hipermarkety ERP Computerworld.pl - ¼ród³o: IDG.pl

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpna

Hurtownia danych w pamiêci podrêcznej, czyli wszystko o in-memory computing

W rozwi±zaniach BI warstwa logiki biznesowej realizowana jest przez serwery aplikacyjne, a warstwa danych bazuje na dedykowanych rozwi±zaniach macierzowych. W nowym podej¶ciu wprowadzono pamiêæ operacyjn±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-20 09:09:09 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP rozszerza ofertê rozwi±zañ analitycznych dla ¶rednich firm

Na lipiec planowana jest premiera oprogramowania Business Objects Edge 4.0 oraz Crystal Server 2011. Oba produkty maj± byæ dopasowane przede wszystkim do potrzeb firm ma³ej i ¶redniej wielko¶ci. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-16 13:23:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy system Business Intelligence w ofercie QAD

Na rynek trafi³a nowa wersja oprogramowania analitycznego znanej z rozwi±zañ klasy ERP firmy QAD. Zdaniem przedstawicieli amerykañskiej spó³ki jest to innowacyjny system dopasowany do specyfiki dzia³alno¶ci firm z sektora produkcyjnego i dystrybucyjnego. Przedstawiciele firmy QAD zapowiadaj± równie¿ zmiany w ofercie rozwi±zañ mobilnych oraz modelu dystrybucji oprogramowania. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-15 16:27:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Piotr Janczyk o Competitive Intelligence, wizualizacji danych i ich analizie na smartfonach

Rozmowa z prezesem firmy Bilander, projektuj±cej i wdra¿aj±cej systemy analizy danych, pomys³odawca rozwi±zania Binocle. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-13 11:11:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor Global Solutions kupi³ firmê Lawson po zani¿onej cenie?

Zdaniem dwójki akcjonariuszy firmy Lawson warto¶æ zawartej pod koniec kwietnia transakcji sprzeda¿y udzia³ów firmie Infor Global Solutions jest zdecydowanie zani¿ona. Udzia³owcy domagaj± siê uniewa¿nienia zawartego porozumienia i ponownego rozpoczêcia negocjacji z pozosta³ymi firmami zainteresowanymi kupnem spó³ki. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-10 14:55:08 (¼ród³o: IDG.pl)

System ERP ma byæ przede wszystkim elastyczny

G³ównym czynnikiem decyduj±cym o wyborze systemu klasy ERP w polskich firmach s± obecnie mo¿liwo¶ci dopasowania oprogramowania do indywidualnego przebiegu procesów biznesowych. Istotne znaczenie maj± równie¿ zaszyte w systemie rozwi±zania analityczno-raportuj±ce oraz ³atwo¶æ obs³ugi oprogramowania. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-08 17:58:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe oprogramowanie HP pomo¿e w zarz±dzaniu dzia³em IT

Na lipiec br. planowana jest premiera rynkowa nowego pakietu narzêdzi wspieraj±cych specyfikê procesów planowania finansowego oraz zarz±dzania zasobami i projektami w departamentach informatycznych. W pierwszej kolejno¶ci na rynek trafi zestaw narzêdzi dopasowanych do konkretnych potrzeb dyrektorów ds. IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 17:14:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Integrated Solutions: nowa spó³ka Grupy TP bêdzie ¶wiadczyæ us³ugi integracyjne

Pojawia siê wiêc silna konkurencja dla czo³ówki firm dzia³aj±cych na tym rynku - Comarch, HP Polska i Qumak-Sekom. Wielko¶æ sprzeda¿y us³ug integracyjnych przez firmy bior±ce udzia³ w tegorocznym rankingu Computerworld TOP200 wynios³a ponad 1 mld z³! Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-07 11:11:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec z permanentnymi przetargami, czyli nowy sposób prowadzenia projektów IT w Grupie TP

Rok temu Grupa TP wybra³a sze¶ciu partnerów strategicznych do obs³ugi IT. W tym czasie wprowadzono metodologiê punktów funkcyjnych zmieniaj±cych planowanie i rozliczanie projektów IT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-06 15:55:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Epicor ju¿ z nowym kierownictwem, nied³ugo z nowymi produktami

W po³owie maja zakoñczy³y siê formalne procedury zwi±zane z przejêciem koncernu Epicor Software Corporation przez brytyjski fundusz inwestycyjny Apax Partners. Zgodnie z wcze¶niejszymi zapowiedziami koncern Epicor zosta³ po³±czony z firm± Activant Solutions. W kolejnych miesi±cach postêpowaæ ma integracja oferty. Nast±pi³y natomiast ju¿ zmiany w kierownictwie firmy Epicor. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-03 09:19:57 (¼ród³o: IDG.pl)

CRM dostêpny tak¿e w chmurze

Z Mariuszem Wo³od¼ko, dyrektorem dzia³u aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft, rozmawiamy na temat ró¿nic w korzystaniu z CRM w modelu cloud, w porównaniu z tradycyjnym rozwi±zaniem on premise, oraz o przysz³o¶ci rynku i rozwi±zañ wspomagaj±cych obs³ugê klienta. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-27 13:17:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zwiêkszyæ produktywno¶æ dziêki unikaniu zbêdnych aktywno¶ci w pracy

Truizmem by³oby stwierdzenie, ¿e u¿ytkownicy komputerów s± podatni na rozpraszanie. Odwiedzenie raz na jaki¶ czas Facebooka nie zawadzi, ale gdy zaczynamy spêdzaæ na serwisach spo³eczno¶ciowych lub innych stronach po kilka godzin dziennie, zaczynaj± siê problemy. Mo¿e wiêc warto pomy¶leæ o wprowadzeniu samoograniczeñ, które pomog± nam w skupieniu siê na pracy? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-26 13:30:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak skutecznie przekazaæ IT na zewn±trz firmy

