hipermarkety Aktualnosci - ¼ród³o - Webmade.org


Poprzednia 1 2 3 Nastpna

Google bêdzie rozpoznawaæ tekst na obrazkach i filmach

Firma Google chce opatentowaæ technologiê, która pozwala na rozpoznawanie tekstu znajduj±cego siê na cyfrowych obrazach. Takie rozwi±zanie nie tylko usprawni³oby wyszukiwanie obrazów i filmów, ale mog³oby równie¿ daæ pocz±tek niespotykanym dotychczas us³ugom. (DI)
2008-01-08 00:00:00

Firefox: Uwaga na okienka logowania

Przegl±darka Firefox umo¿liwia przejêcie niepowo³anym osobom loginów i hase³, wprowadzanych w wyskakuj±cych okienkach logowania - poinformowa³ na swoim blogu Aviv Raff, izraelski specjalista od bezpieczeñstwa komputerowego. B³±d, potwierdzony przez Mozilla Corp., dotyczy najnowszej stabilnej wersji Firefoksa 2.0.0.11 oraz Firefox 3 beta 2. (DI)
2008-01-08 00:00:00

Ubieg³y rok dobry dla e-handlu

Warto¶æ obrotów polskiego rynku e-handlu wzros³a w roku 2007 o co najmniej 50-70%. Ten wzrost odczu³a zdecydowana wiêkszo¶æ polskich sprzedawców dzia³aj±cych w Sieci - wynika z szacunków serwisu Sklepy24.pl. (DI)
2008-01-08 00:00:00

Wikia Search - Wikipedia rzuca wyzwanie Google

Wikia Search ruszy oficjalnie 7 stycznia 2008 roku. Jest to projekt nowej wyszukiwarki, nad którym pieczê sprawuje Jimmy Wales, za³o¿yciel Wikipedii. Twórcy Wikia Search licz±, ¿e uda siê jej nawi±zaæ równorzêdn± walkê w gigantem rynku wyszukiwarek - Google. (DI)
2008-01-04 00:00:00

Internet Explorer 8 zgodny ze standardami?

Ósma wersja Internet Explorera ma byæ bardziej ni¿ wszystkie poprzednie wersje zgodna ze standardami internetowymi. Mo¿na ju¿ nawet obejrzeæ film ukazuj±cy, jak wczesna wersja IE 8 przechodzi s³ynny test Acid2. (DI)
2007-12-22 00:00:00

Firefox 3 Beta 2 - 900 ulepszeñ

Najnowsza, trzecia wersja przegl±darki Firefox ma byæ szybsza, bardziej stabilna, oszczêdniej wykorzystywaæ pamiêæ i zapewniæ internautom wiêksze bezpieczeñstwo. Udostêpniona niedawno wersja Firefox 3 Beta 2 przesz³a w sumie oko³o 900 ró¿nego rodzaju modyfikacji i ulepszeñ od pierwszej wersji beta tego programu. (DI)
2007-12-22 00:00:00

Trojan podmienia reklamy Google AdSense

W Sieci rozprzestrzenia siê trojan, który podmienia reklamy tekstowe Google wy¶wietlane w przegl±darce na zainfekowanym komputerze. Klikniêcie na tak± podmienion± reklamê mo¿e przekierowywaæ na niebezpieczne strony. (DI)
2007-12-21 00:00:00

Dziesiêæ lat blogowania

S³owo "weblog" obchodzi³o wczoraj swoje dziesi±te urodziny. Przez dziesiêæ lat istnienia blogi zrobi³y osza³amiaj±c± karierê w internecie i poza nim staj±c siê ikon± nurtu web 2.0. Warto z tej okazji przyjrzeæ siê rozwojowi zarówno ¶wiatowej, jak i polskiej blogosfery. (DI)
2007-12-19 00:00:00

Google uderzy w Wikipediê?

Artyku³y naukowe przygotowane przez ekspertów, którzy w zamian za sw± pracê liczyæ bêd± mogli na podzia³ zysków z reklam umieszczonych obok opracowanych przez siebie hase³ - Google pracuje nad projektem, który mo¿e staæ siê mocn± alternatyw± wobec wolnej encyklopedii. (DI)
2007-12-16 00:00:00

Opera idzie na wojnê z Microsoftem

Norweski producent przegl±darki poinformowa³ o z³o¿eniu skargi do Komisji Europejskiej przeciwko koncernowi z Redmond, zarzucaj±c mu stosowanie praktyk monopolistycznych. Chodzi o standardowe do³±czanie Internet Explorera do Windowsa. (DI)
2007-12-15 00:00:00

AOL wyruszy³ na podbój Dzikiego Wschodu

Po wielu zapowiedziach ruszy³ nowy portal - AOL Polska. Ju¿ teraz mo¿na zatem zapoznaæ siê z niespodziankami, jakie amerykañska firma postanowi³a zaprezentowaæ polskim internautom. Trzeba przyznaæ, i¿ AOL postanowi³ przy tym kultywowaæ tradycje, jakie zapocz±tkowa³ swego czasu eBay.pl. (DI)
2007-12-14 00:00:00

Firefox i Opera wprowadz± tag wideo

Mozilla i Opera zapowiedzia³y dodanie w swych przegl±darkach obs³ugi tagu HTML umo¿liwiaj±cego jeszcze ³atwiejsze zamieszczanie filmów na stronach internetowych. Do odtwarzania materia³ów nie bêdzie konieczne pobranie kolejnej wtyczki. (DI)
2007-12-11 00:00:00

Gro¼na pamiêæ podrêczna wyszukiwarek?

