hipermarkety Aktulano¶ci - IT Partner

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Nastpna

Us³uga OXYDEMO, czyli testowanie aplikacji w "chmurze"

OXYDEMO to interesuj±ca us³uga, która pozwala przetestowaæ aplikacjê bez potrzeby instalowania jej na dysku twardym. Mo¿na j± po prostu uruchomiæ w "chmurze". Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-11-16 13:15:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Apator monitoruje swój sprzêt z LOG System 2.0

Firma dzia³aj±ca w bran¿y elektromaszynowej wdro¿y³a w³a¶nie aplikacjê LOG System 2.0, która pomaga jej monitorowaæ infrastrukturê IT oraz administrowaæ sprzêtem i oprogramowaniem. Dziêki przeprowadzonej przy okazji wdro¿enia inwentaryzacji legalno¶ci posiadanego oprogramowania Apator bêdzie móg³ poszczyciæ siê certyfikatem "Legalna firma", który stanowi gwarancjê uczciwo¶ci w razie kontroli policji lub inspektorów skarbowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-08-13 18:23:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-08-13 18:23:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja:

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-07-01 11:22:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: EnterpriseDB chce wype³niæ lukê po Oracle na platformie Itanium

W og³oszeniu przez Oracle zakoñczenia wsparcia dla procesorów Itanium swoj± rynkow± szansê znalaz³a firma Enterprise DB. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-07-01 11:22:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel ujawnia plany rozwoju procesorów Atom

Intel ujawni³ plany dotycz±ce rozwoju Atomów. Wynika z nich, ¿e w 2014 roku bêd± one wytwarzane w 14-nanometrowym procesie produkcyjnym. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-19 08:00:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel: smartfony z procesorami Medfield na pocz±tku przysz³ego roku

Producent procesorów stara siê wkroczyæ na rynek zdominowany obecnie przez technologiê ARM. We wtorek Intel zaprezentowa³ prototypowy smartfon z chipem Medfield o niskim poborze energii. Nowe uk³ady maj± rywalizowaæ z energooszczêdnymi procesorami ARM. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 16:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Narzêdzia do budowania mobilnych aplikacji pod Azure

Microsoft udostêpni³ programistom narzêdzia do pisania aplikacji uruchamianych na platformach iPhone i Windows Phone 7, korzystaj±cych z us³ug chmury obliczeniowej Windows Azure. Wersja oprogramowania na system Android jest obecnie testowana. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 14:32:03 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP chce uniezale¿niæ swój system ERP od bazy danych Oracle

Niemal ukoñczone s± prace maj±ce na celu przystosowanie systemu SAP ERP do wspó³pracy z baz± danych Sybase Adaptive Server Enterprise. Mo¿liwo¶æ wykorzystania ¶rodowiska bazodanowego Sybase ma pozwoliæ na zmniejszenie kosztów u¿ytkowania oprogramowania SAP. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 14:17:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Ubuntu 11.10 - co zmieni Oniryczny Ocelot?

Ubuntu 11.04 ci±gle jest nowo¶ci±, która wzbudza zainteresowanie fanów Linuksa. Tymczasem, na konferencji Ubuntu Developers Summit w Budapeszcie, zapowiedziana zosta³a kolejna wersja systemu operacyjnego. Pojawi³y siê te¿ pierwsze doniesieni na temat zmian jakie przyniesie wersja 11.10. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 13:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Trzy nowe rozwi±zania UC firmy Polycom

Polycom poszerza ofertê o trzy nowe rozwi±zania UC (Unified Communication), przeznaczone zarówno dla ma³ych i ¶rednich firm, jak i dla wiêkszych przedsiêbiorstw. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 11:22:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Google twierdzi, ¿e przynios³o gospodarce USA 64 mld dolarów

Firma Google oszacowa³a, ¿e pozytywny wp³yw jej dzia³alno¶ci na gospodarkê USA wynosi 64 mld dolarów. To prawie o 20 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem. Taka kwota ma byæ efektem korzystania lokalnych spo³eczno¶ci i ma³ych firmy z us³ug internetowego potentata. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 11:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: 1 na 14 pobrañ jest niebezpieczne

Jednym z najczê¶ciej spotykanych sposobów wprowadzania do komputera z³o¶liwego kodu jest zachêcanie u¿ytkowników do pobrania pliku ze strony WWW - opisanego np. jako nowy kodek wideo czy aplikacja do konserwacji systemu. Tak przynajmniej wynika z analiz Microsoftu - koncern wyliczy³, ¿e ¶rednio co 14. pobierany przez internautów plik zawiera malware. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-18 09:49:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Powsta³ energooszczêdny laser dla szybkich systemów komunikacji

Naukowcom ze Stanford University uda³o siê wyprodukowaæ miniaturowy laser, który dzia³a szybciej oraz jest bardziej energooszczêdny od obecnie dostêpnych tego typu konstrukcji. Uczeni maj± nadziejê, ¿e dziêki niemu mo¿liwe bêdzie znaczne przyspieszenie dzia³ania technologii przesy³u danych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 18:02:36 (¼ród³o: IDG.pl)