Outsourcing umo¿liwia optymalizacjê kosztów zwi±zanych z obs³ug± procesów IT. Przekazanie obs³ugi czê¶ci zasobów do chmury wi±¿e siê z problemami, które nale¿y rozwi±zaæ przed rozwa¿aniem modelu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-26 12:26:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Interpol i ICANN chca chroniæ Internautów

Przedstawiciele Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - organizacji odpowiedzialnej za nadzór nad nazwami domen - oraz Interpolu rozpoczêli rozmowy o tym, jak obie instytucje mog³yby wspólnie uczyniæ Internet bardziej bezpiecznym. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-25 10:36:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Skarb Pañstwa wyp³aci³ MCI odszkodowanie za upadek JTT Computer

Dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej we Wroc³awiu wykona³ prawomocny wyrok S±du Apelacyjnego we Wroc³awiu z dnia 12 kwietnia 2011 r. i wp³aci³ na rachunek bankowy MCI Management prawie 29 mln z³ z tytu³u zas±dzonej nale¿no¶ci g³ównej oraz kwotê odsetek ustawowych w wysoko¶ci 17,5 mln z³. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-24 09:47:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Czego przedsiêbiorcy oczekuj± od oprogramowania?

Jak spo¶ród wielu ofert wybraæ oprogramowanie, które bêdzie idealne dla firmy? Swoj± opiniê na ten temat maj± w³a¶ciciele ma³ych i ¶rednich firm. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-23 15:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak wygl±da TETA po przejêciu przez Grupê UNIT4

O zmianach organizacyjnych, nowej marce, planach rynkowych - w tym wprowadzeniu do polski nowych systemów biznesowych - towarzysz±cych integracji firmy TETA z Grup± UNIT4 mówi Jerzy Krawczyk, prezes UNIT4 TETA. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-20 11:56:15 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP uruchomi w³asn± platformê cloud computing

SAP planuje przenie¶æ ¶rodowisko aplikacyjne urz±dzeñ SAP HANA do modelu cloud. Wedle zapowiedzi nowa platforma bêdzie wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci technologii in-memory i bêdzie przeznaczona przede wszystkim dla oprogramowania dedykowanego rozwi±zaniom analitycznym SAP HANA. Niewykluczone, ¿e zapowiedziane ¶rodowisko stanie siê baz± dla rozwoju oferty oferowanego w modelu us³ugowym oprogramowania SAP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-19 11:40:36 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP chce uniezale¿niæ swój system ERP od bazy danych Oracle

Niemal ukoñczone s± prace maj±ce na celu przystosowanie systemu SAP ERP do wspó³pracy z baz± danych Sybase Adaptive Server Enterprise. Mo¿liwo¶æ wykorzystania ¶rodowiska bazodanowego Sybase ma pozwoliæ na zmniejszenie kosztów u¿ytkowania oprogramowania SAP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 14:17:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy ERP na polskim rynku, Sage wprowadza system ERP X3

Dzi¶ (17 maja) odbywa siê oficjalna, polska premiera oprogramowania Sage ERP X3. Na polskim rynku - bazuj±cy na rozwi±zaniach francuskiej firmy Adonix i rozwijany przez brytyjski koncern Sage - nowy system bêdzie konkurowaæ zarówno z systemami Microsoft Dynamics, jak i z rozwi±zaniami firm takich jak IFS, QAD, Epicor, Comarch i BPSC. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 08:56:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Klub CIO: outsourcing niewygrzany i niewyczerpany

Dyskusja na spotkaniu klubowym 12 maja o outsourcingu dowodzi, ¿e rozwoju i doskonalenia wymaga sam model i wspó³praca pomiêdzy stronami kontaktu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 14:59:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Centralne Biuro Antykorupcyjne bêdzie korzystaæ z systemu SAP ERP

Wykorzystanie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP ma pozwoliæ na usprawnienie i unowocze¶nienie procesów zarz±dzania CBA. Trwaj±cy od grudnia ubieg³ego roku projekt wdro¿eniowy jest realizowany przez konsorcjum Deloitte i Sygnity. Uruchomienie pe³nej funkcjonalno¶ci systemu SAP ERP w CBA zaplanowano na koniec sierpnia br. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 15:23:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Bumar wdro¿y Business Intelligence

System IBM Cognos w Grupie Bumar wdro¿y spó³ka S&T. Bêdzie to jeden z najwiêkszych projektów w Polsce. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 15:41:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport eEye: WebDAV nie jest bezpieczny i nale¿y unikaæ jego stosowania

Firma eEye Digital Security opisuje s³abo¶ci opracowanego i ratyfikowanego przez IETF protoko³u WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) i sugeruje unikanie stosowania go. W raporcie omówiono te¿ inne zagro¿enia zwi±zane ze z³ym konfigurowaniem oprogramowania obs³uguj±cego centra danych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 12:31:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Brytyjski fundusz inwestycyjny chce kupiæ firmê Epicor i planuje konsolidacjê

Plany Apax Partners zak³adaj± po³±czenie Epicor ze spó³k± wyspecjalizowan± w rozwi±zaniach wspieraj±cych dzia³alno¶æ handlow± i dystrybucyjn± - Activant. W wyniku transakcji wycenianej na 2 mld USD powstanie firma obs³uguj±ca ok. 30 tys. klientów. Jej roczne przychody przekrocz± 800 mln USD. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 17:30:33 (¼ród³o: IDG.pl)