Istnieje realne zagro¿enie atakami, zwi±zane z faktem przechowywania w pamiêci podrêcznej (cache) wyszukiwarek kodów stron internetowych - ostrzegaj± specjali¶ci z dzia³u bezpieczeñstwa firmy Aladdin. (DI)
2007-12-09 00:00:00

Elektroniczne faktury i e-deklaracje w przysz³ym roku

W przysz³ym roku bêdziemy mogli o wiele czê¶ciej zast±piæ dokument papierowy elektronicznym. Banki i us³ugodawcy bêd± mieli mo¿liwo¶æ przesy³ania w formie elektronicznej faktur, a podatnicy uzyskaj± dostêp do elektronicznej komunikacji z urzêdem skarbowym. (DI)
2007-12-06 00:00:00

Wykop sobie wyniki wyszukiwania

Kolejny eksperyment, o którym przeczytaæ mo¿na na stronach Google Labs to mo¿liwo¶æ wp³ywania na wyniki wyszukiwania. Zasada dzia³ania jest podobna do tej w najpopularniejszym tego typu serwisie na ¶wiecie: digg.com, lub polskim jego klonie - wykop.pl. (DI)
2007-12-02 00:00:00

Google powie ci, gdzie jeste¶

Z wprowadzon± wczoraj kolejn± wersj± Google Maps na urz±dzenia mobilne u¿ytkownicy otrzymali now± funkcjonalno¶æ, nazwan± My Location. Dziêki niej bez posiadania systemu GPS bêdzie mo¿na za pomoc± telefonu komórkowego sprawdziæ swoj± lokalizacjê na mapie. (DI)
2007-11-30 00:00:00

Mniej klikniêæ w nowe reklamy AdSense

Firma Google zmieni³a formê reklam AdSense zmniejszaj±c w nich "klikaln±" powierzchniê. Takie posuniêcie mo¿e spodobaæ siê przede wszystkim reklamodawcom, ale operatorzy stron mog± odczuæ spadek przychodów. (DI)
2007-11-27 00:00:00

Zadbaj o swój wizerunek w Sieci

Szefowie firm coraz czê¶ciej przeszukuj± sieæ w poszukiwaniu informacji na temat kandydatów ubiegaj±cych siê o pracê. Zjawisko to sta³o siê ju¿ na tyle powszechne, i¿ na ¶wiecie powsta³y pierwsze firmy oferuj±ce poprawê internetowego wizerunku. (DI)
2007-11-25 00:00:00

Zakupy w sieci – jak to wygl±da na polskim rynku internetowym?

Uznany angielski instytut - Internet Advertising Bureau przeprowadzi³ badania dotycz±ce korzystania z Internetu w 2006 roku. Wynika z nich, ¿e w zesz³ym roku dostêp do sieci mia³o 16,9 % spo³eczeñstwa, czyli ponad miliard ludzi. Niezmiennie od lat, krajem, w którym notuje siê najwy¿szy odsetek internautów s± Stany Zjednoczone, dostêp do Internetu ma tam blisko 70% obywateli. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, w 2006 roku a¿ 36% Polaków mia³o dostêp do sieci. Szacuje siê, ¿e w latach 2000-2006 liczba internautów wzros³a o 307%. Tak imponuj±cy wynik jest przede wszystkim korzystny dla firm generuj±cych zyski z ruchu w sieci.
2007-11-23 00:00:00

Open XML zdecydowanie do poprawienia

A¿ 3,5 tys. uwag dotycz±cych formatu Open XML zg³osi³y organizacje normalizacyjne bêd±ce cz³onkami ISO do stowarzyszenia Ecma International. Liczba uwag jest tak du¿a, ¿e mo¿na siê obawiaæ, i¿ zmiana formatu Open XML w wymaganym stopniu uczyni go niezgodnym z formatem zapisu stosowanym w MS Office 2007. (DI)
2007-11-23 00:00:00

Zarabiaj± na literówkach w adresie

Je¶li do przegl±darki b³êdnie wpiszesz adres danej strony, to jest du¿a szansa na to, ¿e trafisz na inn± stronê, której administrator celowo wykorzysta³ podobny adres. To zjawisko okre¶lane mianem typosquattingu jest coraz czêstsze i niestety dotyczy równie¿ stron dla doros³ych, które wykorzystuj± adresy stron dla dzieci - podaje firma McAfee. (DI)
2007-11-21 00:00:00

Nie wystarczy zap³aciæ za prawa autorskie

Operatorzy wideoserwisów mog± trafiæ na celownik stacji telewizyjnych nawet, je¶li wnie¶li op³atê do organizacji zbiorowego zarz±dzania prawami autorskimi. Zawsze, niezale¿nie od wniesionej op³aty, potrzebna jest zgoda stacji na publikowanie materia³ów - czytamy w Gazecie Prawnej. (DI)
2007-11-20 00:00:00

50 Mbps od TP SA jeszcze w tym miesi±cu

W koñcu, w ofercie Telekomunikacji Polskiej (TP) pojawi siê naprawdê szybki internet szerokopasmowy. Uruchomienie ³±cza o przepustowo¶ci 50 Mbps zapowiedzia³ Maciej Witucki, prezes TP, podczas IV forum Computerworld na rzecz us³ug szerokopasmowych. (DI)
2007-11-20 00:00:00

Czy Google nielegalnie wykorzystuje technologiê wyszukiwania?