POG£OSKI: Microsoft chce kupiæ Nokiê

Jeszcze kilka miesiêcy temu nikt nie spodziewa³ siê, ¿e smartfony Nokii przejd± z Symbiana na Windows Phone 7. Czy kolejnym krokiem bêdzie zakup mobilnego oddzia³u Nokii przez Microsoft? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 16:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

KONKURS: Wygraj wej¶ciówkê na II Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 6-7 czerwca 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbêdzie siê organizowany przez Krajow± Izbê Gospodarcz± II Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Dla naszych czytelników mamy 8 bezp³atnych wej¶ciówek na Kongres. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 15:51:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Dzi¶ obchodzimy ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego

¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego obchodzony jest 17 maja. W tym roku obchodzony jest pod has³em "Lepsze ¿ycie w spo³eczno¶ciach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi" ("Better life in rural communities with ICTs"). Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 15:22:29 (¼ród³o: IDG.pl)

45 tys. dolarów za stworzenie algorytmu dla kanadyjskiej firmy

Kanadyjska firma FIND Technologies rozwijaj±ca nowoczesn± technologiê pomiaru w³a¶ciwo¶ci elektromagnetycznych substancji chemicznych og³osi³a konkurs, w którym mo¿na wygraæ 45 tys. USD za stworzenie algorytmu rozpoznawania substancji na podstawie ich w³a¶ciwo¶ci elektro-magnetycznych. Konkurs organizowany jest na polskiej platformie TunedIT. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 13:56:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Koniec wsparcia dla Windows Vista SP1

Microsoft przypomina, ¿e 12 czerwca 2011 r. koñczy siê wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego Windows Vista Service Pack 1. Korporacja poleca aktualizacjê do wersji SP2 lub zakup Windows 7. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 13:33:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polskie startupy s± dobre, ale nie umiemy ich sprzedawaæ

Na siódmym, zamkniêtym spotkaniu dla startupów Warsaw Pitch Rally, pokaza³o siê dziesiêæ nowych projektów. Te comiesiêczne spotkania to doskona³a szansa dla pomys³owych przedsiêbiorców na znalezienie inwestora. Oprócz prezentacji startupów, na WPR pojawili siê równie¿ go¶cie specjalni: John Lunn z PayPal i David Bizer z HackFwd. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 12:58:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: AB inwestuje w nowe, trzykrotnie wiêksze centrum logistyczne

Rozpoczêcie inwestycji podyktowane zosta³o dynamicznym rozwojem spó³ki. W ci±gu piêciu lat skonsolidowane przychody AB zwiêkszy³y siê z 1,23 mld z³ w 2006 roku do poziomu 3,22 mld z³ w 2010 r. W tym czasie spó³ka znacz±co powiêkszy³a wielko¶æ swojego asortymentu - do 400 marek i 35 000 produktów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 12:44:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Lenovo zaprezentowa³o najcieñszego ThinkPada

ThinkPad X1 to kolejny laptop niewielkich rozmiarów stanowi±cy konkurencjê dla MacBooka Air firmy Apple. Nowy produkt Lenovo jest bardzo cienki i lekki, a do tego ma byæ wytrzyma³y, oferowaæ d³ug± ¿ywotno¶æ baterii i wysok± wydajno¶æ. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 12:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Korporacje do MS: Skype musi byæ ³atwiejszy do zarz±dzania!

Komunikator Skype praktycznie od pocz±tku swego istnienia by³ powodem taræ w korporacjach - u¿ytkownicy cenili go za uniwersalno¶æ i ³atwo¶æ obs³ugi, ale firmowi administratorzy mieli sporo zastrze¿eñ co do poziomu bezpieczeñstwa oraz nie do koñca jasnych zasad funkcjonowania. Teraz, po przejêciu Skype przez Microsoft, wielu specjalistów ma nadziejê, ¿e koncern zrobi co¶ z tym problemem. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 09:28:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Kindle z reklamami hitem sprzeda¿owym Amazonu

Sklep Amazon poinformowa³, ¿e Kindle w wersji wy¶wietlaj±cej reklamy, okaza³ siê prawdziwym bestsellerem - e-czytnik amerykañskiego sklepu internetowego jest obecnie najlepiej sprzedaj±cym siê elektronicznym gad¿etem. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 09:12:31 (¼ród³o: IDG.pl)

OpenFlow wkracza na salony

Podczas majowych targów Interop 2011 (Las Vegas), w specjalnie przygotowanym laboratorium, zaprezentowano dzia³anie protoko³u OpenFlow, który ma wnie¶æ now± jako¶æ do systemów zarz±dzania ruchem sieciowym. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 08:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