U¿ytkownicy systemów ERP nie goni± za nowo¶ciami

Z analiz przeprowadzonych przez analityków firmy Forrester Research wynika, ¿e modernizacja wykorzystywanych systemów ERP jest planowana na 2011 roku tylko w co czwartej firmie korzystaj±cej obecnie z oprogramowania tego rodzaju. Dodatkowo, w dwóch na trzy firmy panuje przekonanie, ¿e istniej±ca funkcjonalno¶æ oprogramowania klasy ERP bêdzie w wystarczaj±cym stopniu spe³niaæ wymagania biznesu jeszcze przez kilka lat. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-05 17:14:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Na rynku przybywa systemów analitycznych obs³uguj±cych terminale Apple

Rosn±ce zapotrzebowanie na dostêpno¶æ informacji biznesowych przyczynia siê do wzrostu zainteresowania mobilnymi rozwi±zaniami z zakresu raportowania analityki biznesowej. Po prostych raportach przychodzi kolej na dzia³aj±ce w czasie rzeczywistym i dostêpne z poziomu urz±dzeñ mobilnych kompleksowe systemy klasy Business Intelligence. Szczególnymi wzglêdami w¶ród producentów tej klasy oprogramowania ciesz± siê urz±dzenia takie jak iPad i iPhone. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-04 15:03:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Brytyjski outsourcing zdominowany przez IT

Us³ugi IT stanowi± najwiêksz± czê¶æ brytyjskiej bran¿y outsourcingowej - wynika z najnowszego badania Oxford Economics, przeprowadzonego przez Business Services Association. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-04 12:10:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Testowy CAD w pakiecie ze szpiegiem?

Do s±du w Massachusetts trafi³ pozew, w którym firmê TransMagic oskar¿ono o do³±czenie do testowej wersji oprogramowania 3D CAD aplikacji szpiegowskiej. Powód twierdzi, ¿e "szpieg" nie znikn±³ z systemu po odinstalowaniu wersji trial i przez wiele tygodni wy¶wietla³ monit o uiszczenie op³aty za 3D CAD. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-29 15:36:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Apps dla korporacji bez rocznego abonamentu

Przedstawiciele koncernu Google zapowiedzieli wprowadzenie elastycznego planu rozliczeñ za wykorzystywanie korporacyjnej wersji oprogramowania biurowego pakietu Google Apps. Zmiany dotyczyæ maj± m.in. uproszczenia i uelastycznienia p³atno¶ci za korzystanie z aplikacji biurowych. Piêciokrotnie zmniejszy siê jednak limit bezp³atnych kont dla nowych u¿ytkowników korporacyjnej wersji Google Apps. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-28 12:42:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Nastêpna konsolidacja na rynku ERP: Infor kupi³ Lawson Software

W wyniku wycenianej na 2 mld USD transakcji powstanie jeden z najwiêkszych, po firmach takich jak SAP i Oracle, producentów systemów wspieraj±cych zarz±dzanie. Rozwi±zania Lawson Software maj± byæ nadal rozwijane. Bêd± jednak stopniowo integrowane z systemami Infor Global Solutions. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-28 11:37:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft zachêca do dyskusji o w³asno¶ci intelektualnej

Z okazji wczorajszego ¦wiatowego Dnia W³asno¶ci Intelektualnej Microsoft oraz ¦wiatowa Organizacja W³asno¶ci Intelektualnej wzywa³y bran¿ê IT, rz±dy i konsumentów do dyskusji o prawach IP. Ich zdaniem ¶cis³a ochrona w³asno¶ci intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjno¶ci, która pobudza wzrost gospodarczy, tworzy nowe miejsca pracy i zwiêksza przychody bran¿y oraz organizacji rz±dowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-27 17:10:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Mobilno¶æ pracowników coraz powszechniejsza

Do koñca tego roku na ¶wiecie a¿ miliard osób bêdzie pracowaæ zdalnie. Czy CIO s± przygotowani do mierzenia efektywno¶ci mobilnych pracowników? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 15:06:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft bêdzie zachêca³ do swojego CRM poprzez grê

Firma bêdzie prezentowa³a korzy¶ci wynikaj±ce ze stosowania jej systemu Microsoft Dynamics CRM przy wykorzystaniu interaktywnej gry strategicznej. Gra zak³ada m.in. zapoznanie siê z funkcjonalno¶ciami systemu, pozwalaj±ce na wczucie siê w rolê dyrektora przedsiêbiorstwa, podejmuj±cego strategiczne decyzje i osi±gaj±cego wytyczone cele. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-22 15:36:17 (¼ród³o: IDG.pl)

BRE Bank i Idea Bank z nowym systemem contact center

BRE Bank wdro¿y³ system CIC od Interactive Intelligence, Idea Bank - Avaya Contact Center.
2011-04-21 10:16:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Zaawansowane analizy w systemach BI coraz ³atwiejsze

Kolejne systemy klasy Business Intelligence zyskuj± graficzne narzêdzia pozwalaj±ce na tworzenie dynamicznych raportów opieraj±cych siê na wynikach zaawansowanych procesów analitycznych. Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji ¶rodowiska analitycznego do grona dostawców oprogramowania klasy BI oferuj±cych tego typu graficzne rozwi±zania do³±czy³a firma Microstrategy.
2011-04-20 12:29:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Niemiecki Interflex wchodzi na polski rynek

Wedle zapowiedzi na polski rynek w pierwszej kolejno¶ci trafi± rozwi±zania zwi±zane z kontrol± dostêpu, zarz±dzaniem czasem i wydajno¶ci± pracy, a tak¿e narzêdzia wspieraj±ce zarz±dzanie zasobami.
2011-04-20 10:55:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak dziêki platformom spo³eczno¶ciowym wywieraæ wp³yw na decyzje konsumenckie

Dziêki wspó³czesnych systemom informatycznym i platformom spo³eczno¶ciowym dzia³y marketingu skuteczniej ni¿ wcze¶niej mog± rozpoznawaæ potrzeby klientów.
2011-04-19 13:36:55 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: Europa jest silna aplikacjami

