hipermarkety Aktualno¶ci - Macworld

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 Nastpna

Kim dla mnie by³ Steve Jobs

Ka¿dy z nas straci³ kiedy¶ kogo¶ bliskiego; przyjaciela, cz³onka rodziny, a odej¶cie drugiej osoby to nieod³±czny element naszego ¿ycia, który trwa³ od zawsze i nigdy siê on nie zmieni, tak samo jak zawsze bêdzie temu towarzyszy³ ból. Wiele osób na ¶wiecie wczoraj go odczu³o, gdy¿ odszed³ wielki cz³owiek - Steve Jobs. Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-07 12:30:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-10-07 12:30:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Pakiet biurowy na Mac - problem, czy jedyny wybór?

Ka¿dy kto posiada komputer ze stajni Apple, musi wybraæ najbardziej odpowiedni pakiet biurowy. Tutaj zaczynaj± siê schodki, czy i¶æ z duchem czasu i pozostaæ wierny gigantowi z Cupertino, czy przede wszystkim liczyæ na kompatybilno¶æ z dokumentami stworzonymi na systemie od Microsoftu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-06-30 13:28:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe komputery iMac ju¿ dostêpne

Jak wynika z informacji prasowych Apple zaprezentowa³o nowe modele iMac’ów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-05-06 11:09:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Bia³e iPhone 4 dotar³y ju¿ do Belgii i W³och

Pierwszymi, którzy mogli pochwaliæ siê bia³ymi egzemplarzami iPhone 4 byli belgowie, telefony dotar³y tam 26 kwietnia - czyli wczoraj. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-27 15:46:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja:

Przeczytaj ca³± wiadomo¶æ na idg.pl
2011-04-27 15:46:09 (¼ród³o: IDG.pl)

TenFourFox - Najnowszy Firefox dla nie najnowszych maków

Mozilla ju¿ dawno przesta³a przygotowywaæ swoje produkty pod komputery mac z procesorami PowerPC. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-27 12:37:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Tiny Wings - iOS (recenzja)

Kolejna gra na iPhone’a, której siê przyjrzymy. Tym razem imponuj±ca "jednoprzyciskowa" produkcja z App Store. Prosty design, jednak sam produkt wystarczaj±co g³êboki i zajmuj±cy, ¿eby inwestycjê oko³o 4 z³otych uczyniæ ca³kowicie op³acaln±. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 19:07:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Czy¿by zmiana designu MacBooków Pro?

W sieci kr±¿± plotki o od¶wie¿eniu - je¶li to nie za s³abe okre¶lenie komputerów Macbook Pro. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-26 14:33:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Humble Frozenbyte Bundle - zap³aæ ile chcesz za Trine i Shadowgrounds!

Pojawi³ siê kolejny zestaw gier indie z serii Humble Bundle. Nowa paczka zawiera gry studia Frozenbyte, które swego czasu spotka³y siê z entuzjastycznym przyjêciem graczy. Oprócz trzech bardzo dopracowanych gier, nabywcy Humble Bundle otrzymaj± dostêp do jednego tytu³u, który jest jeszcze w produkcji oraz innego, nad którym pracê przerwano z uwagi na brak wydawcy. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-21 10:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

iPhone te¿ potrafi robiæ zdjêcia 3D

Moda na 3D trwa w najlepsze. Ka¿dy kolejny miesi±c przynosi nam kolejne premiery aparatów i kamer, które potrafi± rejestrowaæ trójwymiarowe obrazy. Teraz do tego grona do³±czy³ równie¿ smartfon iPhone. Wszystko dziêki aplikacji Panorama4D. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-20 12:38:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Obiektyw z 8-krotnym zoomem dla iPhone 4

Firma RCP-Technik zaprezentowa³a obiektyw z 8-krotnym zoomem, kompatybilny ze smartfonami Apple iPhone 4. Model Rollei Telephoto 8x f/1.1 trafi do sprzeda¿y pod koniec kwietnia i bêdzie kosztowa³ 34,95 Euro ( oko³o 138 z³). Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-18 12:47:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Uaktualnienie iOS ju¿ dostêpne

Apple udostêpni³o aktualizacjê systemu iOS 4.3 - jest to ju¿ druga ³atka, naprawiaj±ca b³edy mobilnego systemu. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-15 14:08:33 (¼ród³o: IDG.pl)

13 aplikacji na iPhone, które warto mieæ

Ciekawym tematem dla nowych u¿ytkowników telefonu stworzonego przez Steve’a Jobsa na pewno s± aplikacje, to dziêki nim tak na prawdê iPhone zyskuje swoj± funkcjonalno¶æ. Nie mniej jednak, temat mo¿e wydaæ siê interesuj±cy te¿ dla osób, które maj± smartfona z Cupertino, a nie znaj± opisanych w zestawieniu programów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-14 15:01:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Bia³y iPhone 4 jeszcze w kwietniu

Dobra wiadomo¶æ dla wszystkich, którzy ci±gle czekaj± na ukazanie siê iPhone 4 w bia³ym kolorze. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-14 13:46:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Adobe Creative Suite 5.5 na horyzoncie

Oprogramowanie Adobe Creative Suite 5.5 jak i jego poprzednicy zosta³o podzielone na kilka pakietów, takich jak: Design Premium, Design Standard, Web Premium, Production Premium, Master Collection. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-11 10:34:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple zaprezentuje nowego Final Cut Pro ju¿ 12 kwietnia?

