hipermarkety Aktualno¶ci - Macworld

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 Nastpna

Microsoft: gigant siê przebudzi³

Wbrew opiniom sporej czê¶ci internautów, wygl±da na to, ¿e na rynku komputerów osobistych Microsoft obawia siê nie Linuksa, a Mac OS X-a. Potwierdzi³ to Brad Brooks, wiceprezes ds. marketingu Visty, podczas swojego wyst±pienia na corocznej microsoftowej Worldwide Partner Conference.
2008-07-10 08:45:35 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBook Air potania³

Firma Apple obni¿y³a koszt nabycia komputera przeno¶nego MacBook Air w opcji z dyskiem SSD i szybszym procesorem.
2008-07-04 10:45:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Kup QuarkXPress, dostaniesz iPoda

Producent popularnej aplikacji do sk³adu komputerowego, firma Quark, przygotowa³a promocjê dla swoich klientów.
2008-07-03 09:07:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Dwa trojany dla OS X - robi siê interesuj±co!

Na witrynie F-Secure pojawi³y siê informacje o dwóch koniach trojañskich atakuj±cych system Mac OS X. Obydwa wykorzystuj± naiwno¶æ u¿ytkownika, by daæ w³amywaczom dostêp do jego komputera.
2008-06-25 19:07:44 (¼ród³o: IDG.pl)

iLuv i1255 - odtwarzacz DVD/iPod

Firma iLuv rozpoczê³a sprzeda¿ interesuj±cego stacjonarnego odtwarzacza DVD o oznaczeniu i1255. Urz±dzenie wyposa¿ono miêdzy innymi w stacjê dokuj±c± dla iPodów.
2008-06-25 08:12:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Trojan atakuje Mac OS X

Firma SecureMac, zajmuj±ca siê tworzeniem oprogramowania zabezpieczaj±cego systemy operacyjne Apple, poinformowa³a o wykryciu konia trojañskiego gro¼nego dla Mac OS X w wersji 10.4 i 10.5.
2008-06-23 14:15:57 (¼ród³o: IDG.pl)

WINE 1.0: Wied¼min i World of Warcraft na Linuksie

Pe³na, stabilna wersja WINE 1.0, aplikacji umo¿liwiaj±cej uruchamianie programów dla Windows w innych systemach operacyjnych, zosta³a w³a¶nie udostêpniona. Narzêdzie z pewno¶ci± pobi³o rekord d³ugo¶ci cyklu rozwojowego - zespo³owi programistów odpowiedzialnych za napisanie Wine stworzenie stabilnego wydania tej aplikacji zajê³o 15 lat. Lat pe³nych "bólu" i "rozpaczy".
2008-06-18 10:05:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Mac OS X 10.6 - demo w przysz³ym tygodniu, koniec wsparcia dla PowerPC?

Serwis Unofficial Apple Weblog, informuj±cy o produktach i rozwi±zaniach firmy z logiem jab³ka, sugeruje, ¿e w czasie konferencji Worldwide Developers Conference Apple zademonstruje now± ods³onê systemu operacyjnego Mac OS X, a byæ mo¿e nawet udostêpni deweloperom próbki kodu. Co wiêcej Mac OS X 10.6 ma dzia³aæ wy³±cznie na komputerach Mac z procesorami o architekturze x86.
2008-06-10 10:04:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X 10.6 - demo w przysz³ym tygodniu, koniec wsparcia dla PowerPC?

Serwis Unofficial Apple Weblog, informuj±cy o produktach i rozwi±zaniach firmy z logiem jab³ka, sugeruje, ¿e w czasie konferencji Worldwide Developers Conference Apple zademonstruje now± ods³onê systemu operacyjnego Mac OS X, a byæ mo¿e nawet udostêpni deweloperom próbki kodu. Co wiêcej Mac OS X 10.6 ma dzia³aæ wy³±cznie na komputerach Mac z procesorami o architekturze x86.
2008-06-05 16:06:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: 70 poprawek

Koncern Apple udostêpni³ w³a¶nie kolejny pakiet uaktualnieñ dla swoich produktów - Mac OS X Update 10.5.3. Tym razem firma poprawi³a w sumie 70 ró¿nych b³êdów w systemie Mac OS X oraz do³±czonych do niego aplikacjach.
2008-05-29 12:30:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows XP dwa razy szybszy od Mac OS X

Wyniki benchmarka GUIMark, porównuj±cego mo¿liwo¶ci systemów renderowania grafiki w ró¿nych systemach operacyjnych, wskazuj±, ¿e Mac OS X jest pod tym wzglêdem przeciêtnie dwa razy wolniejszy od Windows XP.
2008-05-28 11:48:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Baterie s³oneczne w iPodach?

In¿ynierowie pracuj±cy w firmie Apple opracowali technologiê pozwalaj±c± wbudowywaæ baterie s³oneczne w przeno¶ne urz±dzenia elektroniczne. Wynalazek, który bêdzie prawdopodobnie opatentowany, przewiduje, ¿e baterie s³oneczne s± umieszczone za warstw± ekranu dotykowego montowanego w przeno¶nych urz±dzeniach elektronicznych.
2008-05-27 11:35:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: 4 miesi±ce minê³y, dziury nieza³atane

Hakerzy z Core Security stracili cierpliwo¶æ do Apple. Po czterech miesi±cach oczekiwania na reakcjê firmy postanowili opublikowaæ znalezione przez siebie informacje o b³êdzie w aplikacji iCal.
2008-05-26 14:50:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple zdominuje domy do 2013 roku?