SAP i Dell bêd± wspólnie pracowaæ nad rozwi±zaniami cloud computing

Obie firmy og³osi³y rozszerzenie wspó³pracy na obszary cloud computing i technologii in-memory. Dzia³ania te maj± zapewne na celu szukanie "sojuszników" wobec dzia³añ Oracle po przejêciu Sun Microsystems. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 08:27:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Wyj±tkowo cienki monitor HP x2301

W ofercie firmy HP zago¶ci³ nowy monitor LCD nosz±cy oznaczenie x2301. Jest to 23-calowe urz±dzenie, które zaskakuje niewielk± grubo¶ci± wynosz±c± niespe³na 1 centymetr. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 08:00:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate GoFlex Satellite - 500 GB z w³asnym zasilaniem i WiFi

Firma Seagate zaprezentowa³a interesuj±cy zewnêtrzny dysk twardy - model GoFlex Satellite. Urz±dzenie, które wyposa¿ono m.in. w modu³ WiFi oraz wbudowany akumulator, pozwala na strumieniowe przesy³anie filmów do trzech iPadów jednocze¶nie. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 06:00:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Lekki i wydajny laptop Samsunga z serii 9 ju¿ w Polsce

Na pó³kach polskich sklepów zago¶ci³ nowy laptop Samsunga z serii 9. Jest to lekka niewielka konstrukcja oferuj±ca spor± wydajno¶æ oraz 13,3-calowy ekran. Producent podkre¶la, ¿e to pierwszy notebook na ¶wiecie, który uzyska³ certyfikat TCO Certified Edg. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-17 00:27:48 (¼ród³o: IDG.pl)

AB inwestuje w nowe, trzykrotnie wiêksze centrum logistyczne

Rozpoczêcie inwestycji podyktowane zosta³o dynamicznym rozwojem spó³ki. W ci±gu piêciu lat skonsolidowane przychody AB zwiêkszy³y siê z 1,23 mld z³ w 2006 roku do poziomu 3,22 mld z³ w 2010 r. W tym czasie spó³ka znacz±co powiêkszy³a wielko¶æ swojego asortymentu - do 400 marek i 35 000 produktów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 17:26:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Jak zapobiec przypadkowym i celowym wyciekom danych

Rozwi±zania DLP wdra¿ane w korporacjach s± nakierowane przewa¿nie na wykrywanie i blokowanie informacji. Gdy przedsiêbiorstwo ma strukturê wielooddzia³ow±, wykorzystuj±c VPN, warto zastosowaæ centralizowan± ochronê przed wyciekiem informacji. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 17:14:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Liczba gier na Kinecta wzro¶nie trzykrotnie?

Liczba gier, które obs³uguj± Xboksowy kontroler Kinect ma wzrosn±æ do koñca roku trzykrotnie. Dotychczas na kontroler firmy Microsoft pojawi³o siê raptem 26 gier. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 15:25:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony przywraca PlayStation Network i Qriocity

Serwisy online firmy Sony wracaj± do sieci po trzech tygodniach od ataku. Ju¿ od niedzieli niektórzy u¿ytkownicy mog± korzystaæ z wielu funkcji. Po pod³±czeniu siê do sieci musz± jednak pobraæ aktualizacjê oprogramowania i zmieniæ has³o dostêpu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 14:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft i Nokia do³±czaj± do walki o "App Store"

Terminy "APP STORE" i "APPSTORE" s± w Europie znakami towarowymi Apple. Microsoft i Nokia chc± uniewa¿niæ to postanowienie i uwa¿aj±, ¿e s± to okre¶lenia pospolite. Walka o nazwê sklepu z aplikacjami rozpoczê³a siê ju¿ wcze¶niej, gdy Amazon otworzy³ swój Appstore z aplikacjami dla Androida. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 13:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Tylko jedna na 10 polskich firm prawid³owo chroni dane

Wed³ug raportu G³ównego Urzêdu Statystycznego* dotycz±cego spo³eczeñstwa informacyjnego, jedynie 10 procent polskich firm prawid³owo chroni strategiczne dane w³asne oraz swoich klientów. Specjali¶ci odzyskiwania danych oraz informatyki ¶ledczej i wskazuj± piêæ grzechów g³ównych polskich firm w zakresie ochrony przed zagro¿eniami dotycz±cymi cyfrowych dokumentów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:36:19 (¼ród³o: IDG.pl)

W rankingu najcenniejszych marek dominuj± firmy z sektora technologii

Spó³ki z sektora nowych technologii zdominowa³y szósty doroczny ranking najcenniejszych marek ¶wiata BrandZ Top 100, opracowany przez firmê Millward Brown. W rankingu zadebiutowa³ te¿ Facebook. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:30:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Profil Zaufany od 9 czerwca

Profil Zaufany ePUAP ma ruszyæ oficjalnie od 9 czerwca 2011 roku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:18:58 (¼ród³o: IDG.pl)

iPhone 4S - oto nowy smartfon Apple

Coraz wiêcej mówi siê o nowym urz±dzeniu z rodziny iPhone. Nieco informacji o tym jaki bêdzie to smartfon przedstawi³ analityk firmy Jefferies & Co., Peter Misek. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:17:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Starhawk na PS 3 ju¿ na pocz±tku 2012 roku

Wielu posiadaczy konsoli PlayStation 3 kojarzy zapewne grê Warhawk. Dla fanów tej produkcji mamy dobr± informacjê - ju¿ na pocz±tku 2012 uka¿e siê jej sequel. Oczywi¶cie tylko dla posiadaczy PS3. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 12:10:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Rosn±ca popularno¶æ technologii SSL i zwi±zane z ni± nowe zagro¿enia.