Wed³ug analityków IDC, w Europie produkowane s± przede wszystkim aplikacje przemys³owe i systemy biznesowe. Z kolei europejscy producenci oddaj± pole konkurentom z innych regionów m.in. w zakresie narzêdzi programistycznych, oprogramowania warstwy po¶redniej, czy systemów infrastrukturalnych.
2011-04-19 08:51:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmowa technologia dla generacji Y

Pokolenie to ju¿ w m³odym wieku dorobi³o siê stereotypów - s± to pracownicy leniwi, roszczeniowi, i korzystaj± z mediów spo³eczno¶ciowych w pracy, nie przejmuj±c siê zbytnio kwestiami bezpieczeñstwa.
2011-04-19 03:42:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Asseco Business Solutions wprowadza na rynek nowy system ³±cz±cy cechy rozwi±zañ typu BPM i DMS

Zgodnie z oficjalnymi informacjami oprogramowanie Asseco Softlab SEOD ³±czy funkcje z zakresu zarz±dzania procesami biznesowymi z rozwi±zaniami typowymi dla systemów zarz±dzania dokumentacj±.
2011-04-15 16:38:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie projektami w modelu open source

Na rynku nie brakuje narzêdzi do zarz±dzania projektami. Mo¿emy korzystaæ z gotowych us³ug online, pakietów komercyjnych b±d¼ na przyk³ad oprogramowania open source. Proponujemy kilka darmowych rozwi±zañ do zarz±dzania projaktami.
2011-04-14 08:45:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Wszystkie systemy biznesowe rodziny Microsoft Dynamics bêd± dostêpne w modelu cloud

Przedstawiciele koncernu Microsoft zapowiedzieli, ¿e wszystkie przysz³e wersje oprogramowania linii Dynamics bêd± przystosowane do obs³ugi ¶rodowiska Windows Azure i oferowane bezpo¶rednio w modelu us³ugowym. To istotna zmiana w strategii sprzeda¿owej koncernu, który do tej pory sprzedawa³ w³asne systemy wspieraj±ce zarz±dzanie g³ównie za po¶rednictwem sieci partnerów.
2011-04-12 16:58:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Rola Informatyki w podnoszeniu warto¶ci banków

Nie³atwo jest zorganizowaæ imprezê, która by³aby jednocze¶nie biznesowa i informatyczna, a tak¿e - masowa i elitarna. Potrafi³ to zrobiæ zespó³ prof. Leszka Paw³owicza z Gdañskiej Akademii Bankowej, organizuj±c XVI ju¿ raz seminarium w Juracie skierowane do sektora bankowo-finansowego.
2011-04-12 08:10:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Zarz±dzanie informacjami biznesowymi to problem a¿ dla 70% firm

Z analiz firmy Coleman Parkes wynika, ¿e procesy i narzêdzia wspieraj±ce zarz±dzanie informacjami funkcjonuj± statystycznie tylko w co trzeciej firmie. W wiêkszo¶ci firm brakuje nawet jednolitych zasad zarz±dzania informacjami.
2011-04-07 14:15:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Novell wchodzi w korporacyjne rozwi±zania wspieraj±ce pracê zespo³ow±

Na pocz±tku kwietnia br. na rynku oficjalnie zadebiutowa³a platforma Novell Vibe Cloud. Wspieraj±ce pracê grupow± ¶rodowisko bazuje m.in. na rozwi±zaniach znanych z sieci spo³eczno¶ciowych i jest oferowane w modelu us³ugowym. Podstawowa funkcjonalno¶æ oprogramowania jest dostêpna bezp³atnie.
2011-04-07 12:02:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Fusion Applications znowu opó¼nione

Premiera nowego pakietu Oracle - integruj±cego aplikacje przejmowanych masowo firm - by³a przesuwana kilkukrotnie. Oracle wyj±tkowo nie ¶pieszy siê z premier± zapowiadanego od lat oprogramowania.
2011-04-05 08:31:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Brytyjski fundusz inwestycyjny chce kupiæ firmê Epicor i planuje konsolidacjê

Plany Apax Partners zak³adaj± po³±czenie Epicor ze spó³k± wyspecjalizowan± w rozwi±zaniach wspieraj±cych dzia³alno¶æ handlow± i dystrybucyjn± - Activant. W wyniku transakcji wycenianej na 2 mld USD powstanie firma obs³uguj±ca ok. 30 tys. klientów. Jej roczne przychody przekrocz± 800 mln USD.
2011-04-04 17:12:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak mog³aby wygl±daæ cyberwojna Chin z USA

By³y dyplomata USA przedstawi³ ostatnio hipotetyczny scenariusz miêdzynarodowego cyberkonfliktu. Opowiada on o fikcyjnych wydarzeniach, które mog³y mieæ miejsce w 2009 roku. Przebieg konfliktu opisany w scenariuszu odbiega od powszechnej opinii, ¿e ataki sztabu hakerów mia³yby na celu ca³kowite wy³±czenie sieci energetycznej i ³±czno¶ci przeciwnika.
2011-04-04 15:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pañstwo nie zamierza zrezygnowaæ z wprowadzania ograniczeñ w Internecie

Rz±dy wielu pañstw szukaj± metod zapanowania nad Internetem. Czêsto zabieraj± siê za to niezrêcznie, jak w Polsce, kiedy rz±dowe produkty legislacyjne nie wytrzymuj± konfrontacji, ze spontaniczn± samoorganizacj± u¿ytkowników Internetu.
2011-04-04 11:11:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor integruje swoje systemy biznesowe w warstwie interfejsu

Amerykañska firma wprowadza na rynek pierwsze rozwi±zania bêd±ce efektem wspó³pracy z koncernem Microsoft. Platforma Infor Workspace pozwala m.in. na zintegrowanie ró¿nych aplikacji biznesowych firmy Infor na poziomie jednego interfejsu obs³ugi. Oprogramowanie ma byæ bezp³atnie oferowane m.in. klientom korzystaj±cym z komercyjnego wsparcia technicznego.
2011-04-01 17:38:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Call center na w³asno¶æ czy do wynajêcia?