Zdaniem analityków z Forrester Research, Apple zdominuje gospodarstwa domowe do 2013 roku. Produkty firmy z Cupertino maj± siê staæ podstaw± multimedialnych rozwi±zañ przysz³o¶ci.
2008-05-25 12:08:25 (¼ród³o: IDG.pl)

DOBRY PRACOWNIK WANTED! - link sponsorowany

10 000 ofert pracy z kraju i z zagranicy! PRACA.IDG.PL . sprawd¼!
2008-05-15 11:48:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy QuarkXPress w sierpniu

Ju¿ w sierpniu firma Quark ma udostêpniæ najnowsze wydanie swojej aplikacji do sk³adu komputerowego. Ósma wersja QuarkXPressa ma efektywniej konkurowaæ z Adobe InDesignem, co ma jej umo¿liwiæ udoskonalony, bardziej przyjazny interfejs, nowe narzêdzia kreacyjne oraz skierowane do odbiorców koñcowych udogodnienia w dystrybucji oprogramowania.
2008-05-14 14:03:20 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBook pomóg³ w ujêciu w³amywaczy

Dwaj m³odzi mê¿czy¼ni zostali zatrzymani przez policjê po tym, jak w³amali siê do jednego z mieszkañ w mie¶cie White Plains w amerykañskim stanie Nowy Jork. Nie by³o by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, przestêpcy wpadli, bo uruchomili skradziony wcze¶niej komputer - Apple MacBook.
2008-05-13 14:18:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe iMaki ju¿ w Polsce

Zaprezentowana niedawno przez Apple nowa linia komputerów iMac jest ju¿ dostêpna do nabycia w naszym kraju. Sugerowane przez dystrybutora ceny nowych konfiguracji mieszcz± siê w przedziale od 3849 do 5999 z³.
2008-05-13 12:10:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ma najlepsz± pomoc techniczn±

Z badania przeprowadzonego na zlecenie magazynu Consumer Reports wynika, ¿e komputery Apple objête s± najlepszym wsparciem technicznym. Kolejne miejsca w rankingu zajê³y Lenovo i Dell.
2008-05-06 17:30:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Trendy: Firefox 2.x coraz wy¿ej na pozycji lidera, Vista przyhamowa³a

Zgodnie z badaniami gemiusTraffic za tydzieñ 22-28.04.2008, Firefox 2.x umacnia siê w Polsce na pozycji lidera. Tymczasem wzrost liczby internautów korzystaj±cych z Visty chwilowo (?) zahamowa³.
2008-05-01 08:31:21 (¼ród³o: IDG.pl)

¦wie¿e jab³ka od Apple

Firma Apple od¶wie¿y³a liniê komputerów iMac, wyposa¿aj±c je w szybsze procesory, i wiêcej pamiêci RAM. U¿ytkownicy komputerów z jab³uszkiem od d³u¿szego ju¿ czasu wypatrywali zmian w desktopowej linii komputerów z Cupertino, gdy¿ nie by³y one zmieniane od zesz³ych wakacji.
2008-04-29 09:41:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Luka wykorzystana podczas PWN2OWN by³a znana od roku

Okazuje siê, ¿e Charlie Miller, który podczas konkursu PWN2OWN w ci±gu nieca³ych dwóch minut z³ama³ zabezpieczenia systemu Mac OS X, wykorzysta³ lukê w bibliotece PCRE. Stosowna aktualizacja biblioteki zosta³a wydana w maju 2007 roku. Przegl±darkê Safari zaktualizowano jednak dopiero w zesz³ym tygodniu.
2008-04-22 10:01:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Trendy: XP stoi, Vista minimalnie w górê, Firefox minimalnie w górê

W poprzednim tygodniu wydawa³o siê, ¿e Firefoksowi brakuje dos³ownie kilku dni do wyprzedzenia Internet Explorera. Okaza³o siê jednak, ¿e liczba zwolenników przegl±darki Mozilla Foundation przesta³a tak gwa³townie przyrastaæ.
2008-04-17 16:06:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Firma sprzedaje komputery z nielegalnym Mac OS X

Amerykañska firma Psystar wprowadzi³a do sprzeda¿y komputery z systemem Mac OS X. Jednak nie s± to maszyny Apple, czyli dosz³o w nich do z³amania licencji EULA.
2008-04-14 17:12:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Trendy: XP w dó³, Vista w górê, Firefox 2 niemal liderem

Na witrynie Ranking.pl pojawi³y siê naj¶wie¿sze wyniki dotycz±ce popularno¶ci systemów i przegl±darek internetowych na polskim rynku. Windows XP znowu straci³ u¿ytkowników, Vista - zyska³a, a Firefox 2 jest ju¿ niemal na pozycji lidera na rynku przegl±darek internetowych.
2008-04-11 16:00:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple powa¿nie od¶wie¿y MacBooki?

Zachodnie serwisy IT podaj± niepotwierdzon± jeszcze u ¼ród³a (czyli w Apple) informacjê, ¿e serie komputerów przeno¶nych MacBook i MacBook Pro poddane zostan± du¿ym modyfikacjom. Najpowa¿niejsze zmiany maj± zaj¶æ w wygl±dzie tych notebooków.
2008-04-08 15:26:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Sejsmograf na ka¿dym biurku?