Zanosi siê na ciekawy proces pomiêdzy Google a Northeastern University oraz firm± Jarg Corp. Dwa ostatnie podmioty twierdz±, ¿e technologia wyszukiwania, z której korzysta Google, jest u¿ywana przez giganta e-biznesu nielegalnie. (DI)
2007-11-14 00:00:00

Opera Mini 4 - coraz wygodniejsze surfowanie przez komórkê

Opera Software wyda³a finaln± wersjê przegl±darki Opera Mini 4, przeznaczonej dla urz±dzeñ przeno¶nych. Program zawiera kilka ciekawych i przydatnych funkcji, które u³atwiaj± korzystanie z dobrodziejstw internetu na malutkich ekranach telefonów komórkowych. (DI)
2007-11-08 00:00:00

Dlaczego Facebook wart jest 15 mld USD?

Ogromna kwota, jak± Microsoft zap³aci³ za niewielk± czê¶æ udzia³ów w serwisie spo³eczno¶ciowym Facebook sk³oni³a wielu analityków do zastanowienia siê, dlaczego a¿ tak wysoko go wyceniono. (DI)
2007-11-03 00:00:00

Zamieszanie wokó³ Google PageRank

W ubieg³ym tygodniu Google PageRank kilku znanych stron i blogów wyra¼nie spad³. W Sieci mówi siê o tym, ¿e Google atakuje w ten sposób strony udostêpniaj±ce p³atne linki. Przedstawiciele kalifornijskiej firmy twierdz± natomiast, ¿e powody spadków mog± byæ ró¿ne. (DI)
2007-10-31 00:00:00

Ile zarabiaj± internetowi przestêpcy?

Ceny us³ug cyberprzestêpców s± zaskakuj±co niskie - donosz± eksperci z G DATA Security Labs na podstawie przeprowadzonych na ca³ym ¶wiecie badañ. Konkurencja na tym rynku jest coraz wiêksza, zatem internetowi przestêpcy stosuj± znane handlowcom mechanizmy pobudzaj±ce sprzeda¿, o czym kilka tygodni temu wspomina³a tak¿e m.in. firma Panda Software. (DI)
2007-10-30 00:00:00

Zamiast partnera... internet

Dla jednej czwartej Amerykanów internet mo¿e zast±piæ ¿yciowego partnera. Ciekawych wyników badañ firmy Zogby International jest wiêcej. (DI)
2007-10-28 01:00:00

Microsoft (wreszcie) spe³ni ¿±dania Komisji Europejskiej

Deweloperzy oprogramowania open source bêd± mieli u³atwiony dostêp do informacji dotycz±cych tego, w jaki sposób system Windows komunikuje siê z innymi aplikacjami i komputerami. Po wielu latach sporów Microsoft zgodzi³ siê na spe³nienie warunków antymonopolowej decyzji Komisji Europejskiej z 2004 roku. (DI)
2007-10-24 00:00:00

Spam z plikami MP3

Próbki spamu zawieraj±cego pliki MP3 zdoby³a firma Sophos. Reklama zawarto w plikach "udaj±cych" piosenki jest raczej ma³o skuteczna, ale niewykluczone, ¿e obserwujemy narodziny nowego trendu w spamowaniu. (DI)
2007-10-19 00:00:00

Netscape 9 ju¿ jest

Dziewi±ta wersja popularnej niegdy¶ przegl±darki internetowej Netscape zosta³a oficjalnie ukoñczona i udostêpniona do pobrania. (DI)
2007-10-16 00:00:00

Polski MySpace za kilka miesiêcy

Polska wersja serwisu spo³eczno¶ciowego MySpace pojawi siê w ci±gu najbli¿szych czterech miesiêcy - informuje Financial Times. Inwestycja w Polsce ma byæ czê¶ci± wiêkszej ekspansji, obejmuj±cej równie¿ Brazyliê, Indie i Rosjê. (DI)
2007-10-15 00:00:00

Domowa ksiêgowo¶æ w serwisach Web 2.0

W internecie pojawia siê coraz wiêcej witryn "personal finance 2.0". S± to spo³eczno¶ciowe witryny u³atwiaj±ce zarz±dzanie domowym bud¿etem. Nie ma jeszcze polskich stron tego typu, ale serwis Bankier.pl przygotowa³ ciekawy raport na temat tych zagranicznych, którym warto siê przyjrzeæ. (DI)
2007-10-14 00:00:00

Powstanie mobilny Firefox

Fundacja Mozilli og³osi³a rozpoczêcie prac nad mobiln± wersj± swej sztandarowej przegl±darki internetowej. Jednocze¶nie poinformowano o planach wzmocnienia zespo³u odpowiedzialnego za prace nad aplikacjami przeznaczonymi dla przeno¶nych urz±dzeñ. (DI)
2007-10-12 00:00:00

Zarabiaj na YouTube

Google udostêpni w³a¶cicielom stron internetowych klipy wideo zawieraj±ce reklamy AdSense. Oznacza to, ¿e webmasterzy bêd± mogli zarobiæ na wklejaniu filmów na swoj± stronê. Gigant z Kalifornii bêdzie móg³ natomiast efektywniej generowaæ zysk z reklam w klipach wideo. (DI)
2007-10-10 00:00:00

