hipermarkety Aktualno¶ci - Binboy

Couldn't open rss feed in /index.php
No item elements found in rss feed.

Poprzednia 1 Nastpna

EduGiants.com - Intelligent System for Enhanced Learning (ISEL)

EduGiants.com - to najnowsze dzie³o technologicznej firmy Sphere Research Labs stworzone na bazie silnika SPOJ Engine wykorzystanego w m.in. w portalach CodeChef, SPOJ, Ideone oraz Scarky. Innowacyjna platforma EduGiants.com oferuje u¿ytkownikom mo¿liwo¶æ szybszego i skuteczniejszego zdobywania umiejêtno¶ci dziêki autorskiej metodzie nauczania ISEL, opracowanej przez wyk³adowców z firmy Sphere Research Labs na podstawie wieloletnich do¶wiadczeñ w wykorzystywaniu systemów automatycznej oceny w szko³ach i na uczelniach w kraju i za granic±. ...
2010-03-02 22:56:44

Ideone.com - innowacyjne rozwi±zanie dla programistów

Ideone.com - to nowy serwis internetowy przeznaczony g³ównie dla programistów stworzony przez Parkow± firmê Sphere Research Labs na bazie autorskiej technologii SPOJ Engine. Ideone jest pierwszym w ¶wiecie rozwiniêciem serwisu typu pastebin (wklejka kodów ¼ród³owych) o mo¿liwo¶æ testowania wklejonego kodu na podstawie dostarczonych przez siebie danych. Kompilacja i uruchomienie programu odbywa siê na serwerze firmy. Innowacyjna funkcjonalno¶æ serwisu Ideone pozwala u¿ytkownikom w prosty sposób udostêpniaæ kod ¼ród³owy swoich programów, kompilowaæ je i wspólnie ...
2009-12-27 19:50:03

Ruszy³a druga edycja miêdzynarodowego konkursu "High School Programming League"!

Rozpoczê³a siê druga edycja miêdzynarodowego konkursu programistycznego High School Programming League. W tym roku konkurs sk³adaæ siê bêdzie z dwóch czê¶ci: Zawodów Internetowych (5 serii po 5 zadañ) rozgrywanych na platformie Sphere Online Judge oraz Zawodów Fina³owych, które zostan± rozegrane w Gdyni. Organizatorami konkursu s± Stowarzyszenie Talent oraz Sphere Research Labs. Wszystkie tre¶ci konkursowe dostêpne s± w dwóch jêzykach: polskim i angielskim, a uczestnictwo jest bezp³atne. Oficjalna strona ...
2009-09-06 23:43:51

Contest.pl - strona o konkursach dla uczniów i nauczycieli

Contest.pl - jest portalem prowadzonym w jêzyku polskim w formie bloga i skierowanym do uczniów i nauczycieli. Na portalu bêd± zamieszczane informacje o ró¿nych konkursach (m.in. matematycznych, informatycznych, logicznych, szaradziarskich i innych) oraz poradniki dla nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystywaæ innowacyjny system Scarky.com....
2009-09-01 19:03:49

Innowacyjny portal Scarky.com

Firma Sphere Research Labs otworzy³a kolejny po spoj.pl i CodeChef.com (we wspó³pracy z hindusk± firm± Directi) innowacyjny portal na bazie SPOJ Engine. Jest to piewsze na ¶wiecie rozwiniêcie portalu typu Online Judge, które umo¿liwia tworzenie zagadek i ³amig³ówek (równie¿ programistycznych) osadzanych na stronie internetowej u¿ytkownika. Teraz ka¿dy w przeci±gu kilka minut mo¿e umie¶ciæ atrakcyjny element konkursowy wraz z automatycznie generowanym rankingiem. Co to jest Online Judge? Systemy typu Online Judge najpro¶ciej mo¿na ...
2009-08-25 17:05:05