Naukowcy z amerykañskiego centrum Quake-Catcher Network, zajmuj±cego siê badaniem aktywno¶ci sejsmicznej, przestawili nowy projekt systemu monitorowania wstrz±sów, którego g³ównym zadaniem bêdzie ostrzeganie przed trzêsieniami ziemi. Co ciekawe, ich pomys³ przewiduje wykorzystanie akcelerometrów zamontowanych w komputerach przeno¶nych internautów.
2008-04-04 12:35:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple prze¶ladowane za kolory

Jeden z nabywców 20" iMaca poczu³ siê oburzony wprowadzaj±cymi w b³±d reklamami firmy Apple. Uzna³, ¿e jego monitor nie jest w stanie wy¶wietliæ zadeklarowanych "milionów kolorów" i postanowi³ wytoczyæ korporacji proces.
2008-04-03 17:08:36 (¼ród³o: IDG.pl)

iSource dystrybutorem Apple w Polsce

To nie primaaprilisowy ¿art. Ze znanej wszystkim polskim "makuserom" firmy SAD wyodrêbni³ siê osobny podmiot - iSource - który sta³ siê oficjalnym dystrybutorem sprzêtu Apple w Polsce.
2008-04-03 09:27:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: PWN 2 OWN: Mac pierwsz± ofiar±

Niespe³na dwóch minut potrzebowa³ niejaki Charlie Miller, by uruchomiæ z³o¶liwy kod i przej±æ kontrolê nad komputerem MacBook Air pracuj±cym pod kontrol± w pe³ni uaktualnionego systemu Mac OS X - a tak¿e zdobyæ w ten sposób 10 tys. USD i ów komputer. Miller wygra³ w³a¶nie jeden z trzech etapów konkursu PWN 2 OWN, zorganizowanego podczas odbywaj±cej siê w kanadyjskim Vancouver konferencji CanSecWest - na w³amanie czekaj± jeszcze dwa komputery, pracuj±ce pod kontrol± Windows Vista (Fujitsu U810) oraz Ubuntu Linux (VAIO VGN-TZ37CN).
2008-03-29 11:58:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Leopard daje 5 razy wiêksz± satysfakcjê ni¿ Vista

Jak podaje amerykañski Computerworld, korporacyjni u¿ytkownicy Leoparda 5 razy czê¶ciej mówi±, ¿e s± z niego "bardzo zadowoleni" ni¿ posiadacze komputerów z systemem Windows Vista. Tak przynajmniej wynika z badañ przeprowadzonych przez firmê analityczn± ChangeWave Research.
2008-03-29 10:27:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe etui Belkina dla iPodów

W ofercie spó³ki Apple IMC Poland SAD pojawi³y siê nowe akcesoria marki Belkin dla urz±dzeñ iPod i iPhone. Tym razem s± to etui dla najnowszej generacji odtwarzaczy Apple oraz smartfona z logo jab³ka.
2008-03-21 14:13:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Apple - 14% rynku w USA, OS X - 0,3% rynku w Polsce

Apple po raz kolejny zrobi³o na analitykach dobre wra¿enie. Do producenta Maców w lutym bie¿±cego roku nale¿a³o 14 procent z wszystkich sprzedawanych na amerykañskim rynku komputerów.
2008-03-20 15:35:23 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBook Air - test subiektywno-obiektywny

Do redakcji trafi³o wreszcie najm³odsze dziecko Apple - MacBook Air. Obejrzeli¶my go ze wszystkich stron, przetestowali¶my, ocenili¶my. Chyba jako pierwsi na ¶wiecie sprawdzili¶my szybko¶æ pracy komputera w sieciach Wi-Fi 802.11n oraz porównali¶my szybko¶æ pracy komputera z Leopardem i Vist±. Uczciwie przyznajemy: sprzêt prezentuje siê wystrza³owo, ale jego wyposa¿enie nie zachwyca. Wydajno¶æ jest ¶wietna jak na urz±dzenie o tej wadze, ale jeden port USB i brak napêdu optycznego czyni± ten komputer raczej gad¿etem ni¿ pe³noprawnym notebookiem.
2008-03-18 14:29:07 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBook Air - test subiektywno-obiektywny

Do redakcji trafi³o wreszcie najm³odsze dziecko Apple - MacBook Air. Obejrzeli¶my go ze wszystkich stron, przetestowali¶my, ocenili¶my. Chyba jako pierwsi na ¶wiecie sprawdzili¶my szybko¶æ pracy komputera w sieciach Wi-Fi 802.11n oraz porównali¶my szybko¶æ pracy komputera z Leopardem i Vist±. Uczciwie przyznajemy: sprzêt prezentuje siê wystrza³owo, ale jego wyposa¿enie nie zachwyca. Wydajno¶æ jest ¶wietna jak na urz±dzenie o tej wadze, ale jeden port USB i brak napêdu optycznego czyni± ten komputer raczej gad¿etem ni¿ pe³noprawnym notebookiem.
2008-03-18 14:29:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Transcend: 16 GB dla komputera Mac Pro

Firma Transcend Information Inc. (Transcend) przedstawi³a nowe modu³y pamiêci DDR2-800 Fully-Buffered DIMM (FB-DIMM). Uk³ady przeznaczone s± dla komputera Apple Mac Pro.
2008-03-18 11:25:12 (¼ród³o: IDG.pl)

10 najzabawniejszych parodii reklam Mac kontra PC

Koncern Apple jest znany ze skutecznych kampanii marketingowych. Promocja odtwarzaczy iPod, telefonów iPhone i komputerów Mac jest w du¿ej mierze prowadzona na zasadzie reklamy porównawczej. Pomys³ szybko podchwycili te¿ internauci. W sieci pojawi³o siê wiele parodii reklam kampanii "Mac kontra PC". Prezentujemy kilka najzabawniejszych klipów tego typu zamieszczonych w YouTube.
2008-03-17 15:22:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Problem: MacBook Air siê przegrzewa - ³ata Apple nie zawsze pomaga

U¿ytkownicy laptopów z serii MacBook Air narzekaj±, ¿e sprzêt ma sk³onno¶æ do przegrzewania siê oraz niespodziewanego zwalniania. I choæ Apple przygotowa³o specjaln± ³atê, w³a¶ciciele notebooków nie s± usatysfakcjonowani rozwi±zaniem.
2008-03-16 06:51:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Office 2008 dla Mac OS X te¿ za³atany

Równolegle z patchami dla windowsowej wersji pakietu biurowego Microsoft udostêpni³ zestaw ³at dla edycji Office 2008 przeznaczonej dla u¿ytkowników systemów spod znaku jab³ka.
2008-03-13 14:36:33 (¼ród³o: IDG.pl)

W iPodzie zaiskrzy³o

Japoñskie ministerstwo handlu i gospodarki poinformowa³o o zamiarze zbadania wybranych modeli przeno¶nych odtwarzaczy iPod pod k±tem ewentualnych usterek. Decyzjê tê podjêto w oparciu o doniesienie o egzemplarzu urz±dzenia, z którego w trakcie ³adowania akumulatora zaczê³y wydobywaæ siê iskry.
2008-03-13 10:28:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Blu-ray w Makach i Xboksach?