Domeny .mobi maj± rok

Mija rok od rozpoczêcia powszechnej rejestracji domen dla stron www pod telefony komórkowe - .mobi. W tym czasie w 104 krajach zarejestrowano ponad 700 tys. tych domen. (DI)
2007-10-10 00:00:00

Sprz±tanie wspomagane przez Google

W trzy tygodnie po zakoñczeniu kolejnej edycji miêdzynarodowej akcji Sprz±tanie ¦wiata, Google zaproponowa³o swoje w³asne, niemal identyczne przedsiêwziêcie o nazwie Miêdzynarodowy Weekend Sprz±tania. (DI)
2007-10-09 00:00:00

G³osowanie przez internet = wiêksza frekwencja wyborcza Polaków

Polacy nie zauwa¿aj± obecno¶ci polityków w Sieci, mimo to a¿ jedna trzecia rodaków, gdyby mia³a tak± mo¿liwo¶æ, odda³aby swój g³os przez internet. Mog³oby to znacznie zwiêkszyæ frekwencjê wyborcz± w naszym kraju - wynika z sonda¿u SMG/KRC przeprowadzonego dla firmy D-Link. Co ciekawe jednak, polscy internauci wci±¿ nie dostrzegaj± prób zaistnienia naszych poliytków w Sieci. (DI)
2007-10-06 00:00:00

Najbezpieczniejsza przegl±darka?

Przegl±darka e-Capsule Private Browser firmy Enterprise Information Security Systems and Technology (EISST) mo¿e zas³u¿yæ na miano najbezpieczniejszego tego typu programu. (DI)
2007-10-03 00:00:00

Google chce zmieniæ swój wizerunek w Europie

Google planuje powiêkszyæ liczbê pracowników o jedn± trzeci±, zatrudniaj±c wiêkszo¶æ nowych osób w pañstwach europejskich. Zaanga¿owanie firmy na tym rynku ma na celu m.in. zmianê tego, w jaki sposób Google jest postrzegana przez Europejczyków. (DI)
2007-10-01 00:00:00

Aplikacje internetowe zyskuj± popularno¶æ

Z ró¿nych aplikacji webowych korzysta obecnie wiêcej ni¿ trzecia czê¶æ u¿ytkowników w USA. Oznacza to, ¿e po po programy tego typu siêgaj± ju¿ nie tylko tzw. "pionierzy", ale równie¿ ci u¿ytkownicy, którzy s± w mniejszym stopniu sk³onni do korzystania z innowacji - wynika z badañ firmy Rubicon Consulting. (DI)
2007-09-27 00:00:00

CA: Domowi u¿ytkownicy internetu strze¿cie siê!

Firefox bêdzie mniej bezpieczny od Internet Explorera - to jedna z prognoz firma CA, która opublikowa³a pó³roczny raport dotycz±cy zagro¿eñ internetowych. CA w swoim raporcie przede wszystkim ostrzega domowych u¿ytkowników internetu przed coraz bardziej z³o¿onymi zagro¿eniami czyhaj±cymi na nich w Sieci. (DI)
2007-09-24 00:00:00

Student milioner z Naszej Klasy

Udzia³y w polskich serwisach internetowych s± kupowane za coraz wiêksze pieni±dze. Ostatnim tego przyk³adem jest zakup 20% udzia³ów w portalu spo³eczno¶ciowym Nasza-klasa.pl przez niemiecki fundusz venture capital European Founders. Twórca serwisu sta³ siê dziêki tej transakcji milionerem - czytamy w Money.pl. (DI)
2007-09-20 00:00:00

Wygrana Komisji, pora¿ka Microsoftu

Na³o¿ona przez Komisjê Europejsk± wielomilionowa grzywna na Microsoft by³a s³uszna. S±d Pierwszej Instancji w Luksemburgu odrzuci³ apelacjê koncernu i utrzyma³ w mocy decyzjê KE w procesie antymonopolowym sprzed 3 lat. (DI)
2007-09-19 00:00:00

Google ma ju¿ 10 lat

Dok³adnie 10 lat temu dwaj studenci Stanford University zarejestrowali domenê Google.com. Chyba nawet oni nie przypuszczali, ¿e ten krok da pocz±tek firmie, która dzi¶ nazywana jest przez niektórych ludzi "sercem internetu". (DI)
2007-09-19 00:00:00

Dzi¶ Dzieñ Programisty

Wszystkim programistom z okazji ich Dnia ¿yczymy zdrowia, tak¿e umys³owego ;-) szczê¶cia, nieposkromionej wyobra¼ni, mnóstwa zleceñ, w których mo¿na przebieraæ oraz klientów, którzy wiedz± czego chc±. (DI)
2007-09-13 00:00:00

Narodowe Archiwum Cyfrowe bêdzie projektem open source

Niebawem rusz± pracê nad Narodowym Archiwum Cyfrowym. Projekt bêdzie umo¿liwia³ dostêp do materia³ów zgromadzonych w Archiwach Pañstwowych i bêdzie oparty o wolne oprogramowanie i otwarte standardy. (DI)
2007-09-12 00:00:00

