hipermarkety Aktualno¶ci - Macworld

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 Nastpna

Aktualizacja: Sprz?t Apple nawet za 10% ceny? W Polsce to mo?liwe

iSource, dystrybutor Apple w Polsce, uruchomi? outlet ze sprz?tem, oprogramowaniem i akcesoriami marek takich, jak Apple, Adobe, Quark, Griffin, Miglia, Samsung, XtremeMac, Gear4, czy Crumpler. W ofercie nie zabraknie akcesoriów do iPoda i iPhone.
2009-07-15 12:45:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Sprzêt Apple nawet za 10% ceny? W Polsce to mo¿liwe

iSource, dystrybutor Apple w Polsce, uruchomi³ outlet ze sprzêtem, oprogramowaniem i akcesoriami marek takich, jak Apple, Adobe, Quark, Griffin, Miglia, Samsung, XtremeMac, Gear4, czy Crumpler. W ofercie nie zabraknie akcesoriów do iPoda i iPhone.
2009-07-01 12:40:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate: nowe pamiêci masowe dla Mac-ów

Seagate wprowadza na rynek nowe pamiêci masowe, przeznaczone dla u¿ytkowników komputerów Mac. Modele FreeAgent Go for Mac, FreeAgent Go Pro for Mac oraz 2TB FreeAgent Desk for Mac zosta³y zaprojektowane z my¶l± o grafikach komputerowych, muzykach i entuzjastach multimediów.
2009-06-25 15:41:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Seagate: nowe pami?ci masowe dla Mac-ów

Seagate wprowadza na rynek nowe pami?ci masowe, przeznaczone dla u?ytkowników komputerów Mac. Modele FreeAgent Go for Mac, FreeAgent Go Pro for Mac oraz 2TB FreeAgent Desk for Mac zosta?y zaprojektowane z my?l? o grafikach komputerowych, muzykach i entuzjastach multimediów.
2009-06-25 15:41:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Sci¶le tajne Apple

Mnóstwo bramek bezpieczeñstwa, "wachlowanie" pracowniczymi plakietkami, sta³y monitoring - to nie opis kwatery g³ównej CIA w Langley, ale codzienno¶æ pracowników Apple, zajmuj±cych siê naj¶ci¶lej chronionymi projektami. Serwis New York Times, powo³uj±c siê na wypowiedzi zatrudnionych w koncernie osób, opisuje korporacyjn± rzeczywisto¶æ, w której nie ma miejsca na ¿aden wyciek informacji.
2009-06-23 11:51:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Sci?le tajne Apple

Mnóstwo bramek bezpiecze?stwa, "wachlowanie" pracowniczymi plakietkami, sta?y monitoring - to nie opis kwatery g?ównej CIA w Langley, ale codzienno?? pracowników Apple, zajmuj?cych si? naj?ci?lej chronionymi projektami. Serwis New York Times, powo?uj?c si? na wypowiedzi zatrudnionych w koncernie osób, opisuje korporacyjn? rzeczywisto??, w której nie ma miejsca na ?aden wyciek informacji.
2009-06-23 11:51:28 (¼ród³o: IDG.pl)

Wirus porno atakuje Mac OS X

Zidentyfikowane zosta³y kolejne formy z³o¶liwego oprogramowania atakuj±cego systemy Mac OX X. OSX/Tored-A i OSX/Jahlav-C czyhaj± na internautów odwiedzaj±cych internetowe strony z pornografi±.
2009-06-15 14:49:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: WWDC 2009: nowe 15-calowe MacBooki Pro i aktualizacja dotychczasowych modeli

Apple rozpoczê³o prezentacjê nowo¶ci w czasie Worldwide Developer Conference 2009 od pokazania nowej linii 15-calowych MacBooków Pro. Firma zapowiedzia³a tak¿e aktualizacjê linii 17-calowych Macbooków Pro oraz 13-calowych MacBooków. G³ówna linia zmian to przyspieszenie procesorów, karty SD, lepsze akumulatory i wy¶wietlacze.
2009-06-10 10:56:17 (¼ród³o: IDG.pl)

"Windows 7 to kolejna Vista!" - Apple podczas WWDC 2009

Podczas wyst±pienia na Worldwide Developer Conference 2009 Phil Schiller - szef marketingu Apple, powiedzia³, ¿e Windows 7 to nic innego, tylko kolejna ods³ona Visty. Zaprezentowano równie¿ bardzo wymowny slajd, który na pewno przyprawi³ o szybsze bicie serca szefa Microsoftu.
2009-06-08 20:04:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple jednak odpowiada na reklamowe zaczepki Microsoftu

Pamiêtacie jeszcze spoty reklamowe Microsoftu z cyklu "Laptop Hunters"? Firma Apple nie pozostaje d³u¿na rywalowi, który ustawicznie atakuje jej politykê cenow± i produkuje nowe reklamy - bezpo¶redni± odpowied¼ na marketingowe zaczepki Redmond.
2009-05-14 12:18:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Konferencja Internet2k9 Z³oto tylko dla zuchwa³ych - link sponsorowany

Internet Standard zaprasza na najwa¿niejsze spotkanie ludzi internetu w Polsce. Do³±cz ju¿ dzi¶! Konferencja Internet 2k9. Z³oto tylko dla zuchwa³ych, Warszawa, 20-21 maja.
2009-05-09 00:01:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 7 i Snow Leopard ratunkiem dla Nvdii oraz ATI?

