspomagaj±ce zarz±dzanie.
2010-11-17 16:56:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Wra¿liwe obszary audytu

A¿ 70% polskich firm ma problem z w³a¶ciw± wycen± swoich aktywów i pasywów i z realizacj± obowi±zków informacyjnych w raportach finansowych - wynika z raportu Deloitte.
2010-11-17 14:29:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy klauzula o agresji na pañstwo NATO dotyczy cyberataków?

Przy okazji g³êbszych zmian organizacyjnych i strategicznych NATO zamierza po¶wiêciæ wiêcej miejsca kwestiom bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni.
2010-11-17 08:30:45 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP Business One na iPhone`a

W serwisie Apple iTunes Store znalaz³a siê aplikacja umo¿liwiaj±ca korzystanie z wybranych funkcji systemu SAP Business One za pomoc± telefonu iPhone. Oprogramowanie ma u³atwiaæ m.in. dostêp do informacji na temat zasobów przedsiêbiorstwa, informacji o klientach oraz raportach. Z poziomu iPhone`a mo¿liwe ma byæ równie¿ zatwierdzanie wniosków.
2010-11-16 11:37:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Salesforce chce rozszerzaæ sieæ partnerów lokalnych

Przedstawiciele amerykañskiego koncernu zdementowali spekulacje na temat rzekomych planów rozszerzenia oferty Salesforce o samodzielne rozwi±zania wspieraj±ce zarz±dzanie poszczególnymi zasobami przedsiêbiorstwa. Firma chce jednak rozszerzaæ sieæ partnerów i mo¿liwo¶ci integracyjne w³asnej platformy cloud.
2010-11-12 12:41:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Metamodele ³adu korporacyjnego

Komputerowe wspomaganie procesów zarz±dzania wymaga ich modelowania. W coraz bardziej z³o¿onych systemach pojawia siê jego kolejna warstwa: metamodelowa.
2010-11-08 07:24:23 (¼ród³o: IDG.pl)

B³êdy ochroni± ciê przed hakerami

Japoñskie NTT wymy¶li³o nowy typ zabezpieczeñ dla komputerów osobistych. Specjalne oprogramowanie ocenia sposób w jaki piszemy na klawiaturze i blokuje komputer, je¶li wykryje, ¿e siedzi przed nim np. osoba, która rzadziej ni¿ my pope³nia b³êdy.
2010-11-04 14:03:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle wyda milliard dolarów na zakup producenta systemów e-commerce

Przedstawiciele koncernu Oracle ujawnili plany dotycz±ce zakupu firmy Art Technology Group. Technologie amerykañskiej spó³ki maj± znale¼æ zastosowanie m.in. oferowanych przez Oracle systemach klasy ERP i CRM. Transakcja wyceniana na ok. 1 mld USD ma zostaæ sfinalizowana na pocz±tku przysz³ego roku.
2010-11-04 12:04:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle wyda milliard dolarów na przejêcie producenta systemów e-commerce

Przedstawiciele koncernu Oracle ujawnili plany dotycz±ce zakupu firmy Art Technology Group. Technologie amerykañskiej spó³ki maj± znale¼æ zastosowanie m.in. oferowanych przez Oracle systemach klasy ERP i CRM. Transakcja wyceniana na ok. 1 mld USD ma zostaæ sfinalizowana na pocz±tku przysz³ego roku.
2010-11-04 12:04:57 (¼ród³o: IDG.pl)

QAD Enterprise Applications w nowej ods³onie

Na rynku zadebiutowa³a najnowsza wersja systemu ERP firmy QAD. Najwiêksze zmiany wprowadzono w sposobie obs³ugi systemu oraz funkcjach z zakresu raportowania i analityki oraz finansów.
2010-11-04 11:06:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Capgemini otwiera kolejny o¶rodek outsourcingowy w Polsce

Przedstawiciele polskiego oddzia³u firmy Capgemini poinformowali o otwariu drugiego o¶rodka outsourcingowego w Krakowie. Inwestycja ma byæ odpowiedzi± na wysokie zainteresowanie us³ugami outsourcingu procesów biznesowych realizowanymi przez istniej±cy od 5 lat krakowski o¶rodek Capgemini. W samym tylko Krakowie spó³ka zatrudnia ju¿ ponad 2,3 tys. osób.
2010-11-03 10:37:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy system klasy Business Intelligence w ofercie DomData