Certyfikaty dla stron przyjaznych dzieciom

Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowiñska zamierza wprowadziæ specjalne certyfikaty, które przyznawane bêd± stronom oraz portalom spo³eczno¶ciowym przyjaznym dzieciom. Chce równie¿ nak³aniaæ przedstawicieli takich serwisów do wspólnego opracowania i przyjêcia "kodeksu dobrych praktyk". (DI)
2007-09-07 00:00:00

Nie wszystkie strony internetowe wymagaj± rejestracji

Z przepisów Prawa prasowego wcale nie wynika, ¿e ka¿da strona internetowa musi byæ rejestrowana jako dziennik lub czasopismo - napisa³ w Rzeczpospolitej Pierwszy Prezes S±du Najwy¿szego Lech Gardocki. Prawnik zaznaczy³ równie¿, ¿e nie zamierza rejestrowaæ strony S±du Najwy¿szego, bo nie jest to potrzebne. (DI)
2007-09-07 00:00:00

Opera Kestrel - wersja alpha do pobrania

Dzi¶ opublikowano testow± wersjê alpha Opery 9.50 o kodowej nazwie "Kestrel". W nowym wydaniu znalaz³ siê przebudowany silnik renderuj±cy o wiêkszych mo¿liwo¶ciach, za¶ sama przegl±darka zosta³a wzbogacona o kilka ciekawych funkcji. (DI)
2007-09-05 00:00:00

Mo¿na ju¿ rejestrowaæ domeny .pl na 5 dni

3 wrze¶nia uruchomiona zosta³a us³uga Domain Name Tasting (DNT), która umo¿liwia sprawdzenie atrakcyjno¶ci danej domeny oraz korzy¶ci, jakie mog± p³yn±æ z jej posiadania, jeszcze przed zakupem. (DI)
2007-09-05 00:00:00

Uwa¿aj komu dajesz swoje dane!

Niektóre strony proponuj± u¿ytkownikom ró¿ne tre¶ci w zamian za udostêpnienie w³asnych danych osobowych. Niestety takie dane mog± po stosunkowo nied³ugim czasie znale¼æ siê w miejscu dostêpnym dla spamerów i cyberprzestêpców - ostrzega Chris Boyd z FaceTime Communications Inc. (DI)
2007-09-04 00:00:00

Polska: Wiêzienie za brak rejestracji strony lub bloga w s±dzie?

Kara grzywny a nawet wiêzienie za brak rejestracji strony internetowej w s±dzie? To mo¿liwe, je¶li w miarê regularnie aktualizujesz swoj± stronê czy bloga. Niedawne postanowienie S±du Najwy¿szego (SN) zwiêksza prawdopodobieñstwo czarnego scenariusza - fali oskar¿eñ przeciwko setkom tysiêcy blogerów i w³a¶cicieli w miarê regularnie aktualizowanych stron internetowych. (DI)
2007-08-30 00:00:00

Standaryzacji OOXML dziwne przypadki

Poparcie dla standaryzacji formatu OOXML bêdzie dzi¶ przedmiotem g³osowania w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Mieli braæ w nim udzia³ przedstawiciele Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) jednak PKN dos³ownie przed samym g³osowaniem zmieni³ zdanie na temat ich udzia³u. Dziwne? Mo¿e i tak, ale jeszcze dziwniej by³o w czasie podobnego g³osowania w Szwecji... (DI)
2007-08-30 00:00:00

GP: Surowsze kary za przestêpstwa internetowe

Kara wiêzienia za ataki DoS oraz za samo uzyskanie dostêpu do cudzych danych to niektóre z propozycji zmian w prawie karnym, nad którego nowelizacj± pracuje obecnie Sejm. Prawo z pewno¶ci± ma byæ surowsze dla cyberprzestêpców, choæ zdaniem ekspertów niewiele to zmieni - pisze Gazeta Prawna. (DI)
2007-08-27 00:00:00

Telepraca uregulowana przez Sejm

Sejm uchwali³ dzi¶ nowelizacjê Kodeksu pracy, która - co najwa¿niejsze dla internautów - reguluje kwestie zatrudnienia zdalnego. Za przyjêciem ustawy g³osowa³o 425 pos³ów. Teraz trafi³a ona do Senatu - podaje Onet.pl za Polsk± Agencj± Prasow±. (DI)
2007-08-26 00:00:00

Za Adblocka m¶ci siê na Firefoksie

W ramach protestu przeciwko AdBlockowi bloger Danny Carlton zablokowa³ dostêp do swojego bloga... wszystkim u¿ytkownikom Firefoksa. Carlton protestuje w ten sposób tak¿e przeciwko Mozilli, która jego zdaniem popiera rozszerzenie s³u¿±ce do blokowania reklam i przez to naruszaj±ce prawa webmasterów. (DI)
2007-08-24 00:00:00

Konferencja IT Underground Warszawa 2007

7-9 listopada do Warszawy ju¿ po raz dziewi±ty zjad± siê hakerzy z ca³ego ¶wiata, aby poznaæ najnowsze metody atakowania i prze³amywania zabezpieczeñ informatycznych. Podczas kilkunastu godzin w sesji BYOL (Bring Your Own Laptop) uczestnicy bêd± mogli pod okiem fachowców i najlepszych specjalistów z ca³ego ¶wiata æwiczyæ metody ataków i obrony.
2007-08-22 00:00:00

Google i Yahoo - ulubione marki internautów w USA

Google i Yahoo to zdaniem uczestników badania prowadzonego przez JupiterResearch w Stanach Zjednoczonych najlepsze internetowe marki. Nied³ugo mo¿e do³±czyæ do nich równie¿ MySpace.
2007-08-21 00:00:00