Firma analityczna Jon Peddie Research opublikowa³a raport, z którego wynika, ¿e nadchodz±ca premiera Windows 7 mo¿e okazaæ siê doskona³ym lekarstwem na trwaj±cy kryzys w bran¿y IT. Najnowszy system operacyjny Microsoftu, a tak¿e Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) od Apple, mog± sprawiæ, ¿e wiele osób wreszcie zdecyduje siê na kompleksow± wymianê komputera.
2009-04-29 17:14:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Trend Micro zabezpieczy Mac OS X

Trend Smart Surfing for Mac to nowa propozycja firmy Trend Micro dla u¿ytkowników systemów operacyjnych Apple. Oprogramowanie ma zapewniæ ochronê przed szkodliwymi programami i innymi cyberzagro¿eniami.
2009-04-29 11:05:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: netbooki nie nadaj± siê do u¿ytku

Ma³e klawiatury i ekrany, s³abe komponenty sprzêtowe i z³e oprogramowanie - zdaniem Tima Cooka, dyrektora Apple ds. operacji, wszystko to sprawia, ¿e przydatno¶æ netbooków do u¿ytku jest mocno w±tpliwa.
2009-04-23 10:09:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: netbooki nie nadaj? si? do u?ytku

Ma?e klawiatury i ekrany, s?abe komponenty sprz?towe i z?e oprogramowanie - zdaniem Tima Cooka, dyrektora Apple ds. operacji, wszystko to sprawia, ?e przydatno?? netbooków do u?ytku jest mocno w?tpliwa.
2009-04-23 10:09:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Notebooki Apple z 15-calowymi ekranami OLED pojawi± siê ju¿ w czerwcu?

W czerwcu Apple przedstawi nowe notebooki korzystaj±ce z wyprodukowanych przez firmê LG Display 15-calowych ekranów OLED - wynika z doniesieñ australijskiego serwisu Smarthouse.
2009-04-22 19:18:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Notebooki Apple z 15-calowymi ekranami OLED pojawi? si? ju? w czerwcu?

W czerwcu Apple przedstawi nowe notebooki korzystaj?ce z wyprodukowanych przez firm? LG Display 15-calowych ekranów OLED - wynika z doniesie? australijskiego serwisu Smarthouse.
2009-04-22 19:18:53 (¼ród³o: IDG.pl)

iPod Touch pomaga ¿o³nierzom USA

W amerykañskim wydaniu Newsweeka ukaza³ siê ciekawy raport, który wskazuje, ¿e iPod Touch znajduje siê na wyposa¿eniu wielu ¿o³nierzy armii Stanów Zjednoczonych. Marines podobno bardzo chwal± sobie urz±dzenia i wykorzystuj± je do realizacji wielu zadañ taktycznych.
2009-04-21 10:36:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe reklamy Apple ignoruj± "wojnê cenow±"

Producent oprogramowania i sprzêtu z logo jab³ka zaprezentowa³ now± seriê spotów reklamowych w ramach kampanii "Get a Mac". W filmach w zasadzie pró¿no doszukiwaæ siê aluzji do prowadzonej równolegle przez Microsoft kampanii "Laptop Hunters" - Apple skupia siê na tym, w czym produkty firmy góruj± nad pecetami z Windows.
2009-04-21 10:19:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Nvidia przedstawia Quadro FX 4800 for Mac

Pod koniec 2008 roku Nvidia wprowadzi³a do swojej oferty profesjonaln± kartê graficzn± Quadro FX 4800. Obecnie zaprezentowa³a wersjê przeznaczon± dla posiadaczy komputerów Apple.
2009-04-20 20:38:31 (¼ród³o: IDG.pl)

Posiadacze komputerów Apple najbardziej zadowoleni. Po piêtach depcz± im w³a¶ciciele sprzêtu Gateway

Z badañ przeprowadzonych przez firmê Forrester wynika, ¿e w¶ród u¿ytkowników komputerów najbardziej zadowoleni s± ci, którzy u¿ytkuj± sprzêt Apple. Tu¿ za nimi uplasowali siê posiadacze urz±dzeñ firmy Gateway.
2009-04-17 22:25:46 (¼ród³o: IDG.pl)

"PC to ¿adna okazja, gdy nie robi tego, czego chcesz"

Firma Apple unika³a dotychczas jednoznacznych wypowiedzi komentuj±cych ostatni± kampaniê reklamow± Microsoftu, wymierzonych w jej politykê cenow±. Milczenie przerwa³ wreszcie jeden z przedstawicieli spó³ki z jab³kiem w logo, cytowany przez serwis Macworld.com.
2009-04-17 10:10:49 (¼ród³o: IDG.pl)

"£owcy Laptopów" Microsoftu sparodiowani filmem z bezdomnym Frankiem

Nowa kampania reklamowa Microsoftu, która bezpo¶rednio atakuje politykê cenow± Apple, doczeka³a siê ju¿ amatorskiej parodii w Sieci. Klip z "bezdomnym Frankiem" w roli g³ównej mo¿e nie powala jako¶ci± wykonania, ale za to cieszy siê spor± popularno¶ci± w¶ród internautów.
2009-04-16 12:10:24 (¼ród³o: IDG.pl)

iPod Jej Królewskiej Mo¶ci

Brytyjska królowa zosta³a obdarowana przeno¶nym odtwarzaczem multimedialnym firmy Apple. iPoda otrzyma³a nie od byle kogo, bo od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest to ju¿ drugi odtwarzacz z logo jab³ka w kolekcji El¿biety II.
2009-04-02 12:46:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe reklamy Microsoftu - atak na politykê cenow± Apple

Gigant z Redmond w najnowszych spotach reklamowych wskazuje rozbie¿no¶ci cenowe pomiêdzy sprzêtem firmy Apple a komputerami pracuj±cymi pod kontrol± systemu Windows. Na potrzeby kampanii agencja reklamowa wynajêta przez Microsoft zatrudni³a 10 osób i wys³a³a je "w miasto" z zadaniem nabycia komputera w przedziale cenowym od 700 do 2 tys. dolarów. Co ciekawe, osoby wynajête przez agencjê mia³y nie wiedzieæ, ¿e tak naprawdê bior± udzia³ reklamie Microsoftu, a mimo to wszyscy wybrali produkty wykorzystuj±ce rozwi±zania tego producenta.
2009-03-27 12:35:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Serwis Cortland autoryzowany przez Apple