Na rynku zadebiutowa³a nowa wersja systemu analityki biznesowej linii InForum. Docelowo oprogramowanie InForum BI Studio zast±pi w ofercie poznañskiego producenta oferowany od dekady system InForum2. Wzglêdem poprzedniej wersji zmieni³y siê m.in. wykorzystywana architektura i platforma narzêdziowa oraz sposób przetwarzania danych.
2010-11-03 10:02:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Kryzys finansowy niczego ludzi nie nauczy³

Po dwóch latach od rozpoczêcia kryzysu widaæ, ¿e instytucje finansowe - zw³aszcza te obracaj±ce instrumentami pochodnymi - niczego siê nie nauczy³y. A IT jest tylko pos³usznym narzêdziem, z którego mo¿na dowolnie i ma³o odpowiedzialnie korzystaæ.
2010-11-02 05:17:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejny gracz na rynku us³ug outsourcingu SAP

Wroc³awska spó³ka Hicron podpisa³a umowê partnersk± z firm± Beyond.pl, specjalizuj±c± siê w outsourcingu sprzêtu. Na mocy zawartego kontraktu zbudowana zostanie wspólna oferta us³ug outsourcingu IT i administracji dla systemów SAP.
2010-10-27 12:53:09 (¼ród³o: IDG.pl)

7 wyzwañ zwi±zanych ze zmian± stawek VAT

Z pocz±tkiem 2011 roku wchodzi w ¿ycie zmieniona ustawa o podatku VAT. Zaczynaj± równie¿ obowi±zywaæ nowe stawki podatkowe. Zmiana stawek VAT mo¿e przynie¶æ przedsiêbiorcom wiêcej wyzwañ, ni¿ mo¿na przypuszczaæ. Prezentujemy siedem najwiêkszych i najpilniejszych kwestii do rozwi±zania przed styczniem przysz³ego roku.
2010-10-27 11:26:06 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM zapowiada nowe mo¿liwo¶ci platformy analitycznej Cognos

Rozwijany przez firmê IBM system klasy Business Intelligence zyska m.in. nowe narzêdzia z zakresu analityki statystycznej, pracy zespo³owej i raportowania. Oprogramowanie Cognos 10 bêdzie te¿ dostêpne z poziomu urz±dzeñ przeno¶nych. Nowy system ma trafiæ do klientów w ostatnich dniach pa¼dziernika.
2010-10-26 17:15:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Humansoft z nowym systemem dla mikroprzedsiêbiorstw

Przedstawiciele firmy Humansoft poinformowali o rozpoczêciu sprzeda¿y systemu MiniCorax. Oprogramowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla najmniejszych firm. Producent zapewnia jednak o du¿ej elastyczno¶ci systemu.
2010-10-26 16:13:20 (¼ród³o: IDG.pl)

By³y wiceprezes Oracle pokieruje firm± Infor

Charles Phillips pó³tora miesi±ca po odej¶ciu z koncernu Oracle zosta³ mianowany dyrektorem generalnym firmy Infor. Analitycy spekuluj±, ¿e pod jego kierownictwem firma zadebiutuje na amerykañskiej gie³dzie.
2010-10-25 16:28:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Apps i Office 365 - nowy wymiar konkurencji firm Google i Microsoft

Debiut oferowanego wy³±cznie w formie us³ugi pakietu aplikacji biurowych Office 365 oznacza, ¿e konkurencja miêdzy firmami Microsoft i Google przenosi siê do nowego segmentu. Koncern z Redmond wchodzi na rynek rozwi±zañ dostêpnych w modelu cloud z jednym ze swoich najpopularniejszych produktów.
2010-10-22 13:34:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Maconomy wprowadza now± wersjê systemu wspieraj±cego zarz±dzanie

Na polskim rynku zadebiutowa³a nowa ods³ona systemu wspieraj±cego zarz±dzanie duñskiej firmy Maconomy. Oprogramowanie X1 jest przeznaczone przede wszystkim dla firm sektora us³ug profesjonalnych. Równolegle na rynku zadebiutowa³a nowa wersja aplikacji analitycznej firmy Maconomy.
2010-10-22 11:02:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch udostêpni³ now± wersjê systemu dla MSP

Nowa ods³ona systemu Comarch OPT!MA to przede wszystkim ca³kowicie nowy, elastyczny interfejs. Oprogramowanie jest równie¿ w pe³ni zgodne z wchodz±cymi w ¿ycie na pocz±tku 2010 roku przepisami dotycz±cymi podatku VAT.
2010-10-21 12:05:02 (¼ród³o: IDG.pl)