Facebook - wyzwania prywatno¶ci

Sophos ostrzega przed niebezpieczeñstwem p³yn±cym z korzystania Facebook i udostêpniania swoich danych osobowych na portalach tego typu. Ankieta firmy pokaza³a, ze 41 proc. u¿ytkowników jest zadowolonych, ¿e ich dane takie jak: e-mail adres, numer telefonu, data urodzin, s± udostêpniane na Facebook.
2007-08-20 00:00:00

Polski Internet skoñczy³ 16 lat

W ubieg³y pi±tek mia³a miejsce 16 rocznica nawi±zania pierwszego w Polsce po³±czenia w protokole IP. Dzieñ ten uwa¿any jest oficjalnie za urodziny polskiego Internetu. Jest okazja do tego, aby powspominaæ jak wygl±da³y pierwsze kroki naszego ci±gle dojrzewaj±cego 16-latka. (DI)
2007-08-20 00:00:00

Rozwój internetu zagro¿ony?

Coraz d³u¿sze ³adowanie siê stron internetowych i ¶ci±ganie filmów z Sieci nied³ugo mog± staæ siê codzienno¶ci± dla wielu internautów. Powodem jest niedostateczny rozwój infrastruktury. (DI)
2007-08-17 00:00:00

Pojawi³a siê Opera 9.23

Opera w dzieñ po wykryciu b³êdu JavaScript wypu¶ci³a nowa wersjê swojej przegl±darki oznaczon± numerkiem 9.23. Wed³ug serwisu Cybernet to wydanie jest gotowe do otrzymania statusu General Public.
2007-08-16 00:00:00

Firefox 3.0 bêdzie bada³ kod stron

Mozilla, ustami Window Snyder, zapowiedzia³a, ¿e Firefox w wersji 3.0 bêdzie wyposa¿ony w system wykrywania szkodliwego kodu na witrynach internetowych, które bêdzie odwiedza³ dany u¿ytkownik.
2007-08-16 00:00:00

Ju¿ nied³ugo internet bêdzie najwiêkszym rynkiem reklamy

Ju¿ w roku 2011 reklama internetowa stanie siê najwiêkszym segmentem rynku reklamy i przedsiêbiorstwa wydadz± na ni± wiêcej ni¿ na reklamê w gazetach - wynika z prognoz firmy Veronis Suhler Stevenson (VSS).
2007-08-14 00:00:00

Uwa¿aj sk±d bierzesz szablon na bloga

Zmiana blogowego szablonu mo¿e byæ mi³± odmian±, ale je¶li nowy szablon zdoby³e¶ ze z³ego ¼ród³a, mo¿esz nie¶wiadomie staæ siê pomocnikiem spamera - ostrzega firma Trend Micro.
2007-08-14 00:00:00

Coraz wiêcej pieniêdzy na promocjê w wyszukiwarkach

Wydatki na marketing w wyszukiwarkach s± najszybciej rosn±cym segmentem reklamy internetowej w Polsce. Z szacunków przygotowanych przez ekspertów IAB Polska wynika, ¿e w 2006 wydatki na SEM wynios³y 60 mln z³otych czyli 22 proc. wszystkich wydatków na reklamê w sieci.
2007-08-14 00:00:00

Polski rynek IT trzydziesty na ¶wiecie

Polska znalaz³a siê na 30. miejscu (spo¶ród 64 pañstw) w globalnym raporcie o konkurencyjno¶ci w przemy¶le IT, firmowanym przez The Economist Intelligence Unit - donosi "Rzeczpospolita".
2007-08-14 00:00:00

Strony WWW a lojalno¶æ u¿ytkowników

42 proc. polskich u¿ytkowników przyzna³o, ¿e strony konkursowe nale¿± do ich ulubionych kategorii serwisów, które najczê¶ciej odwiedzaj± w internecie - wynika z badania przeprowadzonego przez agencjê Digital One.
2007-08-14 00:00:00

Kontrowersje budz± w sieci najwiêcej zainteresowania

NetSprint.pl przygotowa³ raport na temat osób, marek i wydarzeñ najczê¶ciej opisywanych przez polskie media online w pierwszym pó³roczu 2007. Raport potwierdza, ¿e kontrowersyjno¶æ oraz czêste konflikty s± najskuteczniejszymi sposobami na popularno¶æ.
2007-08-03 00:00:00

Web 2.0 niebezpieczne, gdy jeste¶ w sieci WiFi

U¿ytkownicy takich serwisów jak Gmail, Facebook lub MySpace s± w czasie korzystania z sieci WiFi nara¿eni na atak, dziêki któremu osoba niepowo³ana przeczyta ich korespondencje lub podejrzy osobiste dane.
2007-08-03 00:00:00

Google Analytics - problemy z aktualno¶ci± statystyk

Google Analytics - darmowe narzêdzie do monitorowania ruchu na stronach WWW - od soboty nie aktualizuje informacji w kontach wielu u¿ytkowników. To jeden z wielu przestojów w dzia³aniu serwisu od czasu wprowadzenia jego nowej wersji.
2007-08-01 00:00:00