Serwis Cortland uzyska³ tytu³ Apple Authorised Service Provider. Dziêki temu posiadacze uszkodzonych komputerów z logo jab³ka bêd± mogli skorzystaæ z us³ug firmy, je¶li zajdzie konieczno¶æ dokonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej. Pracownicy Cortland korzystaæ bêd± z globalnego systemu serwisowego firmy z Cupertino.
2009-03-24 15:19:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Vuze 4.2: ogl±daj filmy na PlayStation 3, Xboksie 360, iPhonie i iPodzie

Nowa wersja klienta sieci BitTorrent o nazwie Vuze zapewnia u¿ytkownikom mo¿liwo¶æ przesy³ania materia³ów wideo do takich urz±dzeñ jak iPhone, iPod, Apple TV, PlayStation 3 i Xbox 360.
2009-03-24 11:56:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Ballmer: logo Apple winduje cenê sprzêtu o 500 USD

Sprzeda¿ komputerów firmy Apple w USA zmala³a w lutym bie¿±cego roku o 16%. Steve Ballmer, prezes Microsoftu, skomentowa³ ten fakt twierdz±c, ¿e nie widzi wiêkszego sensu w wydawaniu dodatkowych 500 USD tylko po to, aby na takim samym sprzêcie pojawi³o siê logo firmy Apple. Dziennikarz amerykañskiej redakcji PC Worlda postanowi³ sprawdziæ, czy wspomniane logo jest w rzeczywisto¶ci tak kosztowne dla klientów.
2009-03-23 14:40:56 (¼ród³o: IDG.pl)

17-calowy iMac za 899 USD w ofercie firmy Apple?

Na stronie Apple zawieraj±cej informacje dla sektora edukacyjnego pojawi³a siê informacja, z której wynika, ¿e firma ma zamiar wzbogaciæ ofertê o 17-calowe komputery iMac.
2009-03-22 12:21:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy iPod shuffle - odtwarzacz, który "mówi"

Koncern z Cupertino wprowadza do sprzeda¿y now± generacjê przeno¶nego odtwarzacza muzycznego iPod shuffle. Odtwarzacz, który zawsze by³ najmniejszym reprezentantem rodziny przeno¶nych urz±dzeñ graj±cych Apple, sta³ siê jeszcze bardziej filigranowy - producent zmniejszy³ jego gabaryty prawie o po³owê. Najwa¿niejsz± innowacj±, jak± wnosi nowy shuffle jest funkcja VoiceOver, dziêki której mo¿e on g³osowo informowaæ o aktualnie odtwarzanym utworze lub playli¶cie.
2009-03-11 14:21:29 (¼ród³o: IDG.pl)

Znów g³o¶no o netbooku Apple

Wedle informacji serwisu DigiTimes, stworzeniem netbooka Apple zajmie siê tajwañska firma Quanta Computer. Jak na razie, firma Apple nabra³a wody w usta i nie potwierdza tych rewelacji.
2009-03-10 11:50:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowo¶ci Apple: Mac Pro z uk³adami Nehalem, szybsze iMaki, klawiatura z USB...

Firma Apple zaktualizowa³a ofertê komputerów stacjonarnych o premierowy model Mac Pro, w którym zastosowano nowe procesory Intel Xeon wykorzystuj±ce architekturê Nehalem. Co ciekawe, informacji o stacjach roboczych innych producentów ze wspomnianymi uk³adami nale¿y spodziewaæ siê dopiero pod koniec marca. Przebudowane Maki Pro to nie jedyne nowo¶ci, jakimi dzi¶ uraczy³ swoich fanów koncern z Cupertino - zaktualizowane zosta³y te¿ rodziny produktów iMac oraz Mac Mini. Firma zaprezentowa³a te¿ now± klawiaturê.
2009-03-03 16:18:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Ballmer: Linux to wiêkszy konkurent ni¿ Apple

Dyrektor Microsoftu, Steve Ballmer, na wczorajszym spotkaniu biznesowym, pokusi³ siê o przedstawienie najwiêkszych dla Microsoftu konkurentów na rynku systemów operacyjnych. Choæ wielu osobom wydawa³o siê, ¿e ta kwestia jest jasna i sprowadza siê przede wszystkim do MAC OS X, to okaza³o siê, ¿e Gigand z Redmond ma na ten temat inne zdanie. G³ównym konkurentem dla firmy jest wed³ug Microsoftu Linux.
2009-02-26 18:43:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy Mac Mini - zobacz pierwszy film (nieoficjalny)

W serwisie MacRumors.com opublikowano pierwszy film, który podobno prezentuje najnowsz± generacjê urz±dzania Mac Mini. Wspomniany materia³ wideo oraz kilka informacji o nowym Macu znajdziecie w naszym artykule.
2009-02-21 11:59:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Kolejny sposób ataku na komputery Mac

Jeden z w³oskich studentów twierdzi, ¿e uda³o mu siê udoskonaliæ pewien rodzaj ataku na system Mac OS X. Ma on umo¿liwiæ wprowadzenie nieautoryzowanego kodu do pamiêci komputera, jednak bez pozostawienia w systemie jakichkolwiek ¶ladów.
2009-02-20 17:18:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy Mac mini - zdjêcie oraz gar¶æ informacji o specyfikacji

Serwis MacRumors.com opublikowa³ zdjêcie, które prawdopodobnie prezentuje najnowsz± wersjê komputera Apple Mac mini.
2009-02-20 15:57:45 (¼ród³o: IDG.pl)

2008 z³ym rokiem dla systemów operacyjnych Microsoftu

Firma analityczna NPD zaprezentowa³a raport na temat warto¶ci zesz³orocznej sprzeda¿y systemów operacyjnych oraz aplikacji. Wynika z niego, ¿e warto¶æ sprzeda¿y wszystkich aplikacji zanotowa³a dwucyfrowy spadek, przy czym najwiêcej straci³y systemy operacyjne.
2009-02-18 18:15:39 (¼ród³o: IDG.pl)

Ruszy³a sprzeda¿ 17-calowego MacBooka Pro

Firma Apple upora³a siê z problemami zwi±zanymi z wprowadzeniem na rynek 17-calowego MacBooka Pro. Nie dosz³o zatem do kolejnego prze³o¿enia daty premiery i produkt trafi³ do sprzeda¿y.
2009-02-18 12:18:40 (¼ród³o: IDG.pl)

iPhone oraz iPod touch zostan± zakazane w kasynach?