High School Programming League

Sphere Research Labs z przyjemno¶ci± informuje, ¿e rozpoczê³a siê IV seria miêdzynarodowego konkursu dedykowanego specjalnie dla uczniów szkó³ ¶rednich: High School Programming League. Wsród nagród przeznaczonych dla uczestników znajduj± siê: Mathematica 7 wszechstronne ¶rodowisko do realizacji obliczeñ matematycznych, profesjonalny edytor kodu dla webmasterów CoreEditor oraz prenumeraty magazynu Linux+. Tre¶ci zadañ dostêpne s± w dwóch jêzykach: polskim i angielskim, a na ich rozwi±zanie jest czas do 14 lutego. Serdecznie zapraszamy do wziêcia ...
2009-01-16 09:54:05

Gdzienet.pl - interaktywna mapa sieci bezprzewodowych

Gdzienet.pl to pierwszy bezp³atny serwis z interaktywn± map± zasiêgu sieci bezprzewodowych. Ide± serwisu jest ³±czenie dostawców bezprzewodowego dostêpu z osobami poszukuj±cymi dostêpu do sieci. Szukasz dostêpu do internetu? - znajd¼ okolicê wpisuj±c miasto, ulicê i wska¿ na mapie gdzie chcia³by¶ pod³±czyæ internet. Otrzymasz listê operatorów sieci bezprzewodowych oferuj±cych dostêp w tym konkretnym miejscu. W ci±gu kilkunastu sekund zamów od dostawców szczegó³ow± ofertê. Wkrótce otrzymasz od nich cenniki, ...
2008-11-03 17:36:31

ITPW - Internetowy turniej programów walcz±cych

W dniach 8-23 pa¼dziernika odbêdzie siê kolejna edycja internetowego turnieju programów walcz±cych, po wiêcej informacji odsy³amy na stronê turnieju ITPW: www.mimuw.edu.pl/ITPW/....
2008-10-03 14:21:03

Gdynia Informatics Cup

Zachêcamy do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie Gdynia Informatics Cup odbywaj±cym siê pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i licealistów, którzy interesuj± siê algorytmik±. Wiêcej szczegó³ów na stronie Stowarzyszenia Talent http://www.talent.edu.pl. ...
2008-10-03 14:15:54

High School Programming League 2008/2009

Sphere Research Labs z przyjemno¶ci± informuje o nowym miêdzynarodowym konkursie dedykowanym specjalnie dla uczniów szkó³ ¶rednich: "High School Programming League 2008/2009". Konkurs sk³ada siê z 7 serii zadañ trwaj±cych oko³o 5 tygodni ka¿da. Wszystkie tre¶ci dostêpne s± w dwóch jêzykach: polskim i angielskim. Pocz±tek konkursu zaplanowano na 20 wrze¶nia o godz. 12:00. Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u! Oficjalna strona konkursu: hs.spoj.pl....
2008-09-16 23:43:58

WYNIKI CZWARTEJ EDYCJI KONKURSU POTYCZKI ALGORYTMICZNE 2008

"...Mi³o nam poinformowaæ, i¿ zostali wy³onieni zwyciêzcy IV edycji Potyczek Algorytmicznych..."- tymi s³owami zakoñczy³by konkurs prowadz±cy losowanie totalizatora sportowego. Sobotnie, piêciogodzinne, intelektualne zmaganie wy³oni³o najbardziej utalentowanych programistów w Polsce. Tytu³ Algorytmistrza Roku otrzyma³ licealista Marcin Andrychowicz reprezentuj±cy warszawskie Liceum im. Staszica. Laureatami II i III miejsca zostali Wojciech Tyczyñski z Uniwersytetu Warszawskiego i Mateusz Kwiatek z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Spo¶ród ...
2008-06-10 14:06:28

Potyczki Algorytmiczne - rejestracja rozpoczêta!!!