Final Cut Pro 8 najprawdopodobniej zostanie pokazany na konferencji NabShow przygotowanej przez National Association of Brodcasters na spotkaniu Supermeet w Las Vegas. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-07 12:52:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple promuje platformê reklamow± iAd

Do amerykañskiego App Store trafi³a aplikacja przygotowana przez Apple zwana iAd Gallery. Jak mo¿na siê domy¶liæ program jest swoist± przegl±dark± reklam z systemu iAd Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-06 14:05:24 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad2 okrzykniêty najlepszym tabletem wed³ug Consumer Reports

Po prawie roku, gdy Apple zaprezentowa³o pierwszego iPada ciê¿ko by³o co¶ do niego porównaæ. Niedawno na rynek trafi³o kilku powa¿nych konkurentów iPada, miêdzy innymi Motorola Xoom - uwa¿ana za g³ównego rywala. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-06 12:40:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple zwyciê¿a w procesie patentowym

Ju¿ nie pierwszy raz firma produkuj±ca komputery Mac zosta³a pozwana do s±du w sprawach patentowych. Tym razem sprawê wytoczy³o Mirror Worlds LCC Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-05 11:36:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa reklama iPada 2

Apple wypu¶ci³o now± reklamê tabletu iPad 2, która w 31 sekund mocno podkre¶la zalety tabletu Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-05 11:00:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Test aplikacji Touch Retouch dla iPhone

Je¶li szukacie prostego programu do szybkiego retuszowania zdjêæ - to z pomoc± przychodzi wam Touch Retouch wydany przez firmê AdvaSoft. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-04 14:17:14 (¼ród³o: IDG.pl)

iPhone 5 z matryc± od Sony?

Kr±¿± plotki, ¿e nowy telefon Apple zostanie wyposa¿ony w aparat z 8 mega pikselow± matryc± wyprodukowan± przez firmê Sony. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-04-04 13:20:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple Mac OSx Lion - drugie wydanie wersji beta

Udostêpniona druga wersja beta Mac OS X Lion jest gotowa do pobrania, niestety tylko dla developerów. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-03-31 13:06:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X - dziesi±te urodziny!

Za tydzieñ Apple ¶wiêtuje 35 urodziny. Okazuje siê, ¿e 24 marca równie¿ jest wa¿n± dat± w historii firmy. W³a¶nie tego dnia, 10 lat temu ¶wiat³o dzienne ujrza³ Mac OS X - jeden z trzech licz±cych siê systemów operacyjnych na komputery osobiste. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-03-25 13:25:00 (¼ród³o: IDG.pl)

IPad 2 w Polsce - znamy ceny

Ju¿ o godzinie 17:00 do polskich sklepów trafi najnowszy tablet firmy Apple - iPad 2. Dostêpny on bêdzie w 6 wersjach. Znamy ju¿ ceny, w jakich bêdzie sprzedawany. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-03-25 12:52:49 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad 2 w Polsce. Piêæ pytañ przed zakupem

Czeka nas wiosna tabletów. Jeszcze w marcu na polskim rynku pojawi siê iPad 2. Jednak czy bêdzie wart swojej ceny? Zadamy Wam 5 pytañ, które powinny pomóc w podjêciu decyzji. Kupiæ sprzêt Apple czy zaczekaæ na Motorolê Xoom? Co lepiej wybraæ - iOS, Android czy Blackberry? Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-03-10 13:30:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Polska premiera Apple iPad 2 - ju¿ wiemy kiedy!