Stan Glasgow, szef amerykañskiego oddzia³u koncernu Sony, przyzna³, ¿e firma prowadzi rozmowy w sprawie zastosowania napêdów Blu-ray w komputerach firmy Apple oraz konsoli Xbox360 Microsoftu - donosi serwis Electronista.com.
2008-03-07 11:54:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Opracowali antywirusa dla Mac OS X. Na wszelki wypadek

Rosyjska firma Kaspersky, produkuj±ca oprogramowanie antywirusowe, poinformowa³a w trakcie targów CeBIT, i¿ przygotowa³a prototypowe wydanie swojej aplikacji Kaspersky Internet Security, przeznaczone dla systemu Mac OS X. Wersja dla systemu Apple powsta³a na wypadek, gdyby sta³ siê on celem wzmo¿onych ataków cyberprzestêpczych.
2008-03-06 10:48:08 (¼ród³o: IDG.pl)

PayPal: internauci, unikajcie Safari!

PayPal opublikowa³ listê przegl±darek, które zdaniem firmy gwarantuj± internautom wysoki poziom bezpieczeñstwa. Znalaz³ siê na niej m.in. Internet Explorer 7, zabrak³o natomiast Safari. W sprawie aplikacji Apple wypowiedzia³ siê nawet jeden z pracowników firmy.
2008-02-28 17:37:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe MacBooki na Penrynach

Firma Apple od¶wie¿y³a linie MacBooków oraz MacBooków Pro. Nie by³o to chyba ca³kowit± niespodziank±, bo od kilku tygodni w Sieci co chwilê pojawia³y siê plotki, ¿e upgrade ten jest tu¿ tu¿... Obie linie notebooków zyska³y najnowsze procesory Intel Core 2 Duo Penryn, pojemniejsze twarde dyski i powiêkszon± do 2 GB pamiêæ RAM (z wyj±tkiem najtañszego MacBooka).
2008-02-27 09:42:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Japoñscy in¿ynierowie: MacBook Air jest zaprojektowany... tak sobie

Japoñscy in¿ynierowie rozebrali najnowszy notebook Apple: MacBooka Air. Ich zdaniem sprzêt jest fatalnie zaprojektowany i zbyt drogi w produkcji.
2008-02-23 16:34:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejna nowo¶æ Apple

Apple wprowadzi³o nowy model iPoda shuffle, charakteryzuj±cy siê zwiêkszon± pojemno¶ci± pamiêci.
2008-02-19 16:13:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Konkurenci MacBooka Air

Steve Jobs oraz jego utalentowany zespó³ projektantów stworzyli kolejny po¿±dany przez wiele osób produkt - komputer przeno¶ny MacBook Air. Urz±dzenie posiada jednak kilka ograniczeñ, których pozbawione s± równie atrakcyjne produkty konkurencji korzystaj±ce z Windows - np. notebooki Toshiba Portege R500, Fujitsu LifeBook P7230 czy LifeBook T2010 Tablet PC.
2008-02-15 11:28:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Xbox Media Center dla Mac OS X-a

Programi¶ci pracuj±cy nad makow± wersj± oprogramowania zmieniaj±cego oryginaln± konsolê Xbox w domowe centrum multimedialne opracowali wersjê 0.1 aplikacji.
2008-02-07 12:37:08 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBook Air wyznaczy trendy

Producenci notebooków zaczn± wkrótce stosowaæ w swoich maszynach procesory specjalnie przygotowane przez Intela na potrzeby MacBooka Air, twierdz± ¼ród³a zbli¿one do koncernu Intel.
2008-02-04 14:11:17 (¼ród³o: IDG.pl)

"Makowcy" bardziej otwarci ni¿ "pecetowcy"?

Firma Mindset Media opublikowa³a raport, z którego wynika, ¿e u¿ytkownicy komputerów Mac s± bardziej liberalni i otwarci ni¿ posiadacze PC.
2008-01-18 10:55:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Macworld 2008: MacBook Air - najcieñszy notebook ¶wiata!

Spekulacje potwierdzi³y siê - Steve Jobs podczas wyst±pienia otwieraj±cego wystawow± czê¶æ imprezy Macworld Conference & Expo 2008 zaprezentowa³ nowy model komputera przeno¶nego, MacBook Air, który okre¶li³ mianem "najcieñszego notebooka ¶wiata". Urz±dzenie jest najbardziej spektakularn± nowo¶ci± koncernu z Cupertino, jaka ujrza³a ¶wiat³o dzienne w trakcie prezentacji Jobsa.
2008-01-16 00:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Co poka¿e Apple na Macworld Conference & Expo?