Ju¿ 13 maja rusza czwarta edycja otwartego ogólnopolskiego konkursu programistycznego “Potyczki Algorytmiczne”. Wszystkich interesuj±cych siê informatyk±, a w szczególno¶ci algorytmik± i programowaniem, zapraszamy do udzia³u w tym wydarzeniu, organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz firmê ADB Polska z Zielonej Góry. Celem konkursu jest umo¿liwienie ka¿demu informatykowi, bez wzglêdu na wiek i wykszta³cenie, sprawdzenie swoich umiejêtno¶ci w rozwi±zywaniu problemów algorytmicznych, uk³adaniu wydajnych algorytmów i pisaniu dobrej jako¶ci programów. ...
2008-05-06 15:35:29

IV Pomorski Turniej Programów Walcz±cych

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wziêcia udzia³u w czwartej edycji Pomorskiego Turnieju Programów Walcz±cych (PTPW) organizowanego przez Ko³o Naukowe SFERA w ramach VI Ba³tyckiego Festiwalu Nauki. Dziêki systemowi SPOG (Sphere Online Games) ka¿dy uczestnik PTPW bêdzie mia³ niecodzienn± okazjê stworzenia wirtualnego oponenta (bota), który zmierzy siê na arenie z botami napisanymi przez innych uczestników. Programy, napisane w jêzykach C, C++ lub Pascal, mo¿na nadsy³aæ najpó¼niej do 18 maja....
2008-04-21 18:12:56

Pierwszy komputer z Atomem

Na czerwiec br. zaplanowano premierê pierwszego przeno¶nego komputera zbudowanego w oparciu o platformê Centrino Atom Intela. Urz±dzenie bêdzie nosiæ oznaczenie D4, a jego produkcj± dla firmy Willcom zajmie siê Sharp. Wiadomo ju¿, ¿e komputer ten bêdzie wiêkszy i dro¿szy, ni¿ siê spodziewano po takich urz±dzeniach.[/b] wiêcej:http://www.computerworld.pl/news/147475/1.html...
2008-04-16 18:48:15

Beta testy IE8

Microsoft zdecydowa³ siê wydaæ pierwsz± BETÊ swojej najnowszej wersji przegl±darki internetowej - Internet Explorer 8. Pierwsza BETA nowego programu ukaza³a siê dzisiejszego poranka. Now± wersjê "IE" mo¿na zainstalowaæ na systemach Windows: Vista, Vista SP1, Windows XP SP2, Server 2008, Server 2003 SP2. Najnowszego Internet Explorera mo¿na pobraæ pod tym adresem. ...
2008-03-11 23:46:50

Nowe procesory mobilne od AMD

AMD ujawnia trochê informacji odno¶nie swoich nowych mobilnych procesorów dla notebooków. Jednymi z pierwszych procesorów maj± byæ Turion 64 Ultra z 2MB pamiêci podrêcznej drugiego poziomu, oraz Turion 64 z 1MB pamiêci. Taktowania nowych procesorów wahaj± siê w granicach 2.0-2.4 GHz, za¶ zu¿ycie energii to oko³o 32-35W. Do sprzeda¿y maj± równie¿ trafiæ bardziej low-endowe procesory takie jak na przyk³ad Sempron "Sable" z 512KB pamiêci ...
2008-03-11 23:34:48

Intel i 32mn

Dzisiejsze procesory firmy Intel wykonane w 45nm technologii wiod± prym na rynku, jednak koncern nie przestaje opracowywaæ nowych technologii. Intel planuje procesory wykonane w 32nm technologii. Zapowiedzi takie s³yszeli¶my ju¿ w tamtym roku, a teraz Intel potwierdza ¿e produkcja 32nm procesorów rozpocznie siê w roku 2009. Je¿eli przy przej¶ciu na " mniejszy wymiar" bêdzie taki sam skok wydajno¶ci jak w przypadku przej¶cia Intela z 65nm na 45nm, to mo¿e byæ ciekawie. ...
2008-03-11 23:33:31