Tradycyjny model tworzenia call center zak³ada zakup sprzêtu i oprogramowania, nowy umo¿liwia wynajêcie go w modelu SaaS. Co siê bardziej op³aca, gdzie s± wady i zalety?
2011-04-01 14:54:38 (¼ród³o: IDG.pl)

UE daje zielone ¶wiat³o dla fuzji Atos Origin i Siemens IT Solutions and Services

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, ¿e Atos Origin mo¿e odkupiæ od koncernu Siemens wydzielon± wcze¶niej spó³kê wyspecjalizowan± m.in. w us³ugach z zakresu integracji systemów i przetwarzania danych. Transakcja wyceniana na ok. 850 mln euro ma umocniæ pozycjê Atos Origin i pozwoliæ na rozszerzenie oferty ¶wiadczonych us³ug.
2011-03-30 12:40:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Zagro¿enia zwi±zane z budow± i eksploatacj± elektrowni j±drowej

Wobec malej±cych zasobów naturalnych przysz³o¶ci± jest energetyka j±drowa, o ile nie pojawi± siê inne efektywne technologie. Elektrownia atomowa wzbudza jednak silne kontrowersje zwi±zane z bezpieczeñstwem.
2011-03-30 10:10:10 (¼ród³o: IDG.pl)

O co chodzi³o w nowej ustawie medialnej

Projekt implementacji przepisów dyrektywy zak³ada³ gruntowan± nowelizacjê ustawy o radiofonii i telewizji poprzez rozszerzenie jej zakresu na us³ugi medialne ¶wiadczone za po¶rednictwem Internetu.
2011-03-29 14:15:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

W jaki sposób polscy mened¿erowie IT postrzegaj± model Cloud Computing? Dyskusja w gronie CIO polskich firm, która odby³a siê 22 marca br., w ramach kolejnego CIO Espresso, koncentrowa³a siê na problemach gotowo¶ci polskich firm do szerszego otwarcia siê na model chmury obliczeniowej.
2011-03-29 11:22:17 (¼ród³o: IDG.pl)

TETA zmienia nazwê i filozofiê dzia³ania

W ubieg³ym roku wroc³awska spó³ka do³±czy³a do grupy kapita³owej UNIT4. Obecnie prowadzone s± zmiany maj±ce na celu dostosowanie firmy do standardów holenderskiej grupy. Z koñcem marca nazwa spó³ki zmieni siê na UNIT4 TETA.
2011-03-29 10:07:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Przepis na innowacyjno¶æ

W jaki sposób firma mo¿e staæ siê bardziej innowacyjna? Eksperci z Sirota Survey Intelligence opracowali piêæ kroków, które mo¿na wykorzystaæ w budowaniu kultury wspieraj±cej kreatywno¶æ, wspó³pracê, sk³onno¶æ do podejmowania ryzyka i innowacyjno¶æ.
2011-03-25 15:15:15 (¼ród³o: IDG.pl)

IBM Watson: z teleturnieju Jeopardy do s³u¿by zdrowia

Firmy IBM i Nuance Communications rozpoczynaj± prace nad wykorzystaniem technologii analitycznych systemu Watson w opiece zdrowotnej.
2011-03-24 15:50:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Zawieszenie spornych przepisów o Internecie w ustawie medialnej nie gwarantuje konstruktywnej debaty

Ministerialni legislatorzy nie doceniaj± potencja³u relacji spo³ecznych, opartych o sieciow± swobodê kontaktów i ³atwo¶æ wymiany informacji, pozwalaj±cych identyfikowaæ nawet dora¼nie wspólne interesy. Internauci spowodowali spontanicznie zawieszenie zmian w projekcie ustawy medialnej, ale wci±¿ nie ma gwarancji, ¿e u³atwi to debatê o nowych projektach.
2011-03-24 15:25:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Konkurs: Ubezpiecz siê z SAP

Trwa konkurs dla firm u¿ytkuj±cych oprogramowanie SAP. Nagrod± s± profesjonalne bezp³atne konsultacje w zakresie Serwisu Aplikacyjnego oraz Zdalnej Administracji systemu SAP.
2011-03-23 09:43:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Firmy obawiaj± siê mediów spo³eczno¶ciowych

Do 2012 roku po³owa firm bêdzie próbowa³a zablokowaæ swoim pracownikom dostêp do mediów spo³eczno¶ciowych - szacuj± eksperci Gartnera. Z raportu firmy wynika, ¿e wiêkszo¶æ firm nie posiada jasno okre¶lonej polityki i wewnêtrznych przepisów dotycz±cych tre¶ci zamieszczanych przez firmê i jej pracowników w serwisach spo³eczno¶ciowych.
2011-03-21 14:40:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Regulowanie odpowiedzialno¶ci w³a¶cicieli wyszukiwarek

Operatorzy systemów wyszukiwawczych nie mieli dot±d jasno zaznaczonych granic odpowiedzialno¶ci zwi±zanej z prezentowaniem odes³añ do internetowych zasobów.
2011-03-21 10:10:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Ma³e i ¶rednie firmy - priorytety na rok 2011

Szefowie ma³ych i ¶rednich firm zamierzaj± w bie¿±cym roku skupiæ siê na sze¶ciu kluczowych dla ich funkcjonowania zagadnieniach zwi±zanych z zarz±dzaniem i IT - wynika z opublikowanego w³a¶nie raportu "2011 SMB Communications Plans and Priorities". W¶ród nich znalaz³y siê m.in. redukcja kosztów, maksymalizowanie efektywno¶ci dzia³añ oraz rosn±ca popularno¶æ technologii mobilnych.
2011-03-18 14:43:44 (¼ród³o: IDG.pl)