Ju¿ w najbli¿szy poniedzia³ek, 14 stycznia, w San Francisco otworz± siê podwoje targów Macworld Conference & Expo, kolejnych du¿ych targów komputerowych organizowanych w USA.
2008-01-11 16:20:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac Pro - jeszcze potê¿niejszy

Koncern Apple zaktualizowa³ konfiguracjê swojego komputera Mac Pro. Maszyna, przeznaczona dla profesjonalnych u¿ytkowników, wyposa¿ona zosta³a w dwa czterordzeniowe procesory Intel Xeon 5400 wykonane w technologii 45 nanometrów. Dostêpne bêd± wersje z uk³adami 2,8- oraz 3,2-gigahercowymi.
2008-01-09 13:43:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Telewizor ze stacj± dokuj±c± dla iPoda

Koncern JVC u³atwia pod³±czenie przeno¶nego odtwarzacza firmy Apple do telewizora HD, wprowadzaj±c nowe modele odbiorników wyposa¿one w stacje dokuj±ce. Modele tych telewizorów zostan± wystawione podczas targów Consumer Electronics Show 2008, rozpoczynaj±cych siê dzi¶ w Las Vegas.
2008-01-07 10:40:54 (¼ród³o: IDG.pl)

2008: rok ataków na Mac OS X?

Ataki na komputery pracuj±ce pod kontrol± systemu Mac OS X wci±¿ s± rzadko¶ci± - czasami s³yszymy co prawda o wykryciu b³êdu w tym oprogramowaniu, ale przestêpcy na razie nie wykorzystuj± ich do szkodzenia u¿ytkownikom. Analitycy z firmy IDC s±dz± jednak, ¿e sytuacja mo¿e siê znacz±co zmieniæ w nowym roku.
2008-01-02 13:08:01 (¼ród³o: IDG.pl)

2007 - rok Apple

Mijaj±cy rok dla fimy Apple by³ naprawdê pracowity. iPhone, nowe odtwarzacze iPod, nowe modele komputerów Mac, AppleTV, wreszcie kolejna wersja Mac OS X - to wszystko sprawi³o, ¿e o firmie z Cupertino by³o g³o¶no w 2007 r., a jej produkty staj± siê coraz bardziej po¿±danymi prezentami pod choinkê. Zapraszamy na przegl±d najwa¿niejszych wydarzeñ 2007 r. w ¶wiecie Apple.
2007-12-21 13:50:05 (¼ród³o: IDG.pl)

ThinkSecret.com zniknie z Sieci

Koncern Apple zawar³ ugodê z serwisem ThinkSecret.com. Na jej podstawie ThinkSecret.com... zostanie zamkniêty.
2007-12-21 09:37:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Google lubi jab³ka

Internetowy gigant, Google, zaprezentowa³ ostatnio specjalne miejsce dla projektów open-source dedykowanych dla komputerów Mac - Google Mac Developer Playground. Grupa pracowników firmy zajmuj±ca siê platform± systemow± MacOS opublikowa³a tam na razie sze¶æ ró¿nych projektów, lecz na pewno pojawi siê wiêcej.
2007-12-07 07:58:59 (¼ród³o: IDG.pl)

iPod touch - wideorecenzja

Najnowsze dziecko firmy Apple, odtwarzacz iPod Touch, przez niewprawne oko mo¿e zostaæ ³atwo pomylony z innym hitem ostatnich miesiêcy iPhonem. Urz±dzenie jest do niego ³udz±co podobne nie tylko ze wzglêdu na wygl±d, ale równie¿ funkcjonalno¶æ. W zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e iPod Touch to iPhone, bez mo¿liwo¶ci wykonywania rozmów, pisania SMS-ów i robienia zdjêæ. Widoczne ró¿nice to innego koloru obramowanie obudowy, które w przypadku tego modelu jest czarne, oraz nieco mniejsze gabaryty.
2007-11-22 12:24:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Blueconnect z MacBookiem w ofercie Ery

Polska Telefonia Cyfrowa, w³a¶ciciel sieci komórkowej ERA proponuje od 15 listopada swoim klientom zestaw sk³adaj±cy siê z notebooka MacBook i modemu HSDPA wraz z abonamentem. To pierwszy komputer firmy Apple sprzedawany w Polsce w tego typu ofercie wi±zanej.
2007-11-16 08:34:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Ostatnia aktualizacja Tygrysa?

Firma Apple udostêpni³a kolejny pakiet ³atek dla systemu Mac OS X 10.4 Tiger, oznaczony numerem 10.4.11. Jest to byæ mo¿e ostatnia du¿a aktualizacja "Tygrysa".
2007-11-15 12:56:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Najszybszy notebook dla Visty to... MacBook Pro!

Nasi koledzy z amerykañskiej redakcji PC Worlda mieli okazjê przetestowaæ najnowsz± wersjê laptopa firmy Apple. Okaza³o siê, ¿e chwilowo nie istnieje lepszy i wydajniejszy komputer dla systemu Windows Vista!
2007-11-04 14:54:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple bije rekordy w Stanach Zjednoczonych

S±dz±c po badaniach gemiusTraffic, maszyny Apple w Polsce stanowi± niszê - u¿ytkownicy Mac OS X to zaledwie 0,2 procent internautów - http://www.pcworld.pl/news/128723.html. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych firma z Cupertino wspina siê na wy¿yny; obecnie jest ju¿ trzecim producentem komputerów na rynku!
2007-10-28 20:53:18 (¼ród³o: IDG.pl)

iPod touch dotar³ do Polski

Od 20 pa¼dziernika w salonach Apple Premium Reseller i Empik dostêpny bêdzie do nabycia najnowszy model odtwarzacza iPod - touch. 25 pa¼dziernika znajdziemy go tak¿e w pozosta³ych autoryzowanych punktach sprzeda¿y.
2007-10-20 10:40:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Jab³ko na biurku, czyli przesiadka na Maca, czê¶æ IV - podsumowanie

Gdy u¿ytkownik Windows stopniowo poznaje Mac OS X i towarzysz±ce mu oprogramowanie, wiele pocz±tkowych problemów znika, ale platforma ta nie zawsze siê sprawdza w zastosowaniach biznesowych. Powód tego jest prozaiczny: Microsoft zdominowa³ ¶wiat.
2007-10-10 12:12:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Jab³ko na biurku, czyli przesiadka na Maca, czê¶æ IV