Urz±d w Nevadzie, zajmuj±cy siê regulacj± rynku hazardowego w tym stanie, otrzyma³ informacjê o nowej aplikacji dostêpnej dla urz±dzeñ mobilnych, która mo¿e pos³u¿yæ klientom kasyn do oszukiwania podczas gry w BlackJacka. Dostêpny na telefon iPhone oraz odtwarzacz muzyczny iPod touch program zajmuje siê m.in. liczeniem kart.
2009-02-17 18:00:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Chrome dla Maka? Jeszcze d³uga droga

Jeden z in¿ynierów Google, Mike Pinkerton, we wpisie na swoim blogu poinformowa³, ¿e jest jeszcze "bardzo d³uga droga" do opracowania przegl±darki Chrome dla komputerów Mac. W chwili obecnej interfejs u¿ytkownika mo¿na opisaæ jako wci±¿ powa¿nie niedopracowany.
2009-02-13 19:36:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Kilka nowych detali w Mac OS X 10.6

Do sieci trafi³o kilka nowych informacji zwi±zanych z interfejsem "¦nie¿nej Pantery" - nastêpnej wersji systemu Apple Mac OS X. Mowa o dwóch nowych, d³ugo wyczekiwanych funkcjach: Put Back (przywróæ) oraz nowej metodzie nawigacji po folderach.
2009-02-13 14:50:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Du¿a porcja aktualizacji dla produktów Apple

Spó³ka z Cupertino udostêpni³a pakiet 55 poprawek dla systemu operacyjnego Mac OS X oraz firmowej implementacji Javy - jest to najwiêkszy od prawie roku zestaw ³atek, wydany przez Apple. W¶ród nich znalaz³ siê patch dla przegl±darki internetowej Safari, którego wydanie nast±pi³o po ponad siedmiu miesi±cach od wykrycia luki w aplikacji (sta³o siê to powodem ostrej krytyki pod adresem koncernu ze strony niezale¿nych ekspertów ds. bezpieczeñstwa).
2009-02-13 10:46:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Niemiecki klon Maka dostêpny polskim klientom

Niemiecka spó³ka HyperMegaNet UG oferuje klientom mo¿liwo¶æ nabycia komputera z preinstalowanym systemem operacyjnym Mac OS X 10.5. Przypomnijmy, i¿ w my¶l licencji, jak± ustanowi³ producent systemu - Apple - jest to naruszenie prawa. Firma, maj±ca swoj± siedzibê w Wolfsburgu, twierdzi jednak, ¿e dystrybucjê komputerów z serii PearC pracuj±cych pod kontrol± oprogramowania Apple umo¿liwia luka w niemieckim prawie. Sprzêt mog± zamawiaæ równie¿ polscy u¿ytkownicy.
2009-02-07 09:32:18 (¼ród³o: IDG.pl)

iPod touch w roli telefonu?

Firma Jajah, oferuj±ca m.in. rozwi±zania z zakresu telefonii internetowej, przygotowa³a aplikacjê pozwalaj±c± zamieniæ odtwarzacz iPod touch w telefon. Dziêki wykorzystaniu bezprzewodowego dostêpu do Internetu mo¿liwe ma byæ zarówno wykonywanie po³±czeñ, jak i wysy³anie komunikatów SMS.
2009-02-06 16:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

17-calowy MacBook Pro na rynku dopiero w po³owie lutego

Wprowadzenie na rynek 17-calowego MacBooka Pro zosta³o opó¼nione o oko³o dwa tygodnie. Informacjê tê potwierdzi³ rzecznik Apple w rozmowie z przedstawicielem serwisu Macworld.
2009-02-06 11:15:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X blisko bariery 10%

Najnowsze badania firmy Net Applications wskazuj± na wiêkszy ni¿ do tej pory udzia³ w rynku systemu Mac OS X. Oprogramowanie stworzone przez firmê Apple bliskie jest przekroczenia bariery dziesiêciu procent. Dobre wyniki zanotowa³a równie¿ beta systemu Windows 7.
2009-02-02 12:06:21 (¼ród³o: IDG.pl)

Undercover 3 namierzy skradzionego MacBooka

Firma Orbicule opublikowa³a trzeci± wersjê programu Undercover. W przypadku kradzie¿y notebooka ze znakiem jab³ka, aplikacja mo¿e sfotografowaæ z³odzieja, a tak¿e z du¿± precyzj± zlokalizowaæ po³o¿enie sprzêtu.
2009-01-30 15:13:12 (¼ród³o: IDG.pl)

OSX.Iservice - trojan, który atakuje komputery Mac

Znane dotychczas g³ównie z systemów Windows z³o¶liwe oprogramowanie oraz potrzeba korzystania z oprogramowania antywirusowego zaczynaj± dotykaæ tak¿e MacOS X, reklamowany jako bezpieczny system.
2009-01-29 15:58:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Europa dba o swój s³uch

We wtorek w Brukseli odby³a siê debata Komisji Europejskiej nad problemami zwi±zanymi z ryzykiem uszkodzeñ s³uchu spowodowanymi osobistymi odtwarzaczami muzyki. Jednodniowe spotkanie by³o odpowiedz± na pa¼dziernikowy raport mówi±cy, ¿e od 5 do 10% ludno¶ci poddane jest ryzyku ca³kowitej utraty s³uchu. Jest to wynik s³uchania d¼wiêków o zbyt du¿ym natê¿eniu. Ju¿ obecnie Apple wprowadzi³o ograniczniki g³o¶no¶ci w iPodach sprzedawanych w Europie. S± one zgodne z prawem francuskim.
2009-01-28 12:29:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Wkrótce nowe Maki?