System ERP pomocny w kszta³ceniu przysz³ych logistyków

Wy¿sza Szko³a Logistyki w Poznaniu wraz z firm± L-Systems rozpoczê³y ogólnopolski projekt edukacyjny w zakresie kszta³cenia techników logistyków. Projekt dofinansowany ze ¶rodków Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wykorzystuje system ERP firmy Epicor. Warto¶æ projektu to 3,46 mln z³.
2010-10-21 10:32:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Urz±dzenia analityczne oparte na rozwi±zaniach SAP jeszcze w tym roku

Na listopad planowana jest premiera urz±dzeñ SAP High-Performance Analytic Appliance. Zapowiedziane rozwi±zania bêd± bazowaæ na sprzêcie firm takich jak HP i IBM oraz rozwijanych przez niemiecki koncern dedykowanych dla przetwarzania analitycznego rozwi±zaniach aplikacyjnych.
2010-10-20 16:09:11 (¼ród³o: IDG.pl)

IFS przejmuje firmê wyspecjalizowan± w zarz±dzaniu personelem mobilnym

Przedstawiciele szwedzkiej firmy poinformowali o zakupie brytyjskiej spó³ki wyspecjalizowanej w rozwi±zaniach z zakresu zarz±dzania personelem mobilnym. Firma 360 Scheduling jest jednym z najwa¿niejszych dostawców oprogramowania do optymalizacji i zarz±dzania harmonogramami mobilnych pracowników.
2010-10-20 11:42:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa wersja systemu analitycznego QlikView ju¿ dostêpna

Przedstawiciele firmy QlikTech poinformowali o wprowadzeniu na rynek nowej wersji systemu klasy Business Intelligence. Zmiany funkcjonalne obejmuj± m.in. mechanizmy pozyskiwania, wyszukiwania oraz przetwarzania danych oraz prezentowania wyników analiz. Oprogramowanie QlikView w wersji 10 ma byæ te¿ bardziej wydajne i skalowalne.
2010-10-20 11:09:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft rzuca wyzwanie firmie Salesforce

Przedstawiciele koncernu z Redmond licz± na to, ¿e tymczasowo obni¿one op³aty za dostêp do funkcji oprogramowania Microsoft Dynamics CRM Online przyci±gn± do oferowanej w formie us³ugi aplikacji przede wszystkim obecnych klientów firmy Salesforce.
2010-10-15 14:19:54 (¼ród³o: IDG.pl)

10 darmowych narzêdzi spoza OpenOffice.org

Potrzebuj±cy mocnych narzêdzi desktopowych kompatybilnych z formatami plików Microsoft najczê¶ciej wybieraj± te z OpenOffice.org. Na jakie inne open-sourcowe zamienniki biurowych aplikacji desktopowych warto zwróciæ uwagê? Prezentujemy wybór dziesiêciu z nich.
2010-10-15 10:20:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Rosyjski gigant us³ug outsourcingu IT wchodzi do Polski

W Krakowie powstanie centrum rozwojowe rosyjskiej firmy Luxoft. W ci±gu najbli¿szych dwóch lat znajdzie w nim pracê przynajmniej 200 osób. Docelowo krakowski oddzia³ ma obs³ugiwaæ klientów z ca³ej Europy.
2010-10-14 11:46:47 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM wprowadza polsk± wersjê LotusLive

To pakiet rozwi±zañ dzia³aj±cych w modelu cloud computing, na który sk³adaj± siê m.in. nowa poczta elektroniczna, rozwi±zania wspomagaj±ce pracê grupow±, zarz±dzanie plikami oraz funkcjonalno¶ci zintegrowane z rozwi±zaniami partnerskimi, takimi jak aplikacja Skype.
2010-10-13 16:41:06 (¼ród³o: IDG.pl)

W Poznaniu ruszy³o miêdzynarodowe centrum obs³ugi IT firmy Ciber

W centrum us³ugowe koncern Ciber zainwestowa³ 1,5 mln z³. Pracê znajdzie tu docelowo 200 osób, oferuj±cych ca³odobowe wsparcie IT dla klientów z ca³ego ¶wiata.
2010-10-13 14:22:50 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: polski rynek oprogramowania biznesowego wart by³ w 2009 roku 197 mln USD

Tak± warto¶æ za rok 2009 poda³ polski oddzia³ IDC. Oznacza to znacz±cy spadek w porównaniu do rekordowego roku 2008, kiedy warto¶æ ta wynios³a 257 mln USD.
2010-10-11 14:23:10 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: polski rynek oprogramowania biznesowego wart w 2009 roku 197 mln USD