Gdy u¿ytkownik Windows stopniowo poznaje Mac OS X i towarzysz±ce mu oprogramowanie, wiele pocz±tkowych problemów znika, ale platforma ta nie zawsze siê sprawdza w zastosowaniach biznesowych. Powód tego jest prozaiczny: Microsoft zdominowa³ ¶wiat.
2007-10-10 12:12:45 (¼ród³o: IDG.pl)

P³on±cy iPod nano

Jeden z pracowników lotniska w Atlancie dozna³ poparzeñ po tym, gdy znajduj±cy siê w kieszeni jego spodni iPod Nano nagle stan±³ w p³omieniach. Po¿ar by³ bardzo gwa³towny lecz, na szczê¶cie dla ofiary, krótkotrwa³y. P³omienie siêgnê³y do klatki piersiowej mê¿czyzny, ale spowodowa³y tylko powierzchowne oparzenia.
2007-10-09 09:22:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X 10.4.11 - ponad 30 ³atek

W najnowszej wersji systemu operacyjnego Apple "Tiger" - Mac OS X 10.4.11 - znajdzie siê ponad 30 ³atek dla ró¿nych komponentów tego OS-a.
2007-09-14 10:57:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy iPod nano na torturach

iPod nano w nowym wcieleniu, zaprezentowanym na pocz±tku wrze¶nia, nie jest ju¿ mo¿e tak zgrabny i smuk³y, ale za to dysponuje pojemniejsz± pamiêci±, wiêkszym wy¶wietlaczem oraz poprawionym interfejsem. Zobaczmy, jak radzi sobie w ekstremalnych testach wytrzyma³o¶ci.
2007-09-13 15:22:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Creative kontratakuje: nowy Zen i koszyk na jab³ka

Targi IFA to nie tylko wielkie ekrany FullHD. To równie¿ miejsce, gdzie nowo¶ci prezentuj± firmy kojarzone g³ównie z pecetami. Creative Labs przedstawi³o najnowsze wcielenie odtwarzacza Zen oraz stacje dokuj±ce do... iPodów.
2007-09-10 14:54:06 (¼ród³o: IDG.pl)

iPod touch - Wi-Fi i dotykowy ekran w odtwarzaczu

Znów stali¶my siê ¶wiadkami du¿ej premiery produktów firmy Apple. Koncern z Cupertino tym razem uraczy³ nas odnowion± lini± swoich odtwarzaczy multimedialnych i zapowiedzi± obni¿ek cen. Na uwagê zas³uguje jednak przede wszystkim ca³kowicie nowy model iPoda - nosz±cy nazwê touch. Jest to w³a¶ciwie iPhone, tyle ¿e bez funkcjonalno¶ci telefonu komórkowego. Urz±dzenie charakteryzuje siê bowiem mo¿liwo¶ci± ³±czenia z Internetem za po¶rednictwem protoko³u Wi-Fi (standard 802.11b/g) oraz dotykowym ekranem. Wskutek tego z obudowy odtwarzacza zniknê³o charakterystyczne okr±g³e pokrêt³o nawigacyjne. Apple znów ucieka konkurencji.
2007-09-06 07:36:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: We wrze¶niu nowe iPody?

Kilka serwisów internetowych poda³o informacjê, jakoby koncern Apple na pocz±tku wrze¶nia przedstawi³ now± generacjê przeno¶nych odtwarzaczy muzycznych iPod. Nowe urz±dzenia mia³yby charakteryzowaæ siê unowocze¶nionym interfejsem oraz - byæ mo¿e - nowymi funkcjonalno¶ciami.
2007-08-29 09:11:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Daewoo: DVD ze stacj± dokuj±c± dla iPoda

Firma Daewoo przedstawi³a nowy przeno¶ny odtwarzacz DVD o oznaczeniu DPC-8099PD-I. Urz±dzenie wyposa¿ono dodatkowo w gniazdo umo¿liwiaj±ce pod³±czenie iPoda.
2007-08-28 13:37:03 (¼ród³o: IDG.pl)

We wrze¶niu nowe iPody?

Kilka serwisów internetowych poda³o informacjê, jakoby koncern Apple na pocz±tku wrze¶nia przedstawi³ now± generacjê przeno¶nych odtwarzaczy muzycznych iPod. Nowe urz±dzenia mia³yby charakteryzowaæ siê unowocze¶nionym interfejsem oraz - byæ mo¿e - nowymi funkcjonalno¶ciami.
2007-08-27 14:30:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe iMaki - ju¿ od 5 tys. z³

W trakcie zorganizowanej we wtorek w jednym z warszawskich hoteli konferencji prasowej przedstawiciele Apple Europe oficjalnie zaprezentowali nowo¶ci w ofercie koncernu z Cupertino. O odnowionych komputerach iMac oraz nowych wersjach pakietów oprogramowania iWork oraz iLife informowali¶my w minionych tygodniach, za¶ dzi¶ poznali¶my ich ceny na polskim rynku.
2007-08-21 15:05:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Legalny upgrade dla w³a¶cicieli pirackich wersji QuarkXpress

Przedstawiciele firmy Quark poinformowali o wprowadzeniu specjalnego programu dla w³a¶cicieli "nieoficjalnych" wersji programu QuarkXpress. Do 30 wrze¶nia mog± oni za nieca³y 1000 z³otych zaktualizowaæ aplikacjê do najnowszej wersji i uzyskaæ legalny klucz programu.
2007-08-09 13:38:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Leopard z certyfikatem UNIX

Nadchodz±cy wielkimi krokami nowy system operacyjny dla komputerów z jab³uszkiem - MacOS X 10.5 Leopard - do³±czy³ do elitarnego grona systemów posiadaj±cych certyfikat UNIX 03. Tym samym wielka trójka - Sun, IBM i HP - zamieni siê w czwórkê i do³±czy do nich w³a¶nie Apple.
2007-08-02 10:34:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Rekordowa sprzeda¿ Maków, iPhone zmierza do Europy