Shaw Wu, analityk pracuj±cy w agencji Kaufman Brothers, twierdzi, ¿e nowe komputery Apple, iMaki, s± ju¿ gotowe. Jednak ca³y czas firma z Cupertino zastanawia siê jakie procesory powinny znale¼æ siê w jego ¶rodku: dwu- czy czterordzeniowe.
2009-01-26 20:50:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Przej¶ciówka Apple sprawia problemy z monitorami innych producentów

U¿ytkownicy komputerów MacBook, MacBook Pro i MacBook Air mog± pod³±czaæ swe laptopy do 30-calowych monitorów, korzystaj±c z przej¶ciówki o nazwie Mini DisplayPort to Dual Link DVI Adapter. Jak siê okazuje produkt ten sprawia problemy we wspó³pracy z monitorami innych producentów, takich jak Dell czy Samsung.
2009-01-25 13:32:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Srebrny jubileusz komputera Mac

W roku 1977 firma Apple przedstawi³a ¶wiatu maszynê Apple II. By³ to jeden z pierwszych komputerów osobistych na ¶wiecie. Do czasu wprowadzenia na rynek pierwszego IBM PC w roku 1981, koncern z logo jab³ka zdominowa³ rynek komputerów osobistych. Najbardziej trwa³ym rezultatem dzia³alno¶ci Apple okaza³ siê jednak Macintosh, który 24 stycznia 2009 r. obchodzi swoje 25. urodziny.
2009-01-23 10:00:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple sprzedaje u¿ywany sprzêt w Chinach

Koncern z Cupertino poinformowa³ o uruchomieniu internetowego sklepu oferuj±cego u¿ywany sprzêt z logo jab³ka. Oferta serwisu skierowana jest do u¿ytkowników w Chinach i przewiduje zni¿ki do 22 procent.
2009-01-20 09:17:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Steve Jobs chce przerwy. Powód: problemy zdrowotne

Steve Jobs postanowi³ tymczasowo zrezygnowaæ z pe³nienia funkcji prezesa (CEO) Apple. Jako powód przedstawiciele korporacji podali problemy zdrowotne. W sieci pojawi³y siê pierwsze analizy i spekulacje na temat przysz³o¶ci firmy z Cupertino. Czy Apple poradzi sobie bez Jobsa?
2009-01-15 01:05:00 (¼ród³o: IDG.pl)

¦wiat dotyku: mysz dogorywa, czas na NUI!

Doug Engelbart opracowa³ pierwsz± mysz komputerow± ponad 40 lat temu. Czy w tym roku zrezygnujemy z - wydawaæ by siê mog³o - niezast±pionego urz±dzenia wskazuj±cego? Prawdopodobnie nie, wiele jednak wskazuje na to, ¿e w niedalekiej przysz³o¶ci mo¿e to nast±piæ. Ju¿ w tym roku pojawi siê sporo urz±dzeñ obs³ugiwanych opuszkami palców. Dowiedz siê, co szykuj± producenci. Poznaj interfejs NUI.
2009-01-13 13:11:44 (¼ród³o: IDG.pl)

MSI: rywal MacBooka Air z procesorem Intel Pentium

Micro-Star International (MSI) pracuje nad nowym modelem notebooka z serii X-Slim. Bêdzie on wykorzystywa³ procesor Intel Pentium, aby skuteczniej rywalizowaæ z MacBookiem Air. Dotychczas w ramach wspomnianej serii oferowany by³ jedynie netbook z uk³adem Intel Atom.
2009-01-12 11:29:43 (¼ród³o: IDG.pl)

CES 2009: Panasonic - telewizory LCD z systemem iPod Entertainment Kit

Nowa seria telewizorów LCD firmy Panasonic o nazwie VIERA X1 zosta³a wyposa¿ona w system iPod Entertainment Kit. Stacja dokuj±ca pozwoli nie tylko prezentowaæ zasoby iPoda na ekranie telewizora, ale umo¿liwi równie¿ sterowanie prac± odtwarzacza za pomoc± pilota zdalnego sterowania.
2009-01-09 14:18:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft: kupuj±c Maka p³acisz "podatek od Apple"

Koncern z Redmond po raz kolejny poruszy³ kwestiê cen, jakie obowi±zuj± na produkty firmy Apple. Reporterzy amerykañskiego wydania magazynu Computerworld relacjonuj±, i¿ w wys³anym do prasy w poniedzia³ek e-mailu Microsoft znów zwróci³ uwagê na to, ¿e klienci chc±cy nabyæ sprzêt i oprogramowanie Apple p³ac± za produkty, które oferuj± podobne mo¿liwo¶ci, co rozwi±zania konkurencyjne. Ruch Microsoftu wydaje siê nie byæ przypadkowy - tego samego dnia, 5 stycznia, ruszy³a w San Francisco kolejna edycja targów Macworld Conference & Expo.
2009-01-06 20:00:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Grudzieñ: Windows coraz mniej popularny, Mac OS X ro¶nie w si³ê

W dniu dzisiejszym informowali¶my o spadku popularno¶ci przegl±darki Internet Explorer. Gigant z Redmond nie mo¿e byæ równie¿ zadowolony z wyników jakie uzyska³y systemy Windows - zanotowa³y one bowiem w grudniu poprzedniego roku nieco gorszy wynik ni¿ miesi±c wcze¶niej. Inaczej sprawa ma siê z Apple - jej Mac OS X ci±gle ro¶nie w si³ê.
2009-01-02 22:29:55 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy iPod Touch z ekranem 7-9 cali?