Najnowszy MIO DigiWalker A702 w ofercie Comes SA

Firma Comes, najwiêkszy dystrybutor produktów marki MIO w Europie ¦rodkowo-Wschodniej, wprowadza do swojej oferty nowy model MIO DigiWalker A702, który jest po³±czeniem telefonu, nawigatora, komputera osobistego i aparatu cyfrowego. Urz±dzenie wyró¿nia funkcja geotagging umo¿liwiaj±ca zapisywanie zdjêæ wraz ze wspó³rzêdnymi geograficznymi oraz przesy³anie ich do u¿ytkowników MIO lub Google Earth. Choæ urz±dzenie wa¿y zaledwie 148g, a jego rozmiary to 16,5 x 57,5 x 110mm, konstruktorzy zadbali ...
2007-11-15 22:55:48

Rozwój baterii betawoltaicznych

Stany Zjednoczone sponsoruj± badania Lotnictwa Wojskowego U.S. nad bateri±, która by³aby w stanie zasilaæ laptopa przez... oko³o 30 lat. Bateria ta wykorzystuje uwaga... energiê nuklearn±. Bateria betawoltaiczna wykorzystuje promieniowanie beta, podczas. którego neutron rozpada siê na proton i elektron beta. Rozpad w niej mo¿e trwaæ latami, zasilaj±c przez ten czas niewielkie przeno¶ne urz±dzenia. Energia elektryczna produkowana jest wtedy,...
2007-10-05 11:39:51

Odkrycia firmy IBM

IBM poinformowa³ o dokonaniu dwóch prze³omowych odkryæ na polu nanotechnologii. Dziêki nim w przysz³o¶ci mo¿liwe stanie siê tworzenie urz±dzeñ z podzespo³ów zbudowanych w skali atomowej. Pierwsze z odkryæ to technologia umo¿liwiaj±ce zmierzenie magnetycznej anizotropii pojedynczego atomu. Skoro mo¿emy j± zmierzyæ, mo¿emy te¿ wykorzystaæ atom do przechowywania informacji. Dotychczas nikt nie potrafi³ zrobiæ tego w odniesieniu do pojedynczego atomu. Anizotropia to, jak wyja¶nia s³ownik Kopaliñskiego wystêpowanie ró¿nych ...
2007-09-02 15:43:29

Pamiêæ Z-ram

Rok 2010 to optymistyczna data wprowadzenia na rynek nowych pamiêci Z-RAM, które maj± charakteryzowaæ siê sporym skokiem wydajno¶ciowym przy jednoczesnym obni¿eniu kosztów produkcji i kompatybilno¶ci± z rozwi±zaniami u¿ywanymi obecnie. Firma Innovative Silicon og³osi³a, ¿e koncern Hynix (zajmuj±cy siê obecnie produkowaniem pamiêci DRAM i flash) zakupi³ od niej licencjê na technologiê Z-RAM. Przy okazji zawarcia tej umowy na ¶wiat³o dzienne wysz³y pewne informacje na temat obiektu licencji -...
2007-08-14 13:53:22

OpenGL powraca

Mniej zaawansowani czytelnicy byæ mo¿e nie wiedz± co to takiego OpenGl. Nie wchodz±c w szczegó³y, jest to graficzne API czyli interfejs programowania aplikacji, a w najwiêkszym uproszczeniu odpowiednik DirectX. Pod OpenGl powsta³o wiele znanych tytu³ów takich jak Quake, Unreal Tournament, Neverwinter Nights i wiele innych, jednak¿e od pewnego czasu jego rozwój zosta³ zachamowany i DirectX powoli zdoby³ nad nim przewagê w kwestii gier, poniewa¿ trzeba pamiêtaæ,...
2007-08-14 13:38:35

YouTube chce klasyfikowaæ pliki wideo

Google planuje uruchomienie technologii zwalczania piractwa w swoim nowo nabytym serwisie YouTube. Firma rozpoczê³a prace nad technologi± rozpoznawania pirackich plików video w zwi±zku z procesem, jaki wytoczy³ potentat medialny Viacom, zarzucaj±ca serwisowi YouTube pogwa³cenie praw autorskich. Jak podkre¶la Philip Beck, prawnik reprezentuj±cy Google w czasie procesu, nowa technologia jest na tyle zaawansowana, ¿e w niczym nie ustêpuje technologii rozpoznawania lini papilarnych, stosowanej przez FBI....
2007-07-31 21:03:48

Komputer za 100 dolarów

Zapowiadany od lat tani komputer dla dzieci z ubogich krajów Trzeciego ¦wiata nabra³ wreszcie realnych kszta³tów. Projekt One Laptop Per Child ma zapewniæ milionom dzieci w wieku szkolnym dostêp do w³asnego komputera, ¿eby zmniejszyæ lukê technologiczn± i informacyjn± pomiêdzy krajami bogatymi i ubogimi. Poniewa¿ taki komputer musi byæ wytrzyma³y i prosty w obs³udze, ma solidn± plastikow± obudowê i pozbawiono go ruchomych czê¶ci - nie ma twardego dysku ...
2007-07-31 00:12:16

Porozumienie Toshiby, Nec-a i Fujitsu

Firmy: Toshiba, Fujitsu i NEC podpisa³y porozumienie, którego celem jest wspó³praca nad opracowywaniem 32-nanometrowych uk³adów scalonych, co pozwoli na dotrzymanie kroku konkurencji. Te trzy firmy zamierzaj± przeznaczyæ od 800 mln dolarów do 1,6 mld dolarów na rozwój chipów, co ma znacz±co poprawic ich pozycjê w rywalizacji z liderami tego segmentu rynku, takimi jak Intel i Samsung. Firmy bêd± wspólpracowaæ przy tworzeniu uk³adów wykorzystywanych ...
2007-07-27 14:23:53

Szybki dysk SSD

Dyski twarde SSD oparte o technologiê flash, poza oczywistymi zaletami mia³y jedn± podstawow± wadê – prêdko¶æ dzia³ania. Mimo, ¿e teoretycznie czas odczytu powinien byæ krótszy, ni¿ na standardowych dyskach, rzeczywisto¶æ weryfikowa³a teoriê. A¿ do momentu pojawienia siê produktu firmy Mtron MSD-S2516, który jest szybszy nawet od urz±dzeñ WD Raptor 10000rpm. W przeprowadzonych testach, w dos³ownie wszystkich zadaniach, urz±dzenie wypada zauwa¿alnie szybciej....
2007-07-27 14:17:35

Bezprzewodowa sieæ 15Gbps

Naukowcy z Georgia Electronic Design Center osi±gnêli prêdko¶æ bezprzewodowego przesy³u danych na poziomie 15Gbps na odleg³o¶æ jednego metra. Za³o¿enia s± takie, ¿eby w ci±gu dwóch lat tê szybko¶æ podwoiæ. Badacze u¿yli czêstotliwo¶ci radiowej 60GHz. Niestety, prêdko¶æ jest odwrotnie proporcjonalna do odleg³o¶ci miêdzy nadajnikiem a odbiornikiem, wiêc na dystansie 5 metrów spada do 5Gbps. Mimo wszystko, i tak jest imponuj±ca. Bezprzewodowe przesy³anie danych ...
2007-07-27 14:14:16

ARISTO Strong 1400 - faworyt w¶ród odpornych

Firma Comes - najwiêkszy producent i dystrybutor notebooków w ¦rodkowej i Wschodniej Europie – wprowadzi³a do swojej oferty wyj±tkowo wytrzyma³y komputer przeno¶ny. Odporny na zalanie, wstrz±sy i upadki ARISTO Strong 1400 jest zdecydowanym faworytem w testach wytrzyma³o¶ciowych. Zbudowana ze stopu magnezowego obudowa jest 20-krotnie mocniejsza, ni¿ rozwi±zania dotychczas stosowane w konstrukcjach komputerów przeno¶nych. W celu zabezpieczenia ekranu przed ewentualnymi uszkodzeniami, skonstruowana zosta³a specjalna ramka okalaj±ca ...
2007-07-24 22:36:59

Super komputer o wydajno¶ci petaflopsa

IBM poinformowa³ o powstaniu pierwszego w historii petaflopsowego komputera. Blue Gene/P to nastêpca maszyny Blue Gene/L, obecnie numeru 1. na li¶cie 500 najpotê¿niejszych superkomputerów na ¶wiecie. Blue Gene/P jest pierwszym superkomputerem, który osi±gn±³ wydajno¶æ 1 petaflopsa, czyli jest w stanie wykonaæ biliard operacji zmiennoprzecinkowych w ci±gu sekundy. Jest on oko³o 3-krotnie szybszy od Blue Gene/L i 100 000 razy bardziej wydajny od przeciêtnego peceta. Co ...
2007-06-27 13:16:14

Samonaprawiaj±cy siê materia³

Akademicy z University of Illinois w Urbana Champaign (UIUC) opracowali polimer, który potrafi sam reperowaæ swoje uszkodzenia. To wa¿ny krok na drodze do opracowania materia³ów, z których bêdzie mo¿na produkowaæ samonaprawiaj±ce siê implanty medyczne, samoloty czy pojazdy kosmiczne. Podobny materia³ uczeni z UIUC stworzyli ju¿ przed sze¶ciu laty i od tamtej pory ró¿ne zespo³y naukowe informowa³y o powstaniu tego typu wynalazków, jednak wszystkie one dokonywa³y samonaprawy pod wp³ywem ...
2007-06-18 11:10:45

Nowa przegl±darka od firmy Apple

Firma Apple wypu¶ci³a wersjê beta swojej nowej przegl±darki Safari 3 Public. Przeznaczona jest ona na platformê Mac OS X oraz Windows. Wed³ug producenta ma ona dzia³aæ dwa razy szybciej ni¿ Internet Explorer 7 oraz 1.6 raza szybciej ni¿ Firefox 2. Póki co jednak wersja dla Windows dzia³a bardzo powoli, strony wy¶wietlane s± nieprawid³owo, wystêpuj± problemy z p³ynn± zmian± wielko¶ci okna. Jednak to wersja beta dopiero i gdy wszystkie ...
2007-06-12 10:53:29

Zestaw ma³ego providera

Zestaw Meraki Solar Powered Outdoor Wi-Fi Access Kit s³u¿y do bezprzewodowego rozsy³ania sygna³u internetowego w promieniu 200 metrów. Urz±dzenie wystarczy zamontowaæ na odpowiedniej wysoko¶ci i pod³±czyæ do niego kabel ethernetowy przeznaczony do stosowania na zewn±trz pomieszczeñ. Urz±dzenie posiada w³asne zasilanie w postaci opcjonalnego ogniwa s³onecznego. Je¿eli komu¶ nie wystarcza zasiêg, mo¿e pod³±czyæ specjaln± antenê, która wysy³a sygna³ na odleg³o¶æ od 10 do 19 kilometrów, ...
2007-06-08 17:43:20

Google maps

Google udostêpni³o kolejn± rewelacyjn± funkcjê rozszerzaj±c± funkcjonalno¶æ map. StreetView oferuje mo¿liwo¶æ podró¿owania po ulicach miast amerykañskich. Zamiast podziwiania widoków z góry (zdjêcia satelitarne) mamy mo¿liwo¶æ ogl±dania zdjêæ z poziomu samochodu. Oczywi¶cie mo¿na przechadzaæ siê wzd³u¿ ulic i rozgl±daæ siê o 360stopni, przybli¿aæ i oddalaæ obraz. Jako¶ zdjêæ jest na tyle dobra, ¿e odczytywanie tablic rejestracyjnych samochodów nie stanowi problemu. Skala projektu jest wprost niesamowita, i ...
2007-06-06 16:06:14