W okresie kwiecieñ-czerwiec 2007 r. (czyli w trzecim kwartale bie¿±cego roku fiskalnego) koncern Apple odnotowa³ znaczny wzrost sprzeda¿y komputerów Mac w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubieg³ym.
2007-07-26 14:27:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Dziura w Mac OS X - jest czy jej nie ma

W ostatnich dniach w internetowym blogu Information Security Sell Out pojawi³o siê o¶wiadczenie anonimowego programisty, który poinformowa³, i¿ rzekomo uda³o mu siê napisaæ robaka wykorzystuj±cego lukê w systemie Mac OS X. Co ciekawe, luka oficjalnie za³atana zosta³a przez Apple w maju.
2007-07-19 12:13:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Dziura w Mac OS X - jest czy jej nie ma

W ostatnich dniach w internetowym blogu Information Security Sell Out pojawi³o siê o¶wiadczenie anonimowego programisty, który poinformowa³, i¿ rzekomo uda³o mu siê napisaæ robaka wykorzystuj±cego lukê w systemie Mac OS X. Co ciekawe, luka oficjalnie za³atana zosta³a przez Apple w maju.
2007-07-19 12:13:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery trzymaj± siê mocno

Rynek PC w II kw. urós³ w tempie dwucyfrowym. Producenci dostarczyli 60 mln komputerów osobistych. HP umocni³o siê na pozycji lidera, a Lenovo odebra³o trzecie miejsce Acerowi.
2007-07-19 11:51:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Quark z my¶l± o uczniach i studentach

U¿ytkownicy, którzy kupili narzêdzie do DTP Quarka na licencji dla szkó³ i uczniów, bêd± mogli z niego nadal korzystaæ po zakoñczeniu nauki - tak¿e w celach komercyjnych.
2007-07-18 11:28:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Dziesiêæ najwa¿niejszych produktów IT ostatnich 40 lat

Czterdzie¶ci lat tygodnika Computerworld na ¶wiecie. Tysi±ce produktów IT. Wiêkszo¶æ z nich przeminê³a bez echa. Niektóre mia³y wp³yw na nasze ¿ycie, pracê, b±d¼ zainteresowanie IT, ale sta³y siê zaledwie mi³ym wspomnieniem. Tylko nieliczne naprawdê mia³y decyduj±cy wp³yw na kszta³t dzisiejszej informatyki. Przypominamy 10 produktów, które zmieni³y ¶wiat.
2007-07-11 12:03:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ³ata d¼wiêk

Firma Apple udostêpni³a poprawkê dla swojego systemu operacyjnego MacOS X 10.4.10 pracuj±cego na komputerach wyposa¿onych w procesory Intela. Usuwa ona wprowadzony przez ostatni± aktualizacjê problem odtwarzania d¼wiêku na niektórych zewnêtrznych g³o¶nikach.
2007-07-04 12:37:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Poprawka dla Mac OS X - 10.4.10

Firma Apple udostêpni³a poprawkê dla swojego systemu operacyjnego MacOS X 10.4 o nazwie kodowej Tiger. Poprawki s± dostêpne zarówno dla starszych komputerów wyposa¿onych w procesory PowerPC, jak i nowych opartych na architekturze Intela.
2007-06-21 12:00:15 (¼ród³o: IDG.pl)

10 najwa¿niejszych notebooków w historii

Komputery przeno¶ne, zwane notebookami lub laptopami, pojawi³y siê na rynku ponad æwieræ wieku temu - pierwsze takie urz±dzenie, Epson HX-20, debiutowa³o w 1981 r. Tak zaczê³a siê rewolucja w bran¿y IT, która trwa do dzi¶ - z czasem komputery, które pocz±tkowo mia³y gabaryty szafy, sta³y siê tak niewielkie, ¿e ka¿dy mo¿e je dzi¶ nosiæ w plecaku czy torbie. Od premiery HX-20 wiele siê zmieni³o - dzi¶ notebooki nie ustêpuj± wydajno¶ci± komputerom stacjonarnym, mog± pe³niæ funkcjê przeno¶nego centrum multimedialnego i s± wyposa¿one (w ka¿dym razie niektóre z nich) w baterie, które wystarczaj± na ca³y dzieñ pracy. Nasi koledzy z amerykañskiego PC Worlda postanowili siê jednak przyjrzeæ bli¿ej maszynom, które by³y awangard± tej rewolucji - tak powsta³a lista 10 najwa¿niejszych notebooków w historii. Zapraszamy do lektury!
2007-06-19 11:33:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Najlepszy system operacyjny - Mandriva Linux

U¿ywasz systemu Windows XP? Pogód¼ siê z faktem, ¿e jest to niemal najgorszy system operacyjny - s³abszy jest jedynie Windows 2000, a na samym koñcu znajduje siê Vista. Je¶li szukasz najlepszej platformy powiniene¶ zwróciæ uwagê na Mandrivê, Ubuntu oraz Mac OS X. Niewiele gorzej prezentuje siê SUSE Linux oraz "pozosta³e systemy". Na szczê¶cie nie musisz od razu porzucaæ swoich "okien", bo s± to jedynie opinie naszych u¿ytkowników, którzy g³osuj±c na Linuksa, korzystaj±... z Windows XP!
2007-06-18 11:49:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Maki oficjalnie bezpieczniejsze

Advertising Standards Authority, niezale¿na brytyjska organizacja przemys³u reklamowego, oddali³a skargi odbiorców, z³o¿one na ostatni± kampaniê reklamow± firmy Apple, sugeruj±c± i¿ komputery z logo jab³ka s± lepiej zabezpieczone przed cyber-wirusami oraz i¿ rzadziej siê zawieszaj± i rzadziej wymagaj± ponownego uruchomienia ni¿ pecety.
2007-06-14 13:08:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Pierwsze wydanie OpenOffice.org Aqua