Coraz wiêcej aplikacji chroni poufne dane, przesy³aj±c je przez kana³y SSL. Technologia ta ma wiele zalet, stwarzaj±c jednocze¶nie szereg problemów zwi±zanych z zapewnieniem przez dzia³y IT odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa. Tematem tym zajê³a siê firma Palo Alto Networks, publikuj±c dokument The Application Usage and Risk Report. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 10:55:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Luki zabezpieczeñ systemów VoIP od Cisco przedmiotem prezentacji

Na nadchodz±cej konferencji AusCERT 2011 australijska firma HackLabs zaprezentuje metody ataków na systemy VoIP i sposoby hakerów na okre¶lanie s³abo¶ci telefonów VoIP Cisco i innych producentów. Cisco nie wie na razie o ¿adnych nowych lukach w swoich produktach telekomunikacyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 10:39:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Jutro ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego

17 maja przypada ¦wiatowy Dzieñ Spo³eczeñstwa Informacyjnego - ¶wiêto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, maj±ce propagowaæ idee spo³eczeñstwa informacyjnego. W tym roku obchody ¦DSI skupione s± wokó³ tematyki przeciwdzia³ania wykluczeniu cyfrowemu na terenach s³abo zurbanizowanych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 09:49:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Google przeznaczy 500 mln dolarów na ugodê

Internetowy gigant przedstawi³ dokumenty, z których wynika, ¿e przeznaczy pó³ miliarda dolarów na za³agodzenie sprawy s±dowej. Podobno jest to zwi±zane z dzia³alno¶ci± nielegalnych aptek, które p³aci³y Google za reklamê. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 09:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dziura w OpenID2Java i Kay

Fundacja OpenID poinformowa³a o dziurze w popularnej implementacji protoko³u OpenID. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-16 08:32:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Citrix Receiver dla laptopów Chrome OS

Ta sama technologia firmy Citrix wirtualizuj±ca zasoby, która pozwala obecnie u¿ytkownikom tabletów iPad uzyskiwaæ dostêp do zdalnych aplikacji Windows, wkroczy nied³ugo do laptopów Chrome OS firmy Google. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 15:38:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Agora podaje wyniki finansowe za pierwszy kwarta³ 2011

Agora opublikowa³a swoje wyniki finansowe za pierwszy kwarta³ bie¿±cego roku. Przychody z Internetu zwiêkszy³y siê a¿ o 22,2 % i osi±gnê³y warto¶æ 25,9 mln z³. Przychody z samych reklam internetowych zanotowa³y jeszcze bardziej imponuj±cy wzrost - o 35,3%. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 15:19:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Visa Europe og³asza regu³y bezpieczeñstwa p³atno¶ci mobilnych

Organizacja ta opublikowa³a zestaw wzorcowych regu³ zachowania bezpieczeñstwa przy akceptacji p³atno¶ci mobilnych, skierowany do dostawców oprogramowania i sprzêtu, detalistów oraz obs³uguj±cych ich agentów rozliczeniowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 14:52:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Android 3.1, czyli nowa wersja Honeycomb

Android Honeycomb (3.1) zosta³ udostêpniony dla urz±dzeñ Motorola Xoom. Nowe wydanie zawiera obs³ugê wielu gad¿etów pod³±czanych przez USB. Zwiêksza te¿ opcje zarz±dzania wid¿etami. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 14:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Starlink: warto¶æ reklamy w polskim Internecie wci±¿ ro¶nie

Starlink przeprowadzi³ badanie, z którego wynika, ¿e polski rynek reklamowy ca³y czas siê rozwija - w pierwszym kwartale 2011 roku jego warto¶æ wynios³a 1,631 mld z³, co jest wzrostem o 2,7 procenta. Znacznie mocniej poszybowa³a w górê reklama internetowa, na któr± wydano a¿ o 20,9 procenta wiêcej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 13:19:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Psion rozwija polski kana³ dystrybucyjny

Firma - producent komputerów do identyfikacji danych - zaprezentowa³ program partnerski dla polskich resellerów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 12:39:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung stworzy³ sk³adany ekran dotykowy AMOLED

Nowy prototypowy ekran dotykowy Samsung mo¿e byæ wielokrotnie sk³adany i nie dozna przy tym ¿adnych uszkodzeñ. Na razie ¿aden z podobnych wynalazków nie trafi³ do produkcji masowej, ale w przysz³o¶ci mog± byæ one szeroko stosowane w urz±dzeniach mobilnych i nie tylko. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 12:10:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Extreme - dwa nowe prze³±czniki zoptymalizowane do wspó³pracy z chmurami

Extreme zaprezentowa³ w tym tygodniu na targach Interop dwa nowe prze³±czniki, które maj± u³atwiæ p³ynn± migracjê z tradycyjnej architektury centrów danych na przystosowan± do wspó³pracy z chmurami obliczeniowymi. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 11:37:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery - nowy "gatunek", który zast±pi cz³owieka?