Tak± warto¶æ za rok 2009 poda³ polski oddzia³ IDC. Oznacza to znacz±cy spadek w porównaniu do rekordowego roku 2008, kiedy warto¶æ ta wynios³a 257 mln USD.
2010-10-11 14:23:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle da swoim klientom czê¶æ funkcji Fusion Applications za darmo

Klienci Oracle korzystaj±cy z us³ug wsparcia technicznego bêd± mieli prawo do uzyskania bezp³atnych licencji na niektóre funkcje systemu Fusion Applications.
2010-10-08 17:01:25 (¼ród³o: IDG.pl)

ZUS bêdzie korzystaæ ze standardowego systemu SAP

Przedstawiciele SAP Polska poinformowali o zawarciu nowego kontraktu z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zawarta umowa zak³ada m.in. standaryzacjê Systemu Wspomagania Ekonomiki Zak³adu opartego na rozwi±zaniach SAP. Umowa obejmuje równie¿ zakup licencji oraz opiekê serwisow±. Warto¶æ kontraktu to 37,5 mln z³.
2010-10-06 13:36:03 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM otworzy w Europie trzy nowe centra kompetencyjne

O¶rodki zlokalizowane w Zurychu, Budapeszcie i Wiedniu maj± specjalizowaæ siê m.in. w analizach z zakresu finansów, transportu, ekologii oraz optymalizacji ³añcuchów dostaw. Docelowo nowe centra przetwarzania danych maj± staæ siê czê¶ci± globalnej sieci analitycznych centrów przetwarzania danych IBM.
2010-09-27 13:45:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Nicholas Carr opowie o rewolucji jak± czeka biznes

6 pa¼dziernika, na konferencji "Strategia a efekt sieci!", Nicholas Carr, guru wspó³czesnego zarz±dzania, autor ¶wiatowych bestsellerów: The Big Switch, Does IT Matter? oraz The Shallows. What The Internet Is Doing To Our Brains, zdradzi opowie o tym jaki jest prawdziwy wp³yw internetu na komunikacjê z klientami, jak musi zmieniæ siê prowadzenie biznesu i jak - w obliczu rewolucyjnych zmian - wyprzedziæ konkurencjê.
2010-09-23 15:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Oracle Fusion Applications najpó¼niej w marcu 2011

Wed³ug przedstawicieli koncernu Oracle prace nad nowym systemem wspomagaj±cym zarz±dzanie dobiegaj± koñca. Pierwsze wdro¿enia systemu Oracle Fusion Applications maj± rozpocz±æ siê jeszcze w tym roku. Jednak system bêdzie ogólnodostêpny dopiero w pierwszym kwartale przysz³ego roku.
2010-09-20 19:22:59 (¼ród³o: IDG.pl)

P³atny sta¿ za najlepsza magisterkê o ERP

Ruszy³a druga edycja konkursu na najciekawsz± pracê magistersk± o systemach ERP. Na dwóch zwyciêzców czekaj± dwa miesiêczne p³atne sta¿e w Dziale Wdro¿eñ i Dziale Rozwoju Oprogramowania w firmie SENTE Systemy Informatyczne, która jest organizatorem konkursu.
2010-09-20 14:54:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe aplikacje w rodzinie SAP Business Objects

Niemiecki koncern wprowadzi³ do oferty niszowe rozwi±zania analityczne linii Business Objects. Oprogramowanie ma umo¿liwiaæ prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym i posiadaæ rozbudowane funkcje bran¿owe.
2010-09-15 16:46:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Wroc³awskie centrum us³ugowe IBM ju¿ dzia³a

W dniu dzisiejszym oficjalnie zainaugurowano dzia³alno¶æ stworzonego przez firmê IBM Centrum Dostarczania Us³ug IT we Wroc³awiu. Nowy o¶rodek jest czê¶ci± sieci globalnej sieci o¶rodków IBM ¶wiadcz±cych us³ugi IT i outsourcingu procesów biznesowych dla klientów IBM na ca³ym ¶wiecie.
2010-09-10 16:20:49 (¼ród³o: IDG.pl)

