hipermarkety Aktualno¶ci - Macworld

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 Nastpna

iPod i Vista zaczn± wreszcie wspó³pracowaæ?

Microsoft udostêpni³ wczoraj uaktualnienie dla Windows Vista, które ma zagwarantowaæ pe³n± zgodno¶æ nowego systemu z odtwarzaczem multimedialnym iPod firmy Apple. Poprawka zosta³a przygotowana wspólnie przez obie firmy.
2007-05-10 11:20:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Szybsze MacBooki na LED-ach

Firma Apple zamówi³a w zesz³ym miesi±cu u azjatyckich producentów panele LCD z pod¶wietleniem realizowanym przy pomocy diod elektroluminescencyjnych LED. Dobrze poinformowane ¼ród³a donosz±, ¿e w przysz³ym miesi±cu - najprawdopodobniej na konferencji WWDC - Apple zaprezentuje nowe MacBooki Pro wyposa¿one w te w³a¶nie panele. Dotyczy to na razie tylko komputerów z matryc± o rozmiarze 15,4 cala.
2007-05-10 10:53:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Duñczycy znale¼li konstrukcyjn± wadê w iBookach

Duñska Rada Reklamacji Konsumentów, organizacja wchodz±ca w sk³ad Narodowej Agencji Konsumentów (zajmuj±cej siê ochron± praw konsumentów w tym kraju), opublikowa³a kompleksowy raport dotycz±cy wad konstrukcyjnych w komputerach iBook G4 firmy Apple.
2007-05-07 14:00:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Obiekt: MacBook Pro. Cel: w³amanie. Nagroda: 10 tys. USD

W trakcie zorganizowanej w Vancouver konferencji CanSecWest (po¶wiêconej tematyce bezpieczeñstwa komputera) zorganizowano nietypowy konkurs. Jego uczestnicy musieli bowiem w³amaæ siê do komputera MacBook Pro, za co przewidziano nagrodê w wysoko¶ci 10 tys. dolarów.
2007-04-26 08:08:02 (¼ród³o: IDG.pl)

25 poprawek dla Mac OS X

Firma Apple udostêpni³a pakiet aktualizacji dla systemu operacyjnego Mac OS X, oznaczony numerem 2007-04. W zestawie znalaz³o siê 25 uaktualnieñ, poprawiaj±cych bezpieczeñstwo systemu i usuwaj±cych luki w niektórych jego komponentach.
2007-04-20 10:30:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Vista na Maku - bêdzie dro¿ej

Od czasu dokonanej przez firmê Apple wymiany procesorów u¿ywanych w komputerach Macintosh na uk³ady Intela, u¿ytkownicy Maków mog± na swoich maszynach uruchamiaæ systemy z rodziny Windows. Okazuje siê jednak, ¿e gigant z Redmond przygotowa³ kilka niespodzianek.
2007-04-16 13:58:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy YDL na PowerPC

Firma Terra Soft Solutions udostêpni³a now± wersjê systemu operacyjnego Yellow Dog Linux dla starszych komputerów firmy Apple, opartych jeszcze na architekturze PowerPC.
2007-04-13 14:42:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X 10.5 Leopard bêdzie w pa¼dzierniku

W specjalnym o¶wiadczeniu Apple wycofa³ siê z ustalonej na czerwiec br. daty premiery kolejnej wersji systemu operacyjnego Mac OS X. System znany jako Leopard nie trafi na rynek wcze¶niej ni¿ w pa¼dzierniku br.
2007-04-13 08:25:15 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 Nastpnakomputery, oprogramowanie