Konferencja Apple w San Francisco to dobry dzieñ dla polskich u¿ytkowników. Polska znalaz³a siê w¶ród 26 krajów, gdzie premiera iPada 2 odbêdzie siê ju¿ 25 marca. Tablet jest czym¶ znacznie wiêcej ni¿ tylko od¶wie¿on± wersj± poprzednika. Przeczytaj całą wiadomość na idg.pl
2011-03-02 23:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 7 zainstalowany na jednej czwartej komputerów

Windows XP nadal jest najpopularniejszym systemem na ¶wiecie. Od grudnia 2009 r. straci³ jednak 14,44 proc. udzia³u w rynku i obecnie u¿ywany jest przez po³owê internautów. W roku 2010 ca³y czas zyskiwa³ Windows 7, z którego korzysta nawet 25 proc. komputerów pod³±czonych do sieci.
2010-12-09 15:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac AppStore: Apple podaje zasady

Firma z Cupertino na swoim blogu poda³a kilka zasad dotycz±cych funkcjonowania AppStore dla Mac OS. Pojawi³y siê pewne zmiany w stosunku do AppStore dla urz±dzeñ mobilnych.
2010-12-06 10:02:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple-1 sprzedany za 133 tysi±ce funtów

We wtorek, w domu aukcyjnym Christie w Londynie, sprzedano jeden z pierwszych komputerów osobistych Apple-1 za 133 250 funtów, czyli jakie¶ 635 tysiêcy z³otych. Ju¿ przed aukcj± wyceniono, ¿e przedmiot aukcji mo¿e pój¶æ za podobn± cenê.
2010-11-24 10:14:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Gwiazdka 2010 na PC World - zobacz najlepsze prezenty

Kupowanie ¶wi±tecznych prezentów to czasami wyzwanie nawet dla najwiêkszych mistrzów robienia zakupów. Aby u³atwiæ Wam podejmowanie wyborów przygotowali¶my specjaln± ¶wi±teczn± stronê, na której znajdziecie wszystkie informacje niezbêdne do podjêcia trafnych decyzji. Na stronie prezenty.pcworld.pl Podpowiadamy jak kupowaæ i co kupowaæ. Znajdziecie najnowsze testy sprzêtu, ceny produktów i oceny redakcji.
2010-11-23 15:17:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Ile martwych pikseli akceptuje Apple?

W Internecie pojawi³ siê dokument, który rzekomo zawiera wewnêtrzne wytyczne Apple. Znajduj± siê w nim informacje na temat liczby "anomalii pikseli", których firma nie naprawi w ramach gwarancji.
2010-11-08 11:36:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy szkodnik atakuje Mac OS X

Dwaj producenci oprogramowania antywirusowego ostrzegaj± przed nowym z³o¶liwym programem, atakuj±cym system operacyjny Mac OS X. "Szkodnik" dzia³a bardzo podobnie do os³awionego windowsowego robaka Koobface (czê¶æ specjalistów s±dzi, ¿e oba programy mog± byæ w jaki¶ sposób "spokrewnione").
2010-10-29 10:48:05 (¼ród³o: IDG.pl)

hITy tygodnia: Nowo¶ci Apple, Office 365 i wojna Linuksa z Windows

Przedstawiamy podsumowanie najwa¿niejszych wiadomo¶ci mijaj±cego tygodnia. W ostatnich dniach du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê m.in. informacje o Adobe Acrobat X i Reader X, ataku hakerskim na Kaspersky Lab i nowej strategii dotycz±cej Symbiana.
2010-10-22 18:20:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe MacBooki Air - jeszcze cieñsze, jeszcze mniejsze

Podczas jesiennej konferencji firmy Apple zaprezentowane zosta³y dwa nowe modele z serii MacBook Air. Urz±dzenia z 11 i 13-calowymi wy¶wietlaczami, w najgrubszym punkcie maj± zaledwie kilkana¶cie milimetrów. Mimo zastosowania ciekawych rozwi±zañ, w nowych MacBookach ci±gle widaæ technologiczne braki.
2010-10-21 12:37:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X 10.7 Lion. Król Lew?

Najnowsza wersja systemu Mac OS X uka¿e siê dopiero latem 2011 r., ale znamy ju¿ niektóre z funkcji, jakimi bêdzie charakteryzowa³ siê ten produkt. Steve Jobs, prezentuj±c nowy OS powiedzia³, ¿e Lion to po³±czenie funkcjonalno¶ci Mac OS X z iPadem - czy¿by szef Apple przewidywa³ gruntown± zmianê sposobu, w jaki korzystamy dzi¶ z komputera osobistego?
2010-10-21 10:01:06 (¼ród³o: IDG.pl)

AutoCAD wraca na platformê Mac!

Po 18 latach przerwy oprogramowanie AutoCAD powróci na platformê Mac. Zapowiadana jest równie¿ darmowa i uproszczona wersja ¶rodowiska AutoCAD dla przeno¶nych urz±dzeñ firmy Apple - tabletów iPad i telefonów iPhone.
2010-09-01 12:18:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Steve Wozniak wspomina pocz±tki Apple

Wspó³twórca Apple o swojsko brzmi±cym nazwisku Steve Wozniak, wspomina³ podczas Flash Memory Summit w Santa Clara w Kalifornii pocz±tki tworzenia firmy.
2010-08-20 13:49:57 (¼ród³o: IDG.pl)

iStat Pro - monitorowanie systemu Mac OS

iStatPro to jedna z wiod±cych aplikacji udostêpnianych przez firmê iSlayer. Widget s³u¿y do monitorowania wielu aspektów pracy komputera, takich jak zu¿ycie baterii, temperatura procesora itp.
2010-08-03 14:30:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Google Chrome OS: system operacyjny, który mo¿e zmieniæ kszta³t rynku