GUS zbiera dane do spisu rolnego przez swoje Call Center

Dzisiaj (8 wrze¶nia br.) rozpocz±³ siê kolejny etap Powszechnego Spisu Rolnego 2011. Wywiadami telefonicznymi, uzupe³nieniem ankiet i udzielaniem informacji zajm± siê ankieterzy centrum kontaktowego GUS. Zakoñczy³o siê w³a¶nie wdro¿enie specjalistycznego systemu wspomagaj±cego pracê ankieterów w call center G³ównego Urzêdu Statystycznego.
2010-09-08 17:30:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Polskie firmy wdro¿eniowe w gronie President’s Club

XPLUS, IT.integro, Bonair i Columbus IT, polskie firmy wdro¿eniowe dosta³y siê do klubów Inner Circle i President’s Club za³o¿onych przez Microsoft Dynamics. Nale¿± do nich najlepsi partnerzy MS Dynamics na ¶wiecie.
2010-09-07 12:47:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Krótko: MSZ bêdzie mia³o elektroniczny obieg dokumentów

System bêdzie wspiera³ wszystkie procesy dzia³aj±ce w Ministerstwie i podleg³ych mu placówkach dyplomatycznych na ca³ym ¶wiecie Projektem i wdro¿eniem systemu zajmie siê firma Comarch. Warto¶æ podpisanego kontraktu wynosi ponad 15 mln z³.
2010-09-06 18:18:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Biometria g³osowa i rozpoznawanie mowy w call center

Autoryzacja g³osem podczas kontaktu z bankiem czy dostawc± innych us³ug mo¿e oznaczaæ szybsz± i wygodniejsz± obs³ugê. Jednak nawet w skali globalnej wielu zastosowañ biometrii g³osowej nie ma, w Polsce ani jednego.
2010-09-03 07:33:18 (¼ród³o: IDG.pl)

AutoCAD wraca na platformê Mac!

Po 18 latach przerwy oprogramowanie AutoCAD powróci na platformê Mac. Zapowiadana jest równie¿ darmowa i uproszczona wersja ¶rodowiska AutoCAD dla przeno¶nych urz±dzeñ firmy Apple - tabletów iPad i telefonów iPhone.
2010-09-01 12:18:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Bossie Awards: najlepsze programy open source

Spo¶ród wielu projektów open source trudno wybraæ te szczególnie ciekawe, przydatne dla biznesu lub wyró¿niaj±ce siê w inny sposób. Infoworld nagradza jednak co roku takie aplikacje w konkursie Bossie Awards (Best of Open Source Software Awards).
2010-09-01 07:15:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Do Polski wchodzi konkurent home.pl

Przynajmniej tê najwiêksz± firmê oferuj±c± hosting stron internetowych, jako najwiêkszego rywala na polskim rynku wymienia - uruchamiaj±cy dzi¶ us³ugi w Polsce - niemiecki 1&1.
2010-08-30 12:14:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Wkrótce na spotkaniu w Klubie CIO

Rozmowa z jednym z prelegentów wrze¶niowego spotkania Klubu, Sergiuszem Sawinem, Chief Innovation Architectem i wspó³za³o¿ycielem firmy Innovatika, specjalizuj±cej siê w projektowaniu i doskonaleniu procesów innowacji.
2010-08-30 07:24:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Do Polski wchodzi konkurent home.pl

Przynajmniej tê najwiêksz± firmê oferuj±c± hosting stron internetowych, jako najwiêkszego rywala na polskim rynku wymienia - uruchamiaj±cy dzi¶ us³ugi w Polsce - niemiecki 1&1.
2010-08-27 08:00:08 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP ujawnia swoje zamiary wobec Sybase

Niemiecki gigant zamierza skoncentrowaæ siê na wykorzystaniu rozwi±zañ firmy Sybase do umocnienia pozycji na rynku oprogramowania mobilnego. Planowana jest równie¿ bli¿sza integracja rozwi±zañ bazodanownych Sybase m.in. z oprogramowaniem SAP Business Suite.
2010-08-20 16:32:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Comarch: Chiny tak, joint-venture raczej nie

W lutym tego roku mówi³o siê ju¿ o finalizacji wspólnego przedsiêwziêcia Comarchu i chiñskiej firmy Inspur. Wczoraj prezes krakowskiej spó³ki powiedzia³ w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes, ¿e raczej nie bêdzie robiæ du¿ego joint-venture w Chinach. Ale w Chinach nadal chce byæ obecny.
2010-08-20 16:14:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Premiera Oracle Fusion Applications ju¿ za miesi±c?