EN 15838 czyli unijne normy w polskich call center

Wraz z pojawieniem siê normy EN 15838 polska bran¿a Call Contact Center ma mo¿liwo¶æ weryfikacji dokonañ z ostatnich kilkunastu lat.
2011-03-16 11:03:33 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP wspó³pracuje z IBM i zaostrza konkurencjê z Oracle

Przedstawiciele SAP twierdz±, ¿e urz±dzenia analityczne SAP HANA wspó³pracuj±ce ze ¶rodowiskiem bazodanowym IBM DB2 radz± sobie z przetwarzaniem typowych danych lepiej ni¿ rozwi±zania oferowane przez koncern Oracle. Zdaniem analityków taka deklaracja spowoduje zaognienie konkurencji miêdzy firmami SAP i Oracle na rynku oprogramowania biznesowego.
2011-03-15 13:29:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: UZP wprowadza rekomendacje na zakupy sprzêtu IT w przetargach publicznych

Decyzja Urzêdu Zamówieñ Publicznych zwi±zana jest z - wykrytymi w czasie kontroli - naruszeniami zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tylko w skontrolowanych przetargach w latach 2008-2009 z naruszeniem prawa dokonano zakupów sprzêtu komputerowego na kwotê 10 mln z³. Unia Europejska przymierza siê do podobnych regulacji.
2011-03-15 11:34:12 (¼ród³o: IDG.pl)

KRRiT mia³by prowadziæ rejestr us³ug medialnych oferowanych w Internecie

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji - któr± w ekspresowym tempie uchwala Sejm - to kolejna, niezbyt fortunna próba dopasowania starych ram prawnych do nowych technologii informacyjnych. W dodatku jej autorzy t³umacz± siê unijnymi przepisami.
2011-03-15 11:13:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Infor Global Solutions chce kupiæ Lawson Software za 1,8 mld USD

Bêdzie kolejna konsolidacja na rynku ERP? W³adze Inforu z³o¿y³y ofertê zakupu Lawson Software. Transakcja ma przyczyniæ siê do umocnienia pozycji rynkowej firmy oraz rozszerzenie oferty o rozwi±zania niszowe Lawsona. Infor ma ju¿ na koncie - od roku 2002 - przejêcia ponad 30 producentów oprogramowania biznesowego. Analitycy nie wykluczaj±, ¿e podobne oferty na zakup Lawson Software z³o¿± równie¿ inne firmy bran¿y IT.
2011-03-15 10:41:05 (¼ród³o: IDG.pl)

34% wzrostu zysku netto Asseco Business Solutions w roku 2010

Lubelska spó³ka zamknê³a ubieg³y rok zyskiem netto na poziomie ok. 30 mln z³ przy przychodach rzêdu 168 mln z³. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa Asseco Business Solutions 2010 rok by³ najlepszym okresem w historii firmy.
2011-03-11 12:53:51 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP zapowiada nowe aplikacje biznesowe bazuj±ce na technologii in-memory

Systemy niemieckiego producenta maj± byæ rozwijane pod k±tem maksymalnego spo¿ytkowania dostêpnych w czasie rzeczywistym informacji o zmianach zachodz±cych w otoczeniu biznesowym. Mechanizmy przetwarzania danych w pamiêci operacyjnej bêd± stopniowo integrowane we wszystkich aplikacjach biznesowych SAP.
2011-03-11 11:12:30 (¼ród³o: IDG.pl)

UZP wprowadza rekomendacje na zakupy sprzêtu IT w przetargach publicznych

Decyzja Urzêdu Zamówieñ Publicznych zwi±zana jest z - wykrytymi w czasie kontroli - naruszeniami zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tylko w skontrolowanych przetargach w latach 2008-2009 z naruszeniem prawa dokonano zakupów sprzêtu komputerowego na kwotê 10 mln z³.
2011-03-10 16:40:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Debata Computerworld "W morzu informacji"

Dzi¶ o godzinie 13:00 zapraszamy do obejrzenia online naszej debaty o tym, jak skutecznie wdro¿yæ narzêdzia usprawniaj±ce obieg informacji w przedsiêbiorstwie. Mo¿na go przyrównaæ do krwioobiegu w organizmie.
2011-03-10 13:27:59 (¼ród³o: IDG.pl)

GUS: tylko 6% ma³ych firm korzysta z systemu do zarz±dzania

Najnowszy raport GUS na temat informatyzacji obna¿a s³abe wykorzystanie systemów do zarz±dzania w polskich ma³ych firmach. W krajach rozwiniêtych z tego typu rozwi±zañ korzysta bowiem prawie 50% przedsiêbiorstw.
2011-03-10 11:25:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Analityka SAS bêdzie dostêpna na urz±dzeniach Apple

Dziêki wykorzystaniu technologii amerykañskiej firmy Mellmo rozwijane przez SAS Institute systemy klasy Business Intelligence bêd± dostêpne z poziomu terminali iPhone i iPad. Firma SAS Institute jest kolejnym, po koncernach takich jak IBM, SAP, Salesforce, Microsoft i Oracle, partnerem amerykañskiej spó³ki.
2011-03-09 10:47:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Bank Zachodni WBK wdra¿a scentralizowan± hurtowniê danych

Bank Zachodni WBK, trzeci co do wielko¶ci bank w Polsce, wybra³ system Teradata Data Warehouse Appliance jako platformê, która ma rozszerzyæ mo¿liwo¶ci systemu Business Intelligence.
2011-03-07 14:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Orlando Magic chce lepiej poznaæ preferencje kibiców

Jeden z czo³owych klubów ligi NBA, Orlando Magic, wdro¿y³ system SAS Analytics, aby lepiej poznaæ preferencje swoich kibiców, zoptymalizowaæ proces obs³ugi imprez w nowo powsta³ej hali Amway Center oraz zwiêkszyæ wp³ywy ze sprzeda¿y biletów, gad¿etów i dzia³añ sponsoringowych.
2011-03-07 13:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja Call Contact Center 2011 - zapraszamy!