Czy¿by nadchodzi³ kres panowania Windows na rynku systemów operacyjnych? Microsoft pewnie nie odda tak szybko pola, ale darmowy system operacyjny Chrome OS od Google mo¿e sporo zamieszaæ na rynku.
2010-06-07 11:12:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Haker mo¿e pods³uchiwaæ przez urz±dzenia mobilne

Nowe botnety stworzone dla urz±dzeñ mobilnych pozwalaj± atakuj±cym widzieæ i s³yszeæ potencjalne ofiary. Zagro¿one s± laptopy i smartfony.
2010-05-25 10:41:17 (¼ród³o: IDG.pl)

2011 r.: iPad 2 z ekranem OLED

Apple rozpoczê³o ju¿ prace nad kolejn± generacj± tabletu iPad. Urz±dzenie, które ma zostaæ wprowadzone do sprzeda¿y w 2011 roku wyposa¿one zostanie prawdopodobnie w ekran OLED.
2010-04-19 21:04:04 (¼ród³o: IDG.pl)

iPad zakazany w Izraelu

Ministerstwo Komunikacji Izraela wziê³o na celownik tablet iPad i zakaza³o wwo¿enia tego gad¿etu na terytorium swojego kraju.
2010-04-18 12:21:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ³ata "lukê z Pwn2Own"

Firma Apple zaktualizowa³a Mac OS X, usuwaj±c z niego lukê, która pos³u¿y³a do w³amania siê do systemu w czasie konkursu hakerskiego Pwn2Own.
2010-04-15 10:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple nie nad±¿a z dostawami iPadów

Firma Apple postanowi³a przesun±æ termin miêdzynarodowej premiery iPada. Powodem podjêcia takiej decyzji jest "zaskakuj±co mocny popyt na urz±dzenie w Stanach Zjednoczonych".
2010-04-14 19:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple od¶wie¿a MacBooki Pro

Dzisiaj Apple od¶wie¿y³a liniê przeno¶nych komputerów MacBook Pro. Mog± siê one obecnie pochwaliæ nowymi procesorami Intela, nowymi kartami graficznymi oraz wyd³u¿onym czasem pracy na baterii.
2010-04-13 19:15:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple iPad - u¿ytkownicy skar¿± siê na problemy z WiFi

W kilka dni po wprowadzeniu do sprzeda¿y tabletu iPad wielu jego szczê¶liwych nabywców zaczê³o uskar¿aæ siê na ró¿ne problemy jakie zacz±³ im sprawiaæ ten gad¿et. Najczê¶ciej chodzi³o o dzia³anie WiFi.
2010-04-06 18:09:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Pobierz uaktualnienie systemu Mac OS X 10.6.3

Apple udostêpni³o nowe uaktualnienie dla systemu Mac OS X Snow Leopard. Oznaczone ono jest numerem 10.6.3 i "wa¿y" blisko 720 MB.
2010-03-30 18:14:56 (¼ród³o: IDG.pl)

20 luk zero-day w Mac OS X

Charlie Miller, specjalista ds. bezpieczeñstwa informatycznego, wykry³ ok. 20 luk w ró¿nych komponentach systemu operacyjnego Mac OS X. W czasie konferencji CanSecWest opowie, jak odnalaz³ dziury.
2010-03-22 11:01:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 7 kontra reszta ¶wiata

Szybciej, ³atwiej, bezpieczniej - te cechy maj± wszystkie obecnie stosowane systemy operacyjne. Który z nich jest najlepszy? Aby siê o tym przekonaæ przeprowadzili¶my test.
2010-02-24 09:30:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple wymienia wadliwe dyski MacBooków

Firma Apple uruchomi³a program darmowej wymiany wadliwych dysków twardych u¿ywanych w komputerach MacBook.
2010-02-17 21:31:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Dom spalony, a iMac...dzia³a!