Rosn±ce zagro¿enia stron WWW

Nowy raport Sophosa obrazuje rekordow± liczbê nowych zagro¿eñ w 2007 roku. Praca pokazuje rosn±ce zagro¿enia ze stron Web, które w swej szkodliwo¶ci i natarczywo¶ci wyprzedzi³y pocztê elektroniczn±.
2007-08-01 00:00:00

Ju¿ 2,5 miliona domen europejskich

Dzi¶, kilka minut po godzinie szóstej zarejestrowano 2.5 – milionow± domenê europejsk±. Tak du¿a liczba zarejestrowanych nazw w tym rozszerzeniu imponuje, bowiem domena europejska dostêpna jest na rynku zaledwie od pó³tora roku.
2007-07-26 00:00:00

Polski e-handel na wzro¶cie

Polscy internauci uwa¿aj± zakupy w Sieci raczej za niebezpieczne i nie lubi± czekaæ na dostawê, ale mimo to kupuj± przez internet coraz wiêcej. Sklepy natomiast szykuj± siê do poszerzenia ofert - wynika z raportu firmy Gemius przygotowanego we wspó³pracy z serwisem Sklepy24.pl.
2007-07-26 00:00:00

Polskie e-sklepy pod lup±

Na co dwudziestej stronie sklepu internetowego nie ma nazwy firmy, na co dziesi±tej dane adresowe s± niepe³ne. To jedne z wielu informacji, jakie mo¿na znale¼æ w dostêpnej w sieci publikacji "Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2006".
2007-07-25 00:00:00

Co szóste klikniêcie fa³szywe?

Co szóste klikniêcie w reklamê typu pay-per-click to klikniêcie "fa³szywe", czyli maj±ce na celu wy³udzenie pieniêdzy od reklamodawcy lub obci±¿enie jego bud¿etu - uwa¿a firma Click Forensics. Ponadto w ocenie firmy przypadków tego typu oszustw jest coraz wiêcej i dotyczy to przede wszystkim sieci reklamowych takich gigantów jak Yahoo i Google.
2007-07-21 00:00:00

Czy powstanie konkurencja dla Google?

Komisja Europejska (KE) zgodzi³a siê, by Niemcy przeznaczy³y w najbli¿szych latach 120 milionów euro na projekt o nazwie "THESEUS". Jego celem mo¿e byæ stworzenie przeciwwagi dla wyszukiwarki Google.
2007-07-21 00:00:00

Nowe narzêdzia dla reklamodawców od NetSprint i WP

Wyszukiwarka NetSprint.pl oraz portal Wirtualna Polska wprowadzaj± do swojej oferty dwa nowe narzêdzia: kalkulator ceny za klikniêcie oraz precyzyjny mechanizm kontroli miejsca emisji reklam kontekstowych.
2007-07-20 00:00:00

Monitoring stron www

WatchScript to nowa aplikacja przeznaczona do monitorowania dostêpno¶ci stron www, serwerów oraz aplikacji internetowych, wprowadzona na polski rynek przez firmê Idego z Gdyni.
2007-07-19 00:00:00

Firefox bliski detronizacji przegl±darki Microsoftu

W ci±gu ostatniego roku Firefox poczyni³ w Europie spory krok naprzód na drodze do odebrania Internet Explorerowi dominuj±cej pozycji na rynku przegl±darek. Badania francuskiego serwisu XiTiMonitor pokazuj±, ¿e ju¿ wkrótce, w niektórych krajach naszego kontynentu, Firefox - produkt Mozilla Corporation - stanie siê nowym liderem.
2007-07-19 00:00:00

Reklamy AdSense w urz±dzeniach przeno¶nych

Google rozpoczê³o beta testy platformy AdSense przeznaczonej dla urz±dzeñ przeno¶nych. Do wspó³pracy zaprosi³o wybranych dostawców tre¶ci online, którzy maj± mobilne wersje swoich stron.
2007-07-17 00:00:00

Google stawia na bezpieczeñstwo Google Apps

W celu zwiêkszenia atrakcyjno¶ci i bezpieczeñstwa swego pakietu biurowego online firma Google zdecydowa³a na zakup kolejnej firmy z bran¿y IT. Kalifornijski gigant wierzy bowiem, ¿e przysz³o¶æ tego typu produktów jest w Sieci.
2007-07-17 00:00:00

Wiêcej personalizacji w mapach Google

Serwis Google Maps zosta³ poszerzony o now± funkcjonalno¶æ w postaci mini aplikacji okre¶lanych jako "Mapplets". Pozwalaj± one na na³o¿enie na mapy ró¿nych warstw z informacjami, które zosta³y przygotowane przez innych u¿ytkowników.
2007-07-17 00:00:00

Gry online - najpoplarniejsze serwisy ¶wiata

Firma badawcza ComScore opublikowa³a najnowsze wyniki swoich badañ, z których wynika, ¿e gry online ¶wiêc± swoje triumfy popularno¶ci. Tylko w maju strony grami odwiedzi³o 217 milionów unikalnych u¿ytkowników.
2007-07-17 00:00:00

IE pomaga wykorzystaæ lukê... w Firefoksie

W przegl±darce Mozilla Firefox 2.0 wykryto now±, krytyczn± lukê, która pozwala na przejêcie kontroli nad systemem u¿ytkownika. Co ciekawe, wykorzystanie luki jest mo¿liwe wówczas, gdy u¿ytkownik surfuje po sieci za pomoc±... Internet Explorera.
2007-07-17 00:00:00