Steve Wozniak, znany wynalazca i wspó³za³o¿yciel koncernu Apple, ostrzega - rozwój komputerów sprawi, ¿e gatunek homo sapiens bêdzie traci³ na znaczeniu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 10:28:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybki mobilny Internet celem Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski zatwierdzi³ plan uwolnienia czêstotliwo¶ci 800 MHz dla szerokopasmowego Internetu mobilnego. Swoim zasiêgiem ma on obj±æ ca³± Europê. Jest to czê¶æ programu, którego celem jest zapewnienie szerokopasmowego dostêp do sieci ka¿demu mieszkañcowi kontynentu do 2020 roku. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 10:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

FlexNetwork - kontra HP wobec strategii Borderless Networks Cisco

Nowa architektura sieci zaprezentowana przez HP ma odebraæ nieco rynku g³ównemu rywalowi firmy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 09:08:00 (¼ród³o: IDG.pl)

NDP: Nie wiñcie iPada za spadek sprzeda¿y "pecetów"

Ostatnie dane firm analitycznych jasno pokazuj±, ¿e sprzeda¿ "pecetów" maleje. Zdaniem firmy NDP Group, za taki stan rzeczy wcale jednak nie odpowiada iPad. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-13 08:37:26 (¼ród³o: IDG.pl)

BCMLogic zwyciê¿y³a w konkursie Windows Azure

Wczoraj zakoñczy³ siê konkurs "Twoja firma, Twoja szansa na sukces", w ramach którego firmy tworz±ce oprogramowanie mia³y przygotowaæ aplikacje wykorzystuj±ce platformê Windows Azure firmy Microsoft. Zwyciêzc± konkursu zosta³ projekt BCMLogic - "Platforma Zarz±dzania Ci±g³o¶ci± Dzia³ania". Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 15:42:15 (¼ród³o: IDG.pl)

AB udostêpnia partnerom internetowy konfigurator serwerów

Firma uruchomi³a narzêdzie iQuote - dostêpne na portalu partnerskim abonline.pl - przeznaczone do konfiguracji oraz wycen serwerów w standardowej ofercie cenowej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 15:23:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfon na dzieñ dobry

A¿ 35% u¿ytkowników smarfonów w USA u¿ywa aplikacji takich jak Facebook co rano, jeszcze przed wstanniem z ³ó¿ka - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Ericsson. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 14:54:26 (¼ród³o: IDG.pl)

W przysz³y weekend do Smardzewic zjad± siê pasjonaci motocykli z bran¿y IT

W dniach 20 - 22 maja 2011r. odbêdzie siê pierwszy Zlot Motocyklowy Bran¿y IT organizowany przez Avnet i Connect Distribution. Ma on byæ okazj± do wymiany pogl±dów, do¶wiadczeñ, nawi±zania kontaktów a tak¿e do dobrej zabawy w gronie osób, które ³±cz± wspólne do¶wiadczenia zawodowe i pasja do motocykli. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 14:15:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska jest na 5. miejscu od koñca w Unii Europejskiej pod wzglêdem wielko¶ci piractwa komputerowego

Wed³ug najnowszego badania skali piractwa komputerowego na ¶wiecie - przeprowadzonego przez IDC na zlecenie BSA - 54% oprogramowania u¿ywanego w Polsce jest nielegalnego pochodzenia. Jego warto¶æ to 553 mln USD. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 13:56:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Internet si³± polskiej gospodarki

Biznes internetowy staje siê si³± napêdow± polskiej gospodarki. Jak wynika z raportu Boston Consulting Group dzi¶ Internet stanowi 2,7 proc. polskiego PKB. W 2015 r. ma to ju¿ byæ prawie 77 mld z³, czyli 4,1 proc. PKB i bêdzie mia³ wtedy wy¿szy udzia³ w PKB ni¿ sektor finansowy, energetyczny czy ochrona zdrowia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 13:36:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Prowizje Apple wykañczaj± sprzedawców e-booków

Twórcy popularnej aplikacji iFlow Reader do czytania e-booków na iPhonie, iPodzie i iPadzie zaatakowali firmê Apple. Mówi±, ¿e jej nowy model pobierania prowizji zmusi³ ich do zakoñczenia dzia³alno¶ci. BeamItDown Software nie wytrzyma³o kosztów, jakie na³o¿y³ na nie producent popularnych urz±dzeñ spod znaku jab³ka. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 12:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Dell PowerEdge M915 - nowy serwer dla zwirtualizowanych centrów danych