Pewien mieszkaniec Szwecji prze¿y³ tragediê - spali³ mu siê dom. Po¿ar "prze¿y³o" tylko jedno elektroniczne urz±dzenie - komputer z nadgryzionym jab³kiem na obudowie...
2010-02-16 19:31:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Interfejsy przysz³o¶ci

W 2002 roku do kin trafi³ "Raport mniejszo¶ci", w którym Tom Cruise przegl±da materia³y filmowe wy¶wietlaj±ce siê w powietrzu i przewija je wy³±cznie za pomoc± gestów? "Szkoda, ¿e takie co¶ nie istnieje naprawdê" - pomy¶la³a wiêkszo¶æ z nas. To co do niedawna by³a jedynie fikcj±, ju¿ nied³ugo mo¿e staæ siê rzeczywisto¶ci±.
2010-02-13 09:32:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows vs. reszta ¶wiata i inne wojny reklamowe

Pod budz±cym pozytywne skojarzenia has³em zabiegania o przychylno¶æ i uznanie klienta kryje siê w istocie bezpardonowa walka o jego kieszeñ. Producenci, dla których wysoko¶æ sprzeda¿y towarów czêsto oznacza rynkowe "byæ albo nie byæ", nie cofn± siê przed niczym, aby swoj± ofertê przedstawiæ w jak najkorzystniejszym ¶wietle, najlepiej oczerniaj±c przy okazji konkurencjê. Brutalne prawa gospodarki nie omijaj± bran¿y IT - wystarczy prze¶ledziæ kampanie reklamowe czo³owych firm i marek z ostatnich kilkunastu lat, aby przekonaæ siê, ¿e w dziedzinie komputerów i oprogramowania trwa nieustaj±ca wojna podjazdowa, która nie tylko nie s³abnie, ale wrêcz siê zaostrza.
2010-02-06 14:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia N900 pod kontrol±... Mac OS X

Fiñski programista Toni Nikkanen zdo³a³ uruchomiæ system operacyjny Mac OS X na smartfonie Nokia N900.
2010-02-02 09:43:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja Apple komentowana na ¿ywo

Serwis Techcrunch udostêpni³ strumieniowy przekaz wideo podczas którego na ¿ywo komentuje konferencjê Apple. Wydarzenie mo¿ecie obejrzeæ na naszej stronie.
2010-01-27 18:45:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple szykuje 22-calowego "dotykowego" iMaka?

Firma Apple szykuje siê do wzbogacenia oferty iMaków modelem wyposa¿onym w 22-calowy dotykowy ekran - twierdzi serwis DigiTimes.
2010-01-18 17:16:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Procesory Intela nie dla Tabletu Apple

Apple nie wykorzysta procesorów Intela przy produkcji swojego pierwszego tabletu - twierdzi Ashok Kumar, analityk z Northeast Securities.
2010-01-07 20:26:11 (¼ród³o: IDG.pl)

10 milionów "niesamowitych" tabletów Apple?

By³y dyrektor Google, Lee Kai-fu, umie¶ci³ na swoim blogu kilka informacji na temat owianego tajemnic± tabletu Apple. Jego zdaniem firma z Cupertino zamierza w ci±gu roku wyprodukowaæ a¿ 10 milionów takich urz±dzeñ - ka¿de z nich ma oferowaæ "niesamowity interfejs u¿ytkownika".
2010-01-04 16:53:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: nowy firmware dla wadliwych 27-calowych iMaków

Apple udostêpni³o nowy firmware przeznaczony dla najnowszych 27-calowych iMaków. Jego zadaniem jest usuniêcie problemu z migocz±cym ekranem.
2009-12-22 21:55:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Wideo: Podsumowanie roku 2009 : Apple

Rok 2009 by³ dla Apple bardzo dobry. Na rynek wesz³y nowe wersje takich produktów jak MacBook, iPod oraz iPhone. Po nieobecno¶ci spowodowanej chorob± do firmy wróci³ równie¿ Steve Jobs. Tak¿e pod wzglêdem finansowym ten rok by³ dla Apple bardzo udany. Cena akcji firmy na gie³dzie wzros³a niemal dwukrotnie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wideo-podsumowania roku 2009 dla Apple.
2009-12-17 14:35:49 (¼ród³o: IDG.pl)

IDC: W ci±gu 3 lat sprzeda¿ komputerów osobistych podwoi siê

Analitycy firmy IDC prognozuj±, ¿e do 2013 roku ilo¶ciowa sprzeda¿ komputerów klasy PC ma rosn±æ w tempie dwucyfrowym. Wzrost sprzeda¿y ma byæ zwi±zany m.in. z konieczno¶ci± wymiany sprzêtu starszych generacji oraz spadkiem cen nowych komputerów osobistych. Nie bez znaczenia ma byæ równie¿ wsparcie ze strony organizacji rz±dowych.
2009-12-17 14:06:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple po cichu rozbudowuje komputery Mac Pro i Xserve

Apple bez rozg³osu udostêpni³o nowe mo¿liwo¶ci rozbudowy komputera Mac Pro. Od teraz urz±dzenie mo¿e zostaæ wyposa¿one w szybszy procesor oraz dyski twarde o dwukrotnie wiêkszej pojemno¶ci. Ponadto firma z Cupertino zaoferowa³a swoim klientom mo¿liwo¶æ zakupu lepiej wyposa¿onego serwera Xserve.
2009-12-05 10:32:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Palisz przy komputerze Apple? Uwa?aj, mo?esz straci? gwarancj?!

Na blogu The Consumerist pojawi? si? wpis informuj?cy o przypadkach odmowy naprawy przez firm? Apple komputerów, które by?y nara?one na dzia?anie dymu tytoniowego.
2009-11-23 19:31:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Palisz przy komputerze Apple? Uwa¿aj, mo¿esz straciæ gwarancjê!

Na blogu The Consumerist pojawi³ siê wpis informuj±cy o przypadkach odmowy naprawy przez firmê Apple komputerów, które by³y nara¿one na dzia³anie dymu tytoniowego.
2009-11-23 19:31:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X Snow Leopard 10.6.2 zhakowany. Znów dzia³a na Atomach

Na pocz±tku poprzedniego tygodnia Apple wyda³o aktualizacjê 10.6.2 dla systemu Mac OS X Snow Leopard. W¶ród licznych poprawek przynios³a ona równie¿ oficjalny brak wsparcia dla procesorów Intel Atom. "Problem" ten zosta³ ju¿ jednak rozwi±zany...
2009-11-21 12:36:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Laptopy Apple bardziej zawodne ni¿ Asus, Toshiba i Sony

Laptopy marki Apple s± bardziej zawodne ni¿ konkurencyjne i tañsze produkty firm takich jak Asus, Toshiba czy Sony - wynika z analiz SquareTrade, która przeanalizowa³a ponad 30 tys. zg³oszeñ gwarancyjnych od swoich klientów. Badania wykaza³y równie¿, ¿e netbooki s± o 20% bardziej zawodnym sprzêtem ni¿ pozosta³e urz±dzania przeno¶ne.
2009-11-18 17:06:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: Windows 7 to nie kopia z Mac OS X

Microsoft sprostowa³ wypowied¼ jednego ze swoich pracowników i zadeklarowa³, ¿e firma projektuj±c Windows 7 w ¿adnym razie nie inspirowa³a siê Mac OS X.
2009-11-12 15:05:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja communityStandard 2009 - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na 2. edycjê konferencji "communityStandard 2009. Spo³eczno¶ci internetowe", Warszawa, 19-20 listopad 2009 r. Dowiedz siê jak dotrzeæ do milionów u¿ytkowników!
2009-11-06 17:03:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe Maki ju¿ w Polsce

Firma iSource poinformowa³a o rozszerzeniu oferty na komputery iMac i MacBook oraz kompatybilne akcesoria marki Apple. Urz±dzenia mo¿na ju¿ nabyæ w najwiêkszych sieciach handlowych.
2009-10-28 11:30:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe Maki ju? w Polsce

Firma iSource poinformowa?a o rozszerzeniu oferty na komputery iMac i MacBook oraz kompatybilne akcesoria marki Apple. Urz?dzenia mo?na ju? naby? w najwi?kszych sieciach handlowych.
2009-10-28 11:30:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 7 na Maca do koñca roku

Apple zapowiedzia³o, ¿e do koñca bie¿±cego roku zaktualizuje oprogramowanie Boot Camp w ten sposób, by umo¿liwia³o uruchamianie na komputerach Macintosh najnowszego systemu Microsoftu - Windows 7.
2009-10-23 14:32:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 7 na Maca do ko?ca roku

Apple zapowiedzia?o, ?e do ko?ca bie??cego roku zaktualizuje oprogramowanie Boot Camp w ten sposób, by umo?liwia?o uruchamianie na komputerach Macintosh najnowszego systemu Microsoftu - Windows 7.
2009-10-23 14:32:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: nowe iMaki, nowy MacBook i myszka Magic Mouse dostêpne ju¿ od dzisiaj!

Apple wprowadzi³o dzisiaj do swojej oferty szereg nowych produktów. Wielbiciele sprzêtu z nadgryzionym jab³uszkiem maj± obecnie m.in. mo¿liwo¶æ zakupu od¶wie¿onych iMaków, nowego MacBooka oraz multidotykowej myszki Magic Mouse. Zapraszamy do zapoznania siê z wszystkimi niespodziankami, jakie przygotowa³a dla swoich klientów firma z Cupertino.
2009-10-20 22:01:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: nowe iMaki, nowy MacBook i myszka Magic Mouse dost?pne ju? od dzisiaj!