Dok³adnie miesi±c pozosta³ do tegorocznej konferencji Oracle OpenWorld. Niewykluczone, ¿e to w³a¶nie wtedy Oracle zaprezentuje now± liniê oprogramowania biznesowego - Fusion Applications.
2010-08-19 17:25:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia IT pomagaj± zatrzymaæ talenty w firmie

Jak wynika z najnowszych badañ przeprowadzonych przez Deloitte, prawie dwie trzecie przedstawicieli kadry kierowniczej na ¶wiecie obawia siê odej¶cia utalentowanych pracowników do konkurencji. Odp³yw najcenniejszych jednostek z organizacji mo¿na zminimalizowaæ zarz±dzaj±c odpowiednio rozwojem kompetencji zawodowych, nagradzaniem czy planowanie ¶cie¿ki kariery przy wykorzystaniu narzêdzi IT.
2010-08-18 14:09:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Podró¿ CIO do proaktywnego IT

Jak zmieniæ dzia³ IT z grupy pasjonatów technologii, którzy nie mog± siê odczepiæ od petentów, w dzia³ konsultingu, który wspiera biznes?
2010-08-18 10:05:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Rekordowa liczba kontraktów - us³ugi IT zyskuj± na popularno¶ci

Zdaniem analityków firmy Ovum ¶wiatowy rynek us³ug IT wchodzi w okres wzrostu. W drugim kwartale br. liczba zawartych kontraktów dotycz±cych takich us³ug by³a o 14 proc. wy¿sza ni¿ trzy miesi±ce wcze¶niej. Wed³ug ekspertów dla tego sektora bran¿y IT to najlepszy kwarta³ od ponad roku.
2010-08-17 17:09:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Teradata inwestuje w zaawansowane przetwarzanie SQL

Amerykañska spó³ka naby³a prawa do w³asno¶ci intelektualnej firmy Kickfire wyspecjalizowanej w rozwoju technologii pozwalaj±cej na optymalizacjê przetwarzania zapytañ SQL. Do zespo³u Teradaty do³±czy równie¿ wiêkszo¶æ pracowników mniejszej spó³ki.
2010-08-13 10:27:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Dyrektor finansowy - nowy zwierzchnik... IT?

W czasach, gdy jedn± z podstawowych operacji informatycznych przeprowadzanych w korporacjach by³o automatyzowanie procesów biznesowych (zwykle w obszarach zwi±zanych z finansami), naturalnym wydawa³ siê fakt, i¿ szefowie dzia³ów IT byli rozliczani ze swoich dzia³añ przez dyrektorów finansowych. Wygl±da jednak na to, ¿e ten stan rzeczy utrzymuje siê do dzi¶ - tak w ka¿dym razie wynika z raportu przygotowanego przez firmê Gartner.
2010-08-12 10:12:13 (¼ród³o: IDG.pl)

HP i Sybase wspólnie pracuj± nad rozwi±zaniami analitycznymi

Model oprogramowania stworzony w ramach wspó³pracy koncernów HP i Sybase ma pozwalaæ na zbudowanie kompletnego rozwi±zania analitycznego w oparciu o rozwi±zania obu firm. Architektura referencyjna zak³ada m.in. wykorzystanie systemu Red Hat, oprogramowania Business Intelligence firmy Sybase i sprzêtu HP.
2010-08-11 14:33:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcjê Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pe³ni dr Wojciech Rafa³ Wiewiórowski. 4 sierpnia 2010 r rozpocz±³ on 4-letni± kadencjê na tym stanowisku. Chce w tym czasie m.in. uregulowaæ zasady funkcjonowania serwisów spo³eczno¶ciowych i sieci semantycznych.
2010-08-06 11:50:04 (¼ród³o: IDG.pl)

IT, które zapewnia przyjazne ¶rodowisko pracy

Narzêdzia IT do zarz±dzania kadrami mog± pomóc w stworzeniu bardziej przyjaznego ¶rodowiska pracy i stworzeniu warunków do rozwoju i doskonalenia umiejêtno¶ci osobistych. To g³ówne czynniki, które wp³ywaj± na zadowolenie pracowników ze swojej aktywno¶ci zawodowej.
2010-08-04 11:05:58 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP Polska rozszerza ofertê us³ug konsultingu biznesowego

W przygotowanej pod k±tem polskiego rynku ofercie konsultingowej SAP znalaz³y siê m.in. kompleksowe us³ugi zwi±zane z budowaniem strategii IT, tworzeniem architektury korporacyjnej, zarz±dzaniem zmianami organizacyjnymi oraz ¶ledzeniem realnej warto¶ci z wykorzystania rozwi±zañ informatycznych.
2010-08-03 11:32:45 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie