hipermarkety Aktualno¶ci - PC World

No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Nastpna

AMD Ryzen oficjalnie: ceny i data premiery. Intel powinien zacz±æ siê powa¿nie martwiæ

Procesory AMD Ryzen zaprezentowane oficjalnie. Wiemy ile kosztuj± najwydajniejsze modele z rodziny Ryzen 7 i kiedy trafi± do sprzeda¿y.
2017-02-22 22:10:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Flash Player w trybie pilnym ³atany przez Microsoft

Microsoft w trybie pilnym udostêpni³ aktualizacjê ³ataj±c± krytyczne luki znajduj±ce siê w bibliotekach Flash Playera zawartych w przegl±darkach Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 i Microsoft Edge.
2017-02-22 13:23:51 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Samsung odnowi zwrócone Galaxy Note 7 i ponownie sprzeda

Na rynki krajów rozwijaj±cych siê trafi± odnowione smartfony Galaxy Note 7. Szkoda, ¿e nie do Polski...
2017-02-22 12:59:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung odnowi zwrócone Galaxy Note 7 i ponownie sprzeda

Na rynki krajów rozwijaj±cych siê trafi± odnowione smartfony Galaxy Note 7. Szkoda, ¿e nie do Polski...
2017-02-22 09:49:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfony Galaxy i Windows 10 Creators Update to ¶wietne po³±czenie

Smartfony Galaxy z czytnikiem linii papilarnych bêd± pozwala³y na odblokowanie za jego pomoc± i pomoc± technologii Bluetooth komputer pracuj±cy pod kontrol± Windows 10.
2017-02-22 07:27:10 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 10 oficjalnie z dwiema du¿ymi aktualizacjami w 2017

W 2017 roku u¿ytkowników Windows 10 czekaj± dwie du¿e aktualizacje - Creators Update i Redstone 3 (nazwa kodowa).
2017-02-21 19:14:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 10: Microsoft na celowniku europejskich obroñców prywatno¶ci

Microsoft musi wyt³umaczyæ, co dok³adnie robi z zebranymi informacjami na temat u¿ytkowników Windows 10- domaga siê europejska organizacja broni±ca prywatno¶ci konsumentów.
2017-02-21 13:19:09 (¼ród³o: IDG.pl)

Google i Microsoft ukryj± w wynikach wyszukiwania pirackie strony

Na mocy porozumienia Google i Microsoftu w Wielkiej Brytanii strony z pirackimi tre¶ciami bêdzie ciê¿ej znale¼æ, natomiast strony z oryginalnymi dystrybucjami bêd± bardziej promowane.
2017-02-21 08:03:12 (¼ród³o: IDG.pl)

YouTube bez d³ugich reklam, które trzeba by³o ogl±daæ

Z YouTube znikn± d³ugie reklamy, których nie mo¿na by³o pomin±æ. Zast±pi je inny format.
2017-02-20 21:04:01 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows XP i Vista bez wsparcia Blizzarda. W Diablo III ju¿ nie pogracie

Gry World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone oraz Heroes of the Storm jeszcze w 2017 roku przestan± dzia³aæ na komputerach z systemami Windows XP i Vista.
2017-02-20 13:13:38 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung Galaxy Book, konkurent Surface Booka

Samsung szykuje siê prawdopodobnie do premiery urz±dzenia o nazwie Galaxy Book. Wydaje siê, ¿e bêdziemy mieli tutaj do czynienia z konkurentem Surface Booka.
2017-02-20 10:36:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Microsoft pracuje nad Surface Pro 5

To ju¿ prawie pewne: trwaj± prace nad Surface Pro 5. Urz±dzenie mo¿e mieæ premierê ju¿ w kwietniu.
2017-02-19 09:56:49 (¼ród³o: IDG.pl)

Komputery PC bêd± dro¿sze

Kupuj±c komputer w 2017 roku trzeba bêdzie g³êbiej siêgn±æ do kieszeni - przekonuj± producenci sprzêtu.
2017-02-18 21:34:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Nastêpcy Pixel i Pixel XL: daj znaæ Google, czego po nich oczekujesz

Czego brakuje smartfonom Pixel i Pixel XL? Wyra¼ swoja opiniê, a byæ mo¿e zostanie ona wziêta pod uwagê przy projektowaniu nastêpnej generacji tych gad¿etów.
2017-02-18 14:52:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiceprezes Samsunga aresztowany

Samsung ma powa¿ne problemy. Wiceprezes firmy zosta³ w³a¶nie po 10 godzinnym przes³uchaniu w s±dzie aresztowany.
2017-02-17 11:44:50 (¼ród³o: IDG.pl)

Najciekawsze premiery, marzec 2017: cyfrowa rozrywka (gry, VR, VOD)

Na co czekamy w marcu? Bêdzie kilka naprawdê du¿ych premier, w tym jeden serial oczekiwany od miesiêcy i jedna gra oczekiwana od lat.
2017-02-16 16:38:00 (¼ród³o: IDG.pl)

Apple zaprasza na WWDC 2017

Wiosn± rozpocznie siê sprzeda¿ biletów na konferencjê WWDC 2017.
2017-02-16 14:40:36 (¼ród³o: IDG.pl)

LG G6: zobacz co oferuje nowy interfejs UX 6.0

Czekasz z niecierpliwo¶ci± na smartfon LG G6? Poznaj mo¿liwo¶ci jego nowego interfejsu u¿ytkownika.
2017-02-16 10:04:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Xiaomi Mi MIX II - piêkny, jeszce bardziej "bezramkowy" smartfon

Wiemy ju¿ na pewno, ¿e powstanie nastêpca przepiêknego smartfona Xiaomi Mi MIX.
2017-02-16 09:07:06 (¼ród³o: IDG.pl)

Pora¿ka Linuksa w Monachium. Zast±pi go Windows 10

Windows 10 zast±pi na komputerach monachijskich urzêdników Linuksa. Eksperyment nie uda³ siê.
2017-02-16 08:49:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowe, tajemnicze gogle VR od HTC. Tylko po co?

Tego siê nie spodziewa³em. HTC Vive uwa¿ane jest za najbardziej zaawansowane i przez wielu oceniane po prostu jako najlepsze gogle VR. Firma zamierza pój¶æ jednak w zupe³nie innym kierunku.
2017-02-16 08:10:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Data premiery Galaxy S8 - wiemy dok³adnie kiedy j± poznamy

Samsung poinformowa³ kiedy poda datê premiery smartfona Galaxy S8.
2017-02-15 21:11:15 (¼ród³o: IDG.pl)

ShowMax w Polsce: tanio, ale bez wysokich rozdzielczo¶ci

Zgodnie z zapowiedziami dzi¶ wystartowa³ w Polsce nowy serwis SVOD: ShowMax. Bêdzie godnym konkurentem Netflixa? Znamy szczegó³y!
2017-02-15 14:12:53 (¼ród³o: IDG.pl)

Debiut pozbawionej reklam us³ugi Outlook.com Premium

Us³uga Outlook.com Premium zosta³a udostêpniona amerykañskim u¿ytkownikom. Decyduj±c siê na ni± pozbêd± siê oni ca³kowicie reklam. Oczywi¶cie nie jest to oferta darmowa.
2017-02-15 11:55:22 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: Przegl±darka Firefox Focus na bakier z prywatno¶ci±, któr± mia³a chroniæ

Maj±ca maksymalnie dbaæ o prywatno¶æ u¿ytkownika przegl±darka Firefox Focus niestety zbyt hojnie dzieli siê z zewnêtrzn± firm± danymi na jego temat.
2017-02-15 11:27:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Android 7.0 Nougat dla Galaxy S6 i Note 5 tu¿ tu¿

Smartfony Galaxy S6 i Note 5 kupione przez europejskich konsumentów wkrótce otrzymaj± Androida 7.0 Nougat.
2017-02-15 00:07:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Abonament RTV zap³ac± p³atnicy PIT, CIT i KRUS. Ma byæ podobno taniej

Projekt nowej ustawy maj±cej poprawiæ ¶ci±galno¶æ abonamentu RTV wkrótce trafi do Sejmu.
2017-02-14 19:58:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Showmax: konkurent Netflixa wchodzi do Polski, w tle skandale z Kaczyñskim i Dod±

Kolejny du¿y gracz SVOD zaczyna dzia³alno¶æ w naszym kraju. Tak jak Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video, Showmax zaoferuje legalne wideo, a op³ata bêdzie abonamentowa.
2017-02-14 13:54:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Nokia 3310 powraca!

Podczas targów MWC 2017 bêdziemy ¶wiadkami premiery wspó³czesnej wersji kultowej Nokii 3310.
2017-02-14 11:03:14 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel stawia na gry w Windows 10. W pe³ni wspar³ Vulkan API

Dziêki pe³nemu wsparciu Vulkan API przez Intela u¿ytkownicy komputerów korzystaj±cych z jego zintegrowanej grafiki bêd± mogli m.in. liczyæ na znacznie lepsz± grafikê w grach.
2017-02-14 08:53:23 (¼ród³o: IDG.pl)

Z Mapami Google podzielisz siê informacjami o interesuj±cych miejscach

Mapy Google zaoferuj± funkcjê pozwalaj±c± na dzielenie siê ze znajomymi listami wartych uwagi miejsc.
2017-02-13 18:57:25 (¼ród³o: IDG.pl)

Uber mo¿e mieæ powa¿ne k³opoty przez b³±d w aplikacji

B³±d w aplikacji Ubera dla platformy iOS mo¿e byæ dla amerykañskiej firmy bardzo kosztowny.
2017-02-13 12:21:45 (¼ród³o: IDG.pl)

Nowa oferta Orange: Love. Telewizja 4K i nie tylko

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e nazwa nawi±zuje do Walentynek, ale oferta bêdzie obowi±zywaæ nawet d³ugo po nich.
2017-02-13 10:30:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Przegl±darka Firefox Focus na bakier z prywatno¶ci±, któr± mia³a chroniæ

Maj±ca maksymalnie dbaæ o prywatno¶æ u¿ytkownika przegl±darka Firefox Focus niestety zbyt hojnie dzieli siê z zewnêtrzn± firm± danymi na jego temat.
2017-02-13 10:13:19 (¼ród³o: IDG.pl)

Redmi 4A w Polsce. Smartfon za 599 z³ podbije rynek?

ABC Data rozpycha siê w naszym kraju z ofert± Xiaomi. Do sprzeda¿y trafi³ w³a¶nie nowy smartfon. Jest tani, ale ma sensown± specyfikacjê techniczn±.
2017-02-13 07:09:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Intel Core 8. generacji: rewolucji nie bêdzie

Intel przedstawi³ kilka wa¿nych informacji na temat procesorów Intel Core 8. generacji.
2017-02-12 22:38:57 (¼ród³o: IDG.pl)

LG G6 z procesorem Snapdragon 821. To z³y pomys³? Nie

LG G6 bêdzie korzysta³ ze Snapdragona 821. Powinien wiêc byæ mniej wydajny od Galaxy S8. Decyduj±c siê na zesz³oroczny uk³ad koreañska firma podjê³a jednak chyba s³uszn± decyzjê.
2017-02-12 15:47:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Aktualizacja: AMD Ryzen z wsparciem dla Windows 7

Procesory Ryzen otrzymaj± ze strony AMD wsparcie dla systemu Windows 7.
2017-02-10 15:29:20 (¼ród³o: IDG.pl)

AMD Ryzen - ceny najwydajniejszych modeli

Z niepotwierdzonych doniesieñ wynika, ¿e cena najwydajniejszego procesora Ryzen zostanie ustalona przez AMD na poziomie poni¿ej 500 USD.
2017-02-10 14:59:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Tak szybko zniszczysz smartfon i zabezpieczysz dane (nie chodzi o Note 7)

Przygotowane zosta³o prototypowe rozwi±zanie, które pozwala na ca³kowite zniszczenie smartfona. To wprost idealna propozycja np. dla agenta 007.
2017-02-10 12:30:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Kaspersky przedstawia bezpieczny system KasperskyOS

KasperskyOS to system operacyjny maksymalnie zabezpieczony przed cyberatakami. Znajdzie on zastosowanie m.in. w Internecie Rzeczy, co jest dobr± informacj±, poniewa¿ segment ten je¿eli chodzi o kwestie bezpieczeñstwa zosta³ przez producentów sprzêtu mocno zaniedbany.
2017-02-10 09:45:32 (¼ród³o: IDG.pl)

Resident Evil 7 w VR: pierwsze wra¿enia. Horror nowej generacji

W tym momencie nie znajdziecie straszniejszej gry ni¿ ni¿ nowa ods³ona legendarnej serii Capcomu w wydaniu na gogle wirtualnej rzeczywisto¶ci.
2017-02-09 14:16:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfon Samsunga ze sk³adanym wy¶wietlaczem pod koniec 2017 roku

Jeszcze w 2017 roku mo¿emy byæ ¶wiadkami prawdziwej rewolucji na rynku smartfonów - premiery pierwszego modelu dysponuj±cego sk³adanym ekranem AMOLED. Wyprodukuje go Samsung i byæ mo¿e nada mu oznaczenie Galaxy X.
2017-02-09 08:12:57 (¼ród³o: IDG.pl)

Rosyjski ban na porno-strony takie jak Brazzers. "Negatywnie wp³ywaja na psychikê"

Rosyjskie w³adze walcz± ze stronami oferuj±cymi dostêp do materia³ów pornograficznych. Naj¶wie¿szy przyk³ad to zablokowanie dostêpu do serwisu Brazzers.
2017-02-08 13:33:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Vectra oszuka³a ciê reklamami "Wszystko za 10 z³"? Otrzymasz rekompensatê

Je¿eli Vectra wystrychnê³a ciê na dutka skutecznie namawiaj±c wprowadzaj±cymi w b³±d reklamami do skorzystania z oferty "Wszystko za 10 z³" bêdziesz mia³ mo¿liwo¶æ otrzymania rekompensaty.
2017-02-08 12:20:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Sharp prezentuje monitory interaktywne, pó³prze¼roczyste i do konstrukcji telebimów

Podczas targów ISE Sharp zaprezentowa³ szereg nowych monitorów, które powinny znale¼æ zastosowanie w biznesie.
2017-02-08 09:45:47 (¼ród³o: IDG.pl)

Emulacja Xbox 360 na Windows 10 mo¿liwa

Gry Xbox 360 na Windows 10? To mo¿liwe!
2017-02-07 21:41:20 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 10 jest bardziej dziurawy od Windows 7

Windows 10 choæ zdecydowanie m³odszy od Windows 7 by³ znacznie czê¶ciej ³atany.
2017-02-07 18:46:54 (¼ród³o: IDG.pl)

AMD Ryzen z wsparciem dla Windows 7

Procesory Ryzen otrzymaj± ze strony AMD wsparcie dla systemu Windows 7.
2017-02-07 12:18:33 (¼ród³o: IDG.pl)

LG G6: zaproszenia na premierê rozes³ane. Premiera rynkowa mo¿e byæ znacznie opó¼niona

Wiemy kiedy dok³adnie smartfon LG G6 zostanie zaprezentowany. Poznali¶my te¿ gar¶æ oficjalnych informacji na temat jego konstrukcji.
2017-02-07 08:50:48 (¼ród³o: IDG.pl)

Dark Web: nielegalny sklep uruchamia program Bug Bounty

W Dark Web byæ mo¿e pojawi siê wkrótce wiele programów Bug Bounty. "Podziemne" sklepy te¿ musz± dbaæ o bezpieczeñstwo.
2017-02-06 23:54:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 10 Cloud z mo¿liwo¶ci± przej¶cia na Windows 10 Pro

Lekk± wersjê "okienek" - Windows 10 Cloud - mo¿na bêdzie prawdopodobnie zaktualizowaæ do wersji Windows 10 Pro. Jest to propozycja skierowana do osób, które rozczaruj± siê wersj± opart± na chmurze.
2017-02-06 13:59:13 (¼ród³o: IDG.pl)

Orange Polska zap³aci 30 mln z³ kary za bezprawne przed³u¿anie umów. Oszukanym zwróci pieni±dze

Orange Polska zap³aci 30 mln kary za nieprawne praktyki polegaj±ce na automatycznym przed³u¿aniu umów. Pokrzywdzeni klienci mog± staraæ siê o zwrot neiprawnie pobranych op³at.
2017-02-06 09:56:11 (¼ród³o: IDG.pl)

KE zajmie siê blokadami regionalnymi w grach i zmowami cenowymi na elektronikê

Na terenie Unii Europejskiej mog³o doj¶æ do zmowy cenowej pomiêdzy producentami sprzêtu oraz blokady mo¿liwo¶ci kupowania gier ze wzglêdu na miejsce zamieszkania.
2017-02-05 11:59:02 (¼ród³o: IDG.pl)

Smartfony Samsung Galaxy A5 (2017) oraz A3 (2017) s± ju¿ dostêpne w Polsce

Samsung Galaxy A5 (2017) oraz A3 (2017) to najnowsze smartfony koreañskiego producenta, które w³a¶nie trafi³y na pó³ki polskich sklepów.
2017-02-04 11:33:58 (¼ród³o: IDG.pl)

KNF zaatakowana przez hakerów

Hakerzy zaatakowali KNF w wyniku czego przez kilkadziesi±t godzin strona internetowa Urzêdu nie by³a dostêpna.
2017-02-03 14:49:25 (¼ród³o: IDG.pl)

LG Nexus 5X z gestami na czytniku linii papilarnych i Asystentem Google

Smartfon LG Nexus 5X zaoferuje wkrótce mo¿liwo¶æ korzystania z gestów przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych. Z czasem pozwoli te¿ na wykonywanie komend poprzez Asystenta Google.
2017-02-03 09:25:54 (¼ród³o: IDG.pl)

Ransomware zaszyfrowa³ pliki? Je¿eli masz szczê¶cie Avast ci pomo¿e

Avast poszerzy³ bazê narzêdzi deszyfruj±cych przeznaczonych dla osób, które pad³y ofiar± ransomware.
2017-02-02 22:21:24 (¼ród³o: IDG.pl)

Us³uga Samsung Pay Mini wkrótce dostêpna dla "wszystkich"

Samsung Pay Mini to us³uga skupiona na p³atno¶ciach online. Stanowi ona okrojon± wersjê us³ugi Pay i zostanie udostêpniona wkrótce.
2017-02-02 08:21:41 (¼ród³o: IDG.pl)

LibreOffice 5.3 gotowy do pobrania

LibreOffice 5.3 to najnowsza wersja popularnego darmowego pakietu biurowego, któr± mo¿esz ju¿ zainstalowaæ na swoim komputerze.
2017-02-01 22:17:17 (¼ród³o: IDG.pl)

Cyfrowy Polsat i Polkomtel okarane za k³amliwe reklamy pakietu us³ug. Zap³ac± 40 mln z³

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zachwala³y w kampanii reklamowej pakiet us³ug oferuj±cy m.in. internet bez limitu danych. By³a to "¶ciema", za któr± spó³ki zosta³y w³a¶nie ukarane przez UOKiK.
2017-02-01 13:43:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Cyfrowy Polsat i Polkomtel ukarane za k³amliwe reklamy. Zap³ac± 40 mln z³

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zachwala³y w kampanii reklamowej pakiet us³ug oferuj±cy m.in. internet bez limitu danych. By³a to "¶ciema", za któr± spó³ki zosta³y w³a¶nie ukarane przez UOKiK.
2017-02-01 13:43:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Z forum twórców Wied¼mina "wyciek³y" dane 1.9 mln u¿ytkowników

Baza u¿ytkowników forum CD Projekt RED zosta³a zaatakowana przez hakerów blisko rok temu. Dopiero teraz jednak zaczê³y wyciekaæ wykradzione informacje.
2017-02-01 12:30:52 (¼ród³o: IDG.pl)

Rz±d zachêca do tworzenia gier komputerowych. "To lepsze ni¿ granie"

Polski rz±d zachêca now± kampani± spo³eczn± m³odych ludzi do zainteresowania siê programowaniem i tworzeniem gier.
2017-02-01 11:24:36 (¼ród³o: IDG.pl)

WhatsApp pozwany za ³amanie zasad prywatno¶ci

WhatsApp zosta³ pozwany przez niemieckich konsumentów za nielegalne przechowywanie danych u¿ytkowników i dzielenie siê nimi z Facebookiem.
2017-02-01 08:34:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Wiko te¿ szykuje niespodziankê na MWC. Poka¿e smartfona z najwy¿szej pó³ki?

Im bli¿ej imprezy Mobile World Congress 2017 w Barcelonie, tym wiêcej plotek do nas dociera. Tym razem ciekawe wie¶ci dotycz± francuskiego producenta Wiko.
2017-01-31 17:26:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Dziecko-robot otrzyma³o belgijski akt urodzenia

Fran Pepper to pierwszy humanoidalny robot-dziecko z belgijskim aktem urodzenia.
2017-01-31 14:48:42 (¼ród³o: IDG.pl)

Op³ata za u¿ywanie odbiorników RTV mo¿e byæ zaskakuj±co niska

Op³ata audiowizualna zdaniem KRRiT powinna byæ ustalona na znacznie ni¿szym poziomie ni¿ zak³ada³y to dotychczasowe propozycje.
2017-01-31 12:37:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Przed inauguracj± Trumpa zhakowano policyjny system miejskich kamer

Przed inauguracj± Donalda Trumpa zaatakowano system monitoringu wykorzystywany przez waszyngtoñsk± policjê. Czy wydarzenia te maj± ze sob± co¶ wspólnego?
2017-01-31 10:12:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Alcatel stworzy³ modu³owego smartfona? ¦wetnie!

Alcatel ma w ofercie m.in. dobre muzyczne smartfony. Plotka g³osi, ¿e nied³ugo postawi± na nieszablonowe rozwi±zania.
2017-01-31 09:45:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Alcatel stworzy³ modu³owego smartfona? ¦wietnie!

Alcatel ma w ofercie m.in. dobre muzyczne smartfony. Plotka g³osi, ¿e nied³ugo postawi± na nieszablonowe rozwi±zania.
2017-01-31 09:45:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Z Galaxy S8 premierê bêd± mia³y nowe bezprzewodowe s³uchawki. Cena: 130 euro

Premierze Galaxy S8 ma ponoæ towarzyszyæ premiera nowych bezprzewodowych s³uchawek.
2017-01-30 20:46:35 (¼ród³o: IDG.pl)

Ojciec Pac-Mana, Masaya Nakamura, nie ¿yje

Zmar³ Masaya Nakamura. Jego firma wprowadzi³a na rynek graczy jeden z najbardziej znanych tytu³ów w historii: Pac-Mana.
2017-01-30 13:14:50 (¼ród³o: IDG.pl)

MSZ zatakowane przez hakerów z Rosji

Rosyjscy hakerzy zaatakowali komputery nale¿±ce do polskiego MSZ.
2017-01-30 11:16:13 (¼ród³o: IDG.pl)

iPhone straci³ pozycjê lidera w Chinach. Apple ma problem

Po raz pierwszy od piêciu lat Apple iPhone nie by³ najlepiej sprzedaj±cym siê smartfonem na rynku chiñskim.
2017-01-29 18:07:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Najciekawsze premiery, luty 2016: cyfrowa rozrywka (gry, VR, VOD)

Pomys³ jest taki, ¿e co miesi±c bêdê polecaæ rozrywkowe produkty, na które warto rzuciæ okiem. Przegl±d jest subiektywny, ale czekamy na Wasze propozycje w komentarzach.
2017-01-28 11:21:16 (¼ród³o: IDG.pl)

Konsole skoñczy³y 45 lat. Powspominajmy!

Dok³adnie 45 lat temu, 27 stycznia, ruszy³a produkcja Magnavox Odyssey, pierwszej konsoli do gier. Ostatni± dekadê zdominowa³y jednak PlayStation, Nintendo i Xbox.
2017-01-27 14:38:04 (¼ród³o: IDG.pl)

Virgin Mobile startuje z ofert± abonamentow±

Dzi¶ na warszawskiej konferencji prasowej poznali¶my szczegó³y na temat "Albonamentu", czyli nowej propozycji Virgin Mobile dla obecnych i nowych klientów.
2017-01-27 14:26:58 (¼ród³o: IDG.pl)

Cloud Shell - lekka wersja Windows 10 dla s³abych komputerów

Wed³ug najnowszych doniesieñ Microsoft pracuje nad opartym na chmurze systemie Cloud Shell.
2017-01-27 12:20:33 (¼ród³o: IDG.pl)

Galaxy S8 - pe³na specyfikacja, ceny i zdjêcia "live"

Potê¿ny "wyciek" informacji na temat Galaxy S8: zdjêcie "live", pe³na specyfikacja, data premiery, ceny.
2017-01-27 10:47:27 (¼ród³o: IDG.pl)

VR (wirtualna rzeczywisto¶æ) szerzej dostêpna na platformie Android

VR (wirtualna rzeczywisto¶æ) powinna wkrótce szeroko zago¶ciæ na platformie Android dziêki otwarciu dla wszystkich deweloperów platformy Google Daydream VR.
2017-01-27 10:28:44 (¼ród³o: IDG.pl)

Nielegalnie transmituj±cy wydarzenia sportowe w Sieci na celowniku Polsatu

Cyfrowy Polsat z³o¿y³ pozew przeciwko mê¿czy¼nie, który nielegalnie udostêpnia³ w internecie transmisje z ró¿nych wydarzeñ sportowych.
2017-01-27 07:51:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Twórca Flappy Bird wypuszcza Ninja Spinki Challenges. Sprawd¼ czy siê uzale¿nisz

Ninja Spinki Challenges to nowa gra zrêczno¶ciowa. Za jej rekomendacjê niech s³u¿y fakt, ¿e stworzy³ j± ten sam cz³owiek, który zdoby³ wcze¶niej serca wielu mobilnych graczy gr± Flappy Bird.
2017-01-26 20:16:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Szok: 500 milionów dolarów kary dla Oculusa

Facebook, Oculus i Valve s± w ma³ych tarapatach.
2017-01-26 16:23:07 (¼ród³o: IDG.pl)

Mapy Google: na iOS te¿ sprawdzisz w czasie rzeczywistym d³ugo¶æ kolejki na Poczcie

Dziêki Mapom Google u¿ytkownicy iOS, podobnie jak wcze¶niej u¿ytkownicy Androida, sprawdz± na bie¿±co jak zat³oczone jest dane miejsce.
2017-01-26 12:32:56 (¼ród³o: IDG.pl)

Nastêpcy Pixel i Pixel XL bêd± wodoszczelni

Pixel i Pixel XL to ¶wietle smartfony. Ich nastêpcy powinni zaoferowaæ znacznie szersz± funkcjonalno¶æ obejmuj±c± m.in. zmiany konstrukcyjne zapewniaj±ce py³o- i wodoszczelno¶æ.
2017-01-26 10:44:36 (¼ród³o: IDG.pl)

HP wymienia niebezpieczne akumulatory w laptopach

Firma HP przed³u¿y³a program wymiany wadliwych akumulatorów montowanych w jej notebookach. Sprawd¼, czy nie grozi czy po¿ar.
2017-01-25 22:19:41 (¼ród³o: IDG.pl)

Menad¿er Kaspersky Lab zatrzymany w Rosji

Siergiej Michaj³ow, menad¿er Kaspersky Lab, zosta³ zatrzymany przez rosyjskie s³u¿by.
2017-01-25 13:00:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Google I/O 2017: wiemy kiedy i gdzie

Wiemy kiedy rozpocznie siê konferencja Google I/O 2017. Aby siê tego dowiedzieæ deweloperzy musieli siê zmierzyæ siê z du¿ym poczuciem humoru amerykañskiej firmy.
2017-01-25 12:14:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Netflix: pobrane filmy zapiszesz na karcie microSD

Tryb offline aplikacji mobilnej serwisu Netflix doczeka³ siê szalenie przydatnego usprawnienia.
2017-01-25 08:37:05 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 10: z Windows Defender Security Center ³atwiej zabezpieczysz PC

Windows Defender Security Center to nowa aplikacja pozwalaj±ca lepiej dbaæ u¿ytkownikom o bezpieczeñstwo komputera z Windows 10.
2017-01-24 23:48:43 (¼ród³o: IDG.pl)

Samsung zapowiada 7-nanometrowe uk³ady SoC dla Galaxy S9

Na pocz±tku 2018 roku Samsung rozpocznie produkcjê uk³adów SoC wykonanych w 7-nanometrowym procesie technologicznym
2017-01-24 18:55:40 (¼ród³o: IDG.pl)

Aplikacje bêd± uruchamiane na Androidzie bez instalacji. Testy ruszy³y

Google udostêpni³ deweloperom mo¿liwo¶æ przetestowanie funkcji Instant Apps pozwalaj±cej na uruchamianie aplikacji bez ich instalacji.
2017-01-24 11:35:27 (¼ród³o: IDG.pl)

Galaxy S8 bêdzie szybszy od LG G6

Smartfon LG G6 mo¿e korzystaæ, podobnie jak HTC U Ultra, z zesz³orocznego uk³adu Snapdragon 821. Zwi±zane jest to ponoæ z ograniczonymi dostawami uk³adu Snapdragon 835, którego produkcja w pierwszej kolejno¶ci zaspokoiæ ma potrzeby Samsunga (Galaxy S8).
2017-01-24 09:10:46 (¼ród³o: IDG.pl)

Bezpieczna szyfrowana poczta Lavabit powraca

Wykorzystywany przez Edwarda Snowdena serwis pocztowy Lavabit ponownie zosta³ uruchomiony.
2017-01-23 18:50:37 (¼ród³o: IDG.pl)

Galaxy S8 nie bêdzie mia³ premiery podczas MWC w Barcelonie

Oczekuj±cy premiery smartfona Galaxy S8 podczas targów MWC w Barcelonie zawiod± siê.
2017-01-23 13:57:36 (¼ród³o: IDG.pl)

Galaxy Note 7 - wiemy dlaczego wybucha³y

Samsung poda³ przyczynê problemów z Galaxy Note 7. Wiemy te¿, co zamierza zrobiæ, aby w przysz³o¶ci nie powtórzyæ podobnego b³êdu.
2017-01-23 07:23:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Galaxy Note 7 - wiemy dlaczego wybucha³

Samsung poda³ przyczynê problemów z Galaxy Note 7. Wiemy te¿, co zamierza zrobiæ, aby w przysz³o¶ci nie powtórzyæ podobnego b³êdu.
2017-01-23 07:23:34 (¼ród³o: IDG.pl)

Nintendo Switch na starcie bez Netfliksa

Nintendo Switch nie bêdzie pozwala³a na korzystanie z us³ug VOD. Z czasem wsparcie dla nich ma siê jednak pojawiæ.
2017-01-20 14:04:18 (¼ród³o: IDG.pl)

Windows 10 bêdzie dba³ o automatyczne usuwanie zbêdnych plików

Windows 10 po zainstalowaniu aktualizacji Creators Update (Redstone 2) zaoferuje szereg opcji dbaj±cych o automatyczne usuwanie zbêdnych plików.
2017-01-20 12:40:25 (¼ród³o: IDG.pl)
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Nastpnakomputery, oprogramowanie