Pojawi³a siê pierwsza wersja testowa darmowego pakietu biurowego OpenOffice.org, przeznaczona dla systemu MacOS X. Dlaczego pierwsza, skoro by³y ju¿ wersje dzia³aj±ce na komputerach z jab³uszkiem? Owszem, ale nie wykorzystywa³y natywnego interfejsu u¿ytkownika Aqua i wymaga³y instalacji podsystemu X11.
2007-06-08 13:10:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa "antyz³odziejska" ochrona dla iPodów

Elecom AVD-WLCA5G Anti Theft Case to kolejny dodatek dla u¿ytkowników iPodów. Szczególnie dla tych, którzy obawiaj± siê o swój odtwarzacz - jest to bowiem obudowa maj±ca go chroniæ przed z³odziejami.
2007-06-05 13:13:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple stawia na NVIDIÊ

Macbooki Pro bêd± wyposa¿ane w karty graficzne z procesorami NVIDII. Pierwsze nowe modele zostan± zaprezentowane w przysz³ym tygodniu ma konferencji Worldwide Developers Conference 2007. Z nieoficjalnych ¼róde³ znamy ju¿ konfiguracjê dwóch nowych modeli, wiadomo te¿ ile bêd± kosztowa³y.
2007-06-05 12:58:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Luka w Sambie zagra¿a u¿ytkownikom Mac OS X

Firma Symantec ostrzeg³a u¿ytkowników systemu Mac OS X, ¿e w zabezpieczeniach dostarczanego wraz z OS-em oprogramowania Samba znajduje siê powa¿ny b³±d. Umo¿liwia on zdalnym napastnikom skuteczne zaatakowanie systemu.
2007-06-01 11:28:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple ³ata 17 luk

Koncern Apple udostêpni³ pi±ty ju¿ w tym roku zestaw uaktualnieñ dla systemu Max OS X. Tym razem w pakiecie znalaz³y siê poprawki usuwaj±ce z niego a¿ 17 ró¿nych b³êdów - czê¶æ z nich to luki umo¿liwiaj±ce nieautoryzowanym u¿ytkownikom uruchomienie na zaatakowanej maszynie niebezpiecznego kodu.
2007-05-28 11:28:15 (¼ród³o: IDG.pl)

Darmowy zestaw akcji dla "makowego" Photoshopa

Jest ju¿ dostêpny Photoshop Action Pack 3.5 - darmowy zestaw akcji do popularnej aplikacji graficznej Adobe - który u¿ytkownicy Mac OS X mog± pobraæ i zainstalowaæ jako dodatkow± bibliotekê akcji w systemowym module Automator.
2007-05-25 12:22:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Tañsze notebooki Apple w Polsce

Firma Apple obni¿y³a ceny laptopów serii MacBook wyposa¿onych w ekrany o przek±tnych 13,3".
2007-05-25 12:09:19 (¼ród³o: IDG.pl)

V8 - nowa "wy¶cigówka" Intela

Do redakcyjnych testów trafi³ zestaw Media Creation PC o potocznej nazwie V8. W sk³ad zestawu wchodzi p³yta g³ówna Intel S5000XVN, 2 procesory Intel Xeon X5365 wraz z radiatorami, cztery ko¶ci pamiêci FBDIMM 667 marki Samsung o pojemno¶ci 1 GB ka¿da oraz potê¿ny zasilacz CoolerMaster 850W. P³yta g³ówna z procesorami jest sercem komputera Apple MacPro w wersji o najwy¿szej wydajno¶ci ju¿ od miesi±ca. Dla fanów motoryzacji obejrzenie, pos³uchanie i przetestowanie silnika V8 to gratka. Nie inaczej czuje siê mi³o¶nik komputerów podczas testów platformy V8.
2007-05-25 10:30:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Creative Suite 3 i Mac Pro w promocji

Firma Apple IMC Poland poinformowa³a o rozpoczêciu promocji na oprogramowanie Adobe Creative Suite 3. Oferta skierowana jest dla grafików korzystaj±cych z platformy Mac OS X. Klientom, którzy zdecyduj± siê na zakup oprogramowania wraz z nowym komputerem Mac Pro, udzielone zostan± zni¿ki.
2007-05-24 11:01:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X na AppleTV... bez otwierania

Uda³o siê wreszcie uruchomiæ system Mac OS X na urz±dzeniu Apple TV bez konieczno¶ci jakiejkolwiek ingerencji w samo urz±dzenie. Wystarczy pod³±czyæ do portu USB zewnêtrzny dysk twardy ze specjalnie spreparowanym systemem operacyjnym i... mamy Maka za 299 dolarów!
2007-05-22 14:33:03 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Najlepszy system operacyjny - prowadzi Ubuntu

Zag³osuj na najlepszy system operacyjny. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w Lidze systemów operacyjnych, która niedawno zosta³a uruchomiona na stronie PC World Komputer. W trakcie powstawania tego materia³u zdecydowanie prowadzi³ Windows 2000.
2007-05-20 10:31:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe, szybsze MacBooki

Firma Apple zaprezentowa³a od¶wie¿one modele komputerów z linii MacBook. Komputery zyska³y szybsze procesory, obs³ugê sieci bezprzewodowej Wi-Fi w niezatwierdzonym jeszcze standardzie 802.11n, zwiêkszon± ilo¶æ pamiêci RAM i pojemniejsze dyski twarde. Co wa¿ne, ceny poszczególnych modeli nie uleg³y zmianie.
2007-05-16 12:32:29 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 Nastpnakomputery, oprogramowanie