Tygodnik Computerworld po raz pi±ty organizuje najwiêksze spotkanie dla bran¿y call contact center w Polsce. Wci±¿ jeszcze mo¿na siê zarejestrowaæ na konferencjê "Call Contact Center - b±d¼my w kontakcie. Ludzie, zarz±dzanie, wydajno¶æ".
2011-03-07 09:52:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Lingua franca CIO i CFO: nie istnieje? istnieje? dzia³a?

Podczas debaty oksfordzkiej w Klubie CIO, pomiêdzy CIO i CFO, szefowie IT i finansów dyskutowali o wspólnej komunikacji: dru¿yna dyrektorów finansowych broni³a tezy, ¿e "Lingua franca CIO i CFO nie istnieje... z winy CIO", dru¿yna dyrektorów IT - stara³a siê tezê obaliæ.
2011-03-04 13:07:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczeñstwo IT. Edukacja rzecz ¶wiêta

Gdyby mogli zmieniæ jedn± rzecz, by zwiêkszyæ bezpieczeñstwo, eksperci chcieliby przekazaæ u¿ytkownikom wiêcej wiedzy. CeBIT w Hanowerze to nie tylko kolorowe targi, ale te¿ konferencje z udzia³em wybitnych fachowców, m.in. w dziedzinie cloud-computing, zabezpieczeñ i sieci komputerowych.
2011-03-03 12:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Outsourcing w oczach CFO

Jak wynika z badania firmy BDO USA, wiêkszo¶æ CFO w firmach technologicznych zmienia model korzystania z outsourcingu, dostosowuj±c go do nowej ogólnej strategii przyjêtej po kryzysie.
2011-03-01 17:18:23 (¼ród³o: IDG.pl)

CeBIT 2011: SAP szykuje konkurenta dla Salesforce

W³adze niemieckiego koncernu zapowiedzia³y zamiar stworzenia szeregu, wyspecjalizowanych i oferowanych w formie us³ugi aplikacji, stanowi±cych rozszerzenie funkcjonalno¶ci typowych dla systemów ERP. Pierwszym rozwi±zaniem z nowej oferty bêdzie platforma SAP Sales OnDemand, które potencjalnie bêdzie konkurowaæ m.in. z us³ugami firmy Salesforce, oprogramowaniem Microsoft CRM Online oraz ¶rodowiskiem Oracle CRM OnDemand.
2011-03-01 13:04:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Trybuna³ Sprawiedliwo¶ci zdecyduje czy wolno w UE sprzedawaæ u¿ywane oprogramowanie

Postêpowanie wszczête na wniosek Niemieckiego S±du Federalnego ma wyja¶niæ, czy europejskie przepisy dopuszczaj± handel u¿ywanymi licencjami. Decyzja Trybuna³u bêdzie wi±¿±ca dla ca³ej Unii Europejskiej.
2011-02-28 16:09:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy Oracle dostanie od SAP "tylko"400 mln USD zamiast 1,3 mld USD odszkodowania?

W³adze SAP domagaj± siê zmniejszenia odszkodowania przyznanego firmie Oracle w zwi±zku z dzia³alno¶ci± spó³ki nale¿±cej do niemieckiego koncernu. Zdaniem przedstawicieli SAP odszkodowanie nale¿ne firmie Oracle za korzy¶ci utracone w zwi±zku z opartym na bezprawnie uzyskanej wiedzy modelem biznesowym spó³ki TomorrowNow powinno wynosiæ maksymalnie 408 mln USD.
2011-02-25 12:18:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Kogo powinien zatrudniæ CIO?

Osoby specjalizuj±ce siê w serwisach spo³eczno¶ciowych, eksperci rozwi±zañ mobilnych, osoby z do¶wiadczeniem w zarz±dzaniu procesami biznesowymi oraz praktycy zarz±dzania chmurami obliczeniowymi - to pracownicy, którzy powinni znale¼æ siê w nowoczesnym zespole dzia³u informatyki.
2011-02-25 12:18:43 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP Business Objects 4.0 ju¿ w maju

Platforma SAP Business Objects 4.0 ma ³±czyæ typowe mechanizmy Business Intelligence z funkcjonalno¶ciami z zakresu zarz±dzania informacjami EIM. Rynkow± premierê rozwijanego od trzech lat systemu zapowiedziano na maj br.
2011-02-24 15:45:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Czego najbardziej brakuje systemom klasy ERP?

Wiêksza elastyczno¶æ i lepsza obs³uga ze strony producenta otwieraj± listê najpopularniejszych ¿yczeñ ze strony osób zarz±dzaj±cych systemami klasy ERP w brytyjskich firmach. Tylko 5 proc. ankietowanych mened¿erów nie ma do wykorzystywanego obecnie systemu ERP ¿adnych zastrze¿eñ.
2011-02-23 16:40:52 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP wchodzi na rynek systemów z³o¿onego przetwarzania zdarzeñ

Niebawem do oferty niemieckiego koncernu trafi oprogramowanie SAP Event Insight. Tej klasy systemy pozwalaj±ce zautomatyzowaæ procesy przetwarzania zdarzeñ i zale¿no¶ci miêdzy nimi s± dzi¶ wykorzystywane g³ównie w bran¿y finansowej. Niewykluczone jednak, ¿e w obliczu nacisków na optymalizacjê biznesu znajd± szersze zastosowanie tak¿e w innych ga³êziach gospodarki.
2011-02-23 15:06:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Roku 2011 ma byæ prze³omowy dla outsourcingu us³ug biznesowych w Polsce

A¿ 500 mln USD wart jest rynek informatycznych us³ug BPO w Polsce, Czechach, na S³owacji i Wêgrzech, czego 50% przypada na nasz kraj. W tym roku ma wzrosn±æ o 13%.
2011-02-23 11:54:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Mniejsze bud¿ety + krótsze wdro¿enia = wiêksze korzy¶ci z systemów ERP?