Wed³ug informacji przedstawionej przez serwis TechCrounch, ju¿ nied³ugo na rynku mo¿e siê pojawiæ nastêpca iPoda Touch. Jego cech± charakterystyczn± ma byæ du¿y ekran, którego przek±tna bêdzie wynosiæ od 7 do 9 cali. Informacja ta pochodzi z trzech ró¿nych ¼róde³.
2009-01-01 11:24:33 (¼ród³o: IDG.pl)

30 lat marki Apple w 3 minuty (film)

W sieci pojawi³ siê bardzo ciekawy filmik, który w cztery minuty streszcza bardzo bogat±, 30-letni± historiê firmy Apple. Materia³ szybko zyska³ popularno¶æ na YouTube. Powód? Có¿, wielu fanów niepokoj± ostatnie doniesienia o wycofaniu marki z uczestnictwa w Macworld Conference and Expo.
2008-12-19 10:38:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Zjedzenie czekoladki zwiêksza chêæ posiadania komputera Apple?

Zjedzenie czekolady powoduje zwiêkszenie zainteresowania komputerami firmy Apple - tak przynajmniej wynika z najnowszych badañ przeprowadzonych przez dwóch amerykañskich profesorów - Juliano Larana i Chrisa Janiszewskiego.
2008-12-16 18:20:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowy Mac Mini w styczniu?

W sieci pojawi³y siê uzasadnione plotki mówi±ce o tym, ¿e ju¿ w styczniu 2009 roku doczekamy siê zapowiedzi najnowszej wersji urz±dzenia Mac Mini od firmy Apple.
2008-12-16 12:22:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery PC EFI-X USA obs³u¿± Mac OS X

Firma EFI-X USA przygotowuje komputery PC, które bêd± mog³y pracowaæ tak¿e pod kontrol± systemu Mac OS X. Dotychczas mo¿liwe to by³o tylko na komputerach marki Apple.
2008-12-15 14:02:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport: iPod touch i iPhone 3G konsolami do gier?

Firma iSource opublikowa³a interesuj±cy raport oraz obszerny komentarz, który mo¿e stanowiæ doskona³y punkt wyj¶cia dla dyskusji o urz±dzeniach iPod touch i iPhone 3G w roli mobilnych konsol do gier. W ci±gu dwóch ostatnich miesiêcy liczba dostêpnych na te platformy gier wzros³a do blisko 2400 aplikacji. Wiele z gier rz±dzi na listach top 10 najczê¶ciej popieranych programów na te platformy. Premierê gier na iPoda touch i iPhone3G zapowiadaj± równie¿ wielkie wytwórnie takie jak np. Electronic Arts czy Gameloft.
2008-12-08 18:51:59 (¼ród³o: IDG.pl)

Raport Greenpeace bezlitosny dla Apple

Raport ekologów z Greenpeace kolejny raz wskazuje, ¿e firma Apple ma jeszcze sporo do zrobienia w dziedzinie przyjazno¶ci dla ¶rodowiska naturalnego.
2008-12-01 11:00:28 (¼ród³o: IDG.pl)

uTorrent dla Maca w wersji beta

Jeden z najpopularniejszych klientów BitTorrenta doczeka³ siê w koñcu wersji na MacOS X. Pierwsze pog³oski o powstaniu wersji Mac pojawi³y siê ju¿ w 2006 roku.
2008-11-27 21:05:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Electronic Frontier Foundation: "Apple jest krótkowzroczne"

Z³±cze Mini DisplayPort to jedna z funkcji nowych MacBooków, na jakie producent - Apple - zwraca³ szczególn± uwagê w momencie niedawnej premiery tych komputerów. Tyle tylko, ¿e przesy³anie tre¶ci za po¶rednictwem tego interfejsu odbywa siê pod kontrol± systemu HDCP. Organizacja Electronic Frontier Foundation uwa¿a tê decyzjê za przejaw krótkowzroczno¶ci zarówno Apple, jak i ca³ej bran¿y filmowej.
2008-11-27 11:36:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Netbook od Apple?

Ezra Gottheil z firmy analitycznej Technology Business Research twierdzi, ¿e w pierwszej po³owie przysz³ego roku Apple wprowadzi na rynek swojego netbooka. Mia³oby to byæ rezultatem nie tylko aktualnej sytuacji ekonomicznej na ¶wiecie, ale tak¿e coraz lepiej rozwijaj±cego siê rynku ma³ych komputerów przeno¶nych.
2008-11-25 09:20:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Mac OS X Snow Leopard na pocz±tku 2009 roku?

Premiera systemu Mac OS X 10.6, oznaczonego kodowo nazw± Snow Leopard planowana by³a, wed³ug wcze¶niejszych doniesieñ, na po³owê przysz³ego roku. Okazuje siê, ¿e ¦nie¿ny Leopard mo¿e pojawiæ siê znacznie wcze¶niej, bo ju¿ w styczniu 2009 roku.
2008-11-20 09:15:39 (¼ród³o: IDG.pl)

MacBooki stania³y o 400 z³

Firma iSpot, autoryzowany dystrybutor produktów Apple w Polsce, obni¿y³ cenê przeno¶nych komputerów MacBook o - jak informuje - 400 z³. Niestety oferta dotyczy wy³±cznie starszej generacji tych maszyn (rozpoznawalnej m.in. po bia³ej obudowie) i obowi±zuje tylko do koñca listopada.
2008-11-12 11:36:26 (¼ród³o: IDG.pl)

Touchpad nowego MacBooka podatny na usterki

Najnowsze modele komputerów MacBook firmy Apple najwyra¼niej posiadaj± pewn± usterkê. Po d³u¿szym u¿ytkowaniu przestaj± reagowaæ i nie rejestruj± klikniêæ.
2008-11-04 21:10:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Twórca iPoda odchodzi z Apple

Wiceprezes dzia³u iPodów Tony Fadell, rezygnuje z dalszej pracy w firmie Apple - podaje "The Wall Street Journal".
2008-11-04 17:35:16 (¼ród³o: IDG.pl)