nVidia i chipset z DX10

Nvidia potwierdzi³a, ¿e przygotowuje chipset z wbudowanym rdzeniem graficznym obs³uguj±cym biblioteki DirectX 10. Uk³ad bêdzie przystosowany do wspó³pracy z procesorami AMD i, obok rdzenia graficznego, ma wykorzystywaæ kilka nowych technologii. Decyzja Nvidii jasno wskazuje na to, ¿e nie sprawdzi³y siê przewidywania wielu rynkowych specjalistów dotycz±cych strategii tej firmy. Po przejêciu ATI przez AMD s±dzono, ¿e Nvidia silniej zwi±¿e siê z Intelem i bêdzie produkowa³a mniej ...
2007-06-03 11:20:41

Spamer za kratkami

Policja w USA aresztowa³a Roberta Alana Solowaya, uwa¿anego za jednego z najbardziej aktywnych spamerów na ¶wiecie. W³adze federalne poinformowa³y, ¿e u¿ytkownicy internetu powinni wkrótce zauwa¿yæ zmniejszenie liczby niechcianych emaili. 27-letni mê¿czyzna jest oskar¿any o wykorzystywanie sieci tak zwanych komputerów zombie, tzn. sterowanych bez wiedzy u¿ytkownika przez osobê nieupowa¿nion±, u¿ywaj±c± specjalnego programu. Przejêcie kontroli nad du¿± liczb± komputerów pozwoli³o Solowayowi na ...
2007-06-01 10:37:34

Nastêpca HDTV?

Choæ formaty HD DVD i Blue–ray s± obecnie postrzegane jako absolutna nowo¶æ na rynku technologii zapisu danych, to Japoñczycy ju¿ wpisali je do lamusa. W zesz³ym tygodniu in¿ynierowie azjatyckiej firmy NHK (Nippon Hoso Kyokai) w swoim laboratorium zademonstrowali technologiê Super Hi-Vision o rozdzielczo¶ci 7680x4320, która jest 16 razy lepsza ni¿ format HDTV. W formacie 7680x4320, na obraz sk³ada siê 33 miliony pikseli, co odpowiada 16 ...
2007-05-31 00:39:07

Nowy proces produkcji nano diod LED

Naukowcy z Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii, Uniwersytetu Maryland oraz Uniwersytetu Howarda opracowali technologie tworzenia miniaturowych wysokowydajnych diod LED. Mo¿na ich u¿ywaæ w ró¿nego rodzaju nanotechnologiach, w tym tak¿e przechowywaniu danych. Proces produkcji opisany przez NIST oznacza du¿y krok w kierunku produkcji nano-diod LED. W porównaniu do podobnych produktów przedstawianych w przesz³o¶ci, ogromna zaleta nowej technologii jest du¿o krótszy czas produkcji. ...
2007-05-29 11:41:18

nVidia o nowym chipie graficznym

nVidia zamierza na gwiazdkê wypu¶ciæ now± seriê kart graficznych opatrzonych numerem 9800. Przewiduj±, ¿e wydajno¶æ nowego chipu G92 wyniesie, uwaga, a¿ 1 Teraflop! To zdumiewaj±cy wynik, bior±c pod uwagê fakt, ¿e obecnie najlepsze karty z serii 8800 osi±gaj± wydajno¶æ rzêdu 330 Gigaflopów. Tyle wiadomo narazie o kartach high-end. Middle- oraz low-endowe karty nVidia planuje wypu¶ciæ dopiero kilka miesiêcy po premierze 9800. wiêcej info: http://theinquirer.net/default.aspx?article=39829...
2007-05-25 11:29:09
Poprzednia 1 Nastpnakomputery, oprogramowanie