Z analiz firmy Panorama Consulting wynika, ¿e za³amanie rynku ERP z 2009 roku pozytywnie odbi³o siê na zaanga¿owaniu klientów i dostawców oprogramowania tej klasy. ¦redni koszt zamkniêtego w ubieg³ym roku wdro¿enia systemu klasy ERP wyniós³ w Stanach Zjednoczonych ok. 5,48 mln USD. To o 800 tys. USD mniej ni¿ rok wcze¶niej. Mimo czêstszych opó¼nieñ i odchyleñ wzglêdem bud¿etu, czê¶ciej udawa³o siê te¿ spe³niæ pok³adane w systemach ERP oczekiwania.
2011-02-21 19:06:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy system CRM Microsoftu oficjalnie dostêpny

Platforma Microsoft Dynamics CRM 2011 jest ju¿ oficjalnie dostêpna w modelu on-premise oraz w ramach us³ug hostingu oferowanych przez partnerów koncernu Microsoft. Dope³nieniem nowej oferty jest oferowany w modelu us³ugowym pakiet Microsoft Dynamics CRM Online.
2011-02-17 12:15:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Epicor od¶wie¿a system ERP obecny na rynku od 17 lat

Przedstawiciele firmy Epicor poinformowali o wprowadzeniu na rynek systemu iScala w wersji 2.3 SR 3. W nowej wersji wprowadzono m.in. nowe funkcje finansowe oraz rozwi±zania pozwalaj±ce na korzystanie z wybranych mo¿liwo¶ci oprogramowania z poziomu urz±dzeñ mobilnych.
2011-02-15 16:14:58 (¼ród³o: IDG.pl)

HP inwestuje w wyspecjalizowane systemy Business Intelligence

Amerykañski koncern chce kupiæ firmê Vertica - dostawcê wyspecjalizowanych ¶rodowisk bazodanowych i systemów dedykowanych im rozwi±zañ analitycznych. Rozwi±zania amerykañskiej firmy Vertica maj± byæ w³±czone do oferty HP w zakresie analizy i optymalizacji danych dla du¿ych firm i organizacji publicznych. Warto¶ci umowy nie ujawniono.
2011-02-15 14:56:56 (¼ród³o: IDG.pl)

GIODO chce uporz±dkowania unijnej dyrektywy o retencji

Mia³a ona u³atwiæ przeciwdzia³anie atakom terrorystycznym w Europie, ale specyfika dzia³ania tajnych s³u¿b powoduje, ¿e o jej wykorzystaniu wiele siê nie dowiemy, a techniczny kontekst jej wykorzystania po 4 latach zmieni³ siê razem ze sposobami, w jaki wykorzystujemy sieci.
2011-02-14 14:55:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Empik i Merlin: zakazane ma³¿eñstwo

NFI Empik zaprasza dziennikarzy na wtorkow± konferencjê. W planach jest m.in. publikacja wyników finansowych Grupy EM&F za rok 2010 i planu dzia³ania spó³ki w zwi±zku z decyzj± UOKiK, który sprzeciwi³ siê przejêciu Merlina przez Empik.
2011-02-14 09:01:00 (¼ród³o: IDG.pl)

KRUS chce zast±piæ rozproszone aplikacje systemem zintegrowanym i oferowaæ e-us³ugi

Informatyzacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego to czê¶æ planu modernizacji ca³ej organizacji, któr± wspiera Bank ¦wiatowy. KRUS ma te¿ dalsze plany na rozwój swoich systemów IT.
2011-02-09 14:14:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Mija rok od spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami organizacji zajmuj±cych siê wolno¶ci± Internetu

Ranga debaty obudzi³a wtedy na krótko nadziejê na szersze wykorzystanie spo³eczno¶ciowych mechanizmów sieci w procesie stanowienia prawa i demokratyzowaniu pañstwa.
2011-02-08 11:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft i SAP od¶wie¿aj± ¶rodowisko integracyjne Duet

Platforma integracyjna Duet Enterprise ma pozwalaæ m.in. na integracjê systemu ERP firmy SAP z oprogramowaniem biurowym koncernu Microsoft. Zdaniem analityków jest to próba powrotu do wcze¶niejszych planów integracji rozwi±zañ biznesowych SAP i Microsoft.
2011-02-03 12:27:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa wersja systemu Microsoft Dynamics AX dla firm handlowych

Z pocz±tkiem lutego do oficjalnej sprzeda¿y trafi³a nowa ods³ona systemu Microsoft Dynamics AX for Retail. Oprogramowanie w wersji R2 to usprawniona wersja systemu ERP dla firm handlowych, który na rynku zadebiutowa³ w sierpniu ubieg³ego roku.
2011-02-02 16:50:09 (¼ród³o: IDG.pl)

We Wroc³awiu powstaje centrum wsparcia systemu QAD Enterprise Edition

Z roku na rok ro¶nie rola polskiego oddzia³u QAD jako regionalnego centrum kompetencji. Przemawia za tym m.in. potencja³ rozwoju rynku.
2011-02-01 16:25:38 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastpnakomputery, oprogramowanie