Apple wprowadzi?o dzisiaj do swojej oferty szereg nowych produktów. Wielbiciele sprz?tu z nadgryzionym jab?uszkiem maj? obecnie m.in. mo?liwo?? zakupu od?wie?onych iMaków, nowego MacBooka oraz multidotykowej myszki Magic Mouse. Zapraszamy do zapoznania si? z wszystkimi niespodziankami, jakie przygotowa?a dla swoich klientów firma z Cupertino.
2009-10-20 22:01:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Analitycy: wygl±d laptopa ma ma³e znaczenie

Producenci oferuj± coraz dopracowane graficznie modele laptopów i przekonuj± klientów, ¿e Ci powinni wybraæ produkt, który im siê najbardziej podoba. Analitycy twierdz± jednak, ¿e póki co metoda jest zawodna, a dla potencjalnych nabywców liczy siê przede wszystkim cena i rozmiar komputerów przeno¶nych.
2009-10-08 14:14:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Analitycy: wygl?d laptopa ma ma?e znaczenie

Producenci oferuj? coraz dopracowane graficznie modele laptopów i przekonuj? klientów, ?e Ci powinni wybra? produkt, który im si? najbardziej podoba. Analitycy twierdz? jednak, ?e póki co metoda jest zawodna, a dla potencjalnych nabywców liczy si? przede wszystkim cena i rozmiar komputerów przeno?nych.
2009-10-08 14:14:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe iMaki w pierwszej po³owie pa¼dziernika

Apple w ci±gu kilku najbli¿szych tygodni od¶wie¿y liniê komputerów iMac - wynika z doniesieñ serwisu AppleInsider.
2009-09-26 12:54:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe iMaki w pierwszej po?owie pa?dziernika

Apple w ci?gu kilku najbli?szych tygodni od?wie?y lini? komputerów iMac - wynika z doniesie? serwisu AppleInsider.
2009-09-26 12:54:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Trend Micro: ochrona punktów koñcowych rozszerzona na platformê Mac

Firma rozszerzy³a system zabezpieczeñ punktów koñcowych dla przedsiêbiorstw, które w swoich sieciach u¿ywaj± zarówno platform Windows, jak i Mac. Trend Micro Security for Mac 1.5 chroni systemy oparte na platformie Mac przed wirusami, programami szpieguj±cymi, atakami hybrydowymi oraz niezale¿nymi od platformy atakami internetowymi.
2009-09-24 13:38:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Trend Micro: ochrona punktów ko?cowych rozszerzona na platform? Mac

Firma rozszerzy?a system zabezpiecze? punktów ko?cowych dla przedsi?biorstw, które w swoich sieciach u?ywaj? zarówno platform Windows, jak i Mac. Trend Micro Security for Mac 1.5 chroni systemy oparte na platformie Mac przed wirusami, programami szpieguj?cymi, atakami hybrydowymi oraz niezale?nymi od platformy atakami internetowymi.
2009-09-24 13:38:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Kroll Ontrack pomo¿e u¿ytkownikom Apple w odzyskaniu danych

iSource oraz polski oddzia³ Kroll Ontrack, zawarli umowê która pozwoli odzyskaæ fanom produktów z jab³kiem w logo najcenniejsze dane z ich urz±dzeñ bez utraty gwarancji.
2009-09-23 16:46:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Kroll Ontrack pomo?e u?ytkownikom Apple w odzyskaniu danych

iSource oraz polski oddzia? Kroll Ontrack, zawarli umow? która pozwoli odzyska? fanom produktów z jab?kiem w logo najcenniejsze dane z ich urz?dze? bez utraty gwarancji.
2009-09-23 16:46:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Snow Leopard sprzedaje siê rewelacyjnie

Z opublikowanego przez firmê NPD Group raportu wynika, ¿e najnowszy system operacyjny Apple sprzedaje siê znacznie lepiej od swoich poprzedników.
2009-09-19 12:20:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Snow Leopard sprzedaje si? rewelacyjnie

Z opublikowanego przez firm? NPD Group raportu wynika, ?e najnowszy system operacyjny Apple sprzedaje si? znacznie lepiej od swoich poprzedników.
2009-09-19 12:20:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwszy egzemplarz legendarnego Macintosha Plus do kupienia!

Je¿eli jeste¶ zagorza³ym fanem produktów Apple byæ mo¿e zainteresuje ciê wystawiany na aukcji przez amerykañski dom aukcyjny Profiles in History legendarny komputer Macintosh Plus. Urz±dzenie posiada tabliczkê znamionow± z numerem seryjnym...0001!
2009-09-19 10:56:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ³ata Snow Leoparda - koniec zamieszania z Flashem

Od premiery systemu Snow Leopard minê³y niespe³na dwa tygodnie, a Apple ju¿ udostêpni³ pierwsz± poprawkê dla niego. Jej zadaniem jest uaktualnienie do³±czonego do systemu odtwarzacza Flash - okaza³o siê bowiem, ¿e w finalnej wersji Leoparda znalaz³a siê stara, dziurawa wersja tego oprogramowania. Firma przy okazji uaktualni³a równie¿ Leoparda (33 poprawki) oraz Tigera (16 ³atek).
2009-09-11 07:12:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ?ata Snow Leoparda - koniec zamieszania z Flashem

Od premiery systemu Snow Leopard min??y niespe?na dwa tygodnie, a Apple ju? udost?pni? pierwsz? poprawk? dla niego. Jej zadaniem jest uaktualnienie do??czonego do systemu odtwarzacza Flash - okaza?o si? bowiem, ?e w finalnej wersji Leoparda znalaz?a si? stara, dziurawa wersja tego oprogramowania. Firma przy okazji uaktualni?a równie? Leoparda (33 poprawki) oraz Tigera (16 ?atek).
2009-09-11 07:12:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple obni¿a ceny iPodów

Na kilka godzin przed rozpoczêciem dzisiejszej konferencji firma Apple poinformowa³a o obni¿kach cen iPodów.
2009-09-09 16:39:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple obni?a ceny iPodów

Na kilka godzin przed rozpocz?ciem dzisiejszej konferencji firma Apple poinformowa?a o obni?kach cen iPodów.
2009-09-09 16:39:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Canon prezentuje szybkie skanery dla komputerów Mac

Canon zaprezentowa³ dwa nowe szybkie skanery dokumentów - modele imageFormula DR-2510M i DR-2010M. Urz±dzenia przeznaczone s± do wspó³pracy z komputerami Mac.
2009-08-24 22:00:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ucisza dyski MacBooków Pro

Apple udostêpni³o nowy firmware eliminuj±cy problem z nadmiernym ha³asem generowanym przez dyski twarde niektórych egzemplarzy MacBooka Pro.
2009-08-20 21:22:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Poziom zadowolenia klientów Apple nieznacznie spada

Produkty Apple ponownie otrzyma³y najwy¿sz± ocenê w corocznym raporcie na temat satysfakcji klientów, przygotowanym przez amerykañsk± organizacjê American Customer Satisfaction Index. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e firma z Cupertino jako jedyna zanotowa³a w porównaniu do 2008 roku nieznacznie gorszy wynik.
2009-08-18 18:34:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Blu-ray w nowym Apple iMac?

Wed³ug niepotwierdzonej jeszcze informacji, nowa generacja komputerów Apple iMac zostanie wyposa¿ona w odtwarzacz formatu Blu-ray.
2009-08-11 11:53:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple wydaje uaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.5.8

Firma Apple udostêpni³a uaktualnienie systemu Mac OS X Leopard do wersji 10.5.8. Zawiera ono szereg poprawek zwiêkszaj±cych stabilno¶æ, zgodno¶æ i bezpieczeñstwo komputera Mac.
2009-08-05 23:38:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Klawiatury Apple podatne na ataki

Na s³ynnej hakerskiej konferencji Defcon (w tym roku zorganizowanej w Las Vegas) jeden z uczestników zaprezentowa³ sposób na zainfekowanie z³o¶liwym kodem...klawiatury Apple.
2009-08-05 19:46:45 (¼ród³o: IDG.pl)

iPody wybuchaj± - Apple zmusza do milczenia

"iPod w moim rêku wydawa³ dziwne d¼wiêki i bardzo szybko stawa³ siê bardzo gor±cy. W pewnym momencie zobaczy³em dym wydobywaj±cy siê z urz±dzenia. Wyrzuci³em je jak najdalej od siebie. Po chwili nast±pi³a eksplozja!" - powiedzia³ dla brytyjskiego "The Times" Ken Stanborough. To jednak dopiero pocz±tek historii. W³a¶ciciel iPoda nied³ugo pó¼niej musia³ zmierzyæ siê z bardzo dziwn± reakcj± Apple, które chcia³o zatuszowaæ sprawê.
2009-08-03 12:49:56 (¼ród³o: IDG.pl)

iPody wybuchaj? - Apple zmusza do milczenia

"iPod w moim r?ku wydawa? dziwne d?wi?ki i bardzo szybko stawa? si? bardzo gor?cy. W pewnym momencie zobaczy?em dym wydobywaj?cy si? z urz?dzenia. Wyrzuci?em je jak najdalej od siebie. Po chwili nast?pi?a eksplozja!" - powiedzia? dla brytyjskiego "The Times" Ken Stanborough. To jednak dopiero pocz?tek historii. W?a?ciciel iPoda nied?ugo pó?niej musia? zmierzy? si? z bardzo dziwn? reakcj? Apple, które chcia?o zatuszowa? spraw?.
2009-08-03 12:49:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Sprzêt Apple nawet za 10% ceny? W Polsce to mo¿liwe

iSource, dystrybutor Apple w Polsce, uruchomi³ outlet ze sprzêtem, oprogramowaniem i akcesoriami marek takich, jak Apple, Adobe, Quark, Griffin, Miglia, Samsung, XtremeMac, Gear4, czy Crumpler. W ofercie nie zabraknie akcesoriów do iPoda i iPhone.
2009-07-15 12:45:02 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 Nastpnakomputery, oprogramowanie