SLI w MacBooku Pro - realia czy mrzonki

Nowe uk³ady graficzne Nvidii - GeForce 9400 M - to z pewno¶ci± jedna z najmocniejszych stron od¶wie¿onych komputerów przeno¶nych Apple. MacBook Pro oprócz takiego chipsetu posiada te¿ dedykowan± kartê (9600M GT) ale sprzê¿enie mocy obliczeniowej obu uk³adów na potrzeby bardziej zaawansowanych obliczeñ niestety nie jest mo¿liwe. Teoretycznie, bo w praktyce wszystko zale¿y od Apple.
2008-10-24 13:19:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: koniec komputerów Mac Mini

Firma Apple postanowi³a zakoñczyæ produkcjê swojego najtañszego komputera biurkowego - modelu Mac Mini.
2008-10-22 16:44:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe MacBooki ju¿ w Polsce. Air najdro¿szy

Zaprezentowane w ubieg³ym tygodniu nowe modele notebooków Apple maj± dzi¶ swoj± rynkow± premierê w Polsce. Ceny podstawowych konfiguracji sze¶ciu nowych maszyn mieszcz± siê w przedziale 4,5 - 9 tys. z³otych. Co ciekawe, najwiêcej kosztuje najmniejszy z MacBooków - Air.
2008-10-21 14:16:17 (¼ród³o: IDG.pl)

"Apple - a gdzie FireWire?!"

Zwolennicy sprzêtu Apple s± rozgoryczeni, ¿e w najnowszych MacBookach nie pojawi³y siê z³±cza IEEE 1394 (FireWire). Na firmowym forum w ci±gu zaledwie dwóch dni napisano na ten temat kilkaset wiadomo¶ci.
2008-10-17 19:10:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Nowe MacBooki - jeszcze szybsze i ³adniejsze

Koncern Apple zaprezentowa³ nowe modele komputerów przeno¶nych z logo jab³ka. MacBooki i MacBooki Pro wyposa¿ono w silniejsze uk³ady graficzne, wy¶wietlacze z pod¶wietleniem LED oraz szklane trackpady z obs³ug± technologii "multi-touch". Co ciekawe, aluminiowa obudowa, w jakiej zamkniête s± podzespo³y komputerów, to typ "unibody", czyli wykonany z jednego kawa³ka metalu (o pog³oskach o nowym procesie produkcyjnym MacBooków informowali¶my w ubieg³ym tygodniu).
2008-10-15 17:56:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: nasze Mac Pro nie truj±!

Firma Apple wyda³a o¶wiadczenie, w którym stwierdzi³a, ¿e brak jest dowodów, jakoby jej komputery Mac Pro by³y niebezpieczne dla u¿ytkowników i mia³y emitowaæ szkodliwe dla zdrowia gazy, w tym benzen, ¶rodek silnie truj±cy i rakotwórczy.
2008-10-15 09:16:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe MacBooki - jeszcze szybsze i ³adniejsze

Koncern Apple zaprezentowa³ nowe modele komputerów przeno¶nych z logo jab³ka. MacBooki i MacBooki Pro wyposa¿ono w silniejsze uk³ady graficzne, wy¶wietlacze z pod¶wietleniem LED oraz szklane trackpady z obs³ug± technologii "multi-touch". Co ciekawe, aluminiowa obudowa, w jakiej zamkniête s± podzespo³y komputerów, to typ "unibody", czyli wykonany z jednego kawa³ka metalu (o pog³oskach o nowym procesie produkcyjnym MacBooków informowali¶my w ubieg³ym tygodniu).
2008-10-15 00:00:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Floola 3.7 - jeszcze lepsze zarz±dzanie zawarto¶ci± iPoda

Ukaza³a siê nowa wersja programu Floola, s³u¿±cego do zarz±dzania przeno¶nym odtwarzaczem multimedialnym iPod lub telefonami Motorola, które wspó³pracuj± z aplikacj± iTunes.
2008-10-14 17:19:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe komputery MacBook z chipsetami firmy Nvidia?

Wiadomo, ¿e 14 pa¼dziernika Apple zaprezentuje nowe modele komputerów MacBook. Okazuje siê, ¿e maszyny te wyposa¿one bêd± w procesory Intela oraz p³yty g³ówne MCP79, firmy Nvidia.
2008-10-13 13:06:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple poka¿e nowe MacBooki. Ale jakie?

Dziwnym trafem wielkie koncerny informatyczne upodoba³y sobie wtorki, jako dni, w których prezentuj± lub udostêpniaj± nowe produkty i rozwi±zania. Microsoft ma swoje "patchowe wtorki", w które udostêpnia pakiety poprawek, za¶ Apple w³a¶nie we wtorki organizuje konferencje, na których og³asza premiery nowych urz±dzeñ i us³ug. W najbli¿szy wtorek czeka nas jedno z takich wydarzeñ, w czasie którego Steve Jobs ma pokazaæ nowe modele przeno¶nych komputerów z logo jab³ka.
2008-10-10 11:30:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple Security Update 2008-007 dostêpny

Dostêpny jest kolejny pakiet aktualizacji, zawieraj±cy ³aty dla oprogramowania firmy Apple. W Security Update 2008-007 znalaz³y siê poprawki adresowane dla systemów Mac OS X 10.4.11 oraz 10.5.
2008-10-10 10:54:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple dostaje patent na Dok - po 9 latach czekania

Amerykañskie biuro patentowe przyzna³o firmie Apple patent na stosowany w systemie Mac OS X Dok bêd±cy funkcjonalnym odpowiednikiem paska zadañ, menu Start i paska Szybkiego uruchamiania z Windows.
2008-10-09 22:25:08 (¼ród³o: IDG.pl)

Rewolucja w procesie produkcyjnym MacBooka

Plotki o nowym urz±dzeniu firmy Apple, okre¶lanym mianem "ceg³y" (the Brick) przerodzi³y siê w doniesienia, ¿e innowacj± jest nie sam produkt, ale nowy proces wytwarzania komputerów MacBook. Serwis 9to5Mac donosi, ¿e chodziæ mo¿e o nowe podej¶cie do produkcji aluminiowej obudowy tych maszyn.
2008-10-06 13:23:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Trendy: Vista po raz pierwszy przekracza 10%, IE6 ci±gle na prowadzeniu