Flock 0.9 wydany

Pojawi³a siê nowa wersja aplikacji Flock - promowanej jako „spo³eczno¶ciowa przegl±darka”. G³ównymi zmianami s± integracja programu z najpopularniejszymi serwisami Web 2.0 oraz kilka narzêdzi znanych z Firefoksa 2.0.
2007-07-17 00:00:00

GPLv3 zyskuje popularno¶æ i budzi obawy Microsoftu

Od zakoñczenia prac nad licencja GPLv3 nie minê³y nawet dwa tygodnie, a ju¿ teraz 135 projektów zdecydowa³o siê na jej wykorzystanie. Nowa licencja wydana przez FSF spowodowa³a te¿ niespodziewan± reakcjê ze strony Microsoftu.
2007-07-17 00:00:00

Rewolucja w kryterium oceny popularno¶ci stron WWW?

Jeden z wiod±cych serwisów badaj±cych ruch w internecie, Nielsen/NetRatings, planuje wycofanie siê z oceniania popularno¶ci witryn na podstawie liczby odwiedzin. Zamiast tego chce siê skupiæ na mierzeniu czasu, jaki odwiedzaj±cy spêdzaj± na danej stronie.
2007-07-17 00:00:00

Time.com: 50 najlepszych stron 2007

Internetowa redakcja magazynu Time organizuje wybór najlepszych internetowych stron 2007 roku. Spo¶ród przygotowanej listy ostatecznego wyboru dokonaj± sami internauci.
2007-07-11 00:00:00

E-podpis - nie jest ¼le choæ mog³oby byæ lepiej

Ustawa o podpisie eklektronicznym ma ju¿ 5 lat. Spo¶ród 3 milionów firm zarejestrowanych w ca³ym kraju, niewiele naby³o certyfikaty do e-podpisu. Indywidualni u¿ytkownicy internetu nie s± wcale lepsi. Jednak po co komu e-podpis, skoro nie mo¿na go wszêdzie i w pe³ni wykorzystaæ?
2007-07-10 00:00:00

Polska Dolina Krzemowa na ¦l±sku

"Autostrada Firm Nowych Technologii" (AFNT) powstanie przy autostradzie A4, na po³udniu Polski. Porozumienie w tej sprawie podpisano w czwartek, 5 lipca, we wroc³awskim Starym Ratuszu. Jego sygnatariuszami s± cztery województwa: dolno¶l±skie, ma³opolskie, opolskie, ¶l±skie, a tak¿e cztery miasta: Katowice, Kraków, Opole, Wroc³aw oraz senator RP Jerzy Szymura.
2007-07-10 00:00:00

Nowo¶æ Google: Wizytówki w katalogu AdWords

Osoby, które chc± siê reklamowaæ w Google AdWords, ale nie maj± jeszcze internetowej strony, mog± j± stworzyæ w do¶æ ³atwy sposób dziêki nowemu narzêdziu udostêpnionemu przez Google Polska.
2007-07-10 00:00:00

Informatyzacja doprowadzi do katastrofy?

Czy grozi nam utrata znacznej czê¶ci wiedzy? Brytyjskie Archiwum Narodowe alarmuje, ¿e czê¶æ jego zasobów ju¿ zosta³a utracona. Powód? Postêpuj±ca informatyzacja.
2007-07-06 00:00:00

Ogrom szkodliwych stron WWW

Cyberprzestêpcy coraz rzadziej wykorzystuj± adresy e-mail do swoich dzia³añ, a coraz czê¶ciej siêgaj± po dziurawe strony WWW. Tych z kolei nie brakuje. Jak informuje Sophos szkodliwych stron internetowych przybywa dramatycznie du¿o.
2007-07-06 00:00:00

Yahoo wprowadza nowy rodzaj reklam

Yahoo zaprezentowa³o SmartAds - swój nowy produkt, który mo¿e staæ siê rewolucj± na rynku spersonalizowanej reklamy internetowej. Pozwala on tworzyæ reklamy korzystaj±ce z informacji o cenach i dostêpno¶ci produktów dostarczanych przez sprzedawców.
2007-07-03 00:00:00

Pracodawcy nie chc± komputerowych analfabetów

Ponad po³owa pracodawców przy ocenie kandydata do pracy zwraca uwagê na umiejêtno¶æ pos³ugiwania siê komputerem - wynika z najnowszego badania MS Indeks.
2007-07-03 00:00:00

Zend Framework 1.0.0 ju¿ jest

D³ugo oczekiwany w pe³ni obiektowy framework dla PHP firmowany przez Zend Technologies jest ju¿ dostêpny do ¶ci±gniêcia. Po ponad roku prac i trzech wersjach kandyduj±cych pojawi³a siê pierwsza stabilna wersja tego frameworka oznaczona numerkiem 1.0.0.
2007-07-03 00:00:00

GPLv3 ju¿ gotowa

Free Software Foundation (FSF) udostêpni³a wczoraj trzeci± wersjê Powszechnej Licencji Publicznej GPL. Ostatecznie GPLv3 wydaje siê nieco mniej restrykcyjna ni¿ jej pierwsze szkice, ale i tak autorzy postarali siê o uregulowanie pewnych kwestii dra¿liwych dla spo³eczno¶ci wolnego oprogramowania.
2007-06-30 00:00:00
Poprzednia 1 2 3 Nastpnakomputery, oprogramowanie