Dell poszerzy³ ofertê o wydajny serwer kasetowy zawieraj±cy cztery gniazda na procesory, zaprojektowany z my¶l± o obs³ugiwaniu zwirtualizowanych centrów danych. Serwer mo¿e w maks. konfiguracji zawieraæ 48 rdzeni obliczeniowych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 12:24:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Cisco wraca do korzeni

W firmie Cisco ruszy³a zapowiadana od kilku tygodniu restrukturyzacja. W³adze koncernu Cisco zapowiadaj± chêæ koncentracji na piêciu kluczowych obszarach dzia³alno¶ci - m.in. rozwi±zaniach sieciowych. Zmiany maj± pozwoliæ na uproszczenie i skrócenie procesów decyzyjnych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 11:28:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Wybór Google: Chrome OS czy Android?

Google zapowiedzia³o notebooki z systemem operacyjnym Chrome OS i nowe wydanie Androida, Ice Cream Sandwich (3.4), które mog³oby dzia³aæ na smartfonach i tabletach. Czy obie platformy nie wejd± sobie w drogê? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 11:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Notebooki z Chrome OS coraz bli¿ej

Producenci sprzêtu Acer i Samsung, we wspó³pracy z Google, pracuj± nad tzw. chromebookami, czyli laptopami z systemem operacyjnym Chrome OS. Pierwsze modele pojawi± siê na rynku ju¿ w czerwcu 2011 r. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 10:23:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Riverbed integruje Cascade Profiler z rozwi±zaniami CACE Technologies

Riverbed - firma specjalizuj±ca siê w przy¶pieszaniu dzia³ania sieci i aplikacji - zmodyfikowa³ Cascade, swój flagowy produkt typu NPM. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 10:17:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy interfejs graficzny (GUI) jest potrzebny?

Wydaje siê, ¿e interfejs graficzny to wygoda zarz±dzania. Jednak s± specjali¶ci uwa¿aj±cy, ¿e dobry, solidny CLI w wielu przypadkach jest du¿o lepszym narzêdziem. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 09:22:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Sygnity: pierwszy od piêciu lat zysk operacyjny w I kw.

Pierwsze trzy miesi±ce 2011 r. przynios³y Grupie Sygnity przychody na poziomie 111,98 mln z³, zysk operacyjny w wysoko¶ci 1,37 mln z³ oraz stratê netto na poziomie 1,15 mln z³. Grupa pierwszy raz od 5 lat wygenerowa³a zysk na poziomie operacyjnym w I kwartale roku obrotowego. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-12 09:01:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Empik przej±³ Gry-Online, najwiêkszy polski serwis o grach

NFI Empik Media & Fashion S.A. poprzez swoj± spó³kê Empik Sp. z o.o. wszed³ w posiadanie pakietu kontrolnego 51% udzia³ów najwiêkszego polskiego serwisu o grach video - Gry-Online.pl. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 16:19:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Otwarto najwiêksze data center na ¦l±sku

Dzisiaj w Katowicach zosta³o otwarte 3SF Data Center, najwiêksze data center na ¦l±sku o powierzchni 800 m&178;. Jest to wspólny projekt operatora telekomunikacyjnego TKP i koncernu miêdzynarodowego PCC SE. Jest to pierwszy etap inwestycji, która zak³ada zbudowanie na ¦l±sku centrum przetwarzania danych o powierzchni 4000 m&178;. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 15:47:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows Phone 7.5 ("Mango") - o pó³ kroku bli¿ej konkurencji

Microsoft zaprezentowa³ nowe funkcjê w "Mango", czyli aktualizacji dla Windows Phone 7. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 14:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Telemedycyna to konieczno¶æ, ale mamy z ni± problemy

Przy obecnych problemach s³u¿by zdrowia telemedycyna wydaje siê ju¿ byæ konieczno¶ci±, a nie wyborem. Mimo to w Polsce na przeszkodzie popularyzacji zdalnych metod leczenia i opieki lekarskiej wci±¿ stoi brak ¶rodków finansowych, ograniczone zaufanie pacjentów i lekarzy oraz obawy o bezpieczeñstwo danych wra¿liwych i danych osobowych - takie wnioski p³yn± z wczorajszej debaty nt. "Telemedycyna - nowa jako¶æ systemu opieki zdrowotnej spo³eczeñstwa informacyjnego" zorganizowanej w ramach obchodów ¦wiatowego Dnia Spo³eczeñstwa Informacyjnego 2011 pod Honorowym Patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 13:51:42 (¼ród³o: IDG.pl)

20 technologicznych przepowiedni na nastêpne æwieræwiecze

Superwydajne komputery i smartfony, z którymi mo¿na komunikowaæ siê g³osowo, inteligentne sieci o ogromnych przepustowo¶ciach, nieuchronna katastrofa sieciowa... Zobacz, jak mo¿e zmieniæ siê nasza technologiczna rzeczywisto¶æ przez najbli¿sze 25 lat. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 13:43:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Który kraj najbardziej spamuje?

Polska znalaz³a siê na dwunastym miejscu w¶ród pañstw, z których pochodzi najwiêcej spamu. Listê najbardziej spamuj±cych pañstw otwieraj± Stany Zjednoczone. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 13:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Komunikator Skype trafi w rêce Microsoftu

Microsoft jest bliski finalizacji zakupu firmy Skype Technologies, lidera na rynku internetowej telefonii. Korporacja jest w stanie zap³aciæ nawet 7-8 mld dolarów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 12:04:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft kupi³ Skype, ale nie przywi±¿e go do Windows

Prezes Microsoftu Steve Ballmer zapowiedzia³, ¿e zakup komunikatora internetowego Skype nie oznacza zmian dla jego u¿ytkowników. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 11:35:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IEEE zbada potrzeby dotycz±ce przepustowo¶ci przysz³ych sieci Ethernet

IEEE powo³uje do ¿ycia grupê robocz±, która ma oszacowaæ potrzeby du¿ych organizacji, firm telekomunikacyjnych i dostawców us³ug sieciowych dotycz±ce przepustowo¶ci przysz³ych po³±czeñ sieciowych. Grupa ma te¿ przedstawiæ swoj± opiniê na temat kolejnych standardów Ethernet. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 11:24:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Android Ice Cream Sandwich (3.4) zaprezentowany!

Podczas konferencji Google I/O w San Francisco przedstawiony zosta³ system Android 3.4 (nazwa kodowa "Ice Cream Sandwich"). Nowa wersja bêdzie wspó³pracowaæ ze smartfonami i tabletami. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 10:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Czas przemy¶leæ sposób zarz±dzania WLAN

Wraz ze wzrostem popytu na urz±dzenia mobilne (smartfony, netbooki, tablety), które pozwalaj± na komunikacjê nie tylko poprzez sieci 3G, ale i WLAN, zmianom powinny ulec zasady zarz±dzania sieciami bezprzewodowymi w firmach. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-11 10:06:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Turniej tenisowy Roland Garros 2011 w 3D - transmisja na ¿ywo tak¿e w Polsce

Panasonic, Eurosport i Francuska Federacja Tenisa przed³u¿y³y umowê, dziêki której tegoroczny French Open 2011 - Roland Garros bêdzie transmitowany na ¿ywo w 3D w domach ca³ej Europy (poza Francj±). W Polsce turniej w 3D zostanie pokazany na platformie Cyfra+. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 17:18:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Microsoft kupuje Skype!

Plany zak³adaj±, ¿e komunikator Skype zostanie zintegrowany z Windows Phone, systemem Outlook, platform± Lync i konsol± Xbox. Warto¶æ transakcji to ok. 8,5 mld USD. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 16:00:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Street View Polska - reaktywacja

Samochody Google wyposa¿one w aparaty fotograficzne ruszaj± w trasy po Polsce. Google sfotografuje wybrane przez Polaków atrakcje turystyczne, które bêdzie mo¿na obejrzeæ na zdjêciach Steeet View na Mapach Google. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 15:12:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozpoczyna siê fuzja dwóch polskich grup kapita³owych z bran¿y us³ug IT

W wyniku po³±czenia Grupy ArchiDoc i spó³ek z Funduszu NEO Investments powstanie wyspecjalizowana w us³ugach outsourcingowych Grupa Outsourcing Experts. Nowy podmiot bêdzie jednym z najwiêkszych dostawców us³ug outsourcingowych w Polsce. Outsourcing Experts ma w ci±gu roku zadebiutowaæ na GPW. Planowane s± m.in. przejêcia mniejszych dostawców us³ug BPO. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 13:28:12 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport eEye: WebDAV nie jest bezpieczny i nale¿y unikaæ jego stosowania

Firma eEye Digital Security opisuje s³abo¶ci opracowanego i ratyfikowanego przez IETF protoko³u WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) i sugeruje unikanie stosowania go. W raporcie omówiono te¿ inne zagro¿enia zwi±zane ze z³ym konfigurowaniem oprogramowania obs³uguj±cego centra danych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 12:31:56 (¼ród³o: IDG.pl)

iSuppli: mniejsza sprzeda¿ smartfonów w stosunku do poprzedniego kwarta³u

Apple zanotowa³o znaczny wzrost sprzeda¿y i ci±gle zbli¿a siê do pierwszego miejsca w¶ród najwiêkszych producentów. Jednak Nokia i Motorola zaliczy³y du¿e spadki, które doprowadzi³y do zmniejszenia sprzeda¿y smartfonów w ostatnim okresie w stosunku do wyników z czwartego kwarta³u roku 2010. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 12:30:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung D9500 - 75-calowy koreañski potwór 3D czyli najwiêkszy telewizor 3D na ¶wiecie