W minionym tygodniu Vista po raz pierwszy w swej historii przekroczy³a w Polsce próg 10 procent. Oznacza to, ¿e co 10 internauta korzysta z nastêpcy Windows XP - pozostaje tylko pytanie, czy to "a¿ co 10 internauta", czy mo¿e "zaledwie co 10 internauta"...
2008-10-02 21:08:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: wkrótce nowa wersja przedpremierowa Mac OS X 10.6

Firma Apple po cichu przygotowuje siê do udostêpnienia deweloperom nowej wersji testowej Snow Leoparda. Ostatni build systemu Mac OS X 10.6 zaprezentowany zosta³ w czerwcu, na konferencji WWDC.
2008-10-02 12:15:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple w szóstce najwiêkszych producentów komputerów

Analitycy z firmy Gartner og³osili, ¿e Apple sta³ siê szóstym co do wielko¶ci producentem komputerów na ¶wiecie. Osi±gn±³ to dziêki wzrostowi sprzeda¿y siêgaj±cemu blisko 60% w trzecim kwartale ubieg³ego i pierwszym tego roku.
2008-09-14 14:25:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Jab³ka w Carrefourze

Przeno¶ne odtwarzacze multimedialne iPod oraz akcesoria do tych urz±dzeñ mo¿na kupiæ ju¿ w sieci supermarketów Carrefour oraz salonach Play.
2008-09-09 15:21:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple: nowe iPody ju¿ 9 wrze¶nia?

Firma Apple zamierza 9 wrze¶nia br. udostêpniæ na rynku nowe, przeno¶ne odtwarzacze z rodziny iPod. Nie s± znane ¿adne informacje na temat zmian, przypuszczaæ jednak mo¿na, ¿e nadchodz±ca seria urz±dzeñ bêdzie mia³a zmodyfikowane parametry i byæ mo¿e tak¿e ekscytowaæ bêd± nowym wygl±dem.
2008-09-03 17:45:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: P³on±ce iPody - Japoñczycy badaj± sprawê

Japoñskie Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemys³u bada trzy przypadki zapalenia siê przeno¶nych odtwarzaczy iPod Nano firmy Apple - poinformowa³ Reuters. Przyczyn± owych samozap³onów ma byæ przegrzewaj±ca siê bateria urz±dzenia.
2008-08-19 19:50:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Klienci kochaj± komputery Apple

Produkty firmy Apple otrzyma³y najwy¿sz± ocenê w corocznym raporcie na temat satysfakcji klientów, przygotowanym przez amerykañsk± organizacjê American Customer Satisfaction Index. To czwarty z rzêdu tryumf firmy z Cupertino w kategorii "komputery osobiste" - w tym roku jest on jednak o tyle godzien uwagi, ¿e Apple zyska³ rekordow± przewagê nad konkurentami.
2008-08-19 17:18:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple coraz wy¿ej - firma warta wiêcej ni¿ Google

Rynkow± warto¶æ Google szacuje siê obecnie na 156 392 862 560 dolarów (czyli 156,4 miliarda). Tymczasem Apple jest ju¿ warte wiêcej - bo a¿ 157 012 662 240 (ponad 157 miliardów) dolarów.
2008-08-14 13:45:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple szykuje niespodziankê?

Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e koncern Apple zamierza zorganizowaæ w przysz³ym miesi±cu specjaln± konferencjê. Analitycy spekuluj±, ¿e podczas spotkania byæ mo¿e zaprezentowane zostan± nowe produkty firmy - np. od¶wie¿one iPody.
2008-08-12 10:28:11 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery: klienci Apple p³ac± dwa razy wiêcej

Analitycy z NPD Research twierdz±, ¿e przeciêtny u¿ytkownik sprzêtu Apple zap³aci za komputer dwa razy wiêcej ni¿ osoba, która decyduje siê na "zwyk³y" komputer PC.
2008-08-11 12:03:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple - patch dla DNS nie rozwi±zuje problemu

Udostêpniona kilka dni temu przez Apple poprawka, która mia³a zabezpieczaæ u¿ytkowników Mac OS X przed atakiem wykorzystuj±cym lukê w systemie DNS, nie jest w pe³ni skuteczna i nie rozwi±zuje problemu - alarmuje Andrew Storms, znany specjalista ds. bezpieczeñstwa.
2008-08-05 19:01:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple wreszcie ³ata lukê w DNS

Firma Apple poinformowa³a o udostêpnieniu patcha dla w³asnych produktów, ³ataj±cego gro¼n± lukê w DNS (Domain Name System). Aktualizacja przeznaczona jest dla systemów Mac OS X 10.4.11, Mac OS X Server 10.4.11, Mac OS X 10.5.4 oraz Mac OS X Server 10.5.4.
2008-08-01 13:50:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Atak klonów... Maka

Kolejna firma przygotowuje siê do sprzeda¿y komputerów PC, na których mo¿liwa bêdzie instalacja systemu operacyjnego Mac OS X. W przeciwieñstwie jednak do os³awionej ju¿ florydzkiej firmy Psystar, oskar¿onej przez Apple o ³amanie licencji EULA dla Mac OS X, Open Tech nie zamierza sprzedawaæ maszyn z preinstalowanym systemem.
2008-07-28 10:24:30 (¼ród³o: IDG.pl)

Bêdzie MacBook za równowarto¶æ 2000 z³?

Jak podaje serwis Apple Insider, powo³uj±c siê na firmê analityczn±, ju¿ wkrótce mog± pojawiæ siê MacBooki kosztuj±ce równowarto¶æ ok. 2000 z³otych. Apple nie potwierdza tych rewelacji, ale wiele osób im przyklasnê³o z nadziej±, ¿e plotka oka¿e siê prawd±.
2008-07-26 11:26:19 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 Nastpnakomputery, oprogramowanie