Lubisz wielkie telewizory? Samsung w³a¶nie wprowadzi³ 75-calowy telewizor 3D D9500 - niestety na razie tylko na rynek koreañski. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 11:43:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Rozpoczyna siê 12. edycja rankingu Deloitte Technology Fast 50

Firma doradcza Deloitte rozpoczyna w Europie ¦rodkowo-Wschodniej poszukiwanie najszybciej rozwijaj±cych siê firm technologicznych. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-10 10:58:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Optimus sp³aci³ Multico

Gie³dowa spó³ka Optimus po¿yczy³a pieni±dze od za³o¿ycieli, aby sp³aciæ po¿yczkê, któr± pó³tora roku temu zaci±gnê³a w firmie Multico nale¿±cej do Zbigniewa Jakubasa. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 16:25:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Historie sponsorowane Facebooka skuteczniejsze ni¿ standardowe reklamy

Jaki¶ czas temu Facebook wprowadzi³ formê reklam, która wykorzystuje aktywno¶æ u¿ytkowników serwisu w celach marketingowych. S± to tzw. "historie sponsorowane". Okazuje siê, ¿e maj± one wiêksz± skuteczno¶æ od tradycyjnych reklam. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 16:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwszy telewizor 3D od Loewe - niemiecka firma stawia na aktywne 3D

Ma³o znana w Polsce, ale ceniona na ¶wiecie niemiecka firma Loewe w³a¶nie zapowiedzia³a swój pierwszy telewizor 3D, który ma pracowaæ w technologii migawkowej (aktywne 3D). Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 15:45:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Najcenniejsz± mark± na ¶wiecie okaza³ siê…

…Apple, wyprzedzaj±c Google, który zajmowa³ pozycjê lidera przez ostatnie 4 lata wynika z tegorocznego rankingu najcenniejszych marek ¶wiata BrandZ Top 100 przygotowywanego przez firmê Millward Brown Optimor. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 15:14:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Najcenniejsz± mark± na ¶wiecie okaza³ siê...

...Apple, wyprzedzaj±c Google, który zajmowa³ pozycjê lidera przez ostatnie 4 lata wynika z tegorocznego rankingu najcenniejszych marek ¶wiata BrandZ Top 100 przygotowywanego przez firmê Millward Brown Optimor. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 15:14:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Gliwicki LGBS wchodzi do Skandynawii dziêki przejêciu Fizzycomp

Polska firma w³a¶nie przejê³a Fizzycomp - polsk± firmê realizuj±c± projekty IT dla norweskiego sektora publicznego. Dziêki ostatniej akwizycji LGBS ma wzmocniæ swoje kompetencje w dziedzinie open source. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 15:08:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Powa¿na luka w Windows 7 i IE9?

Microsoft za³ata³ przed kilkoma miesi±cami ca³y pakiet luk w Windows i Internet Explorerze, zwi±zanych z bibliotekami DLL - ale przedstawiciele s³oweñskiej firmy Acros twierdz±, ¿e niektóre z owych dziur wci±¿ mo¿na wykorzystaæ do zaatakowania komputera. Przedstawiciele koncernu z Redmond w³a¶nie sprawdzaj± te doniesienia. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 14:45:32 (¼ród³o: IDG.pl)

WhoWorks.At powie, który ze znajomych pracuje na odwiedzanej stronie

Developer John Britton stworzy³ rozszerzenie do przegl±darki Chrome. Na podstawie twoich kontaktów z serwisu LinkedIn okre¶li ono, który z twoich znajomych pracuje na w³a¶nie odwiedzanej stronie internetowej. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 14:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktywne 3D kontra pasywne 3D - które okulary wy¶wietlaj± lepszy obraz 3D?

Trwa rywalizacja pomiêdzy dwoma technologiami wy¶wietlania obrazu 3D - aktywn± i pasywn±. Niezale¿na organizacja certyfikacyjna TCO Development przeprowadzi³a badania, w których z perspektywy u¿ytkownika porówna³a ró¿nice w odbiorze trójwymiarowego obrazu pomiêdzy dwoma rodzajami okularów 3D - migawkowymi (aktywnymi) oraz polaryzacyjnymi (pasywnymi). Jakie s± wnioski dla u¿ytkowników? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 14:23:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Sony PlayStation Network - powrót us³ugi opó¼niony!

Przedstawiciel japoñskiego oddzia³u Sony, Shuhei Yoshida, zapowiedzia³, ¿e przywrócenie us³ugi PlayStation Network nast±pi dopiero 31 maja 2011 roku. Firma nie by³a ¶wiadoma "skali ataku na sieæ". Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 13:40:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Android Market i fragmentacja

Android znów ma k³opoty z rozdrobnieniem. Tym razem chodzi o du¿± liczbê sklepów z aplikacjami, która mo¿e skomplikowaæ poszukiwanie konkretnej gry lub us³ugi. Dyskusja na ten temat to jedna z g³ównych czê¶ci konferencji Appnation. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-09 11:45:00 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Nastpnakomputery, oprogramowanie